فهرست مطالب

Journal of adolescent and youth psychological studies
Volume:3 Issue: 1, 2022

 • تاریخ انتشار: 1401/01/12
 • تعداد عناوین: 36
|
 • زهرا کربلائی حسین شالباف، غزال زند کریمی*، گوثر دهدست صفحات 1-12

  دنیای امروز با شتاب به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود و در این میان هر لحظه بر تعداد کاربران افزوده می شود. فضای مجازی در کنار فوایدی که دارد آسیب هایی را نیز به ارمغان می آورد. هدف از پژوهش حاضر، تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش فرزند پروری نوجوانان در فضای مجازی بود تا بدین وسیله بتواند کمکی به سلامت روان نوجوانان و جامعه و کاهش آسیب های ناشی از فضای مجازی نماید. پژوهش حاضر کیفی از نوع نظریه زمینه ای بوده و داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق با والدینی که واجد ملاک های ورود به پژوهش بودند، با اعتبار یابی به روش دلفی بدست آمد. سپس کد های باز، محوری و نظری مناسب استخراج گردید و مبتنی بر آن ها مدل مفهومی در زمینه آسیب ها و راهبرد های ناشی از فضای مجازی طراحی شد. که نشان گر این نکته است که سبک های فرزندپروری در موقعیتهای اجتماعی مختلف از جمله موقعیت مجازی، دستخوش تغییر می شود، یافته ها نشان دادند، والدین به دلیل وجود آسیبهای ویژه ای، از سبک فرزندپروری مقتدر خارج می شوند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در صورتی که والدین و نوجوانان، آموزش ها و آگاه سازی های لازم و به هنگام را دریافت کنند، از بروز بسیاری از آسیبها و تعارضات میان آنها و همینطور آسیب های ناشی از فضای مجازی برای نوجوانان و خانواده هایشان پیشگیری خواهد شد.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی آسیب، فرزندپروری، فضای مجازی، موقعیت اجتماعی، نوجوانان
 • کبری اسدی، زهرا یوسفی*، علی مهداد صفحات 13-30

  زمینه و هدف:

   فشار اقتصادی در خانواده هایی که زوجین قادر به تطابق خواسته های مالی خود با شرایط فعلی خانواده نیستند می تواند موجبات تعارضاتی در زمینه ی اولویت های مالی هر یک از زوجین یا خانواده شود؛ از سوی دیگر این تعارضات ناشی از آشفتگی مالی می تواند ارتباطات خانوادگی، رضایت زناشویی و در نهایت صمیمیت را کاهش دهد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه اثربخشی بسته ی آموزشی مدیریت موفق با واقعیت درمانی بر تعارضات مالی، ارتباطات خانوادگی و صمیمیت زناشویی زنان متاهل بود.

  روش پژوهش:  

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری کلیه زنان متاهل شهر تهران در سال 1399-1400 بود که 45 زن متاهل به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار داده شدند (هر گروه 15 زن). گروه های آزمایش هشت جلسه نود دقیقه ای مداخلات مربوط به آموزش مدیریت موفق پول محقق ساخته (1400) و واقعیت درمانی گلاسر (208) را به صورت هفته ای یک جلسه 90 دقیقه ای به صورت جداگانه دریافت نمودند در حالی که گروه گواه در انتظار دریافت مداخله بوده و در طول اجرای پژوهش این مداخلات را دریافت نکرد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه تعارضات مالی انریچ (1998)، الگوهای ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک (1990) و صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (1983) بود. داده های گردآوری شده با استفاده از واریانس اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بسته مدیریت موفق پول و واقعیت درمانی بر تعارض مالی، ارتباطات خانوادگی و صمیمیت زناشویی زنان متاهل تاثیر معنادار دارند (0.001>p). نتایج آزمون تعقیبی نیز نشان داد که  بین دو گروه آزمایش در زمینه اثربخشی تفاوت معناداری  وجود ندارد در نتیجه می توان گفت اثر هر دو بسته آموزشی یکسان است.

  نتیجه گیری

  در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که هم بسته تدوین شده مدیریت موفق پول که یک پروتکل مبتنی بر فرهنگ و بومی است و هم بسته آموزشی واقعیت درمانی می توانند تعارضات مالی در خانواده را کاهش داده و بر بهبود روابط خانوادگی و صمیمیت زناشویی اثرگذار باشند.

  کلیدواژگان: مدیریت پول، واقعیت درمانی، تعارض مالی، ارتباطات خانوادگی، صمییمت زناشویی
 • سهیل معظمی گودرزی*، نرگس باباخانی صفحات 31-43

  هدف از پژوهش حاضر، اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر تنظیم شناختی- هیجانی و سبک خوردن و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر چاق با شاخص توده بدنی بالای30 بود. برای رسیدن به این هدف، از جامعه آماری که شامل  نوجوانان دختر چاق در یک دبیرستان در شهرستان بروجرد در سال 1400 بود استفاده شد. طرح تحقیق به صورت، نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که حجم نمونه بالغ بر40 نفر (20 نفر آزمایش و20 نفر کنترل) به روش نمونه گیری در دسترس است. درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی طی 8 جلسه90 دقیقه ای، هر هفته یک جلسه اجرا شد و پس از اتمام جلسات، پس آزمون روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. در این پژوهش از پرسشنامه تنظیم شناختی- هیجانی گارنفسکی و از پرسشنامه سبک خوردن داچ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان دادندکه بین میانگین نمرات تنظیم شناختی- هیجانی، سبک خوردن و توده بدنی گروه آزمایش در پس آزمون تفاوت معنی داری با گروه کنترل وجود داشت (01/0>P)، به طوری که میزان تغییر وزن در افراد تحت مداخله کاهش پیدا کرده بود. بنابراین درمان ذهن آگاهی توانست 64 % بر تنظیم شناختی- هیجانی و 74 % بر سبک خوردن دختران چاق موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: دختران چاق، ذهن آگاهی، تنظیم شناختی- هیجانی، سبک خوردن، چاقی
 • هانا اسدی، علی رضایی شریف*، علی شیخ الاسلامی صفحات 44-53
  زمینه و هدف

  پرسشنامه خشونت در روابط دوستی میان دختران و پسران، فرم کوتاه  با  20سوال، پنج بعد سوء استفاده را در روابط بین فردی عاطفی نوجوانان و جوانان اندازه گیری می کند. جدایی، تحقیر، اجبار، خشونت فیزیکی و جنسی . پژوهش حاضر با هدف تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه خشونت در روابط دوستی میان دختران و پسران انجام شده است.

  روش پژوهش

  این پژوهش از نوع هنجاریابی بوده، پس از ترجمه پرسشنامه به فارسی فرم نهایی آن بر روی 230 نفر با میانگین سنی 15 تا 25 سال که از جامعه در دسترس انتخاب شدند انجام گردید. 

  یافته ها

  در مطالعه حاضر نتایج تحلیل داده ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی و همچنین سازگاری درونی، هم برای کل آزمون و هم برای هر یک از عوامل، شاخص های برازش خوب و رضایت بخشی را ارایه می دهند. نتایج حاصله از اعتبار سنجی بر اساس آلفای کرونباخ،  برای خرده مقیاسهای پرسشنامه و همچنین کل پرسشنامه محاسبه گردید که مقادیر خرده مقیاسها و کل پرسشنامه در سطح بالایی است.

  نتیجه گیری

  از یافته های این مطالعه چنین نتیجه گیری می شود که این مقیاس، ابزاری قابل اعتماد و روا برای ارزیابی خشونت در روابط دوستی با جنس مقابل در نوجوانان و جوانان است.

  کلیدواژگان: خشونت در روابط میان دختران و پسران، تحلیل عاملی تاییدی، اعتبار، روایی، نوجوانان، جوانان
 • محمدحسین حق شناس* صفحات 54-72
  زمینه و هدف

   به طور کلی میل و رفتارجنسی در دوره نوجوانی نسبت به دوره های دیگر رشد بیشتری دارد و از آنجایی که میل جنسی کارکرد لذت آوری دارد، و با توجه به اینکه امروزه صنعت سکس و شاخه های مرتبط با آن رشد فزاینده و دسترسی به تکنولوژی های نوین به ویژه اینترنت نیز موجب تسریع این روند شده است، می تواند نوجوان را به هر دلیل در معرض آسیب روحی و روانی قرار دهد. لذا هدف این پژوهش بررسی زیرساخت های درونی سازی و صیانت خویشتنداری جنسی ویژه نوجوانان مبتنی بر منابع اسلامی بود.

  روش پژوهش

  نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری مولفه ها، با در نظر گرفتن خانواده متون دینی، مولفه های درونی سازی و صیانت خویشتنداری جنسی با هدف تنظیم رفتار نسبت به هیجانات جنسی استخراج و آموزه های اسلامی و روانشناختی مرتبط با خویشتنداری جنسی از روش توصیفی- تحلیلی بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که با توجه داشتن به عقل اخلاقی به هنگام مواجهه با تحریکات جنسی و بالا بردن توانمندی های روانشناختی نوجوان در معرکه های جنسی و فشار درونی آن، از جمله مباحثی است که مورد تاکید قرار گرفته اند. عناصر مرتبط با درونی سازی و صیانت خویشتنداری ویژه دوران نوجوانی که از آموزه های اسلامی و روانشناختی استخراج شد، عبارتند از: 1. کسب مهارت مهارگری از طریق بی توجهی کردن به محرک های درونی، بالا بردن توان بازداری رفتاری، تاخیر در کامرواسازی و مقاومت در برابر وسوسه؛ 2. افزایش ظرفیت مهارگری با ابزارهای روانشناختی همچون صبر و تاب آوری و آینده نگری مثبت و 3. ایجاد محبت و مهرورزی با حفظ عزت نفس، خدادوستی، دیگردوستی و ارتباط معنوی با خداوند، می باشند.

  نتیجه گیری

  این پژوهش با توجه به خلا موجود در زمینه تنظیم فردی رفتارجنسی با تاکید بر درونی سازی و صیانت خویشتنداری جنسی بر اساس متون اسلامی به تبیین و شناسایی عناصر و زیرساخت آن می پردازد.

  کلیدواژگان: بازداری رفتاری، تاخیر کامرواسازی، تنظیم فردی رفتار جنسی، محرک های بیرونی، مقاومت در برابر وسوسه، مهارگری
 • سجاد هاشمی، معصومه بهبودی*، فریده دوکانه ای فرد صفحات 73-90
  زمینه و هدف

  امروزه ازدواج جوانان به یکی از چالش‌های اصلی جامعه ایرانی مبدل شده است؛ جوانان به دلایل مختلفی از مبادرت به ازدواج دوری می‌کنند و پدیده تاخیر در سن ازدواج به‌عنوان یک مسیله نمود پیدا کرده است؛ لذا هدف پژوهش حاضر تعیین مقایسه اثربخشی برنامه پیش از ازدواج به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی (PICK) و مدل پیش از ازدواج سیمبیس (SYMBIS) بر ترس از ازدوج دختران مجرد مانده بود. 

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی (پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری یک ماهه) است؛ جامعه آماری این پژوهش شامل دختران دانشجوی مجرد بالای 30 سال دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب بودند که پس از اعلام فراخوان در دانشگاه (از طریق نصب آگهی و فراخوان در شبکه‌های اجتماعی دانشجویان) پس از غربالگری به‌وسیله پرسشنامه ترس از ازدواج سمیعی و همکاران (1392) 53 دانشجوی دختر داوطلب با رعایت معیارهای پژوهشی 45 دختر انتخاب و 15 دختر در گروه برنامه پیش از ازدواج به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی وان اپ (2006) و 15 دختر در گروه مدل پیش از ازدواج SYMBIS (پاروت و پاروت (2016) و 15 دختر در گروه گواه به صورت تصادفی کاربندی شدند. داده‌ها با استفاده از واریانس اندازه‌های مکرر تحلیل شد. 

  یافته‌ها: 

  نتایج نشان داد مداخله برنامه پیش از ازدواج به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی (PICK) و مدل پیش از ازدواج سیمبیس (SYMBIS) بر ترس از همسر (80/38=F، 001/0=P)، ترس از ناتوانی مدیریت مالی (71/19=F، 001/0=P)، ترس از محدودیت‌های همسر (00/28=F، 001/0=P)، ترس از خود (63/18=F، 001/0=P)، ترس از خیانت همسر (13/31=F، 001/0=P) و ترس مالی (33/14=F، 001/0=P) موثر است؛ این تاثیر در محله پیگیری پایدار بود. 

  نتیجه‌گیری:

  بر اساس نتایج، استفاده از روش آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر برنامه آگاهی و انتخاب‌های میان فردی و مدل پیش از ازدواج سیمبیس برای کاهش ترس از ازدواج و باورهای ناکارآمدی ازدواج در دختران مجرد در آستانه ازدواج ضروری است؛ بنابراین، روانشناسان و درمانگران ازدواج می‌توانند از روش آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر برنامه آگاهی و انتخاب‌های میان‌فردی و مدل پیش از ازدواج سیمبیس در کنار سایر روش‌های آموزشی برای کاهش ترس از ازدواج دختران در آستانه ازدواج استفاده کنند.

  کلیدواژگان: پیش از ازدواج، برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی، سیمبیس، ترس از ازدواج، دختران مجرد
 • ابوالفضل کوهکن، علی عرب* صفحات 91-101

  زمینه و هدف :

  ذهن آگاهی به آگاهی مداوم و غیرارزیابانه به فرآیندهای روانشناختی اشاره و نقش مهمی در سلامت روانشناختی دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه منبع کنترل و شفقت با ذهن آگاهی در دانشجویان انجام شد.

  روش پژوهش: 

  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. حجم نمونه 180 نفر درنظر گرفته شد که این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس منبع کنترل (راتر، 1966)، مقیاس شفقت (نف، 2016) و پرسشنامه ذهن آگاهی (براون و ریان، 2003) بودند. برای تحلیل داده ها از روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که منبع کنترل و شفقت با ذهن آگاهی در دانشجویان رابطه مثبت و معنادار داشتند و این دو متغیر توانستند 31 درصد از تغییرات ذهن آگاهی در دانشجویان را پیش بینی کنند که در این پیش بینی سهم شفقت بیشتر از منبع کنترل بود (01/0<p).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از نقش مهم تر شفقت در مقایسه با منبع کنترل در پیش بینی ذهن آگاهی در دانشجویان بود. بنابراین، برای افزایش ذهن آگاهی نخست باید شفقت را از طریق کارگاه های آموزشی در آنان بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: منبع کنترل، شفقت، ذهن آگاهی، دانشجویان
 • علیرضا اندامی، نظام هاشمی*، بیتا نصراللهی صفحات 100-111
  زمینه و هدف

  اختلال بدشکلی بدن، اختلالی روانپزشکی است که به عنوان نگرانی بیش از حد درباره نقص یا عیب جزیی در ظاهر فیزیکی است که منجر به اختلال در عملکرد یک یا چند ناحیه از بدن، می شود. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین شرم از بدن با نشانگان اختلال بدشکلی بدن صورت پذیرفته است.

  روش پژوهش:

   روش این پژوهش از نوع مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان و دخترانی مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی منطقه 4 و 8 تهران می باشد که از بین آن ها، تعداد 232 نفر و شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس می باشد. اصلی ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، برای سنجش خود شی انگاری، خرده مقیاس پایش بدن و برای سنجش شرم از بدن خرده مقیاس شرم از بدن از مقیاس آگاهی از بدن شیء انگاشته مک کینلی و هاید  (1996)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (2001) و پرسشنامه بدشکلی بدن که توسط استوزین و همکاران (1998) استفاده شد. به منظور تعیین وجود یا عدم وجود تاثیر بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از مدل همبستگی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل های رگرسیونی (مدل میانجی) و نرم افزار آماری SPSS و AMOS استفاده گردیده است.

  یافته ها

  با توجه به یافته های این پژوهش، شرم از بدن با نشانگان اختلال بدشکلی بدن یک رابطه مثبت و معنادار دارد (001/0>P). شرم از بدن با میانجی گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشانگان اختلال بدشکلی بدن رابطه معنادار دارد (001/0>P).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین شرم از بدن با نشانگان نگرانی از بدشکلی بدن نقش میانجی دارد.

  کلیدواژگان: شرم از بدن، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، نشانگان اختلال بدشکلی بدن
 • زهرا ایمانی، فیروزه زنگنه مطلق*، مسلم عباسی صفحات 112-122
  زمینه و هدف

    مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با احتمال بیشتری در خطر ابتلا به اختلالات اضطرابی از جمله اضطراب تعمیم یافته، هراس و فوبی و اختلالات خلقی و افسردگی، انسجام روانی، و روابط ابژه پایین و آشفتگی زناشویی در خانواده که عموما پیش از تولد کودکشان شروع شده است قرار دارند؛ لذا این پژوهش با هدف، آشفتگی زناشویی و روابط ابژه در مادران کودکان مبتلا به طیف اوتیسم با نقش واسطه‌ای انجسام روانی انجام شد.

   روش پژوهش:

   روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه‌آماری این پژوهش را کلیه مادران کودکان مبتلا به اوتیسم شهر تهران در سال 1399 تشکل دادند دادند، که از میان آن‌ها، تعداد 457 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای آشفتگی زناشویی (اشنایدر، 1997)، روابط ابژه (بل، 1995) و انسجام روانی (کیمیایی و همکاران، 1392) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-V23 و Lisrel-V7.8 استفاده گردید. به‌منظور پاسخگویی به فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

   یافته‌ها:

   افته های پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد بین روابط ابژه با آشفتگی زناشویی در مادران کودکان مبتلا به طیف اوتیسم رابطه وجود دارد. بین انسجام روانی با آشفتگی زناشویی در مادران کودکان مبتلا به طیف اوتیسم رابطه وجود دارد. روابط ابژه از طریق نقش میانجی انسجام روانی با آشفتگی زناشویی در مادران کودکان مبتلا به طیف اوتیسم اثر غیرمستقیم وجود دارد (05/0>p). 

  نتیجه گیری

   لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان‌های مناسب‌تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می‌رساند.

  کلیدواژگان: آشفتگی زناشویی، روابط ابژه، انسجام روانی، اتیسم
 • امیر لطفی حقیقت، نادر منیرپور*، مجید ضرغام حاجبی صفحات 123-136
  زمینه و هدف

  عواقب ناشی از افزایش فشار بر مراقبین خانودگی شامل انزوای خانواده، قطع امید از حمایتهای اجتماعی، اختلال در روابط خانوادگی و مراقبت ناکافی از بیمار و در نهایت رها کردن بیمار خواهد بود، این مشکلات از دو بخش یعنی مشکلات مربوط به مراقبت و درمان بیمار و سازگاری با مسیولیتهای ناشی از مراقبت نشات می گیرد؛ از این رو، هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله ای با درماندگی خانواده مراقبین بیماران سرطانی بود.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را تمامی مراقبین بیماران سرطانی مراجعه کننده به مراکز طب تسکینی بیمارستان فیروزگر تهران، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1399 تشکیل دادند که از این میان 300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه درماندگی خانواده (مک کوبین، تامپسون و مک کوبین، 1996)، طرح واره های ناسازگار اولیه (یانگ، 1998)، راهبرهای مقابله ای (اندلر و پارکر، 1980) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین طرحواره های ناسازگار اولیه و درماندگی خانواده مراقبین بیماران سرطانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0>p). اما بین راهبردهای مقابله ای و درماندگی خانواده مراقبین بیماران سرطانی رابطه معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه‌گیری

  بنابراین، همراه کردن مداخلات روان شناختی برای تغییر الگوهای رفتاری ناسالم و مشاوره با روان شناسان برای شناسایی و تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه درکنار درمانه‌ای اصلی جسمانی، می تواند در کاهش صدمات روانی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان موثر باشد.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبردهای مقابله ای، درماندگی خانواده
 • غلامرضا دارابی، مجید ابراهیم پور*، رضا دستجردی، حسین صاحبدل صفحات 137-150
  زمینه و هدف

   کودکان نارساخوان ترکیبی از مشکلات مربوط به یادگیری ارتباط بین صداها و درک رموز انتزاعی حروف را دارند؛ از این رو در تشخیص حروف، تجزیه کلمات به صداهای حروف، ترکیب واجها به کلمات، هجی کردن و نوشتن مشکل دارند. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی روش سازماندهی مجدد اعصاب مرکزی (دومن -دلاکاتو) و نوروفیدبک بر بهبود مهارتهای خواندن کودکان نارساخوان انجام گرفت.

   روش پژوهش

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه ی دانش آموزان 10تا 13 سال مبتلا به اختلال خواندن مراجعه کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهرستان قوچان در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل دادند؛ و نمونه پژوهش شامل 45  آزمودنی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند و به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی1 (15نفر) و آزمایشی 2 (15 نفر) و کنترل(15 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از آزمون خواندن و نارساخوانی کرمی نوری و مرادی (1384) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل کواریانس به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. 

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد که روش سازماندهی مجدد اعصاب مرکزی (دومن -دلاکاتو) و نوروفیدبک در مقایسه با گروه کنترل موجب بهبود نمرات مهارتهای خواندن و مولفه های خواندن کلمات، زنجیره کلمات، آزمون قافیه، نامیدن تصاویر، درک متن، درک کلمات، حذف آواها، شبه کلمات و ناکلمات، نشانه های حرف و نشانه های مقوله شده است (05/0 <P). گروه نوروفیدبک در افزایش مهارتهای خواندن  و مولفه های خواندن کلمات، زنجیره کلمات، آزمون قافیه، نامیدن تصاویر، درک کلمات، شبه کلمات و ناکلمات و نشانه های مقوله موثرتر از روش سازماندهی مجدد اعصاب مرکزی (دومن -دلاکاتو) بوده است. همچنین بین میزان اثر بخشی روش سازماندهی مجدد اعصاب مرکزی (دومن -دلاکاتو)  در مقایسه با نوروفیدبک در افزایش نمرات درک متن، حذف آواها، نشانه های حرف از نظر آماری تفاوت معنادار نمی باشد (05/0>P).

   نتیجه‌گیری

  نتایج پژوهش و بررسی فرضیه‌ها نشان داد روش سازماندهی مجدد اعصاب مرکزی (دومن -دلاکاتو) و نوروفیدبک یک روش موثر در بهبود مهارتهای خواندن کودکان نارساخوان است.

  کلیدواژگان: سازماندهی مجدد، اعصاب مرکزی، نوروفیدبک، مهارتهای خواندن، نارساخوان
 • مریم عنایتی شبکلایی*، مائده عنایتی شبکلایی صفحات 151-160
  زمینه و هدف

  دوره دانش آموزی به دلیل شرایط خاص از جمله گذراندن مدت زمانی زیاد در مدرسه، حجم زیاد دروس، رقابت های فشرده، زمینه سایر مشکلات فردی و اجتماعی زیادی برای دانش آموزان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و انعطاف پذیری دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری مقطع متوسطه اول شهر ساری انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری مقطع متوسطه اول شهر ساری است که تعداد 60 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند و مداخله برای گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه افسردگی و انعطاف پذیری جمع آوری شدند و با روش تحلیل کواریانس و نرم افزارSpss-21  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب بهبود افسردگی (001/0>P) و انعطاف پذیری (001/0>P)  در دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری یادگیری مقطع متوسطه اول موثر بود.

  نتیجه گیری

  پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب بهبود افسردگی و انعطاف پذیری در دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری یادگیری مقطع متوسطه اول شد.

  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد، افسردگی، انعطاف پذیری، اختلال یادگیری
 • رضا جعفری نسب، محمدرضا صفاریان طوسی*، نازیاسادات ناصری، حسین اکبری امرغان صفحات 161-172
  زمینه و هدف

  یکی از مهمترین عواملی که می تواند سلامت خانواده را مختل سازد، در هم شکستن تعهد و انحصار روابط عاطفی و جنسی و ایجاد روابط خارج از خانواده یا همان خیانت زناشویی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج درمانی به شیوه واقعیت درمانی با زوج درمانی مبتنی بر ایماگو بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش صمیمیت در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بود.  

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی از نوع تحقیقات پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجینی که آسیب دیده از خیانت زناشویی که در سال 99-1398 به مجتمع مشاوره و خدمات روان شناختی آموزش پرورش شهر سبزوار مراجعه کردند بود که از بین آن ها تعداد 21 زوج (42 نفر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1996) و مقیاس صمیمیت زناشویی (تامپسون -واکر، 1993) بدست آمدند. پروتکل زوج درمانی واقعیت درمانی (گلاسر و همکاران، 2005) و در هفت جلسه 90 دقیقه ای روی گروه آزمایش اجرا شد اما گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار spss استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین اثربخشی زوج درمانی به شیوه واقعیت درمانی با زوج درمانی مبتنی بر ایماگو بر بهبود کیفیت زندگی (001/0>P) و افزایش صمیمیت زناشویی (001/0>P) در زنان  آسیب دیده از خیانت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت زوج درمانی به شیوه واقعیت درمانی و زوج درمانی مبتنی بر ایماگو بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش صمیمیت زناشویی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی موثر بود و این تاثیر تا دوره پیگیری ادامه داشت.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، ایماگوتراپی، کیفیت زندگی، صمیمیت، خیانت زناشویی
 • علی فتحی، رویا کوچک انتظار*، فاطمه گلشنی صفحات 173-183

  زمینه و هدف:

   درمان های مبتنی بر وب با شتاب زیاد در حال گسترش می باشند. هدف از مطالعه حاضر تدوین بسته درمانی مبتنی بر وب و بررسی اثربخشی آن بر شدت نشانگان افسردگی بوده است.

  روش پژوهش:

   در مرحله اول بر اساس مضامین استخراج شده پیرامون درمان افسردگی، چهار مضمون اصلی (رفتاری، شناختی، هیجانی و ارتباطی) و هجده مضمون فرعی (اصلاح و تعدیل رفتار، پاداش، فعال سازی رفتاری و ارتقا بهداشت و کیفیت خواب، مهارت حل مسیله، اصلاح طرح واره های ناکارآمد، کاهش نشخوار فکری، اصلاح باورهای منفی، مهارت تصمیم گیری، کاهش خودانتقادگری، چالش با خطاهای شناختی و مهارت ذهن آگاهی، تقویت انگیزه های درونی، شفقت به خود و مهارت تنظیم هیجان، مهارت همدلی، مهارت ارتباط موثر و مهارت جرات ورزی) نسبت به تدوین اپلیکیشن مداخله در افسردگی اقدام گردید. این اپلیکیشن13جلسه ای مشتمل بر 46 ویدیوی آموزشی و تمرینات مربوط به آن ها بوده که مورد تایید افراد خبره با ضریب توافق 89/0 قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کمی بوده که برای دستیابی به هدف پژوهش نمونه در دسترس40 نفری از افراد بیست وپنج تا چهل سال با شدت افسردگی متوسط، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی نرم افزار محقق ساخته بر شدت نشانگان افسردگی است (66/44=F و 001/0=P)؛ همچنین نتایج حاصل از پیگیری پس از دو ماه حاکی از پایداری اثربخشی نرم افزار محقق ساخته بر شدت نشانگان افسردگی بوده است (82/56=F و 001/0=P). ضمن آن که ارزیابی بیانگر آن بود که تغییرات بر حسب جنسیت معنادار نبوده است(57/0=F و 46/0=P).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت نرم افزار محقق ساخته بر شدت نشانگان افسردگی موثر بوده است و این نتایج تا دوره پیگیری ماندگار بود.

  کلیدواژگان: مداخله، افسردگی، اپلیکیشن مبتنی بر وب، درمایند، نرم افزار
 • زینب خاتون ذکریازاده خطیر، محمدکاظم فخری*، شعبان حیدری صفحات 184-193
  زمینه و هدف

  خانواده اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی است و جامعه سالم در گروه خانواده سالم و خانواده سالم در گرو داشتن زوجی سالم است که در حالتی که با سطح مناسبی از رضایت زناشویی برای تحقق اهداف شان تلاش می کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر پرخاشگری ارتباطی پنهان و تنیدگی زناشویی در بین زنان متقاضی طلاق در شهر بابل بود.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. از بین زنان متقاضی طلاق نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و در گروه آزمایش و گروه گواه به صورت تصادفی ساده جایگزین شدند. (15 نفر در هر گروه). پس از ارزیابی 30 نفر از زنان متقاضی طلاق که میزان خشونت ارتباطی پنهان آنها بالاتر از نقطه برش بود و شرایط لازم را داشتند، شناسایی و سپس در دو گروه 15 نفری، آزمایش و گواه اختصاص یافتند. سپس 8 جلسه90 دقیقه ای واقعیت درمانی (گلاسر، 2005) در گروه آزمایشی به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری ارتباطی پنهان نلسون و کارول (2006) و مقیاس تنیدگی زناشویی استکهلم اورث گومر و همکاران (2000) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار Spss.22 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که واقعیت درمانی بر پرخاشگری ارتباطی پنهان (001/0>P) و تنیدگی زناشویی  (001/0>P) در بین زنان متقاضی طلاق اثربخش است. همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که تاثیر واقعیت درمانی تا دوره پیگیری ادامه داشت.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که واقعیت درمانی بر پرخاشگری ارتباطی پنهان و تنیدگی زناشویی در بین زنان متقاضی طلاق موثر بود و این تاثیر تا دوره پیگیری ادامه داشت.

  کلیدواژگان: پرخاشگری ارتباطی پنهان، تنیدگی زناشویی، زنان، طلاق
 • مسعود حسین پور زنوزی، محمدعلی رحمانی*، محمدرضا زربخش بحری صفحات 194-208
  زمینه و هدف

   یکی از جنبه های مهم مفهوم سلامت، سلامت روان است و در این میان سلامت جنسی نه تنها نشانه ای از سلامت روانی است، بلکه اختلال در آن سلامت بدنی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش، مقایسه میزان محرومیت کشیدگی جنسی در  دو جامعه ایرانی و اروپایی- امریکایی و رابطه آن با میزان اضطراب، افسردگی و انگیزه پیشرفت بود. 

  روش پژوهش

  این پژوهش از نوع کاربردی و به روش علی مقایسه ای پس رویدادی انجام گرفت. برای این منظور تعداد 219 آزمودنی 25 تا 55 ساله، با سطوح تحصیلی متوسطه به بالا، شامل 61 مرد و 51 زن ایرانی و 50 مرد و 57 زن از کشورهای اروپایی- امریکایی، به روش داوطلبانه به پرسشنامه پاسخ دادند. در این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته سنجش شدت عوامل بسترساز محرومیت جنسی، پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (1970)، پرسشنامه افسردگی (بک، 1978) و مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی (ماتیک و همکاران، 1998) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) تحلیل شد. 

  یافته ها

   مقایسه میانگین و انحراف معیار شدت عوامل بسترساز محرومیت جنسی در دو گروه پژوهش نشان داد که میزان شدت این عوامل و در نتیجه میزان محرومیت مزبور در جامعه ایرانی، از جامعه امریکایی اروپایی بیشتر است (01/0>p). همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که نمونه های ایرانی در تمام مولفه ها نمرات بیشتری داشتند (01/0>p). 

  نتیجه گیری

   این نوع محرومیت محصول کهن الگوها و در نتیجه فرهنگ منحصربفرد ایرانی است تبعاتی در بینش ها و رفتارهای جامعه ایرانی دربرداشته و رابطه ای با دستورات و ارزشهای دین اسلام ندارد. کاربرد یافته های این پژوهش، منظور نمودن مفاهیم بدست آمده در برنامه ریزی های بلند مدت آموزشی و فرهنگی است.

  کلیدواژگان: کهن الگوی ایرانی، محرومیت جنسی، افسردگی، اضطراب، انگیزه پیشرفت
 • شیرین یداللهی اردستانی، مولود کیخسروانی*، ناصر امینی صفحات 209-221
  زمینه و هدف

  اختلال وسواس فکری و عملی به عنوان یکی از حالات روانی ناتوان کننده و جدی محسوب می شود. هدف این پژوهش، اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه ای، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی مثبت در زنان مبتلا به اختلال وسواس بود.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه و دوره پیگیری می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه  زنان مبتلا به اختلال وسواس اجبار مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر تهران در ماه های بهمن و اسفند سال 1400 بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از زنان مبتلا به اختلال وسواس اجبار مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر تهران بین ماه های بهمن تا اسفند سال 1400 بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه وسواس اجباری ییل براون (1989)، پرسشنامه اجتناب تجربه ای بوند و همکاران (2011)، پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (1994) و پرسشنامه باورهای فراشناختی مثبت ولز و کارت رایت-هاتون (2004) به دست آمد. در این پژوهش جهت انجام درمان پذیرش و تعهد از پروتکل ولز (2000) استفاده شد که به صورت هفته ای یک بار به مدت زمان 8 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه ای (53/13=F، 001/0>P)، عدم تحمل بلاتکلیفی (25/65=F، 001/0>P)، و باورهای فراشناختی مثبت (86/75=F، 001/0>P) در زنان مبتلا به اختلال وسواس موثر بود.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت درمان پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه ای، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی مثبت در زنان مبتلا به اختلال وسواس اثربخش بود و می توان از این درمان در جهت کاهش مشکلات بیماران مبتلا به وسواس استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، اجتناب تجربه ای، عدم تحمل بلاتکلیفی، باورهای فراشناختی، وسواس
 • شبنم نویدی پشتیری، رمضان حسن زاده*، سیده علیا عمادیان صفحات 222-231
  زمینه و هدف

  کادر پرستاری و مامایی و دانشجویان این رشته بنا به ماهیت تحصیلی و شغلی خود در معرض استرس های متعددی قرار دارند که از آن جمله می توان به ارتباط طولانی و مستمر با بیماران بدحال و روبه مرگ، مسیولیت پذیری فوق العاده،  و درخواست های شخصی از طرف بیمار و اطرافیان اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی و اضطراب سلامت در دانشجویان پرستاری و مامایی مبتلا به اضطراب سلامت انجام شد.

  روش پژوهش:

   طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه گواه است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی مبتلا به اضطراب سلامت دانشگاه های آزاد واحد گیلان در سال 1400 بود. از این بین تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در گروه آزمایش (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) و گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند (15 نفر در هر گروه). طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت در 10 جلسه 90 دقیقه ای براساس بسته آموزشی یانگ و همکاران (2003) در گروه آزمایش انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه تحمل ناکامی (هارنیگتون، 2005)، پرسشنامه اضطراب سلامت (سالوسکیس و وارویک، 2002) جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی (001/0>P) و اضطراب سلامت (001/0>P) دانشجویان پرستاری و مامایی مبتلا به اضطراب سلامت اثربخش است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش باورها و افکار در اضطراب سلامت پیشنهاد می شود که درمانگران، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در کاهش علایم تحمل ناکامی و اضطراب سلامت مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تحمل ناکامی، اضطراب سلامت
 • سحر شریعتی، قدرت الله عباسی*، بهرام میرزاییان صفحات 232-243
  زمینه و هدف

  اضافه وزن یک اختلال پیچیده است که می تواند توسط تعداد زیادی از عوامل زیستی، روانشناختی و اجتماعی تبیین گردد. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر خوردن بر تصویر بدنی و ناگویی هیجانی زنان دچار اضافه وزن بود.

  روش پژوهش:

   طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری در این پژوهش، شامل کلیه زنان دچار اضافه وزن شهرستان گنبدکاووس بود که در نیمه نخست سال 1400 به کلینیک های درمان اضافه و چاقی این شهر مراجعه نمودند. از جامعه آماری پژوهش، یک گروه نمونه متشکل از 30 زن دارای اضافه وزن که به روش هدفمند انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر خوردن) (15 نفر) و گواه (15 نفر) گمارده شدند. سپس زنان دچار اضافه وزن گروه آزمایش تحت 8 جلسه 90 دقیقه ای هر هفته یک جلسه آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر خوردن قرار گرفتند ولی گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه نگرانی درباره تصویر بدن لیتلتون و همکاران (2005) و مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (2007) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار spss استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تفاوت معنادار از لحاظ بهبود خجالت از ظاهر خود (20/38=F، 001/0>P)، نگرانی از ظاهر با عملکرد (06/32=F، 001/0=P)، دشواری شناسایی احساسات (16/8=F، 001/0>P)، دشواری در توصیف احساسات (83/10=F، 001/0>P)، و تفکر معطوف به بیرون (89/10=F، 001/0>P) بین آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بود (01/0>P).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر خوردن بر تصویر بدنی و ناگویی هیجانی زنان دچار اضافه وزن موثر بود و این تاثیر تا دوره پیگیری ادامه داشت.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، تصویر بدنی، ناگویی هیجانی، اضافه وزن
 • رضا صفری، شعبان حیدری*، رمضان حسن زاده صفحات 244-252

  زمینه و هدف:

   بررسی مسایل و مشکل های دانش آموزی در زمینه تحصیلی و شخصیتی و شناسایی عواملی که احتمالا مانع رشد فردی و اجتماعی آنان می گردد در هر جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی بود.

  روش پژوهش:

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس‫آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری در این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهر ساری بودند. در این پژوهش نمونه ای متشکل از 30 نفر از دانش آموزان که با روش نمونه‫ گیری داوطلبانه از میان کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهر ساری انتخاب شدند. به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری (بازی درمانی شناختی رفتاری و گروه گواه) تقسیم بندی شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اضطراب امتحان کودکان (ورن و بنسون،2004) و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (مارتین و مارش، 2006)) جمع آوری و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و نرم افزار spss.22 تحلیل شد. سطح معناداری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بازی درمانی شناختی رفتاری منجر به بهبود معنی دار گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در کاهش اضطراب امتحان (001/0>P) و افزایش سرزندگی تحصیلی (001/0>P) در دانش آموزان پسر شد.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های این پژوهش می توان از بازی درمانی شناختی رفتاری برای بهبود اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان در مراکز روان شناسی و مشاوره استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، شناختی رفتاری، اضطراب امتحان، سرزندگی تحصیلی
 • سید حسین علوی، مهدی قاسمی مطلق*، بهرنگ اسماعیلی شاد، ابوالفضل بخشی پور صفحات 253-265
  زمینه و هدف

  افسردگی به عنوان شایع ترین اختلال روانپزشکی و خلقی بسیاری از مردم در اقصی نقاط جهان را مبتلا می سازد. افسردگی با دوره های طولانی مدت، تنوع علایم، بالا بودن میزان عود و اختلالات فیزیکی و روانی زیادی همراه است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان و درمان راهبردی راه حل مدار بر نشانه های هیجانی، شناختی، انگیزشی و نشانه های زیست شناختی اختلال افسردگی اساسی بود.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق کاربردی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی زنان و مردان مراجعه کننده به مرکز مشاوره و روان شناختی ذهن زیبای شهر بجنورد در سال 99-1398 بود که به روان پزشکان، روان شناس و متخصصان بهداشت روانی مراجعه کرده و متخصصان مرکز برای آن ها تشخیص اختلال افسردگی اساسی داده بودند. نمونه این پژوهش شامل 45 نفر از جامعه مذکور می باشد که با استفاده از شیوه تصادفی سازی ساده در سه گروه زوج درمانی متمرکز بر هیجان (15=n)، زوج درمانی راه حل مدار (15=n) و گروه کنترل (15=n) گماشته شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه افسردگی (محقق ساخته) به دست آمد. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل واریانس با اندازه های مکرر استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان متمرکز بر هیجان نسبت به درمان راهبردی راه حل مدار تاثیر بیشتری بر نشانه های هیجانی، انگیزشی و زیست شناختی (نباتی) اختلال افسردگی اساسی دارد (01/0>P) و درمان راهبردی راه حل مدار نسبت به درمان متمرکز بر هیجان بر نشانه های شناختی اختلال افسردگی اساسی تاثیر بیشتری دارد (01/0>P). نتایج این پژوهش در مرحله پیگیری نیز ماندگار بود.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت درمان متمرکز بر هیجان و درمان راهبردی راه حل مدار بر نشانه های هیجانی، شناختی، انگیزشی و نشانه های زیست شناختی اختلال افسردگی اساسی موثر بودند و می توان از این درمان ها در جهت کاهش مشکلات افراد دارای افسردگی اساسی بهره برد.

  کلیدواژگان: درمان راه حل مدار، هیجان، شناخت، انگیزش، افسردگی
 • حسن نوروزی، جعفر حسنی*، میثم شاه حسینی صفحات 266-280

  زمینه و هدف:

   خود نظم جویی انگیزش و هیجان نقش مهمی در یادگیری دانش آموزان در کلاس درس ایفا می کند، بنابراین وجود ابزارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی این سازه ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار، روایی و ساختار عاملی تاییدی نسخه فارسی پرسشنامه خودنظم جویی انگیزش و هیجان (EMSR-Q) بود.

  روش پژوهش: 

  طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع روان سنجی بود و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی شهر سمنان بودند. نسخه فارسی EMSR-Q پس از آماده سازی با تکنیک ترجمه مضاعف بر روی 306 نفر از دانش آموزان با دامنه سنی 12 الی 16 اجرا شد. نمونه پژوهش از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور بررسی اعتبار مقیاس از روش های همسانی درونی و همبستگی مجموعه ماده استفاده شد و روایی مقیاس از طریق تحلیل عاملی تاییدی، همبستگی خرده مقیاس ها و روایی ملاکی موردبررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSSV19 و LISRELV8.80 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  دامنه آلفای کرونباخ (71/0 تا 86/0) از همسانی درونی مطلوب این مقیاس و زیرمقیاس های آن حکایت داشت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی از ساختار پنج عاملی مقیاس (خود نظم جویی اجتناب محور، خود نظم جویی عملکرد محور، خود نظم جویی منفی استرس، خود نظم جویی مثبت انگیزش و خود نظم جویی فرایند محور) حمایت کرد. ضرایب همبستگی متوسط و معناداری میان مقیاس های نسخه فارسی EMSR-Q با پرسشنامه های نظم جویی شناختی هیجان و انگیزش تحصیلی یافت شد. علاوه بر این، ضرایب همبستگی میان خرده مقیاس ها بالا بود.

  نتیجه گیری

  می توان این گونه نتیجه گیری کرد که نسخه فارسی EMSR-Q در جامعه ایران اعتبار و روایی خوبی دارد و قابلیت کاربرد در زمینه های مختلف را دارد.

  کلیدواژگان: نظم جویی هیجان و انگیزش، اعتبار، روایی
 • نادر چشم آذر، سیاوش طالع پسند*، نعمت ستوده صفحات 281-291
  زمینه و هدف

  یافته های پژوهشی از این ایده حمایت می کنند که می توان از طریق ارایه الگوها و آموزش های مناسب انگیزش تحصیلی را بهبود بخشید؛ از این رو، هدف این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی آموزش سبک های یادگیری شناختی وارک و راهبردهای فراشناختی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان بود.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان متوسطه پسر شهر تهران در سال تحصیلی  1400 - 1399 بود. از میان آن ها، 69 نفر از دانش آموزان انتخاب و در سه گروه هدف (هر گروه 23 نفر) گمارش شدند.  داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس مکرر مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که مداخلات آموزشی مبتنی بر سبک های یادگیری شناختی بر انگیزه درونی و بیرونی یادگیری در هر دوگروه موثر بوده است.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج به دست آمده، می توان از این دو راهبرد برای بهبود انگیزه تحصیلی دانش آموزان بهره برد و از این راه به کاهش تنش آنها در فرایند یادگیری کمک نمود.

  کلیدواژگان: سبک های یادگیری شناختی وارک، راهبردهای فراشناختی، انگیزه تحصیلی
 • گلاویژ وفایی فر، مصطفی قادری*، صادق ملکی آوارسین صفحات 292-302

  زمینه و هدف :

  در واکنش به پیامدهای منفی نظام ارزشیابی سنتی و اصلاح آن شورای عالی آموزش و پرورش ارزشیابی توصیفی را جایگزین روش های قدیمی تر کرده است. علیرغم استقبالی خوبی که از این روش به عمل آمده، همانند هر نوآوری دیگری با چالش و کژتابی روبرو بوده است؛ لذا هدف پژوهش حاضر ، مطالعه ابعاد و مولفه های ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس های چندپایه دوره ابتدایی از منظر اهداف و رویکردها می باشد.

  روش پژوهش:

   این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تیوری داده بنیاد از نوع نوخاسته بود. مشارکت کنندگان، متخصصان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، متخصصان علوم تربیتی، برنامه درسی، روانشناسی تربیتی، در کلیه دانشگاه های کشور و همچنین شامل مدیران ستادی وزارت آموزش و پرورش در آموزش ابتدایی (با داشتن حداقل سه اثر شاخص در حوزه ارزشیابی، تدریس در کلاس های چندپایه) بودند. با توجه به ماهیت موضوع جهت نمونه گیری از روش هدفمند و نمونه گیری نظری استفاده شد. برای تحلیل داده ها با توجه به رویکرد نوخاسته مورد استفاده در این پژوهش به ترتیب از کدگذاری باز، محوری (نظری) و انتخابی استفاده شد.  

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ارزشیابی کیفی توصیفی باید فرایند مدار با رویکرد ساختن گرایی بوده و تمام حیطه ای، تمام ساحتی و همه جانبه باشد و به زندگی دانش آموزان چندپایه تسری داده شود.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشان داد ساختار گزارش دهی آن کیفی و منجر به تقویت بهداشت روانی و پرهیز از فضای رقابتی شود و مرجعیت امتحانات پایانی چندپایه به  چند مرجعی مشارکتی تغییر یابد.

  کلیدواژگان: ابعاد و مولفه ها، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، ارزشیابی کیفی توصیفی، کلاس های چندپایه
 • مصطفی دارابی، داود معنوی پور*، اکبر محمدی صفحات 303-314
  زمینه و هدف

  مشکلات رفتاری کودکان از حیث اهمیت دارای یکی از بالاترین حیث اهمیت را در هر جامعه ای دارد به طوری که بهبود آن نقش اساسی در آینده هر جامعه ای دارد. درمان مبتنی بر ذهنی سازی یک مداخله روانکاوانه است که میتواند در بهبود این مشکل نقش مهمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی در مشکلات رفتاری کودکان بود.

  روش پژوهش:

   این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بوده است. روش نمونه گیری از نوع داوطلبانه بود. از داوطلبان گروه ازمایش پیش از اجرای مداخله های ذهنی سازی پیش آزمون گرفته شده و بعد از مداخله، پس آزمون و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند ولی آنها نیز پیش آزمون و پس آزمون داده اند. گروه نمونه دانش آموزان مقطع دوره اول و دوم دبستان دارای مشکلات رفتاری بوده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کارکرد تاملی والدینی (PRFQ) و پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک-آخنباخ (CBCL) بوده است. در این پژوهش، از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی جهت بررسی اختلاف میانگین ها استفاده و تحلیل داده ها نیز به کمک نرم افزار 24 spss انجام شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر مشکلات رفتاری کودکان در حیطه های اضطراب/افسردگی (001/0>P)، گوشه گیری/افسردگی (001/0>P)، شکایات جسمانی (001/0>P)، مشکلات تفکر (001/0>P)، رفتار قانون شکنی (001/0>P) و رفتار پرخاشگرانه (001/0>P) موثر بوده است.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان به عنوان یک شیوه درمانی موثر است و می توان از آن در جهت کاهش مشکلات کودکان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ذهنی سازی، مشکلات رفتاری، مادر-کودک
 • عظیمه ابراهیمی، میترا کامیابی*، زهرا زین الدینی میمند، حمدالله منظری توکلی صفحات 315-329
  زمینه و هدف

  شروع قرن 21 ناظر به دورانی است که از نظر فناوری می توان آن را عصر کوانتوم نامید. تیوری های کوانتومی این قابلیت را دارند که در تبیین رفتارهای پیچیده انسان و از جمله آموزش و یادگیری مفید واقع شوند و دانشمندان از این تیوری در بررسی پدیده هایی مثل ذهن، تفکر، ضمیر ناخودآگاه استفاده می نمایند، نظریه کوانتومی در ایران به ویژه در قلمرو برنامه درسی موضوع ناشناخته ایست و ضرورت دارد مفاهیم مربوطه تبیین وباکمک قابلیت های آن،کاستی های برنامه درسی موجود، مرتفع گردیده و منجر به زیستی آگاهانه درهزاره سوم شود؛ لذا این پژوهش با هدف تبیین مفاهیم کوانتومی و تعیین مولفه های مربوطه در پی این سوال بوده است برنامه درسی کوانتومی چه مولفه هایی را در بر می گیرد؟

  روش پژوهش:

   این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی و از حیث داده ها کیفی است. برای این منظورازارزیابی ساختارمفهومی و پژوهش نظریه ای استفاده گردید؛جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل اسناد ملی و بین المللی و پژوهشهای مرتبط ومنابع دیجیتالی در حوزه فیزیک کوانتوم و برنامه درسی می باشد.

  یافته ها

  کاربست این نظریه، رویکرد فرارشته ای، دانش زمینه ای، مشارکتی و مذاکره ای به جای دانش سلسله مراتبی، آمادگی رویارویی با تحولات و موقعیت های غیر منتظره، یادگیری مادام العمر ،عدم تمرکز در برنامه های درسی و پرداختن به همه ابعاد پیچیده انسانی و تعاملات گسترده وی با جهان هستی و اجرای برنامه های درسی چند فرهنگی را ارایه می دهد. برای موفقیت در اجرای برنامه های درسی بایستی به محیط یادگیرنده و شرایط روحی و جسمانی وی و تزریق انرژی های ذهنی توجه نمود. در ارزشیابی برنامه های درسی به تنوع ابزارها و منابع توجه شود و به صورت کیفی، پیوسته ودر موقعیت های گوناگون انجام گردد.

  نتیجه گیری

  برنامه درسی کوانتومی با دیدگاهی کل گرا به یادگیری تعاملی نیمکره راست و چپ، با استقرار یک مدل ساده و پویا لذت تدریس را به استادان باز می گرداند و دانشجویان را به سطح یادگیرندگانی سیری ناپذیر و آگاه ارتقا می دهد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، فیزیک کوانتومی، پیچیدگی، ناخودآگاه
 • رامین بهرنگی، مرضیه زنده دل جاده کناری*، علیرضا فرخ بخت فومنی صفحات 330-341

  زمینه و هدف:

   ویروس نوظهور کرونا چالش های جدیدی را پیش روی صنعت چاپ قرار داده که پیش از این فاقد سابقه بوده که این چالش ها به تبع آن فرصت ها و تهدیدهای جدیدی را شامل می شود. همچنین هم زمانی کرونا با تحریم های فلج کننده آمریکا بر اقتصاد ایران باعث افزایش لجام گسیخته قیمت تمام شده کتاب و کاهش شدید توان مالی خریداران کتاب شده است که نیاز به انجام پژوهشی جامع و متناسب با تغییرات شگرفی که هم زمانی تاثیر این دو مولفه نوظهور اقتصاد ایران (کرونا و تحریم های فلج کننده آمریکا) بر الگوی رفتار خرید کتاب را به وجود آورده برای صنعت نشر ضروری می نماید. از این رو، این پژوهش شناسایی مولفه های روانشناسی در رفتار خرید کتاب دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در دوران همه گیری کرونا را هدف اصلی خود قرار داده است.

  روش پژوهش:

   نه آماری نیز بر اساس روش نمونه گیری هدفمند/ قضاوتی از میان مدیران و تصمیم سازان حوزه دانشگاه علوم پزشکی در ایران، اساتید دانشگاهی و مشاورین برجسته سازمانی انتخاب شده اند. به منظور شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید کتاب دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در دوران همه گیری کرونا، از روش کیفی تیوری داده بنیاد استفاده شده است.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، عوامل اجتماعی فرهنگی، برندسازی در حوزه کتاب، ارزش های مطالعه، ترویج و پیشبرد فروش و کیفیت محتوا و ساختار، مولفه های شناخته شده موثر بر رفتار خرید کتاب دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در دوران همه گیری کرونا هستند.

  نتیجه گیری

  در رابطه با عامل اجتماعی فرهنگی در می بابیم که بیشتر افراد در کشور ما دقایق محدودی را به مطالعه اختصاص می دهند، در حالیکه در برخی از کشورها متوسط چهار ساعت مطالعه در روز وجود دارد. در رابطه با برندسازی در حوزه کتاب، بازاریابی به ویژه اهمیتی خاص می یابد، زیرا جلب رضایت مخاطبان و افزایش خرید کتب، باعث ارتقای فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در کشور خواهد شد و توسعه فرهنگی کشور را به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: دانشجویان، دانشگاه های علوم پزشکی، مولفه های روانشناسی، همه گیری کرونا
 • مهناز قطره یی*، نگار معمارپور آسیابان، سمیرا اولادیان، علیرضا میرنامی، مینا دولتی خرطومی، رامین قبادی داود، پرستو تدینی صفحات 342-353
  زمینه و هدف

  مطالعات نشان دهنده تاثیر اختلال یادگیری بر انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری بود.

  روش پژوهش: 

  در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانش آموزان دختر دبستان های منطقه شش شهر تهران بود، که دارای اختلال یادگیری بودند و به مراکز توانبخشی اختلال های یادگیری ارجاع داده شده اند. که تعداد60دانش آموز بصورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بصورت تصادفی بدون جایگزین در دو گروه (20 نفر در هر گروه). داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس در سطح 5% با استفاده از ابزار SPSS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میانگین تعدیل شده گروه بازی درمانی شناختی رفتاری بیشتر از گروه آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بود در نتیجه بازی درمان شناختی رفتاری در افزیش انعطاف پذیری شناختی و تاب اوری دانش آموزان با اختلالات یادگیری خاص تاثیر بیشتری نسبت به آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد دارد.

  نتیجه گیری

  بر طبق نتایج حاصل، این مطالعه نشان می دهد که بازی درمانی شناختی رفتاری و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال خاص یادگیری تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی شناختی رفتاری، پذیرش و تعهد، انعطاف پذیری شناختی، تاب آوری تحصیلی، اختلال یادگیری
 • فریده امیرالسادات هفشجانی، بهمن اکبری*، عباسعلی حسین خانزاده، عباس ابوالقاسمی صفحات 354-371
  زمینه و هدف

  اضطراب یکی ازشایع ترین اختلالات درون نمود دوران کودکی است و می تواند زمینه‌ای برای رشد و تداوم اضطراب و سایر مشکلات سلامت روان در مراحل دیگر زندگی گردد. لذا شناسایی و درمان کودکان مضطرب بسیار حایز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مداخله چندوجهی و ارزیابی اثربخشی آن در کاهش اضطراب کودکان ، اجرا گردید.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر دارای دو بخش کیفی و کمی می باشد. در بخش کیفی به‌منظور طراحی مداخله چند وجهی، از روش تحلیل مضامین، اساس محتوای مداخله چندوجهی شناسایی و طراحی گردید و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. در مرحله کمی پژوهش اثربخشی مداخله چندوجهی در کاهش اضطراب کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت. روش پژوهش این بخش نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون، پیگیری با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان 8-12سال مبتلا به اختلالات اضطرابی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی شهر رشت و مادران آنها بود که به‌صورت تصادفی 40 کودک و مادران آنها به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و در دو گروه آزمایش (10 دختر، 10 پسر و مادران آنها) و گروه گواه (10 دختر، 10 پسر و مادران آنها) جای‌دهی شدند. گروه آزمایش تحت درمان مداخله چندوجهی به مدت 24 جلسه (16 جلسه کودک، 8 جلسه مادر) 90 دقیقه‌ای قرار گرفت و گروه گواه در فهرست انتظار ماند و تا زمان پس‌آزمون هیچ مداخله روان شناختی دریافت نکرد. سپس برای هر دو گروه پس‌آزمون اجرا گردید و بعد از 4 ماه پیگیری انجام شد. برای جمع‌آوری داده ها از پرسش‌نامه ارتقا یافته اضطراب کودکان اسپنس نسخه کوتاه (2018)، استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در این بخش به روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد..

  یافته‌ها: 

  نتایج نشان داد که بین میانگین گروه های آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون و پیگیری در اضطراب تفاوت وجود دارد (05/0> P). به عبارتی برنامه مداخله چندوجهی موجب کاهش اضطراب در کودکان مضطرب گردید و این کاهش در دوره پیگیری هم ادامه داشت.

  نتیجه‌گیری: 

  بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مداخله چندوجهی با درنظرگرفتن ابعاد مختلف کودک مداخله کارآمدی جهت کاهش اضطراب کودک می‌باشد.

  کلیدواژگان: چندوجهی، اضطراب، کودک
 • شراره خدابخشی، محمد آقادلاورپور*، شهاب مرادی، علی محمد رضایی صفحات 372-381
  زمینه و هدف

  ارزیابی و ادراک وضعیت تحصیلی دانشجویان در شرایط آموزش مجازی در زمینه روان‌شناسی تربیتی حایز اهمیت است. دانشجویان ممکن است در شرایط مختلف آموزشی (مجازی، حضوری) رویکردهای مختلفی از نظر یادگیری از خود نشان دهند. در این پژوهش، رویکردهای یادگیری (عمقی و سطحی) دانشجویان در آموزش مجازی بر اساس محیط یادگیری ادراک ‌شده مورد بررسی قرار گرفت.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی به شیوه‌ی معادلات ساختاری است. برای این منظور، پرسشنامه‌های ادراک از محیط یادگیری (روف و همکاران، 2001) و پرسشنامه رویکردهای یادگیری تجدیدنظر شده دو عاملی (مختار و همکاران، 2010) بین 223 دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی لرستان توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش معادل‌یابی ساختاری با نرم‌افزار AMOS استفاده شد.

  یافته‌ها: 

  نتایج نشان داد که ابعاد محیط یادگیری آنلاین پیش‌بینی کننده رویکردهای یادگیری تحصیلی دانشجویان است (001/0>P). همچنین یافته‌ها نشان داد ابعاد محیط یادگیری بر رویکردهای عمقی و سطحی تاثیر معنادار دارد (001/0>P).

  نتیجه‌گیری: 

  به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که رویکردهای یادگیری دانشجویان در فضای مجازی در کنار برنامه‌ریزی دقیق و تخصصی می‌تواند برآیند مطلوب داشته باشد.

  کلیدواژگان: روان شناسی تربیتی، یادگیری ادراک شده، تبیین علی
 • صدیقه افشاری*، سید عبدالمجید بحرینیان، فاطمه شهابی زاده صفحات 382-394
  زمینه و هدف

  به جرات می‌توان یادگیری را بنیادی‌ترین فرایندی دانست که در نتیجه‌ی آن، موجودی ناتوان و درمانده در طی زمان و در تعامل و رشد جسمی، به فردی تحول یافته می‌رسد که توانایی‌های شناختی و قدرت اندیشه او حد و مرزی نمی‌شناسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ‌بوده است.‌

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر موقعیت میدانی و از نظر روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‎آزمون و پس‎آزمون با گروه کنترل ‌و ‌انتساب‌ تصادفی ‌بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام دانش‌آموزان ابتدایی 10 تا 13 سال دارای اختلال یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضی شهرستان جویبار در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و 30 نفر از دانش‌آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس با گمارش تصادفی، 15 نفر به گروه آزمایش (مربوط به آموزش فراشناخت)، و 15 نفر به گروه کنترل تخصیص داده شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه یک ساعته به صورت هفتگی تحت آموزش فراشناخت براساس مدل کوزیاک (2001) قرار گرفتند؛ در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد. همچنین پرسشنامه باورهای انگیزشی هارتر (1981)، و پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی ریان و کانل (1989) در مرحله پیش‌آزمون، و پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک‌متغیره و چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش فراشناخت بر باورهای انگیزشی (31/12=F؛ 002/0=P) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (35/17=F؛ 001/0=P) دانش‌آموزان تاثیر دارد.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت آموزش فراشناخت بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان موثر است و می توان از این آموزش در جهت کاهش مشکلات روانشناختی دانش آموزان بهره برد.

  کلیدواژگان: آموزش فراشناخت، باورهای انگیزشی، یادگیری خودتنظیمی، اختلال یادگیری
 • مریم بهریان، سیمین بشردوست*، هایئده صابری صفحات 395-411
  زمینه و هدف

  اعتیاد جنسی یک اختلال روانی با پیامدهای فردی، بین فردی، قانونی، اجتماعی و جسمانی ناخوشایند است. اعتیاد جنسی به طور عمده در تجربه های ناخوشایند در خانواده و در کودکی ریشه دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تجربه زیسته خودپنداره و تروماهای کودکی افراد مبتلا به اختلال اعتیاد جنسی بود.

  روش پژوهش:

   این مطالعه در بخش کیفی بر روی 10 نفر از بیماران مبتلا به اعتیاد جنسی شهر تهران در سال 1401 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مطالعه حاضر، از آزمون تجدیدنظر شده غربالگری اعتیاد جنسی کارنز و همکاران(2010) جهت غربالگری استفاده شد. در بخش کیفی از روش پیشنهادی ون مانن (2016) برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج در بخش کیفی در 4 مضمون اصلی «انکار»، «تنبیه برای تاب آوری بیشتر»، «ناامیدی در برابر امید» و «خودپنداره منفی» و 9 مضمون فرعی دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

  این نتایج تلویحات مهمی از نقش تجربیات ناخوشایند در خانواده بر رفتارهای جنسی افراد در سا ل های بعدی زندگی دارد. به طوری که کسانی که خودپنداره منفی و ترومای کودکی بیشتری دارند بیشتر مستعد اختلال اعتیاد جنسی هستند.

  کلیدواژگان: خودپنداره، تروماهای کودکی، اختلال اعتیاد جنسی
 • زهره مرادیان، آرمین محمودی*، علی تقوایی نیا صفحات 412-427
  زمینه و هدف

  در پژوهش حاضر رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به خودکشی با میانجی‏گری معنای زندگی مورد بررسی قرار گرفت.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی (مدل یابی معادلات ساختاری) بود. 420 دانش آموز دوره متوسطه دوم شهرستان گچساران (215 نفر دختر و 205 نفر پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‏ های طرحواره‌های ناسازگار یانگ و همکاران (1998)، ویژگی‌های شخصیتی نیو (مک کری و کاستا، 1985)، معنای زندگی استگر و همکاران (2006) و گرایش به خودکشی مهرابی (1389) استفاده شد. در این پژوهش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار AMOS ویراست 26 استفاده شد. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند.

  یافته‏ ها: 

  یافته ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده‏ ها برخوردار است. طرحواره‏ های ناسازگار اولیه اثر منفی و معنی داری بر معنای زندگی داشته (11/0-=β؛ 017/0=P) ولی اثر آنها بر گرایش به خودکشی معنی دار نبود. همچنین یافته ها نشان دادند که ویژگی‏های شخصیتی روان رنجوری (23/0-=β، 001/0>P)، برون گرایی (19/0 =β، 002/0>P)، توافق پذیری (17/0 =β، 003/0>P)، و وجدانی بودن (48/0 =β، 001/0>P)، دارای قدرت پیش بینی کنندگی معنی دار معنای زندگی در بین دانش آموزان بوده اند.

  نتیجه ‏گیری:

   نتایج مربوط به روابط غیر مستقیم نیز نشان دادند، طرحواره‏ های ناسازگار اولیه و ویژگی‏های روان رنجوری، برون گرایی، توافق پذیری و وجدانی بودن از طریق معنای زندگی اثرات غیر مستقیم معنی داری بر گرایش به خودکشی داشتند، ولی مسیر غیرمستقیم ویژگی تجربه گرایی به گرایش به خودکشی از طریق معنای زندگی، معنی دار نشد.

  کلیدواژگان: طرحواره، شخصیت، خودکشی، معنای زندگی
 • مدل یابی معادلات ساختاری نگرش خوردن بر اساس تمایزیافتگی خود با میانجی گری دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان
  اعظم روشندل*، ناهید هواسی سومار، مرضیه غلامی توران پشتی، مهدی شاه نظری صفحات 428-440
  زمینه و هدف

  امروزه اختلالات خوردن یکی از اختلالات شایع روانی به شمار می رود که باعث ایجاد مشکلات فراوان در سلامت جسمی و عملکرد روانی و کیفیت زندگی می شود. این پژوهش با هدف مدل یابی معادلات ساختاری نگرش خوردن براساس تمایزیافتگی خود با میانجی گری دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان انجام گرفت.

   روش پژوهش:

   روش انجام پژوهش به صورت همبستگی به روش مدل یابی معادلات ساختاری SEM و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی به تعداد 4730 نفر بود. تعداد 399 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل تست نگرش خوردن گارنر و گارفینکل (1979)، فرم کوتاه سیاهه تمایزیافتگی دریک، مورداک، مارسزالک و باربر (2015) و مقیاس دشواری تنظیم هیجان گراتز و رویمر (2004) بود. برای گردآوری داده ها از رو ش های آمار توصیفی و استنباطی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و AMOS24 صورت گرفت. جهت تحلیل روابط واسطه ای نیز از روش بوت استرپ در برنامه MACRO استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که رابطه مدل ساختاری نگرش خوردن براساس تمایزیافتگی خود با میانجی گری دشواری تنظیم هیجان دانشجویان از برازش خوبی برخوردار است. رابطه تمایزیافتگی با نگرش خوردن منفی و معکوس (33/0-=β؛ 001/0>P)، رابطه دشواری تنظیم هیجان با نگرش خوردن مستقیم و مثبت برآورد شده است (23/0=β؛ 010/0=P).

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه به نقش موثر تمایزیافتگی و تنظیم هیجان در نگرش مختل خوردن در دانشجویان تاکید دارد. لذا باید آموزش های لازم برای تنظیم و کنترل هیجانات در این قشر مهم از جامعه انجام گیرد، تا از عوارض و پیامدهای نگرش مختل خوردن که ابتلا به اختلالات خوردن است، پیشگیری نمود.

  کلیدواژگان: نگرش خوردن، تمایزیافتگی، دشواری تنظیم هیجان
 • الهام اصغری، مسعود حقیقی*، احمد ودادی صفحات 441-454
  زمینه و هدف

  تحلیل و پیش‌بینی نیاز به نیروی کار، به ویژه نیروهای متخصص، در نیمه دوم قرن بیستم، بیش از پیش توجه دولت ها را به خود معطوف ساخت. یکی از رویکرد‌های برنامه ریزی منابع انسانی رویکرد مدل سازی است که شامل پیش‌بینی و برنامه ریزی سناریو است. در این مقاله تلاش شده است با بررسی تحلیلی مدل‌های برنامه ریزی نیروی انسانی، مدلی جامع ارایه شود.

  روش پژوهش: 

  برای پژوهش حاضر از روش تاریخی استفاده شده است؛ پژوهش تاریخی بر جمع آوری داده‌های مربوط به گذشته از منابع معتبر و تحلیل آنها تاکید دارد.

  یافته‌ها: 

  داده‌های گردآوری شده حاکی از آن است که تمام مدل‌ها با تحلیل نیروی کار فعلی و شناسایی مهارت‌های مورد نیاز آینده به منظور بهبود خدمات و تامین فلسفه وجودی سازمان ارتباط دارند.تحلیل عرضه و تقاضا، مقایسه بین نیروی کار فعلی و نیروی کار آینده، شناسایی کمبود‌ها و یا مازاد نیروی انسانی از جمله مفاهیم مشترک در تمام مدل‌ها هستند.

  نتیجه‌گیری:

   برنامه ریزی نیروی انسانی با دو بعد سخت و نرم خود به صورت توامان رضایت کارکنان و مدیران را فراهم می‌کند و این امکان را به سازمان می‌دهد که از کلیه منابع سازمانی به صورت بهینه بهره برداری کند.لذا به منظور برنامه ریزی جامع منابع انسانی، مدیران منابع انسانی می‌بایست به الزامات سیاست گذاری و اجرایی سازمان اشراف داشته باشند، با کلیه واحد‌های سازمانی در ارتباط بوده،از نیاز‌ها و خواسته‌های کارکنان آگاه بوده و تمامی موارد را در برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت لحاظ کنند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، نیروی انسانی، الگو و فرآیند برنامه ریزی
 • سهیلا حسینی صدر، عبدالحسن فرهنگی*، علیرضا جعفری صفحات 455-463
  زمینه و هدف

  در هر نظام تعلیم و تربیت میزان انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموختگان یکی از شاخص های موفقیت در فعالیت های علمی است. هدف پژوهش حاضر، مدل یابی نقش میانجیگری اضطراب ناشی از کرونا در ارتباط بین سبک های هویت با انگیزه پیشرفت دانش آموزان بود.

  روش پژوهش: 

  طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه منطقه 3 شهر تهران در سال 1401 بود. شرکت کنندگان 330 دانش آموز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. همه آنها به پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنس (1977)،سبک های هویت بروزنسکی (1989)، و اضطراب کرونا علی پور و همکاران (1400) پاسخ دادند. داده ها با نرم افزار SPSS24 و Smart PLS 4 و با مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد انگیزه پیشرفت با متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد (01/0 > P) رابطه مثبت و معنادار نشان داد. انگیزه پیشرفت با متغیرهای سبک هویت اجتنابی (01/0 > P) و اضطراب جسمانی کرونا (05/0 > P) رابطه منفی و معنادار نشان داد. سبک هویت اجتنابی با اضطراب روانی کرونا (05/0 > P) رابطه مثبت و معنادار نشان داد. بین سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد و اضطراب جسمانی و روانی کرونا رابطه معنادار مشاهده نشد. اضطراب کرونا نقش میانجی بین سبک های هویت با انگیزش پیشرفت نداشت.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که مدل نقش میانجیگری اضطراب ناشی از کرونا در ارتباط بین سبک های هویت با انگیزه پیشرفت دانش آموزان تایید نشد. به مولفه های پرورش سبک های هویت تعهد، اطلاعاتی و هنجاری در پرورش انگیزش پیشرفت توجه شود.

  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت، سبک های هویت، اضطراب کرونا
|
 • Z. Karbalaei Hoseinshalbaf, Gh .Zandkarimi *, K .Dehdast Pages 1-12

  Today's world has accelerated to digitize, and the number of users is increasing every moment. Cyberspace, along with its benefits, also causes damage. The purpose of the present study was to formulate and validate adolescent adolescent education programs in cyberspace to help help adolescents and community mental health and reduce cyberspace damage. The present study was a qualitative type of contextual theory, and the research data was obtained using semi -structured and deep interviews with parents who had the criteria for entry into the Delphi method. Open, central and theoretical codes were then extracted, and based on them, a conceptual model was designed in the field of damages and strategies caused by cyberspace. That indicates that parenting styles in different social situations, including virtual situations, have changed, the findings showed that parents are out of power because of their special injuries. The results of the study indicate that if parents and adolescents receive the necessary and timely awareness, many of the damage and conflicts between them as well as the damages caused by cyberspace for adolescents and their families will be prevented.

  Keywords: Phenomenology of injury, Cyberspace, Educational program, Parenting, Social situation
 • Kobra Asadi, Zahra Yousefi*, Ali Mahdad Pages 13-30
  Background and Objective

  Economic pressure in families where couples cannot match their financial demands with the current family conditions can create conflicts in the financial priorities of each couple or family. These conflicts, which are caused by financial turmoil, can reduce family communication, marital satisfaction, and intimacy. Accordingly, this study was conducted to determine and compare the effectiveness of the successful management and reality therapy training packages in financial conflicts, family relationships, and marital intimacy of married women.

  Methodology

  This was a quasi-experimental study with a pretest and posttest design, a control group, and a two-month follow-up phase. The statistical population included all married women in Tehran in 2020-2021, out of which 45 married women were selected by purposeful sampling and randomly assigned to two experimental groups and one control group (15 woman). The experimental groups received eight 90-minute sessions of researcher-made successful money management training (2021) and Glasser's reality therapy (2008) interventions one session per week. However, the control group received no intervention. The study tools were the ENRICH marital satisfaction scale (1998), the Family Communication Patterns Instrument (Ritchie & Fitzpatrick, 1990), and the Intimacy Scale (IS) (Thompson & Walker, 1983). The data were analyzed using repeated measures ANOVA.

  Results

  According to the results, successful money management and reality therapy training packages have a significant effect on financial conflict, family relationships, and marital intimacy of married women (p<0.001). The results of the follow-up test suggested that there is no significant difference between the two test groups in terms of the effectiveness of the training packages. So, it can be argued that both training packages are equally effective.

  Conclusion

  The results indicated that both the successful money management training package, which is a culture-based and native protocol, and the reality therapy training package can reduce financial conflicts in the family and improve family relationships and marital intimacy.

  Keywords: successful management, financial conflicts, family relationships, marital intimacy
 • Soheil Moazami Goudarzi*, Narges Babakhani Pages 31-43

  The aim of this study was to determine the effectiveness of group mindfulness training on the cognitive-emotional regulation, eating style, and body mass index of obese female adolescents with body mass indexes above 30.In order to achieve this goal, we used a statistical sample consisting of obese teenage girls in a high school in Boroujerd city in 2021.Research design consists of a pre-test, post-test experiment with a control group of 40 people (20 experimental and 20 control).Every week for 8 sessions of 90 minutes, mindfulness-based cognitive therapy was conducted, and a post-test was administered to both experimental and control groups. A Garnefski cognitive emotional regulation questionnaire and a Dutch eating style questionnaire were used for this study. The statistical analysis was based on multivariate analysis of covariance. Statisticians used multivariate analysis of covariance. There was a significant difference in mean scores of emotional cognitive regulation between the experimental and control groups, including an enormous difference in weight loss in eating style and body mass (P <0.01).therefore, mindfulness therapy was able to improve cognitive-emotional regulation and eating style in obese girls by 64% and 74% respective

  Keywords: Obese females, mindfulness, cognitive therapy, eating habits, Obesity
 • Hana Asadi, Ali Rezaie Sharif*, Ali Shiekhol Eslami Pages 44-53
  Background and Aim

  Questionnaire of violence in friendship between girls and boys, Short form with 20 questions, measures five dimensions of abuse in the emotional interpersonal relationships of adolescents and youngs. Detachment, Humiliation, Coercion , Physical& Sexual. The present study was conducted with the aim of analyzing the confirmatory factor of the questionnaire of violence in friendship between girls and boys.

  Methods

  This research was of the type of Validation, After translating the questionnaire into Farsi Its final form on 230 people It was done with the average age of 15 to 25 years who were selected from the available society.

  Results

  In the present study Data analysis results Through confirmatory factor analysis as well as internal consistency Both for the whole test and for each of the factors provide good and satisfactory fit indices. Validation results based on Cronbach's alpha It was calculated for the subscales of the questionnaire as well as the whole questionnaire that the values of the subscales and the whole questionnaire are at a high level.

  Conclusion

  The following conclusions can be drawn from the results of this study that this scale is a reliable and valid tool for evaluating violence in friendship relationships between girls and boys in teenagers and youngs.

  Keywords: Violence in relationships between girls, boys, confirmatory factor analysis, validity, reliability, adolescents, youth
 • MohammadHosein Haghshenas* Pages 54-72
  Background and Objectives

  In general, sexual desire and behavior are more likely to grow in adolescence than in other periods and since the sexual desire has a delicious function, and given that the sex industry and its associated branches, especially the Internet, have accelerated this trend, it can expose teenage to mental and psychological damage. Therefore, the aim of this study was to investigate the infrastructures of internalization and maintaining of sexual restraint for adolescents based on Islamic sources.

  methods

  the type of this research was applied in terms of purpose and the type of this research in terms of the method of collecting components, taking into account the family of religious texts, internalizing and maintaining sexual restraint components with the aim of regulating behavior toward sexual emotions was extracted and Islamic and psychological teachings related to sexual restraint were investigated by descriptive-analytical method.

  Results

  the results showed that considering moral sense when facing sexual provocations, and enhancing adolescent's psychological abilities in sexual struggles and its internal pressure are among the topics that have been emphasized. The elements related to the internalization and maintenance of restraint, especially during adolescence, which were extracted from Islamic and psychological teachings are as follow: 1. Acquiring inhibitory control skills by disregarding internal stimuli, enhancing behavioral inhibition, delaying satisfaction and resisting temptation, 2. Increasing inhibitory capacity with psychological tools such as patience, resilience and positive foresight and 3. Creating love and kindness maintaining self-esteem, god-friendlyness, compassion and spiritual connection with God.

  Conclusion

  considering the  existing gap in individual regulation of sexual behavior with emphasis on internalizing and maintaining sexual restraint based on Islamic texts, this study explains and identifies its elements and infrastructure.

  Keywords: behavioral inhibition, delaying satisfaction, Individual regulation of sexual behavior, resisting temptation, restraint
 • Sajad Hashemi, Maasuomeh Behboodi *, Farideh Dokanehi Fard Pages 73-90
  Background and Aim

  Youth marriage has become a major challenge in Iranian society. Young people avoid marriage for various reasons, and the phenomenon of marriage delay has emerged as a problem; hence, the present study aimed to compare the effectiveness of the Premarital Interpersonal Choices and Knowledge (PICK) program and the premarital SYMBIS model (Saving Your Marriage Before it Starts) in improving the fear of marriage among unmarried girls.

  Methods

  The research was semi-experimental (pretest-posttest with a control group and a one-month follow-up). The statistical population of the research consisted of unmarried female students over 30 years of age at Islamic Azad University, South Tehran branch. After citation at the university (through placing an advertisement and invitation on the student social networks) and after screening of 53 volunteer female students according to research criteria by the fear of marriage questionnaire by Samiei et al. (2013), 45 girls were selected and 15 girls were randomly assigned to the Premarital Interpersonal Choices and Knowledge (PICK) program group (2006) by Van Epp, and 15 girls were assigned to the premarital SYMBIS model group (Parrott and Parrott (2016), and 15 girls were assigned to the control group. The data were analyzed using the repeated-measures analysis of variance.

  Results

  According to the results, the intervention based on the Premarital Interpersonal Choices and Knowledge (PICK) and the Premarital SYMBIS Model affected the fear of spouse (F=38.80, P=0.001), fear of financial management inability (F=19.71, P=0.001), fear of spouse's limitations (F=28.00, P=0.001), self-fear (F=18.63, P=0.001), fear of spouse's betrayal (F=31.13, P=0.001), and financial fear (F=14.33, P=0.001). The effect was stable in the follow-up stage.

  Conclusion

  Based on the results, it is necessary to use the Premarital Interpersonal Choices and Knowledge (PICK) program and the Premarital SYMBIS model to reduce the fear of marriage and marriage inefficiency beliefs in unmarried girls on the verge of marriage. Therefore, psychologists and marriage therapists can take the advantage of the premarital training method based on the PICK program and SYMBIS model along with other training methods to reduce the fear of marriage in girls on the verge of marriage.

  Keywords: Premarital, PICK, SYMBIS, Fear of marriage, Unmarried girls
 • Abolfazl Kouhkan, Ali Arab* Pages 91-101
  Background and Aim

  Mindfulness refers to continuous and non-evaluative awareness of psychological processes and plays an important role in psychological health. Therefore, the present research was conducted with the aim of determining the relationship of locus of control and compassion with mindfulness in students.

  Methods

  This was descriptive from type of correlation. The research population was the students of Sistan and Baluchistan University in the 2021-22 academic years. The sample size was considered to be 180 people, which this number were selected by randomly multi-stage cluster sampling method. The research tools were the locus of control scale (Rotter, 1966), compassion scale (Neff, 2016) and mindfulness questionnaires (Brown and Ryan, 2003). For data analysis were used from Pearson correlation coefficients and multiple regression with enter model methods in SPSS software version 22.

  Results

  The results showed that the locus of control and compassion had a positive and significant relationship with mindfulness in students, and these two variables could predict 31% of changes of mindfulness in students, which in this prediction the contribution of compassion was higher than the locus of control (P<0.01).

  Conclusion

  The results indicated a more important contribution of compassion in compared to locus of control in predicting mindfulness in students. Therefore, in order to increase mindfulness, first should improve their compassion through educational workshops

  Keywords: locus of control, compassion, mindfulness, students
 • Alireza Andami, Nezam Hashemi*, Bita Nasrollahi Pages 100-111
  Background and purpose

  Body dysmorphia disorder is a psychiatric disorder that is characterized by an excessive concern about a slight defect or defect in physical appearance that leads to dysfunction in one or more areas of the body. This research was conducted with the aim of evaluating the mediating role of cognitive emotion regulation strategies in the relationship between body shame and body deformity disorder symptoms.

  Methods

  The method of this research is structural equation modeling. The statistical population of this research includes women and girls referring to the beauty clinics of the 4th and 8th districts of Tehran, of which there are 232 people and the sampling method in this research is sampling. The main tool for collecting information in this research is to measure self-objectification, the body monitoring subscale, and to measure body shame, the body shame subscale is from the objectified body awareness scale of McKinley and Hyde (1996), the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire by Garnefski, Kraaij, & Spinhoven (2001) and the body deformity questionnaire used by Stozin et al. (1998). In order to determine the presence or absence of influence between the variables and estimate and generalize the results obtained from the sample size to the statistical population, correlation model, Pearson correlation coefficient test, regression models (mediator model) and SPSS and AMOS statistical software have been used.

  Results

  According to the findings of this research, body shame has a positive and significant relationship with symptoms of body deformity disorder (P<0.001). Body shame has a significant relationship with symptoms of body deformity disorder through the mediation of cognitive emotion regulation strategies (P<0.001).

  Conclusion

  It can be concluded that cognitive emotion regulation strategies play a mediating role in the relationship between body shame and body deformity anxiety symptoms.

  Keywords: body shame, cognitive emotion regulation strategies, body deformity disorder symptoms
 • Zahra Imani, Firouzeh Zanganeh Motlagh *, Moslem Abbasi Pages 112-122
  Background and Purpose

  Mothers of children with an autism spectrum disorder (ASD) are more likely to be at risk of anxiety disorders, including generalized anxiety disorder (GAD), panic, phobias, mood disorders, depression, psychological cohesion, low object relations, and marital disturbance in the family, which generally starts before their children's birth; hence, the presents research aimed to investigate the marital disturbance and object relations in mothers of children with spectrum disorder with the mediating role of psychological cohesion..

  Methods

  The research method was cross-sectional and correlational. The statistical population consisted of all the mothers of children with autism in Tehran in 2020 among whom 457 mothers were selected by the convenience sampling method. The research tools included the marital disturbance questionnaire (Schneider, 1997), object relations questionnaire (Bell, 1995), and psychological coherence questionnaire (Kimiaei et al., 2014) all of which had acceptable validity and reliability. SPSS V.23 and LISREL V7.8 were used to analyze data. Structural equation modeling was utilized to respond to the research hypotheses.

  Results

  The research results indicated that the model had a good fit, and there was a relationship between object relations and marital disturbance in mothers of children with an autism spectrum disorder. There was also a relationship between psychological cohesion and marital disturbance in mothers of children with an autism spectrum disorder. There was an indirect effect of object relations on marital disturbance through the mediating role of psychological cohesion in mothers of children with an autism spectrum disorder (p<0.05).

  Conclusion

  Paying attention to the above-mentioned variables helps researchers and therapists to prevent and design more suitable treatments.

  Keywords: Marital disturbance, Object relations, Psychological coherence, Autism
 • Amir Lotfihaqiqat, Nader Munirpour *, Majid Zargham Hajebi Pages 123-136

  The aim of the current research was to determine the relationship between primary maladaptive schemas and coping strategies with the helplessness of family caregivers of cancer patients. The current research was a descriptive research and the research design was correlational. The research community consisted of all caregivers of cancer patients referred to the palliative medicine centers of Firouzgar Hospital in Tehran, the Cancer Research Center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences and the Cancer Research Center of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education in 2019, of which 300 people using The available sampling methods were selected as the sample size. The tools used in this research were family helplessness questionnaire (McCubbin, Thompson and McCubbin, 1996), primary maladaptive schemas (Yang, 1998), coping strategies (Andler and Parker, 1980). Pearson's correlation coefficient was used to analyze the data. The findings showed that there is a significant positive relationship between the initial maladaptive schemas and the helplessness of the family of caregivers of cancer patients (p<0.01). However, no significant relationship was observed between coping strategies and helplessness of family caregivers of cancer patients.

  Keywords: primary maladaptive schemas, coping strategies, family helplessness
 • Gholamreza Darabi, Majid Ibrahimpour *, Reza Dastjerdy, Hossein Sahebdel Pages 137-150

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of central nervous system reorganization method (Domain-Delacato) and neurofeedback on improving the reading skills of dyslexic children. The present study was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the present study was made up of all students aged 10 to 13 with reading disorders who referred to educational and clinical centers in Qochan city in the academic year of 2018-2019; And the research sample included 45 subjects who were selected by available sampling method and were randomly placed in three experimental groups 1 (15 people), experimental 2 (15 people) and control (15 people). To collect data, the reading and dyslexia test of Karmi Nouri and Moradi (2008) was used. For the statistical analysis of the data, analysis of covariance was used with the help of SPSS software. The results showed that the method of reorganizing the central nervous system (Domain-Delacato) and neurofeedback compared to the control group improved the scores of reading skills and reading components of words, word chain, rhyme test, naming pictures, understanding text, understanding words, eliminating sounds, Pseudo-words and non-words, letter signs and categorized signs (P<0.05). The neurofeedback group has been more effective in increasing reading skills and components of word reading, word chain, rhyme test, naming pictures, understanding words, pseudowords and nonwords, and category signs than the central nervous system reorganization method (Domain-Delacato). Also, there is no statistically significant difference between the effectiveness of the central nervous system reorganization method (Domain-Delacato) compared to neurofeedback in increasing the scores of text understanding, removing sounds, letter signs (P>0.05). Therefore, the method of reorganizing the central nervous system (Domain-Delacato) and neurofeedback is an effective method in improving the reading skills of dyslexic children.

  Keywords: Reorganization, central nervous system, neurofeedback, reading skills, dyslexia
 • Maryam Enayati Shabkolai*, Maedeh Enayati Shabkalai Pages 151-160
  Background and Aim

  The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of acceptance and commitment therapy on depression and resilience of female students with learning disabilities in the first secondary school of Sari city.

  Methods

  The current research was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population includes all female students with learning disabilities in the first secondary level of Sari city, 60 of whom were selected by convenience sampling and randomly replaced in two experimental and control groups, and the intervention was implemented for the experimental group. The data were collected using depression and resilience questionnaire and were analyzed by analysis of covariance and Spss-21 software.

  Results

  The results showed that the treatment based on acceptance and commitment was effective in improving depression (P<0.001) and flexibility (P<0.001) in female students with learning disabilities in the first secondary school.

  Conclusion

  The research showed that treatment based on acceptance and commitment improved depression and flexibility in female students with learning disabilities in the first secondary school.

  Keywords: acceptance, commitment, depression, flexibility, learning disorder
 • Reza Jafari Nasab, MohammadReza Saffarian Toosi*, Nazia Sadat Naseri, Hossein Akbari Amarghan Pages 161-172
  Background and purpose

  One of the most important factors that can disrupt the health of the family is breaking the commitment and exclusiveness of emotional and sexual relationships and creating relationships outside the family, or marital infidelity. The aim of the present study was to compare the effectiveness of reality therapy couple therapy with imago-based couple therapy on improving the quality of life and increasing intimacy in women affected by marital infidelity.

  Methods

  The current research was applied research and in terms of the research method, it was a semi-experimental type of pre-test-post-test and follow-up research with a control group. The statistical population of the research was all the couples who were affected by marital infidelity who referred to the educational counseling and psychological services complex of Sabzevar city in 2018-19, out of which there were 21 couples (42 people) by sampling method. were selected as available. The data were obtained using the quality of life questionnaire (World Health Organization, 1996) and the marital intimacy scale (Thompson-Walker, 1993). The reality therapy couple therapy protocol (Glaser et al., 2005) was implemented in seven 90-minute sessions on the experimental group, but the control group remained on the waiting list. Analysis of variance with repeated measurements and spss software were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that there is a difference between the effectiveness of reality therapy couple therapy and imago-based couple therapy on improving quality of life (P<0.001) and increasing marital intimacy (P<0.001) in women affected by infidelity. There is a significant difference in marriage.

  Conclusion

  It can be concluded that couple therapy based on reality therapy and couple therapy based on imago was effective in improving the quality of life and increasing marital intimacy in women affected by marital infidelity and this effect continued until the follow-up period.

  Keywords: reality therapy, imago therapy, quality of life, intimacy, marital infidelity
 • Ali Fathi, Roya Koochak Entezar*, Fatemeh Golshani Pages 173-183
  Background and purpose

  Web-based treatments are expanding rapidly. The aim of the present study was to compile a web-based treatment package and evaluate its effectiveness on the severity of depression symptoms.

  Methods

  in the first stage, based on the themes extracted around the treatment of depression, four main themes (behavioral, cognitive, emotional and communication) and eighteen secondary themes (behavior modification and adjustment, reward, behavioral activation and promotion of health and sleep quality, problem-solving skills problem, correcting ineffective schemas, reducing rumination, correcting negative beliefs, decision-making skills, reducing self-criticism, challenging cognitive errors and mindfulness skills, strengthening internal motivation, self-compassion and emotion regulation skills, empathy skills, effective communication skills and Dare skill) to develop an intervention application in depression. This 13-session application consists of 46 educational videos and their related exercises, which have been approved by experts with an agreement coefficient of 0.89. This research is of a quantitative type and to achieve the objective of the sample research, 40 people between twenty-five and forty years of age with moderate depression were randomly divided into two experimental and control groups.

  Results

  The research results indicate the effectiveness of the researcher's software on the severity of depression symptoms (F=44.66, P<0.001). Also, the results of the follow-up after two months indicated the stability of the effectiveness of the researcher's software on the severity of depression symptoms (F=56.82, P<0.001). Besides, the evaluation indicated that the changes were not significant according to gender (F=0.57, P=0.46).

  Conclusion

  It can be concluded that the researcher's software was effective on the severity of depression symptoms and these results were permanent until the follow-up period

  Keywords: Intervention, Depression, Web-based Application, Software
 • Zeinab Khatoon Zakariazadeh Khatir, MohammadKazem Fakhri*, Shaban Haydari Pages 184-193
  Background and Purpose

  family is the first and most important social institution and a healthy society depends on having a healthy couple who strive to achieve their goals with a suitable level of marital satisfaction. The purpose of the present study was to determine the effectiveness of reality therapy on hidden communication aggression and marital tension among women applying for divorce in Babol city.

  Methods

  The current research was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design and follow-up with a control group. Among the women applying for divorce, a sample of 30 people was selected by non-random sampling method and they were replaced in an experimental group (therapy based on acceptance and commitment) and a control group in a simple random manner. (15 people in each group). After evaluating 30 women applying for divorce whose level of hidden communication violence was higher than the cut-off point and who met the necessary conditions, they were identified and then divided into two groups of 15 people, the test and the test. Then, 8 sessions of 90-minute reality therapy (Glaser, 2005) were conducted in the experimental group in person and in compliance with health protocols. Data were collected using Nelson and Carroll's covert communication aggression questionnaire (2006) and the Stockholm marital tension scale of Orth Gomer et al. (2000). Data analysis was done using the statistical test of analysis of variance with repeated measurements and Spss.22 software.

  Results

  The results of the research showed that reality therapy is effective on hidden communication aggression (P<0.001) and marital tension (P<0.001) among women seeking divorce. Also, the results of the follow-up test showed that the effect of reality therapy continued until the follow-up period.

  Conclusion

  It can be concluded that reality therapy was effective on covert communication aggression and marital tension among women seeking divorce and this effect continued until the follow-up period.

  Keywords: covert communication aggression, marital tension, women, divorce
 • Masoud Hosseinpour Zanozi, Mohammad Ali Rahmani *, Mohammadreza Zarbakhsh Bahri Pages 194-208
  Background and purpose

   One of the important aspects of the concept of health is mental health, and sexual health is not only a sign of mental health, but its disorder also strongly affects physical health. The purpose of this research was to compare the level of sexual tension deprivation in two Iranian and European-American societies and its relationship with the level of anxiety, depression and motivation to progress. 

  Methods

   This research was applied in a causal-comparative way after the event. For this purpose, 219 subjects aged 25 to 55, with secondary education levels and above, including 61 Iranian men and 51 women, and 50 men and 57 women from European-American countries, voluntarily answered the questionnaire. In this research, a researcher-made questionnaire to measure the severity of sexual deprivation factors, the motivation questionnaire for academic achievement by Hermans (1970), the depression questionnaire (Beck, 1978) and the social interaction anxiety scale (Matik et al., 1998) were used. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA) test. 

  Results

   Comparing the mean and standard deviation of the intensity of the factors that create sexual deprivation in the two research groups showed that the severity of these factors and as a result the level of said deprivation in the Iranian society is higher than the American-European society (p<0.01). Also, the results of multivariate variance analysis showed that Iranian samples had higher scores in all components (P<0.01). 

  Conclusion

   This type of deprivation is a product of ancient patterns and as a result of the unique Iranian culture, it has consequences in the insights and behaviors of the Iranian society and has no relation with the orders and values ​​of the Islamic religion. The application of the findings of this research means the concepts obtained in long-term educational and cultural planning.

  Keywords: Iranian archetype, sexual deprivation, depression, anxiety, motivation to progress
 • Shirin Yadollahi Ardestani, Mouloud Keykhosrovani*, Naser Amini Pages 209-221
  Background and Purpose

  The purpose of this research was the effectiveness of Acceptance and commitment therapy on experiential avoidance, uncertainty intolerance and positive metacognitive beliefs in women with obsessive-compulsive disorder.

  Methods

  The current research method is semi-experimental and the design used in this research is a pre-test-post-test design with a control group and a follow-up period. The statistical population of the research was all women suffering from obsessive-compulsive disorder who referred to counseling and psychotherapy centers in Tehran in the months of February and March of 2021. The research sample included 30 women with obsessive-compulsive disorder who referred to counseling and psychotherapy centers in Tehran between February and March of 1400. Data were collected using the Yale-Brown Obsessive Compulsive Questionnaire (1989), the Experiential Avoidance Questionnaire by Bond et al. (2011), the Intolerance of Uncertainty Questionnaire by Friston et al. Obtained. In this research, the protocol of Wells (2000) was used to perform Acceptance and commitment therapy, which was performed once a week for 8 sessions of 90 minutes on the experimental group. The data was analyzed using the method of analysis of variance with repeated measurements and SPSS software.

  Results

  The findings showed that Acceptance and commitment therapy on experiential avoidance (P<0.001), uncertainty intolerance (P<0.001), and positive metacognitive beliefs (P<0.001) was effective in women with obsessive compulsive disorder.

  Conclusion

  It can be concluded that Acceptance and commitment therapy was effective on experiential avoidance, intolerance of uncertainty and positive metacognitive beliefs in women with obsessive compulsive disorder, and this therapy can be used to reduce the problems of obsessive-compulsive patients

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, experiential avoidance, uncertainty intolerance, metacognitive beliefs, obsession
 • Shabnam Navidi Poshtiri, Ramazan Hassanzadeh*, Seyedeh Olia Emadian Pages 222-231
  Background and purpose

  Nursing and midwifery staff and students of this field are exposed to many stresses due to their educational and occupational nature, including long and continuous communication with sick and dying patients, extraordinary responsibility, and personal requests from He pointed out the patient and the people around him. The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of acceptance and commitment therapy on failure tolerance and health anxiety in nursing and midwifery students suffering from health anxiety. 

  Methods

  It is a semi-experimental research design with a pre-test-post-test design and a three-month follow-up with the control group. The statistical population included all nursing and midwifery students suffering from health anxiety in the free universities of Gilan branch in 2021. Among these, 30 people were selected by convenience sampling method and randomly replaced in the experimental group (treatment based on acceptance and commitment) and control (15 people in each group). Mindfulness-based therapeutic schema was performed in 10 90-minute sessions based on Yang et al.'s (2003) educational package in the experimental group. Data were collected using failure tolerance questionnaire (Harnigton, 2005), health anxiety questionnaire (Saluskis and Warwick, 2002). The data was analyzed using SPSS-22 software and through the analysis of variance test with repeated measurements.

  Results

  The results of the research showed that acceptance and commitment therapy is effective in tolerating failure (P<0.001) and health anxiety (P<0.001) in nursing and midwifery students suffering from health anxiety.

  Conclusion

  Considering the role of beliefs and thoughts in health anxiety, it is suggested that therapists consider treatment based on acceptance and commitment therapy in reducing the symptoms of tolerance failure and health anxiety.

  Keywords: acceptance, commitment therapy, tolerance failure, health anxiety
 • Sahar Shariati, Ghodratollah Abbasi*, Bahram Mirzaian Pages 232-243
  Background and purpose

  overweight is a complex disorder that can be explained by a large number of biological, psychological and social factors. The purpose of this research was to determine the effectiveness of mindfulness training based on eating on body image and alexithymia of overweight women.

  Methods

  The current research design was a semi-experimental type of pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population in this research included all overweight women of Gonbadkavus city who referred to overweight and obesity treatment clinics in the first half of 1400. From the statistical population of the research, a sample group consisting of 30 overweight women who were selected in a purposeful way and then randomly assigned to two experimental groups (mind-awareness training based on eating) (15 people) and control (15 people) became Then overweight women in the experimental group underwent 8 sessions of 90 minutes each week, one session of mindfulness training based on eating, but the control group did not receive any intervention. The research tool was Littleton et al.'s Body Image Concern Questionnaire (2005) and Toronto's Dyslexia Scale (2007). Analysis of variance with repeated measurements and spss software were used to analyze the data.

  Rsults: 

  The results showed that there is a significant difference in terms of improving embarrassment about one's appearance (F=38.20, P<0.001), concern about appearance with performance (F=32.06, P<0.001), Difficulty identifying emotions (F=8.16, P<0.001), difficulty describing emotions (F=10.83, P<0.001), and outward-oriented thinking (F=10.89, P<0.001) between the subjects of the experimental group compared to the control group.

  Conclusion

  It can be concluded that mindfulness training based on eating was effective on body image and alexithymia of overweight women and this effect continued until the follow-up period.

  Keywords: mind-awareness, body image, alexithymia, overweight
 • Reza Safari, Shaban Heidari*, Ramazan Hasanzadeh Pages 244-252
  Background and purpose

  Examining the issues and problems of students in the field of education and personality and identifying the factors that probably hinder their personal and social growth is of particular importance in every society. The purpose of this research was to determine the effectiveness of cognitive behavioral game therapy on exam anxiety and academic vitality in elementary school boys.

  Methods

  This research was applied in terms of purpose and in terms of implementation method, it was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population in this research included all male students of primary school in district 2 of Sari city. In this research, a sample consisting of 30 students who were selected by voluntary sampling from among all the male students of primary school in district 2 of Sari city. They were randomly divided into two groups of 15 people (cognitive behavioral play therapy and control group). The data were collected using the children's test anxiety questionnaire (Wren and Benson, 2004) and the academic vitality questionnaire (Martin and Marsh, 2006) and were analyzed by univariate covariance analysis and spss.22 software. The significance level of the tests was considered 0.05.

  Results

  The results showed that cognitive behavioral game therapy led to a significant improvement in the experimental group compared to the control group in reducing exam anxiety (P<0.001) and increasing academic vitality (P<0.001) in male students.

  Conclusion

  Based on the findings of this research, cognitive behavioral game therapy can be used to improve exam anxiety and academic vitality in students in psychology and counseling centers.

  Keywords: cognitive behavioral, game therapy, exam anxiety, academic vitality
 • Seyyed Hossein Alavi, Mehdi Ghasemi Motlagh*, Behrang Esmaeili Shad, Abolfazl Bakhshipour Pages 253-265
  Background and purpose

  Depression as the most common psychiatric and mood disorder affects many people in all parts of the world. Depression is associated with long periods, variety of symptoms, high rate of recurrence and many physical and mental disorders. The purpose of the present study was to compare the effectiveness of treatment focused on emotion and strategic treatment focused on emotional, cognitive, motivational and biological symptoms of major depressive disorder.

  Methods

  The current research was applied in terms of the purpose of the research. The design of the semi-experimental research was pre-test-post-test with a control group and a three-month follow-up. The statistical population of the research included all women and men who referred to the counseling and psychological center of the beautiful mind of Bojnord city in 2019-20, who referred to psychiatrists, psychologists and mental health specialists, and the specialists of the center gave them a diagnosis of major depressive disorder. The sample of this research includes 45 people from the mentioned society who, using simple randomization method, were divided into three groups of emotion-focused couple therapy (n=15), solution-oriented couple therapy (n=15) and control group (n=15) were assigned. The data was obtained using a depression questionnaire (made by the researcher). Mean and standard deviation were used in the descriptive statistics section, and variance analysis method with repeated measures was used in the inferential statistics section.

  Results

  The results showed that emotion-focused therapy has a greater effect on the emotional, motivational and biological (vegetative) symptoms of major depressive disorder than solution-oriented strategy therapy (P < 0.01) and solution-oriented strategy therapy has more impact than focused therapy. Emotion has a greater effect on the cognitive symptoms of major depressive disorder (P<0.01). The results of this research were also permanent in the follow-up phase.

  Conclusion

  It can be concluded that emotion-focused therapy and solution-oriented strategic therapy focused on emotional, cognitive, motivational symptoms and biological symptoms of major depressive disorder were effective, and these treatments can be used to reduce the problems of people with major depression. profit

  Keywords: solution-focused therapy, emotion, cognition, motivation, depression
 • Hassan Norouzi, Jafar Hassani*, Meysam Shahhosseini Pages 266-280
  Background and Aim

  Emotion and Motivation Self-regulation plays an important role on student learning at classroom, so presence of appropriate tools for evaluating and assessing this structure is necessary. The aim of this study was to investigate the validity, reliability, and confirmatory factor structure of the Persian version of Emotion and Motivation Self-Regulation Questionnaire (EMSR-Q).

  Methods

  The present study had a descriptive and Psychometric design, and the statistical population included all middle and high school students of Semnan city. After providing double translation technique, Persian version of EMSR-Q carried out within 306 students from ages 12 to 16 years old. The study sample selected through random sampling method. Internal consistency and Item rest correlations methods were used to investigate the scale validity and the reliability were investigated by confirmatory factor analysis, subscales correlations, and criterion validity. Data were analyzed using SPSSV19 and LISRELV8.80 softwares.

  Results

  Chronbach’s alpha coefficients range (0/71 to 0.86) implied appropriate Internal consistency of this scale and its subscales. Results of confirmatory factor analysis supported five factor structures (Avoidance oriented Self Regulation, Performance oriented Self Regulation, Negative Self Regulation of Stress, Positive Self Regulation of motivation, and Process Oriented Self Regulation) of scale. There were Average and meaningful correlation coefficients between the scales of Persian version of EMSR-Q with Cognitive Emotion Regulation and Educational Motivation Questionnaires. In addition, the correlation coefficients between subscales were high.

  Conclusion

  It can be concluded that Persian version of EMSR-Q has a good validity and reliability in Iranian population and can be practical in different fields.

  Keywords: Emotion, Motivation Self-regulation, Reliability, Validity
 • Nader Cheshmazar, Siyavash Talepasand*, Nemat Sootodeh Pages 281-291
  Background and purpose

  Research findings support the idea that academic motivation can be improved by providing appropriate models and training; Therefore, the aim of this research was to compare the effectiveness of teaching wark cognitive learning styles and metacognitive strategies on students' academic motivation.

  Research method

  This was a semi-experimental research with a pre-test-post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of the research included all male high school students in Tehran in the academic year of 2019-1400. Among them, 69 students were selected and assigned to three target groups (23 people in each group). The data were analyzed with the statistical test of repeated analysis of variance.

  Findings

  The results showed that educational interventions based on cognitive learning styles were effective on the internal and external motivation of learning in both groups.

  Conclusion

  According to the obtained results, these two strategies can be used to improve the academic motivation of students and in this way help to reduce their tension in the learning process.

  Keywords: Vark Cognitive learning styles, Metacognitive strategies, Educational motivation
 • Galavizh Vafaifar, Mustafa Qadri*, Sadegh Maleki Avarsin Pages 292-302
  Background and Purpose

  In response to the negative consequences of the traditional evaluation system and its reform, the Supreme Council of Education has replaced older methods with descriptive evaluation. Despite the good reception of this method, like any other innovation, it has faced challenges and criticism. Therefore, the purpose of the present study, is to study aspects and factors of qualitative -descriptive evaluation for multi-base elementary course from perspective of aims and approaches.

  Methods

  Study method is qualitative approach and theoretical method for new risen data base. Participants were educational development assessment specialists, educational science specialists, curriculum and educational psychologist from all universities of the country and also staff managers of ministry of education in elementary education (whom had at least three indicated works in area of assessment, teaching in multi-base classes). considering the nature of this subject, theoretical targeted sampling was used. For analyzing data base of new risen approach in this study, open, theoretical and selective coding were used in this order.

  Results

  results show that qualitative-descriptive evaluation must be process oriented with structuralism approach and be spread on multi-bases of student’s life as in all aspects, areas and dimensions.

  Conclusion

  reporting structure to be qualitative and cause mental health growth and evade competitive environment and the multi-level final exams should be changed to multi-participatory exams.

  Keywords: aspects, factors, educational development assessment, qualitative-descriptive evaluation, multi-base classes
 • Mostafa Darabi, Davood Manavipour*, Akbar Mohammadi Pages 303-314
  Background and Purpose

  Children's behavioral problems have one of the highest importance in any society, so that its improvement has a fundamental role in the future of any society. Treatment based on mentalization is a psychoanalytic intervention that can play an important role in improving this problem. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of treatment based on mentalization in children's behavioral problems.

  Methods

  This semi-experimental research was a pre-test-post-test type with a control group. The sampling method was voluntary. The volunteers of the experimental group were given a pre-test before the implementation of mentalizing interventions, and after the intervention, the post-test and the control group did not receive any intervention, but they also took the pre-test and post-test. The sample group of first and second grade students had behavioral problems. The research tools included the Parental Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ) and the Achenbach-Child Behavior Inventory (CBCL). In this research, analysis of variance and Bonferroni's post hoc test were used to check the difference in means and data analysis was done with the help of SPSS 24 software.

  Results

  The results showed that treatment based on mentalization on children's behavioral problems in the areas of anxiety/depression (P<0.001), withdrawal/depression (P<0.001), physical complaints (P<0.001), thinking problems (P< 0.001), law breaking behavior (P<0.001) and aggressive behavior (P<0.001) were effective.

  Conclusion

  It can be concluded that treatment based on mentalization is effective in reducing children's behavioral problems as a treatment method and can be used to reduce children's problems.

  Keywords: mentalization, behavioral problems, mother -child
 • Azime Ebrahimi, Mitra Kamyabi*, Zahra Zeinaddinymeymand, Hamdollah Manzari Tavakoli Pages 315-329
  Background and purpose

  The beginning of the 21st century refers to an era that can be called the quantum era from the point of view of technology. Quantum theories have the ability to be useful in explaining complex human behaviors, including teaching and learning, and scientists use this theory in investigating phenomena such as mind, thinking, and subconscious mind. Quantum theory in Iran is especially important in the subject curriculum. It is unknown and it is necessary to explain the relevant concepts and with the help of its capabilities, the shortcomings of the existing curriculum will be resolved and lead to a conscious life in the third millennium. Therefore, with the aim of explaining the quantum concepts and determining the relevant components, this research has pursued this question: What components does the quantum curriculum include?

  Research method

  This research is qualitative in terms of fundamental purpose and data. For this purpose, conceptual structure evaluation and theoretical research were used. The statistical community of research in the qualitative part includes national and international documents and related researches and digital resources in the field of quantum physics and curriculum.

  Findings

  Application of this theory, transdisciplinary approach, contextual, collaborative and negotiation knowledge instead of hierarchical knowledge, readiness to face unexpected developments and situations, lifelong learning, lack of focus in curricula and dealing with all complex human dimensions and It presents his extensive interactions with the universe and the implementation of multicultural curricula. In order to succeed in the implementation of curricula, attention should be paid to the learner's environment and his mental and physical conditions and the injection of mental energy. In the evaluation of curricula, attention should be paid to the variety of tools and resources and it should be done qualitatively, continuously and in different situations.

  Conclusion

  Quantum curriculum with a holistic view of right and left hemisphere interactive learning, by establishing a simple and dynamic model, returns the pleasure of teaching to professors and elevates students to the level of insatiable and knowledgeable learners.

  Keywords: Curriculum, Quantum Physics, Complexity, Unconscious
 • Ramin Behrangi, Marziye Zende Del Jade Kenari*, Alireza Farokh Bakht Foomani Pages 330-341
  Background and Aim

  The emerging corona virus has presented new challenges to the printing industry that were unprecedented before, and these challenges include new opportunities and threats. Also, the coincidence of Corona with the paralyzing American sanctions on Iran's economy has caused an unbridled increase in the cost of books and a sharp decrease in the financial capacity of book buyers, which requires a comprehensive research in accordance with the tremendous changes that the simultaneous impact of these two emerging components of Iran's economy (Corona) and the crippling US sanctions) on the pattern of book buying behavior and makes it necessary for the publishing industry. Therefore, this research has identified the psychological components in the book buying behavior of students of medical sciences universities during the corona epidemic as its main goa.

  Method

  The statistical sample was also selected based on the purposeful/judgmental sampling method from among the managers and decision makers of the University of Medical Sciences in Iran, academic professors and prominent organizational consultants. In order to identify the factors affecting the book buying behavior of students of medical sciences universities during the corona epidemic, the qualitative method of data theory of the foundation has been used.

  Results

  Based on the results, social and cultural factors, branding in the field of books, study values, sales promotion and quality of content and structure are the known factors affecting the book buying behavior of students of medical sciences universities during the Corona epidemic.

  Conclusion

  In relation to the social and cultural factor, we find that most people in our country devote limited minutes to study, while in some countries there is an average of 4 hours of study per day. In relation to branding in the field of books, marketing is particularly important, because attracting the satisfaction of the audience and increasing the purchase of books will promote the culture of reading and reading in the country and will bring about the cultural development of the country.

  Keywords: Students, medical sciences universities, psychology components, corona epidemic
 • Mahnaz Ghatrei, Negar Memarpour, Samira Oladian, Alireza. Mirname, Mina Dolatikhoortomi, Ramin Ghobadi davodm Parastoo Tadayoni * Pages 342-353
  Background and Aim

  Studies show the effect of learning disorder on cognitive flexibility and academic resilience of students. The purpose of this research was to determine the effectiveness of cognitive behavioral game therapy on cognitive flexibility and academic resilience of students with learning disabilities.

  Method

  In this research, a semi-experimental method and a pre-test and post-test design with a control group were used. The statistical population of this research included female elementary school students in six districts of Tehran, who had learning disabilities and were referred to learning disabilities rehabilitation centers. 60 students were selected by purposeful sampling and randomly without replacement in two groups (20 people in each group). Data were analyzed using covariance test at 5% level using SPSS-23 tool.

  Results

  The results of the research showed that the adjusted average of the cognitive behavioral therapy game group was higher than the acceptance and commitment based training group, as a result, the cognitive behavioral therapy game has a greater effect on increasing the cognitive flexibility and resilience of students with specific learning disorders. It is committed to education based on acceptance and commitment.

  Conclusion

  According to the results, this study shows that cognitive-behavioral game therapy and education based on acceptance and commitment have a positive effect on cognitive flexibility and academic resilience in students with specific learning disorders.

  Keywords: Cognitive behavioral therapygame, acceptance andcommitment, cognitiveflexibility, academic resilience, learning disorder
 • Farideh Amiralsadat Hafshejani, Bahman Akbari *, Abbas Ali Hosseinkhanzadeh, Abbas Abolghasemi Pages 354-371
  Background and Aim

  Anxiety is one of the most common disorders in childhood and can be a reason for the growth and continuation of anxiety and other mental health problems in other stages of life. Therefore, identifying and treating anxious children is very important. The present study was carried out with the aim of designing a multifaceted intervention and evaluating its effectiveness in reducing children's anxiety.

  Method

  The current research has two qualitative and quantitative parts. In the qualitative part, in order to design a multi-modal intervention, the basis of the content of the multi-modal intervention was identified and designed from the theme analysis method, and its validity was confirmed. In the quantitative phase of the research, the effectiveness of multimodal intervention in reducing children's anxiety was evaluated. The research method of this part was semi-experimental and with a pre-test, post-test, follow-up plan with a control group. The statistical population of the research included all children aged 8-12 years old with anxiety disorders who referred to counseling centers and psychological services in Rasht and their mothers. 40 children and their mothers were randomly selected as a statistical sample and divided into two experimental groups (10 girls, 10 son and their mothers) and control group (10 girls, 10 boys and their mothers) were placed. The experimental group underwent multimodal intervention treatment for 24 sessions (16 child sessions, 8 mother sessions) of 90 minutes, and the control group remained on the waiting list and did not receive any psychological intervention until the post-test. Then, a post-test was performed for both groups and a follow-up was done after 4 months. To collect data, Spence Children's Anxiety Questionnaire, short version (2018), was used. The analysis of the data in this section was done by repeated measurement variance analysis.

  Results

  The results showed that there is a difference between the mean of the test and control groups in the post-test and follow-up stages of anxiety (P<0.05). In other words, the multimodal intervention program reduced anxiety in anxious children, and this reduction continued in the follow-up period.

  Conclusion

  Based on the findings of the research, it can be concluded that the multi-faceted intervention considering the different dimensions of the child is an efficient intervention to reduce the child's anxiety.

  Keywords: multimodal, anxiety, child
 • Sharare Khodabakhshi, Mohammad Agha Delavarpour *, Shahab Moradi, Ali Mohammad Rezaei Pages 372-381
  Background and Aim

  Assessing and understanding the educational status of students in the context of online education is important in the educational psychology field. Students may show different approaches to learning in different educational settings (online, in person). In this study, students' learning approaches (deep and superficial) in online education were examined based on perceived learning environment and academic emotions.

  Method

  The current research is a descriptive-correlational type of research using structural equations. For this purpose, the Perception of Learning Environment (Roff et al., 2001) and the Two-Factor Revised Learning Approaches Questionnaire (Mokhtar et al., 2010) were distributed among 223 students from the University of Science Lorestan medicine. Structural equivalence method with AMOS software was used to analyze the research data.

  Results

  The results showed that the dimensions of the online learning environment predict the learning approaches, positive and negative academic emotions of students (P<0.001). Findings also showed that the dimensions of the learning environment have a significant effect on deep and superficial approaches due to positive and negative emotions (P<0.001).

  Conclusion

  It can be concluded that students' learning approaches in cyberspace along with accurate and specialized planning can have the desired result.

  Keywords: Educational psychology, perceived learning environment, Causal explanation
 • S. Afshari *, Seyed Abdulmajid Bahrainian, Fatemeh Shahabizadeh Pages 382-394
  Background and Aim

  Learning can be considered as the most fundamental process, as a result of which, a helpless and helpless creature, over time and in interaction and physical growth, reaches a transformed person whose cognitive abilities and power of thought knows no bounds. The aim of the current research was to investigate the effectiveness of metacognitive training on motivational beliefs and self-regulated learning strategies of students with learning disabilities.

  Methods

  The current research method is practical in terms of purpose and in terms of field situation and in terms of semi-experimental method with a pre-test, post-test design was with the control group and random assignment. The statistical population of this research included all elementary school students aged 10 to 13 with learning disabilities in reading, writing and math in Juybar city in the academic year of 2019-20. Purposive sampling and 30 students were selected as a sample and then randomly assigned 15 students to the experimental group (related to metacognition training) and 15 students to the control group. The experimental group underwent metacognitive training based on Koziak's (2001) model for 10 one-hour weekly sessions; while the control group did not receive any intervention. Also, Harter's motivational beliefs questionnaire (1981) and Ryan and Connell's self-regulated learning questionnaire (1989) were used in the pre-test and post-test stages. Finally, the data were analyzed using univariate and multivariate analysis of covariance and Bonferroni's post hoc test.

  Results

  The results showed that metacognition training has an effect on students' motivational beliefs (F=12.31; P=0.002) and self-regulation learning strategies (F=17.35; P=0.001).

  Conclusion

  It can be concluded that metacognitive training is effective on students' motivational beliefs and self-regulation learning strategies, and this training can be used to reduce students' psychological problems.

  Keywords: metacognitive training, motivational beliefs, self-regulated learning, learning disorder
 • Maryam Bahrian, Simin Bashardoust *, Haeideh Saberi Pages 395-411
  Background and Aim

  Sexual addiction is a mental disorder with unpleasant personal, interpersonal, legal, social and physical consequences. Sexual addiction is mainly rooted in unpleasant experiences in the family and in childhood. The purpose of this study was to investigate the lived experience of self-concept and childhood traumas of people with sexual addiction disorder.

  Method

  In the qualitative part of this study, 10 patients with sex addiction in Tehran city were selected in 2022 by purposive sampling method. In the present study, the revised sex addiction screening test by Carnes et al. (2010) was used for screening. In the qualitative part, the method proposed by Van Manen (2016) was used for data analysis.

  Results

  The results in the qualitative part were categorized into 4 main themes "denial", "punishment for more resilience", "despair against hope" and "negative self-concept" and 9 sub-themes.

  Conclusion

  These results have important implications of the role of unpleasant experiences in the family on the sexual behavior of people in the later years of life. So that those who have negative self-concept and more childhood trauma are more prone to sexual addiction disorder.

  Keywords: self-concept, childhood traumas, sexual addiction disorder
 • Zohreh Moradian, Armin Mahmoudi *, Ali Taghvaeinia Pages 412-427
  Background and Aim

  In the present study, the relationship between primary maladaptive schemas and personality traits with suicidal tendency was investigated through the mediation of the meaning of life.

  Methods

  The current research was descriptive and correlational (structural equation modeling). 420 secondary school students of Gachsaran city (215 girls and 205 boys) were selected by multi-stage cluster sampling method. In order to measure the studied variables, Yang et al.'s (1998) maladaptive schema questionnaires, Neo's personality traits (McCree and Costa, 1985), Steger et al.'s meaning of life (2006) and Mehrabi's suicide tendency (2009) were used. In this research, structural equation modeling (SEM) was used with AMOS version 26 software. Mediation relationships in the proposed model were tested using the bootstrap method.

  Results

  The findings showed that the proposed model has a good fit with the data. Early maladaptive schemas had a negative and significant effect on the meaning of life (β=-0.11; P=0.017), but their effect on suicide tendency was not significant. Also, the findings showed that the personality traits of neuroticism (β=0.23, P<0.001), extroversion (β=0.19, P<0.002), agreeableness (β=0.17, P<0.003), and conscientiousness (β=0.48, P<0.001), had a significant predictive power of the meaning of life among students.

  Conclusion

  The results related to indirect relationships also showed that primary maladaptive schemas and characteristics of neuroticism, extroversion, agreeableness, and conscientiousness through the meaning of life had significant indirect effects on suicidal tendencies, but the indirect path of trait empiricism to suicidal tendency through the meaning of life was not significant.

  Keywords: schema, personality, suicide, meaning of life
 • Structural equation modeling of eating attitude based on self-differentiation with the mediation of emotion regulation difficulty in college students
  Azam Roshandel *, Nahid Hovasi somar, Marzieh Gholami Tooranposhti, Mahdi Shahnazari Pages 428-440
  Background and Aim

  Today, eating disorders are one of the most common mental disorders that cause many problems in physical health, mental functioning, and quality of life. This research was conducted with the aim of modeling structural equations of eating attitude based on self-differentiation with the mediation of emotion regulation difficulty in students of Islamic Azad University, Zanjan branch.

  Method

  The method of conducting the research was correlational using the SEM structural equation modeling method and the statistical population of this research included all undergraduate students in the number of 4730 people. 399 people were selected by cluster sampling method. The research tools included Garner and Garfinkel's (1979) eating attitude test, Drake, Murdock, Marszalek and Barber's (2015) short form of differentiation inventory and Gratz and Roemer's (2004) emotion regulation difficulty scale. To collect data, descriptive and inferential statistics and structural equations were used using SPSS26 and AMOS24 software. Bootstrap method was used in MACRO program to analyze mediating relationships.

  Results

  The findings showed that the relationship between the structural models of eating attitude based on self-differentiation with the mediation of students' emotion regulation difficulty has a good fit. Differentiation relationship with negative and inverse eating attitude (β=0.33; P<0.001), the relationship of emotion regulation difficulty with direct and positive eating attitude has been estimated (β=0.23; P=0.010).

  Conclusion

  The findings of this study emphasize the effective role of differentiation and emotion regulation in students' eating disorder attitude. Therefore, the necessary training to regulate and control emotions should be done in this important segment of the society, in order to prevent the complications and consequences of disordered eating attitude, which is eating disorders.

  Keywords: eating attitude, differentiation, emotion regulation difficulty
 • Elham Asghari, Masoud Haghighi *, Ahmad Vadadi Pages 441-454
  Background and Aim

  The analysis and forecasting of the need for a labor force, especially specialized forces, in the second half of the 20th century drew the attention of governments more and more. One of the human resource planning approaches is the modeling approach, which includes forecasting and scenario planning. In this article, an attempt has been made to provide a comprehensive model by analytically examining the human resources planning models.

  Method

  Historical method has been used for this research. Historical research emphasizes collecting data related to the past from reliable sources and their analysis.

  Results

  The collected data indicate that all the models are related to analyzing the current workforce and identifying the skills needed in the future to improve services and provide the organization's existential philosophy. Analysis of supply and demand, comparison between the current workforce and the workforce. The future and identification of shortages or surplus of human resources are common concepts in all models.

  Conclusion

  Human resource planning, with its two hard and soft dimensions, satisfies employees and managers and allows the organization to use all resources optimally. Therefore, in order to comprehensive planning Human resources, human resources managers should be familiar with the policy and executive requirements of the organization, be in contact with all organizational units, be aware of the needs and demands of employees, and include all matters in short-term and long-term plans.

  Keywords: Planning, human resources, planning model, process
 • Soheila Hosseini Sadr, Abdolhassan Farhangi *, Alireza Jafari Pages 455-463
  Background and Aim

  In every educational system, the degree of motivation and academic progress of students is one of the indicators of success in scientific activities. The aim of the present study was to model the mediating role of anxiety caused by Covid-19 in the relationship between identity styles and students' motivation to progress.

  Method

  The research design was correlational. The statistical population included all female students of the second year of high school in the 3rd district of Tehran in 2022. The participants were 330 students who were selected by cluster random sampling method. All of them responded to the Hermans (1977) Achievement Motivation Questionnaire, Brozensky's Identity Styles (1989), and Alipour et al.'s Covid-19 Anxiety (2021). Data were analyzed with SPSS24 and Smart PLS 4 software and with structural equation modeling.

  Results

  The results showed that progress motivation had a positive and significant relationship with the variables of informational, normative and commitment identity style (P<0.01). Progress motivation showed a negative and significant relationship with the variables of avoidant identity style (P<0.01) and Covid-19 physical anxiety (P<0.05). Avoidant identity style showed a positive and significant relationship with mental anxiety of Covid-19 (P<0.05). No significant relationship was observed between informational, normative and commitment identity styles and physical and mental anxiety of Covid-19. Covid-19 anxiety did not play a mediating role between identity styles and achievement motivation.

  Conclusion

  It can be concluded that the model of mediating the role of anxiety caused by Covid-19 in the relationship between identity styles and students' motivation to progress was not confirmed. Pay attention to the components of developing commitment, informational and normative identity styles in developing motivation for progress.

  Keywords: development motivation, identity styles, Covid-19 anxiety