فهرست مطالب

پژوهش نامه مدیریت تحول - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1400)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کمال سخدری*، حسن عابدینی صفحات 1-18

  با وجود افزایش مطالعات دوسوتوانی سازمانی در مطالعات مدیریت و کارآفرینی که به مفهوم کشف فرصت های جدید، هم زمان با بهره برداری از صلاحیت های موجود می باشد، دانش اندکی در مورد عوامل موثر بر شکل گیری رفتارهای دوسوتوانی کارکنان وجود دارد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه فردی کارکنان (با ابعاد تمایل به نوآوری، ریسک پذیری و پیش گامی) و اخلاق گرایی با دوسوتوانی زمینه ای فردی می پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی است. داده ها بر اساس پرسشنامه از 203 نفر از کارکنان کسب وکارهای حوزه صنایع غذایی در شهر تهران جمع آوری و با نرم افزار SmartPLS تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرایش کارآفرینانه و اخلاق گرایی، دوسوتوانی فردی را افزایش می دهد، اما تاثیر تعدیل گر اخلاق گرایی بر رابطه بین گرایش کارآفرینانه و دوسوتوانی فردی تایید نشد. این نتایج نشان می دهد که انتظار رفتارهای اکتشافی حین انجام وظایف روزمره از کارکنانی می تواند داشت که دارای گرایش کارآفرینانه و اخلاق گرایی بیشتری هستند.

  کلیدواژگان: دوسوتوانی زمینه ای، گرایش کارآفرینانه، اخلاق گرایی، اکتشاف، بهره برداری
 • فاطمه سادات وهاب زاده مقدم*، حمیدرضا عسگری ده آبادی، ناصر میرسپاسی صفحات 19-38

  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اهمال‏کاری در نسل های مختلف کارکنان بخش خدمات صنعت بانکداری خصوصی در ایران است. در این پژوهش از روش کمی برای تحلیل داده ها استفاده شد. پس از توزیع پرسشنامه ها بین 410 نفر از کارکنان بانک های خصوصی در شهر تهران، از آزمون‏های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی تفاوت‏های بین نسلی کارکنان بهره گرفته شد. با عنایت به نتایج به دست آمده از تحلیل ها، معین شد که میزان اهمال کاری و مولفه های سه گانه آن، در میان سه نسل، با یکدیگر تفاوت معنادار دارد. بدین صورت که اختلاف معناداری بین نسل ها در فقدان انرژی، حواس پرتی و عدم پشتکار عاطفی وجود دارد و در مجموع، اختلاف معناداری بین نسل ها در میزان اهمال کاری وجود دارد. همچنین متولدین دهه های 60 و 70 شمسی اهمال‏کاری بیشتری نسبت به دو نسل دیگر دارند. این امر می تواند کاربست های مدیریتی با ارزشی برای مدیران در بانک (به طور اخص) و سایر سازمان ها (به طور اعم) به دنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: تفاوت نسلی، اهمال کاری، فقدان انرژی، حواس پرتی، عدم پشتکار عاطفی
 • مهدی علی پور، جبار باباشاهی*، علی حمیدی زاده، بقراط رشوند صفحات 39-64

  از مهمترین جلوه های زندگی افراد در سازمان مسیر شغلی افراد است.در این مسیر میتوان حالات مختلف روحی و جسمی و اجتماعی را برای کارکنان متصور شد، هریک از این حالات متاثر از انفعلات شغلی کارکنان میباشد،یکی از انفعالات مهم که اغلب پژوهشگران منابع انسانی نیز در خصوص آن سکوت کرده اند پدیده پس رفت شغلی است.بنابراین هدف این پژوهش تببین علل و پیامدهای پس رفت شغلی کارکنان میباشد. در راستای این هدف، این پژوهش با استفاده از روش کیفی فراترکیب انجام شده است.ابزار گرداوری داده ها و اطلاعات در پژوهش حاضر، اسناد و مدارک گذشته در این زمینه است که به طور کلی شامل 32مقاله میشود.یافته های پزوهش بیانگر آن است که این پدیده میتوان ابعاد مختلفی را شامل شده و علل و پیامدهایی در سازمان داشته باشد. مهمترین عوامل ظهور آن عبارتند از عوامل فردی، سازمانی، ترکیبی فرد و سازمان و عوامل محیطی.این پدیده به شکل ها مختلفی در سازمان بروز نماید که عبارتند از،کاهش سلسله مراتب سازمانی،کاهش اقتدار سازمانی،تضعیف محتوای شغلی،خارج شدن از کارراهه شغلی و تضعیف جبران خدمات، همچنین پیامدهای این پدیده در سطح جداگانه فرد و سازمان میتواند مثبت و یا منفی باشد

  کلیدواژگان: پس رفت شغلی، مدل پس رفت شغلی، جابجایی شغلی، تحرک شغلی
 • معصومه عربشاهی*، رها طمئنی صفحات 65-90

  امروزه سازمان ها جهت درک و برآوردن نیازهای مشتریان و جلوگیری از گرایش آنان به رقبا، باید آمادگی واکنش به محیط روبه رشد رقابتی داشته باشند. به طوری که بتوانند نسبت به برآوردن نیازهای مشتریان و حفظ آنان هوشیاری نشان دهند. از اینرو بسیاری از سازمان ها استراتژی های خود را در راستای بهبود قابلیت های بازاریابی قرار داده اند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تعارض کارکردی و اشتراک دانش بر قابلیتهای بازاریابی با تحلیل نقش تعدیلگری کیفیت ارتباطات و شدت تعارض در هتل پنج ستاره درویشی مشهد است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان هتل درویشی مشهد با تعداد 335 نفر میباشد که با استفاده ازجدول کرجسی مورگان 179 نفربه عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه توزیع شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا، همگرا و واگرا و نیز تحلیل عاملی تاییدی، تایید شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که، تعارض کارکردی بر اشتراک دانش و نیز اشتراک دانش بر قابلیتهای نوآوری و پاسخگویی تاثیرگذار است؛ همچنین کیفیت ارتباطات تاثیر اشتراک دانش بر قابلیت نوآوری و قابلیت پاسخگویی را تعدیل میکند.

  کلیدواژگان: تعارضات کارکردی، قابلیت های بازاریابی، اشتراک دانش، کیفیت ارتباطات، شدت تعارض
 • ناصر مطهری فریمانی*، اعظم مدرس، نیلوفر جهان آرا صفحات 91-124

  توانایی تشخیص و تسخیر دانش ضمنی خبرگان، مزیت رقابتی مهمی برای سازمان ها در رویه ی مرسوم پویش محیطی محسوب می -شود. هدف این مطالعه ارایه چارچوبی است که با کمک آن بتوان به دانش ضمنی خبره، در جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سازمانی، پی برد. از این رو پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و تفسیری به این موضوع پرداخته است. بدین منظور ابتدا مصاحبه عمیقی با خبرگان، در جهت شناسایی نقایصSWOT تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. با استفاده از تحلیل مصاحبه ها 21 کد (نقایصSWOT) به دست آمد که این کدها با رویکرد باز و سپس با رویکرد محوری (تحلیل محتوا) دسته بندی شدند. به منظور ارایه راهکارها و ابزارها جهت رفع و پیشگیری نقایص شناسایی شده الگوهای فعلی، مجدا مصاحبه ی عمیقی با خبرگان انجام شد و در نهایت با تحلیل تفسیری مصاحبه ها، چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان ارایه شد. اقدامات در این چارچوب مشتمل بر سه مرحله قبل از مصاحبه، مصاحبه و پس از مصاحبه است. چارچوب پیشنهادی، راهکارها و ابزارهایی را به منظور پی بردن به دانش ضمنی خبره در راستای شناسایی فرصت ها و تهدیدها در هر مرحله معرفی می کند. چارچوب پیشنهادی حاصل از تحقیق حاضر، می تواند مورد توجه برنامه ریزان سازمانی قرار گیرد تا با آگاهی کامل از نقایص در راه شناسایی فرصت ها و تهدیدها امکان پویش بهتر محیط را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: دانش ضمنی، پویش محیطی، تحلیل محتوا، تحلیل تفسیری، فرصت و تهدید
 • مهدی یاراحمدی خراسانی، نازیا سادات ناصری*، الهام فریبرزی صفحات 125-156

  در دنیای پررقابت کنونی، سازمانی موفق خواهد بود که مدیرانی با شایستگی های متعدد در اختیار داشته باشد. بر یکی از روش هایی که برای سنجش شایستگی مدیران مورد استفاده قرار می گیرد کانون ارزیابی است. کانون ارزیابی در دستیابی به اهداف متعددی از جمله شناسایی شایستگی های مدیران، انتخاب، ارتقا، گزینش و پرورش آن ها بسیار حایز اهمیت هستند بنابراین هدف از انجام این تحقیق طراحی مدل مفهومی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران با رویکرد دستیابی به نظام ارتقاء مطلوب عملکرد سازمانی به روش دلفی با استفاده از نظر 25 نفر از خبرگان بود که پس از انجام سه دور دلفی نتایج نشان داد که ابعاد ومولفه های کانون ارزیابی وتوسعه شایستگی های مدیران، شامل: ارزش سازمانی (6مولفه)، بینش و نگرش (5مولفه)، ویژگی شخصیتی (6مولفه)، ارتباطات فردی (3مولفه)، ارتباطات بین فردی (6مولفه)، رهبری (5مولفه)، اعتبار حرفه ای (3مولفه)، دانش فناوری (3 مولفه)، مدیریت خویشتن (4 مولفه)، مدیریت دیگران (4 مولفه)، مدیریت کسب وکار (7 مولفه)، توانایی عاطفی (3مولفه)، توانایی ذهنی (3 مولفه)، توانایی تجربی (3مولفه)، توانایی تحصیلی (4مولفه)، توانایی فیزیکی (3مولفه) وویژگی های فردی، شخصیتی ومهارت های ارزیابان (11 مولفه) می باشد. همچنین ابعاد ومولفه های موثر برنظام ارتقاء مطلوب عملکرد سازمانی شامل: منابع انسانی (4 مولفه)، مدیریت دانش (4 مولفه)، عوامل خارجی (6مولفه)، عوامل داخلی (4مولفه) ومدیریت سازمان (7مولفه)، می باشد.

  کلیدواژگان: کانون های ارزیابی وتوسعه، شایستگی های مدیران، نظام ارتقاء عملکردسازمانی، طراحی مدل
 • بلقیس باورصاد*، شادی جلدانی، حسین قزلباش صفحات 157-184

  در محیط پیچیده و متلاطم امروزی، کارآفرینان صرفنظر از موانع اقتصادی، سیاسی، مدیریتی تحت تاثیر عوامل انسانی و اجتماعی نیز قرار دارند در حالی که سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی می توانند مهمترین منابع کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان باشند. از این رو در پژوهش حاضر، تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر عملکرد عملیاتی کارکنان دانشگاه شهید چمران با در نظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی اجتماعی بررسی شده است. در این پژوهش که از نوع توصیفی- همبستگی است، داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از نمونه-ای متشکل از 390 نفر از کارکنان و کارشناسان فعال در دانشگاه شهید چمران اهواز جمع آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه را گروهی از خبرگان بررسی و تایید کردند. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جهت بررسی داده ها از آزمون های توصیفی و مقایسه ای در نرم افزار SPSS و آزمون معادلات ساختاری در نرم افزارSmart PLS3 استفاده شده است. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر کارآفرینی اجتماعی و عملکرد عملیاتی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین نتایج آزمون میانجی نشان داد که کارآفرینی اجتماعی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر عملکرد عملیاتی کارکنان، نقش میانجی ناقص دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، کارآفرینی اجتماعی، عملکرد عملیاتی کارکنان
 • حمیدرضا موحدی زاده* صفحات 185-205
  زمینه و هدف

  مدیران به سبب جایگاهی که دارند می توانند توفیقات ارزشمند و نیز ناکامی هایی را برای سامانه تحت مدیریت خویش به وجود آورند. در واقع توفیق در ایفای نقش و انجام این مسیولیت سنگین بیش از هرچیز به توانمندی و اثربخشی مدیران مربوط است. اثربخشی مدیران نیز، اساسا به شایستگی، مهارت، سطح دانش، بینش و توانایی های آن ها بستگی دارد

  روش

  در این تحقیق از تحلیل تم جهت شناسایی کدهای آزاد، کدهای محوری و انتخابی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا با 25 نفر از نفر از اساتید و مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد مصاحبه نیمه ساختار انجام شد. سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار NVivo مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه بر اساس الگوی شناسایی شده، پرسشنامه ای تدوین و در اختیار اعضای گروه خبرگان جهت اولویت بندی، توزیع گردآوردی گردید. در این بخش از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است.

  یافته ها:

   بر اساس نتایج حاصله از تحلیل مصاحبه با اعضای گروه خبرگان، مدل شایسته سالاری مدیران شهرداری مشهد دارای 122 کد آزاد می باشد که در قالب 15 کد محوری و 4 کد انتخابی دسته بندی شدند. نتایج حاصله از اولویت بندی نشان داد که در شایستگی فردی؛ کد محوری رفتاری، در شایستگی مدیریتی؛ کد محوری توانایی رهبری، در شایستگی شغلی؛ کد محوری مهارتی، مهمترین شایستگی مورد نیاز مدیران شهرداری مشهد می باشد.

  نتیجه گیری:

   جهت استقرار شایسته سالاری در شهرداری مشهد، توجه به چهار مقوله اصلی (فردی، مدیریتی، شغلی و ارزشی)، ضروری بنظر می رسد.

  کلیدواژگان: شایسته سالاری، شهرداری مشهد، رویکرد کیفی
|
 • Kamal Sakhdari *, Hassan Abedini Pages 1-18

  Despite the increase of empirical studies on the organizational ambiguity phenomenon, which is the discovery of new opportunities while exploiting existing competencies, in entrepreneurship and management literatures, there is little knowledge about the factors affecting the formation of ambidextrous behaviors of employees in organisaions. The present study examines the relationship between individual entrepreneurial orientation and ethical behavior and contextual ambidexterity. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method. Based on the questionnaire, the data were collected from 203 employees of food industry businesses in Tehran and analyzed with SmartPLS software. The research results show that entrepreneurial and ethical orientations increase individual ambidexterity, yet the moderating effect of ethics on the relationship between entrepreneurial orientation and individual ambidexterity has not been confirmed. These results suggest that exploratory behaviors, while performing daily tasks, can be expected from the employees who are more entrepreneurial and ethical.

  Keywords: contextual ambidexterity, Entrepreneurial orientation, ethical orientation, Exploration, Exploitation
 • Fatemeh Sadat Vahabzadeh Moghadam *, Hamidreza Asgari Dehabadi, Naser Mirsepasi Pages 19-38

  The purpose of this study is to investigate the generational differences in the level of procrastination of employees in banking industry services. In this study, a quantitative method was used. After distributing the questionnaires among 410 employees of private banks in Tehran, analysis of variance and Bonferroni post hoc test were used to examine intergenerational differences. The results showed that the rate of procrastination and its three components are significantly different among the three generations. Thus, there is a significant difference between the generations in the lack of energy, distraction and lack of emotional perseverance, and in general, there is a significant difference between the generations in the level of procrastination. The post hoc test also showed that the 3th generation (born in the 60s and 70s) is more procrastinating compared to the other two generations. This can lead to valuable management applications for managers in the bank (in particular) and other organizations (in general).

  Keywords: Generational Differences, procrastination, Lack of Energy, Attentional Distractibility, Emotional Perseverance Inhibition
 • Mahdi Alipour, Jabar Babashahi *, Ali Hamidizadeh, Boghrat Rashvand Pages 39-64

  One of the most important aspects of people's lives in the organization is career path. In this path, different mental, physical and social states can be imagined for employees, each of these states is affected by employees' job interactions, one of the most important interactions that often Human resource researchers have also remained silent about the phenomenon of job demotion.Therefore, the purpose of this study is to explain the causes, dimensions and consequences of employee job demotion. In line with this goal, this research has been done using a hyper-combined qualitative method. The data collection tool in the present study is past documents in this field, which generally includes 32 articles. This phenomenon can include various dimensions and have causes and consequences in the organization. The most important factors of its emergence are individual, organizational, intermediate factors (individual and organization) and environmental factors. This phenomenon manifests itself in various forms and dimensions in the organization, which are: reduction of organizational hierarchy, reduction of organizational authority, Undermining the content of the job, getting out of the job path and undermining the compensation of services, as well as the consequences of this phenomenon at the separate level of the individual and the organization can be positive or negative

  Keywords: Job demotion, Job demotion Model, Job transition, career mobility
 • Masumeh Arabshahi *, Raha Tamani Pages 65-90

  The purpose of this study was to investigate the effect of functional conflict on marketing capabilities with the mediating role of knowledge sharing and moderation of relationship quality in a five-star Dervish hotel in Mashhad. The method of the present research is applied, and its purpose is descriptive-survey. The population of this study is 335 employees of the luxury Dervish Hotel in Mashhad, out of which, 179 individuals were sampled using Morgan table. To collect data, relevant questionaires were distributed. The validity of the research instrument was assessed by content validity, convergent and divergent methods as well as confirmatory factor analysis. The reliability of the instrument was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and combined reliability. In order to test the hypotheses, the structural equation method and Smart-PLS software have been used. Findings showed that functional conflict affects knowledge sharing as well as knowledge sharing on innovation and accountability capabilities. Communication quality also modulates the impact of knowledge sharing on innovation and responsiveness .

  Keywords: Functional conflicts, marketing capabilities, knowledge sharing, communication quality, Conflict intensity
 • Motahari Farimani *, Azam Modares Pages 91-124

  A significant competitive advantage for organizations is the ability to recognize and capture the tacit knowledge of experts in the conventional practice of environmental scanning. The purpose of this study is to provide a framework that can be used with the help of expert tacit knowledge to identify organizational opportunities and threats. Therefore, the present study is based on the content analysis and interpretive approach to this issue. For this purpose, in-depth interviews with experts are conducted until the theoretical saturation is reached to identify SWOT defects. Therefore, 21 codes were obtained as SWOT defects using interview analysis, which is categorized with an open approach and then with a pivotal method (content analysis). Then, in-depth interviews are conducted with experts to provide solutions and tools to eliminate and prevent the identified shortcoming of current models, finally, with interpretive analysis of the interviews, a framework for acquiring the tacit knowledge of experts is provided. The actions in this framework consist of three stages: pre-interview, interview and post-interview. The proposed framework introduces solutions and tools to realize the expert tacit knowledge and identify the external environment at each phase. Therefore, the tacit knowledge of experts can be achieved to identify opportunities and threats by appliying the proposed framework. The proposed framework of the present study can be considered by organizational planners to provide better scanning of the environment.

  Keywords: Tacit knowledge, Environmental scanning, Content analysis, Interpretive analysis, Opportunity, threat
 • Mahdi Yarahmadi Khorasani, Nazia Sadat Naseri *, Elham Fariborzi Pages 125-156

  Therefore, the purpose of this study was to design a conceptual model of the center for evaluating and developing the competencies of managers with the approach of achieving the desired system of organizational performance improvement by Delphi method using the opinion of 25 experts. Evaluation and development of managers' competencies, including: organizational value (6 components), insight and attitude (5 components), personality traits (6 components), personal communication (3 components), interpersonal communication (6 components), leadership (5 components), professional credibility (3 components) ), Technology knowledge (3 components), self management (4 components), others management (4 components), business management (7 components), emotional ability (3 components), mental ability (3 components), empirical ability (3 components), academic ability (4 components) ), Is the physical ability (3 components) and personal characteristics, personality and skills of the evaluators (11 components). Also, the effective dimensions and components of the system to improve the organizational performance include: human resources (4 components), knowledge management (4 components), external factors (6 components), internal factors (4 components) and organizational management (7 components).

  Keywords: Evaluation, development centers, managers', competencies, organizational performance improvement system, model design
 • Shadi Jaldani Pages 157-184

  In today's complex and turbulent environment, the main goal of every business is to achieve superior competitive advantage and improve the performance of the organization. The most important sources that can make a sustainable competitive advantage for an organization are human capital and social capital. Therefore, the present study investigates the impact of social capital and human capital on the employee’s operational performance of Shahid Chamran University considering the mediating role of social entrepreneurship. In this descriptive-correlational study, the required data were collected through a questionnaire consisting of 390 employees and active experts from The Shahid Chamran University of Ahwaz. The content validity of the questionnaire was reviewed and approved by a team of experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using descriptive and comparative tests in SPSS software and structural equation test in Smart PLS3 software. The results showed that social capital and human capital have a significant positive effect on social entrepreneurship and employee’s operational performance. Also, the results of the intermediate test showed that social entrepreneurship has a defective mediator role in the relationship between social capital and human capital on employee’s operational performance.

  Keywords: Social capital, Human Capital, Social Entrepreneurship, employee’s operational performance
 • Hamidreza Movahedizadeh * Pages 185-205
  Background and purpose

  The effectiveness of managers mainly depends on their competence, skills, level of knowledge, insight and abilities, and because of the importance of these factors in the success of managers, continuous search and continuous effort to find and train people who have this type of competence, ability and skill. Turn them into effective managers and useful leaders.

  Method

  In this research, Thematic analysis has been used. First, 25 professors, managers and experts of Mashhad Municipality were interviewed. The collected data were then analyzed using NVivo software. Then, based on the identified pattern, a questionnaire was developed and collected and distributed to the members of the expert group for prioritization. In this section, Friedman test is used.

  Results

  the result showed that meritocracy model of Mashhad municipal managers has 122 nods; which were classified into 15 central codes and 4 selected codes. The results of prioritization showed that in individual competence; Axial code of conduct, in managerial competence; The central code of leadership ability, in job competence; The skill-based code is the most important competency required by Mashhad municipal managers. It should be noted that in value competency, no difference was observed between the two central codes (organizational and ethical).

  Conclusion

  In order to establish meritocracy in Mashhad Municipality, it seems necessary to pay attention to four main categories (personal, managerial, professional and value).

  Keywords: meritocracy, the city of Mashhad, a qualitative approach