فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی شهری - پیاپی 48 (بهار 1401)
 • پیاپی 48 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/02
 • تعداد عناوین: 15
|
 • فاطمه پناهی، شهرزاد شهریاری*، علیرضا دانش پور صفحات 1-16

  امروزه توجه به مفهوم هویت به شکل نگران کننده ای در فضاهای شهری احساس می گردد. نادیده انگاشتن ابعاد و عوامل هویت بخش در شهرهای کنونی موجب ایجاد محیط هایی فاقد شخصیت منسجم و خوانا شده و در نتیجه احساس تعلق خاطر و دلبستگی به کالبد نیز کاهش یافته است. شهر ایرانی همواره دارای هویت منحصر به فرد خود بوده در حالی که اکنون عدم توجه در حفظ و احیاء آن، موجب بروز صدمات جبران ناپذیری به ارزش ها و الگوهای شهرسازی سنتی ایران گشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی و شناخت مولفه های تاثیرگذار در بحث تداعی مفهوم هویت در معماری و شهرسازی شهر شیراز می باشد تا از عوامل از بین برنده ی هویت شهری جلوگیری گردد. روش تحقیق به کار گرفته شده از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای-اسنادی و پیمایش های میدانی از جمله پرسشنامه می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که انواع مولفه های هویت کالبدی شهر شیراز در 3 دسته عوامل مصنوع، طبیعی و انسانی دسته بندی می شوند. در این میان متغیر عوامل مصنوع بیشترین تداعی کننده هویت در معماری و شهرسازی شهر شیراز می باشد. متغیر عوامل طبیعی و انسانی، به ترتیب در اولویت دوم و سوم قرار می گیرند. همچنین معیار «بناهای شاخص» با میانگین 87/4 در مولفه مصنوع، معیار «نارنجستان ها» با میانگین 35/3 در مولفه طبیعی و معیار «بیان گویش و زبان» با میانگین 12/3 در مولفه ی انسانی بیشترین تاثیر را از دید پاسخ دهندگان به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: هویت، مفهوم هویت، معماری، شهرسازی، شیراز
 • دانیال دهقانی، هاشم داداش پور*، امیررضا ممدوحی صفحات 17-36

  با اتمام هزاره ی دوم میلادی مناطق کلان شهری با جذب جمعیت و فعالیت با دگرگونی های بنیادینی روبه رو شده اند؛ از مهم ترین پیامدهای این فرآیند، می توان به بی عدالتی در توزیع فرصت های شغلی و عدم دسترسی گروه های جمعیتی و سکونتگاه های حاشیه ای به آن ها اشاره کرد. پژوهش حاضر درصدد بهبود قابلیت دسترسی به شبکه ی حمل ونقل برای گروه های جمعیتی با بیشترین نیاز در منطقه کلان شهری تهران می باشد. این پژوهش از راهبرد استقرایی و روش تحقیق کمی برای پاسخ گویی به پرسش های پژوهش استفاده می کند. داده های جمع آوری شده از مرکز آمار و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از سیستم مختصات تحرک بالقوه و قابلیت دسترسی به اشتغال با روش های تجمعی و گرانشی و، عدم کارایی قابلیت دسترسی با استفاده از شاخص انصاف قابلیت دسترسی در نرم افزارهای Arc GIS و Excel تحلیل شده اند. یافته ها حاکی از آنند که قابلیت دسترسی به اشتغال در منطقه کلان شهری تهران، با فاصله از نوار مرکزی کاهش می یابد و بسیاری از پهنه های شمالی و شمال غربی با عدم کارایی قابلیت دسترسی مواجه هستند. درصد افراد زیر-آستانه های بسندگی به ترتیب با کاهش آستانه ی بسندگی از 50% تا 10% از حدود 48% به حدود 2% و سهم پهنه های زیر-آستانه از 3.5% به حدود 1% کاهش می یابد. سهم جمعیت زیر-آستانه از کل جمعیت برای آستانه های مذکور در در آستانه ی 50% حدود 13% و در آستانه ی 10%به 0.5% می رسد؛ این گروه های جمعیتی به صورت بالقوه مستحق بهبود در قابلیت دسترسی شان هستند. اما در نهایت با جمع بندی روش ها در آستانه های بسندگی پنج گانه، سکونتگاه های آسارا، طالقان، لواسان بزرگ، نساء، برغان، جوستان، پایین طالقان و میان طالقان با جمعیتی بالغ بر 47678 نفر در اولویت بهبود قابلیت دسترسی قرار دارند.

  کلیدواژگان: عدالت فضایی، قابلیت دسترسی، تحرک بالقوه، منطقه کلان شهری، ناحیه کلان شهری
 • سید محمدکاظم موسوی نژاد، فرح حبیب*، زهرا سادات سعیده زرآبادی صفحات 37-50

  منظر شهر بر زندگی مردم تاثیر بسیار دارد از نظم روحی تا فضاهای عمومی شهر جهت نیازهای مردم و از نیازهای روانی و زیباشناسانه شهر تا خلق محیط مورد نیاز گسترش ارتباطات جمعی، تسهیل فعالیت ها و مشارکت های جمعی تاثیر می گذارد. منظر شهرهای امروز اکثرا فاقد هویت اند. افزایش ساخت و سازهای شهری، مشخص نبودن محدوده ساخت و ساز شهری، تقلیدهای کورکورانه از سبک های معماری، گسترش انبوه سازی در سال های اخیر سبب شده است که نمای بسیاری از شهرها دچار بی هویتی و یکسانی می شود. در میان شهرهایی که واجد مناظر با هویت ویژه بوده اما به مرور زمان از میان رفته است شهرک نفت خیز امیدیه را می توان نام برد که به علت نقشی که در شکل دادن تصویر ذهنی شهروندان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی معیارهای تاثیرگذار منظر شهر در مناطق مسکونی متعلق به شرکت نفت امیدیه جهت ارتقاء هویت این محدوده می باشد. جهت دستیابی به هدف این پژوهش ابتدا به بررسی نظریات مطرح در زمینه منظر و هویت پرداخته و سپس با استفاده از روش دلفی و نظریات متخصصان رشته شهرسازی و معماری منظر ، بررسی های میدانی و تحلیل های بدست آمده به بیان مدلی مفهومی (بومی شده) در راستای ارتقا هویت از طریق معیارهای مرتبط با منظر پرداخته شده است. در نهایت با ارایه پرسشنامه و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار Excelبیشترین میزان به مولفه مصنوع منظر و معیار زیباشناختانه آن جهت ارتقا هویت اختصاص داده شده و در نتیجه می توان بیان توجه به مصالح، رنگ، تناسبات، عناصر تزیینی، بازشوها، محصوریت و دیگر شاخص ها سبب ارتقا هویت این محدوده خواهد شد.

  کلیدواژگان: منظر شهر، هویت شهر، شهرک نفت خیز، امیدیه
 • محسن احدنژاد روشتی، ابوالفضل مشکینی، محمد تقی حیدری، محمد رسولی* صفحات 51-68

  شهرها به عنوان دومین انقلاب در فرهنگ بشری با پیشینه درخشان درزمینه مدیریت شهری در عصر حاضر با یکی از بزرگ ترین چالش های خود با عنوان بافت های فرسوده دست وپنجه نرم می کند. این تحقیق با تحلیل های ساختار شکنانه از روند برنامه ریزی مرسوم زمان حال؛ بر تحلیل بازآفرینی بافت های فرسوده شهر زنجان در بازه زمانی آینده تاکید دارد. بدین منظور جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش میدانی-کتابخانه ای بهره برده شده و برای تحلیل از 40 شاخص در قالب 3 مولفه (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی-فضایی) استفاده شده است. برای ارزیابی روابط بین شاخص ها و عملکرد هریک از آن ها درروند بازآفرینی شهری از نظر کارشناسان متخصص در این زمینه و از نرم افزار MICMAC استفاده شده که درنهایت 12 شاخص به عنوان کلیدی ترین عوامل شناسایی و متناسب با آن 6 گمانه محتمل با اجماع نظر کارشناسان طراحی شده و برای ارزیابی گمانه ها از نظرات 4 گروه (شهروندان، کسبه، اجتماعات محلی، مدیران شهری) در محیط SMIC استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی یافته های تحقیق نشان داده است که بازآفرینی بافت های فرسوده شهر زنجان دارای 64 سناریو با درجات احتمال تحقق مختلف بوده است. در این میان 30 سناریو با ضریب احتمال 0 وجود داشته و در مقابل 20 سناریو با ضریب احتمال قوی شناسایی شده است و سناریوهای 64 و 50 محتمل ترین سناریوها بوده اند که بر ایستا بودن وضعیت درآمد- اشتغال و روند تسهیلات دولتی، افزایش میزان آلودگی، افزایش عمر ابنیه و کاهش کیفیت آن ها دلالت دارد که با توجه به نتایج تحلیل های صورت گرفته، در مرحله اول باید زمینه بهبود تعلق خاطر در شهروندان ایجاد و در مرحله بعدی با بهبود زمینه های ارایه تسهیلات دولتی، زمینه را برای گروه های مختلف به منظور فعالیت هرچه بیشتر فراهم کرد.

  کلیدواژگان: ازآفرینی شهری، بافت فرسوده، ذینفعان، آینده نگاری، زنجان
 • مهشید محمد ابراهیمی، امیر اشنویی، محسن شایان*، محمد سالارنژاد صفحات 69-86

  شناخت نیازهای خدماتی شهروندان، نحوه پراکنش کاربریها و تاسیسات حساس و مهم نباید از نگاه برنامه ریزان شهری پنهان بماند. امروزه، با شهری کردن فضای نبرد به خصوص در شهرهای بزرگ و کلان شهرها، توجه به امر پدافند غیرعامل به عنوان یک راه حل جهت کاهش آسیب ها، افزایش و توان ها حایز اهمیت است. هدف تحقیق حاضر ارزیابی و تحلیل وضعیت آسیب پذیری شهری از منظر پدافند غیرعامل در شهر زاهدان با هفت معیار شامل؛ فاصله از ایستگاه های آتش نشانی، دسترسی به مراکز آموزش عالی، اداری، درمانی، کاربری صنعتی، نظامی و تاسیسات شهری است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع آن کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی گردآوری شده و در نرم افزار SuperDecision (تحلیل شبکه) وزن دهی، سپس، در محیط  GISنقشه سازی شده است. نتایج یافته ها با استفاده از مدل ANP نشان می دهد که در بین معیارهای مورد مطالعه، بیشترین ارزش وزنی را شاخص دسترسی به مراکز نظامی با وزن 193/. دارد. بعد از آن شاخص های دسترسی به مراکز درمانی، دسترسی به مراکز اداری، تاسیسات شهری، دسترسی به آموزش عالی، کاربری صنعتی و دسترسی به ایستگاه های آتش نشانی به ترتیب با اوزان 171/.، 152/.، 139/.، 127/.، 117/. و 101/. اولویت های بعدی را به خود اختصاص داده اند. بیشترین آسیب پذیری شهر در بخش های شمال و شمال شرقی شهر به دلیل استقرار مناطق حاشیه نشین و وجود بافت های فرسوده و مناطق مرکزی شهر به علت دارا بودن تراکم زیاد ساختمانی و تراکم جمعیت بالا می باشد.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری شهری، پدافند غیرعامل، شهر زاهدان
 • علی اکبر سالاری پور*، سعید غیاثوند محمدخانی، سجاد شعبانی کلاچاهی صفحات 87-102

  برنامه مسکن مهر از مهمترین سیاست های تامین مسکن برای اقشار کم درآمد بوده است. فرایند اجرا و نتایج این طرح با مشکلات و انتقادات متعددی مواجه شد که یکی از مهمترین آنها عدم تامین امکانات مناسب برای ساکنین و کیفیت زندگی پایین در این مجتمع های مسکونی است. هدف مقاله حاضر ارزیابی کیفیت زندگی ساکنین مسکن مهر و مهمترین عوامل تاثیر گذار بر آن است. پس از مرور ادبیات تحقیق و استخراج عوامل کیفیت زندگی در محیط های مسکونی، از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش متغیرها از دیدگاه ساکنین استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کل ساکنین مسکن مهر شهر رشت برابر 8000 خانوار است. براساس فرمول کوکران تعداد نمونه برابر 380 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های حاصل از پرسشنامه در ابتدا با استفاده از روش های آمار توصیفی و همچنین آزمون فریدمن مورد تحلیل قرار گرفته است و سپس پاسخ سوالات تشریحی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی در محیط نرم افزار PLS مورد بررسی واقع شد. نتایج حاکی از این است که در میان شاخص های کیفیت زندگی در مسکن مهر بیشترین امتیاز (بسیار خوب) به متغیر پاکیزگی هوای شهری (با میانگین 18.39) و بعد از آن به حمل و نقل عمومی (17.03) تعلق دارند. نبود فرصت های شغلی (9.98) و عدم دسترسی به بانک ها (10.82) نیز مهمترین مشکلات در این محدوده است. نتایج تحلیل عاملی سوالات تشریحی نشان می دهد که عوامل وجود معتادین (0.84) و زمین های رها شده (0.75) بیشترین نقش را در نامنی محدوده دارند. همچنین نظافت و نورپردازی (0.88)، تاسیس پارک (0.84) و مراکز تجاری (0.68)، مهمترین عوامل پیشنهادی برای پویایی و سرزندگی محسوب می شوند. این نتایج نشان می دهد که رویکرد موجود در تامین مسکن اجتماعی در کشورمان نیازمند بازنگری جدی است و شاخص های کیفیت محیط شهری باید به عنوان بخش مهمی از معیارهای مسکن قابل استطاعت لحاظ گردند.

  کلیدواژگان: مسکن مهر، سیاست های مسکن مهر، کیفیت زندگی، کیفیت محیط شهری، رشت
 • مرجان محسن زاده*، محمدعلی آبادی، جاوید قنبری، سید محمدحسین ذاکری صفحات 103-120

  ادراک فرآیندی است که در رابطه متقابل انسان و محیط و با استفاده از محرک های محیطی، مبتنی بر ایجاد نوعی تطابق میان حالات ذهنی انسان و نیروهای محیطی رخ می دهد. بنابراین هر پدیده از جمله یک بنای معماری و یا شهری زمانی که در محدوده ادراک انسان قرار می گیرد پیام خود را از طریق معنا، انتقال می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل چگونگی انتقال معنا و یافتن اولویت بندی انواع کاربری ها، با توجه به تطابق با پارامترهای برنامه ریزی شهری در انتقال معنا است. این پژوهش از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی و از نظر طرح پژوهش، توصیفی محسوب می شود که در زیر گروه پیمایشی از نوع روش دلفی انجام پذیرفت. در بخش نظری به منظور جمع آوری اطلاعات، از مطالعات اسنادی استفاده شده است. پس از تدوین چارچوب نظری پژوهش گردآوری داده ها با استفاده از تکنیک پرسشنامه به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های شهر شیراز می باشد. برای نگرش سنجی جامعه، در مرحله اول، انواع کاربری های شهری در قالب پرسش نامه ای با میزان تطابق با پتانسیل های انتقال معنا و پارامترهای برنامه ریزی شهری مورد سنجش قرار گرفت. سپس اطلاعات حاصل از تعداد 203 پرسش نامه های برگشتی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که اولویت بندی انواع کاربری ها در فضای شهری با توجه به پارامترهای برنامه ریزی، به ترتیب متعلق به کاربری های فرهنگی، مذهبی و مسکونی با مقادیر 33/4، 03/4 و 91/3 است. سطح معناداری آزمون فرضیه، نشان داد که بین کاربری های گوناگون، در امکان برآورده سازی پتانسیل های انتقال معنا و پارامترهای برنامه ریزی شهری اختلاف معنادار وجود دارد.سپس بر اساس لزوم بازبینی طرح تفصیلی شهر شیراز و با توجه به مولفه های موثر بر سازوکار انتقال معنا، تعداد 12 سایت با کاربری پیشنهادی فرهنگی و سطح تاثیر شهری-فراشهری شناسایی شدند. پس از آن به انتخاب معیارهای ارزیابی مرتبط برای افزایش مشارکت شهروندان و فرهنگ شهروندی، اقدام گردید. در مرحله دوم پرسشنامه، سایت های پیشنهادی با در نظر گرفتن امتیازهای هر معیار، با استفاده از تکنیک اولویت بندی تاپسیس رتبه بندی شدند. نتیجه نهایی این رتبه بندی نشان داد که سایت های چهارراه ادبیات، کارخانه روغن نباتی و گلدشت به ترتیب با مقدار عددی 83/0، 75/0 و 72/0 در سه جایگاه نخست قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: انتقال معنا، انواع کاربری ها، پارامترهای برنامه ریزی شهری، اولویت بندی، فضای شهری
 • افشین عموزاده لیچایی*، سید رضا آزاده صفحات 121-136

  سرزندگی فضاهای جمعی همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران مطرح است. متاسفانه علیرغم علم به فواید و سودمندی های ناشی از حضور هنرهای شهری در فضاهای شهری، شاهد کمبود این چنین آثار و همچنین عدم تعامل آنها با استفاده کنندگان از فضاهای شهری کشور می باشیم. هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت مجموعه پیاده راه فرهنگی شهرداری شهر رشت از لحاظ عوامل هنرهای شهری و همچنین تعیین عوامل اصلی در زمینه تحقق هنرهای شهری در پیاده راه مذکور بود. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه استفاده شد. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری و تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که از 22 عامل مورد بررسی، 14 عامل در وضعیت نامناسب و بسیار نامناسب قرار دارند. عامل هنر نورپردازی شبانه با نمره میانگین 36/3 در رتبه اول قرار داشت. رتبه دوم را عامل طراحی خلاقانه مجسمه ها و حجم های تزیینی با میانگین 26/3 به خود اختصاص داد. عوامل دیوارنگاری و نقاشی های دیواری با نمره میانگین 07/1 و زیبایی مبلمان شهری با نمره میانگین 12/1 در پایین ترین سطح قرار گرفتند. مطابق روش تحلیل عاملی اکتشافی، 15 عامل کلیدی شناسایی شد که در سه گروه عناصر هنری (طراحی خلاقانه فضاهای سبز، رنگ آمیزی و چیدمان عناصر تزیینی بناها، یادمان های تاریخی، المان های هنری، طراحی خلاقانه مجسمه ها و حجم های تزیینی، طراحی آب نما، ساختمان های ویژه و منحصر به فرد)، فعالیت های هنری (نمایش های سنتی، تیاتر خیابانی، موسیقی های خیابانی و جشنواره ها و کارناوال های عمومی) و گرافیک محیطی (جذابیت های بصری و هنری در فضا، تابلوهای دیجیتالی و هنرهای تصویری، معرق کاری و دیوارنگاری و نقاشی های دیواری) قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: فضاهای جمعی، سرزندگی، هنرهای شهری، پیاده راه، رشت
 • مریم معصومی جهتلو، غلامرضا جعفری نیا*، حبیب پاسلارزاده صفحات 137-152

  شهر و شهرنشینی روند اجتماعی برجسته ای است که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و با انسان های دیگر شده است. این کانون سکونتگاهی در گذر زمان با توجه به متقضیات محیطی و شرایط اجتماعی- اقتصادی حاکم رشد، گسترش و توسعه یافته است. انچه که در دهه فعلی حایز اهمیت است، بحث پایداری در ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهروندان در شهرهای مختلف می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر روند توسعه پایدار در شهر عسلویه صورت گرفته است. این پژوهش؛ نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی و همبستگی بوده است و جامعه آماری آن را کلیه شهروندان بالای 18 سال ساکن عسلویه تشکیل داده اند. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شده است که در نهایت از تعداد 397 پرسشنامه صحیح، برای تحلیل نهایی استفاده شد و روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بود. ابزار اندازه گیری در این پژوهش نیز پرسشنامه بود. و با کمک نرم افزار Spss داده های به دست آمده تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بدست امده نشان می دهد در شهر مورد مطالعه متغیرهای مستقل همچون استفاده از رسانه های جمعی دارای ضرایب (215/5=T)، استفاده از کتاب و مجله (29/6=T)، تخصص و مهارت (07/3=T)، حکمرانی خوب (65/6=T)، رفتارهای زیست محیط (44/4=T)، تمایل به مشارکت (56/4=T)،حقوق شهروندی (02/9=T) و اوقات فراغت (74/4=T) بوده اند. بنابراین تغیرات درونی متغیر توسعه پایدار شهری را پیش بینی کرده اند و بیشترین نقش را عوامل اقتصادی بر عهده داشته اند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، زیست محیطی، شهروندی، رسانه ها، شهر عسلویه
 • پرویز کشاورزی*، بشیر بیگ بابایی، کریم حسین زاده دلیر صفحات 153-168

  اهمیت بازآفرینی شهری از آنجاست که نمایانگر نگاه برنامه ریزان و شهرسازان به حیات مطلوب شهری و تقابل این شیوه زندگی با شیوه زندگی در برخی بافت‏ها و نواحی شهر است. در واقع بازآفرینی به معنای بازگرداندن حیات اجتماعی، اقتصادی و محیطی به یک منطقه است. این حرکت مکان‏ها را دگرگون می‏کند، تصویر اجتماعی از خودش را تقویت می‏کند و مکان های زنده و جذاب که سرمایه گذاری درونی پایدار را تشویق می‏کنند، خلق می‏کند.  در این راستا تحقیق حاضر با هدف تحلیل رابطه بازآفرینی فرهنگی اجتماعی با توسعه محله دیزج جنوبی شهر بناب انجام شده است. با توجه به اهداف تحقیق و مولفه های مورد بررسی نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری محله دیزج جنوبی شهر بناب می باشد. اطلاعات مورد نیاز برای بررسی رابطه بازآفرینی فرهنگی اجتماعی و توسعه پایدار محله ای که شامل4 شاخص و 19 معرف بازآفرینی فرهنگی اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و 6 شاخص توسعه محله ای به عنوان متغیر وابسته است. ابزار جمع‏آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت تصادفی ساده و حجم جامعه آماری آن 366 نفر بود. نتایج نشان می دهد که مولفه های اجتماعی و فرهنگی بیشترین تاثیر را در راستای ارتقای توسعه محله دیزج جنوبی داشته اند، به طوری که یک واحد تغییر در انحراف مولفه های اجتماعی و فرهنگی به ترتیب 409/0 و 578/0 واحد تغییر در توسعه محله دیزج جنوبی ایجاد خواهند کرد. به طور کلی تمامی مولفه های بازآفرینی فرهنگی اجتماعی تاثیر مثبت داشته اند، بدین معنی که با افزایش مقدار بازآفرینی فرهنگی اجتماعی محدوده مورد مطالعه، توسعه آن نیز افزایش پیدا می کند.

  کلیدواژگان: بازآفرینی، بازآفرینی شهری، بازآفرینی فرهنگی اجتماعی، محله دیزج جنوبی، شهر بناب
 • سید محمدحسین کمانی، مهرداد احمدی، سحر سازگار* صفحات 169-186

  تیوری های نوین بر ویژگی های المان های شهری و مکان های گردشگری تحت عناوین و دسته بندی های مختلف بعنوان پیشایندهای رضایت و جذب گردشگر تآکید دارند. بر همین اساس پژوهش حاضر در پی تبیین نقش المان های شهری منطبق بر هنر ایرانی - اسلامی در جذب و رضایت گردشگران شهر شیراز می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه گردشگران بومی، غیربومی ایرانی و خارجی را در بر می گیرد و نمونه مشتمل بر 384 نفر می باشد. روش جمع آوری داده ها پیمایش میدانی با استفاده از پرسشنامه است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS استفاده شده است و از آزمون ANOVA برای بررسی میزان رضایت از المان ها بر اساس نوع گردشگران استفاده شد. در نهایت برای بررسی مدل نهایی تحقیق، مدل معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS مورد استفاده قرارگرفت. در یک فرآیند نظام مند 3 عامل که به عنوان عوامل موثر بر رضایت و جذب گردشگر تصور می شد (المان نمایشی، المان بیانی و المان عملکردی) در سه منطقه گردشگری شهر شیراز که دارای شاخصه های هنر ایرانی - اسلامی است، شامل ارگ کریم خان زند، آرامگاه حافظ و دروازه قرآن انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از تحلیل این سه منطقه تاریخی و گردشگری حاکی از آن بود که المان های شهری در سه دسته نمایشی، بیانی و عملکردی بر رضایتمندی و جذب گردشگران بومی، غیربومی ایرانی و غیربومی غیرایرانی تاثیر مثبت و مستقیم داشتند. به ترتیب الما های نمایشی، بیانی و عملکردی بیشترین تاثیر را بر جذب و رضایت گردشگران داشتند و از آن میان گردشگران غیربومی خارجی بیشترین تاثیرپذیری را از المان های نمایشی داشتند.

  کلیدواژگان: گردشگری شهری، المان شهری، هنر ایرانی، اسلامی، جذب گردشگر، رضایت گردشگر
 • رسا ربیعی*، محمدمنصور فلامکی صفحات 187-208

  مسیله بحران هویت که ریشه در جریان مدرن دارد، محلات مسکونی را به عنوان واحدهای شهری، دچار آشفتگی نموده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ریشه های بحران هویت در محلات مسکونی، شاخص های شکل دهنده هویت در محلات مسکونی تاریخی(نمونه مورد مطالعه: محله سنگ سیاه شیراز) را مورد بررسی قرار داده تا به کمک آنها، راهکارهایی جهت باززنده سازی هویت در محلات مسکونی جدید ارایه دهد. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای و روش انجام آن کمی-کیفی است. چهارچوب نظری با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور نوشتارهای تخصصی مربوط به هویت و محلات مسکونی تعیین شده، مدل ارزیابی هویتمندی محلات مسکونی بر اساس شاخص ها و معیارهای مستخرج از مطالعات نظری تبیین گشته و جهت ارزیابی محدوده مورد مطالعه تعیین گردید. برای سنجش هر یک از معیارها از تکنیک های مختلف مصاحبه، مشاهده عینی، سنجش طرز برخورد، مرور نوشتارها، اسناد، تحلیل نقشه های مربوط و سایر تکنیک های تجربی استفاده شده است. پس از گردآوری پرسشنامه ها و امتیازدهی به سوالات پاسخ داده شده، با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر روش دلفی، تجزیه و تحلیل صورت گرفت. بنا بر یافته های تحقیق: بازشناسی هویت محله سنگ سیاه به عنوان حوزه شهری (درهم تنیدگی، نفوذ پذیری، خوانایی) در سطح بالایی قرار دارد. این بدان معنا است که بافت محله سنگ سیاه از نقطه نظر کالبدی از شرایط مساعدی برخوردار است، اما از نظر متخصصین حوزه، برخی از تغییرات این محله در سالهای نه چندان دور، میزان هویتمندی این محله را در معرض خطر قرار داده است که به عنوان نمونه می توان به درهم تنیدگی اجتماعی از دست رفته در این محله اشاره کرد. شاخص های بازشناسی هویت این محله به عنوان سکونتگاه (امنیت، آسایش، آرامش و خودمانی بودن) نیز از میانگین نسبتا مناسبی برخوردار هستند. در قسمت تشخص که مرحله بعد از بازشناسی می باشد، این محله نمره قابل قبولی کسب نموده و در نهایت محله مزبور هویتمند تلقی گردید.

  کلیدواژگان: هویت، مدرنیسم، بحران هویت، محلات مسکونی، محله سنگ سیاه شیراز
 • لیلا دودمان*، محمدعلی چیت ساز، سید ناصر حجازی صفحات 209-220

  شهر شیراز یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران برای گردشگران داخلی و خارجی است، از این رو، محوریت اکثر طرح های توسعه ای شیراز در راستای نیازها و جاذبه های گردشگری است. در این پژوهش، با توجه به اهمیت جایگاه زنان در گردشگری، به بررسی نقش مشارکت زنان در نگرش آنها به توسعه گردشگری پایدار پرداخته شده است. بر اساس رویکرد کمی، روش گردآوری داده ها پیمایش بوده و 383 پرسشنامه در بین زنان بالای 18 ساله شیرازی به صورت تصادفی توزیع گردید. مدل نظری توسط داده ها برازش قابل قبولی داشته و نتایج رابطه ساختاری مدل پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار مشارکت زنان در نگرش آنها به توسعه گردشگری پایدار است. در مدل اندازه گیری سازه بیرونی، بعد مشارکت فرهنگی بیشترین همبستگی را با سازه پنهان داشت و در مدل اندازه گیری سازه درونی، نگرش اقتصادی بالاترین ضریب همبستگی را با سازه نگرش به توسعه گردشگری پایدار داشته است. در ابعاد مشارکت، مشارکت مدیریتی کمترین ضریب همبستگی را داشت که حاکی از محدودیت های ساختاری در مشارکت مدیریتی برای زنان است. از طرف دیگر، ضریب قوی بعد اقتصادی با سازه نگرش به توسعه گردشگری پایدار نشان دهنده ی رویکرد مثبت زنان به مباحث اقتصادی گردشگری است. بر اساس نتایج این پژوهش، مشارکت زنان می تواند نگرش مثبت آنها به توسعه گردشگری پایدار را تقویت کند. از این رو، برای موفقیت طرح های گردشگری ایجاد فضای مشارکتی برای زنان امری ضروری است زیرا رویکردهای مشارکتی انان می تواند در بستر سازی توسعه پایدار جوامع و نگرشی که به مقوله توسعه گردشگری داشته باشند موثر واقع شود. این مهم بدون همراهی ایم بخش مهم از جامعه امکان پذیر نخواهد بود. بر این اساس در تحقیق حاضر تلاش شده است رابطه مشارکت احتماعی زنان ساکن شیرازدر نگرش انها به توسعه پایدار گردشگری بررسی شوذ.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مشارکت زنان، توسعه پایدار، گردشگری
 • علی شکور*، بهنوش نصرتی، محمدرضا رضایی صفحات 221-234

  آنچه امروزه در شهر های بزرگ تحت عنوان چالش ها و بحران ها از جمله روند رو به رشد جمعیت ، مهاجرت ها ، مشکلات زیست محیطی ، بافت های فرسوده ، دسترسی ها ، مسایل مختلف اقتصادی ، مشکلات فرهنگی و موارد دیگر مطرح است ، در شهر شیراز نیز به نسبت زیادی قابل مشاهده است . لذا استفاده از مولفه های سنجش حکمروایی خوب شهری با در نظرگرفتن شرایط موقعیتی و عدالت فضایی شهر شیراز از اهداف این پژوهش می باشد . این پژوهش برپایه اسناد و شواهد میدانی (بررسی مناطق شهرداری شیراز بر اساس توزیع خدمات) و اسناد مختلف کتابخانه ای صورت گرفته است . با استفاده از نرم افزار A H P نتایجی به دست آمده که شامل وزن شاخص کاربری های تاسیسات و تجهیزات ، پارکینگ و پارک و فضای سبز با نرخ ناسازگاری 0.07 ، وزن شاخص کاربری های مذهبی - فرهنگی - آموزشی ، ورزشی با نرخ ناسازگاری 0.07 ، وزن شاخص کاربری های بهداشتی - درمانی ، اداری - نظامی با نرخ ناسازگاری 0.1 بنابراین ارجحیت (اهمیت) می باشد نتیجتا بر اساس شاخص های بررسی شده مناطق 1، 2، 4 ، 6 و 10 در وضعیت مطلوب قرار دارد به عبارتی توزیع عادلانه در این مناطق صورت گرفته است و در مقابل مناطق 3 ، 5 ، 7، 8 و 9 در وضعیت نامطلوب قرار دارد و نیازمند راهکارهای اجرایی در جهت بهبود حکمروایی خوب شهری و توزیع عادلانه خدمات در راستای ارتقا عدالت فضایی و اجتماعی است .

  کلیدواژگان: حکمروایی خوب شهری، عدالت فضائی، مناطق شهری، شیراز
 • زهرا حسینی، محمدرضا رضایی* صفحات 235-250

  سازمان فضایی در شهر تبلوری از روابط پیچیده میان نظام های مختلف از جمله نظام قدرت ، نظام کاربری زمین ، نظام اسکان جمعیت، نظام نمادها و مفاهیم هویتی (اعم از مصنوع و طبیعی) ، و نظام ارتباطی در چهارچوب نظام های اجتماعی - اقتصادی دوران و مواریث نظام های گذشته شهر است. بنابراین این پژوهش با هدف تحلیل سازمان یابی فضایی شهری با رویکرد نهادی -مدیریتی در کلانشهر تهران، صورت گرفته است. این پژوهش برپایه شواهد میدانی (بررسی مناطق شهرداری تهران بر اساس سازمان یابی فضایی) و اسناد مختلف کتابخانه ای صورت گرفته است. با استفاده از روش AHP و تاپسیس که در بین 12 نفر از متخصصین شهرسازی و معماری توزیع گردید به جهت بررسی سازمان یابی فضایی شهری در سطح کلانشهر تهران می پردازیم ، نتایجی از قبیل اینکه هرچه مقدار نسبت های عرصه های پیرامونی و درونی راهبردی سازمان دهی فضایی به معیارهای رویکرد نهادی - مدیریتی بالاتر باشد نشان دهنده مطلوب بودن سازمان یابی فضایی شهری و در نتیجه مطلوب بودن وضعیت مناطق مورد بررسی است و فرض آماری بزرگتر بودن واریانس نمرات رویکرد ترکیبی AHP - TOPSIS در مقایسه با رویکرد TOPSIS (واریانس ها به ترتیب برابر با 0056/0 و 0153/0) با استفاده از آزمون آماری F در سطح اطمینان 95/0 مورد بررسی قرار گرفت و برتری توان تشخیصی رویکرد ترکیبی بر رویکرد TOPSIS اثبات شد ، حاصل گردید و در ین راستا به ارایه راهکارهایی جهت بهبود سازمان یابی شهری با رویکرد نهادی - مدیریتی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: سازمان، فضایی، نهادی، مدیریتی، تهران
|
 • Fatemeh Panahi, Shahrzad Shahriari *, Alireza Danesh Pour Pages 1-16

  Today, attention to the concept of identity is felt in a worrying way in urban spaces. Ignoring the dimensions and identifying factors in today's cities has created environments without a coherent and legible personality, and as a result, the feeling of belonging and attachment to the body has decreased. The Iranian city has always had its unique identity, while now the lack of attention to its preservation and revitalization has caused irreparable damage to the values and patterns of traditional Iranian urbanism. The purpose of this study is to investigate and identify the influential components in the discussion of the association of the concept of identity in architecture and urbanism of Shiraz to prevent the factors that destroy urban identity. The research method used is descriptive-analytical and based on documentary library studies and field surveys, including a questionnaire. SPSS software and Friedman test were used to analyze the data. The results indicate that the types of components of physical identity in Shiraz are classified into three categories of artificial, natural and human factors. Among these, the artificial factors variable is the most evocative of identity in the architecture and urbanism of Shiraz. The variables of natural and human factors are in the second and third priority, respectively. Also, the criterion of "index buildings" with an average of 87.4 in the artificial component, the criterion of "Orangery (Narenjestan)" with an average of 3.35 in the natural component and the criterion of "expression of dialect and language" with an average of 12.3 in the human component had the most impact from the point of view of the respondents.

  Keywords: identity, the concept of identity, architecture, urbanization, Shiraz
 • Danial Dehghani, Hashem Dadashpoor *, AmirReza Mamdoohi Pages 17-36

  By the end of the second millennium, metropolitan Regions have been struggling with population and activity with radical transformations; one of the most important consequences of this process is the injustice in the distribution of job opportunities. The present study seeks to improve the accessibility of the transportation network for the population with the most needs in the Tehran metropolitan region. This research uses inductive strategy and quantitative research methodology to answer research questions. The data collected from the Statistical Centre of Iran and Road Maintenance & Transportation Organization of Iran has been analyzed using the coordinate system of potential mobility and accessibility to employment with cumulative and gravity methods, and inefficiencies accessibility through the fairness accessibility index in Arc GIS and Excel software. Findings indicate that access to employment in the region is reduced by a distance from the central bar, and many of the northern and northwestern areas are inaccessible. The percentage of sub-threshold populations, respectively, decreases from 50% to 10% by 48% to 2%, and the share of sub-threshold areas from 3.5% to 1%. The share of the population below the threshold of the total population for the thresholds is about 50% at around 13% and reaches 0.5% on the threshold of 10%; These population groups are potentially eligible for improvement in their accessibility. Finally, by conclusion on the methods Asara, Taleqan, Lavasan, Nesa, Barghan, Joestan, Paein Taleqan and Miyan Taleqan settlements with a population of 47678 are in the priority of improving accessibility.

  Keywords: spatial justice, Spatial Equity, Accessibility, Potential Mobility, Metropolitan region
 • Seyed MohamadKazem Mousavinejad, Farah Habib *, Zahra Sadat Saeideh Zarabadi Pages 37-50

  The well designed Urban landscape is one of the most vital factors of urban identity. These days, these two majors are equivalent. To improve city identity, well-designed Urban landscape and its features should be considered simultaneously, which is followed by numerous examination and expert surveys about natural, artificial, and human elements. The Well-designed Urban landscape, functionality, and aesthetic elements of each city enhance the standard of people living there. The main components of urban landscape can be categorized as emotional aspects and the quality of public spaces. These factors can strengthen human needs and help cities to have better social communication, ease of activities, and also brought people together. It is clear that today, the lack of identity is the main issue in the urban landscape; therefore, two beliefs declared. The first opinion is that the origin of the urban landscape is people’s culture; however, others believe that these varieties come from the negligence of those involved like the renewability of the buildings. It is believed that in the recent past, the cities of our country have had a coherent urban landscape and excellent coordination. However, these days, the majority of our cities tackle with identical factors. The main reasons for such a problem are rapid growth in city construction without a proper master plan and copping the architectural styles of modern countries under the name of Globalization. Among the cities which once had a meaningful and identical landscape, Omidyeh was well known. The purpose of the construction of Omydyeh was to protecting from the sunlight and adjusting to its surrounding. The growing number of research has been done about urban landscape and identity inside and outside the country. However, the operation of the urban landscape has always been neglected. This leads to, in this paper, taking account of the parameters of the natural and artificial environment were studied to design a conceptual model that can improve urban identity based on its said sub-categories. he urban landscape has a great impact on people's lives, from the spiritual order to the urban public spaces for the needs of people and from the psychological and aesthetic urban needs to the creation of the environment required to expand mass communication, facilitate activities, and encourage public participation. Today, the landscape of cities mainly lacks identity. The increased urban construction activities, unlimited urban construction areas, blind imitation of architectural styles, and massive construction in recent years have caused the facades in many cities to suffer from the lack of identity and monotony. Such disorder in the urban landscape arises from the blind imitations of architectural styles and the lack of classified variables to be used in the facade design. This is because the existence of diversity and inconsistency in urban facades has created some lack of identity and the lack of integration and coherence in the concepts related to the urban landscape. Therefore, it seems that promoting the urban identity and increasing the senses of belonging and memory of citizens depend on the formation and beautification of facades in a city, which is achieved by identifying and utilizing specific principles developed for the urban landscape. Identity, in general, and urban identity, in particular, are among the issues that are important because of their role in recognizing people, objects, communities, and places. Unfortunately, what is formed in the minds of the general public in most of the current cities is nothing but a collection of tall buildings, streets, offices, and parks, which, as a result, gradually lessens the belonging to these spaces. Urban managers and designers have seriously attempted to impose their views on the built physical structure of the city by developing the laws, and on the other hand, citizens who are subject to the culture and cultural elements of their society insist on directing the physical structure of the city based on their perception of urban identity. This has created numerous problems in the process of forming the physical structure of cities. However, due to the lack of necessary training and thoughtless imitation of Western manifestations and modern patterns, contrary to the original identity of the Iranian city, many cities are being formed and expanded. Meanwhile, historical urban spaces, including settlements in the oil-rich southern regions, have a special place in the identity of these oil cities due to their role in shaping the mental image of the citizens. Among the cities that have landscapes with a special identity but have become extinct over time, the oil town of Omidiyeh can be mentioned, which has a special place due to the role in shaping the mental image of citizens. In this area, traditional vernacular architecture has given way to engineering construction, and almost all office buildings and workers' and employees' dwellings have been taken out of their traditional form and replaced with steel structures. However, the main purpose of building these settlements was to keep safe from direct sunlight and to adapt to the climate. Also, the cultural and economic differences of the inhabitants in these areas gradually separated these settlements from other neighboring urban areas and they have had a separate identity that is still preserved today. This study aimed to identify the effective criteria of the urban landscape in residential areas owned by Omidiyeh Oil Company to improve the identity of this area and how to use urban landscape criteria to generalize identity to the renovated areas of the city. The present study was performed by a descriptive-analytical method based on documentary studies and field observations. The theoretical foundations of the research were obtained through the library studies and the subject measuring indicators were extracted in a documented table. Then, the extracted indicators were collected in the study sample and the important and influential factors of the landscape in reviving the identity of Omidiyeh town were identified by analyzing the dwellings and urban fabrics in each area with the views of space users and urban planning and architecture experts (especially landscape architects). Finally, based on the obtained indicators, a questionnaire was designed by leading experts in the field of statistics based on the 5-point Likert scale, which was done by the visitors and residents of Omidiyeh town regarding the review of the most effective indicator. The number of questionnaires was 96 to be valid for the analysis based on the sampling using the Cochran's formula with the error rate of 0.1. Also, the validity of the questionnaire was confirmed by the Delphi method with the approval of prominent professors of urban planning, architecture, and landscape, and the reliability was confirmed with the Cronbach's alpha coefficient of 0.85. By completing the questionnaire and using Excel software and expressing the impact of each criterion on each other, the impact of the city's landscapes on the identity of Omidiyeh town was extracted and finally, the identity promotion model was presented using the landscape indicators of southern oil-rich cities (Omidiyeh). In the Omidiyeh oil town, following other southern oil-rich areas, with the existence of a "company-cities" pattern established by the British at the same time as the oil extraction and the change in the pattern of urban planning and also architecture of current situation, a new identity was established in these areas which has a great impact on the modernization of urban planning in Iran in its own way and possesses specific identity characteristics. The form of streets, buildings, green spaces, fences and hedges, materials and architecture adapted to the climate, creation of modern public spaces, etc. are among the influential indicators of the landscape and, ultimately, the urban identity of this town. Based on the analyses, the authors proposed a model to improve the identity of the town where the natural, human and built components of the urban landscape along with the social-operational, perceptual, functional, physical, and aesthetic indicators, natural structure, geographical structure, and finally indicators of each criterion were taken into account. This is a very comprehensive model and has a multidimensional view on the urban landscape in which the aesthetic, perceptual, social, and historical criteria are studied, and it is innovative in this respect.

  Keywords: Urban Landscape, Urban Identity, Oilfield settlements, Omidiye
 • Mohsen Ahdnejad Rushti, Abolfazl Meshkini, Taghi Heydari, Mohammad Rasoli * Pages 51-68

  Cities as the second revolution in human culture with a brilliant offer in the field of urban management in the modern era are facing one of its greatest challenges as worn-out textures. This study, with destructive analysis of the current planning process, has attempted to analyze the regeneration of worn-out tissues in Zanjan in the future. For this purpose, two field-library methods have been used for data collection and 40 indices have been used for the analysis in three components (economic, socio-cultural, physical-spatial). MICMAC software was used to evaluate the relationships between indicators and their performance in the urban regeneration process. Finally, 12 indicators were identified as the key factor and designed accordingly. The views of 4 groups (citizens, business, local communities, urban managers) in the SMIC environment were used to evaluate the boreholes. The results of the evaluation of the research findings showed that the regeneration of worn-out tissues in Zanjan has 64 scenarios with. In the meantime, 30 scenarios with a probability factor of 0 and 20 with a probability factor of 20 have been identified, although scenarios 64 and 50 are the most likely scenarios for static income-employment status and government amenities, increased pollution rates, increasing the life of the buildings and reducing their quality. According to the results of the analysis, in the first stage, the ground for improving the belonging of citizens should be created and in the next step, by improving the field of providing government facilities provided the ground for different groups to work as much as possible.

  Keywords: : Urban regeneration, worn-out tissue, stakeholder, Foresight, Zanjan
 • Mahshid Mohammadebrahimi, Amir Oshnooei, Mohsen Shayan *, Mohammad Salarnezhad Pages 69-86

  Nowadays, with urbanization of the battlefield, especially in large cities and metropolises, it is important to consider passive defense as a solution to reduce damage, increase and capability. The purpose of the present study is to evaluate and analyze the urban vulnerability status from the perspective of passive defense in Zahedan city with seven criteria including distance from fire stations, access to higher education, administrative, medical, industrial, military, and urban facilities. The research method is descriptive-analytical and its type is practical. Required information was collected by document and field method and weighted in Super Decision software, then mapped in GIS environment. The results of ANP model showed that among the criteria studied, the highest weighted value was the index of access to military centers weighing 0.193. Has it. Thereafter the indicators of access to health centers, access to administrative centers, urban facilities, access to higher education, industrial use and access to fire stations were calculated as 0.171, 0.152, and 0.139, respectively , 127 /. 117 /. And /. The next priorities are set. Most of the vulnerability in the north and northeast parts of the city is due to the establishment of suburban areas and the presence of worn-out textures and central areas of the city due to the high construction density and high population density. In this regard, the following suggestions were made: Preparation of passive defense codes for special applications including industrial use, revision of urban development plans with urban safety approach, considering the geographical location of Zahedan city in arid and interest area. In the wake of many sunny days, it is necessary to consider solar power generation facilities as much as possible to generate electricity.

  Keywords: Urban Vulnerability, Passive Defense, Zahedan city
 • Aliakbar Salaripour *, Saeed Ghiasvand Mohammadkhani, Sajjad Shabani Kolachahi Pages 87-102

  Mehr Housing Program has been one of the most important housing policies for low-income groups. The implementation process and results of this project encountered many problems and criticisms, one of the most important of which is the lack of adequate facilities for residents and low quality of life in these residential complexes. The purpose of this article is to evaluate the quality of life of Mehr housing inhabitants and its most important determinant factors. After reviewing the research literature and extracting the quality of life factors in residential environments, a researcher-made questionnaire is applied to measure the variables from the perspective of residents. The statistical population of this study is the total inhabitants of Mehr housing in Rasht equal to 8000 households. According to Cochran's formula, the number of samples is 380 people that are selected using a simple random sampling method. The data collected from the questionnaire were first analyzed using descriptive statistical methods as well as Friedman test and then the answers to narrative questions were analyzed using confirmatory factor analysis test in the PLS environment. The results of Friedman test show that among the quality of life indicators in Mehr housing, the highest score (very good) belongs to the variable of urban air quality (avg = 18.39) and then to public transportation (17.03). Job opportunities (9.98) and lack of access to facilities like banks (10.82) are the most important problems in this area. The results of factor analysis of narrative questions show that The most important factors of insecurity in the area are the appearance of addicts (0.84) and abandoned lands (0.75). Cleaning and lighting (0.88), the establishment of parks (0.84), and shopping malls (0.68) are the most important factors to increase vitality. The findings of this study show that the current approach in providing social housing needs a substantial review and the quality of the urban environment should be considered as an important criterion for affordable housing.

  Keywords: Mehr Housing, Mehr Housing Policies, Quality of life, Rasht, Urban Environment Quality
 • Marjan Mohsenzadeh *, MohammadAli abadi, Javid Ghanbari, MohammadHosein Zakeri Pages 103-120

  Perception is the process by which the relationship between human and the environment and using environmental stimuli. So every phenomenon, including an architectural or urban building, transfers its message through meaning, when in the human scope perception. The main goal of this study is to investigate the way of meaning transfer and ranking the types of architectural usage due to the potential of meaning transfer. This research is descriptive from research design viewpoint, which is carried out in Delphi-type survey method. In the theoretical part, internet resources studies have been used to collect required information. Data collection was done after compiling the theoretical framework of the research using a questionnaire technique. The statistical population of the study consists of all faculty and graduate students of Shiraz universities. For population attitude investigation, the types of usage were evaluated in the form of a questionnaire with the degree of adaptation to the meanings transfer potentials and parameters of urban planning in the first step. Data were analyzed from 203 returned questionnaires. The results showed that according to the average score, the ranking of the building typology value belonging to cultural, religious and residential usage are 4.33, 4.03, and 3.91 respectively. Also, the significant level of the hypothesis test showed that there is a significant difference between the various architectural usages in the possibility of providing potential of meaning transfer and parameters of urban planning. Therefore, the matching of different architectural usage is not the same in the possibility of providing potential of meaning transfer.Then, based on the require review of the detailed plan of Shiraz city and according to the affecting meaning factors in transfer mechanism, 12 sites with cultural proposal and urban-metropolitan impact levels were identified. Then, related evaluation criteria were selected to increase citizen participation and citizenship culture. In the second step of the questionnaire, the proposed sites were ranked using the TOPSIS prioritization technique. The final result of this ranking showed that the sites of Adabiiat Crossroads, Vegetable Oil Factory and Goldasht were in the first three places with numerical values of 0.83, 0.75 and 0.72, respectively.

  Keywords: Meaning transfer, Types of usage, Parameters of Urban Planning, Ranking, Urban space
 • Afshin Amoozadeh *, Seyed Reza Azadeh Pages 121-136
  Introduction

  An essential condition for urban communities is the he high level of quality and vitality of urban spaces, in a way that it allows people to enjoy social interactions. In fact, the vitality of urban spaces develops the social health of citizens. Urban art as a representative of art arising from the interior, context, and texture of any community and its people tries to merge art with the present life of people and insert aesthetics into the context of their lives. This kind of art tries to raise the attraction of urban life. As an influential and precious means, urban art has an important role in the quality of public spaces. The artistic elements that exist in urban spaces can be effective in the presence or absence of citizens in urban spaces. In fact, to determine the quality of a place, urban art should be consistent with that place and defined for that context. Unfortunately, despite having enough knowledge about the profits and advantages of the existence of urban arts in urban spaces, such works aren’t seen in our country and there is lack of interaction with users of urban spaces with them. In the present project, to study the role of urban arts in improving the vitality of public spaces, the central sidewalk of Rasht was chosen as a case study.

  Methodology

  The present study mainly aims to investigate the role of cultural and artistic factors in the vitality of public spaces with a case study of Rasht Municipality sidewalk from the citizens’ point of view. To do this, 22 factors in the field of urban arts were identified based on the study of theoretical foundations and research background. Then, based on these factors, the research questionnaire was designed. In this questionnaire, the respondents were asked to estimate the status of these factors in the cultural sidewalk complex of Rasht in the form of Likert scale (1 = very inappropriate, 2 = inappropriate, 3 = moderate, 4 = appropriate, 5 = very appropriate).In the present study, the statistical population was the citizens who were on the sidewalk of Rasht Municipality. To determine the sample size of the study Cochran formula was applied. Since there was no exact statistical information about the statistical population of the study, the size of the population was considered to be unlimited. In Cochran formula, the sample size with the rise of population size will be a maximum of 384. Overall, 400 questionnaires were distributed among the citizens who were on the cultural sidewalk of Rasht Municipality. Then, among the collected questionnaires, 374 of them were complete and accurate which their information was entered SPSS software.In the present study, in order to measure and analyze the data, the statistical tests in SPSS software were applied. In the descriptive findings section, using one sample t-test, the status of urban arts factors in the study area was evaluated. To determine the most effective factors in the vitality of the cultural sidewalk of Rasht Municipality, exploratory factor analysis was applied.

  Results and discussion

  22 factors were studied in the present study, out of which, the factor of night lighting art gained first place with an average score of 3.36. The creative design of sculptures and decorative volumes gained the second place with an average score of 3.26. Factors of historical monuments, painting, and arrangement of decorative elements of buildings, the beauty of the facades of buildings, and waterfront design with average scores of 3.18, 3.09, 3.06 and 2.93 gained third to sixth places, respectively. Based on the results of the present study, the status of eight factors such as traditional plays, theater and street plays, artistic elements, and murals with an average score of less than 1.8 was very inappropriate. Six other factors were placed in inappropriate status. In this regard, factors such as street music, festivals and public carnivals, and beauty in environmental advertising and special and unique buildings can be mentioned. Eventually, only three elements including creative design of sculptures and decorative volumes, waterfront design, and the art of night lighting were placed in an appropriate status.The results of factor analysis indicated that the 22 studied factors were summarized in three factors. The first factor with seven subsets including artistic elements, historical monuments, and creative design of green spaces, painting and arrangement of decorative elements of buildings, creative design of sculptures and decorative volumes, waterfront design and special and unique buildings with a percentage of variance 38.18% has the greatest effect on the vitality of Rasht Municipality sidewalks. These indicators mainly refer to physical elements in the study area. Hence, they are introduced as "artistic elements". Having a percentage of variance of 38.18%, the second factor with three subsets including traditional plays, street theater, street music and festivals and public carnivals with a percentage of variance of 38.18% is considered as the second effective factor on the vitality of the sidewalk of Rasht Municipality. These factors are related to the activities done in the study area. Hence, they are introduced as "artistic and theatrical activities". Eventually, the third factor gains the third place with four subsets including visual and artistic attractions in space, digital paintings and visual arts, mosaics and fresco and murals with a percentage of variance of 15.22%. The third group of factors that is derived from factor analysis refers to graphic arts. Hence, they are introduced as "environmental graphics". Overall, it can be said that out of 22 studied factors, 15 main factors in the field of achievement of urban arts on the sidewalk of Rasht Municipality were identified.

  Conclusion

  Collective and public arenas in the city are considered as a platform for the achievement of urban arts. The spaces that promote vitality are both movement and pause, and in fact urban life can be shown in these spaces. In order to be influential in developing the quality and vitality of that environment, urban art must be defined and demonstrated based on the context and place in which it is formed. In the cultural sidewalk of Rasht, the attractiveness of the studied sidewalk can be increased by designing special and unique buildings, creative design of green space, designing artistic elements and, in fact, by focusing on artistic elements. This attraction makes more use of space and increases the tourism potential and vitality of this space. On the other hand, performing artistic activities such as traditional and indigenous plays, organizing music and street theaters, and celebrating public festivals and carnivals, become a platform for human and social activities and enhance the vitality of the space.

  Keywords: public space, vitality, urban arts, sidewalk, Rasht
 • Maryam Masomi, Gholamreza Jafarinia *, Habib Pasalar Pages 137-152

  City and urbanization is a prominent social process that has largely transformed human interaction with the environment and with other human beings. Over time, this residential center has grown, expanded and expanded due to the prevailing environmental demands and socio-economic conditions. What is important in the current decade is the issue of sustainability in different dimensions of the quality of life of citizens in different cities. The present study aims to investigate the socio-cultural factors affecting the process of sustainable development in the city of Asaluyeh. this research; The type of research has been descriptive-analytical and cross-sectional and correlational, and the statistical population is all citizens over 18 years of age living in Assaluyeh. The number of samples was selected based on Morgan's table, and finally 397 correct questionnaires were used for the final analysis and the sampling method was random. The measurement tool in this study was also a questionnaire. And with the help of Spss software, the obtained data have been analyzed. The results show that in the city under study, independent variables such as the use of mass media with coefficients (5 = 215 = 215), the use of books and magazines (6/29/29), expertise and skills (3/7/07), governance Well (6/65/65), environmental behaviors (4/44 = 44), willingness to participate (4/6/56), citizenship rights (9/02/09) and leisure time (4/4/74 =). Thus, internal changes have predicted a variable of sustainable urban development, with economic factors playing the most important role.

  Keywords: Sustainable Development, Environmental, Citizenship, Media, Assaluyeh
 • Parviz Keshavarzi *, Bashir Beygbabaye, Karim Hoseinzadeh Dalir Pages 153-168

  The importance of urban regeneration is due to the fact that it reflects the view of planners and urban planners on the desired urban life and the contrast between this way of life and the way of life in some contexts and areas of the city. In fact, regeneration means restoring social, economic and environmental life to an area. This movement transforms places, strengthens the social image of oneself, and creates vibrant and attractive places that encourage sustainable inner investment. In this regard, the present study was conducted with the aim of analyzing the relationship between socio-cultural regeneration and the development of the southern Dizaj neighborhood of Bonab city. According to the objectives of the research and the studied components, the type of applied research and its study method is descriptive-analytical. The statistical population is the southern Dizaj neighborhood of Bonab city. Information required to investigate the relationship between socio-cultural regeneration and sustainable development of a neighborhood that includes 4 indicators and 19 indicators of socio-cultural regeneration as an independent variable and 6 indicators of neighborhood development as a dependent variable. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The research sampling method was simple random and the statistical population was 366 people. The results show that the social and cultural components have the greatest effect in promoting the development of the southern Dizaj neighborhood, so that one unit of change in the deviation of social and cultural components are 0.409 and 0.578 units, respectively. They will make a difference in the development of the South Dizge neighborhood. In general, all components of socio-cultural regeneration have had a positive effect, which means that with increasing the amount of socio-cultural regeneration of the study area, its development also increases.

  Keywords: Reconstruction, Urban Reconstruction, Social Reconstruction, South Dizaj neighborhood, Bonab city
 • S. MohammedHussain Kamani, Mehrdad Ahmadi, Sahar Sazgar * Pages 169-186

  New theories emphasize the characteristics of urban elements and tourist places under different titles and categories as preconditions for tourist satisfaction and attraction. Accordingly, the present study seeks to explain the role of urban elements in the accordance with Iranian-Islamic art in attracting and satisfying tourists in Shiraz. This research is applied in terms of purpose and based of nature is descriptive and correlation. The statistical population includes all native, non-native and foreign tourists. The sample consists of 384 people. The method of data collection field survey using a questionnaire. Pearson correlation coefficient and SPSS software were used to test the research hypotheses and ANOVA test was used to check the satisfaction of the elements based on the type of tourists. Finally, to investigate the final model of the research, the structural equal model and AMOS software were used. In a systematic process, three factors that were considered as effective factors on tourist satisfaction and attraction (theatrical element, expressive element and functional element) in three tourist areas of Shiraz that have the characteristics of Iranian-Isslamic art, including Karim Khan Zand citadel, Hafez Tomb and The Gate of The Quran were selected. The results of the analysis of these three historical and touristic areas showed that urban elements in three categories of theatrical, expressive and functional had aposetive and direct effect on the satisfaction and attraction of native, non-native and non-native non -Iranian tourists. Theatrical, expressive and functional elements, respectively, had the greatest impact on attracting and satisfying tourists, and among them theatrical elements had a greatest impact on foreign non-native tourists.

  Keywords: Urban Tourism, urban element, Iranian-Islamic art, tourist attraction, tourist satisfaction
 • Rasa Rabiee *, MohammadMansour Falamaki Pages 187-208

  the issue of identity crisis rooted in the modern current has disturbed residential neighborhoods as urban units. the present study aims to investigate the roots of the identity crisis in residential neighborhoods, identify indicators of identity in historical residential neighborhoods (sample case study: Sang siah neighborhood of shiraz) to provide solutions for the renovation of identity in the new residential neighborhoods. this research is a practical - development and quantitative way of doing it. the theoretical framework was determined using library method and reviewing the specialized documents related to identity and residences, the assessment model of residential neighborhoods based on the criteria and the extracted criteria from theoretical studies were explained and determined to assess the range of study. to measure each of the criteria from the various interviews, objective observation, approach of attitude, review of writings, documents, analysis of maps and other experimental techniques. after collecting the questionnaires and scoring the answers, using SPSS and statistical methods like the Delphi method, the analysis was done. according to the research findings recognition of the identity of the Sang siah neighborhood as urban area (integration, permeability, readability) is located at a high level. This means that the textured of the Sang siah neighborhood is highly favourable from the physical point of view, but in terms of experts, some of the changes in the neighborhood have been exposed to danger in not far - reaching years as an example, it can be referred to the social integration that has been lost in this neighborhood. the recognition indicators of this neighborhood as settlements (security, comfort, tranquility and familiarity) also have a relatively proper average.in the distinction part,which is the next step of recognition, the neighborhood had received an acceptable score, and was finally considered as a locality with identity.

  Keywords: identity, modernism, Identity Crisis, Residential Neighborhoods, Shiraz Sang, e Siah Neighborhood
 • Leila Doudman *, MohammadAli Chitsaz, Syyed Naser Hejazi Pages 209-220

  Shiraz is one of the most attractive Iranian cities for domestic and foreign tourists, so most of the development plans in Shiraz are based on tourism. This study investigates the impact of women’s social participation on their attitude towards sustainable tourism development in Shiraz. Applying a quantitative approach, this study conducted a survey method, and an on-site self-administered questionnaire was distributed randomly to 383 respondents. Regarding the structural model, the overall model fit statistics are within the generally accepted thresholds for good fitness. Structural equation modeling reveals that a significant positive impact of women’s social participation on their attitude towards sustainable tourism development is detected. In the measurement model of women’s participation, the cultural dimension has the stronger coefficient with latent construct, and for the dependent construct, the economic dimension has the stronger coefficient with attitude towards sustainable tourism development. Management participation is the lowest component of women’s participation that reveals structural constraints for them. Attitude towards the economic aspect of tourism development is the highest component and shows the importance of economic issues for women in Shiraz. Women’s participation can improve their positive attitude towards sustainable tourism development, so to gain success on tourism plans, it is necessary to create a participatory space for women. and also their participatory approaches can be effective in laying the groundwork for sustainable development of communities and attitudes towards tourism development. this will not be possible without the support of this important section of society. accordingly' to in the present study 'an attempt has been made to investigate the relationship between social participation of shiraz women in their attitude towards tourism development.

  Keywords: Social Capital, womens participation sustainable tourism, development
 • Ali Shakoor *, Behnosh Nusrati, Mohammadreza Rezaei Pages 221-234

  What is being discussed today in big cities as challenges and crises, including population growth, migration, environmental problems, worn-out structures, accesses, various economic issues, cultural problems and other issues, can be seen in Shiraz.What is being discussed today in big cities as challenges and crises, including population growth, migration, environmental problems, worn-out structures, accesses, various economic issues, cultural problems and other issues, can be seen in Shiraz. Is. Therefore, using the components of measuring good urban governance by considering the situational conditions and spatial justice of Shiraz is one of the objectives of this study. This research is based on field evidence (survey of Shiraz municipal areas based on the distribution of services) and various library documents. Using A H P software, results such as the weight of the utility index of facilities and equipment, parking, park and green space with an incompatibility rate of 0.07, the weight of the religious-cultural-educational use index, sports with an incompatibility rate of 0.07 , the weight of the user index Health-medical, administrative-military with incompatibility rate of 0.1 Therefore, the priority (importance), the studied indicators of regions 1 , 2 , 4 , 6 and 10 are in the desired condition, in other words, there is a fair distribution in these regions and in contrast to the regions. 3 , 5 , 7 , 8 and 9 are in an unfavorable situation and need executive solutions to improve good urban governance and fair distribution of services in order to promote spatial and social justice.

  Keywords: good urban governance, spatial justice, Urban Areas, Shiraz
 • Zahra Hosseini, Mohammadreza Rezaei * Pages 235-250

  More than half of the world's population lives in cities and is expected to increase in the coming decades. Urban can be very effective in regulating the performance of cities and changing the face of space, such as (land use, human density, change in intensity and direction of flows of centers, etc.) residential systems. The space organization in the city is a reflection of the complex relations between different systems such as power system, land use system, population settlement system , system of symbols and identity concepts (both artificial and natural), and communication system within the socio - economic systems of the time and The legacy of the past systems of the city. Therefore, this study was conducted with the aim of analyzing urban spatial organization with an institutional-managerial approach in the metropolis of Tehran. This research is based on field evidence (study of Tehran municipal areas based on spatial organization) and various library documents. Using AHP and TOPSIS methods, which were distributed among 12 urban planning and architecture experts, we study urban spatial organization in the metropolitan area of Tehran. According to the criteria of the institutional-managerial approach, it indicates the desirability of urban spatial organization and consequently the desirability of the situation in the study areas. (0.015 and 0.0153) were tested using F statistical test at a confidence level of 0.95 and the superiority of the diagnostic power of the combined approach over the TOPSIS approach was proved, and in this regard, to provide solutions to improve urban organization with The institutional-managerial approach is discussed.

  Keywords: Organizational, spatial, Institutional, managerial, Tehran