فهرست مطالب

پژوهشنامه بیمه - سال سی و هفتم شماره 2 (تابستان 1401)
 • سال سی و هفتم شماره 2 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید احمدرضا علوی دهکردی، مرتضی شهبازی نیا *، محسن ایزانلو صفحات 9-37
  هدف

  در این مقاله سعی شده، دیدگاه قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالف کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه آرای قضایی تدوین شده است.

  یافته ها

  عقد بیمه به عنوان یک ماهیت اعتباری و بیمه به عنوان یک صنعت، مبتنی بر اصولی است که مجموع آن، نهاد بیمه را شکل داده و آن را برای اهداف مورد نظر هدایت و راهبری می کند. ماده 30 قانون بیمه به اصل قایم مقامی اشاره کرده که یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است. به این بیان که اگر در اثر عمل زیان بار شخصی، خطر تحت پوشش بیمه نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود، بیمه گر باید به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی آن به سمت قایم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان را خواهد داشت. اصل جانشینی بیمه ای، تنها اصلی است که وجود آن مورد نقد واقع شده است. به عبارتی، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان یک ضرورت، بلکه اساس آن به مثابه یک مزیت، مورد تردید واقع شده است.

  نتیجه گیری

  نتیجه حاصله نشان داد جانشینی در بیمه ضرورت دارد. تا جایی که با مسامحه می توان این حق را در جایگاه یک "اصل" تفسیر کرد. هرچند عنوان اصل برای جانشینی با آنچه از اصول دیگر بیمه ای بحث می شود، تفاوت دارد. اما آنچه که مخالفین جانشینی خواستار آن هستند، اساسا عدم جانشینی در این عقد است؛ خواه در جایگاه یک اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلی این دو دیدگاه بر سر مفهوم تقصیر نهفته است. ضرورت جانشینی برای بقای صنعت بیمه، کاهش هزینه ها و تهدید علیه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشینی است. درمقابل تزاحم پوشش های بیمه ای، بی فایده طرح دعوای حقوقی، از بین رفتن مزیت و سودمندی بیمه و نهایتا، خلاف اصل بودن اصل جانشینی در بیمه از استدلالات مخالفین است. نویسنده با نقد آرای بسیاری خاصه از حقوق کشورهای کامن لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتی در اعمال اصل جانشینی است. به این بیان که توافق بیمه گران با یکدیگر جهت حصول نتیجه جانشینی (بازدریافت خسارات پرداختی) می تواند به طریق اداری صورت گیرد و اعمال قضایی و هزینه بر و بعضا طولانی اصل جانشینی حذف گردد. اگر مجموعه مقررات کامل برای جانشینی در جهت تسهیل بازدریافت مبلغ ها از عاملین حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات یا بررسی فوق العاده به پرونده های جانشینی بیمه ای و صدور تامین خواسته بدون خسارت محتمل تهیه و تصویب گردد، می تواند مشکلات عمل بازدریافت خسارت را تا حد زیادی رفع نماید.

  کلیدواژگان: عقد بیمه، اصل جانشینی، بیمه گذار، بیمه گر، قائم مقامی
 • وحیده دائمی، حامد دهقانان*، وحید خاشعی، سعید صحت صفحات 39-74
  هدف

  امروزه صنعت بیمه در تسهیل و رونق فعالیت های اقتصادی در جامعه نقش اساسی دارد و در اقتصاد و بازار سرمایه نیز یکی از بخش های مهم و پیشرو است. در این راستا، این مطالعه باهدف ارایه الگوی مبنایی رهبری پایدار در صنعت بیمه ایران انجام شده است.

  روش شناسی

  این مطالعه با روش داده بنیاد انجام شده و از ابزار مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات استفاده نموده است. مصاحبه این پژوهش با بهره گیری از چارچوب CAR طراحی شد که آن هم زمینه یا بستری که صنعت بیمه با آن مواجه است را بیان و بعد اقدامات لازم و مناسب را شناسایی و درنهایت نتایج آن مشخص می کند که نتیجه این اقدام چیست و شرکت بیمه چگونه از نتایج آن منتفع می گردد. برای انتخاب نمونه های تحقیق نیز از روش گلوله برفی استفاده شد. به این ترتیب پانل مذکور با مشارکت 25 نفر صاحب نظر؛ به تفکیک 10 نفر از نخبگان دانشگاهی اعضای هییت علمی و اساتید مدیریت دانشگاه ها و 15 نفر از خبرگان صنعت بیمه- مدیران مجرب و کاردان در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بیمه مرکزی ایجاد گردید.

  یافته ها

  در این پژوهش از رهیافت نظام مند داده بنیاد استفاده شده است . در رویکرد نظام مند، نظریه پردازی در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام می شود. داده های متنی پس از پیاد ه سازی با استفاده از این رویکرد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و درنهایت مدل پارادایمی پژوهش مبتنی بر رویکرد داده بنیاد تدوین شد، بر این اساس مولفه های مقوله علی عبارتند از فرهنگ، رفتار پایدار، یادگیری پیوسته؛ مولفه های مداخله ای عبارتند از ارتباطات پایدار، درک چالش ها؛ مولفه های بستر حاکم عبارتند از عادات رهبری، مهارت های رهبری پایدار، ایجاد ظرفیت برای خلاقیت؛ مقوله محوری شامل فعالیت های رهبری، سیستم خلاق، محصولات و خدمات کیفی، توسعه و اعتماد به اعضا، چالش و نوآوری و تامل بلندمدت؛ مولفه های شناسایی شده تاثیرات رهبری پایدار نیز شامل سه مولفه اخذ تصمیمات قاطع، اقتصاد مقاومتی، پیشبرد تاب آوری در جامعه و درنهایت نیز مولفه های پیامدهای رهبری پایدار برای صنعت بیمه شامل بهبود عملکرد مالی، کسب مزیت رقابتی و بهبود پیوسته شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  الگوی مبنایی رهبری پایدار در صنعت بیمه حول مقوله محوری فعالیت های رهبری قرار دارد که تحت تاثیر شرایط علی شکل می گیرد. این فرآیند با شرایط علی آغاز می گردد و موجب شکل گیری مقوله محوری (فعالیت های رهبری شرکت بیمه است) می شود که با استفاده از راهبردها به توسعه بیمه کمک می کنند.

  کلیدواژگان: رهبری، رهبری پایدار، صنعت بیمه، رویکرد داده بنیاد، فعالیت های رهبری
 • محمد محمودی میمند*، میرزا حسن حسینی، محمدمهدی پرهیزگار، ایمان عزیزی صفحات 75-111
  هدف

  امروزه مدیران بازاریابی و فروش بسیاری از شرکت های بیمه به تجربه دریافته اند که مشتریانی که قبلا از محصولات یا خدمات یک شرکت استفاده نموده اند و مایل به اشتراک گذاشتن تجربیات خود هستند، نقشی اساسی در فرایند خرید خریداران و اطمینان بخشی به آن ها ایفا می کنند. این در حالی است که بررسی مطالعات پیشین بیانگر فقدان وجود الگوی بومی مرجع مشتری و عوامل اثرگذار بر آن در صنعت بیمه می باشد، ازاین رو هدف از انجام این پژوهش، رفع خلا پژوهشی موجود در این زمینه است.

  روش شناسی

  با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی- کمی)، در گام اول پس از انجام مطالعات کتابخانه ای با بکارگیری تکنیک دلفی و مشارکت اعضای پانل تخصصی مشتمل بر 23 تن از خبرگان دانشگاهی و از مدیران عالی و کارشناسان خبره و بازاریابان شرکت های بیمه، نسبت به ارایه الگوی مرجع مشتری اقدام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مرحله پرسشنامه بود. سپس در گام دوم و در مرحله کمی، به منظور برازش و آزمون الگوی به دست آمده، از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزار Smart-PLS استفاده شد. جامعه آماری در این مرحله، مشتمل بر 1400 نفر از کارشناسان بازاریابی و فروش نمایندگی های شرکت های بیمه در استان فارس بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 301 نفر تعیین گردید.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن است که 4 دسته عوامل مرتبط با مشتریان، عوامل مرتبط با شرکت، رضایت و وفاداری مشتری منجر به شکل گیری مرجع مشتری برای شرکت های بیمه می شود و عوامل مرتبط با مشتری شامل (تجربه مشتری از شرکت؛ ارزش ادراک شده؛ تعامل مشتری با شرکت؛ امید مشتری؛ اطمینان و اعتماد مشتری و جذابیت های جایگزین) بهتر از سایر عوامل می تواند در شکل گیری مرجع مشتری موثر واقع گردند. بر اساس نتایج پژوهش عوامل مرتبط با مشتری و عوامل مرتبط با شرکت زمانی می توانند منجر به شکل گیری مرجع مشتری برای شرکت های بیمه شوند که ابتدا رضایت و وفاداری در مشتریان ایجاد شده باشد. مرجع شدن مشتری نیز پیامدهای ارزشمندی برای شرکت های بیمه از جمله، هم آفرینی ارزش مشتریان، افزایش ارزش مشارکت مشتریان، ایجاد سبد مرجع مشتری و ارتقای ارزش برند شرکت را در پی دارد.

  نتیجه گیری

  شرکت های بیمه با تاکید بر معیارهای شناسایی شده، ضمن ارزیابی فرصت های مرجع مشتری در صنعت، می توانند تصمیمات صحیحی درباره چگونگی بهره برداری از این فرصت ها اتخاذ کنند تا با کسب مزیت رقابتی، سبب افزایش ضریب نفوذ بیمه و درنهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. شرکت های بیمه با بهره گیری از مرجع مشتری می توانند نگرش ارزش آفرینی مشتری، قدردانی مشتری و رفتار شهروندی مشتری را بهبود داده و همچنین طول عمر مشتریان و ارزش ارجاع و دانش مشتریان را تقویت نمایند. همچنین می تواند تداعی برند، تصویر برند و هویت برند شرکت را در ذهن مشتریان بهبود داده و درنهایت از مشتریان مرجع می توان در انتشار اطلاعات مرتبط با کیفیت خدمات و توصیه خدمات بصورت دهان به دهان به سایر مشتریان شرکت بهره ببرند.

  کلیدواژگان: مرجع مشتری، هم آفرینی مشتری، ارزش مشارکت مشتری، صنعت بیمه، رویکرد آمیخته
 • کاظم سلامات، فریبا نظری* صفحات 113-146
  هدف

  این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی ویژگی های مناسب نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در سال 1398 انجام شده است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجراء توصیفی از نوع پیمایشی و ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو دسته کلیه کارکنان و خبرگان شرکت بیمه ایران هستند که از میان کلیه کارکنان (95 نفر) به صورت سرشماری برای شناسایی عوامل و 15 نفر از مدیر کل، روسای ادارات و کاربران اداره انفورماتیک به عنوان خبرگان جهت رتبه بندی عوامل به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. از فنون دلفی، تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارهای اس پی اس اس و اکسپرت چویس برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس تکنیک دلفی، طی دو مرحله پرسشنامه برگرفته از ادبیات پژوهش در میان خبرگان توزیع شد. برای بررسی پایایی از روش های مختلفی استفاده شد. برای شناسایی عوامل پرسشنامه مرحله اول و دوم طبق تکنیک دلفی در میان 95 نفر (کلیه کاربران شرکت سهامی بیمه ایران در استان خوزستان) توزیع گردید. برای این دو پرسشنامه پایایی در نرم افزار اس. پی. اس. اس و با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان پایایی از عدد 7/0 بیشتر شد و پایایی پرسشنامه مطلوب بود. در پرسشنامه مرحله سوم، پایایی از طریق بررسی نرخ ناسازگاری مقایسات در نرم افزار اکسپرت چویس مورد ارزیابی گرفت و چون نرخ ناسازگاری برای تمامی مقایسات از عدد 1/0 کمتر بود، صحت مقایسات انجام شده مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج تکنیک دلفی 42 سوال (8 عامل اصلی و 34 زیرعامل) با اهمیت شناخته شدند. برای رتبه بندی عوامل از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بر اساس نتایج عوامل اطلاع رسانی با وزن 202/0، تاریخچه و اهداف با وزن 177/0، ساده سازی اجزای پیچیده با وزن 150/0، تناسب دامنه و پسوند پورتال با سازمان با وزن 127/0، واژگان با وزن 106/0، انباشت اطلاعات پورتال با وزن 092/0، پیوندهای پورتال با وزن 078/0 و انتشارات با وزن 067/0 به ترتیب در رتبه اول تا هشتم قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی می توان برای شناسایی و رتبه بندی ویژگی های مناسب نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران استفاده نمود. عوامل اطلاع رسانی بالاترین رتبه و انتشارات پایین ترین رتبه را در نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران داشته است.

  کلیدواژگان: پورتال، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، شرکت بیمه ایران، نظام مدیریت محتوا
 • مرسده پهلوانیان، میثم شیرخدایی*، سپهر قاضی نوری صفحات 147-179
  هدف

  صنعت بیمه یکی از شاخص های توسعه در کشور است. اما، ضریب نفوذ بیمه در ایران پایین است و نیازمند تغییر نحوه ارایه خدمات و افزایش جذابیت است تا مورد استقبال مردم واقع شود. اینشورتک ها شرکت های فین تکی هستند که خدمات بیمه ای مبتنی بر نوآوری فناورانه ارایه می دهند. لذا نقش مهمی در بهبود زیست بوم بیمه دارند و به بهبود کارایی بیمه کمک می کنند. اینشورتک ها با ارایه خدمات سفارشی و مقرون به صرفه نقش موثری در افزایش ضریب نفوذ بیمه دارند. با وجود درک این مهم از سوی تصمیم گیران حوزه، خدمات اینشورتک ها در ایران به فروش محصولات بیمه ای محدود شده و نتوانسته‎اند به طور کامل زنجیره ارزش بیمه را پوشش دهند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل نحوه گذار اجتماعی-فنی به اینشورتک در ایران انجام شده است.

  روش شناسی

  این مطالعه با استفاده از مرور نظام مند درصدد توضیح فرایند گذار و شناسایی مسیر گذار به اینشورتک ها است. پارادایم پژوهش تفسیری است و از چارچوب تحلیلی نظام نوآوری فناورانه و دیدگاه چند سطحی استفاده شده است. چون تحقیق درباره پدیده های پیچیده مانند گذار را نمی توان به الگوهای با روش های دقیق روش شناختی فروکاست و به تفسیر خلاق محقق نیاز دارد، از روش تحقیق کیفی روایت پژوهی استفاده شده است. داده ها از طریق مطالعه اسناد و آیین نامه های بیمه مرکزی و گزارش ها و مصاحبه های منتشره در رسانه های فین تکی از ابتدای 1393 تا پایان 1399 جمع آوری شده است. تعداد 107 گزارش بررسی و از میان آنها 52 گزارش مرتبط با بحث بود که نظرات 50 خبره در حوزه های مختلف بیمه کشور را دربر داشت که تحت بررسی و کدگذاری قرار گرفتند.

  یافته ها

  در گام اول، کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در بیمه شناسایی شدند که شامل تامین زیرساخت فناورانه، شکل گیری ارتباطات، تبادل دانش، سیاستگذاری و قانونگذاری، آگاهی رسانی به شهروندان، تامین مالی، توسعه منابع انسانی، تحقیق و ارایه خدمات نوآورانه بیمه ای بود. در گام دوم، بازیگرانی که این کارکردها را اجرا می کنند شناسایی شد و رفتار آنها در برابر خدمات نوآورانه کسب و کارهای نوپا بررسی گردید. سپس با توجه به این که بازیگران رژیم تحولات فناورانه و تغییرات نهادی را همزیست درک می کنند یا رقیب، مسیر گذار اینشور تک شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  به دنبال تحولات حاصل از ورود فناوری به بیمه در سطح بین الملل، بازیگران مسلط تغییر جهت جزیی و تغییرات نهادی تدریجی را آغاز کرده اند. مسلط های صنعت بیمه به اهمیت و ضرورت نوآوری در بیمه آگاه بوده و خدمات کسب و کارهای نوپا را پذیرفته اند. روابط میان اینشورتک ها و مسلط های رژیم از نوع همزیست بوده که ارتقاء عملکرد صنعت بیمه را به همراه دارد. اما با توجه به آن که شرایط برای کسب و کارهای نوپا جهت ارایه خدمات و محصولات متنوع و پوشش مراحل مختلف زنجیره بیمه همچون ارزیابی خسارت و سنجش ریسک و... فراهم نشده، لذا کنام های نوآورانه سطح توسعه بافتگی کمی دارند؛ بنابراین مسیر گذار به اینشورتک از مسیر تحول بوده است.

  کلیدواژگان: فناوری بیمه، اینشورتک، گذار اجتماعی فنی
 • علیرضا شریفی* صفحات 181-202
  هدف

  در نظام مسیولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت قابل جبران را از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه به صورت مشخص تعیین نموده است و بیش از میزان تعیین شده امکان جبران خسارت برای بیمه و زیان زننده وجود ندارد؛ به عبارت دقیق تر قانونگذار مسیولیت جبران خسارت را در این خصوص تحدید نموده است؛ براین اساس تشخیص مبنای قاعده فوق دارای اهمیت می باشد.

  روش شناسی 

  بررسی موضوع با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ بدین گونه که مبانی مسیولیت مدنی در نظریه حقوقی، آراء فقهی، رویه قضایی و نیز با توجه به حقوق تطبیقی بررسی شده تا مبنای پذیرش چنین قاعده ای توسط قانونگذار شناسایی شود.

  یافته ها

  قبل از تصویب قاعده فوق، زیان زننده باید تمامی خسارت وارده بر خودرو را صرف نظر از نوع خودرو و میزان خسارت، قابل جبران می دانست. ولی قانون جدید قاعده ای جدید برخلاف قواعد پیشین ایجاد نموده است. لذا، بررسی مبانی قانونی و تحلیل چرایی و حدود چنین قاعده ای  بیش از پیش ضروری می باشد و نظریات متعددی شامل غیرقابل پیش بینی بودن خسارت به خودروهای گران قیمت توسط زیان دیده، اقدام زیان دیده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبنای اقتصادی جبران خسارت (شامل هدایت مسیولیت به سمت بیمه بدنه و اسقاط حق بیمه گر و دارنده خودروی گران قیمت) بعد از جبران خسارت را می توان برای توجیه چنین قاعده ای ذکر نمود، که در این مقاله بعد از بررسی اصل جبران خسارت، به بررسی موضوع پرداخته شده است.

  نتیجه گیری

  تحدید مسیولیت در این خصوص ناشی از رعایت وضعیت جبران کننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نیز توجیه بر مبنای دیدگاهی اقتصادی و تحمل ضرر بر دوش مالک خوردوهای گران قیمت بیش از میزان خسارت قابل جبران، از مبانی توجیه کننده چنین قاعده ای باشد. ولی  به نظر می رسد این مبانی برای خودروهای لوکس می باشد و در خصوص خودروهای تخصیص یافته برای خدمات عمومی با وجود گران قیمت بودن آنها، چنین قاعده ای در تحدید مسیولیت نمی تواند توجیه کننده باشد.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، خسارت، خودروی گران قیمت، تحدید مسئولیت، زیان زننده
 • علی رحمانی*، مهناز محمودخانی، سعید همایون، لیلی نیاکان صفحات 203-237
  هدف

  گزارشگری پایداری به افشای مسایل زیست محیطی، اجتماعی و راهبری می پردازد. اما، در صنعت بیمه ایران تاکنون رهنمودی در خصوص گزارشگری پایداری تهیه نشده و هیچ شرکتی بیمه ای نیز گزارش پایداری تهیه نکرده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی استانداردهای گزارشگری پایداری در صنعت بیمه جهانی و مقایسه تطبیقی آنها و همچنین بررسی وضعیت انتشار گزارشگری پایداری شرکت های بیمه در سطح جهان انجام شده است.

  روش شناسی

  از تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت گزارشگری پایداری در صنعت بیمه استفاده شده است. تفاوت ها و تشابهات استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری از طریق مقایسه تطبیقی بررسی شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد نوع نگاه استانداردها و رهنمودهای پایداری به ذینفعان مختلف گزارش ها متفاوت است. استاندارد ابتکار گزارشگری جهانی بر تمام ذینفعان تمرکز دارد. درحالی که استانداردهای هییت استاندارد حسابداری پایداری بر سرمایه گذاران تاکید دارد. اصول بیمه پایدار و استانداردهای مربوط به هییت استانداردهای حسابداری پایداری، خاص صنعت بیمه است؛ درحالی که استانداردهای ابتکار گزارشگری جهانی بر صنعت خاصی تمرکز ندارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که وضعیت انتشار گزارشگری پایداری در صنعت بیمه رو به افزایش بوده و استفاده از حسابرسان و موسسات حسابرسی برای اطمینان بخشی گزارش ها، در اولویت قرار دارد.

  نتیجه گیری

  وجود رهنمودها و چارچوب های مختلف درباره گزارشگری پایداری، ضرورت وجود یک چارچوب یکپارچه در خصوص گزارشگری پایداری را روشن می سازد. در واقع، مقایسه پذیری گزارش های پایداری به خاطر تنوع رهنمودهای مختلف دشوار شده است. شرکت های بیمه کشور می‎توانند با استفاده از رهنمودها و استانداردهای گزارشگری پایداری، اقدام به شناسایی مولفه های خاص گزارشگری صنعت بیمه نمایند. با توجه به فشار ذینفعان و تاکید نهادهای بین‎المللی مانند سازمان ملل متحد و روند رو به رشد الزامی شدن گزارشگری پایداری، یافته های تحقیق بر لزوم تهیه گزارش های پایداری توسط شرکت های بیمه ایرانی تاکید دارد.

  کلیدواژگان: گزارشگری پایداری، توسعه پایدار، صنعت بیمه، استانداردها، رهنمودها
|
 • Ahmadreza Alavi Dehkordi, Morteza Shahbazinia *, Mohsen Izanloo Pages 9-37
  Objective

  In this article, an attempt has been made to analyze the views of judges and legal writers on the functions of the principle of subrogation in insurance and the views of proponents and opponents.

  Methodology

  The present study is a comparative study that was compiled using the library method and referring to legal texts and related sources, especially judicial opinions.

  Findings

  The insurance contract as a credit nature and insurance as an industry are based on the principles that together, form the insurance institution and directs it to its intended purpose. Article 30 of the Insurance Law refers to the principle of subrogation, which is one of the practical principles governing compensation insurance. That is to say, if a risk occurs under the insurance coverage as a result of personal harm and if the risk occurs, the insurer must compensate for the damage according to the insurance contract. Subsequently, the insurer will have the right to refer to the cause of the loss in order to recover the amounts paid by the insurer. The principle of the insurer's subrogation is a function of the principle of compensation. This means that the insurer does not benefit from the occurrence of the loss and the loser is not unnecessarily absolved of the responsibility that is the direct result of his/her act or omission of the harmful act, and of course the insurer should not make a bonanza profit. The result of this triangle of right for the insurer will be accompanied by a fall in the premium due to the loss factor that all of which have led to the principle of subrogation in insurance. The deputy is the only principle whose existence has been criticized in insurance, and in other words, not only its "principle" as a necessity, but also its basis as an advantage has been questioned.

  Conclusion

  The regulation of the three legal relationships among the people involved in insurance- the insurer, the insuree and the Cause of loss- is found in the principle of subrogation and its necessity for the insurance industry is inevitable. It should not be considered unnecessary to be removed. Instead, costs should be reduced by modifying and simplifying how to get to the deputy including the provision of administrative and non-judicial subrogation instead of judicial formalities which preserve its benefits and finally, the subrogation functions were achieved. It is expedient to have a subrogation in insurance to the extent that this right can be negligently interpreted as a "principle". Although the title of the principle for subrogation differs from what is discussed in other insurance principles, but opponents - whether in the position of a principle or in the position of right- is a replacement. It is basically not subrogation in this contract. If a comprehensive set of rules for succession in order to facilitate the recovery of funds from the perpetrators of the accident is prepared and approved, such as banning car traffic before paying damages or an extraordinary review of insurance replacement cases and the issuance of collateral without possible damages it can reduce the problems in reclaiming damages.

  Keywords: insurance contract, Principle of Subrogation, insurer, Policyholder, Deputy
 • Vahideh Daemi, Hamed Dehghanan *, Vahid Khashei, Saeed Sehat Pages 39-74
  Objective

  Today, the insurance industry has a key role in facilitating and promoting economic activities in society, and this industry is one of the leading and important sectors in the economy and capital markets. This study aims to provide a basic model of sustainable leadership in the Iranian insurance industry.

  Methodology

  The grounded theory method was used to collect information using interviews. The interview of this research was designed using the CAR framework which Identified Context that show the problem of Insurance Industry and by action try to find proper and suitable way to solve this problem in the best way and finally the results determine what is the result of this action and how the insurance company benefits from the results. The snowball method was used to select the research samples. Thus, a panel with the participation of 25 experts; separately, 10 academic elites - faculty members and professors of university management - and 15 experts in the insurance industry - experienced and skilled managers in the Deputy of Management Development and Human Capital of Central Insurance - were created.

  Finding

  In this study, the systematic data approach of the grounded theory has been used. This approach, discussed in the joint work of Strauss and Corbin, inductively uses a systematic set of procedures to formulate a theory of a phenomenon. According to the systematic approach, theorizing is done in three main steps: open coding, axial coding and selective coding. After implementation, textual data were analyzed using this approach, and finally a paradigm model of research based on the grounded theory approach was developed, based on which the components of the causal condition include culture, sustainable behavior, continuous learning; Intervention components include: stable communication, understanding of challenges; The components of the action/interaction include: leadership habits, sustainable leadership skills, capacity building for creativity; phenomen categories include leadership activities, creative systems, quality products and services, development and trust in members, challenges and innovation, and long-term reflection; components of the effects of sustainable leadership include three components duch as decisive decision making, resilient economics, promoting resilience in society and finally the components of consequence for the insurance industry including improving financial performance, gaining competitive advantage and continuous improvement were identified.

  Results

  The results show that the basic model of sustainable leadership in the insurance industry revolves around the phenomen category of leadership activities that are formed under the influence of causal conditions. This process begins with causal conditions and leads to the formation of a phenomen category, which is the leadership activities of the insurance company, which help to develop insurance by using strategies, and the result is knowledge creation, gaining a competitive advantage and developing insurance. Roadmap and resistance economy are also conditions that interfere with the leadership activities of the insurance company and behaviors, skills and behavioral styles are among the conditions for the implementation of sustainable leadership strategies in the insurance industry. Implementing sustainable leadership in the insurance industry and creating security and trust will pave the way for the expansion of manufacturing and service activities, in other words, other insurance companies will reduce anxiety by compensating by creating stability in society. Insurance companies are also good substitutes for government social security programs.

  Keywords: leadership, Sustainable Leadership, Insurance Industry, Grounded Theory Approach, Leadership Activities
 • Mohammad Mahmoudi Maymand *, Mirza Hasan Hossinei, Mohammad Mehdi Parhizgar, Iman Azizi Pages 75-111
  Objective

  Today, the marketing and sales managers of many insurance companies have experienced that customers who have already used the products or services of a company and are willing to share their experiences, play an essential role in the buying process of buyers and reassuring them. Previous studies show a lack of a local model of customer reference and factors affecting it in the insurance industry. Therefore, the purpose of this research is to fill the existing research gap in this field.

  Methodology

  Using a mixed methods approach (qualitative-quantitative), in the first step after conducting library studies using the Delphi technique and the participation of specialized panel members consisting of 23 academic experts and senior managers and experts and the marketers of insurance companies, provided the customer reference model. The data collection tool at this stage was a questionnaire. Then, in the second step and in the quantitative stage, in order to fit and test the obtained pattern, With Smart-PLS software, structural equation analysis and path analysis using partial least squares (PLS) method were used. The statistical population of the study at this stage was 1400 marketing and sales experts of insurance companies in Fars province who are actively involved in the sale of insurance products and services. Cochran's formula was used to select the sample size and therefore the statistical sample was determined to be 301 people.

  Results

  It indicates that 4 categories of customer-related factors, company-related factors, customer satisfaction, nd customer loyalty lead to the formation of customer reference for insurance companies. The results also showed that customer-related factors (Customer experience of the company; Perceived value; customer interaction with the company; consumer hope; Confidence and trust of the customer and alternative attractions) can better than other factors in the formation of reference be an effective customer. According to the research results, customer-related factors as well as factors related to the company both lead to customer satisfaction and loyalty, and through this we can expect customer referral, and customer referral has significant consequences for insurance companies, including creating customer value will increase the value of customer participation, create a customer reference portfolio and promote the company's brand value. Therefore, customer-related factors and company-related factors can lead to the formation of customer reference for insurance companies when customer satisfaction and loyalty are first established and without it, achieving customer reference results and benefiting from them is not the way.

  Conclusion

  One of the biggest marketing assets of insurance companies is their current customers. Insurance companies can use the marketing potential of their existing customers without spending a lot of money on advertising for their new audience. Intense competition makes it harder to find new ways to sell more, and winning a competitive market requires seizing every opportunity. By emphasizing the identified criteria, insurance companies, while evaluating customer reference opportunities in the industry, can make the right decisions about how to take advantage of opportunities to increase competitiveness by gaining a competitive advantage. The influence of insurance and ultimately the economic growth and development of the country. Insurance companies can improve customer value creation attitude, customer appreciation and customer citizenship behavior, as well as strengthen customer longevity and referral value and customer knowledge by using customer reference. It can also improve the brand association, brand image and brand identity of the company in the minds of customers. Finally, reference customers can benefit from disseminating information related to service quality and recommending services word of mouth to other customers of the company.

  Keywords: Customer Reference, Customer Co-creation, Customer Participation Value, Insurance Industry, Blended Approach
 • Kazem Salamat, Fariba Nazari * Pages 113-146
  Objective

  The purpose of this research is to identify and rank the appropriate features of Iran Insurance Company's portal content management system using Analytic Hierarchy Process (AHP) technique in 2019.

  Methodology

  This research was applied in terms of its purpose and descriptive in terms of its implementation method, survey type and exploratory nature. The statistical population of this research includes two categories of all employees and experts of Iran Insurance Company in Khuzestan province. Overll 95 employees and 15 managers, heads of departments and users of the informatics department as experts in Khuzestan province were recuited in this study. Delphi and AHP techniques and SPSS and Expert Choice softwares were used in this research. A questionnaire was developed and distributed among employees to identify the appropriate features of Iran Insurance Company's portal content management system. Cronbach's alpha method was used to test the reliability of the questionnaire. It was greater than 0.7 Thus, the reliability of the questionnaire was good. In the third stage questionnaire, reliability was evaluated by examining the incompatibility rate of comparisons in Expert Choice software. Since the incompatibility rate for all comparisons was less than 0.1, the accuracy of the comparisons was confirmed.

  Results

  Based on the results of Delphi technique, 42 questions (8 main factors and 34 sub-factors) were identified as important. Hierarchical analysis method was used to rank the factors. Based on the results of information factors with a weight of 0.202, history and objectives with a weight of 0.177, simplification of complex components with a weight of 0.150, fit of portal and portal extension with the organization with a weight of 0.127, words with a weight of 106 0.0, portal information accumulation with a weight of 0.092, portal links with a weight of 0.087 and publications with a weight of 0.067 were ranked first to eighth, respectively.

  Conclusion

  According to the results of this study, the hierarchical analysis technique can be used to identify and rank the appropriate features of the content management system of the portal of Iran Insurance Company. Information agents have the highest rank in the content management system of the portal of Iran Insurance Company and publications have the lowest rank in the content management system of the portal of Iran Insurance Company.

  Keywords: Content Management System, Hierarchical Analysis Technique, Iran Insurance Company, Portal
 • Mercedeh Pahlavanian, Meysam Shirkhodaie *, Sepehr Ghazinoory Pages 147-179
  Objective

  The insurance industry is one of the indicators of development in the country. Insurance in Iran is facing the challenge of low penetration rate among the people. Thus, it needs to change the way of providing services and increase the attractiveness of the services in order to be welcomed by the people. Insurtechs are fintech companies that provide insurance services based on technological innovation. They play an important role in improving the insurance ecosystem and help to improve the efficiency of traditional insurance. Insurtechs have an effective role in increasing insurance penetration by providing customized and cost-effective services. Despite the understanding of this important issue by decision makers in the field, the services of insurtechs in Iran are limited to the sale of insurance products and could not fully cover the insurance value chain. Therefore, this study aims to investigate and analyze the socio-technical transition to insurtech in Iran.

  Methodology

  This study using a systematic review, aims to explain the transition process and identify the transition path to insurtechs. The research paradigm is interpretive and uses the analytical framework of the Technological Innovation System and the Multi-Level Perspective. Since the research on complex phenomena such as transition cannot be reduced to models with precise methodological methods and requires the creative interpretation of the researcher, therefore, the qualitative research method of narrative-research has been used. Data were collected through the study of central insurance and regulation documents and reports and interviews published in fintech media from 2014 to 2021. A total of 107 reports were reviewed, of which 52 were related to the discussion and contained the opinions of 50 experts in various fields of the country's insurance, which were reviewed and coded.

  Findings

  In this study, in the first step, the functions of technological innovation system in insurance were identified, which include: providing technological infrastructure, formation of communications, knowledge exchange, policymaking and legislation, informing citizens, financing, human resource development, research and providing innovative insurance services. In the second step of the research, the actors who perform these functions were identified and the behavior of the actors of the regime against the innovative services of startups was investigated. Then, according to whether the actors of the regime perceive technological developments and institutional changes as symbiotic or competitive, the transition path of Insurtech was identified.

  Conclusion

  Following the developments resulting from the introduction of technology into insurance at the international level, the incumbent actors have begun a slight shift and gradual institutional changes. The incumbents of the insurance industry are aware of the importance and necessity of innovation in insurance and have accepted the services of startups. The relations between insurtechs and the incumbent actors in the regime have been symbiotic, which improves the performance of the insurance industry. However, due to the fact that the conditions for startups to provide various services and products and cover various stages of the insurance chain such as damage assessment and risk assessment are not provided, therefore, innovative companies have a low level of development; Therefore, the path of transition to insurtech has been a path of transformation.

  Keywords: Insurance Technology, InsurTech, Socio-Technical Transition
 • Alireza Sharifi * Pages 181-202
  Objective

  The main goal in the civil liability system is to compensate the injured party. Thus, by fulfilling the pillars of civil liability (harmful act, loss and causal relationship), the damage caused to the injured party must be compensated. Article 1 of the Civil Liability Law says: "Individuals who cause damage that cause other material or moral damage are responsible for compensating the damage caused by their actions." The primary purpose of the civil liability system is to compensate for the damages suffered by the injured party, and the means must be provided for him/her to compensate for the damages so that his or her condition is restored to the point before the loss. However, following the enactment of the new compulsory insurance law in 2017 in note 3 of article 8 regarding the compensation of motor vehicle accident, the legislator has specified the amount of compensable damages through third party insurance or the culprit of the compensable accident. Therefore, recognizing the basis of the above rule is important. "Financial damages resulting from traffic accidents can only be compensated to the extent of the corresponding damages to the most expensive conventional car through third party insurance or the culprit of the accident." In Note 4, the conventional car is considered to be a car whose price is less than fifty percent of the insurer's physical obligations at the beginning of each year. According to the above rule, if the car belonging to the injured party is expensive and luxurious, all the damages will not be compensated, but the law can only compensate up to half of the bodily damages per year through the injured party and the damaging liability to compensate the damage. It has been restricted in this regard.

  Methodology

  This issue has been studied by descriptive-analytical method to identify the principles accepted by the legislator. Thus, the principles of civil liability have been studied in legal doctrine, jurisprudential opinions, judicial procedure and also with regard to comparative law. Existing theories about the possible foundations of the rule have been stated and examined to finally identify the basis accepted by the legislature for such a rule. Because all damages to the victim must be compensated, now the question arises that what effect does the high cost of the car have on the amount of liability for the loss? While the liability 

  Methodology

  This issue has been studied by descriptive-analytical method to identify the principles accepted by the legislator. Thus, the principles of civil liability have been studied in legal doctrine, jurisprudential opinions, judicial procedure and also with regard to comparative law. Existing theories about the possible foundations of the rule have been stated and examined to finally identify the basis accepted by the legislature for such a rule. Because all damages to the victim must be compensated, now the question arises that what effect does the high cost of the car have on the amount of liability for the loss? While the liability should have been compensated, regardless of the high cost of damages, all damages to the person.

  Findings

  Prior to the enactment of the above rule, the injured party should have considered all damages to the car, regardless of the type of vehicle and the amount of damage. However, the new law has created a new rule contrary to the previous rules and thus the need to review the principles of the law and analyze why. The limits of such a rule are all the more necessary. Several theories in this regard, including unpredictability of damage to expensive cars by the injured party, damaged action, human rights intervention in fair compensation and the economic basis of compensation (including directing liability to the body insurance and scrapping the premium and expensive car owner) after compensation can be mentioned to justify such a rule. First, the principle of compensation and its violation by the above rule and finally the principles in this regard, including the ability to predict damages, harmed action, the involvement of human rights standards in achieving fair and equitable compensation and finally the economic foundations of such a rule have been examined.

  Conclusion

  The results of this study indicate that the limitation of liability in this regard due to the observance of the compensatory status in fair and reasonable compensation, as well as justification based on economic perspective and the loss of the owner of expensive cars more than the amount of compensable damage, are the justifying principles of such a rule. However, these seem to be the basics for luxury cars. In the case of cars dedicated to public services, despite being expensive, such a rule of limitation of liability cannot be justified.

  Keywords: Civil Liability, Damage, Expensive car, Limitation of liability, The injured party
 • Ali Rahmani *, Mahnaz Mahmoudkhani, Saeid Homayoun, Leili Niakan Pages 203-237
  Objective

  The insurance industry plays an important role in sustainable development. Sustainability key factors potentially are essential to success of the insurance sector. Iran's insurance industry is facing sustainable development issues such as rapid population growth, lack of access to insurance for low-income people, the climate change risk, social issues such as population aging and issues related to governance, accountability and transparency. Sustainability reporting helps to have a good understanding of these issues. Sustainability reporting helps identify insurance industry risks.Sustainability reporting examines environmental, social, and governance issues. Few companies prepare sustainability reports in Iran. But no company in the insurance industry has published a sustainability report yet. The purpose of this paper is a comparative comparison of sustainability reporting standards in the global insurance industry.This study also examines the status of the sustainability reports publication of insurance companies in the world.

  Methodology

  In this study, analyzing content was used to assess the status of sustainability reporting in the insurance industry. Data extracted from the Global Reporting Initiative (GRI) database. Sustainability standards and guidelines were reviewed through comparative comparison.This paper has examined the standards of the Global Reporting Initiative and The Sustainability Accounting Standards Board (SASB), the guidelines of the Responsible Investment, the Sustainable Insurance Principles, and Climate-related Financial Disclosures. These guidelines and standards are used by the leading insurance companies. Regulation of the Iranian insurance industry that can help to prepare sustainability reporting was also reviewed.

  Findings

  Findings indicate that the stakeholders of sustainability reports differ in different sustainability standards and guidelines. The Global Reporting Initiative standards focus on the interests of all stakeholder groups; while the Sustainability Accounting Standards Board emphasizes the interests of investors. Principles of Sustainable Insurance and Standards of The Sustainability Accounting Standards Board are specific to the insurance industry; while the standards of the Global Reporting Initiative do not focus on a specific industry. A review of Iranian insurance industry regulations shows that most of the information needed to disclose sustainability issues is available. However, the preparation of sustainability reports is essential to cover all aspects of the environment, society, and governance. The findings also indicate that the status of published sustainability reporting is increasing in the insurance industry. The use of auditing firms to ensure sustainability reports is a priority.

  Conclusion

  There are various standards and guidelines in the field of sustainable development and environmental, social, and governance issues.The different guidelines and frameworks for sustainability reporting highlight the need for an integrated framework for sustainability reporting. The comparability of sustainability reports has become difficult due to the variety of different guidelines. Iranian insurance companies can use the guidelines and standards of sustainability reporting to identify specific components of insurance industry sustainability reporting. Given the pressure of stakeholders and the emphasis of international institutions such as the United Nations and the growing trend of mandatory sustainability reporting, the research findings emphasize the need to prepare sustainability reports by Iranian insurance companies

  Keywords: Sustainability Reporting, Sustainable Development, Insurance Industry, Standards, Guidelines