فهرست مطالب

تاریخ - پیاپی 64 (بهار 1401)

فصلنامه تاریخ
پیاپی 64 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • تاثیر رویکرد ایرانی اسلامی فضای سبز شهری بر اقتصاد بافتهای تاریخی و متراکم شهری
  جواد نامجومنش، بهمن کارگر*، پروانه زیویار صفحه 0

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و با مطالعات کتابخانه ای، بازدیدهای میدانی، مصاحبه با مدیران مسیول و جمع آوری دیدگاه های شهروندان از طریق پرسشنامه و پیمایشی همچنین تحلیل اسناد موجود در سازمان بوستان ها و فضاهای سبز تاریخی شهرداری تهران و همچنین شهرداری منطقه 7 تهران و مطالعات عینی و میدانی بوده که از پرسشنامه برای پرسش این مباحث و میزان اطلاع، آگاهی و نحوه ی ارتباط میان متغیرهای تحقیق، استفاده شد. با توجه به حجم نمونه و با انتخاب بزرگترین بوستان به لحاظ مساحت در هر ناحیه به بوستان های شهید توکلی از ناحیه 1، دقت از ناحیه 2، بهارشیراز از ناحیه 3، شهید منفردنیاکی از ناحیه 4 و موزه قصر از ناحیه 5 مراجعه شد و به تعداد 77 نفر پرسشنامه توزیع گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نتایج پرسشنامه در دو بخش قرار گرفت، و داده ها به دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل شد. یافته ها نشان داد ضریب همبستگی بدست آمده رضایت از مدیریت شهری با درختان سایه انداز، درختان مثمر، زیبایی بصری، نهر آب ، بناهای سنتی با معماری ایرانی اسلامی و نهایتا با الگوی ایرانی اسلامی در فضای سبز در سطح 01/0 با 99 درصد معنادار شد. بر اساس یافته ها ضریب همبستگی بدست آمده سلامت روان در فضای سبز با درختان سایه انداز، درختان مثمر، زیبایی بصری، نهر آب، بناهای سنتی با معماری ایرانی اسلامی و نهایتا با الگوی ایرانی اسلامی در فضای سبز در سطح 01/0 با 99 درصد اطمینان معنادار شد.

  کلیدواژگان: مدیریت شهری، بازآفرینی فضاهای سبز تاریخی شهری، مولفه های رویکرد ایرانی اسلامی
 • نمونه تاریخی مدل کشور نروژو طرح اجرایی روی عملکرد حوزه نفت در کشورهای تولید کننده نفت (1972- 2020)
  جمال محمدیان، مالک ذوالقدر*، اصغر پرتوی صفحه 0

  کشو رنروژ منابع را با استفاده ازسه هییت دولتی مجزا ازهم اجرانموده: دولت برای اداره کردن سیاست، یک هییت نظم بخشی برای ایجاد نظارت وتخصص های فنی و صنعتی.موفقیت کشورنروژدرمدیریت هیدروکربن،توسعه نهادها را برانگیخت تا رسیدگی کنند که آیا نمونه کشورنروژ از طرزعمل های مجزا شده دولتی بایستی برای دیگرکشورهای تولید کننده نفت هم توصیه شود. با بررسی کشورکه به طور وسیعی روش های متفاوتی دراجرای حوزه های هیدروکربن به کاربرده اند نتیجه گرفتیم جداسازی این عمل ها پیش نیازی برای توسعه موفقیت حوزه نفت نمی باشد. کشورهایی که جداسازی عملکردها را به کار برده اند باترکیب رقابت سیاستی قوی و ظرفیت نهادی بیشتر مشخص شده اند.رهبرانی که چالش ندارند در اصل به قدر کافی قادر به ارایه کردن عمل های نظم بخشی سیاسی و تجاری با استفاده ازهمان نهاد می باشند. تا زمانی که چنین ظرفیتی توسعه یابد کشورهایی دارای رقابت سیاسی فعال اما ظرفیت توانایی محدود شده نهادی چالش های بیشتری را برای بهسازی حوزه نفت دارند. کنترل حوزه ای که ممکن نیست اماجداسازی عملکردها اغلب برای اجرا دشوار می باشد.

  کلیدواژگان: حاکمیت بخش نفت، مدل نروژی، شرکت ملی نفت
 • مریم جعفری، آرش مشفقی*، عزیز حجاجی کهجوق صفحات 1-30
  در سال های آغازین سلطنت پهلوی و اجرای اصلاحات تقلیدی مورد نظر رضاخان، به حوزه داستان، رمان و رمان-نویسی اقبال بیشتری نشان داده شد ولی به تریج و با آشکارشدن نواقص و کاستی های این اصلاحات در این دوره، ادبیات و نوع ادبی رمان به ابزاری برای انتقاد از وضعیت آن زمان بدل گشت. رضاشاه در این دوران که کشور دوره سنت به مدرنیته را تجربه می کرد، سعی نمود با تشکیل دولتی مقتدر و قوی وتقلید از کشورهای غربی، حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی، و آموزشی کشور را سروسامان دهد. هدف از انجام این مقاله بررسی تاریخی اجتماعی رویدادهای دوران پهلوی در آثار داستانی آل احمد است که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. حاصل پژوهش نشان می دهد که اقدامات اصلاحی پادشاهی پهلوی در حوزه های مختلف کشور، به آثار، نتایج و واکنش های مختلفی منتج گشت. در میان متون ادبی، بخصوص رمان به دلیل ساختار و ویژگی های خاص خود این اوضاع را بازتاب می دهد. از این منظر آثار داستانی آل احمد به خوبی اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی این دوره را منعکس کرده است.
  کلیدواژگان: دوره پهلوی، سیاسی، اجتماعی، رمان، جلا آل احمد
 • مهری سادات هاشمی دولابی، مهرناز بهروزی*، محمد سپهری صفحات 31-60
  با وجود پژوهش های انجام شده درباره ی مطالعات اسلامی و چگونگی شکل گیری آن، با توجه به گستردگی موضوع، ناگفته های بسیاری درباره ی مسیله ی مورد پژوهش وجود دارد. هدف از این پژوهش بررسی نقش کلیسای مسیحی یا توجه به اهداف آن، در ظهور مطالعات اسلامی در اندلس است. به این منظور، منابع توصیفی و مآخذ تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.روش تحقیق به صورت تاریخی و توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاصل از داده های اسنادی بیانگر این است که فتح اندلس سرآغاز دوران تازه ای از تحول در نظام اجتماعی شبه جزیره ی ایبری بود. پس از فتح اندلس، با ادامه ی روابط مسلمانان و مسیحیان در قرن های بعد، تاثیر فرهنگ و تمدن اسلامی بر زندگی مذهبی و اجتماعی مسیحیان، اسباب نگرانی کلیسا را فراهم کرد. آشنایی با راه های متوقف کردن حرکت پیش رونده ی اسلام در مقابل مسیحیت، شناخت از اسلام رادر دستور کار کلیسا قرار داد. با فتح طلیطله و پیدایش نهضت ترجمه زیر نظر کشیشان و گسترش آن، مطالعات اسلامی در اروپا شکل گرفت.
  کلیدواژگان: مطالعات اسلامی، مسلمانان، مسیحیان، اندلس، کلیسای مسیحی
 • علی اکبر امیدی، حمیدرضا سعیدی نژاد*، ادریس بهشتی نیا صفحات 61-84
  طبقه بندی اجتماعی نوع ویژه ای از تفکیک اجتماعی است که در آن سلسله مراتب و موقعیت های اجتماعی اهمیت دارد. اصطلاح طبقه با ظهور کارل مارکس معنای ویژه ای یافت و به یکی از مفاهیم بنیادی در علوم اجتماعی معاصر تبدیل شد. در ایران و بعد از انقلاب اسلامی ، به دنبال تغییر در عرصه های اصلی جامعه (سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی) در حوزه طبقات نیز برخی تغییرات رخ دااد. هدف این مقاله تبیین جایگاه طبقه متوسط در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا سال 1392 است. در بین گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط به عنوان یک طبقه تاثیرگذار در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم مورد توجه قرار داشته است. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و مستند به ارایه آمار و اطلاعات مراجع رسمی است. فضا و ساخت سیاسی حاکم بر جامعه یکی از موضوعات سیاسی در نقش آفرینی طبقات است.تحلیل وضعیت طبقه متوسط بعد از انقلاب در دولت های مختلف نشان می دهد که طبقه متوسط به عنوان اصلی ترین طبقه در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران شناخته می شود،که با استفاده از مولفه هایی چون طبقه همراهی با ایدیولوژی نظام ، تلاش برای گذار به دموکراسی در ایران، تقویت مشارکت سیاسی، تقویت روابط با گروه ها و احزاب ذی نفوذ در عرصه سیاسی و تقویت فرهنگ سیاسی توانسته است نقش مهمی را در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم ایفا نماید.
  کلیدواژگان: طبقه بندی اجتماعی، طبقه متوسط، انقلاب اسلامی، ایران، تحولات سیاسی و اجتماعی
 • سید مهدی حبیبی، شکوه السادات اعرابی هاشمی*، سهیلا ترابی فارسانی صفحات 85-105

  مضامین اسطوره ای که در جوامع مختلف مشترک و تکرار شونده می باشند، کهن الگو نامیده می شوند. این کهن الگوها در اسطوره های سراسر جهان مشاهده می شوند، اسطوره آفرینش مشی و مشیانه از این امر مستثنی نمی باشد. از آنجا که اسطوره و تاریخ در هم تداخل دارند، با تحلیل کهن الگوهای موجود در اسطوره آفرینش مشی و مشیانه و تطبیق آن با دیگر روایات خلقت، می توان به برخی از اسرار تاریخ دست یافت. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های تحلیلی بر پایه داده های کتابخانه-ای می باشد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل کهن الگوهای آفرینش، در اسطوره مشی و مشیانه با تطبیق نمونه های آن در اسطوره های دیگر جوامع، برای فهم بهتر این اسطوره می باشد. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که در اسطوره آفرینش مشی و مشیانه نقش آفرینی کهن الگوهایی همچون؛ انسان غول آسا یا خداگونه نخستین، جفت نخستین، زمین مادر، گیاه پیکری و گیاه زایشی و... مشاهده می شود. روش پژوهش از نوع روش های توصیفی، تحلیلی بر پایه داده های کتابخانه ای می باشد.

  کلیدواژگان: مشی، مشیانه، اسطوره، کهن الگو، آفرینش
 • حمزه حسینی*، محمدرضا علم صفحات 106-128

  بعد از آشنایی جامعه ایرانی با مدرنیته غربی، جریانات و گروه های مختلفی تلاش کردند تا با روش های گوناگون از جمله انتشار روزنامه ها و مجلات جایگاه و حقوق زنان را دچار تحول کنند. در این مقاله تلاش کردیم تا گفتمان مجله ایرانشهر را نسبت به زنان بررسی کنیم. بدین ترتیب سوال اصلی مقام حاضر این است که گفتمان مجله ایرانشهر به مقوله زنان دارای چه رویکردی بود و چه تاثیری بر گفتمان دولت پهلوی اول نسبت به زنان داشته است؟ یافته های این بررسی نشان می دهد که گردانندگان ایرانشهر در بستر گذر جامعه ایران از دولت قاجار به دولت پهلوی اول تحول در جایگاه زنان و ترقی و پیشرفت آنها را یکی از مظاهر دولت ملت مدرن تلقی کرده بودند و در برنامه ها و اصلاحات نوسازانه ی رضاشاه این مسیله مهم را در کانون توجه قرار دادند و با ارایه راهکارهای همچون آموزش و تربیت فراگیر زنان، وضع قوانین برای تحول در حقوق و جایگاه زنان، مبارزه با وضعیت و دیدگاه های سنتی در مورد زن و همچنین الگو گرفتن از ملل غربی در بعضی موارد جهت بهبودی جایگاه آنها، به عنوان یکی از مجلات پیشگام در پرداختن به مسیله زنان، تاثیر بسزایی در افکار و دیدگاه های ایرانیان نسبت به حقوق و جایگاه زنان داشته و موجب گام های موثر در تحول نگاه جامعه و حکومت به زن در دوره پهلوی اول شده بود.

  کلیدواژگان: گفتمان، ایرانشهر، زنان، ترقی، آزادی
 • حمید خداپرست، مهدی فاموری*، محمدرضا معصومی صفحات 129-161

  «تاریخ سلاطین عجم»، اثر وقار شیرازی است که در دوره بازگشت ادبی با سرمشق قراردادن شاهنامه فردوسی، روضه الصفای میرخواند و شارستان چهارچمن بهرام بن فرهاد، به رشته تحریر درآمده است. این کتاب به چهار دوره پیشدادیان، کیانیان، اشکانیانان و ساسانیان پرداخته است. نویسنده در این اثر سعی می کند که زبان نوشته خویش را به سبک کهن ایرانی نزدیک کرده و آن را احیا نماید. لذا از واژه های عربی استفاده نکرده و در عوض از برخی کلمه های دساتیری بهره جسته است. هدف از این مقاله بررسی «وجه تسمیه و ریشه شناسی» برخی اسامی تاریخی در «تاریخ سلاطین عجم» وقار شیرازی است. این مقاله به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. حاصل پژوهش نشان می دهد که نویسنده در تمام کتاب از یک رویه ثابت در نگارش کتاب استفاده کرده و ضمن طبقه بندی دوره ها، ریشه شناسی دوره ها و پادشاهان را نیز ذکر کرده است.واژه های کلیدی: تاریخ سلاطین عجم، وقار شیرازی، وجه تسمیه، ریشه شناسی

  کلیدواژگان: تاریخ سلاطین عجم، وقار شیرازی، وجه تسمیه، ریشه شناسی
 • علیرضا رشیدی، محبوبه شرفی*، سینا فروزش صفحات 162-187

  ظهور صفویان یکی از مهم ترین رویدادها ونقطه ی عطفی درتاریخ تشیع وایران محسوب می شود. صفویان توانستند نخستین دولت قدرتمند شیعی ملی را درایران تشکیل دهند. استقراراین دولت شیعی وملی باعث واکنش مخالفان داخلی ودشمنان خارجی گردید.سرکوب مخالفان داخلی ودشمنان خارجی موجب غلبه ی تفکر نظامی گری خصوصا درنیمه ی اول این دوران به عنوان یکی از ویژگی های عمده ی حکومت صفویان شدلذا نحوه ی مدیریت پادشاهان وفرماندهان عالیرتبه ی جنگ درهدایت نیروهای نظامی وغیر نظامی بسیار مهم بود این ماهیت نظامی ،حکومت صفویه رابرمسیری هدایت نمود که ضمن تمرکز براندیشه نظامی ویابه عبارتی کاربست تاکتیک های نظامی یه ترمیم ساختارهای آن باتوجه به توانمندیها وناتوانی های دوحکومت عثمانی وازبک درقالب تغییر الگوهای سنتی نظامی وطراحی مدل ترکیبی مرحله ای مبتنی برساختارعصبیتی وادارد.بابررسی تاریخ جنگ های نظامی درعصرصفوی به وضوح نقش وتاثیر شگرف این مدل نظامی درموفقیت های نظامی سپاه صفوی قابل ملاحظه است. این پژوهش ضمن تحلیل وبررسی تاکتیک های نظامی آن دوران اخص درنیمه ی اول آن عصر، به واکاوی این الگوی نظامی می پردازد.

  کلیدواژگان: صفویه، تفکر نظامی گری، الگوی ترکیبی نظامی، ساختارهمبستگی قومی ومذهبی
 • زهرا رضائی، ناصر جدیدی*، محمدکریم یوسف جمالی صفحات 188-216

  مسیله جانشینی پادشاه همواره در تاریخ ایران موضوع مهمی بود و اغلب در هنگام ضعف یا مرگ پادشاه مدعیان مختلف برای کسب قدرت ظهور می کردند؛ گاهی با وجود پادشاه قدرتمند باز هم توطیه های پنهانی در این زمینه بین متنفذان درباری وجود داشت. در دوره صفویه نبود قانون مدون در این زمینه، باعث شد تا نیروهای مختلف بخصوص سران قزلباش و زنان درباری در فرآیند جانشینی دخیل شوند؛ آنها در تلاش برای انتخاب شاه در مسیر منافع خویش بودند. پرسش پژوهش این است که متنفذان درباری چه نقشی در انتخاب جانشین پادشاه داشتند؟در دوران قبل از شاه عباس اول قزلباشان نقش موثرتری در مسیله جانشینی داشتند اما بعد از شاه عباس زنان بانفوذ بیشترین نقش را داشتند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی نقش متنفذان درباری در مسیله جانشینی پادشاه را مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس یافته های پژوهش نظامیان قزلباش و زنان درباری بیشترین نقش را در انتخاب جانشین در دوره صفویه داشتند.

  کلیدواژگان: پادشاه، جانشینی، زنان درباری، قزلباش
 • سید محسن شریفی، شکرالله خاکرند* صفحات 217-235

  جریان فکری شیفتگان شیخین که از آنان به عنوان طرفدار مکتب خلفای نخستین نیز یاد می شود، یکی از مهمترین جریان های فکری دوره حکومت امام علی (ع) محسوب می شود که برآیندی از اندیشه و رفتار خلفای نخستین در طول 25 سال خلافت می باشد. پرسش اساسی این پژوهش این است که راهبرد امام در برابر این جریان فکری چه بود که لازمه آن شناخت ماهیت و ویژگی اندیشه ای این جریان و نمودهای عینی آن در جامعه است. ارایه اسلوب و مبنایی منطقی از نحوه برخورد امام با این جریان فکری با تاکید بر شرایط تاریخی و اجتماعی جامعه از اهداف این تحقیق است که بیانگر اشراف کامل آن حضرت بر جامعه زمان خود می باشد. برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی تاریخی همراه با تحلیل محتوایی متون استفاده می شود، چون از گونه تحقیقات تاریخی است که بر اساس سیره و تاریخ انجام می شود و به مسایل جریانشناسی و شناخت جامعه نیز نظر دارد. فرضیه این تحقیق بر این مطلب استوار است که امام در ابتدای حکومت به خاطر تاثیرگذاری اندیشه شیخین در جامعه اسلامی نمی توانسته به صراحت از مکتب شیخین انتقاد نماید. با این همه یافته های این پژوهش نشان می دهد، امام در نیمه دوم حکومتش توانسته نقدهای جدی خود را نسبت به اندیشه و رفتار شیخین ابراز نماید وبه خاطر شرایط خاص و البته اثبات جایگاه خود نزد مسلمانان نه تنها واکنش تندی در برابر نظر آن حضرت صورت نگرفته است، بلکه به نظر می رسد، جامعه اسلامی وحتی گروه طرفدار مکتب خلفا این انتقادات را به صورت ضمنی پذیرفته باشند.

  کلیدواژگان: راهبرد، امام علی (ع)، جریان فکری، شیفتگان شیخین، دوره خلافت
 • رامین علیزاده، مهدی گلجان*، مهدی انصاری صفحات 236-255

  در بین شهرهای شبه جزیره عربستان، یثرب به علت دارا بودن شرایط جغرافیایی مطلوب از موقعیت زندگی خوبی نسبت به شهرهای دیگر برخوردار بوده است. با این حال رقابت طلبی بین قوم یهود و اوس و خزرج از یک سو و چالش های درونی بین اوس و خزرج از سوی دیگر،مردمان این سرزمین را با چالش های عمیق فکری، فرهنگی و سیاسی مواجه ساخته بود.در چنین انتشار به قهرمانی که بتواند آنان را از شرایط موجود برهاند جزء آمال و آرزوهای هر دو گروه بود. سوال محوری پژوهش حاضر آن است که چه عواملی درونی منجر به دعوت مردم یثرب از پیامبر به هجرت بدان شهر گردید؟ فرضیه مطرح شده آن است که چالش های سیاسی برای کسب ریاست و آگاهی مردم یثرب به واسطه اخبار قوم یهود از بعثت نبی، از جمله علل دعوت مردم یثرب از رسول خدا بوده است. پژوهش حاضر با اتکا به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی -تحلیلی سامان یافته است.

  کلیدواژگان: یثرب، اوس و خزرج، هجرت، سعد بن عباده
 • پرویز کریمیان راوندی، علی بیگدلی*، سینا فروزش صفحات 256-308

  دخالت متنفذان دربار نقش موثری در سقوط دولت مصدق داشت. فعال ترین و بانفوذترین آنان مادر شاه و خواهر دوقلوی او اشرف پهلوی بودند. به ویژه اشرف که شبکه ای گسترده از افراد بانفوذ تشکیل داده بود که به «دار و دسته» اشرف معروف بودند. از آغاز زمامداری مصدق این دو زن فعالانه با او مبارزه می کردند. مصدق و سایر رهبران نهضت ملی بارها از طریق واسطه هایی تلاش کردند تا شاه جلو فعالیت های سیاسی آنان را بگیرد، اما موفق نشد. و به رغم اقدامات سخت گیرانه مصدق بر ضد دربار و وادار نمودن اشرف به خارج شدن از ایران باز این زن دست از توطیه برنداشت و در پاریس مشغول خیانت به نهضت م نفت ایران بود و هم او بود که در نزدیکی های کودتای28 مرداد به تهران آمد و پیام سیا» را به برادرش تحویل داد.پرسش اصلی مقاله: رویارویی دکترمحمد مصدق با قانونی گریزی دربار، در راستای بازگشت به مشروطهیا اشتباه راهبردی در محاسبات و تصمیم گیری های سیاسی بود؟ این تحقیق به دلیل ابتناء بر Grounded Theory و اکتشافی بودن، فاقد فرضیه است و تحقیق حاضر، پرسش محور و نظریه یاب خواهد بود.شواهد و مستندات تاریخی نشان می دهد که تقابل مصدق با قانون گریزی دربار در راستای تداوم نظام مشروطه-خواهی در ایران بوده است. بی اعتنایی شاه و درباریان به قانون اساسی و انحلال قوه مقننه توسط دکتر مصدق و انعطاف ناپذیری وی، دو کفه ترازویی بودند که در عرض هم، پایه های نظام دموکراتیک را در ایران تضعیف کردند و زمینه نفوذ بیگانگان را در اخذ تصمیمات کلان و سرنوشت ساز برای ایرانیان فراهم ساختند.

  کلیدواژگان: شاه، مصدق، کاشانی، قوام، مجلس شورای ملی
 • اسکندر ممبینی، شکوه السادات اعرابی هاشمی*، احمد کامرانی فر صفحات 333-358

  هخامنشیان از جمله کسانی بودند که رای سهولت در جابجایی اخبار و ارتباط با دیگر نواحی مختلف و آگاهی از گزارش ها از چاپارها استفاده می کردند. در واقع آنان را می توان مبتکر چاپارها نامید. چاپارها اخبار و گزارش ها و نامه ها را به مرکز و از مرکز به دورترین نقاط امپراتوری می رساندند . البته این شیوه اطلاع رسانی، خاص مسیولان دولتی بود، برای اطلاع رسانی عمومی از روش های دیگری نیز استفاده می شد از جمله روزنامه سنگی، بدین صورت که این روزنامه را در کنار جاده قرار می دادند در حالی که اخبار مهم به سه زبان ایلامی، پارسی و بابلی در آن نقش بسته بود به آگاهی مسافرانی که از این جاده عبور می کردند، می رسید. پادشاهان هخامنشی توجه خاصی به تجارت دریایی از خلیج فارس نشان می دادند و همین امر موجب رشد و شکوفایی شهرها و آبادیهای ساحلی آن گردید. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات دست اول و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، شبکه راه های هخامنشی ترسیم شده و نحوه تعمیر و نگهداری آن ها بیان شود، در پایان به این نتیجه رسیده ایم که هخامنشیان نخستین امپراتوری واقعی در دنیا بود که تنها یک فرمانده بر شمار زیادی از ملل مختلف حکومت می کرد. ساتراپ ها، چاپارخانه ها و حتی انتقال پیام با نور را بنیان نهادند، وسایل انتقال علایم روی قله کوه ها ساخته شده بود و به کمک آنها می شد به سرعت پیامی را از یک سر امپراتوری به آن سوی امپراتوری فرستاد.

  کلیدواژگان: امپراتوری هخامنشی، ساتراپ، چاپارخانه، راه های ارتباطی
 • سید امیرالیاس موسوی*، سید محمد موسوی، محمود صادقی علوی صفحات 359-387

  از جمله پژوهش های تاریخی حایز اهمیت مطالعه پیرامون اقدامات فرهنگی، اجتماعی و عمرانی خاندان ها در دوران سلجوقیان است. ارزیابی نقش و اقدامات رجال راوندی در منطقه کاشان از موضوعاتی است که کمتر بدان توجه شده است . از این رو این جستار با هدف تبیین عملکرد خاندان راوندی در توسعه فرهنگی - اجتماعی و عمرانی منطقه کاشان در عصر سلاجقه نگاشته شده و به بررسی رجال مشهور راوندی همچون قطب الدین راوندی، سید ابوالرضا راوندی و سید فضل الله راوندی پرداخته است. از طرفی حاکمیت سلاجقه بر سرزمین پهناور ایران در صحنه سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی این قلمرو برهه ای از تاریخ را رقم زد که ایران نه تنها در مسایل حکمرانی، بلکه در محدوده فرهنگ، مذهب و عقیدتی نیز دچار تحولی عمیق و ماندگار شد. به همین جهت مطالعه پیرامون اقدامات رجال و خاندان های موثری همچون راوندیان ضروری می نماید. این پژوهش با همین هدف و از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اثرات خاندان راوندی در رونق اقتصادی، توسعه فرهنگی و رشد تشیع منطقه کاشان در دوره سلاجقه پرداخته است. در این نوشتار مشخص شد؛ خاندان راوندی با برقراری روابط مستحکم با دستگاه حکومتی سلجوقیان توسعه اقتصادی، فرهنگی و عمرانی منطقه کاشان را رقم زدند. ایشان در عرصه فرهنگ، در راستای روایت میراث حدیثی، شرح و تصحیح روایات ایمه اطهار علیهم السلام، گسترش عقاید امامیه و ادبیات اقدامات شگرفی انجام دادند. افزون بر این در عرصه اقدامات عمرانی و اجتماعی رجال راوندی بایسته های تحول در منطقه کاشان را فراهم آوردند.

  کلیدواژگان: سلجوقیان، کاشان، قطب الدین راوندی، سید ابوالرضا راوندی، سید فضل الله راوندی
 • جلال یوسفی عنایت، علی حسین احتشامی*، محمدرضا فریدونی صفحات 388-407

  یکی از کاستی های موجود در حدیث شناسی، فقدان اطلاعات کافی از سیر تاریخی احادیث است. وقوف بر شواهد تاریخی احادیث به ارزیابی اعتبار احادیث کمک شایانی می کند. اهل عرفان در پرداختن به حدیث، مبانی خاص خود را دارند. اختلاف مبنای ایشان با علمای حدیث موجب گردیده گاهی اهل عرفان به جعل و تحریف احادیث منسوب شوند. به نظر می رسد تجزیه و تحلیل سیر تاریخی احادیث مورد اهتمام اهل عرفان با روش-های دقیق علمی راهگشای فهم مبانی و قواعد ایشان در مواجهه با احادیث است. این تحقیق به بررسی سیر تاریخی حدیث «کنت کنزا مخفیا» در 110 منبع عرفانی پرداخته است. تلاش شده است تاریخ بکارگیری و فراوانی این حدیث با بهره گیری از روش های علمی و نوین مورد تحلیل کمی و کیفی قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد در مقاطع مختلف تاریخی این حدیث مورد توجه اهل عرفان بوده است. این اطلاعات می تواند در بررسی اعتبار سند حدیث کنز راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: تاریخ حدیث، حدیث پژوهی، عرفان اسلامی، کنز مخفی
|
 • Explaining the dimensions and components of the Iranian-Islamic approach in recreating urban historic green spaces
  Javad Namjomanesh, Abbas Kargar *, Parvaneh Zivyar Page 0

  The present study is descriptive-analytical and includes library studies, field visits, interviews with managers and collecting citizens' views through questionnaires and surveys as well as analysis of documents in the Parks and Historic Green Spaces Organization of Tehran Municipality and the District Municipality. 7 Tehran and objective and field studies that a questionnaire was used to ask these topics and the amount of information, knowledge and how the relationship between research variables. According to the sample size and by choosing the largest park in terms of area in each area, the parks of Shahid Tavakoli from District 1, Duqat from District 2, Baharshiraz from District 3, Shahid Monfredniaki from District 4 and the Palace Museum from District 5 were referred to 77 questionnaires were distributed. In order to analyze the data, the results of the questionnaire were divided into two parts, and the data were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics. Findings showed that the obtained correlation coefficient of satisfaction with urban management with shading trees, fruit trees, visual beauty, water creek, traditional buildings with Iranian-Islamic architecture and finally with Iranian-Islamic pattern in green space at the level of 0.01 with 99% significant شد. Based on the findings, the correlation coefficient of mental health in green space with shade trees, fruit trees, visual beauty, water creek, traditional buildings with Iranian-Islamic architecture and finally with the Iranian-Islamic pattern in green space at the level of 0.01 with 99% confidence Became meaningful.

  Keywords: urban management, recreation of urban historical green spaces, components of the Iranian-Islamic approach
 • Epochal sample of Norway's model and executive plan on function of oil sector in oil producing countries(1972-2020)
  Jamal Mohammadiyan, Malek Zolghadr *, Asghar Partovi Page 0

  Norway has implemented resources using three separate government bodies: the government to administer policy, a regulatory body to establish oversight, and technical and industrial expertise. Norway's success in hydrocarbon management prompted the development of institutions to consider whether Norway's example of separate government practices should be recommended for other oil-producing countries. Examining the country that has widely used different methods in this area, we concluded that the separation is not a prerequisite for the development of oil fields. Countries that have implemented segregation of functions are characterized by strong political competition and greater institutional capacity. Leaders who are not challenged, are capable of delivering political and commercial regulatory action using the same institution. Until such capacity is developed, countries with active political competition but limited institutional capacity have greater challenges in‌ improving the oil sector. Domain control that is not possible but segregation of functions is often difficult to implement.

  Keywords: Oil Sector Governance, Norwegian Model, National Oil Company
 • Maryam Jafari, Arash Moshfeghi *, Aziz Hajajikahjoogh Pages 1-30
  In the early years of the monarchy of Pahlavi and the implementation of the imitation reform of Reza Khan, the story of the story, the novel and novel novelty were more exquisite, But to Tridge and with the detection of deficiencies and shortcomings of these reforms in this period, the literature and literary type of the novel became a tool for criticizing the situation of that time. Reza Shah in this era, which experienced the country of tradition to modernity, tried to formate political, social, economic, economic, and educational areas of the country with the formation of a powerful and strong state and Western countries. The purpose of this paper is to investigate the historical social events of Pahlavi events in the works of Fictionali Ahmad, which has been done by library and analytical method. The result of the research shows that the amendment measures of the Pahlavi kingdom in different areas of the country resulted in various effects and reactions. Among the literary texts, especially the novel, due to its particular structure and characteristics, this situation reflects this situation. In this perspective, the works of Fictionalities Al-Ahmad well reflected the social, political and cultural situation of this period.
  Keywords: Pahlavi, Political, Social, novel, Polished Al Ahmad
 • Mehrisadat Hashemi Dolabi, Mehrnaz Behroozi *, Mohammad Sepehri Pages 31-60
  Islamic studies, how and when it was formed, are still debated among scholars. The role ofthe Christian church in the formation of Islamic studies in Andalusia. The aim of this study is to investigate the role of the Christian church, its goals and motives in the emergence of Islamic studies in Andalusia. The research method in this study is descriptive sources and analytical reference. The research method is historical and descriptive-analytical. The result of research indicate that The conquest of Andalusia marked the beginning of a new era of change in the social system of the Iberian Peninsula. relation between the Muslims and the Messiahs in the following centuries, the influence of Islamic culture and civilization on the religious and social life of Andalusian Christians raised church concern. Stopping Islam progress against Christianity puts knowledge of Islam on church agenda. With the conquest of Toledo and the emergence of the translation movement under the supervision of Priests, Islamic studies were formed.
  Keywords: Islamic studies, Muslim, Christians, Andalusia, Christian church
 • Aliakbar Omidi, Hamidreza Saeedinezhad *, Idris Beheshtinia Pages 61-84
  Social classification is a type of social segregation in which social hierarchies and situations are important. With the advent of Karl Marx, the term class took on a special meaning and became one of the fundamental concepts in the contemporary social sciences. Examining the historical developments and social movements in the last few centuries, In Iran and after the Islamic Revolution and the establishment of the structure of the Islamic Republic, following changes in the main areas of society (political, economic, social and cultural) in the field of classes, some changes occurred. The purpose of this article is to explain the position of the middle class in the socio-political developments of Iran after the Islamic Revolution until 2013. The purpose of this article is to explain the position and role of the middle class in the political and social developments in Iran.Examining the position and function of social forces in political and social developments as well as its impact on the legitimacy of the ruling structure is one of the basic issues in political sociology.. The results of the research show that the middle class is known as the main class in the socio-political developments of Iran, which uses components such as the class accompanying the ideology of the system, trying to transition to democracy in Iran, strengthening political participation , strengthening relations with Influential groups and parties in the political arena and strengthening the political culture has been able to play an important role in legitimizing the ruling structure.
  Keywords: Social classification, Middle Class, Islamic Revolution, Iran, political, social developments
 • Seyed Mehdi Habibi, Sholouh sadat Arabi Hashemi *, Sohaila Torabi Farsani Pages 85-105

  Mythical themes are common and recurring in different societies. These themes are called archetypes and are found in mythological narratives around the world. The myth of the creation of the Mashi and Mashiane is no exception. Since myth and history are intertwined, some of the mysteries of history can be obtained by analyzing the archetypes in the myth of creation and its adaptation to other narratives of creation. The present study is an analytical research based on library data. The purpose of this study is to study and analyze the archetypes of creation in the Mashi and Mashiane myth by adapting its examples in the myths of other societies, to better understand this myth. The results indicate that in the myth of the creation of the Mashi and Mashiane the role-playing role of archetypes such as; The first giant, god-like human, the first pair, the mother earth, the body plant and the reproductive plant, etc. are observed.The research method is descriptive, analytical based on library data

  Keywords: ma&scaron, iyāne, Myth, Archetype, creation
 • Hamzeh Hoseini *, MohammadReza Alam Pages 106-128

  After the Iranian society became acquainted with Western modernity, various currents and groups tried to change the status and rights of women through various methods, including the publication of newspapers and magazines. In this article, we tried to examine the discourse of Iranshahr magazine towards women. Thus, the main question of the present official is what was the approach of Iranshahr magazine's discourse to the category of women and what effect did it have on the discourse of the first Pahlavi government towards women? The findings of this study show that the governors of Iranshahr in the context of the transition of Iranian society from the Qajar government to the first Pahlavi government considered the transformation of women and their progress as one of the manifestations of the modern nation government and in Reza Shah's modern plans and reforms They focused on the important issues and provided solutions such as inclusive education and training of women, enacting laws to change the rights and status of women, combating the status and traditional views about women and also following the example of Western nations in some cases to improve the status. As one of the pioneering magazines in addressing the issue of women, they had a significant impact on the thoughts and views of Iranians on the rights and status of women and led to effective steps in the evolution of society and government towards women in the first Pahlavi period.Keywords: Discourse, Iranshahr, Women, Progress, Freedom.

  Keywords: Discourse, Iranshahr, Women, progress, freedom
 • Hamid Khodaparast, Mehdi Famoori *, MohammadReza Masoumi Pages 129-161

  "History of the Ajam Sultans" is the work of Waqar Shirazi, who in the period of literary return, following the example of Ferdowsi's Shahnameh, reads Roza al-Safa, and Bahram ibn Farhad's Chaharchaman civilization was written. This book deals with the four periods of Pishdadian, Kianian, Parthian and Sassanid. In this work, the author tries to bring his written language closer to the ancient Iranian style and revive it. Therefore, he did not use Arabic words and instead used some more descriptive words. The purpose of this article is to study the "naming and etymology" of some historical names in the "History of Ajam Sultans" and the dignity of Shirazi. This article has been done in a library method and in a descriptive-analytical manner. The result of the research shows that the author has used a consistent procedure in writing the book throughout the book and while classifying the periods, he has also mentioned the etymology of the periods and kings.Keywords: History of Ajam Sultans, Shirazi Dignity, Naming, Etymology

  Keywords: History of Ajam Sultans, Shirazi Dignity, naming, Etymology
 • AliReza Rashidi, mahboobeh sharafi, Sina Forouzeh Pages 162-187

  The rise of the Safavids is one of the most important events and a turning point in the history of Shiism and Iran. The Safavids were able to form the first powerful national Shiite state in Iran. The establishment of this Shiite and national government provoked the reaction of domestic opposition and foreign enemies. The suppression of internal opposition and foreign enemies led to the dominance of militaristic thinking, especially in the first half of this period, as one of the main features of the Safavid rule. Therefore, how the kings and high-ranking commanders of the war managed to lead the military and civilian forces was very important. This military nature led the Safavid government to focus on military thinking, in other words on the application of military tactics, to repair its structures according to the capabilities and inability of the two Ottoman and Uzbek governments in the form of changing traditional military patterns and designing a hybrid model based on nervous structure. Examining the history of military wars in the Safavid era, the role and impact of this military model on the military successes of the Safavid Corps is clearly visible. This study, while analyzing the military tactics of that particular period in the first half of that era, examines this military model

  Keywords: Safavid, militaristic thinking, mixed military model, structure of ethnic, religious affiliation
 • Zahra Rezaee, Naser Jadidi *, MohammadKarim Yousef Jamali Pages 188-216

  In Iran's history, king succession has been marked an important issue. Often when a king was weak or dead, contenders emerged for taking power. Occasionally, despite the powerful king, there were conspiracies among the influential courtiers. In the Safavid era, the lack of a codified law caused various forces, especially the Ghezelbash heads and court women, to be involved in the succession process; they were trying to choose the king in their own interests. The question of this study is what role did the influential courtiers play in selecting the king's successor? Before Shah Abbas I, the Ghezelbash played large-scale roles in the succession issue. In post-Shah Abbas I reign, however, influential women played the most important role. This descriptive-analytical study examines the role of influential courtiers in the king succession. Findings showed that the Ghezelbash and court women played large-scale roles in the king succession in the Safavid era.

  Keywords: king, succession, court women, Ghezelbash
 • Seyd Mohsen Sharifi *, Shokrollah Khakrand Pages 217-235

  The intellectual current of the Sheikhs, who are also known as supporters of the school of the first caliphs, is one of the most important currents of thought during the reign of Imam Ali (AS), which is the result of the thought and behavior of the first caliphs during 25 years of caliphate. The main question of this research is what was the strategy of Imam Ali (AS) against this current of thought, which requires understanding the nature and characteristics of the ideas of this current and its objective manifestations in society. Providing a method and a logical basis for the Imam's approach to this current of thought with emphasis on the historical and social conditions of society is one of the objectives of this study, which shows the complete nobility of the Imam over the society of his time. To answer this question, a descriptive historical method is used along with the content analysis of the texts, because it is a kind of historical research that is done based on tradition and history and also considers the issues of flow and cognition of society. The hypothesis of this research is based on the fact that Imam Ali (AS) at the beginning of the government could not explicitly criticize the Sheikhin school due to the influence of Sheikhin's thought in the Islamic society. However, the findings of this study show that in the second half of his rule,

  Keywords: strategy, Imam Ali (AS), current of thought, Sheikhs', admirers, Caliphate period
 • Ramin Alizade, Mahdi Goljan *, Mahdi Ansari Pages 236-255

  Among the cities of the Arabian Peninsula, Yathrib has a good living situation compared to other cities due to its favorable geographical conditions. However, the rivalry between the Jews and the Aws and Khazraj on the one hand and the internal challenges between the Aws and the Khazraj on the other, had faced the people of this land with deep intellectual, cultural and political challenges. To be able to save them from the current situation was one of the aspirations of both groups. The central question of the present study is what internal factors led to the invitation of the people of Yathrib from the Prophet to emigrate to this city? The hypothesis is that the political challenges to gaining the presidency and awareness of the people of Yathrib through the news of the Jewish people from the resurrection of the Prophet were among the reasons for inviting the people of Yathrib to the Messenger of God. The present study is based on library resources and descriptive-analytical method.

  Keywords: Yathrib, Aws, Khazraj, Hijrat, Sa', d Ibn Abadah
 • Parviz Karimian Ravandi, Ali Bigdeli *, Sina Forozesh Pages 256-308

  The involvement of influential people in the court played an important role in the fall of Mossadegh's government. The most active and influential of them were the Shah's mother and his sister Ashraf Pahlavi. Ashraf in particular, which formed a vast network of influential people known as Ashraf's "gang." From the beginning of Mossadegh's rule, these two women actively fought against him. Mossadegh and other leaders of the national movement repeatedly tried to mediate their political activities through intermediaries, but failed. Despite Mossadegh's harsh actions against the court and forcing Ashraf to leave Iran, the woman did not give up her conspiracy and was betraying the Iranian oil movement in Paris. He came to Tehran and delivered the "CIA message" to his brotherThe main question of the article: Was Mohammad Mossadegh's confrontation with the lawlessness of the court in order to return to the constitution a strategic mistake in political calculations and decisions? This research lacks hypotheses due to its grounded theory and exploratory nature, and the present study will be question-based and theory-finding.Historical evidence shows that Mossadegh's opposition to the lawlessness of the court was in line with the continuation of the constitutionalist system in Iran. The Shah and the courtiers' disregard for the constitution and the dissolution of the legislature by Mossadegh and his inflexibility were two scales that, at the same time, undermined the foundations of the democratic system in Iran and allowed foreigners to influence major decisions. provided a decisive factor for the Iranians.

  Keywords: king, Mosadegh, Kashani, consistency, National Assembly
 • Eskandar Mombeini, Shokooh Sadat Arabi Hashemi *, Ahmad Kamranifar Pages 333-358

  The Achaemenids were among those who used chaparrs in this field to facilitate the movement of news and communication with other different areas and to be aware of reports and timely delivery of news. It was the Achaemenids. Chaparrs delivered news, reports, and letters to the center and from the center to the farthest corners of the empire. Of course, this method of informing was specific to government officials. Other methods were used to inform the public, including the Sangi newspaper, by placing the newspaper on the side of the road, while important news in three Elamite languages. The Persians and Babylonians had a role to play in informing the passengers who were crossing this road. The Achaemenid kings paid special attention to the maritime trade of the Persian Gulf, and this led to the growth and prosperity of its cities and coastal settlements. In this research, an attempt has been made to draw and retrieve the road network of the Achaemenid period using first-hand information and descriptive-analytical methods, and to express how to maintain them. In the end, we have come to the conclusion that the Achaemenids are the first real empire in the world. There was only one commander who ruled over a large number of different nations. They established satrapies, printing presses, and even light transmitters, signaling devices were built on top of mountains, and they could be used to quickly send a message from one end of the empire to the other

  Keywords: Achaemenid Empire, Satrap, chaparkhaneh, Communication
 • Seyed AmirElyas Moosavi *, Seyed Mohammad Moosavi, Mahmmod Sadeghi Alavi Pages 359-387

  Kashan region and the role of Ravandi men during the Seljuk period are among the researches that have received less attention. In this research, the author tries to study and analyze the role and actions of Ravandi men in Kashan region. It is worth mentioning that among the famous men of Ravandi family, we can mention Qutbuddin Ravandi, Seyyed Abolreza Ravandi and his children, as well as Seyyed Fazlullah Ravandi The mentioned prominent personalities in Kashan region provided the cultural, social and civil development needs of Kashan with various actions and activities. The efficient actions and activities of Ravandi rijals caused the Ravand region to grow and prosper during the Seljuk period. This research has studied and explored the actions and activities of Ravandi men in the Seljuk era with the same purpose and descriptive-analytical method. Among his worthy and important actions in the field of culture, we can mention the narration of hadith heritage, explanation and correction of the narration heritage of the Imams (as), the spread of Imami beliefs and literature. Ravandi men also played an important role in the field of civil and social activities. One of his most important social activities is the construction of religious schools in the Kashan region. Schools with the names of Safavid school, Khan school, Ali ibn Fazlullah school, Majdieh school and Ali ibn Fazlullah school are among the buildings that Ravandi men played an important role in building and creating.

  Keywords: Seljuqian, Kashan, Qutbuddin Ravandi, Seyed Abolreza Ravandi, Seyed Fazlollah Ravandi
 • Jalal Usofi Enayat, Ali Hosein Ehteshami *, MohammadReza Freydooni Pages 388-407

  One of the shortcomings of hadith studies is the lack of sufficient information about the historical course of hadiths. Knowing the historical evidence of hadiths helps to evaluate the authenticity of hadiths. Mystics have their own principles in dealing with hadith. The difference of their basis with the scholars of hadith has caused mystics to be sometimes attributed to forgery and distortion of hadiths. It seems that the analysis of the historical course of the hadiths by the mystics with precise scientific methods paves the way for understanding their principles and rules in the face of the hadiths. This study examines the historical course of the hadith "Konto Kenzan Makhfiia" in 110 mystical sources. An attempt has been made to analyze the history of use and frequency of this hadith quantitatively and qualitatively using modern scientific methods. The research findings show that in different historical periods, this hadith has been considered by mystics. This information can be helpful in examining the validity of the Keynesian hadith document.

  Keywords: History of Hadith, Hadith Studies, Islamic Mysticism, Secret Treasures