فهرست مطالب

حکمرانی و توسعه - سال یکم شماره 3 (پاییز 1400)
 • سال یکم شماره 3 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/08/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی اصغر پورعزت، حسن زارعی متین، حمیدرضا یزدانی، کتایون خورشیدی* صفحات 3-52

  پژوهش حاضر  با هدف شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر آینده دانشگاه ها و تبیین روابط فی مابین آن ها در کشور انجام شده است. بدین منظور ابتدا مهم ترین پیشران های آینده آموزش عالی، مورد شناسایی قرار گرفت؛ سپس با بهره گیری از روش تحلیل تاثیر متقابل، ماتریس عوامل کلیدی به صورت پرسشنامه طراحی شد و پس از توزیع در بین خبرگان، جهت تعیین تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر و جایگاه آن ها، داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار میک مک مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که عوامل «میزان مداخلات دولت و نهادهای موازی»، «شیوه مدیریت در آموزش عالی»، «مسیولیت پذیری، پاسخگویی و شنیدن صداها و نیازهای ذی نفعان»، «بحران شناسی و آینده پژوهی با مشارکت ذی نفعان آموزش عالی»، «پارادایم و نظام اقتصادی»، «ایجاد تنوع در منابع مالی پایدار»، «تعاملات بین المللی» و «رابطه متقابل آموزش عالی با صنعت و بازار کار» دارای تاثیرگذاری بسیار بالایی بر سایر پیشران ها هستند. همچنین عواملی از جمله «شیوه خط مشی گذاری در فناوری» و «شیوه مدیریت در سطح کلان و سیاست های عمومی»، متغیرهای اثرگذاری تلقی شدند که روی عوامل وابسته به شدت اثرگذار هستند و همراه با دیگر متغیرهای تاثیرگذار، آموزش عالی را به سمت «کیفیت گرایی»، «در نظر گرفتن نیازهای متنوع مناطق کشور و اولویت های توسعه متوازن پایدار»، و همچنین «سرمایه گذاری در علوم و ایجاد توانایی تولید آن ها» پیش می برند. بنابراین می توان گفت که حرکت به سمت کاهش مداخلات دولت و دستگاه های موازی متعدد و تقویت و به کارگیری شیوه های مدیریتی کارآمد و در نظر گرفتن ضرورت بحران شناسی و آینده پژوهی با مشارکت ذی نفعان آموزش عالی برای رسیدن به آینده ای بهتر، توام با مسیولیت پذیری، پاسخگویی و شنیدن صداها و نیازهای ذی نفعان، می تواند از مهم ترین موارد حرکت به سوی آینده مطلوب آموزش عالی محسوب شده و نویدبخش آینده ای روشن برای آن باشد.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، آینده پژوهی، عوامل کلیدی، تحلیل تاثیرمتقابل
 • عزت الله عباسیان، حمیدرضا نعمت الهی* صفحات 53-78

  پژوهش حاضر باهدف تعیین تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر بهبود عملکرد مالی انجام شده است.این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش اجرایی ، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد که تعداد 87 نفر پرسنل تخصصی (کارکنان مالی) باتوجه به جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب و گردآوری اطلاعات نیز در این تحقیق با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. روایی پرسش نامه توسط اساتید و خبرگان حوزه مدیریت مالی و بودجه تایید گردید و همچنین پایایی پرسش نامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ 0.75 محاسبه شد، که نشان از تایید آن است. با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون T یک راهه، از ضریب همبستگی پیرسون جهت ارتباط بین دو مولفه و ضریب رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود عملکرد مالی در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود عملکرد مالی مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: بودجه ریزی، بودجه بندی، عملکرد مالی، افزایش بهره وری
 • محمد قاسمی، احسان نامدار جویمی* صفحات 79-102

  هدف از این پژوهش، بررسی نقش درک کارمند از گوش سپاری سرپرست بر خستگی عاطفی، قصد خروج و رفتار شهروندی سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری اعضای هییت علمی دانشگاه های شهرستان زاهدان به تعداد 580 نفر و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 231 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SMART PLS استفاده گردیده است. در این راستا، سه فرضیه شکل گرفت که به ترتیب به بررسی اثر درک کارمند از گوش دادن سرپرست به صدای کارمند بر خستگی عاطفی، اثر درک کارمند از گوش دادن سرپرست به صدای کارمند بر رفتار شهروند سازمانی و اثر درک کارمند از گوش دادن سرپرست به صدای کارمند بر قصد خروج پرداخته شده است. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر منفی حاصل از درک کارمند از گوش دادن سرپرست به صدای کارمند، یک وضعیت دشوار ذهنی را توصیف می کند که شامل بسیاری از حالت های احساسی و خلقی مانند خستگی عاطفی و قصد خروج است که باید در اعضای سازمان به حداقل ممکن برسد. در مقابل، تاثیر مثبت حاصل از درک کارمند از گوش دادن سرپرست به صدای کارمند، شامل حالت های مثبت احساسی و خلقی مانند رفتار شهروند سازمانی است که باید در اعضای هییت علمی نهادینه و تقویت شود.

  کلیدواژگان: درک کارمند، خستگی عاطفی، قصد خروج، رفتار شهروند سازمانی
 • باقر عسگرنژاد نوری*، حبیب ابراهیم پور، شراره لطفی، الله یار بیگی فیروزی صفحات 103-128
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی در رابطه بین آوای سازمانی و توسعه حرفه ای کارکنان است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 340 نفر تشکیل دادند که به سبب استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری از روش سرشماری به جای نمونه گیری استفاده گردید، که درنهایت تعداد 323 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های آوای سازمانی هامس، توسعه حرفه ای نووا و سرمایه روان شناختی لوتانز بودند، که برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده گردید. روایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی، روایی همگرا و روایی واگرا به تایید رسید و پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از روش ضریب بار عاملی، پایایی مرکب و آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج نشان داد که آوای سازمانی بر توسعه حرفه ای کارکنان و سرمایه روان شناختی تاثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنا دار سرمایه روان شناختی بر توسعه حرفه ای کارکنان نیز به تایید رسید. درنهایت با استفاده از آزمون سوبل نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی در رابطه بین آوای سازمانی و توسعه حرفه ای کارکنان تایید گردید؛ به گونه ای که می توان گفت، رابطه بین دو متغیر آوای سازمانی و توسعه حرفه ای کارکنان توسط متغیر سرمایه روان شناختی تشدید می شود و اگر سرمایه روان شناختی افزایش یابد، این اثر قوی تر و اگر سرمایه روان شناختی ضعیف شود، این رابطه نیز ضعیف خواهد شد.
  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، آوای سازمانی، توسعه حرفه ای، کار تیمی، خودکارآمدی
 • امین فرهادی*، داوود حسین پور، علی حاجی وند صفحات 129-168
  هدف پژوهش حاضر، عارضه یابی و اولویت بندی چالش های اجرای خط مشی عمومی خصوصی سازی با تاکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون می باشد. رویکرد ارزیابی حاکم بر این پژوهش، رویکرد مدیریتی بوده و الگوی ارزیابی خط مشی مورد استفاده، ترکیبی از الگوی هدف گرا و خبره گرا می باشد. همچنین ملاک ارزیابی، آخرین گزارش مجلس شورای اسلامی از میزان تحقق اهداف خصوصی سازی در کشور است. در این پژوهش جهت عارضه یابی و شناسایی مولفه های موثر در عدم تحقق اجرای خط‎مشی مورد نظر از روش دلفی استفاده شده است، که درنهایت با استفاده از نظرات 18 نفر از خبرگان با سابقه در حوزه تحلیل و ارزیابی خط مشی های عمومی و تلفیق مولفه های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و همچنین مولفه های پیشنهادی خبرگان، هشت مولفه اصلی شامل افزایش اسمی و غیرواقعی سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، مغفول ماندن سیاست افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، عدم ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری در سطح مورد انتظار، درجا زدن ها و پس رفت رشد اقتصاد ملی، عدم گسترش صحیح مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، کاهش ظاهری از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش روزافزون حجم بدنه دستگاه بوروکراسی، کاهش میزان پس انداز، سرمایه گذاری و سطح درآمد اکثریت آحاد جامعه و افزایش پیدا نکردن و حتی کاهش سطح عمومی اشتغال واقعی و 52 شاخص در زمینه مشکلات و چالش های اجرای خط مشی خصوصی سازی در کشور شناسایی و میزان اهمیت هر یک از مولفه ها مشخص گردید.
  کلیدواژگان: ارزیابی خط مشی عمومی، عارضه یابی اجرای خط مشی عمومی، خصوصی سازی، سیاست های کلی اصل
 • فرحناز آهنگ*، عبدالمجید ایمانی صفحات 169-190

  مردم ایران بیش از یک قرن است که اراده خروج از عقب ماندگی و نیل به پیشرفت و توسعه دارند. در این مدت هر چند دولت، نخبگان و تحصیل کردگان ایرانی رویکردهای مختلف رشد و توسعه و به طور مشخص الگوهای توسعه آمرانه و مرکز پیرامون را به آزمون گرفته اند، اما کشور به یک توسعه موزون و پایدار نرسیده است؛ زیرا مدل های توسعه اجرا شده ناقص، تک ساختی و فاقد مشارکت و نقش آفرینی مردم بوده است. باید گفت مشارکت اجتماعی یکی از ارکان اساسی توسعه می باشد که می بایست مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو، پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی عناصر موثر بر اجرای اجتماع محور خط مشی ها به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه اجتماع محور بپردازد. این پژوهش از نوع کیفی و فلسفه حاکم بر آن تفسیری می باشد، که با استفاده از تحلیل مضمون انجام گرفت. بدین منظور از تکنیک کدگذاری و نرم افزار NVivo 12 استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش نیز شامل خبرگان حوزه خط مشی گذاری می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. درنهایت یافته های پژوهش حاکی از آن است که پس از طی فرایند کدگذاری، 17 کد تفسیری به دست آمد که در سه مرحله پیشران ها، ظرفیت سازها و توانمندسازها سازماندهی شدند.

  کلیدواژگان: خط مشی، توسعه، اجتماع محور
|
 • AliAsghar Pourezzat, Hassan Zarei Matin, HamidReza Yazdani, Katayoun Khorshidi * Pages 3-52

  This study aims to identify the most important factors affecting the future of universities and explain the relationship between them in the country. To this end, the most important future drivers of higher education were first identified; Then, using the interaction analysis method, the matrix of key factors was designed as a questionnaire and after distribution among experts, to determine the impact of factors on each other and their position, the data collected through software Mikomak was analyzed. Findings indicate that the factors are "the extent of government and parallel institutions interference", "management style in higher education", "accountability, responding and listening to the voices and needs of stakeholders", "crisis and futures research with the participation of higher education stakeholders", "The economic paradigm and system", "diversification of sustainable financial resources", "international interactions" and "the interrelationship of higher education with industry and the labor market" have a very high impact on other drivers. Also, factors such as "policy-making style in technology" and "macro-level management style and public policies" were considered as influential variables that affect the highly dependent factors, and along with other influential variables, higher education lead to "quality orientation", "taking into account the diverse needs of the regions of the country and the priorities of sustainable balanced development" as well as "investing in science and creating the ability to produce them"; Therefore, it can be said that moving towards reducing government interventions and multiple parallel institutions and strengthening and applying efficient management methods and considering the need for crisis and futures research with the participation of higher education stakeholders to achieve a better future. , Combined with responsibility, responding and listening to the voices and needs of stakeholders, can be considered one of the most important steps in moving towards a desirable future of higher education and a promising bright future for it.

  Keywords: Higher education, Futures Studies, Key Factors, Impact Analysis
 • Ezzatullah Abbasian, Hamidreza Nematollahi * Pages 53-78

  The current research was conducted with the aim of determining the effect of operational budgeting on improving financial performance. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method. The statistical population of this research is the employees of the social security investment company, which is 87 specialized personnel (financial employees) according to Morgan's table as a sample, and data collection was also done in this research using a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by the professors and experts in the field of financial management and budget, and the reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha measurement method of 0.75, which indicates its approval. Considering the normality of the data from the one-way T-test, Pearson's correlation coefficient was used for the relationship between the two components and line regression coefficient using SPSS software. The results of this research show that there is a positive and meaningful relationship between operational budgeting and improving financial performance in the social security investment company, and the relationship between each element of operational budgeting and improving financial performance was confirmed.

  Keywords: Budgeting, financial performance, increasing productivity
 • Mohammad Ghasemi, Ehsan Namdar Jouyami Pages 79-102

  The purpose of this study is to survey the role of employee’s perception of supervisor’s listening on emotional fatigue, exit intention and organizational citizenship behavior. In terms of purpose, the present study is applied and in terms of data collection method is descriptive-survey. The statistical population of faculty members of Zahedan City universities is 580 people and the sample size according to Morgan table is equal to 231 people which has been selected based on simple random sampling method. Smart PLS software has been used to analyze the data. In this regard, three hypotheses were formed to investigate the effect of employee perception of supervisor listening to employee voice on emotional fatigue - the effect of employee’s perception of supervisor’ listening to employee voice on organizational citizen behavior and the effect of employee perception of supervisor listening to employee’s voice on the exit intention. Finally, the results showed that negative impact of the employee's perception of the supervisor’s listening to the employee's voice describes a difficult mental state that includes many emotional and mood states such as emotional fatigue, intention to exit, etc. that should be minimized in the members of the organization. In contrast, the positive effect of the employee's perception of the supervisor’s listening to the employee's voice includes positive emotional and mood states such as organizational citizen behavior, etc., which should be institutionalized and strengthened in faculty members.

  Keywords: Employee understanding, emotional exhaustion, intent to leave, organizational citizenship behavior
 • Bagher Asgarnezhad Nouri *, Habib Ebrahimpour, Sharareh Lotfi, Allahyar Beigi Firoozi Pages 103-128
  The purpose of this study is to investigate the mediating role of psychological capital in the relationship between organizational voice and professional development of employees. The statistical population of this study consisted of 340 employees of Mohaghegh Ardabili University. Due to the use of structural equation modeling, the census method was used instead of sampling, and finally 323 questionnaires were analyzed. Data collection tools included the Hams Organizational Voice Questionnaire, Nova Professional Development, and Lutans Psychological Capital, which were analyzed using SPSS and Amos softwares. The validity of the research questionnaires was confirmed using factor analysis, convergent validity and divergent validity and the reliability of the questionnaires was confirmed using factor load factor, composite reliability and Cronbach's alpha. The results showed that the organizational voice has a positive and significant effect on the professional development of employees and psychological capital. The positive and significant effect of psychological capital on the professional development of employees was also confirmed. Finally, using the Sobel test, the mediating role of psychological capital in the relationship between organizational voice and professional development of employees was confirmed; As it can be said, the relationship between the two variables of organizational voice and career development of employees is intensified by the variable of psychological capital, and if psychological capital increases, this effect is stronger, and if psychological capital weakens, this relationship will also weaken.
  Keywords: psychological capital, Organizational Voice, Professional Development, Teamwork, self-efficacy
 • Amin Farhadi *, Davoud Hosseinpour, Ali Hajivand Pages 129-168
  The purpose of the present study is to diagnose and prioritize the challenges of implementing the public privatization policy with an emphasis on the general policies of Article 44 of the Constitution. The assessment approach pertaining to this research is a managerial approach and the used policy assessment model is a combination of goal-oriented and expert-oriented models. The evaluation criterion is also the latest report of the Islamic Consultative Assembly on the extent to which the privatization goals have been achieved in the country. In this study, in order to diagnose and identify the effective components in not realizing the implementation of the policy, the Delphi method has been used, which finally uses the opinions of 18 experts with experience in the field of analysis and evaluation of public policies and components extracted from the theoretical fundumentals. Theoretical research as well as the components proposed by experts, eight main components including nominal and unrealistic increase of the share of private and cooperative sectors in the national economy, neglect of the policy of increasing competitiveness in the national economy, failure to improve the efficiency of enterprises, productivity of material, human and technological resources. at the expected level., setbacks and decline of national economic growth, lack of proper expansion of ownership at the grassroots level to ensure social justice, apparent reduction of government financial and managerial burden on economic activities and increasing bureaucracy, savings decline, investment and the income level of the majority of the population and not increasing or even decreasing the general level of real employment and 52 indicators in the field of problems and challenges of implementing the privatization policy in the country were identified and the importance of each component was determined.
  Keywords: public policy, Assesment of public policy, diagnosing the implementation of public policy, privatization, general policies Article 44
 • Farahnaz Ahang *, AbdolMajid Imani Pages 169-190

  For more than a century, the Iranian people have been determined to break out of backwardness and achieve progress and development. During this period, although the Iranian government, elites and educated people have tested different approaches of growth and development, and specifically the patterns of authoritarian development and the surrounding center, the country has not achieved a balanced and sustainable development; Because the implemented development models have been incomplete, unstructured, and lacked the participation and planning of the people. It should be said that social participation is one of the basic pillars of development that should be considered. Therefore, the present study tries to examine the elements affecting the community-based implementation of policies as one of the basic strategies of community-based development. This research is of qualitative type and the governing philosophy is interpretive, which was conducted using thematic analysis. For this purpose, coding technique and NVivo 12 software were used. The statistical population of the study also includes experts in the field of policy making who were selected using purposive sampling method. Finally, the research findings indicate that after the coding process, 17 interpretive codes were obtained, which were organized in three stages: drivers, capacitors and enablers.

  Keywords: Policy, Community-Based Development, content analysis