فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 42، بهار 1401)

فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 42، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/01
 • تعداد عناوین: 19
|
 • نسرین خواجه علی*، کاوه اسلامی، عبدالحسین شکورنیا، سارا حیدری، فاطمه طهماسبی بلداجی، زهرا شریفی، زهرا کرمی نژاد، نرگس شاکریان صفحات 1-13
  توسعه آموزش پزشکی از مقوله هایی است که در سالهای اخیر با گسترش و تاثیر گذاری روز افزون بر فرایندهای تدریس و یادگیری مورد توجه قرار گرفته است. در دهه های اخیر دانشگاه های مختلف دنیا به طور هدفمند از مدارس تابستانی برای توسعه و تقویت توانمندی ها دانشجویان بهره برده اند. به این منظور مطالعه ای با هدف بررسی تاثیر دوره آموزشی مدرسه تابستانی آموزش پزشکی به روش یادگیری مبتنی بر گروه و بازی سازی بر دانش، رضایت دانشجویان علوم پزشکی کشور طراحی و اجرا شد.گروه هدف دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور بودند که به روش سرشماری بررسی شدند در این روش نیمه تجربی تک گروهی پیش آزمون-پس آزمون استفاده شد. ارایه دوره به شیوه یادگیری ترکیبی با ترکیبی از آموزش نظری، مرور مطالب با نرم افزار کاهوت، ارایه سمینار به صورت فردی و بعد گروهی و رفع اشکال در شبکه اجتماعی و از طریق بستر اسکای روم بود. مقایسه پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که دوره آموزشی در افزایش دانش دانشجویان تاثیر مثبت داشته است و نمره رضایت از دوره آموزشی نیز بیش از حد انتظار بود. نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که مدرسه تابستانی آموزش پزشکی توانسته است تاثیر مثبتی بر ارتقایی دانش و رضایت دانشجویان در مقایسه با قبل از دوره داشته باشد. بنابراین دوره های انتخابی و کوتاه مدت هدفمند با استفاده از روش های تدریس نوین مانند بازی سازی و مبتنی بر گروه، شیوه مناسبی در تقویت توانایی ها و فراتوانایی های دانشجویان است که می توان در آموزش های رسمی نیز استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آموزش، آموزش پزشکی، یادگیری مبتنی بر بازی، یادگیری مبتنی بر گروه
 • بهداد آزادی، کامبیز حمیدی*، علیرضا اسلامبولچی، جواد نیک نفس، بهروز بیات صفحات 14-29

  هدف اصلی تحقیق حاضر اریه الگوی مناسب حکمرانی مشارکتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مدیریت بحران شیوع بیماری های نوظهور است. این تحقیق یک تحقیق ترکیبی (کیفی -کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان که متشکل از اساتید دانشگاهی و مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور می باشند. با توجه به روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 14 نفر در بخش کیفی تحقیق به عنوان نمونه حضور داشتند. در بخش کمی نیز 140 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور حضور داشته اند. ابزار گردآوری داده های تحقیق در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی نیز از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد در مجموع 60 شاخص در قالب 10 عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار بر حکمرانی مشارکتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مدیریت بحران شیوع بیماری های نوظهور شناسایی شدند. این 10 عامل عبارتند از؛ تعامل راهبردی، اعتماد سازی، مهارت ها، قوانین و آیین نامه ها، پایداری چرخه مشارکت، پاسخگویی، بازیگران ایتلاف، دوراندیشی راهبردی، مدیریت مشارکت و تفکر راهبردی کارآفرینانه.

  کلیدواژگان: حکمرانی، حکمرانی مشارکتی، بحران شیوع بیماری های نوظهور، وزارت بهداشت
 • مریم مرادی، کامبیز احمدی انگالی*، محمدحسن بهزادی، رحمان فرنوش صفحات 30-39

  پژوهش حاضر با هدف آموزش مدل آماری آمیخته خطی چندمتغیره در داده های طولی چندگانه به دانشجویان پزشکی: مطالعه موردی داده های رشد کودکان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و بر پایه داده های طولی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 100 دانشجو بود که به طور تصادفی انتخاب و در دو کارگاه آموزش مبتنی بر مدلسازی آماری توزیع های تی و نرمال آمیخته خطی چندمتغیره بر پایه داده های رشد کودکان (قد، وزن و اندازه دور سر) شرکت کردند. شرکت کنندگان قبل و بعد از دوره آموزشی در یک آزمون عملی شرکت نمودند. از میانگین و انحراف معیار و مدل بندی آماری آمیخته خطی چندمتغیره توزیع تی و نرمال برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مقدار پارامترهای متغیر قد بر حسب مدل های  MtLMM و MnLMM برای نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند به طور قابل توجهی بالاتر از شیر خشک بوده (0.05 < P). همچنین برآورد پارامترهای متغیر وزن برای نوزادانی که از شیر ترکیبی استفاده می کنند در مقایسه با نوزادانی که فقط شیر خشک مصرف می کنند به طور قابل توجهی بالاتر (0.05 < P) بود. آموزشهای ارایه شده به دو گروه منجر به افزایش معنی داری در یادگیری دانشجویان شد (0.05 < P). دانشجویان بیان کردند که آموزش مدل آماری آمیخته چندمتغیره در داده های طولی باعث آشکارشدن اهمیت کاربرد این مدل در تحقیقات پزشکی و علوم زیستی گردید.

  کلیدواژگان: آموزش، شیرمادر، مدل آمیخته، داده طولی، علوم پزشکی
 • سامره غفاریان، امیرحسین محمودی*، فاطمه حمیدی فر، فرشته کردستانی صفحات 40-50
  هدف از پژوهش حاضر پژوهش حاضر ارایه الگوی مدیریت بهره وری اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران بود. ازنظر هدف توسعه ای، از نظر داده ها و روش اجرا آمیخته اکتشافی بود. جامعه شرکت کننده برای مصاحبه 30 نفر از متخصصان حوزه مدیریت بهره وری و منابع انسانی بودند که به شرط تحقق اشباع نظری به عنوان نمونه آماری، به صورت هدفمند تعیین گردیدند. جامعه آماری بخش کمی 4465نفر از اعضای هییت علمی و مدیران آموزشی دانشگاه های آزاد استان تهران بودند که از بین آن ها 353 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه و به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) بود. برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از روش تحلیل مضمون و نرم افزار maxqoda12 استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدیریت بهره وری در بعد مدیریتی شامل مولفه های (اجرایی و رهبری) بعد تشکیلاتی شامل مولفه های (مدیریت افراد و ارتباطی) بعد محیطی شامل مولفه های (عوامل درونی و عوامل بیرونی) بعد فردی شامل مولفه های (ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی) بعد شغلی شامل مولفه های (شغلی-فردی و شغلی-سازمانی) بعد ارزشی شامل مولفه های (مربوط به فرد و مربوط به شغل) بود. با توجه به ابعاد و مولفه ها الگویی ارایه شد که برازش مطلوبی دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت بهره وری، اعضای هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، استان تهران
 • حسین حافظی* صفحات 51-62
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تنگناها و موانع بین المللی شدن برنامه درسی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده های گردآوری شده، آمیخته اکتشافی (پدیدارشناسی - همبستگی) بود. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش را اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان تشکیل دادند. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند نظری، تعداد 32 نفر و در بخش کمی نیز بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 235 نفر از اساتید انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، تکنیک تحلیل مضمون و در بخش کمی، تکنیک تحلیل عاملی تاییدی در بستر نرم افزار Pls بود. نتایج بخش کیفی منجر به شناسایی پنج مضمون اصلی شامل زیرساخت ها، محدودیت ها، فرایند تحصیلی، اجراییات و خدماتی شد. در بخش کمی نیز، روایی و پایایی مضامین مذکور مورد تایید قرار گرفت. بنابراین، توجه به تنگناها و موانع در جهت توسعه کیفی دانشگاه علوم پزشکی با هدف حرکت به سمت جهانی شدن بسیار مفید و موثر است، به نحوی که می توان گفت یک دانشگاه با توجه این عوامل می تواند در تراز جهانی عمل کند.
  کلیدواژگان: تنگناها و موانع، بین المللی شدن، برنامه درسی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • مژده ابراهیم پور*، فاطمه طهماسبی بلداجی، فرانک امیدیان، سید احسان سادات ابراهیمی، مینا فلات جانکی صفحات 63-73
  در جامعه کنونی، تجاری سازی دانش مهمترین مسیولیت دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی در پیوند دانشگاه با صنعت و توسعه پایدار می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی شاخص های تجاری سازی دانش در دانشگاه علوم پزشکی دزفول بود. پژوهش مذکور از حیث هدف کاربردی و با استفاده از رویکرد تلفیقی کمی و کیفی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دزفول و نمونه پژوهش شامل 37 نفر از این کارکنان بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن قبلا تایید شده بود استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  spss نسخه 1.8 و روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج از وجود تفاوت معناداری بین میانگین نظری با میانگین تجربی در تمام گویه های شاخص ساختاری، انسانی و رابطه ای تجاری سازی دانش حکایت داشت و کارمندان شاخص های مذکور را مطلوب گزارش کردند.
  کلیدواژگان: دانشگاه علوم پزشکی، دانش، تجاری سازی
 • ارسلان مرتضی، بهنام طالبی*، یوسف ادیب صفحات 74-85
  هدف پژوهش حاضرطراحی و اعتبار و پایایی پرسشنامه برنامه درسی پنهان دانشجویان می باشد. پژوهش از نوع توصیفی و ساخت ابزار است و در زمره پژوهش های پیمایشی قرار می گیرد. پرسشنامه اولیه با ترکیبی ازمطالعه اسناد و مدارک، پژوهش ها و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، در 66 گویه طراحی شد. روایی صوری، روایی وابسته به محتوا به روش کمی و کیفی و روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین روایی محتوا به صورت کمی و کیفی و روایی سازه، پرسشنامه به 52 گویه کاهش یافت. ضریب لاوشه برای تمامی گویه های پرسشنامه محاسبه گردید و برای تمامی گویه ها بیش از 50% پاسخ دهندگان گزینه مناسب است را پاسخ دادند و ضریب لاوشه تمامی گویه هایی بالای 42/0 به دست آمد، و در نهایت روایی تایید گردید. نتیجه اینکه پرسشنامه برنامه درسی پنهان، روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی پنهان، دانشجویان علوم پزشکی، اعتبار یابی، روایی، پایایی
 • نفیسه رفیعی*، پریسا اقبالیان نورانی زاده صفحات 85-96
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دوره های آموزش الکترونیک بر پایه عناصر طراحی آموزشیAddie  در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در نیمسال اول تحصیلی  1398-1399 تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد222 نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی و دندانپزشکی انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی با ضریب آلفای کرونباخ  7/84 بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS23 در سطح آمار توصیفی از میانگین  وانحراف معیار  و در سطح آمار استنباطی از آزمون های t  تک نمونه ای و  t وابسته استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میزان مطلوبیت  دوره های آموزش الکترونیک (ترکیبی غیر همزمان) برپایه عناصر طراحی آموزشیAddie  در ابعاد تحلیل، طراحی، توسعه، اجرا و ارزشیابی با سطح معناداری (05/0>p) بیشتر از سطح متوسط ارزیابی گردید و این میزان مطلوبیت در جلسات آموزشی الکترونیکی و حضوری تفاوت معناداری را نشان داد. میزان مطلوبیت جلسات حضوری و الکترونیکی در ابعاد تحلیل، توسعه و اجرا به صورت یکسان اما در ابعاد طراحی و ارزشیابی مطلوبیت جلسات حضوری از جلسات الکترونیکی فراتر بیان شده است. بنابراین می توان گفت که اثربخشی انواع آموزش الکترونیکی به ویژه آموزش ترکیبی غیر همزمان تا حد زیادی به انتخاب الگوی مناسب و کیفیت طراحی عناصر طراحی آموزشی بستگی دارد که درحد مطلوب مورد توجه قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیک، آموزش ترکیبی، ارزشیابی، طراحی آموزشی، علوم پزشکی
 • الهام مراغی، محمدصالح حسن زاده کرمانشاهی، منا شریفی فرد، اکبر بابائی حیدرآبادی، مهدی سیاح برگرد، کاوه اسلامی، رضا ارجمند، الهام جهانی فرد* صفحات 97-108

  امروزه یادگیری الکترونیک، بخش جدایی ناپذیر از نظام آموزشی است که با توجه به مزایای فراوان و اپیدمی کووید 19 به صورت ابزاری کاربردی برای اجرای برنامه های آموزشی در بسیاری از دانشگاه ها در آمده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت آموزش مجازی از نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. داده های این مطالعه توصیفی تحلیلی با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته با 5 مولفه اصلی شامل محتوای آموزشی، زیرساختهای فناورانه، محیط آموزشی، ارزیابی و بازخورد و تعامل دانشجو با استاد بر اساس مقیاس لیکرت جمع آوری شد. پس از تعیین روایی و پایایی، پرسشنامه توسط 404 دانشجو تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 صورت گرفت. میانگین نمره های محتوای آموزشی 29/10 ± 75/20، زیر ساخت های فناورانه 89/5 ± 50/13، محیط آموزشی 61/6 ± 31/18، ارزیابی و بازخورد 85/6 ± 80/26و تعامل استاد و دانشجو 73/5 ± 64/16، به ترتیب در سطح متوسط، متوسط، متوسط ، خوب و متوسط گزارش شد.  رضایت کلی دانشجویان به شیوه آموزش مجازی در سامانه نوید 59/2 ± 49/5 و بررسی و نظارت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، بر کیفیت محتوای آموزشی ارایه شده43/1 ± 56/2 محاسبه گردید. با توجه به مزایای اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و زمانی آموزش مجازی پیشنهاد می شود که در نیمسال های آینده و در زمان پسا بحران، مسیولین و سیاستگزاران دانشگاه جهت آموزش ترکیبی برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

  کلیدواژگان: کووید 19، دانشجویان، آموزش مجازی، دانشگاه علوم پزشکی
 • فاطمه رحیمی، فاطمه قاسمی، حسن رهگذر* صفحات 109-118
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی و شیوه سنتی یادگیری بر مهارت های ارتباطی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1398 انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز در سال 98 بود. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 208 نفر تعیین گردید. که به روش یادگیری مشارکتی آموزش دیدند و مهارتهای ارتباطی قبل و بعد از آموزش مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کویین دام که مشتمل بر 34 سوال است و توسط موسسه کویین دام (2004) منتشر شده است استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری تی استیودنت و مقایسه زوجی در نرم افزار spss نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد میانگین و انحراف معیار دانشجویان شیوه آموزشی سنتی (46/2 ±54/140) و میانگین و انحراف معیار دانشجویان شیوه آموزشی مشارکتی (98/1 ±31/142) می باشد. براساس نتایج این پژوهش می توان اظهار داشت دانشجویان آموزش دیده به روش مشارکتی از بینش و آگاهی بالاتر درخصوص فرایند ارتباط و همین طور از قاطعیت بیشتری نسبت به دانشجویان شیوه سنتی برخوردار می باشند. نتایج پ‍ژوهش نشان داد که شیوه آموزشی مشارکتی بر میزان مهارت ارتباطی دانشجویان تاثیرگذار بوده است و دانشجویان از میزان مهارت ارتباطی بیشتری نسبت به قبل از آموزش برخوردار بوده اند و یادگیری مشارکتی به شکلی معنادار موجب تعالی و ارتقای مهارتهای ارتباطی دانشجویان در گروه مشارکت محور گردیده است.
  کلیدواژگان: یادگیری مشارکتی، آموزش سنتی، مهارت های ارتباطی، دانشجویان
 • فرشته بیگلری، تقی کمالی*، امیر نجفی صفحات 119-129
  هدف پژوهش حاضر ارایه مدل اخلاق حرفه ای در نظام آموزش عالی سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری کیفی بود. جامعه آماری این تحقیق را صاحبنظران و اساتید مدیریت که در آسیب شناسی اخلاق حرفه ای در نظام آموزش عالی سلامت صاحبنظر بودند روش نمونه گیری به صورت انتخابی و با توجه به اهداف و پارامترهایی که در پژوهش بررسی می شوند انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته ها نشان داد با توجه به نتایج کدگذاری، آسیب شناسی اخلاق حرفه ای در نظام آموزش سلامت تحت تاثیر این عوامل است: فرایند تدوین منشور اخلاق حرفه ای در سازمان، بسته اعتلای اخلاق حرفه ای در سازمان، اخلاق حرفه ای و ضرورت آن در سازمان، آموزش اخلاق حرفه ای، سیاستگذاری و خط مش، جذب و استخدام کارکنان اخلاق مدار، پیشبرد توسعه اخلاق حرفه ای است. یافته ها پژوهش حاضر همچنین نشان داد که عوامل راهبردی در تبیین آسیب شناسی اخلاق حرفه ای در نظام آموزش سلامت نقش دارد. شرایط راهبردها مبتنی بر کنش ها و واکنش هایی برای کنترل، اداره و برخورد با پدیده مورد نظرند.
  کلیدواژگان: نظام آموزش عالی، اخلاق حرفه ای، نظام آموزش عالی سلامت
 • سولماز خادمی*، مهدی محمدی، رضا ناصری جهرمی، اطهر راسخ جهرمی، پرستو نبیئی صفحات 130-144

  رشته های پزشکی از حرفه های پیچیده و دشواری هستند که با استفاده از علوم و مهارت های خاص خود در جهت پیشبرد سلامتی از نظر جسمی، روانی و اجتماعی گام بر می دارند، استدلال بالینی به عنوان یکی از شایستگی های اصلی یک پزشک است که دانشجویان پزشکی باید قبل از واجد شرایط بودن در پزشکی به آن دست یابند. از این رو، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی شایستگی های استدلال بالینی دانشجویان رشته پزشکی با رویکرد فراترکیب بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش شش مرحله ای ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شد. تیم فراترکیب متشکل از یک پزشک و سه نفر متخصص برنامه ریزی درسی مسلط به روش پژوهش فراترکیب بود. 18 منبع پژوهشی مرتبط، مبنای تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن استخراج 34 مضمون پایه بود. اعتبار داده ها با استفاده از تکنیک های اعتبارپذیری و انتقال پذیری از طریق خودبازبینی پژوهشگرپژوهشگران و همسوهمسوسازی داده ها و اعتمادپذیری با هدایت دقیق جریان گردآوری اطلاعات و همسوهمسوسازی پژوهشگرپژوهشگران تایید شد. براساس نتایج پژوهش، هشت مضمون اصلی تشخیص بیماری، به کارگیری دانش، توجه به علایم و نشانه های بیمار، اتخاذ تصمیمات صحیح، تبدیل اطلاعات بیمار به اطلاعات پزشکی (استدلال تشخیصی)، حل مسیله (تجزیه و تحلیل استدلال بالینی)، گرفتن شرح حال بیمار و معاینه فیزیکی و تفسیر آزمایشات تشخیصی، عوامل الگوی شایستگی های استدلال بالینی دانشجویان علوم پزشکی هستند، که در این زمینه پر اهمیتند. به طور کلی یافته های پژوهش  نشان داد که لازم است مهارت های استدلال بالینی به عنوان فرایندهای فکری مورد استفاده پزشکان در تدوین سوالات و تشخیص های مناسب مورد توجه قرار گیرد، لذا برای ارایه مراقبت های بهداشتی با کیفیت ضروری است.

  کلیدواژگان: شایستگی، استدلال بالینی، ارزیابی بالینی، فراترکیب
 • علیرضا حیدری*، جواد خادمی، زهرا خطیرنامنی، نرگس رفیعی صفحات 145-159
  کارآموزی در عرصه از دروسی است که دانشجویان باید در محیط واقعی کار به صورت عملی آموزش ببینند. دوره های کارآموزی در شکل دهی مهارت های اساسی و توانمندی های حرفه ای دانشجویان نقش اساسی دارند. هدف از انجام مطالعه حاضر تبیین راهکارهای اجرایی جهت بهبود برنامه آموزشی کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان بود. این مطالعه کیفی توصیفی در سال 1398 در استان گلستان انجام شد. شرکت کنندگان در مطالعه 31 نفر از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی که دوره کارآموزی خود را در دانشکده بهداشت گذرانده اند، دانشجویان کارشناسی رشته بهداشت عمومی که حداقل یک نیمسال از کارآموزی را سپری کرده اند و مربیان و اعضای هییت علمی گروه بهداشت عمومی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها به وسیله مصاحبه های گروهی و فردی جمع آوری شد و به روش تحلیل محتوا در نرم افزار Atlas.ti 8 تحلیل گردید. راهکارهای بهبود وضعیت کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی در 5 طبقه اصلی (ارتقای نظام آموزشی، برنامه ریزی و آمادگی قبل از کارآموزی، مدیریت کارآموزی، بهبود وضعیت عرصه کارآموزی و پایش و ارزشیابی دانشجویان) و 24 طبقه فرعی تبیین شد. انتخاب راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود در قالب برنامه عملیاتی، می تواند منجر به ارتقای کمی و کیفی کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گردد.
  کلیدواژگان: تحقیق کیفی، کارآموزی، آموزش بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت عمومی
 • لیلا بذرافکن، جواد کجوری، فاطمه یارمحمودی*، زهرا زهادت پور، سید مستجاب رضوی نژاد، رضا بهرامی، مهرداد رضایی صفحات 160-168
  برای بهبود دانش و عملکرد تیم احیا، تصمیم گرفتیم که اثر بخشی آموزش به روش شبیه سازی در گروه های کوچک را بر عملکرد تیم احیا نوزادان در بیمارستان نمازی شیراز ارزیابی کنیم. در این مطالعه مداخله ای، یک گروه واحد پیش آزمون و پس آزمون، 45 نفر از پرسنل پرستاری و دستیار کودکان با استفاده از یک روش تصادفی ساده حضور داشتند. کارگاه آموزشی در سه مرحله آموزش مهارت های فردی، ادغام شده و تکنیکی برگزار شد و درنهایت با شبیه سازی شرایط اتاق زایمان، سناریوهای مختلف برای همه افراد ارایه و از انجام عملیات احیا به صورت جداگانه فیلم برداری شد. افراد عملکرد خود را بر اساس سیاهه وارسی برنامه احیا نوزادان 2016 ارزیابی کردند و توسط مربی راهنمایی شدند. پس از6 ماه، با استفاده از یک سیاهه وارسی دست ساز، تاثیر آموزش بر مهارت های فردی، شناختی، فنی و تجربه افراد با استفاده از نرم افزار SPSS23 با آزمون t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمرات مهارت های شناختی، رفتاری، تکنیکی و تجربه فراگیران پس از آموزش با روش های شبیه سازی و گزارش دهی در گروه های کوچک به طور قابل توجهی افزایش یافت، سطح معنی داری به ترتیب عبارت است از (03/0=P)، (001/0=P)، (001/0=P)، (001/0=P). برگزاری جلسات گزارش ضبط احیا و آموزش گروهی پرستاران و متخصصان در گروه های کوچک در بهبود مهارت های مورد نیاز تیم احیا موثر است و تجربه افراد نشان می دهد که این روش در بهبود اعتماد به نفس افراد و بهبود عملکرد آنها نیز موثر است.
  کلیدواژگان: آموزش، شبیه سازی، احیاء، نوزاد، گزارش دهی
 • لیلا بهلولی، رقیه وحدت بوراشان*، جواد کیهان، بهاره عزیزی نژاد صفحات 169-179
  امروزه مدیریت دانش به مثابه راهبردی ضروری و آینده نگر برای کسب مزیت رقابتی و حفظ بقاء و بهبود عملکرد سازمانی محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی پدیدارشناسی مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اعضای هییت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد 18 نفر از آنها طبق اصل اشباع نظری و پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری که روایی و پایایی آن مناسب ارزیابی شد. داده ها به شیوه تحلیل محتوا با روش هفت مرحله ای کلایزی در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که هشت مضمون اصلی مدیریت دانش شامل زیرساخت ها و فناوری اطلاعات، فرایندهای مدیریت دانش، ساختار سازمانی و محیط، سرمایه های فکری و نوآور، منابع انسانی و آموزش، رهبری دانش، مدیریت و فرهنگ سازمانی بودند. با توجه به نتایج این پژوهش، برنامه ریزی برای بهبود مدیریت دانش از طریق مضامین مذکور ضروری است که برای این منظور می توان از کارگاه های آموزشی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، مدیریت دانش، دانشگاه آزاد اسلامی
 • طاهره مرادی، زهرا لبادی*، فاطمه پرسته قمبوانی، مژگان عبدالهی صفحات 180-192
  هدف از این پژوهش طراحی و تدوین چارچوب خود-یادگیری دانشجویان دانشگاه بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. جامعه آماری پژوهش شامل سه بخش: الف- استادان علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های استان های تهران و گیلان به تعداد 120 نفر که بصورت نمونه گیری موارد معرف در دو مرحله انتخاب شدند، ب- دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد استان های تهران، گیلان و البرز نمونه 450 نفری که با استفاده از جی پاور انتخاب شدند، ج- متخصصان و خبرگان موضوعی به تعداد 31 نفر که جهت سنجش درجه تناسب چارچوب خودیادگیری در پژوهش مشارکت نمودند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه محقق ساخته خودیادگیری بر اساس پیشینه و ادبیات پژوهش،پرسشنامه استاندارد خودیادگیری دانشجویان وپرسشنامه درجه تناسب چارچوب خود یادگیری دانشجویان بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی آزمون کولموگراف- اسمیرنوف، آزمون کامو، آزمون بارتلت تست و تحلیل عامل اکتشافی، تی تک نمونه ای، تحلیل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر و آزمون برازش چارچوب استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که ابعاد ومولفه های خودیادگیری دانشجویان شامل شش مولفه خود رهبری در یادگیری، مهارتهای خود تنظیمی، تقکر انتقادی، آموزش بزرگسالان، محیط یادگیری و سبک های یادگیری است. همچنین پرسشنامه استاندارد خودیادگیری دانشجویان نیز با 5 مولفه و67 سوال پس از سه بار اجرای میدانی تدوین گردید. چارچوب استخراجی خودیادگیری دانشجویان شامل فلسفه، اهداف ابعاد و مولفه های خودیادگیری، اجرا و ارزشیابی چارچوب است که از نظر متخصصان مطلوب ارزشیابی شد.
  کلیدواژگان: خود-یادگیری، خودرهبری، خودتنظیمی، تفکر انتقادی، آموزش بزرگسالان
 • زهرا خوش نژاد، مهتاب سلیمی*، رمضان جهانیان، مژگان عبدالهی صفحات 193-206

  دانشگاه ها نقش مهمی در پویایی و رشد منطقه ای دارند از یک سو، دانشگاه ها عوامل اقتصادی بزرگی هستند و تاثیر مستقیمی بر فعالیت های اقتصادی و محلی دارند و از طرف دیگر دانشگاه ها به زیست بوم فرهنگی و محیط طبیعی منطقه ای که به آن تعلق دارند؛ کمک می کنند. پژوهش حاضر با هدف ارایه ی الگوی دانشگاه نسل چهارم و با رویکرد کیفی و با روش تحلیل مضمون (تم) انجام شده است. جامعه ی آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی بوده اند که با روش هدفمند (قضاوتی) انتخاب شده اند و مصاحبه تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. این مهم در مصاحبه ی دوازدهم حاصل شده است. جهت تایید روایی تحقیق از روش «مثلث سازی منابع داده ها، بازبینی توسط همکاران  و بررسی توسط مشارکت کنندگان» و جهت تایید پایایی تحقیق از «پایایی بین دو کدگذار و بازآزمون» استفاده شده است. با سه مرحله کدگذاری (مصداق، تم اصلی، تم فرعی)؛ محورها مشخص شده اند بر اساس نتایج تحقیق؛ روابط کلیدی مشتمل بر ارتباط دانشگاه و جامعه، همسوی رسالت دانشگاه و اهداف جامعه، و ارتباط دانشگاه و صنعت شناسایی شد. بعلاوه عوامل زمینه ای، عوامل اثر گذار و پیامدها نیز مشخص شدند. پیامدها مشتمل بر پیامدهای داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: دانشگاه نسل چهارم، دانشگاه آزاد اسلامی، تحلیل تم
 • مریم مهربانی، کیومرث نیاز آذری*، مریم تقوایی یزدی صفحات 207-219
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر عدالت آموزشی و نقش آن در پویایی و شادابی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران جهت ارایه مدل بود. روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل (خبرگان دانشگاهی، اعضای هییت علمی و مسیولین دانشگاهی) جهت اتفاق نظر در روش دلفی بودند،  حجم نمونه  در بخش کیفی با در نظر گرفتن قانون اشباع به تعداد 17 نفر تعیین شد. و در بخش کمی جامعه آماری، شامل دانشجویان پیام نور استان تهران بود. در بخش کمی حجم نمونه به تعداد 274 نفرتعیین شد. روش نمونه گیری در بخش کمی به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای بود. روش جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای، و ابزار اندازه گیری در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته، که سوالات آن برگرفته از داده های حاصل از مصاحبه بود..  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی از روش مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون از نرم افزارهای SPSS22 و لیزرل استفاده شده است. یافته ها  نشان داد عوامل موثر بر عدالت آموزشی که شامل سه بعد(1-عدالت توزیعی ، 2-عدالت تعاملی، 3-عدالت رویه ای) می باشد، به میزان 45 درصد در پویایی دانشجویان که شامل دو بعد (1-فناوری محوری ، 2-یادگیرنده محوری) و به میزان 55 درصد در  شادابی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است.
  کلیدواژگان: عدالت آموزشی، پویایی، شادابی دانشجوبان
 • مجید عمرانی، آصف کریمی*، حسام زندحسامی، میرعلی سید نقدی صفحات 220-233

  پژوهش حاضر با توجه به انحراف وضع موجود از وضع مطلوب به دنبال طراحی مدل رهبری دوسوتوان در کسب و کارهای نوپای دانش بنیان شکل گرفته است. استراتژی پژوهش حاضر جهت حل مسیله فراترکیب با رویکردی کیفی و تاکتیک تحلیل محتوا بود. پژوهش حاضر از هفت گام اصلی اشاره شده توسط ساندلوسکی و باروسو (2007) جهت انجام گام های تحقیق استفاده کرده است. ابزار جمع آوری داده های پژوهش چک لیست (در بخش مطالعات کتابخانه ای) و پرسشنامه (در بخش تحلیل های مربوط به اولویت بندی کدها و آنتروپی شانون) است. شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها نیز به روش کدگذاری و خلاصه سازی داده ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی MaxQda انجام گردید. در سبد تحلیل پژوهش با استفاده از فرآیند غربال گری 34 مطالعه در قالب 40 کد اولیه، 11 مفهوم و 4 مقوله که بالاترین سطح انتزاع از کدهاست، خلاصه سازی شده اند. در فاز کنترل کیفیت اسناد مقدار پایایی این کدها بر اساس ضریب کاپا 723/0 بدست آمد و سپس کدها با استفاده از روش آنتروپی شانون دسته بندی شدند. در نهایت پس از طی هفت گام اصلی پژوهش مدل، نتایج و پیشنهادات پژوهش ارایه گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که پیشایندها یا عواملی که بر رفتارهای رهبری دوسوتوان اثر می گذارند دربرگیرنده ی توانمندی کسب و کارهای نوپا، گرایش کارآفرینانه، وظایف نوآوری و ویژگی های رهبر می باشد. توانمندی های کسب و کار در پژوهش حاضر در برگیرنده ی گرایش به رشد، قابلیت شبکه سازی و تنوع بازار می باشد. در پژوهش حاضر خروجی مدل رهبری دوسوتوان در کسب و کارهای نوپای دانش بنیان عملکرد کسب و کار می باشد.

  کلیدواژگان: رهبری، دوسوتوانی، رهبری دوسوتوان، کسب و کارهای نوپای دانش بنیان، فراترکیب
|
 • Nasrin Khaje Ali *, Kaveh Eslami, Abdolhussein Shakurnia, Sara Heidari, Fateme Tahmasebioldaji, Zahra Sharifi, Zahra Karaminejad, Narges Shakerian Pages 1-13
  The development of medical education is one of the categories that has been considered in recent years with the expansion and increasing influence on the teaching and learning processes. In recent decades, various universities around the world have purposefully used summer schools to develop and strengthen the capabilities of students. The aim was to investigate the effect of summer school training medical education by team-based learning and gamification on knowledge, satisfaction of medical students in the country.  The target group was medical students across the country who were surveyed by census method. In this quasi-experimental one-group method, pre-test-post-test was used. delivering a blended learning course with an enriched model with a combination of theoretical education, reviewing content with Kahoot software, providing individual and group seminars, and solving daily problems on social networks and through the Skyroom platform. The comparison of pre-test and post-test showed that the training course had a positive effect on increasing students' knowledge and the satisfaction score of the training course was more than expected. The results of the present study showed that the summer school of medical education could have a positive effect on improving students' knowledge and satisfaction compared to before the course. Therefore, selective and short-term purposeful courses using new teaching methods such as game-base and team-based learning, is a good way to strengthen the abilities and meta-abilities of students, which can also be used in formal education.
  Keywords: Education, medical education, Game-Based Learning, team-based learning
 • Behdad Azadi, Kambiz Hamidi *, Alireza Eslambolchi, Javad Nikknafas, Behrooz Bayat Pages 14-29

  The main purpose of this study is to provide an appropriate model of participatory governance in the Ministry of Health and Medical Education in crisis management of emerging diseases. This research is a combined research (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative section includes experts consisting of university professors and managers and experts of the Ministry of Health and Medical Education. According to the snowball sampling method, 14 people were present in the qualitative part of the research as a sample. In a small section, 140 managers and experts of the Ministry of Health and Medical Education were present. The research data collection tool is a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. The Delphi technique has been used to analyze the data in the qualitative part and the structural equation technique has been used in the quantitative part. The results showed that a total of 60 indicators in the form of 10 factors were identified as factors affecting participatory governance in the Ministry of Health and Medical Education in crisis management of emerging diseases. These 10 factors are; Strategic interaction, trust building, skills, rules and regulations, participation cycle sustainability, accountability, coalition actors, strategic foresight, partnership management and entrepreneurial strategic thinking.

  Keywords: Governance, participatory governance, Emerging Disease Crisis, Ministry of health
 • Maryam Moradi, Kambiz Ahmadi Angali *, MohammadHassan Behzadi, Rahman Farnoosh Pages 30-39

  The aim of this study was to teach medical students the multivariate linear mixed statistical model in multiple longitudinal data: A case study of child development data. The research method was descriptive-analytical and based on longitudinal data. The statistical population of the study consisted of 100 students who were randomly selected and participated in two training workshops based on statistical modeling of t and normal mixed multivariate linear distributions based on children's growth data (height, weight and head circumference). After the training course, they participated in practical test. Mean and standard deviation and statistical modeling of multivariate mixed linear t-distribution were used to analyze the data. The results showed that the amount of height variable parameters according to MtLMM and MnLMM models for breastfed infants was significantly higher than formula (P <0.05). Also, the estimation of weight variable parameters for infants who used formula was significantly higher (P <0.05) compared to infants who consumed only formula. The trainings provided to the two groups led to a significant increase in students' learning (P <0.05). The students stated that teaching a multivariate statistical model in longitudinal data revealed the important of using this model in medical research and life sciences.

  Keywords: Education, Breastfeeding, mixed model, longitudinal data, Medical Sciences
 • Samereh Ghafarian, Amirhosein Mahmoodi *, Fatemeh Hamidifar, Fereshteh Kurdistani Pages 40-50
  The purpose of this study was to present a model of productivity management of faculty members of Islamic Azad universities in Tehran province. It was an exploratory mix in terms of development goal, data and implementation method. The participating community was interviewed by 30 experts in the field of productivity and human resource management, who were purposefully selected as a statistical sample, provided that theoretical saturation was achieved. The statistical population of the quantitative section was 4465 members of the faculty and educational directors of the free universities of Tehran province, of which 353 people were selected as a sample through the Cochran's formula and in a multi-stage cluster method. The method of data collection was library and field including semi-structured interview (qualitative part) and researcher-made questionnaire (quantitative part). To analyze the qualitative data of the research, the content analysis method and maxqoda12 software were used. The results showed that the dimensions of productivity management in the management dimension include components (executive and leadership) organizational dimension including components (people management and communication) environmental dimension including components (internal factors and external factors) individual dimension including components ((Personality traits and moral characteristics) of the job dimension included components (job-individual and job-organizational) value dimension included components (related to the person and related to the job). According to the dimensions and components, a model was presented that has a good fit.
  Keywords: productivity management, Faculty Members, Islamic Azad University, Tehran Province
 • Hossein Hafezi * Pages 51-62
  The aim of this study was to investigate the bottlenecks and obstacles to the internationalization of the curriculum in Lorestan University of Medical Sciences. The research method was applied in terms of purpose and exploratory mix (phenomenology-correlation) in terms of the nature of the collected data. The community of research participants consisted of professors of Lorestan University of Medical Sciences. In the qualitative section, using the theoretical purposive sampling method, 32 people and in the quantitative section, based on the Cochran's formula and using the cluster sampling method, 235 professors were selected. The data collection tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. The method of data analysis in the qualitative part was the content analysis technique and in the quantitative part was the confirmatory factor analysis technique in the Pls software platform. The results of the qualitative section led to the identification of five main themes including infrastructure, constraints, educational process, executive and services. In a small part, the validity and reliability of the mentioned themes were confirmed. Therefore, paying attention to the bottlenecks and obstacles for the quality development of the University of Medical Sciences with the aim of moving towards globalization is very useful and effective, so that it can be said that a university can act on a global scale with these factors.
  Keywords: bottlenecks, obstacles, Internationalization, Curriculum, Lorestan University of Medical Sciences
 • Mozhdeh Ebrahimpour *, Fateme Tahmasebioldaji, Faranak Omidian, Sayd Ehsan Sadat Ebrahimi, Mina Falat Janaki Pages 63-73
  In the present society, knowledge commercialization is the most important responsibility of universities, especially medical universities, in linking universities with industry and sustainable development. Therefore, the aim of this study was to identify and prioritize knowledge commercialization indicators in Dezful University of Medical Sciences. This study was conducted in terms of applied purpose using a qualitative and quantitative integrated approach. The statistical population consisted of all employees of Dezful University of Medical Sciences and the sample consisted of 37 employees who were selected by census method. To measure the variables, a researcher-made questionnaire whose validity and reliability had already been confirmed was used. Spss software version 1.8 and descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. The results indicated a significant difference between the theoretical average and the empirical mean in all items of structural, human and relational indicators of knowledge commercialization and employees reported the mentioned indicators as desirable.
  Keywords: University of Medical Sciences, Knowledge, Commercialization
 • Arsalan Morteza, Behnam Talebi *, Yosof Adib Pages 74-85
  The purpose of this study is to design, validity and reliability of students' hidden curriculum questionnaire. The research is of descriptive and instrumental type and is in the category of survey research. The initial questionnaire was designed in 66 items with a combination of document study, research and semi-structured interviews with experts of Urmia University of Medical Sciences. Formal validity, content-dependent validity was evaluated quantitatively and qualitatively, and construct validity was investigated by exploratory and confirmatory factor analysis. After determining the content validity quantitatively and qualitatively and the construct validity, the questionnaire was reduced to 52 items. The threshold coefficient was calculated for all items of the questionnaire and for all items more than 50% of the respondents answered the appropriate option and the threshold coefficient of all items above/ 42. Was obtained, and their validity was finally confirmed. The result is that the hidden curriculum questionnaire has good validity and reliability.
  Keywords: hidden curriculum, Medical students, Validation, Validity, Reliability
 • Nafiseh Rafiei *, Parisa Eghbalian Nouranizadeh Pages 85-96
  The purpose of this study was to evaluate e-learning courses based on Addie's design elements in higher education. The research method was a descriptive survey. The statistical population of the study consisted of all students of Isfahan University of Medical Sciences in the first semester of academic year 1399-1998. The sample size was 222 students of Medical and Dental School using multistage cluster sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire with 30 questions with Cronbach's alpha coefficient of 94/7. Data were analysed by SPSS 23 software using descriptive statistics, mean and standard deviation, and inferential statistics, one-sample t-test and dependent t-test. The findings showed that the suitability of e-learning courses (asynchronous combination) based on Addie's educational design elements in the aspects of analysis, design, development, implementation and evaluation were significantly (p <0.05) higher than the average level. And this level of desirability made a significant difference in e-learning and in-person sessions. Therefore, the desirability of face-to-face and electronic sessions in terms of analysis, development, and implementation alike, but in terms of design and evaluation of face-to-face meetings, is more than electronic ones. Therefore, it can be said that one of the types of e-learning, combined (dual) training, especially the non-simultaneous type, is one of the best educational approaches for use in higher education. It depends on how well they are considered.
  Keywords: E-learning, Blended Education, evaluation, Educational Design, Medical Sciences
 • Elham Maraghi, MohamadSaleh Hassanzadeh Kermanshahi, Mona Sharififard, Akbar Babaei Heydarabadi, Mehdi Sayyah Baragar, Kaveh Eslami, Reza Arjmand, Elham Jahanifard * Pages 97-108

  Today, E-learning is an integral part of the education system, which has become a practical tool for implementing educational programs in many universities due to its many benefits and Covid 19 epidemic. The aim of this study is evaluating the quality of virtual education from the point of view of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences students. The information of this descriptive-analytical study was collected using a researcher made questionnaire with five main components including educational content, technological infrastructure, educational environment, evaluation and feedback and interaction between student and teacher based on Likert scale. Data analysis was performed using SPSS version 22 Software. After determining the validity and reliability of the questionnaire, it was completed by 404 students. The mean of educational content 20.75±10.29, technological infrastructure 13.50±5.89, educational environment 18.31±6.61, evaluation and feedback 26.80±6.85 and interaction between student and teacher 16.64±5.73, were reported medium, medium, medium, good and medium, respectively. The general satisfaction of students was calculated with the virtual education method in the Navid system 5.49±2.59 and the review and supervision of the Education Development Center on the quality of educational content provided 2.56±1.43. Considering the economic, educational, cultural and temporal benefits of virtual education, it is suggested that in the coming semesters and in the post crisis period, university officials and policy makers have the necessary planning for combined education.

  Keywords: COVID-19, Students, Virtual Education, University of Medical Sciences
 • Fatemeh Rahimi, Fatemeh Ghasemi, Hasan Rahgozar * Pages 109-118
  This study aimed to compare the effect of collaborative learning and traditional learning methods on medical students' communication skills at Shiraz University of Medical Sciences in 1398. This research was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design. The statistical population in this study was all basic science students of Shiraz Medical School in 1998. The statistical sample was determined based on Cochran's formula of 208 people. Those who were trained in collaborative learning and communication skills before and after training were examined. The Queen Livestock Communication Skills Questionnaire, which consisted of 34 questions published by the Queen Livestock Institute (2004), was used in this study. The collected data were analyzed using Student's t-test and paired comparison in SPSS software (23). The present study's findings showed that students' mean and standard deviation is the traditional educational method (140.54 46 2.46), and the mean and standard deviation of students is the collaborative educational method (142.31 98 1.98). Based on the results of this study, it can be stated that students trained collaboratively have higher insights and knowledge about the communication process and have more determination than students of the traditional method. The results showed that the collaborative educational method affected students 'communication skills. Students had more communication skills than before; education and collaborative learning significantly improved students' communication skills in the participation-oriented group.
  Keywords: collaborative learning, traditional learning, lecture, communication skills medical students
 • Fereshteh Biglari, Naghi Kamali *, Amir Najafi Pages 119-129
  The aim of this study was to present a model of professional ethics in the health education system of Zanjan University of Medical Sciences. The research method was applied in terms of purpose and qualitative in terms of collection. The statistical population of this research was experts and professors of management who were experts in the pathology of professional ethics in the health education system. The sampling method was selected selectively according to the objectives and parameters that are studied in the research. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. Findings showed that according to the coding results, the pathology of professional ethics in the health education system is affected by the following factors: a. The process of drafting a charter of professional ethics in the organization, b. Professional ethics promotion package in the organization, c. Professional ethics and its necessity in the organization, d. Professional ethics training, e. Policy and mesh line, St. Recruitment and employment of ethics-oriented staff, g. Promoting the development of professional ethics. Findings the present study also showed that strategic factors play a role in explaining the pathology of professional ethics in the health education system. The conditions of strategies are based on actions and reactions to control, manage and deal with the phenomenon.
  Keywords: Higher education system, Professional Ethics, Health
 • Solmaz Khademi *, Mehdi Mohammadi, Reza Naseri Jahromi, Athar Rasekh Jahromi, Parastoo Nabeei Pages 130-144

  Medical disciplines are complex and difficult professions that use their special sciences and skills to promote physical, mental and social health. Clinical reasoning is one of the main competencies of a physician that medicine students must achieve this before being eligible in medicine. Therefore, the main purpose of this study was to design a model of clinical reasoning competencies for medical students with meta-combination approach. This qualitative study was conducted using the six-step method of Sandloski and Barroso (2007). The meta-combination team consisted of a physician and three curriculum specialists who were proficient in the meta-combination research method. 18 related research sources were used as the basis for the analysis, which resulted in the extraction of 34 basic themes. Data validation was verified using validation and transferability techniques through researchers' self-review and data alignment, and reliability was accurately guided to the process of data collection and researcher alignment. Based on the research results, the eight main themes of diagnosing the disease, applying knowledge, paying attention to the patient's signs and symptoms, making the right decisions, converting patient information into medical information (diagnostic reasoning), problem solving (clinical reasoning analysis), taking a history of patient and physical examination and interpretation of diagnostic tests are factors in the pattern of clinical reasoning competencies of medical students, which are very important in this regard. In general, the findings of this article showed that it is necessary to consider clinical reasoning skills as thought processes used by physicians in formulating appropriate questions and diagnoses, so it is essential to provide quality health care.

  Keywords: Competence, clinical reasoning, Clinical Evaluation, meta-combination
 • Alireza Heidari *, Javad Khademi, Zahra Khatirnamani, Narges Rafiei Pages 145-159
  An Internship in the field is one of the courses that students should be trained in a real work environment. Internship course plays a key role in shaping students' core skills and professional competencies. The purpose of this study was to determine the executive strategies of internship training program in the field of public health in the School of Health of Golestan University of Medical Sciences. This descriptive qualitative study was conducted in 2019-2020 in Golestan province. Participants in the study were 31 undergraduate public health graduates who completed their internship at the School of Public Health, undergraduate public health students who had completed at least one semester of internship, instructors, and faculty members of the Department of Public Health. They were purposefully selected. Data were collected by group and individual interviews and Analyzed by content analysis method in Atlas.ti 8 software. The executive strategies to improve the internship situation in the field of public health were explained in 5 main topics (Upgrading the educational system, planning and preparation before internship, internship management, improving the situation in the internship area and monitoring and evaluating students) and 24 sub-topics. The selection of appropriate strategies to improve the current situation in the framework of the operational plan, can lead to quantitative and qualitative improvementof internship in public health at Golestan University of Medical Sciences.
  Keywords: qualitative research, internship, Public Health Education, Public Health School
 • Leila Bazrafkan, Javad Kojuri, Fatemeh Yarmahmodi *, Zahra Zahadatpour, Sayed Mostajab Razavinejad, Reza Bahrami, Mehrdad Rezaei Pages 160-168
  To improve the knowledge and performance of the resuscitation team, we decided to evaluate the effectiveness of simulation training in small groups on the performance of the neonatal resuscitation team at Namazi Hospital in Shiraz. In this interventional study, a single group of pre-test and post-test, 45 nursing staff and pediatric assistants were present using a simple random method. The workshop was held in three stages of training individual skills, integrated and technical, and finally by simulating the conditions of the delivery room, different scenarios were presented to all people and resuscitation operations were filmed separately. Individuals evaluated their performance based on the 2016 Neonatal Resuscitation Program checklist and were guided by a trainer. After 6 months, using a handmade checklist, the effect of training on individual skills, cognitive, technical and experience of individuals was analyzed using SPSS23 software with paired t-test. The mean scores of cognitive, behavioral, technical and experiential skills of learners after training with simulation and reporting methods in small groups increased significantly, the level of significance is respectively(P=0.03), (P=0.001), (P=0.001), (P=0.001). Holding resuscitation report sessions and group training of nurses and specialists in small groups is effective in improving the skills required by the resuscitation team, and people's experience shows that this method is also effective in improving people's self-confidence and improving their performance.
  Keywords: Training, Simulation, Resuscitation, neonate, Reporting
 • Leyla Bahluli, Roghieh Vahdat Bourashan *, Javad Keyhan, Bahareh Azizi Nejad Pages 169-179
  Today, knowledge management is considered as an essential and forward-looking strategy to gain a competitive advantage and maintain survival and improve organizational performance. The aim of this study was investigate the phenomenological of knowledge management in the units of the Islamic Azad University of West Azerbaijan province. This research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was the faculty members of units of the Islamic Azad University of West Azerbaijan in the academic year 2020-21, which number of 18 people of them were selected as a sample by purposive sampling according to the principle of theoretical saturation and after reviewing the inclusion criteria. Data were collected by semi-structured interview method, which its validity and reliability were assessed appropriate. Data were analyzed by method of content analysis by seven-step Colaizzi method in MAXQDA software. Findings showed that the eight main theme of knowledge management were included of infrastructure and information technology, knowledge management processes, organizational structure and environment, intellectual and innovative capital, human resources and education, knowledge leadership, management and organizational culture. According to the results of this study, planning to improve knowledge management through mentioned themes is essential that for this purpose can be used from workshops.
  Keywords: Phenomenology, Knowledge Management, Islamic Azad University
 • Tahereh Moradi, Zahra Lebadi *, Fatemeh Parasteh, Mozhgan Abdolahi Pages 180-192
  The purpose of this study was to design and develop a self-learning framework for university students. The research was applied in terms of purpose and sequentially exploratory in terms of mixed method. The statistical population of the study includes three sections: a- 120 professors of educational sciences and psychology of Tehran and Gilan universities who were selected by sampling in two stages, b- Students of public and free universities of Tehran, Gilan and Alborz provinces, sample 450 The person selected using G-Power, c- 31 subject matter experts and experts who participated in the study to assess the appropriateness of the self-learning framework. The research tools were three researcher-made self-learning questionnaires based on research background and literature, the standard student self-learning questionnaire and the degree of appropriateness of students' self-learning framework. Descriptive statistics (frequency, percentage and mean) and inferential statistics of Kolmograph-Smirnov test, Camus test, Bartlett test and exploratory factor analysis, one-sample t-test, structural equation analysis, path analysis and framework fit test are used to analyze the data. The findings indicated that the dimensions and components of students' self-learning include six components of self-leadership in learning, self-regulatory skills, critical thinking, adult education, learning environment and learning styles. Also, the standard questionnaire of students' self-learning with 5 components and 67 questions was developed after three field performances. The extractive framework of students' self-learning includes the philosophy, goals, dimensions and components of self-learning, implementation and evaluation of the framework, which was evaluated as desirable by experts.
  Keywords: heutagogy, Self- leadership, self-regulation, critical thinking, Adult Education
 • Zahra Khoshnejad, Mahtab Salimi *, Ramezan Jahanian, Mojgan Abdollahi Pages 193-206

  Universities play an important role in regional dynamism and growth. On the one hand, universities are major economic factors and have a direct impact on economic and local activities, and on the other hand, universities contribute to the cultural ecology and natural environment of the region to which they belong. The present research has been done with the aim of presenting the fourth generation university model with a qualitative approach and with the theme analysis method. The statistical population consisted of academic and organizational experts who were selected by a purposeful (judgmental) method and the interview was continued to the point of theoretical saturation. This is important in the twelfth interview. "Peer review and review by participants" and "reliability between two coders and retest" were used to confirm the reliability of the research. With three coding steps (example, main theme, sub-theme); axes have been identified based on the research results; key relationships including the relationship between university and society, alignment of university mission and community goals, and the relationship between university and industry were identified. Impact factors and consequences were also identified. Outcomes including internal and external consequences were examined.

  Keywords: 4th generation university, Islamic Azad University, Theme analysis
 • Maryam Mehrabani, Kiomars Niaz Azeri *, Maryam Taghvaie Yazdi Pages 207-219
  The aim of this study was to identify the factors affecting educational justice and its role in the dynamism and vitality of students of Payame Noor University of Tehran to provide a model. The research method was a combination of exploratory mixed research design (qualitative-quantitative). The statistical population of the study in the qualitative section included (university experts, faculty members and university officials) to agree on the Delphi method. The sample size in the qualitative section was determined to be 17 by considering the saturation law. And in a small part of the statistical population, it included students of Payame Noor in Tehran province. In the quantitative part, the sample size was 274 people. Quantitative sampling method was multi-stage cluster random sampling. The method of data collection was library method and measurement tool in the qualitative part of the interview was semi-structured and in the quantitative part included a researcher-made questionnaire, the questions of which were taken from the data obtained from the interview. Data analysis in the qualitative part of Delphi technique and in the quantitative part of structural equation modeling and regression analysis using SPSS22 and LISREL software. Findings showed that the factors affecting educational justice, which includes three dimensions (1- distributive justice, 2- interactive justice, 3- procedural justice), amount to 45% in student dynamics, which includes two dimensions (1- Technology is central, 2- learner is central) and is 55% in the vitality of students of Payame Noor University of Tehran province.
  Keywords: Educational Justice, Dynamism, Student Vitality
 • Majid Omrani, Asef Karimi *, Hessam Zandhessami, MirAli Seyed Naghavi Pages 220-233

  The behavior and performance of the leaders of start-up businesses can be the most important factor driving the business towards success and performance improvement. One of the behaviors that organizational leaders adopt to advance their goals in the organization is ambivalence. The current research is based on the deviation of the current situation from the desired situation, following the design of a dual leadership model in new knowledge-based businesses. The strategy of the current research was to solve the met combination problem with a qualitative approach and content analysis tactics. The current research has used the seven main steps mentioned by Sandlovski and Barroso (2007) to carry out the research steps. The data collection tool of the current research is a checklist (in the section of library studies) and a questionnaire (in the section of analyzes related to the prioritization of codes and Shannon's entropy). The research data analysis method was done by coding and summarizing data in MaxQda qualitative data analysis software. In the research analysis portfolio, using the screening process, 34 studies have been summarized in the form of 40 primary codes, 11 concepts and 4 categories, which is the highest abstraction level of the codes. In the document quality control phase, the reliability value of these codes based on the Kappa coefficient is 0.723 was obtained and then the codes were classified using the Shannon entropy method. Finally, after going through the seven main steps of the research model, the results and suggestions of the research were presented. The results of the present study show that the antecedents or factors that affect ambidextrous leadership behaviors include the capabilities of start-up businesses, entrepreneurial orientation, innovation tasks, and leader characteristics. The capabilities of business in the present research include growth tendency, networking ability and market diversity.

  Keywords: leadership, Ambidexterity, Ambidextrous Leadership, Knowledge based Startups, Meta-Synthesis