فهرست مطالب

نشریه رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مینا فرامرزی پلنگر، مجتبی معظمی*، اسماعیل کاوسی صفحات 1-25

  این تحقیق در راستای رابطه جهت گیری استراتژیک و توسعه مقاومت فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می باشند. که حدودا 35000 نفر می باشند. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (بر اساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان) تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 24 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارایه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون پارامتری همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، جهت گیری استراتژیک بر توسعه مقاومت فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال اثر مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: جهت گیری استراتژیک فرهنگی، مقاومت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مهدی عمانی، جمال بیگی*، بابک پور قهرمانی صفحات 26-42

  تفکر اجباری، ابزاری نو، برای به دست گیری ذهن بشریت می باشد که توسط فناوری هارپ صورت می گیرد. دارندگان این فناوری، این کار را در راستای رسیدن به منافع خود کرده و با تغییر تفکر و اعتقادات ملت ها سعی در نابودی آن ملت دارند که در معنای عامیانه همان گروگان گیری تفکرات می باشد. تنها راه مقابله با این پدیده خطرناک، «جهاد تبیین» می باشد که مقام معظم رهبری در ماه های اخیر آن را مورد تاکید قرار داده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی جهاد تبیین به عنوان راهبردی پیشگیرانه در قبال پدیده تفکر اجباری بوده که توسط فناوری هارپ ایجاد می شود. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که ضرورت بیان حقیقت، اقناع سازی، شناسایی جبهه و موضع دشمن، پدیده تکرار مطلب، بارش فکری و در نهایت استمرار تبیین به عنوان مولفه های جهاد تبیین در پیشگیری از تفکر اجباری بسیار سودمند می باشند.

  کلیدواژگان: جهاد تبیین، فناوری هارپ، تفکر اجباری، راهبرد پیشگیرانه
 • محمدرضا رادفر، منصوره علیقلی* صفحات 43-62

  مذهب به عنوان ارزش والای شخصی از دیرباز بخشی از تصمیمات مالی بوده است.مشارکت دینی را میتوان به عنوان یک اقدام عقلانی در نظر گرفت که افراد ارزش سرمایه انسانی خود را افزایش میدهند.مالی اسلامی شامل تمامی خدمات و معاملاتی میشود که در بازارهای مالی رخ داده و با اصول و قوانین اسلام مطابقت داشته باشد.در گذشته به ابزارهای تامین مالی اسلامی توجه شایانی نشده بود اما در سالیان اخیر،نگاه ویژه به نظام مالی اسلامی شده و نه تنها کشورهای مسلمان،بلکه کشورهای غیراسلامی نیز از این نظام کارآمد استفاده برده به طوریکه پیشبینی میشود گسترش بازار مالی اسلامی تا سال   2024 به بیش از 5/3 تریلیون دلار آمریکا برسد.از آنجاکه امور مالی اسلامی به رشد و توسعه سریع خود ادامه میدهد،پیچیدگی فزاینده و خطرات ذاتی آن چالشهای متعددی را برای بازیگران ذیربط و مقامات نظارتی و بانکهای مرکزی که ضامن ثبات مالی هستند ایجاد میکند لذا ضرورت بررسی این نظام کارآمد محسوس میباشد.هدف از این پژوهش تحلیل موشکافانه و دقیق مفاهیم و اصول نظام مالی اسلامی است؛از اینرو این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و به تشریح نظام مالی اسلامی به عنوان نظام کارآمد مالی مبتنی بر اسلام و شرع مقدس و راه حلی پویا برای اقتصاد در جهان متلاطم امروزی پرداخته میشود.

  کلیدواژگان: مالی اسلامی، بازارهای مالی، شرع مقدس، ابزارهای تامین مالی اسلامی
 • فیروزه قاسم، محسن امینی خوزانی*، علیرضا روستا صفحات 63-82

  پرداختن به موضوع کیفیت فناوری اطلاعات و دانش جدید در حوزه مدیریت جهادی اهمیت بیشتری یابد که هدف کاربردی این تحقیق را نشان می دهد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی می باشد. همچنین روش پژوهش به صورت کمی است و با توجه به اینکه روابط بین شاخص ها مورد بررسی قرار می گیرد، از نوع همبستگی است.. جامعه آماری این پژوهش کلیه سرپرستان، روسا و مدیران تولید و بازاریابی دفاتر مرکزی و نمایندگی های مجاز شرکت های منتخب در صنعت خودرویی می باشد. حجم جامعه برابر با 4000 نفر است. بنابراین با توجه به حجم شمارش پذیر و محدود جامعه، در این پژوهش تعداد اعضای نمونه از طریق جدول مورگان تعیین گردید که بر اساس جدول مورگان تعداد اعضای نمونه 351 نفر می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد قابلیت های تجارت الکترونیکی استفاده گسترده از اینترنت در فعالیت های تجاری را ترویج می کند و تصمیم گیری و کارایی را در بین کارکنان تسهیل می کند و در نتیجه سیستم عملیاتی شرکت ها را بهینه می کند . همچنین از طریق این چابکی، شرکت های خودرویی می توانند بین فناوری های تجارت الکترونیک، اهداف تجاری و خواسته های بازار هم افزایی ایجاد کنند.

  کلیدواژگان: قابلیت های تجارت الکترونیک، مدیریت دانش با رویکرد مدیریت جهادی، چابکی سازمانی
 • حسین قدیانی* صفحات 83-104

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مسایل و مشکلات در برقراری ارتباطات انسانی به عنوان یکی از مهمترین و اثر بخش ترین مولفه های مطروح در حوزه رفتار سازمانی و شناسایی راه های بهبود این روابط ، در میان مدیران میانی ،کارکنان و معاونین یک سازمان قشری در سال 98 انجام شده است. این پژوهش کیفی با راهبرد پیمایشی و از نوع کاربردی است و ابزار بکار رفته در آن مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. جامعه مورد بررسی در این تحقیق کلیه کارکنان ،مدیران میانی و معاونین یکی از اقشار سازمان بسیج مستضعفین می باشند. به این منظور با استفاده از شیوه پژوهشی کیفی و به روش نمونه گیری تمام شماری با 30 نفر از مدیران و کارکنان سازمان مذکور مصاحبه صورت گرفت و سپس با استفاده از روش تحلیل تم به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق گویای این مطلب است که نحوه و چگونگی ارتباطات انسانی میان کارکنان ،مدیران و معاونین این سازمان نقش مهمی در اداره آن دارد. مدیران میانی و معاونین باید با داشتن تخصص در زمینه کاری خود دو آشنا بودن با روابط انسانی و شناخت از حدود اختیارات و وظایف خود در ساختار سازمان به فعالیت بپردازند.

  کلیدواژگان: ارتباطات انسانی، مهارت های ارتباطی، رفتار سازمانی، معاونین، مدیران میانی
 • حسنعلی محمدی، محمد قاسمی*، کاوه خلیلی دامغانی، غلامرضا هاشم زاده، کیامرث فتحی صفحات 105-121

  حجم عظیم طرح های نیمه تمام یکی از واقعیت های مدیریت بخش عمومی در حال حاضر در کشور است. از یک سو اتمام این طرح ها نیازمند حجم منابع عظیمی است که تجهیز آن خارج از توان دولت است و از سوی دیگر تعدادی از این طرح ها در حوزه هایی است که امکان واگذاری آن ها وجود ندارد. نمایندگان مجلس تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را راه حل طرح های نیمه تمام می دانند. این تحقیق که به روش کیفی انجام شده تلاش دارد با تحلیل نظرات خبرگان به دو سوال پاسخ دهد: اول آیا همه طرح های نیمه تمام را می توان واگذار کرد و دوم روش های اقتصادی سازی طرح ها برای واگذاری چیست؟ متن مصاحبه ها بوسیله نرم افزار کدگذاری باز شده است. نتایج تحلیل: در هر راه حلی توجه به شرایط زمینه ای (طبقه بندی طرح های ناتمام ، اقتصادی سازی آنها و...)، شرایط علی (کنترل تصویب طرح ها)، شرایط مداخله ای (عدم استفاده از ظرفیت های قوانین واگذاری ، عدم ورود سازمان خصوصی سازی و..)، راهبردها (تدوین پیش نیاز های حقوقی ،تهیه آیین نامه ها و...) پیامد (ایجاد انگیزه برای مدیران طرح ها از طریق ایجاد روش بازگشت منابع صرفه جویی شده و...) ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: طرح های عمرانی ناتمام، اقتصادی سازی، واگذاری ومشارکت عمومی خصوصی
 • سید حامد موسوی پناه *، جعفر حسین پور سعادت آبادی، اسماعیل کاوسی صفحات 122-133

  مقاله حاضر با هدف دستیابی به مولفه های کلیدی در دست یابی به حکمرانی طب اسلامی بواسطه رسانه ها با روش کیفی و تکنیک مصاحبه در بین 20 نفر از کارشناسان طب اسلامی وکارشناسان مطالعات رسانه با در نظر گرفتن اشباع نظری انجام شده. اساس نظری پژوهش نیز با تکیه بر اندیشه های مطرح شده نظریه کاشت، یادگیری اجتماعی و برجسته سازی و گلوله جادویی تفسیر شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده. یافته های پژوهش نشان می دهد، مولفه های کلیدی در چند مقوله عبارت است از، محتوای رسانه ای، استقلال حرفه و اقتصادی رسانه، نیازسنجی مخاطب، گروه های صاحب منفعت و تاکتیک های روانی که هریک پس از بررسی به یکدیگر مرتبط شده و در نتیجه می تواند منجر به سلطه سبکی از درمان یعنی طب اسلامی، شود. به طور کلی دیدگاه کارشناسان نیز نسبت به عملکرد رسانه ملی در زمینه طب اسلامی ، نیازرسانه ملی به توجه بیشتر در زمینه های محتوا، سلطه سیاست های نادرست سبک درمانی در رسانه و توازن در اشاعه محتوای منتشره بر مبنای فرهنگ درمان اسلامی و طب نوین را اشاره کرده است.

  کلیدواژگان: حکمرانی طب اسلامی، رسانه ملی، مدیریت درمانی، مخاطب
|
 • Mina Faramarzi Palangar, Mojtaba Moazzami *, Esmail Kavousy Pages 1-25

  The aim of the current applied, descriptive and correlational study was to investigate the relationship between Cultural stratejic orientation & Cultural resistance at Islamic Azad University, North Tehran Branch. The research population comprised 35000 students in Islamic Azad University, North Tehran Branch of whom a sample 384 was randomly selected, based on Morgan Table, to participate in the study. The research data were collected using a researcher-made five-point level Likert scale questionnaire comprising 4 factors and 24 items tapping the participants’ responses were. Therefore, 400 questionnaires were distributed among members of the target population. Having distributed and collected the questionnaires, we analyzed descriptively and inferentially. Descriptively, features like absolute and relative frequency, mean, standard deviation and variance of background and main variables were estimated. Inferentially, correlational tests, multiple regression and spirman used indicated that Cultural stratejic orientation had a significant effect on Cultural resistance at Islamic Azad University, North Tehran Branch.

  Keywords: Cultural stratejic orientation, Cultural resistance, Islamic Azad University North Tehran Branch
 • Mehdi Omani, Jamal Beigi *, Babak Poorgahremani Pages 26-42

  Forced thinking is a new tool for capturing the human mind by Haarp technology. The owners of this technology have done this in order to achieve their interests and by changing the thinking and beliefs of nations, they are trying to destroy that nation, which in the popular sense is the hostage of thoughts. The only way to deal with this dangerous phenomenon is "explanation jihad", which the Supreme Leader has emphasized in recent months. The main purpose of this article is to investigate the explanation jihad as a preventive strategy against the phenomenon of forced thinking created by Harp technology. The research method is descriptive and analytical and the data collection is library and filing. The research method is qualitative and the research findings indicate that the need to express the truth, persuasion, identifying the enemy front and position, the phenomenon of repetition, brainstorming and finally the continuation of explanation as components of jihad explanation in the prevention of forced thinking They are very useful.

  Keywords: Explanatory Jihad, Haarp Technology, Forced Thinking, Preventive Strategy
 • MohammadReza Radfar, Mansoureh Aligholi * Pages 43-62

  Islamic finance includes all operations, services, as well as transactions that take place in the financial markets and are in accordance with the principles, rules and laws of Islam and the Holy Sharia. In the past, Islamic financing instruments may not have received much attention, but in recent years, special attention has been paid to the Islamic financial system, and not only Muslim countries, but also non-Muslim countries have used this efficient system, so that as predicted, The expansion of the Islamic financial market by 2024 will reach more than 3.5 trillion US dollars. The purpose of this study is a meticulous and accurate analysis of the concepts and principles of the Islamic financial system; hence, this research is an applied research of descriptive-analytical type. Therefore, in this study, the Islamic financial system is described as an efficient financial system based on Islam and holy Sharia and a dynamic solution for the economy in today's turbulent world.

  Keywords: Islamic finance, Financial Markets, Holy Sharia, Islamic financing instruments
 • Firoozeh Ghasem, Mohsen Amini Khozani *, Alireza Rousta Pages 63-82

  Addressing the issue of the quality of information technology and new knowledge becomes more important, which shows the practical purpose of this research. The present research is a survey in terms of applied purpose and in terms of nature and method. Also, the research method is quantitative and considering that the relationships between the indicators are examined, it is of the correlation type. The statistical population of this research is all supervisors, heads and production and marketing managers of head offices and authorized agencies of selected companies in Is the automotive industry. The size of the community is equal to 4000 people. Therefore, according to the countable and limited volume of the population, in this study, the number of sample members was determined through Morgan table, which according to Morgan table, the number of sample members is 351 people. The results of the present study showed that e-commerce capabilities promote the widespread use of the Internet in business activities and facilitate decision-making and efficiency among employees, thus optimizing the operating system of companies. Through this agility, car companies can also create synergies between e-commerce technologies, business goals and market demands.

  Keywords: E-commerce capabilities, Knowledge management, Organizational Agility
 • Hossein Ghadiani * Pages 83-104

  the present study aims to identify problems in establishing human communication as one of the most important and most effective components in the field of organizational behavior and identify ways to improve these relationships among middle managers, vice-presidents, employees of the corps of organization in 96 years. Has been. This qualitative research is a survey-oriented and applied-type strategy, and the tool used in this semi-structured interview is. The population under study in this study is all employees, middle managers and vice-presidents of one of the poorly resourced Basij organizations. For this purpose, a qualitative research method was used and a complete sampling was conducted with 30 managers and staff of the organization. Then, using the theme analysis method, they were analyzed. The results of this study indicate that the way human relations are conducted between employees, managers and vice-presidents of this organization plays an important role in managing it. middle managers and vice-presidents should have the expertise and experience of working in the organization and familiarity with the principles of human relations and communication skills, as well as being aware of the limits of their authority and responsibilities in the structure of the organization.

  Keywords: Human Relations, communication skills, Organizational behavior, Middle managers
 • Hassanali Mohammadi, Mohammad Ghasemi *, Kaveh Khalilidamghani, Gholamreza Hashemzadeh, Kiamars Fathi Pages 105-121

  The government in Iran, like other developing countries after World War II, considered itself responsible for eliminating the country's backwardness and tried to eliminate these backwardness by designing development programs and implementing development projects. The huge volume of semi-finished development projects is one of the realities of public sector management in the country at present. MPs consider the approval of the public-private partnership bill as the solution to the semi-finished projects. This qualitative research tries to answer two questions by analyzing the opinions of experts: first: can all semi-finished projects be ceded and second: What are the ways to economize plans for assignment? The text of the interviews has been opened by the coding software. The results of the analysis are that there is no general solution for all projects and in each case according to the background conditions (classification of unfinished projects, the possibility of their economization, etc.), causal conditions (control of project approval), conditions Intervention (use of the capacities of transfer laws, entry of the privatization organization into this issue, etc.), strategies (development of legal prerequisites, preparation of regulations, etc.) and outcome (motivation for project managers by creating a return method Resources saved, etc.) are necessary.

  Keywords: Unfinished development projects, Economicization, transfer, public-private partnership
 • Seyed Hamed Mosavi Panah *, Jafar Hosseinporsaadatabadi, Esmail Kavousy Pages 122-133

  The present article aims to achieve the key components in achieving the rule of Islamic medicine through the media with a qualitative method and interview technique among 20 Islamic medicine experts and media studies experts with theoretical saturation. The theoretical basis of the research has been interpreted based on the ideas of planting theory, social learning and highlighting and magic bullets.Data analysis was performed in three stages of open, axial and selective coding. The research findings show that the key components in several categories are: media content, professional and economic independence of the media, audience needs assessment, interest groups and psychological tactics, each of which is related to each other and can lead to domination. Be a style of treatment, ie Islamic medicine. In general, the view of experts on the performance of the national media in the field of Islamic medicine, the national media needs to pay more attention to the content, the dominance of incorrect media style policies in the media and balance in disseminating content based on Islamic treatment culture and modern medicine.

  Keywords: Islamic medicine governance, National media, medical management, Audience