فهرست مطالب

دانش انتظامی آذربایجان شرقی - پیاپی 40 (بهار 1400)
 • پیاپی 40 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضاعلی باغبان *، مهدی آقاپور صفحات 1-40

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه گرایش اعتیاد به مواد مخدر با ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی در مردان معتاد متاهل انجام شد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مردان معتاد متاهل شهر تبریز در سال 97 و تعداد آن ها 15000 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با توجه به جدول مورگان و به صورت نمونه گیری در دسترس 375 نفر انتخاب شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود. که به روش پیش بین انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه گرایش اعتیاد به مواد، آزمون شخصیتی آیزنک، رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه استفاده شد. در مورد رابطه گرایش اعتیاد به مواد با ویژگی های شخصیت نتایج نشان داد که بین گرایش اعتیاد به مواد با بعد روان آزردگی و برون گرایی رابطه مثبت وجود داشت و با بعد روان گسسته گرایی رابطه معنادار یافت نشد. و هم چنین بین گرایش اعتیاد به مواد با رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود داشت. یافته های حاضر نشان داد که، برون گرایی و روان آزرده خویی بالا و رضایت زناشویی پایین گرایش به اعتیاد در افراد رو در پی دارد. از این رو، این عوامل باید در روند مداخلات درمانی و پیشگیری مورد توجه قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: گرایش اعتیاد به مواد مخدر، ویژگی های شخصیتی، رضایت زناشویی
 • پیش بینی پرخاشگری کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی بر اساس رضایت شغلی و کارکردهای اجرایی
  سیامک داداشی*، جلیل باباپور خیرالدین صفحات 40-72

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی پرخاشگری کارکنان فرماندهی انتظامی بر اساس استرس شغلی و کارکردهای اجرایی صورت پذیرفت. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی بود. از این جامعه آماری با توجه به وضعیت حضور کارکنان در سازمان و محدودیت های پاندمیک کرونایی، تعداد 210 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس با مراجعه به مراکز انتظامی و کلانتری های استان، پرسشنامه های مربوطه در اختیار کارکنان کادر قرار گرفتند. پس از توضیح نحوه پاسخگویی، کارکنان پرسشنامه ها را تکمیل نموده و همچنین مصاحبه نیمه ساختار یافته نیز بر روی آنان اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد بین استرس شغلی و کارکردهای اجرایی با پرخاشگری کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی رابطه معنادار وجود دارد و این متغیرها قادراند پرخاشگری کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی را به طور معنی دار پیش بینی نمایند.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، کارکردهای اجرایی، پرخاشگری
 • کمال کوهی*، فاطمه حاجی محمدی صفحات 73-96

  یکی از آسیب های اجتماعی که امروزه اقشار مختلف جامعه را درگیر کرده است، اعتیاد به مواد مخدر می باشد. دراین میان، جوانان از جمله اقشار آسیب پذیر در جامعه نسبت به مصرف مواد مخدر می باشند. بنا به ضرورت مساله، موضوع پژوهش حاضر بررسی گرایش به اعتیاد مواد مخدر در بین دانشجویان دختر خوابگاه شهدا در دانشگاه تبریز است. در این تحقیق نقش عوامل فردی، اجتماعی و روانی در میزان گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر پیمایشی بوده و از بین افراد مورد مطالعه 200 نفر نمونه ی آماری از طریق فرمول مورگان انتخاب شدند. نمونه گیری به روش طبقه ای توام انجام شد. ابزار اندازه گیری متغیرها پرسشنامه می باشد. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS 25 استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق، بین متغیرهای میزان اعتماد به نفس، معاشرت با دوستان و متغیر وابسته یعنی اعتیاد به مواد مخدر در میان دانشجویان رابطه ی معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، سرمایه اجتماعی، معاشرت، انزوای اجتماعی، اوقات فراغت
 • فاطمه گلابی *، لیلا زارع زاده اردشیر صفحات 97-118

  امروزه مسیله امنیت و بویژه امنیت اجتماعی در کلان شهرها یکی از معضلات عمده در فرایند توسعه شهری به شمار می رود. این پدیده نیز همچون پدیده های دیگر اجتماعی از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد. از عوامل موثر بر میزان احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان و بویژه ساکنان کلان شهرها می توان به روابط همسایگی اشاره نمود. همسایگی از جمله مسایل مهم حوزه ی اجتماعی است که امروزه گسترش زیادی پیدا کرده است. بنا به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش می شود نحوه روابط همسایگی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد بررسی قرار بگیرد. در این تحقیق از تکنیک تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ساکنان شهر تبریز می باشند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ها بوده و حجم نمونه در این تحقیق 400 نفر بوده که برای برآورد آن، از فرمول کوکران استفاده شده است. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده با ابزار پرسشنامه از نرم افزارSPSS21 استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین متغیر ابعاد روابط همسایگی و احساس امنیت اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: روابط همسایگی، احساس امنیت اجتماعی، اعتماد، انسجام، احساس بیگانگی
 • توکل آقایاری هیر، فائزه سنبلی * صفحات 119-144

  در طول تاریخ همواره افرادی بوده اند که به دلایل مختلف هنجارها و مقررات اجتماعی را نادیده گرفته اند و دست به اعمال نابه هنجاری زده اند. پدیده وندالیسم از مظاهر کجروی و انحراف به شمار می آید و یکی از پدیده های شایع در میان جوانان و بویژه دانشجویان بروز وندالیسم می باشد. وندالیسم در جامعه شناسی در مفهوم داشتن نوعی روحیه ی بیمارگونه بکار رفته است که بیان کننده ی تخریب اموال و تایسسات عمومی است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر عوامل موثر بر وندالیسم در بین دانشجویان است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز می باشند که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران 321 نفر به عنوان نمونه آماری در این تحقیق انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده و ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه می باشد. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS 23 استفاده شد. داده های جمع آوری شده با در نظر گرفتن سطوح سنجش متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق، بین متغیرهای وندالیسم و احساس بی معنایی، وندالیسم و انزوای اجتماعی و احساس بی هنجاری و احساس تعلق به دانشگاه همبستگی معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: احساس بی معنایی، وندالیسم، انزوای اجتماعی، تعلق به خانواده، دانشجویان
 • بررسی تطبیقی رفاه پلیس در دوران شیوع کووید-19
  علی رنج پور *، علی اکبریان آذر صفحات 145-189

  مقوله رفاه کارکنان در تمام حوزه ها پس از شیوع بیماری کووید-19 تحت تاثیر قرار گرفت که در این بین نیز کارکنان پلیس مستثنی نبودند. مقاله حال حاضر با هدف بررسی ابعاد مختلف رفاه کارکنان پلیس و خانواده هایشان در دوران بیماری کرونا و بررسی تطبیقی این مسیله بین پلیس ایران و انگلیس نگارش شده است. این مقاله با تکیه بر داده های نظرسنجی و مصاحبه جمع آوری شده در یک منطقه نیروی پلیس، تاثیرات متنوعی را بر رفاه پلیس در طول همه گیری کووید-19 در نظر می گیرد. تقریبا یک سوم از افسران پلیس مورد بررسی گزارش کردند که در طول همه گیری در نقش خود احساس امنیت کمتری داشتند و تقریبا نیمی از آنها از افزایش اضطراب رنج می بردند. به نظر می رسد که کاهش سطح رفاه برای افسرانی که در حوزه اجرایی خدمت و در حوزه عملیاتی مسیولیت دارند و کسانی که مسیولیت مراقبت دارند بسیار شدید است و به شدت با افزایش حجم کار مرتبط است. وظیفه ترمیم و بهبود سطح رفاه مستلزم بررسی دقیق و حساس است که شامل تلاش های واقعی برای شنیدن صدای کسانی است که این دوره طولانی وظیفه را تحمل کرده اند.

  کلیدواژگان: رفاه، پلیس، ایمنی، شیوه های کاری، افسران اجرایی
|
 • reza alibaghban *, mahdi aghapour Pages 1-40

  The aim of this study was to determine the relationship between drug addiction and personality traits and marital satisfaction in married addicted men. The statistical population of the study includes all married addicted men in Tabriz in 1997 and their number is 15,000. The statistical sample size was selected according to Morgan table and available to 375 people. The present study was a descriptive-correlational research. Which was done in a predictive way. To collect data, a substance abuse orientation questionnaire, Eysenck personality test, and Enrich short form marital satisfaction questionnaire were used. Regarding the relationship between substance addiction tendency and personality traits, the results showed that there was a positive relationship between substance addiction tendency with the dimension of psychosis and extraversion and no significant relationship was found with the dimension of psychoticism. There was also a positive relationship between drug addiction and marital satisfaction. The present findings showed that high extraversion and psychosis and low marital satisfaction lead to addiction in individuals. Therefore, these factors should be considered in the process of treatment and prevention interventions.

  Keywords: Drug addiction, personality traits, marital satisfaction
 • Predicting Aggression of East Azarbaijan Province Police Command Staff Based on Job Satisfaction and Executive Functions
  Siamak Dadashi *, jalil babapour Pages 40-72

  The aim of this study was to predict the aggression of police command staff based on job stress and executive functions. The research design was descriptive and correlational. The statistical population of the present study included all employees of the East Azarbaijan police command staff. According to the status of staff in the organization and the coronary pandemic limitations, 210 employees of the provincial police command were selected by available sampling method. Then, by referring to the police centers and police stations of the province, the relevant questionnaires were provided to the staff. After explaining how to answer, the staff completed the questionnaires . SPSS software was used for statistical analysis of research data.The results showed that there is a significant relationship between job stress and executive functions with the aggression of East Azerbaijan police command staff and these variables can significantly predict the aggression of East Azerbaijan police command staff.

  Keywords: job stress, executive functions, aggression
 • kamal koohi *, fatemeh hajimohammadi Pages 73-96

  One of the social ills that has affected different sections of society today is drug addiction. Meanwhile, young people are among the most vulnerable in society to drug use. Due to the necessity of the issue, the subject of the present study is to investigate the tendency to drug addiction among female students of the Martyrs' Dormitory at the University of Tabriz. In this study, the role of individual, social and psychological factors in students' tendency to use drugs has been investigated. The method of the present study was a survey and 200 statistical samples were selected from Morgan's formula. Sampling was performed by combined stratified method. The tool for measuring variables is a questionnaire. SPSS 25 software was used to analyze the collected data. According to the results of the study, there is a significant relationship between the variables of self-confidence, socializing with friends and the dependent variable, ie drug addiction among students.

  Keywords: Addiction, social capital, socializing, social isolation, leisure
 • Fatemeh Golabi *, leila zarezadeh Pages 97-118

  Today, the issue of security and especially social security in metropolitan areas is one of the major problems in the process of urban development. This phenomenon, like other social phenomena, is affected by several factors. Neighboring relations can be mentioned as one of the effective factors on the level of social security among citizens, especially metropolitan residents. Neighborhood is one of the most important issues in the social field that has become very widespread today. Due to the importance of the issue, this study tries to examine the neighborhood relations and its impact on citizens' sense of social security. In this research, survey research technique has been used. The statistical population of the present study includes all residents of Tabriz. The data collection tool was a questionnaire and the sample size in this study was 400 people, which was estimated by Cochran's formula. SPSS21 software was used to analyze the collected data with a questionnaire. Findings indicate that there is a significant correlation between the variables of the dimensions of neighborhood relations and the feeling of social security.

  Keywords: Neighborhood, sense of social security, trust, cohesion, sense of alienation
 • tavakol aghayari hir, faeze sonboli * Pages 119-144

  Throughout history, there have always been people who, for various reasons, have ignored social norms and regulations and committed abnormal acts. The phenomenon of vandalism is one of the manifestations of deviation and deviation and is one of the most common phenomena among young people, especially students. Vandalism in sociology is used in the sense of having a pathological spirit that expresses the destruction of public property and facilities. Due to the importance of this topic, the present study seeks to investigate the impact of factors affecting vandalism among students. The statistical population of this study includes all students of Tabriz University, from which 321 people were selected as a statistical sample in this study based on Cochran's formula. The research method is survey and the measurement tool is a questionnaire. SPSS 23 software was used to analyze the collected data. The collected data were analyzed by considering the levels of measurement of the variables. According to the research results, there is a significant correlation between the variables of vandalism and sense of meaninglessness, vandalism and social isolation, and feeling of abnormality and sense of belonging to the university.

  Keywords: Feelings of meaninglessness, vandalism, social isolation, family belonging, students
 • A comparative study of police welfare during the Covid-19 outbreak
  Ali Ranjpour *, ali Akbarianazar Pages 145-189

  The welfare of staff in all areas was affected by the outbreak of Covid-19, with police officers no exception. The present article has been written with the aim of examining the various dimensions of the well-being of police officers and their families during coronary heart disease and a comparative study of this issue between the Iranian and British police. Based on survey data and interviews collected in a police force area, this article considers the various effects on police well-being during the Covid-19 epidemic. About a third of police officers surveyed reported feeling less secure during the epidemic, and about half suffered from increased anxiety. It seems that the decrease in the level of welfare for the officers who are responsible in the executive field and in the operative field and those who are responsible for care is very severe and is strongly related to the increase in workload. The task of repairing and improving the level of well-being requires a careful and sensitive examination, which includes real efforts to hear the voice of those who have endured this long period of duty.

  Keywords: Well-being, police, safety, working practices, frontline