فهرست مطالب

مطالعات امنیت اجتماعی - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 70، تابستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 70، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جعفر محمدی برزگر، علیرضا حیدرنژاد صفحات 1-24

  زمینه و هدف:

   جرایم در فضای سایبری در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است یکی از این جرایم اعمال جرایم مفاسد اخلاقی می باشد. بنابراین، تحقیق حاضر، با هدف تعیین ساز وکارهای پیشگیری اجتماعی از جرایم مفاسد اخلاقی در فضای سایبری در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نگاشته شده است.

  روش شناسی:

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی و کمی) است. همچنین از نظر گردآوری داده ها در رویکرد کیفی، روش پژوهش اکتشافی و در رویکرد کمی از نوع پیمایشی است. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 28 نفر از خبرگان تخصصی در حوزه فضای سایبر به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری برای بومی سازی مفهومی پژوهش استفاده شد. در بخش کمی، جامعه آماری، فرماندهان، مدیران میانی و کارکنان صاحب نظر در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به تعداد حدود 560 نفر بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. در نهایت، 115پرسش نامه بسته پاسخ، در بخش های مختلف این فرماندهی با در نظر گرفتن روش اختصاص متناسب، توزیع شد. برای تحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از نرم افزار Spss و لیزرل و جهت تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  در تحلیل یافته های بخش کیفی سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از جرایم مفاسد اخلاقی در فضای سایبری دارای 71 مضمون، 15 مولفه و 3 بعد اساسی قبل از وقوع، حین وقوع و بعد از وقوع می باشد. یافته های بخش کمی نیز بیانگر این است که ضریب تاثیر برنامه های فرهنگی و تقویت توانمندی های  اجتماعی با بیشترین میزان، به عنوان موثرترین مولفه های اثرگذار بر پیشگیری اجتماعی است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اولویت بندی صورت گرفته در مورد مولفه های پیشگیری اجتماعی در فضای سایبری، مدیران باید به طور جد در زمینه های «برنامه های فرهنگی (75/4)، تقویت توانمند های اجتماعی (71/4)، آموزش های عمومی (67/4) و اطلاع رسانی عمومی (62/4)» اقدامات موثر و مستمری را انجام دهد. بر این اساس پیشگیری از مفاسد اخلاقی در وضعیت های سه گانه قبل، حین و بعد از وقوع نیازمند اقدامات متناسب با خود می باشد.

  کلیدواژگان: پیشگیری اجتماعی، جرم، مفاسد اخلاقی، فضای سایبر
 • محسن نیازی، زهره رضوانی، زهرا صادقی آرانی صفحات 25-49
  زمینه و هدف

  برخی نیازهای بشر در طول تاریخ نه تنها میزان اهمیت شان کاسته نمی شود بلکه ابعاد جدیدی از آن ها با گذشت زمان به وجود می آید، نیاز به امنیت یکی از این نیازهای اساسی جامعه انسانی است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی و همچنین مدل سازی این تعامل بر اساس تکنیک مد ل سازی ساختاری و تفسیری است.

  روش تحقیق:

   این پژوهش با استفاده از روش کیفی و کمی به گردآوری اطلاعات از پژوهش های متعدد پرداخته و پس از دستیابی به عوامل تاثیرگذار بر امنیت اجتماعی، از قبیل: پایگاه اقتصادی-اجتماعی، هوش فرهنگی، مصرف و عملکرد رسانه، قوم گرایی، کنترل اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هویت اجتماعی، دین داری، عملکرد پلیس، حمایت اجتماعی و اعتماد اجتماعی، این عوامل در قالب یک پرسشنامه خود تعاملی تنظیم شده و در اختیار 15 خبره و متخصص حوزه جامعه شناسی قرار گرفته است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و هوش فرهنگی از عوامل کلیدی موثر بر امنیت اجتماعی شناسایی شده و در راس نمودار عوامل تاثیرگذار بر امنیت اجتماعی جای گرفته است.نتایج نشان می دهد با توجه به اینکه دو عامل هوش فرهنگی و پایگاه  اقتصادی-اجتماعی در راس متغیرهای موثر بر امنیت اجتماعی قرار گرفته اند، در سطح فردی و اجتماعی مخصوصا نهادهای مرتبط باید در جهت افزایش توانایی یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی برای ارایه پاسخ های رفتاری صحیح  و هم چنین افزایش و تقویت پایگاه افراد راه مناسب را اتخاذ نمایند.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، امنیت، مدل سازی ساختاری تفسیری، عوامل موثر بر امنیت، الگوی تعاملی
 • ایوب آقارحیمی، اسماعیل جهانبخش، اصغر محمدی، علیرضا کولیوند صفحات 51-81
  زمینه و هدف

  احساس امنیت پدیده روان شناختی-اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورت های گوناگون آن را تجربه می کنند. تهدیدات رایجی که کم و بیش در همه جوامع دیده می شود و زمینه عدم احساس امنیت اجتماعی را پدید می آورد بسیارند. احساس امنیت به عنوان یک متغیر اجتماعی می تواند تحت تاثیر عوامل متعدد اجتماعی و فردی قرار گیرد. هدف در این پژوهش مقایسه احساس امنیت شهروندان استان هرمزگان (شرق، غرب و مرکز) و تاثیر ابعاد اجتماعی توسعه متوازن برآن می باشد.

  روش تحقیق: 

  پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و با روش پیمایشی صورت گرفته و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفری را در استان هرمزگان انتخاب نموده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و از پرسشنامه برای گردآوری داده ها بهره برده است و اعتبار ابزار گردآوری داده ها محتوایی و پایایی آن از روش میزان آلفا کرونباخ سنجیده شده است. و از آزمون های تی، آنوا، همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر تاثیر مولفه های مختلف ابعاد اجتماعی توسعه در پیش بینی و تبیین احساس امنیت مورد تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق حاکی از این است که احساس امنیت در نقاط سه گانه مورد مطالعه در سطح متوسط ارزیابی گردیده اما ابعاد اجتماعی توسعه متوازن به یک اندازه در این مناطق توسعه نیافته است و در شرق و غرب استان نسبت به مرکز  این ابعاد کمترین تاثیر را داشته اند.یافته های پژوهش نشان می دهد که در شهرستان های لنگه و میناب متغیرهای مستقل (ابعاد اجتماعی توسعه) عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، پایداری اجتماعی و کیفیت زندگی تنها توانسته اند به ترتیب حدود 4/17 و 1/15درصد واریانس متغیر وابسته (احساس امنیت) را تبیین نمایند، در صورتی که در شهرستان بندرعباس متغیرهای مستقل حدود 7/41 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده اند.

  کلیدواژگان: همبستگی اجتماعی، رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، پایداری اجتماعی، اخلاق توسعه اجتماعی
 • حسین شعبانی، خلیل میرزایی، مجید رادفر صفحات 83-106
  هدف و زمینه

  در توسعه گردشگری عوامل متعددی تاثیرگذار هستند که امنیت شاخص ترین عامل گسترش آن است. امنیت و گردشگری دو مقوله وابسته به یکدیگر در مناسبات داخلی و خارجی هستند که در تعامل دو جانبه می توانند تاثیر افزایشی یا کاهشی بر هم داشته باشند، به این معنا که افزایش امنیت تاثیر بالایی بر گردشگری و جهت یابی منافع اقتصادی آن دارد و بروز هر گونه ناامنی در سطوح مختلف زیان های جبران ناپذیری به این صنعت وارد می سازد. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین امنیت اجتماعی و توسعه گردشگری در شرق استان تهران می باشد.

  روش تحقیق: 

  پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه ی روش تحقیق از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه گردشگران اعم از بومی و غیربومی شرق استان تهران در سال 1400 می باشد که با استفاده از فرمول جامعه نامحدود 391 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته امنیت اجتماعی شهروندان و توسعه گردشگری کریس و همکاران (2006) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو بخش توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جدول، شکل و نمودار) و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارLISREL  </em>و SPSS20 انجام گرفت.

  یافته ها و نتیجه گیری: 

  در این پژوهش متغیرهای مستقل عبارتند از: اعتمادسازی، عوامل کالبدی، عملکرد پلیس، عوامل زیرساختی، عوامل اجتماعی و فرهنگی و متغیر وابسته توسعه گردشگری می باشد. که نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند اعتماد سازی به میزان (36/0)، عوامل کالبدی (15/0)، عملکرد پلیس (13/0)، عوامل زیرساختی (27/0) و عوامل    اجتماعی-فرهنگی (25/0) بر توسعه گردشگری تاثیر دارد.نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین مولفه های امنیت اجتماعی و توسعه گردشگری در سطح معناداری01/0رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی هر مقدار امنیت اجتماعی گردشگران، افزایش یابد به همان اندازه تمایل آنان به سفر به این مناطق، بیشتر است. و زمانی گردشگری در این مناطق توسعه می یابد که مسیولین مربوطه به تامین امنیت گردشگران در همه ابعاد توجه کرده و تمهیدات لازم را به کار برده باشند.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، گردشگری، توسعه گردشکری، ارتباط، شرق استان تهران
 • افسانه ادریسی، محمدباقر تاج الدین، فاطمه سلطانی لف شاکرد صفحات 107-128
  زمینه و هدف

  مهم ترین مولفه اجتماعی در جوامع امروزی که قدم بزرگی در زندگی فرد و ایفای نقش او در جامعه دارد نیاز به امنیت اجتماعی است. امنیت اجتماعی یک مفهوم ساده نیست بلکه زیربنا و ساختار اصلی فرد در حوزه فردی، خانوادگی و جامعه ای می باشد. این پژوهش تلاش دارد کاووشی در طرد اجتماعی و امنیت اجتماعی افراد در شهر تهران داشته باشد و عوامل دخیل در طرد اجتماعی افراد که باعث عدم امنیت اجتماعی آن ها می شود را مورد تحلیل قرار دهد.

  روش تحقیق:

  در این پژوهش روش کیفی بوده است و با 27 نفر از افراد ساکن شهر تهران که طرد اجتماعی شده اند مصاحبه گردید. با تکنیک گراندد تیوری داده های مصاحبه به ترتیب ابتدا کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی و در نتیجه پس از آن با تعیین مقوله هسته نظریه پردازی صورت گرفت.

  یافته ها و نتیجه گیری:

  یافته های پژوهش نشان داد که طرد اجتماعی بر امنیت اجتماعی تاثیر به سزایی دارد و افرادی که دچار طرد اجتماعی می شوند از امنیت اجتماعی بسیار کمی برخوردار هستند.در نتیجه هر چه میزان طرد اجتماعی در افراد بیشتر باشد، باعث بروز پیامدهایی مانند افسردگی، انزوا، آسیب های اجتماعی و حتی خشونت اجتماعی در فرد  می شود. عواملی مانند مشکلات اقتصادی، فرهنگی و آموزش های فردی و اجتماعی نیز بر میزان طرد اجتماعی افراد تاثیر به سزایی دارد. آموزش اصولی در کودکی، ایجاد فضای رشد، تحصیل و امکانات خوب در نوجوانی و بزرگسالی می تواند از طرد اجتماعی جلوگیری کند. برخورداری از امنیت اجتماعی، در ساختار رشد و  بهره وری جامعه تاثیر به سزایی دارد.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، طرد اجتماعی، عوامل اقتصادی، خشونت اجتماعی، آموزش، حمایت اجتماعی
 • علی فرهادی پور، علیرضا صالحی، مهدی هوشیار صفحات 129-153

  زمینه و هدف:

    فرهنگ سازمانی، به معنای الگویی از پیش فرض های بنیادین و مجموعه ای از ارزش ها، باورها، درک و استنباط، شیوه تفکر و اندیشیدن است که اعضای یک گروه را هدایت می کند. هدف این مقاله بررسی فرهنگ سازمانی ضابطان دادگستری و نقش آن در دادرسی کیفری عادلانه با تمرکز بر حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و انگلستان می باشد.

  روش تحقیق:

  که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  پلیس در نظام حقوقی انگلستان دارای مبانی تاریخی، نظری- جرم شناسی و عمل گرایانه با رویکرد مدیریت جمعیت کیفری م ی باشد و اختیارات عمده ای در زمینه متوقف کردن رسیدگی های کیفری یا جلوگیری از ورود مرتکبان به سیستم عدالت کیفری دارد که از آن تحت عنوان پاسخ های خارج دادگاهی پلیس یا حل و فصل های جایگزین یاد می شود. در حقوق ایران به علت نبود بستر مناسب برای دخالت قضایی پلیس و یا فرهنگ سازمانی منسجم، اقدامات ضابطان فاقد اثربخشی لازم بوده و امکان تفویض اختیار قضایی به  آن ها- همانند انگلستان-وجود ندارد. فرهنگ سازمانی ضابطان در حقوق ایران در پرتو رویکرد انتظامی-امنیتی شکل گرفته در حالی که در انگلستان رویکرد حمایت محور منصفانه حول اقدامات پلیس در ارتباط با مسایل قضایی وجود دارد. فرهنگ سازمانی حاکم از طریق استخدام افراد شایسته، آموزش های صحیح،  نظارت های مستمر و واکنش های تشویقی یا تهدیدی می تواند به فرهنگی کارا و سازنده تبدیل شود و تقویت فرهنگ سازمانی موجب اعطای نقش فعال قضایی به ضابط و همکاری موثر در سامانه کیفری خواهد شد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، ضابط دادگستری، دادرسی عادلانه، پلیس ایران و انگلستان
 • حسین باقری، نعمت الله کرم اللهی، حسین آقاجانی مرساء صفحات 155-185
  زمینه و هدف

   هدف از پژوهش حاضر این است که عملکرد نهادهای متولی در  آسیب های اجتماعی را در محله حاشیه نشین شیخ آباد قم با رویکرد کیفی بررسی کند. 

  روش تحقیق:

  جمع آوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و برای تحلیل اطلاعات از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری شامل فعالان حوزه مقابله با  آسیب های اجتماعی بوده و افراد مورد مصاحبه نیز با اتخاذ راهبرد هدفمند و با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. نتیجه تحلیل داده ها منجر به شناسایی 44 مضمون پایه در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی شد.

   یافته ها و نتیجه گیری:

  بر اساس یافته های تحقیق مقوله «جهت گیری مناسکی نهادهای متولی آسیب های اجتماعی» به عنوان مقوله هسته ای انتخاب شد. به این معنا که نهادهای متولی کاهش آسیب های اجتماعی با اتخاذ جهت گیری مناسکی و  صورت گرایانه در قبال آسیب های اجتماعی، بیش از تعهد به مقابله واقع نگرانه با  آسیب ها؛ دغدغه ارایه تصویری مطلوب و روتوش شده را از عملکرد خویش و ارایه آن   به مسیولین بالاتر در قالب گزارش های اداری و بوروکراتیک دارند. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که مقولاتی مانند «ضعف دانش و بینش تخصصی»، «مدیریت سلسله مراتبی سازمانی»، «ضعف و ناتوانی نهادها»، «فقدان نظارت موثر بر عملکرد نهادهای ذی ربط در کاهش آسیب های اجتماعی» مهم ترین شرایط علی؛ مقولات «تنظیمات نامناسب قوانین و مقررات نهادها» و «نابرابری در توزیع ثروت» (فقر اقتصادی حاشیه نشینان) از مهم ترین شرایط مداخله ای و زمینه ای؛ مقوله   « مقبولیت بخشی و موجه سازی تصویر نهاد مربوطه» به عنوان مهم ترین راهبرد اتخاذ شده از سوی نهادهای متولی و «رشد فزاینده آسیب های اجتماعی» نیز مهم ترین پیامد ناشی از عملکرد نهادی متولی بوده است.

  کلیدواژگان: حاشیه نشینی، آسیب های اجتماعی، نظریه داده بنیاد، جهت گیری مناسکی، امنیت اجتماعی
|
 • jafar mohmmady barzegar, alireza heydarnejad Pages 1-24
  Background and aim

  Over the last few years, crimes in cyber space have grown significantly. One of these crimes is moral corruption. Therefore, the present research is conducted in the Greater Tehran police command, aimed at determining the mechanisms of social prevention of crimes of moral corruption in the cyber space.

  Methods

  In terms of aim, the research is of applied type, and in terms of nature of the data is of mixed type (qualitative and quantitative). Also, in terms of data collection, in the qualitative approach, the research method is of exploratory type, and in the quantitative approach, it is of survey type. In the qualitative part, a semi-structured interview with 28 cyber space experts was used in a target-oriented manner until reaching theoretical saturation for the conceptual localization of the research. In the quantitative part, the statistical population included about 560 commanders, middle managers and expert staff in the police command of Greater Tehran, who were selected using stratified sampling. Finally, 115 close-ended questionnaires were distributed in various departments of the command, taking into account the proportional allocation method. Content analysis method was used to analyze the data in the qualitative part, and Spss and LISREL were used in the quantitative part, and confirmatory factor analysis tests and structural equations were used to analyze the data.

  Findings and conclusions

  In the analysis of the findings of the qualitative part of social prevention mechanisms of moral corruption crimes in cyberspace, there are 71 themes, 15 components and 3 basic dimensions before, during and after the occurrence. The findings of the quantitative part also indicate that the effectiveness of cultural programs and strengthening social capabilities are the most effective components of social prevention.As a result, given the prioritization of the components of social prevention in the cyber space, managers should seriously focus on cultural programs (4.75), strengthening social capabilities (4.71), public education (4.67) and public information (4.62)" to carry out effective and continuous measures. Based on this, the prevention of moral corruption in the three situations- before, during and after the occurrence- requires appropriate measures in proportionate with itself.

  Keywords: social prevention, Crime, moral corruption, Cyber Space
 • Mohsen Niazi, zohreh rezvani, Zahra Sadeqiarani Pages 25-49
  Background and aim

  Throughout history, some human needs not only do not decrease in importance, but some new dimensions of them emerge with the passage of time; the need for security is one of these basic needs of human society. The present research is aimed at investigating the factors impacting social security. Modeling this interaction is based on the structural and interpretive modeling technique.

  Methods

  The present research collected information from numerous researches using qualitative and quantitative methods, and after identifying the factors affecting social security, such as socio-economic base, cultural intelligence, media usage and performance, ethnic orientation, social control, social capital, social participation, social identity, religiosity, police performance, social support and social trust; these factors were prepared in the form of a self-interactive questionnaire and were provided to 15 experts and specialists in the field of sociology.

  Findings and conclusions

  Based on the obtained results, socio-economic base and cultural intelligence are among the key factors affecting social security and are placed at the top of the list of factors affecting social security.The results indicate that since the two above-mentioned factors -cultural intelligence and socio-economic base- are the most important variables affecting social security, at the individual and social level, especially the related institutions need to adopt the proper way, in order to increase the ability to learn new patterns in cultural interactions to provide suitable behavioral responses and also increase and strengthen the individuals’ base.

  Keywords: social security, Security, Interpretive Structural Modeling, Factors Affecting Security, Interactive Model
 • Ayoub agha rahimi, esmaeil jahanbakhsh, Asghar Mohammadi, alireza kolivand Pages 51-81
  Background and aim

  Security feeling is a psychological-social phenomenon which has various dimensions. This feeling is emanated from individuals’ direct and indirect experiences of their surrounding environment, and different people experience it in various ways. There are many common threats that could be seen more or less in all societies and lead to lack of social security feeling. Security feeling as a social variable could be affected by many social and individual factors. The present research is aimed at comparing Hormozgan province (East, West and Center) citizens’ security feeling and the impact of social dimensions of balanced development on it.

  Methods

  The present research, in terms of objective, was of applied type and has been conducted using survey method. Using Cochran formula, sample size of 384 people was selected in Hormozgan province, and a multi-stage cluster sampling method and a questionnaire was used for collecting data. And the validity of the content data collection tool and its reliability have been measured by Cronbach's alpha method. T-tests, ANOVA, Pearson correlation, regression and path analysis were used in predicting and explaining the security feeling influence on various components of social dimensions of development.

  Findings and Conclusions

  The results of the research indicated that the security feeling in the three studied areas is evaluated at an average level, but the social dimensions of balanced development are not equally developed in these areas. In other words, these dimensions in the east and west of the province have had the least impact, compared to the center.The findings of the research indicate that in “Lengeh” and “Minab”, the independent variables (social dimensions of development) social justice, social welfare, social sustainability and quality of life have been able to explain merely about 17.4 and 15.1 percent of the variance of the dependent variable (sense of security), respectively, while in Bandar Abbas city, the independent variables explained about 41.7 percent of the variance of the dependent variable.

  Keywords: social solidarity, social welfare, life quality, Social Justice, Social Sustainability, ethics of social development
 • hoseyn shabani, khalil mirzaei, majid radfar Pages 83-106
  Background and aim

  In the development of tourism, there are many influential factors, of which security is the most important factor in its development. Security and tourism are two interdependent issues in domestic and foreign relations that may have a rising or falling impact on each other in bilateral interaction. It means that improving security level has a high impact on tourism and the direction of its economic benefits. And any kind of insecurity at different levels causes irreparable losses to the industry. The present research is aimed at determining the relationship between social security and tourism development in the east of Tehran province.

  Methods

  The research, in terms of aim, is of applied type, and in terms of the research method is of survey type. Library and field methods have been used for collecting data. The statistical population of the research is all local and non-local tourists, visiting eastern Tehran province in 2021, and 391 people were selected as a sample using the unlimited population formula. In this research, two researcher-made questionnaires:  citizens’ social security and tourism development developed by Chris et al. (2006) were used. The analysis of the research data was done in two parts: descriptive (mean, standard deviation, table, figure and graph) and inferential (structural equation modeling) using LISREL and SPSS20.

  Findings and conclusions

  In this research, the independent variables are: trust building, physical factors, police performance, infrastructural factors, social and cultural factors, and the dependent variable of tourism development. The results of the research indicated that trust-building (0.36), physical factors (0.15), police performance (0.13), infrastructural factors (0.27) and socio-cultural factors (0.25) impact tourism development.The obtained results indicate that there is a positive and meaningful relationship between the components of social security and tourism development at a significance level of 0.01. In other words, the higher the tourists’ social security, the higher is their desire to visit these areas. In case relevant officials pay attention to the security of tourists in all aspects and take the necessary measures, tourism will develop in these regions

  Keywords: social security, Tourism, Tourism development, communication, East of Tehran Province
 • Afsaneh Edrisi, mohammadbagher tajedden, Fatemeh Soltani Lafshakerd Pages 107-128
  Background and aim

  Nowadays, the most important social component in societies, which takes a big step in individuals’ life and playing their role in society, is the need for social security. Social security is not a simple concept, rather it is the main infrastructure and structure of a person in the personal, family and community realms. The present research is aimed at exploring the social exclusion and social security of people in Tehran and analyzing the factors involved in the social exclusion of people that cause their social insecurity.

  Methods

  Qualitative method was used In this research, and 27 people living in Tehran who were socially excluded were interviewed. Through using grounded theory technique; open coding, central coding, and selective coding of the interview data were done, respectively; and then by determining the core category of theorizing the process was done.

  Findings and Conclusions

  The findings of the research indicated that social exclusion has a significant impact on social security, and those who suffer from social exclusion have very little social security.As a result, the higher the level of social exclusion, the more it causes consequences such as depression, isolation, social damage and even social violence among individuals. Factors such as economic and cultural problems, as well as personal and social trainings also have a significant impact on individuals’ social exclusion. Proper training in childhood, creating an environment for growth, education and good facilities in adolescence and adulthood may prevent social exclusion. Enjoying social security has a significant impact on the structure of growth and productivity of society.

  Keywords: social security, social exclusion, Economic factors, Social Violence, Education, social support
 • ali farhadipour, Alireza Salehi, Mehdi Hoshyar Pages 129-153
  Background and aim

  Organizational culture refers to a pattern of basic assumptions and a set of values, beliefs, understanding and inference, a way of thinking that guides the members of a group. The present article seeks to examine the organizational culture of judicial officers and its role in fair criminal proceedings, focusing on the rights of the individuals accused in the preliminary investigation phase in Iranian and British law.

  Methods

  The present research is conducted using descriptive-analytical method.

  Findings and conclusions

  The police in the UK legal system has historical, theoretical-criminological and pragmatic foundations using the approach of criminal population management and has major authority and mandate with regard to quitting criminal proceedings or preventing perpetrators from entering the criminal justice system. This mandate is referred to as out-of-court police responses or alternative solutions. Due to the lack of a suitable platform for police judicial intervention or a coherent organizational culture in the Iranian law, the officers' actions are not as effective as they are expected to be, there is no possibility of delegating judicial authority to them, similar to the UK. The organizational culture of bailiffs in Iranian law has been formed in the light of the policing-security approach, while in the UK there is a fair protection-oriented approach on police actions in relation with judicial issues. The governing organizational culture could be transformed into an effective and productive culture through recruiting competent people, proper training, continuous supervision and encouraging or threatening reactions. On the other hand, strengthening the organizational culture will delegate active judicial role to the bailiff and will lead to effective cooperation in the criminal system.

  Keywords: organizational culture, bailiff, Fair trial, Iranian, British police
 • hossein bagherry, Nematollah Karamollahi, Hossein Aghajanimarsa Pages 155-185
  Background and aim

  The present research, through using a qualitative approach, aims to investigate the performance of institutions in charge of social harms in the marginal Sheikh Abad neighborhood in Qom.

  Methods

  Data collection was done through conducting in-depth interviews, and foundation data theory method was used for data analysis. The statistical population includes activists in the field of combating with social harms, and the interviewees were selected by adopting a targeted strategy and theoretical sampling method. The result of data analysis led to identifying 44 basic themes in the field of social harm reduction.

  Findings and conclusions

  Based on the findings of the research, the issue of “ritual orientation of the institutions in charge of social harms" was chosen as the core issue. In other words, the institutions in charge of reducing social harms by adopting ritualistic and formalistic orientation towards social harms, rather than committing to realistically dealing with harms, are concerned with presenting a favorable and retouched image of their performance and presenting it to higher officials within the framework of administrative and bureaucratic reports. The findings of the research also showed that issues such as "poor knowledge and specialized insight", "hierarchical organizational management", " institutions weakness and inability ", "lack of effective monitoring of the performance of relevant institutions in reducing social harms" are the most important causal conditions. The issues of "improper settings of laws and regulations of institutions" and "inequality in wealth distribution" (economic poverty of marginalized people) are among the most important intervention and background conditions. In addition, the issue of "popularity of the section and justifying the image of the relevant institution" has been the most important strategy adopted by the institutions in charge, and "increasing growth of social harms" has also been the most important consequence of the performance of the institution in charge

  Keywords: Marginalization, social harms, foundational data theory, ritual orientation, social security