فهرست مطالب

نشریه روستا و توسعه پایدار فضا
سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اکبر عنابستانی*، سیروس قنبری، مرضیه پورجوپاری، علی خدادادی صفحات 1-24

  پایداری جمعیتی حاصل رشد آگاهی در سطوح جهانی در مورد مسایل و موضوعات محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فقر و نابرابری و نگرانی ها درباره یک آینده سالم برای بشر است. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سیاست های جمعیتی دولت بر پایداری جمعیتی سکونتگاه های روستایی شهرستان کرمان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و نرم افزار excel می باشد. جمع آوری اطلاعات به صورت پیمایشی و اسنادی بوده است. و با استفاده از تحلیل رگرسیون و کاربرد مدل های FAHP و FVICOR، به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شد. بنا بر نتایج به دست آمده در تحلیل رگرسیون پایداری جمعیتی به مقدار 20 درصد توسط سیاست های جمعیتی به عنوان متغیر پیش بینی تبیین شده است. بنابراین رابطه بین سیاست های جمعیتی با پایداری جمعیتی در سطح 99 درصد معنادار می باشد. در مدل های مورد استفاده در بین شاخص های مورد بررسی، بیشترین وزن، به شاخص اجتماعی با دارا بودن وزن 562/0 و کمترین وزن به شاخص اقتصادی با وزن 190/0 اختصاص داده شد. براین اساس، می توان چنین بیان نمود که معیار اجتماعی مهمترین تاثیر را در بین عوامل تاثیر گذار داشته است. و در اولویت بندی که در بین روستاها انجام گرفته: بالاترین رتبه از لحاظ شاخص های سه گانه در بین روستاییان به قناتغستان و عرب آباد و کمترین رتبه به سکنج اختصاص یافت. لذا شرایط موجود نشان از آن است که: سیاست های جمعیتی دولت در راستای پایداری جمعیت در دو روستای فوق موثر بوده ولی در دیگر روستاها چنین روندی محقق نشده است.

  کلیدواژگان: ابعاد پایداری، سیاست های جمعیتی، پایداری، پایداری جمعیتی، روستاهای کرمان
 • نرگس حاجیان*، مریم قاسمی صفحات 25-43

  در ایران خشکسالی عامل اصلی شکل گیری بحران آب است. از سوی دیگر بررسی ساختار اقتصادی نواحی روستایی کشور نشان می دهد کشاورزی محور اساسی تامین معیشت و تنها رکن اقتصاد روستا محسوب می شود هرچند چنین ساختاری در گذشته با توجه به اقتصاد بسته و ویژگی های روستا و روستاییان قابلیت دوام داشت ولی با بروز ناپایداری در زمینه های مختلف ازجمله بروز خشکسالی مشکل بتواند آسیب پذیری خانوارهای کشاورز روستایی را در برابر تکانه های بیرونی کاهش دهد. بر این اساس مطالعه حاضر به شناسایی استراتژی های تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی در معرض خشکسالی می پردازد. روش تحقیق از نظر ساختار، توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت، کاربردی است. جامعه آماری 133 آبادی دارای بیش از 20 خانوار بوده است که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه 15 آبادی به عنوان نمونه انتخاب و ابزار پژوهش به کمک 46 خبره محلی تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک دو ابزار مدیریت استراتژیک SWOT-QSPM انجام شد. بر اساس مطالعات اکتشافی، 19 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و 27 نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت پیش روی تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی نواحی روستایی در معرض خشکسالی، شناسایی گردید. نتایج نشان داد؛ با توجه به امتیازات بدست آمده از ماتریس IFE=2.99 و EFE= 3.24 به منظور تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی نواحی روستایی در معرض خشکسالی، راهبردهای تهاجمی(حداکثر/حداکثر) بهینه است. بر اساس ماتریس QSPM راهبرد «تلاش جهت توسعه و گسترش فعالیت های بخش صنعت (صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی) با تکیه بر مواد خام کشاورزی و دامی در روستا» در اولویت قرار دارد. با توجه به اینکه تنوع فعالیت های اقتصادی پایداری معیشت را در نواحی روستایی درپی دارد، سیاستمداران و برنامه ریزان حوزه روستایی می توانند با اتخاذ راهبردهای مناسب با هر منطقه «تنوع بخشی فعالیت ها» خصوصا در بخش غیرزراعی را تسریع بخشند.

  کلیدواژگان: شهرستان چناران، تاب آوری، آسیب پذیری، خشکسالی، تنوع فعالیت های اقتصادی
 • احمد مین باشی، نصرالله مولایی هشجین*، آتوسا بیگدلی صفحات 45-68

  پژوهش حاضر ضمن بررسی عوامل موثر و بازدارنده در ساختار سازمانی مدیریت توسعه روستایی استان گیلان، نقش تحقق مدیریت هماهنگ برنامه ریزی توسعه روستایی این استان را تحلیل و در نتیجه "شورای مدیریت هماهنگ برنامه ریزی توسعه روستایی" را پیشنهاد نموده است. نمونه ای به حجم 81 نفراز متخصصین، مدیران، کارشناسان بخش های مختلف امور روستایی استان گیلان، با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی و نظام مند انتخاب و داده های مرتبط با متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسشنامه بر اساس مبانی نظری و مطالعه مقالات و در نهایت پس از نظرات اصلاحی اساتید محترم تایید و برای پایایی بهتر با استفاده از آلفای کرونباخ با عدد 82/0 مورد تایید قرار گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی، ماهیت توصیفی - تحلیلی و از نظر روش شناسی کمی و کیفی است و اطلاعات به دست آمده از37 گویه با استفاده از نرم افزار SPSS برای اثبات نظریه و ارایه راهکارهای مبتنی بر5 شاخص اصلی توسعه پایدار روستایی و 5 شاخص هماهنگی میان سازمانی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که با ایجاد مدیریت هماهنگ برنامه ریزی توسعه روستایی می توان به توسعه پایدار روستایی استان گیلان دست یافت.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار روستایی، هماهنگی میان سازمانی، چالش های هماهنگی، تاثیر پذیری هماهنگی، استان گیلان
 • ادهم بهروزی، حمیدرضا رخشانی نسب* صفحات 69-88

  پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل نقش شهر ساحلی کنارک در توسعه روستاهای پیرامونی آن می پردازد. این پژوهش از نظر هدف «کاربردی» و از نظر شیوه اجرا «توصیفی- تحلیلی» است. جامعه آماری پژوهش 20 روستای حوزه پیرامونی کنارک با جمعیت بالای 10000 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. جهت جمع آوری داده های میدانی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که به صورت تصادفی ساده در بین پاسخگویان توزیع شده است. داده های مورد نیاز در قالب 4 شاخص و 24 زیرشاخص جمع آوری گردید. جهت تحلیل یافته های استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای، رگرسیون چند متغیره و آزمون تحلیل مسیر و جهت تعیین سطح توسعه یافتگی روستاهای پیرامونی شهر کنارک از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که شاخص اقتصادی با میانگین 910/2 پایین تر از حد مطلوب و شاخص فرهنگی با میانگین 233/3، شاخص اجتماعی با میانگین 059/3 و شاخص زیربنایی و ارتباطی با میانگین 071/3 بالاتر از حد مطلوب قرار دارند. نتایج تحلیل مسیر بیانگر آن است که شاخص اقتصادی با اثر کلی 742/0 و شاخص زیربنایی- ارتباطی با اثر کلی 621/0 به ترتیب بیشترین تاثیر را بر توسعه روستاهای پیرامونی داشته و شاخص فرهنگی با اثر کلی 199/0 کم ترین تاثیر را داشته است همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد، بر اساس سطح معنادری به دست آمده (000/0 Sig=)، بین کارکردهای شهر ساحلی کنارک و توسعه روستاهای پیرامونی آن رابطه معنی داری برقرار است. به عبارتی می توان چنین بیان کرد که اثرات شهر ساحلی کنارک بر توسعه روستایی چشمگیر است. لذا پیشنهاد می گردد با گسترش و رونق گردشگری ساحلی در این خطه علاوه بر افزایش اشتغال در شهر کنارک و روستاهای اطراف به بهبود زیرساخت های روستاهای این ناحیه نیز کمک کرد.

  کلیدواژگان: شهرهای ساحلی، توسعه، توسعه ناحیه ای، روستاهای پیرامونی، شهر کنارک
 • نبی امیدی* صفحات 89-104

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تبیین و سنجش موانع توسعه تعاونی های تولیدی در مناطق مرزی با رویکردی اجتماعی و اقتصادی است. این پژوهش، کمی و ماهیت و هدف آن کاربردی و از نظر گردآوری داده ها نیز پیمایشی است. در این پژوهش 25 متغییر به عنوان موانع توسعه نیافتگی تعاونی های تولیدی در مناطق مرزی شناسایی شدکه پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. بر پایه این ملاک، 4 عامل (عوامل فردی و اجتماعی و فرهنگی، عوامل اداری و حمایتی، عوامل مالی و اقتصادی، عوامل امنیتی و سیاسی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این 4 عامل در مجموع 92.672 درصد از واریانس کل متغییرها را توانستند تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فردی ، اجتماعی و فرهنگی با مجموع بار عاملی 6.055 ، عوامل اداری و حمایتی با مجموع بار عاملی 4.711 ، عوامل مالی و اقتصادی با مجموع بار عاملی 2.928 و عوامل امنیتی و سیاسی با مجموع بار عاملی 1.407 به ترتیب بعنوان مهمترین موانع توسعه تعاونی های تولیدی در مناطق مرزی میباشند. برهمین اساس پیشنهاد میشود برای توسعه تعاونی های تولیدی در مناطق مرزی باتوجه به شرایط خاص این مناطق ، باید دیدگاهی چند بعدی داشت.

  کلیدواژگان: تعاونی تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، مرز، روستا، توسعه
 • حسین کریم زاده*، محسن آقایاری هیر، آذر بکایی صفحات 105-119

  طی دهه های گذشته نگرش به نقش صنایع روستایی به عنوان عامل تاثیر گذار در ساخت اقتصادی نواحی روستایی، سبب شده این صنایع به عنوان مبنایی برای توسعه نواحی روستایی مورد توجه قرار گیرد. اما این صنایع در نواحی روستاهای پیرامونی خود اثرات مثبت و منفی زیادی به ارمغان آورده اند که نیازمند بررسی علمی است. هدف این تحقیق تحلیل اثرات اقتصادی فعالیت شهرک های صنعتی بر سکونتگاه های روستایی پیرامونی در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز بوده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. از حیث روش های جمع آوری، پژوهشی کتابخانه-ای-میدانی محسوب می شود. برای انتخاب روستاها از نظر تاثیرپذیری اقتصادی تعداد 14 روستا در شعاع 10 کیلومتری شهرک صنعتی انتخاب شدند که طبق سرشماری سال 1395 دارای 15084 نفر جمعیت و 4629 خانوار بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 306 خانوار روستایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SMART PLS 3 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهم‏ترین اثر اقتصادی حاصل از استقرار شهرک صنعتی شهیدسلیمی در روستاهای پیرامونی، ایجاد ارزش افزوده تولیدات کشاورزی با میانگین 366/0 بوده است.

  کلیدواژگان: صنایع روستایی، اثرات اقتصادی، شهرک صنعتی شهید سلیمی، معادلات ساختاری، استان آذربایجان شرقی
 • جواد میکانیکی*، رضا کیمیایی، علی اشرفی صفحات 121-139

  امروزه تغییر کاربری اراضی به عنوان فرایندی موثر در فضای جغرافیایی مطرح است. تغییرات کاربری اراضی پدیده ای رو به رشد است که محیط روستایی را دست خوش تغییرات قرار داده است؛ این تغییرات رخ داده در محیط روستا، برنامه های توسعه روستایی که بر مبنای بهبود شرایط روستا و زندگی روستایی در تمام ابعاد پایه گذاری شده را با مشکل رو به رو ساخته است . این تغییرات که غالبا در اثر فعالیت های انسانی روی می دهد به دلیل نبود برنامه ای اصولی، بی توجهی به توسعه پایدار و نداشتن مدیریت پایدار به یکی از مهم ترین معضلات در فضای نوین تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی سکونتگاه های روستایی پیراشهری بیرجند تدوین شده است. به منظور تحقق هدف فوق سه سری از تصاویر ماهواره ای که طی سال های 2000، 2010 و 2020 برای هرکدام از روستاهای مورد مطالعه (حاجی آباد، امیرآباد، چهکند و علی آباد) تهیه و مورد واکاوی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و همچنین جهت تهیه و تحلیل داده ها از سامانه رایانش ابری گوگل ارث انجین، نرم افزار Envi و نرم افزار Arc GIS و همچنین جهت پیش بینی تغییرات افق 1420 از نرم افزار ادریسی استفاده شده است. نتایج حاصل از تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که طی دوره 2000 تا 2020 تغییرات بسیار گسترده ای در بافت فیزیکی محدوده مورد مطالعه ایجاد شده است. به گونه ای که در این دوره مساحت اراضی ساخته شده در روستاهای حاجی آباد، امیرآباد، چهکند و علی آباد به ترتیب از 96/21، 01/22، 21/7 و 52/5 هکتار در سال 2000 به 77/183، 62/129، 07/99 و 08/21 هکتار در سال 2020 تغییر کرده است؛ و مساحت اراضی بایر که در گروه سایر اراضی بررسی شده است کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، کاربری اراضی، روستاهای پیراشهری، شهربیرجند
|
 • Aliakbar Anabestani *, Sirous Ghanbari, Marziyeh Poujoupari, Ali Khodadadi Pages 1-24

  Undoubtedly, the most important population issue in the rural areas of developing countries, such as Iran, is the depopulation of rural areas. Population stability is the result of growth of global awareness about the environmental, social, economic, poverty, inequality and concerns about a healthy future for humankind. Consequently, the present work investigates the effect of government population policies on the population stability of rural areas around Kerman city. The method of this investigation is the descriptive-analytical and its tool is the self-made questionnaire and excel software. The method of data collection is as the survey and documentary. FAHP and FVICOR models are used for analyzing obtained data. According to the obtained results from the used models and among the investigated factors, the maximum and minimum weights are assigned to the social factor with the weight of 0.562 and the economical factor with the weight of 0.190, respectively. Based on this, it can be concluded that the social criterion has the most important effect among the influential factors. In the implemented prioritization of the villages, the highest rank in the terms of three factors is assigned to Qanatghista and Arababad villages and also, the lowest rank is assigned to Sekeng village. It seems that the government's population policies have been effective in the stability of population of the mentioned villages, however, these have not been impressive in the other villages.

  Keywords: Population policies, Stability, Stability population, Kerman villages
 • Narges Hajiyan *, Maryam Ghasemi Pages 25-43

  In Iran, drought is the main cause of the water crisis. On the other hand, the study of the economic structure of rural areas of the country shows that agriculture is the main axis of livelihood and the only pillar of rural economy. Drought can reduce the vulnerability of rural farming households to external shocks. Accordingly, the present study identifies strategies for diversification of economic activities in rural areas exposed to drought. The research method is descriptive-analytical in terms of structure and practical in terms of nature. The statistical population of 133 villages had more than 20 households, which were selected as a sample based on the sample size determination formula of 15 villages and the research tool was completed with the help of 46 local experts. Data analysis was performed using two strategic management tools SWOT-QSPM. Based on exploratory studies, 19 strengths and opportunities were identified as advantages and 27 weaknesses and threats as constraints on the diversification of economic activities in rural areas exposed to drought. The results showed; According to the scores obtained from the matrix IFE = 2.99 and EFE = 3.24, in order to diversify the economic activities of rural areas exposed to drought, aggressive strategies (maximum / maximum) are optimal. According to the QSPM matrix, the strategy of "efforts to develop and expand the activities of the industrial sector (small conversion and complementary industries) based on agricultural and livestock raw materials in the village" is a priority. Given that the diversity of economic activities leads to the sustainability of livelihoods in rural areas, politicians and rural planners can accelerate the "diversification of activities", especially in the non-agricultural sector, by adopting appropriate strategies with each region.

  Keywords: Chenaran County, Resilience, Vulnerability, Drought, diversity of economic activities
 • Ahmad Minbashi, Nasrollah Molaei Hashjin *, Bigdeli Atoosa Pages 45-68

  The present study, while examining the effective and deterrent factors in the organizational structure of rural development management in Guilan province, has analyzed the role of coordinated management of rural development planning in this province and as a result has proposed the "Coordinated Rural Development Planning Management Council". A sample of 81 specialists, managers, experts of different departments of rural affairs of Guilan province, using Morgan table and randomly and systematically selected and data related to research variables were collected using a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed based on theoretical foundations and study of articles and finally after the corrective comments of respected professors and for better reliability was confirmed using Cronbach's alpha with the number 0.82. The present article is descriptive-analytical in terms of practical purpose and quantitative and qualitative in terms of methodology. The information obtained from 37 items using SPSS technique to prove the theory and provide solutions based on 5 main indicators of sustainable rural development and 5 coordination indicators Inter-organizational analysis. The results show that by creating a coordinated management of rural development planning, sustainable rural development of Guilan province can be achieved.

  Keywords: Sustainable rural development, Inter-organizational Coordination, Coordination Challenges, Coordination Impact, Guilan Province
 • Adham Behroozi, Hamid-Reza Rakhshaninasab * Pages 69-88

  The present study investigates and analyzes the role of the coastal city of Konarak in the development of its surrounding villages. This research is "applied" in terms of purpose and "descriptive-analytical" in terms of implementation method. The statistical population of the study is 20 villages around Konarak with a population of over 10,000 people. The sample size was calculated using the Cochran's formula of 382 people. Data collection tools have been library and field. A researcher-made questionnaire was used to collect field data, which was randomly distributed among the respondents. The required data were collected in the form of 4 indicators and 24 sub-indicators. In order to analyze the inferential findings, one-sample t-test, multivariate regression and path analysis test and to determine the level of development of the surrounding villages of Konarak city, fuzzy hierarchical analysis method and fuzzy TOPSIS model have been used. The results of one-sample t-test show that the economic index with an average of 2.910 is lower than the desired level and the cultural index with an average of 3.233, the social index with an average of 3.059 and the infrastructure and communication index with an average of 0.071 3 are above the desired level. The results of route analysis indicate that the economic index with an overall effect of 0.742 and the infrastructure-communication index with an overall effect of 0.621 have the greatest impact on the development of peripheral villages, respectively, and the cultural index with an overall effect of 0.199 has the least impact. Also, the results of regression test show that, based on the obtained significant level (Sig = 0.000), there is a significant relationship between the functions of the coastal city of Konarak and the development of surrounding villages.

  Keywords: Coastal Cities, development, Regional Development, Surrounding Villages, Konarak City
 • Nabi Omidi * Pages 89-104

  Obstacles to the development of production cooperatives in border areas with a social and economic approachAbstractThe purpose of this study is to identify, explain and measure the obstacles to the development of production cooperatives in border areas with a social and economic approach. This research is quantitative and its nature and purpose are practical and in terms of data collection is also a survey. In this study, 25 obstacles were identified regarding the underdevelopment of production cooperatives at the borders. which after using factor analysis, the Kaiser criterion was used to determine the number of factors. Based on this criterion, 4 factors(Individual, social and cultural factors, administrative and supportive factors, financial and economic factors, security and political factors) with a specific value of more than 1 were identified and identified as extractable factors. According to the statistical indicators using the main factor analysis method, these 4 factors could explain a total of %92.672 of the total variance of the variables. The results showed that Individual, social and cultural factors with a total factor load of 6.055, administrative and supportive factors with a total factor load of 4.711, financial and economic factors with a total factor load of 2.928 and security and political factors with a total factor load of 1.407, Respectively, the most important obstacles are the development of production cooperatives at the borders. Therefore, it is suggested that for the development of production cooperatives in border areas, given the specific conditions of these areas, a multidimensional perspective should be considered.Keywords: Production, economic and social cooperatives, border, village, development

  Keywords: Production, economic, social cooperatives, border, village, development
 • Hossein Karimzadeh *, Mohsen Aghayari Hir, Azar Bokaeii Pages 105-119

  Over the past decades, the attitude to the role of rural industries as an influential factor in the economic construction of rural areas, has led to these industries as a basis for the development of rural areas. However, these industries have brought many positive and negative effects in the surrounding rural areas, which requires scientific study. The purpose of this study was to analyze the economic effects of the activity of industrial towns on the surrounding rural settlements in the Shahid Salimi industrial town of Tabriz. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. In terms of collection methods, it is a field-library research. To select villages in terms of economic impact, 14 villages within a 10 km radius of the industrial town were selected, which according to the 2016 census had a population of 15084 people and 4629 households, using the Cochran's formula, 306 rural households were selected as a sample. Then, SMART PLS 3 software was used to analyze the data. The results showed that the most important economic effect of the establishment of Shahid Salimi industrial town in the surrounding villages was the creation of added value of agricultural products with an average of 0.366.

  Keywords: Rural industries, Economic effects, Shahid Salimi Industrial Town, Structural equation, East Azerbaijan Province
 • Javad Mikaniki *, Reza Kimiaee, Ali Ashrafi Pages 121-139

  Today, land use change is an effective process in geographical space. Land use change is a growing phenomenon that has changed the rural environment; These changes in the rural environment have hampered rural development programs based on improving rural conditions and rural life in all its dimensions. These changes, which often occur as a result of human activities, have become one of the most important problems in the new environment due to the lack of a principled program, neglect of sustainable development and lack of sustainable management. The present study has been compiled with the aim of investigating and analyzing land use changes in rural settlements of Birjand. In order to achieve the above goal, three series of satellite images that have been prepared and analyzed for each of the studied villages (Hajiabad, Amirabad, Chehkand and Aliabad) during 2000, 2010 and 2020. The research method is descriptive-analytical and also for preparing and analyzing data from the cloud computing system of Google Earth Engine, Envi software and Arc GIS software and also for predicting the changes of Horizon 1420, Idrisi software has been used. The results of satellite images show that during the period 2000 to 2020, extensive changes have been made in the physical texture of the study area. In this period, the area of ​​land built in the villages of Hajiabad, Amirabad, Chehkand and Aliabad from 21/96, 22/01, 7/21 and 5.52 hectares in 2000 to 183.77, respectively. , 129.62, 99.07 and 21.08 hectares have changed in 2020; And the area of ​​barren land that has been surveyed in the group of other lands has decreased. Also, the results of Horizon 1420 forecast show that the major land use changes in the next 20 years will be in the field of built and residential lands.

  Keywords: Spatial analysis, Land use, Pirashahri villages, Birjand city