فهرست مطالب

تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی - سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1401)

مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی غفاری، امیر قلی زاده*، سید عباسعلی اندرخور، اسدالله زارعی سیاه بیدی، سید احمد کلانتر احمدی، فرناز شریعتی، عباس رضایی زاد صفحات 1-13

  ارزیابی ژنوتیپ های آفتابگردان در شرایط محیطی مختلف، می تواند در شناسایی ژنوتیپ های پایدار و با پتانسیل عملکرد بالا مفید باشد. به منظور مطالعه ی پایداری عملکرد ژنوتیپ های آفتابگردان، تعداد یازده هیبرید جدید به همراه چهار رقم گلسا، قاسم، شمس و فرخ در چهار ایستگاه تحقیقاتی کرج، ساری، کرمانشاه و دزفول در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال زراعی (1397-99) ارزیابی شدند. نتایج تجزیه مرکب عملکرد دانه نشان داد که اثر محیط، ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط معنی دار بود. معنی دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، بیانگر واکنش متفاوت ژنوتیپ ها در محیط های مختلف بود، از این رو، امکان تجزیه پایداری ژنوتیپ ها وجود داشت. تجزیه خوشه ای آماره های ناپارامتری، ژنوتیپ های آفتابگردان را در سه گروه اصلی قرار داد. بر اساس میانگین رتبه همه آماره های ناپایداری مورد مطالعه، ژنوتیپ های شماره 5 و 14 با کمترین مقادیر میانگین رتبه به عنوان پایدارترین و ژنوتیپ های شماره 1، 11، 12 و 9 با بیشترین میانگین رتبه به عنوان ناپایدارترین ژنوتیپ ها از نظر عملکرد دانه شناسایی شدند. همچنین نتایج نشان داد که آماره های ناپارامتری Si(6)، NPi(2) و NPi(4) با میانگین عملکرد دانه و مفهوم دینامیک پایداری رابطه داشتند، از این رو استفاده از این روش ها برای گزینش ژنوتیپ های پایدار با عملکرد بالا در آفتابگردان مناسب است. در مجموع، ژنوتیپ شماره 5 با میانگین عملکرد دانه 3355 کیلوگرم در هکتار و پایداری عمومی بالا، هیبرید برتر این آزمایش بود که می تواند در مطالعات اصلاحی آینده جهت تولید رقم جدید با پتانسیل عملکرد و پایداری بالا استفاده شود.

  کلیدواژگان: اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، تجزیه پایداری، تجزیه خوشه ای، هیبرید
 • سید علی اکبر محمدی، محمودرضا تدین*، هدایت الله کریم زاده صفحات 15-30

  به منظور ارزیابی تاثیر کود سولفات پتاسیم و اسید آسکوربیک بر عملکرد و اجزای عملکرد و رشد گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd)، آزمایشی در سال زراعی 98-1397 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در یک خاک شور در شرق اصفهان اجرا شد. تیمار های آزمایشی شامل سولفات پتاسیم در چهار سطح شاهد (عدم مصرف کود)، 50 درصد میزان توصیه شده، 100 درصد میزان توصیه شده و 150 درصد (1/5 برابر) میزان توصیه شده و محلول‏پاشی با اسید آسکوربیک در سه سطح شاهد (محلول پاشی با آب مقطر)، 100 میلی گرم بر لیتر و 200 میلی گرم بر لیتر بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کاربرد کود سولفات پتاسیم و محلول پاشی اسید آسکوربیک بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. در واقع این تیمارها باعث افزایش شاخص سطح برگ و ماده خشک تولیدی شدند. با افزایش مقدار اسید آسکوربیک و سولفات پتاسیم، محتوای نسبی آب برگ، ارتفاع بوته، تعداد خوشه در واحد سطح، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه افزایش معنی داری داشتند. کاربرد 200 میلی گرم در لیتر اسید آسکوربیک و مصرف 150 درصد میزان توصیه شده سولفات پتاسیم، عملکرد دانه و شاخص برداشت را به ترتیب 79 درصد و 2/6 برابر نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند. از این‏رو، سطح برهم کنش مذکور را در صورت تکرار در شرایط آزمایشی مشابه، می توان به عنوان ترکیب مناسبی در جهت بهبود عملکرد در گیاه کینوا در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، شاخص برداشت، عملکرد دانه، ماده خشک، محتوای نسبی آب برگ
 • محمد طهماسبی، محمدحسین قرینه، علی مشتطی*، آیدین خدایی جوقان صفحات 31-44

  به منظور بررسی اثر روش کاشت و کمپوست بقایای نیشکر بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد ذرت دانه ای، آزمایشی مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در تابستان 1397 در منطقه میان آب شوشتر اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل چهار روش کاشت (نوک پشته، داغ آب، کف جوی و مسطح) در کرت های اصلی و چهار سطح کمپوست بقایای نیشکر (صفر، 10، 20 و 30 تن در هکتار) در کرت های فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثر روش کاشت، سطوح کمپوست بقایای نیشکر و برهم کنش آنها بر شاخص سطح برگ، ارتفاع گیاه، طول بلال، عدد اسپد، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار بود. مقایسه میانگین نشان داد که حداکثر مقدار صفات فوق در روش کاشت کف جوی و مصرف 30 تن در هکتار کمپوست بقایای نیشکر و کمترین میزان آنها در روش کاشت نوک پشته و عدم مصرف کمپوست بقایای نیشکر حاصل شد. به طوری که مقایسه میانگین عملکرد دانه تحت برهم کنش روش کاشت و کمپوست بقایای نیشکر نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (6497 کیلوگرم در هکتار) در روش کاشت کف جوی و مصرف 30 تن در هکتار کمپوست بقایای نیشکر و کمترین مقدار آن (3870 کیلوگرم در هکتار) در روش کاشت نوک پشته و عدم مصرف کمپوست بقایای نیشکر حاصل شد. به طور کلی بر اساس نتایج این آزمایش به نظر می رسد که کشت کف جوی با تامین شرایط رشدی بهتر و مصرف کود کمپوست بقایای نیشکر با فراهمی عناصر غذایی و ذخیره رطوبت در خاک، باعث افزایش رشد و عملکرد دانه ذرت در منطقه شوشتر شده است.

  کلیدواژگان: الگوی کاشت، کود آلی، ارتفاع گیاه، کلروفیل، خوزستان
 • رها تبریزی دوز، داود نادری*، سپیده کلاته جاری، حسینعلی اسدی قارنه، مرضیه قنبری جهرمی صفحات 45-58

  در مطالعه حاضر، اثر محلول پاشی متیل جاسمونات (صفر، 50، 100 و 200 میکرومولار) بر بهبود تحمل به تنش شوری (2 (عدم تنش)، 4 و 8 دسی زیمنس بر متر) در گل نرگس طی سال های 1398 و 1399 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که همزمان با افزایش شوری، محتوای کلروفیل، شاخص پایداری غشا، سطح برگ، وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه و غلظت پتاسیم کاهش و غلظت سدیم و کلر برگ و سوخ افزایش یافتند. با این حال، محلول پاشی متیل جاسمونات با کاهش غلظت سدیم و کلر و همچنین افزایش غلظت پتاسیم در گیاه باعث بهبود شرایط رشد و درنتیجه افزایش بیوماس گیاه در شرایط تنش شوری شد. برهم کنش شوری و متیل جاسمونات نشان داد که تحت شرایط شوری 8 دسی زیمنس بر متر، کاربرد 50، 100 و 200 میکرومولار متیل جاسمونات به ترتیب باعث کاهش 5، 14 و 7% سدیم برگ، 4، 17 و 3% سدیم سوخ و 11، 13 و 7% کلر برگ گل نرگس نسبت به عدم کاربرد متیل جاسمونات شد. کاربرد 100 میکرومولار متیل جاسمونات باعث افزایش 12% پتاسیم برگ شد. بنابراین کاربرد 100 میکرومولار متیل جاسمونات بهتر از سایر سطوح مورد استفاده در این مطالعه، باعث افزایش تحمل گل نرگس در برابر شوری شد.

  کلیدواژگان: سطح برگ، شاخص پایداری غشا، محلول پاشی، نسبت سدیم به پتاسیم، وزن خشک اندام هوایی و ریشه
 • محمدهادی طالب، محمدمهدی مجیدی*، سید علی محمد میرمحمدی میبدی، فاطمه پیرنجم الدین صفحات 59-77

  این مطالعه به منظور بررسی آثار تنش خشکی بر صفات زراعی، بقا و برگشت پذیری پس از خشکی ژنوتیپ های چمانواش بلند در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد انجام شد. در این مطالعه، 67 ژنوتیپ چمانواش بلند شامل سه گروه زودرس، میان رس و دیررس مورد بررسی قرار گرفتند. ژنوتیپ ها تا دو سال پس از کشت (96-1395) به طور کامل آبیاری شده و سپس در سال سوم و چهارم (1397-98) تحت سه شرایط آبی نرمال (50 درصد تخلیه رطوبتی)، تنش خشکی متوسط (70 درصد تخلیه رطوبتی) و تنش خشکی شدید (90 درصد تخلیه رطوبتی) قرار گرفتند. صفات مورفولوژیک و عملکردی مورد بررسی قرار گرفتند. در تابستان سال چهارم (1398) پس از برداشت تابستانه، آبیاری در هر سه سطح تنش خشکی قبلی به مدت 2 ماه قطع شد. سپس گیاهان به مدت شش هفته دوباره آبیاری و پس از رشد مجدد، صفات مرتبط با برگشت پذیری اندازه گیری شد. تنوع ژنتیکی بالایی در بین ژنوتیپ ها برای همه صفات اندازه گیری شده مشاهده شد. نتایج نشان داد که سطوح تنش خشکی اثر منفی بر مقدار عملکرد علوفه و اجزای عملکرد، برگشت پذیری و بقا داشت و سبب کاهش این صفات شد. تنش خشکی طولانی مدت روابط بین صفات مختلف را تغییر داد. همبستگی مثبت عملکرد علوفه و امتیاز برگشت پذیری با تحمل به خشکی نشان داد که این صفات می توانند به عنوان معیارهای انتخاب مناسب برای افزایش عملکرد علوفه و شناسایی ژنوتیپ های برتر برای مناطق خشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار گیرند. نتایج این مطالعه نشان دهنده خواب تابستانه کم تا متوسط (خواب تابستانه ناقص) در این ژرم پلاسم بود. همبستگی منفی صفات عملکردی و تحمل به تنش با صفت روز تا برگشت پذیری تحت شرایط تنش خشکی نشان داد که ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی، برگشت پذیری و بازیابی سریع تری نسبت به دیگر ژنوتیپ ها خواهند داشت. نتایج نشان داد که برخی از ژنوتیپ های دیررس (مانند 3L، 18L و 11L) منابع ژنی ارزشمندی برای تولید علوفه هستند. ژنوتیپ های متحمل به خشکی همراه با عملکرد مطلوب در هر سه گروه گلدهی با استفاده از روش بای پلات و تجزیه مولفه های اصلی مشخص شد. این ژنوتیپ ها می توانند برای برنامه های اصلاحی در مطالعات آینده مفید باشند.

  کلیدواژگان: انتخاب، تنوع ژنتیکی، خصوصیات عملکردی، روابط بین صفات
 • اسما اصلانی، مهرو مجتبایی زمانی* صفحات 79-96

  به منظور ارزیابی توانایی ارقام گندم در تجمع ذخایر در ساقه و انتقال این ذخایر به دانه در شرایط تنش گرمای ناشی از تاخیر در کاشت و بررسی تاثیر باکتری های حل کننده فسفات بر این توانایی، این پژوهش در سال زراعی 98-1397 در مزرعه ای در منطقه هفتکل (استان خوزستان)، به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در دو سطح (اول آذر و 12 دی) و عامل فرعی به صورت فاکتوریل شامل پنج رقم گندم نان (چمران2، مهرگان، سیروان، شوش و برات) و دو سطح کاربرد باکتری های حل کننده فسفات Pseudomonas putida سویه P13 و Pantoea agglomerans سویه P5 (عدم تلقیح و تلقیح بذر) بود. نتایج نشان داد که کاهش وزن مخصوص ساقه (28/5 درصد)، کاهش رشد طولی ساقه (18/7 درصد) و کاهش شدید طول دوره موثر پر شدن دانه (38/3 درصد) مهم ترین دلایل کاهش میزان انتقال مجدد ماده خشک به ساقه و کارایی این انتقال در تاریخ کاشت تاخیری بود. در هر دو تاریخ کاشت، کارایی انتقال مجدد ماده خشک ساقه، در شرایط تلقیح بذر با باکتری، به طور متوسط 8/5 درصد کمتر از شرایط عدم تلقیح بود. در تاریخ کاشت مناسب، ارتباط وزن سنبله با انتقال مجدد ماده خشک مثبت و معنی دار بود، ولی در تاریخ کاشت تاخیری وزن سنبله و عملکرد دانه با انتقال مجدد ماده خشک و کارایی آن ارتباط معنی داری نداشت. در مجموع، وزن مخصوص ساقه به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر میزان تجمع ذخایر در ساقه شناخته شد و رقم مهرگان با توانایی بهره گیری از ذخایر ساقه، به عنوان رقمی مناسب برای کشت تاخیری در منطقه معرفی شد.

  کلیدواژگان: تنش گرما، کود زیستی، کارایی انتقال مجدد، وزن مخصوص ساقه
 • افسانه شیرزاد، علی اصغری، حسن زالی*، امید سفالیان، حمیدرضا محمد دوست چمن آباد صفحات 97-117

  این تحقیق، به منظور بررسی تنوع فنوتیپی 108 لاین خالص جو در قالب طرح آگمنت همراه با چهار شاهد در شش بلوک، در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب (1400-1399) انجام شد. به منظور انتخاب بهترین لاین ها از نظر عملکرد و سایر صفات مورد بررسی از شاخص SIIG استفاده شد. نتایج تجزیه حداکثر درست نمایی محدود شده (REML) نشان داد که کمترین و بیشترین میزان وراثت پذیری عمومی به ترتیب مربوط به صفات تعداد روز تا ظهور سنبله (0/21) و تعداد روز تا رسیدن (0/97) بود. براساس شاخص SIIG، لاین های مورد بررسی در پنج گروه تقسیم بندی شدند. نتایج شاخص SIIG نشان داد که لاین های L86 و L38 به ترتیب با بیشترین (0/640) و کمترین (0/249) مقدار SIIG، بهترین و ضعیف ترین لاین ها بودند. نتایج گروه بندی لاین ها براساس شاخص SIIG نشان داد که لاین های گروه یک و دو و لاین های L22، L62، L80، L64، L51، L10، L96، L73، L81، L100، L69 و L97 از گروه سه، جزء لاین های برتر در این تحقیق بودند و می توان از آنها برای تحقیقات تکمیلی استفاده کرد. نتایج نشان داد که شاخص SIIG به خوبی توانست ژنوتیپ ها را براساس صفات عملکرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله و ارتفاع بوته به طور همزمان گروه بندی کند و همچنین در مجموع انطباق نسبی بین شاخص SIIG و تجزیه به مولفه های اصلی وجود داشت، بنابراین شاخص SIIG روشی مناسب برای انتخاب ژنوتیپ های ایده آل براساس چند صفت به طور همزمان است.

  کلیدواژگان: تنوع فنوتیپی، شاخص انتخاب، نقشه حرارتی، وراثت پذیری، REML
 • سیما آبیار، سعید نواب پور*، رحمت الله کریمی زاده، امیر قلی زاده، علی اصغر نصرالله نژاد قمی، غفار کیانی صفحات 119-132

  آگاهی از اثر متقابل ژنوتیپ × محیط به به نژادگران کمک می کند تا بتوانند ژنوتیپ های سازگار و پایدار را برای مناطق مختلف انتخاب کنند. هدف از این پژوهش، گزینش ژنوتیپ های پرمحصول سازگار با شرایط آب و هوایی مناطق دیم گرمسیری و نیمه گرمسیری و برتر از رقم شاهد منطقه در گندم نان بود. در این پژوهش، 15 ژنوتیپ گندم نان برگزیده از آزمایش های پیشرفته مقایسه عملکرد، به همراه رقم شاهد آفتاب، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت سه سال زراعی (99-1396) در چهار منطقه (گچساران، گنبد، خرم آباد و مغان) مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط از روش چند متغیره اثرات اصلی جمع پذیر و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI) استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که به ترتیب 91/49، 1/54 و 5/03 درصد از کل تغییرات داده ها مربوط به اثر محیط، ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بود. نتایج نشان داد که هفت مولفه اصلی مدل AMMI معنی دار بودند و 97/94 درصد از تغییرات اثر متقابل ژنوتیپ × محیط را توجیه کردند. بای پلات میانگین عملکرد دانه و اولین مولفه اصلی اثر متقابل برای ژنوتیپ ها و محیط ها نشان داد که ژنوتیپ های G1، G11 و G12 با عملکردی بیش از میانگین و کمترین اثر متقابل به عنوان ژنوتیپ های پایدار و با عملکرد بالا شناخته شدند که از بین آنها G11 با توجه به دارا بودن سازگاری عمومی مناسب، می تواند به عنوان ژنوتیپ امیدبخش و کاندید معرفی رقم جدید برای مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر انتخاب شود. در این پژوهش، منطقه خرم آباد به دلیل داشتن اثر متقابل بالا، به عنوان ایده آل ترین محیط جهت تمایز و جدا کردن ژنوتیپ های گندم نان شناخته شد. تجزیه خوشه ای، محیط های مورد مطالعه را به سه گروه تفکیک کرد. قرار گرفتن هر سه سال آزمایش مربوط به منطقه مغان در یک گروه بیانگر قابلیت پیش بینی و تکرارپذیری بالای این منطقه است.

  کلیدواژگان: اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، مناطق دیم گرمسیری و نیمه گرمسیری، تجزیه AMMI، تجزیه پایداری، بای پلات
 • محمد میر طیبی، امیر بستانی، مرجان دیانت*، امین ازادی صفحات 133-150

  به منظور بررسی اثر تنش خشکی، کود زیستی و نانو کود پتاسیم بر گیاه کینوا آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو سال 97-1396 و 98-1397 در استان تهران منطقه احمد آباد مستوفی اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل تنش خشکی در چهار سطح (0/015- (شاهد)، 0/3-، 0/6- و 0/9- مگاپاسگال) به عنوان عامل اصلی و دو عامل کود زیستی (ترکیبی از باکتری های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن و قارچ میکوریزا در چهار سطح (عدم کاربرد (شاهد) و 1، 2 و 3 درصد) و نانو کود پتاسیم در دو سطح (عدم کاربرد (شاهد) و کاربرد) به عنوان عوامل فرعی به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص سطح برگ (3/38)، وزن هزار دانه (2/56 گرم) و شاخص برداشت (31/7 درصد) در شرایط نرمال آبیاری و کاربرد نانو کود پتاسیم به دست آمد. بیشترین میزان پتاسیم (0/115 درصد)، آهن (154 میلی گرم بر صد گرم ماده خشک) و کربوهیدرات های دانه (76/8 درصد) در شرایط نرمال آبیاری، کاربرد سه درصد کود زیستی و کاربرد نانو کود پتاسیم و کمترین میزان آنها در شرایط تنش شدید، عدم کاربرد کود زیستی و نانو کود پتاسیم به دست آمد. با افزایش شدت تنش، میانگین کلسیم و منیزیوم دانه به ترتیب از 0/273 و 0/240 درصد در شرایط نرمال آبیاری به 0/145 و 0/142 درصد در شرایط تنش شدید کاهش یافت. تنش خشکی باعث افزایش پروتیین و کاهش روغن دانه کینوا شد، اما کاربرد کود زیستی و نانو کود پتاسیم آنها را بهبود بخشید. بنابراین هم در شرایط نرمال آبیاری و هم در شرایط وجود تنش خشکی، کاربرد 3 درصد کود زیستی و نانوکود پتاسیم جهت بهبود کیفیت دانه کینوا توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پروتئین، روی، فسفر، وزن هزار دانه
 • سکینه عبدی* صفحات 151-170

  به منظور تعیین تاریخ کاشت و مقدار کود نیتروژن مناسب برای کاشت کینوا در شهرستان اهر، آزمایشی در سال زراعی 98-1397 به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی شامل پنج تاریخ کاشت (5 اسفند، 20 اسفند، 5 فروردین، 20 فروردین و 5 اردیبهشت) و کرت های فرعی شامل پنج سطح نیتروژن به صورت کود اوره (0، 90، 180، 270 و 360 کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه (3/48 گرم) در تاریخ کاشت 5 اردیبهشت با سطح کودی 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و بیشترین عملکرد دانه و زیست توده در تاریخ کاشت 5 اردیبهشت در سطوح 270 و 360 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. بیشترین ارتفاع بوته و درصد نیتروژن دانه در تاریخ کشت 5 اردیبهشت با مقادیر کود 90، 180، 270 و 360 کیلوگرم در هکتار و بدون اختلاف معنی دار با یکدیگر به دست آمد. در تمام تاریخ های کاشت، با افزایش مصرف کود نیتروژن از حالت شاهد به 90 کیلوگرم در هکتار، افزایش معنی داری در کارآیی زراعی نیتروژن مشاهده شد. بیشترین طول دوره رشد با 137 روز در تاریخ کاشت 5 اسفند و کمترین آن با 95 روز متعلق به تاریخ کاشت 5 اردیبهشت بود. به طور کلی، می توان عنوان کرد که تاریخ کاشت 5 اردیبهشت به دلیل طول دوره رشد کوتاه تر و عملکرد دانه و بیوماس بالاتر و با مقدار کود نیتروژن مصرفی 270 کیلوگرم در هکتار برای شهرستان اهر مناسب بود.

  کلیدواژگان: زیست توده، طول دوره رشد، کود اوره، نیتروژن دانه
|
 • M. Ghaffari, A. Gholizadeh*, S. A. Andarkhor, A. Zareei Siahbidi, S. A. Kalantar Ahmadi, F. Shariati, A. Rezaeizad Pages 1-13

  Evaluating of sunflower genotypes under different environmental conditions would be useful to identify genotypes with high stability and yield potential. In order to study yield stability of sunflower genotypes, 11 new hybrids along with four cultivars (namely Golsa, Ghasem, Shams and Farrokh) were evaluated in a randomized complete block design with four replications under four experimental field stations across Iran including Karaj, Sari, Kermanshah and Dezful during 2018-2020. The results of combined analysis of variance indicated that the effects of environments, genotypes and genotype × environment interaction were significant for seed yield. Existence of genotype × environment interaction, suggested that genotypes responded differently to the studied environment conditions. Therefore, there is the possibility of stability analysis. Cluster analysis based on the nonparametric stability statistics grouped genotypes in to three main clusters. According to the mean rank of all studied nonparametric stability parameters, the genotypes No. 5 and 14 with the lowest value of mean rank were distinguished as stable genotypes, meanwhile genotypes No. 1, 11, 12 and 9 with the highest values of mean rank were identified as non-stable genotypes. Also, the results indicated that the nonparametric statistics Si, NPi and NPi were associated with mean seed yield and the dynamic concept of stability. Therefore, these methods would be suitable for selecting stable and high yielding genotypes in sunflower. Finally, the genotype No. 5 with mean seed yield of 3355 kg ha-1 and high broad stability was distinguished as superior hybrid which can be used in the future breeding programs for producing the new cultivar with high yield and stability potential.

  Keywords: Genotype × environment interaction, Stability analysis, Cluster analysis, Hybrid
 • S. A. A. Mohammadi, M. R. Tadayon*, H. Karimzadeh Pages 15-30

  In order to evaluate the effect of potassium sulfate fertilizer and ascorbic acid application on yield and yield components and growth of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), a field experiment was carried out at 2018-2019 at Isfahan, central Iran. A factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications was used. Experimental treatments were potassium sulfate in four levels including: no fertilizers application (control), 50%, 100%, and 150% (1.5 times) of the recommended amount. Foliar application of ascorbic acid also was used in three levels including: control (spraying with distilled water), 100, and 200 mg L-1 ascorbic acid. Plant height, leaf relative water content (RWC), yield and yield components of Quinoa were measured. Analysis of variance showed that potassium sulfate fertilizer and foliar application of ascorbic acid had significant effects on measured traits. The results showed that leaf area index (LAI) and dry matter accumulation (DM) were affected by both potassium sulfate fertilizer and ascorbic acid, and these treatments increased these traits. Increasing rates of ascorbic acid and potassium sulfate increased the relative water content of leaves, plant height, and spikes/m2, seeds/spike, and 1000-seed weight. Grain yield and harvest index increased due to application of ascorbic acid (200 mg L-1) and potassium sulfate (150% (1.5 times) the recommended amount) by 79% and 2.6 times, respectively, compared to the control treatment. Therefore, these treatments were considered as a suitable combination to improve yield in the quinoa plant.

  Keywords: Plant height, Dry matter, Grain yield, Harvest Index, RWC
 • M. Tahmasebi, M. H. Gharineh, A. Moshatati*, A. Khodaei-Joghan Pages 31-44

  In order to investigate the effect of planting method and sugarcane residue compost fertilizer on morphological and physiological traits and grain yield of corn, a field experiment using a split-plot arrangement was accomplished in a randomized complete block design with four replicates in Mian-Ab, Shooshtar, south-west Iran in summer 2018. Experimental factors included four planting methods (on ridges, on watermark, in furrows, and on flat ground) as main factor in main plots and four amounts of sugarcane residues compost (0, 10, 20, and 30 t ha-1) in sub-plots. Results showed that the effects of planting method, sugarcane residue compost, and their interaction were significant on the leaf area index, plant height, ear height, SPAD, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, grains/ear, thousand grain weight and grain yield. Mean comparison showed that the maximum amount of the examined corn traits was obtained in furrow planting and using 30 t ha-1 of sugarcane residue compost and the lowest amounts were observed in ridge planting and absence of sugarcane residue compost. The highest grain yield (6497 kg ha-1) was achieved in furrow planting and presence of 30 t ha-1 of sugarcane residue compost and the lowest grain yield (3870 kg ha-1) was in ridge planting and absence of sugarcane residue compost. In general, it seems that furrow planting by providing better growth conditions and consumption of sugarcane residues compost fertilizer due perhaps to improvement in soil nutrient availability and moisture storage capacity increase the growth and grain yield of corn in Shooshtar region.

  Keywords: Planting pattern, Organic fertilizer, Plant height, Chlorophyll, Khuzestan
 • R. Tabrizi Dooz, D. Naderi*, S. Kalateh Jari, H. A. Asadi Gharneh, M. Ghanbari Jahromi Pages 45-58

  In the present study, the effect of foliar application of methyl jasmonate (MeJA) (0, 50, 100, and 200 µM) and salt stress (2 (non-stress), 4 and 8 dS m-1) on the improvement of salinity stress tolerance in narcissus was studied in the Research Greenhouse, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) during 2019-2020. In this research, a pot experiment was conducted, as factorial based on randomized complete block design with three replications. With increase in salinity, chlorophyll content, membrane stability index, leaf area, fresh and dry weight of shoots and roots and K concentration of narcissus decreased but Na and Cl concentrations increased in the leaves and bulbs. However, foliar-applied MeJA led to decreases in the concentration of Na and Cl and increase in the concentration of K in the plant tissue, resulting in improvement of the growth and plant biomass of the salt-stressed plants. Application of 50, 100 and 200 μM MeJA led to 5%, 14%, 7% reductions in leaf Na, 4%, 17%, 3% reductions in bulb Na, and 11%, 13%, 7% reductions in leaf Cl concentrations, respectively, of narcissus subjected to 8 dS m-1 salinity, compared to the absence of MeJA treatment. Moreover, application of 100 μM MeJA increased leaf K by 12%. Therefore, application of 100 μM MeJA was proven to be superior to other levels used in this study in increasing the tolerance of narcissus to saline conditions.

  Keywords: Leaf area, Membrane stability index, Foliar application, Sodium to potassium ratio, Shoot, root dry weight
 • M. H. Taleb, M. M. Majidi*, S. A. M. Sayed Ali Mohammad Mirmohammady Maibody, Fatemeh Pirnahmedin Pages 59-77

  This study was performed to investigate the effects of drought stress on agronomic traits, post-drought recovery, and survival of tall fescue genotypes in the Research Farm of the Isfahan University of Technology located in Lavark, Najafabad, central Iran. In this study, 67 tall fescue genotypes, including three groups of the early, medium, and late in terms of flowering were studied. All genotypes were fully irrigated after planting for two years (2016-2017) and then in the third and fourth years (2018-2019) were examined under three irrigation environments including normal water (50% moisture depletion) mild drought stress (70% moisture depletion), and intense drought stress (90% moisture depletion). Morphological and performance traits were examined. In the summer of the fourth year (2019) after the summer harvest, irrigation was stopped in all drought stress levels for two months. Then the plants were irrigated again for six weeks, and after regrowth, recovery-related traits were evaluated. High genetic diversity was observed among tall fescue genotypes for all measured traits. The results showed that drought stress had adverse effects on forage yield and yield components, recovery traits, and survival. Prolonged drought stress changed the relationships between different traits. Significant positive correlation between the forage yield and recovery rate with drought tolerance indicated that these traits could be used as appropriate selection criteria to increase forage yield and identify superior genotypes in arid and semi-arid regions. The results of this study indicated low to moderate summer dormancy (incomplete summer dormancy) in this germplasm. Negative correlation of functional and stress tolerance traits with day to recovery under drought stress conditions showed that drought tolerant genotypes will have faster recovery than other genotypes. The results showed that some late flowering genotypes (such as 3L, 18L and 11L) are valuable gene sources for forage production. Drought tolerant genotypes with suitable yield in three flowering groups were identified using the biplot and principal component analysis method. These genotypes can be useful for breeding programs in future studies.

  Keywords: Selection, Genetic diversity, Performance, Relationship among traits
 • A. Aslani, M. Mojtabaie Zamani* Pages 79-96

  In order to evaluate the ability of wheat cultivars to accumulate reserves in the stem and remobilization of these reserves to seeds under heat stress resulting from delayed sowing and to investigate the effect of phosphate-solubilizing bacteria on this ability, this study was carried out as split factorial based on a complete randomized block design with three replications in Haftkol, Khuzestan, Iran, in the growing season of 2016-2017. The main factor consisted of sowing date in two levels (22 November as conventional and 2 January as delayed seeding dates) and a factorial of the two subfactors consisting of five bread wheat cultivars (Chamran2, Mehregan, Sirvan, Shush and Barat) and two levels of application of phosphate solubilizing bacteria, Pseudomonas putida (P13) and Pantoea agglomerans (P5), (inoculation and without inoculation). The results showed that the reduction of stem specific weight (28.5%), stem length (18.7%) and effective grain filling duration (38.3%) were the most important reasons for reducing dry matter remobilization to stem and the efficiency of this remobilization in delayed sowing. At both sowing dates under bacterial seed inoculation conditions, the dry matter remobilization efficiency was 8.5% lower than the non-inoculated conditions. In the conventional sowing date, the relationship between spike weight and dry matter remobilization was positive and significant, but at delayed sowing date, spike weight and grain yield were not significantly related to dry matter remobilization and efficiency. In general, stem specific weight was recognized as the most important factor affecting the accumulation of reserves in the stem and Mehregan cultivar, with the ability to utilize stem reserves, was introduced as a suitable cultivar for delayed cultivation in the region.

  Keywords: Biofertilizer, Heat stress, Remobilization efficiency, Stem specific weight
 • A. Shirzad, A. Asghari, H. Zali*, O. Sofalian, H. R. Mohammaddoust Chamanabad Pages 97-117

  This study was conducted to investigate the phenotypic diversity of 108 pure barley lines in Augment design with four controls in six blocks in the farm of Darab Agricultural Research Station (2020-2021). In order to select the best lines in terms of yield and other traits, SIIG index was used. The results of restricted maximum likelihood (REML) analysis showed that the lowest and highest levels of broad-sense heritability were related to the number of days to the spike emergence of (0.21) and the number of days to maturity (0.97), respectively. Based on the SIIG index, the studied lines were grouped into five categories. The results of SIIG index showed that L86 and L38 lines with the highest (0.640) and lowest (0.249) values of SIIG were the best and weakest lines, respectively. The results of grouping the lines based on SIIG index showed that group one and two lines and lines L22, L62, L80, L64, L51, L10, L96, L73, L81, L100, L69 and L97 from group three, were the best in this study and can be considered for further investigations. Overall, the results showed that SIIG index was able to classify genotypes based on grain yield, spikes/m2, seeds/spike, spike weight and plant height simultaneously, and also there was a relative compliance between the SIIG index and principal component analysis. Therefore, SIIG index is a suitable method for selecting ideal genotypes based on several traits simultaneously.

  Keywords: Phenotypic diversity, Selection index, Heat map, Heritability, REML
 • S. Abyar, S. Navabpour*, R. Karimizadeh, A. Gholizadeh, A. A. Nasrollahnejad Ghomi, Gh. Kiani Pages 119-132

  Knowledge about genotype × environment interaction helps breeders to select the best adaptable and stable genotypes for different regions. The main objective of this research was to select higher yielding bread wheat genotypes, compared to control cultivar, that are adaptable to the climatic conditions of the tropical and subtropical rainfed regions of Iran. Thus, 15 bread wheat genotypes selected from advanced yield comparison experiments, along with the check cultivar of Aftab, were studied in a randomized complete block design with three replications for three cropping seasons (2017-2020) in four regions (Gachsaran, Gonbad, Khorramabad and Moghan). In order to analyze the genotype × environment interaction the multivariate method of Additive Main Effects and Multiplicative Interaction (AMMI) was used. The Results of combined analysis of variance indicated that 91.49, 1.54 and 5.03 percentage of the total variations are related to environment, genotype and genotype × environment interaction, respectively. Moreover, results showed that the first seven principal components of the AMMI model were significant and explained 97.94% of genotype × environment interactions. The biplot of mean grain yield and the first principle component of genotypes and environments revealed that genotypes G1, G12 and G11 with a higher grain yield than the overall mean and lowest genotype × environment interaction were stable with high grain yield. Among them, genotype 11 with suitable general adaptability can be selected as promising genotype and a candidate for introducing a new cultivar for arid and semiarid rainfed regions. In this research, Khorramabad, with high proportion of genotype × environment interaction was recognized as the ideal environment for differentiation and separation of bread wheat genotypes. The cluster analysis classified the studied environments into three groups. The inclusion of all three years experiments related to Moghan location in one group indicates the high predictability and repeatability of this region.

  Keywords: Genotype × environment interaction, Tropical, subtropical rainfed regions, Additive main effects, multiplicative interaction analysis, Stability analysis, Biplot
 • M. Mirtayebi, A. Bostani, M. Diyanat*, A. Azadi Pages 133-150

  In order to investigate the effect of drought stress, biofertilizer and potassium Nano fertilizer on quinoa plant, a split-factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in Ahmadabad Mostofi, Tehran, Iran in two growing seasons (2017-2018 and 2018-2019). The studied factors included drought stress at four levels (-0.015 (control), -0.3, -0.6 and -0.9 MPa) as the main factor and two biofertilizer factors (a combination of Nitrogen-fixing bacteria and mycorrhiza fungi at four levels (non-application (control) and 1, 2 and 3%) and potassium Nano fertilizer at two levels (non-application (control) and application) as sub-factors were factorially placed in sub-plots. The results showed that the highest leaf area index (3.38), 1000-seed weight (2.56 g) and harvest index (31.7%) is attainable in normal irrigation condition and application of potassium Nano fertilizer. The highest potassium (0.115%), iron (154.0 mg/100 g dry matter), and grain carbohydrates (76.8%) contents were obtained under normal irrigation condition with application of 3% biofertilizer and application of Nano fertilizer and the lowest ones were obtained under condition of severe stress with non-application of biofertilizer and non-application of potassium Nano fertilizer. With increasing stress intensity, the mean calcium and magnesium of the seed decreased from 0.273% and 0.240% in normal irrigation conditions to 0.145% and 0.142% in severe stress conditions, respectively. Drought stress increased and decreased quinoa protein and seed oil, respectively, but the application of biofertilizer and potassium Nano fertilizer improved them. Therefore, both under normal irrigation and drought stress conditions, the use of 3% biofertilizer and potassium Nano fertilizer is recommended to improve the quality of quinoa seed.

  Keywords: 1000-grain weight, Harvest index, Phosphorus, Protein, Zinc
 • S. Abdi* Pages 151-170

  In order to define a suitable sowing date and effect of nitrogen fertilizer on quinoa, a randomized complete block design field experiment was conducted based on a split-plot design with three replications in 2019 at Ahar, Iran. Experimental treatments included: Five sowing dates (Feb. 24, Mar. 11, Mar. 25, Apr. 9 and Apr. 25) as main plot and five levels of nitrogen fertilizer (0, 90, 180, 270 and 360 kg ha-1) as sub plots. Results indicated that maximum 1000-seed weight (3.48 g) was obtained at sowing date of 25 Apr. under 180 kg ha-1 nitrogen and the highest grain yield and biomass were observed at sowing date of 25 Apr. with application of 270 and 360 kg ha-1 nitrogen fertilizer. The highest plant height and grain nitrogen percentage were obtained in the sowing date of 25 Apr. with application of 90, 180, 270 and 360 kg ha-1. A significant increase in nitrogen agronomic efficiency was observed with increasing application of nitrogen from control to 90 kg ha-1 in all sowing dates. The highest growing period (with 137 days) was observed at sowing date of 24 Feb. and the lowest growing period (with 95 days) was observed at sowing date of 25 Apr. Generally, the sowing date of 25 Apr. with application of 270 kg ha-1 nitrogen fertilizer is suitable for Ahar region owing to the shortest growing period and highest grain yield and biomass.

  Keywords: Biomass, Grain nitrogen, Growing period, Urea