فهرست مطالب

نشریه روانشناسی اجتماعی
سال دهم شماره 63 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمود حکیمی فریمانی، فریده حمیدی*، حسین اکبری امرغان صفحات 1-15

  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی بر همدلی و شایستگی اجتماعی در کودکان پیش دبستانی بود. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان پیش دبستانی ناحیه 4 شهر مشهد در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نمونه پژوهش 48 نفر بودند که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی با کمک قرعه کشی در دو گروه مساوی جایگزین شدند و گروه آزمایش 20 جلسه 45 دقیقه با روش بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی آموزش دید و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکرد. داده ها با دو خرده مقیاس همدلی و شایستگی اجتماعی در مقیاس ارزش های هیجانی- اجتماعی و تاب آوری برای کودکان پیش دبستانی (راویتچ، 2013) گردآوری و با آزمون های خی دو، تی مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که در مرحله پیش آزمون گروه های آزمایش و کنترل از نظر هیچ یک از متغیرهای همدلی و شایستگی اجتماعی تفاوت معنی داری نداشتند (05/0>p)، اما در مراحل پس آزمون و پیگیری از نظر هر دو متغیر مذکور تفاوت معنی داری داشتند (05/0<p). دیگر یافته ها نشان داد که مداخله به روش بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی باعث افزایش معنی دار همدلی و شایستگی اجتماعی در کودکان پیش دبستانی شد و نتایج مداخله در مرحله پیگیری نیز حفظ شد (05/0<p). نتایج نشان دهنده اثربخشی روش بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی بر افزایش همدلی و شایستگی اجتماعی در کودکان پیش دبستانی بود. بنابراین، برای بهبود ارزش های هیجانی- اجتماعی کودکان پیش دبستانی می توان از روش بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی در کنار سایر روش ها استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بازی های آموزشی، یادگیری هیجانی- اجتماعی، همدلی، شایستگی اجتماعی، کودکان پیش دبستانی
 • محمود مرادی*، زهرا یوسفی، منصوره بهرامی پور صفحات 17-31
  مقدمه

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شیوه فرزندپروری سلیگمن بر گرایش به کودک آزاری و خود کارآمدی والدگری در مادران دارای سابقه کودک آزاری در شهر اصفهان انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. بدین منظور از بین مراجعین مراکز اورژانس اجتماعی در سال 1399به روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر از مادران دارای سابقه کودک آزاری که علاقمند به همکاری بودند انتخاب شده و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی های هر دو گروه پرسشنامه های گرایش به کودک آزاری (شمایی زاده ویوسفی، 1397) و خودکار آمدی والدگری (دومکا، 1996) را در مراحل پیش آزمون پس آزمون و پیگیری پاسخ دادند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش سبک فرزندپروری سلیگمن را به صورت دوبار درهفته و به مدت چهار هفته دریافت نمودند، گروه کنترل در این مدت هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. پس از اجرای آموزش مذکور پس از دو ماه هردو گروه مورد پیگیری قرار گرفته و پرسشنامه های مورد پژوهش را پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل واریانس اندازه های تکراری) استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج تحلیل واریانس اندازه های تکراری نشان داد که آموزش سبک فرزندپروری سلیگمن به طور کلی باعث کاهش گرایش به کودک آزاری و نیز افزایش خود کارآمدی مادران دارای سابقه کودک آزاری می شود (05/0 <p).

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج حاصل می توان گفت یکی از روش های موثر برای کاهش گرایش به کودک آزاری و بهبود خودکارآمدی مادران دارای سابقه کودک آزاری می تواند آموزش سبک فرزندپروری سلیگمن باشد.

  کلیدواژگان: سبک فرزند پروری سلیگمن، کودک آزاری، خودکارآمدی والدگری
 • محسن گل پرور*، علیرضا صالح پور صفحات 33-48
  پاندمی کرونا، طیف گسترده ای از ورزشکاران را از انجام فعالیت های ورزشی خود محروم نموده و از این طریق برای آن ها مشکلاتی را ایجاد نموده است . این پژوهش با هدف تعیین رابطه محرومیت از ورزش در دوره پاندمی کرونا، نگرش به ورزش ، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و سطح فعالیت با افسردگی، سرزندگی و شادمانی در بدنسازان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی در قالب تحلیل همبستگی کانونی و جامعه آماری پژوهش ورزشکاران بدنساز در شهر اصفهان در بهار 1400بودند که از میان آن ها 211 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه نگرش به ورزش (1399)، پرسشنامه وضعیت اجتماعی- اقتصادی (قدرت نما و همکاران، 1392) ، یک سوال برای سنجش محرومیت از تمرین، یک سوال برای سنجش سطح فعالیت، پرسشنامه افسردگی بک (بک، 1961) ، پرسشنامه سرزندگی (رایان و فردریک، 1997) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد (آرگایل و لو، 1990) برای سنجش متغیرها استفاده شدند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل همبستگی کانونی و از طریق نرم افزار SPSS نسخه 25 تحلیل گردید. نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان داد که در تابع کانونی اول، از بین چهار متغیر پیش بین، وضعیت اجتماعی-اقتصادی با ضریب استاندارد کانونی برابر با 72/0، سپس نگرش به ورزش با ضریب استاندارد کانونی برابر با 55/0-، و به دنبال آن محرومیت از تمرین به دلیل پاندمی کرونا با ضریب استاندارد کانونی برابر با 39/0 قادر به پیش بینی افسردگی، سرزندگی و شادمانی هستند. در مجموع یافته های این پژوهش نشان داد که محرومیت از ورزش به دلیل کرونا توانسته در کنار وضعیت اجتماعی-اقتصادی و نگرش به ورزش برای افسردگی، سرزندگی و شادمانی بدنسازان نقش ایفاء نماید.
  کلیدواژگان: افسردگی، محرومیت، کرونا، نگرش به ورزش، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، سرزندگی، شادمانی
 • اسما فولادی، مریم شکری* صفحات 49-63

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مثبت نگر بر شادکامی زناشویی، امید و بهزیستی اجتماعی زنان در آستانه طلاق انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش زنان در آستانه طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه سه شهر تهران در فصل های بهار و تابستان سال 1400 بودند. نمونه پژوهش 40 نفر بودند که پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مساوی شامل گروه های آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای دو جلسه به مدت یک ماه تحت آموزش گروهی ذهن آگاهی مثبت نگر قرار گرفت و در این مدت گروه کنترل آموزشی ندید. داده ها با پرسشنامه شادکامی زناشویی (آزرین و همکاران، 1973)، پرسشنامه امید (اسنایدر و همکاران، 1991) و خرده مقیاس بهزیستی اجتماعی در مقیاس بهزیستی روانشناختی (کییز و ماگیار-مو، 2003) گردآوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که روش آموزش گروهی ذهن آگاهی مثبت نگر باعث تغییر معنادار هر سه متغیر شادکامی زناشویی، امید و بهزیستی اجتماعی زنان در آستانه طلاق در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد. به عبارت دیگر، روش مداخله مذکور باعث افزایش شادکامی زناشویی، امید و بهزیستی اجتماعی زنان در آستانه طلاق شد (001/0<p). با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه ریزی برای بهره گیری از روش ترکیبی آموزش ذهن آگاهی مثبت نگر جهت بهبود ویژگی های روانشناختی به ویژه افزایش شادکامی زناشویی، امید و بهزیستی اجتماعی ضروری است.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی مثبت نگر، شادکامی زناشویی، امید، بهزیستی اجتماعی، طلاق
 • علیرضا سنگانی، بهنام مکوندی*، پرویز عسگری صفحات 65-79
  هدف پژوهش حاضر نقش واسطه ای سازگاری اجتماعی در رابطه بین نظریه ذهن و خودکارآمدی با گرایش به شبکه های مجازی در دانش آموزان تیزهوش بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی 300 دانش آموزان تیزهوش مدرسه سمپاد متوسطه دوم در پایه 11 رشته تحصیلی تجربی در شهر گرگان در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که تعداد 300 دانش آموز به روش سرشماری انتخاب شدند و با پرسشنامه گرایش به شبکه های مجازی مجردی و همکاران (1393)، پرسشنامه نظریه ذهن استیرمن (1994)، خودکارآمدی شرر (1982) و پرسشنامه سازگاری کالیفرنیا (1953) ارزیابی شدند. روش تجزیه و تحلیل از نوع تحلیل مسیر با نرم افزار 18SPSS و 23Amos استفاده شد. نتایج نشان داد، مدل پژوهش دارای برازش بوده و تایید شد و 58/0 از واریانس گرایش به شبکه های مجازی توسط نظریه ذهن، خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی مورد تبیین قرار گرفت و سازگاری اجتماعی در رابطه ی بین نظریه ذهن با گرایش به شبکه های مجازی نقش واسطه ای دارا بود. تغییرات گرایش به فضای مجازی بر مبنای مستقیم نظریه ذهن و خودکارآمدی و غیرمستقیم سازگاری اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش قابل تبیین است و این پژوهش تلویحات کاربردی برای مشاوران مدارس دارا می باشد. نتایج نشان داد، مدل پژوهش دارای برازش بوده و تایید شد و 58/0 از واریانس گرایش به شبکه های مجازی توسط نظریه ذهن، خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی مورد تبیین قرار گرفت و سازگاری اجتماعی در رابطه ی بین نظریه ذهن با گرایش به شبکه های مجازی نقش واسطه ای دارا بود. تغییرات گرایش به فضای مجازی بر مبنای مستقیم نظریه ذهن و خودکارآمدی و غیرمستقیم سازگاری اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش قابل تبیین است و این پژوهش تلویحات کاربردی برای مشاوران مدارس دارا می باشد.
  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، نظریه ذهن، خودکارآمدی، گرایش به شبکه های مجازی، دانش آموزان تیزهوش
 • مسلم شجاعی*، سعیده باطنی، سید محمد حسینی نیک صفحات 81-97

  اسلام دینی اجتماعی است و احکام فردی آن نیز آهنگ اجتماعی دارد و از آن ها برای اصلاح و تقویت روابط اجتماعی و تحقق اخلاقی تربیت اجتماعی و اجرای اهداف مقدس جامعه بهره می گیرد. مراد و مقصود از تربیت، فراهم کردن زمینه ها برای شکوفایی و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه انسان می باشد. هدف پژوهش حاضر مروری بر مبانی، اصول و روش های تربیت اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم است .در این راستا با استناد قرآن کریم در زمینه تربیت اجتماعی، آیات مرتبط استخراج گردید. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است و داده های تحقیق عودتا از آیات قرآنی به دست آمده اند. برای گرد آوری داده های این پژوهش از روش کتابخانه ای و برای تحلیل متن و تفسیر و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که پویایی نظام تربیت اجتماعی ودینی در این است که اصول، روش ها و کارکردهای خود را از حالت ایستا خارج کند و بتواند خواسته هایش را متناسب با تغییرات پیرامون، سرحال و زنده نگه دارد. سعی نگارنده در این مقاله آن است که پایه های تربیت اجتماعی را در قرآن از دیدگاه قرآن کریم بررسی کند. همین اساس باید به تربیت اجتماعی و دینی همچنین روش های کارآمد تربیت اجتماعی ودینی توجه کنیم که قرآن کریم وسیره ی معصومین معتبرترین و جامع ترین منبع برای این موضوع است. و روش هایی که برای این منظور از منابع دینی استخراج کردیم شامل تجربه تاریخی، الگوپذیری و... می باشد.

  کلیدواژگان: تربیت اجتماعی، تربیت دینی، اصول، قرآن کریم
 • عبدالامیر گاطع زاده* صفحات 99-111

  کارکنان دانشگاه به عنوان زمینه سازان شرایط مورد نیاز تعلیم و تربیت هر جامعه ای باید مجهز به اخلاق حرفه ای و خشنودی شغلی مطلوب باشند. لذا نیاز به آموزش مداوم دارند تا با استفاده از سنجش جامع بتوان از موثر بودن نتایج آموزش آنان آگاهی یافت. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مهارت مثبت اندیشی بر اخلاق حرفه ای و خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری است. جامعه آماری این مطالعه شامل 55 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد در سال 1397 بود. از میان آنان، افرادی که در مرحله پیش آزمون اخلاق حرفه ای و خشنودی شغلی، نمره آنها یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود به صورت تصادفی ساده؛ 24 نفر انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند و در هر گروه 12 نفر قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002) و خشنودی شغلی اسپکتور (1997) گردآوری شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای و هر هفته فقط یک جلسه آموزش مهارت مثبت اندیشی به عنوان مداخله دریافت نمود. در حالی که گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت ننمود. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس یک متغیری و چند متغیری انجام شد. نتایج در دو مرحله پس آزمون و پیگیری نشان داد که آموزش مهارت مثبت اندیشی، بر اخلاق حرفه ای و خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه اثر مثبت معنی داری دارد. برحسب این نتایج مدیران دانشکده ها و دانشگاه ها می توانند از آموزش مهارت مثبت اندیشی برای افزایش اخلاق حرفه ای و خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: مهارت متبث اندیشی، اخلاق حرفه ای، خشنودی شغلی
 • شیوا عاملی راد*، حمزه احمدیان، حسن غریبی، جلیل سحابی صفحات 113-133

  خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی است که در پرورش افراد سالم و در تیجه جامعه ی سالم نقش اساسی دارد. بدون شک جوعاطفی مناسب و منسجم در خانواده منجر به ارتقاء خودشکوفایی افراد و توانایی آنان در کشف راه حل های انطباقی و افزایش همبستگی در جامعه خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای توانایی حل مسیله اجتماعی در ارتباط بین جوعاطفی خانواده و سلامت اجتماعی در مدلی واریانس محور بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل همه ی دانشجویان مراکز استان غرب ایران و نمونه ی آماری شامل همه ی دانشجویان 4 مرکز استان در سال 1398 با تعداد 377 نفر بود. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. برای جمع‏آوری داده ها از پرسش نامه های جوعاطفی خانواده هیل برن (1964)، سلامت اجتماعی کییز (2004)، و توانایی حل مساله اجتماعی دزوریلا و همکاران (2002)، استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در چارچوب مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی-ال-اس 3.2.8 نشان داد مدل کلی پژوهش، به صورت مطلوبی با داده ها برازش دارد. نتایج شاخص های پایایی و روایی به منظور بررسی مدل بیرونی مطلوب می باشند. در بخش درونی مدل، معیارهای هم خطی، مقادیر t،R^2 ،f^2 ، Q^2 مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر به دست آمده قابل قبول می باشند. بر اساس نتایج اثر مستقیم جوعاطفی خانواده بر حل مسیله سازنده و ناکارآمد، اثر مستقیم حل مسیله سازنده و ناکارآمد بر سلامت اجتماعی و همچنین اثر غیرمستقیم جوعاطفی خانواده بر سلامت اجتماعی معنی دار می باشد (01/0≤p). نتایج تحلیل اندازه اثر و ماتریس اهمیت- عملکرد بیانگر ضرورت تلاش روانشناسان بر روی راه کارهای کاهش استفاده از "حل مسیله ناکارآمد" و نیز ارتقاء "جوعاطفی خانواده" می باشد که سهم مهمی در سلامت اجتماعی دارند.

  کلیدواژگان: جوعاطفی خانواده، توانایی حل مسئله اجتماعی، حل مسئله سازنده، حل مسئله ناکارآمد، سلامت اجتماعی
|
 • Mahmoud Hakimi Farimani, Farideh Hamidi *, Hossein Akbari Amarghan Pages 1-15

  The aim of this research was determine the effectiveness of educational games based on social-emotional learning on empathy and social competence in preschool children. This research was a semi-experimental with pretest, posttest and two-month follow-up design with control group. The research population was a preschool children of 4th district of Mashhad city in the 2020-2021 academic years. The research sample was 48 people who were selected by available sampling method and randomly by lottery replaced in two equal groups and the experimental group was trained for 20 sessions of 45 minutes with the method of educational games based on social-emotional learning and the control group did not receive training during this period. Data were collected with using two subscales of empathy and social competence in the social-emotional assets and resiliency scale for preschool (Ravitch, 2013) and analyzed by tests of chi-square, independent t and analysis of variance with repeated measures. The findings showed that in the pretest stage the experimental and control groups there was no significant difference in any variables of empathy and social competence (P>0.05), but in the posttest and follow-up stages there was a significant difference in both variables (P<0.05). Other findings showed that the intervention by method of educational games based on social-emotional learning significantly increased the empathy and social competence in preschool children and the results of the intervention were maintained in the follow-up stage (P<0.05). The results indicated the effectiveness of educational games method based on social-emotional learning on increasing empathy and social competence in preschool children. Therefore, to improve the social-emotional assets of preschool children can be used the method of educational games based on social-emotional learning along with other methods.

  Keywords: educational games, Social-emotional learning, empathy, social competence, Preschool Children
 • Mahmood Moradi *, Zahra Yousefi, Mansoureh Bahramipour Pages 17-31
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of Seligman parenting training on child abuse tendencies and parenting self-efficacy in mothers with a history of child abuse in Isfahan.

  Methods

  The quasi-experimental research method was pretest-posttest with follow-up. For this purpose, among the clients of social emergency centers in 2019, 40 mothers with a history of child abuse were selected through available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. Subjects in both groups answered the questionnaires of child abuse tendency (Shamaizadeh Yousefi, 2018) and parenting self-efficacy (Dumka, 1996) in the pre-test, post-test and follow-up stages. The experimental group received 8 sessions of 90-minute Seligman parenting style training but the control group did not receive any training. To analyze data from descriptive statistical methods (mean and standard deviation) and inferential statistical methods (Analysis of variance of repeated measures) was used.

  Results

  The results showed that Seligman parenting style training generally reduces the tendency to child abuse and also increases the self-efficacy of mothers with a history of child abuse (P<0.05).

  Conclusions

  As regard to results, it can be said, to improve child abuse tendency and parenting efficacy, Seligman parenting is suitable method among women with history of child abuse

  Keywords: Seligman parenting style, Child abuse, parenting self-efficacy
 • Mohsen Golparvar *, Alireza Salehpour Pages 33-48
  The Covid-19 pandemic deprives a wide range of athletes from engaging in sports activities and thus creates problems for them. The aim of this study was to determine the relationship between sports deprivation in the corona pandemic period, attitudes toward sports, socio-economic status and level of activity with depression, vitality and happiness among bodybuilders. The research method was correlation in the framework of canonical correlation analysis and the statistical population of the study was the bodybuilders in Isfahan city in spring 2021. Among them, 211 persons were selected trough accessible sampling manner. Attitudes toward sports questionnaire (2021), socio-economic status questionnaire (Ghodratnema et al, 2012), a question to measure exercise deprivation, a question to measure activity level, depression questionnaire (Beck, 1961), vitality questionnaire (Rayan & Fredrick, 1997) and Oxford happiness questionnaire (Argyle & Lu, 1990) were used to measure the variables. Data were analyzed using Pearson’s correlation and canonical correlation analysis by SPSS version 25. The results of canonical correlation analysis showed that among the four predictor variables, socio-economic status with a canonical standard coefficient of 0.72, attitudes toward sport with a canonical standard coefficient of -0.55, and sports deprivation in the corona pandemic period with canonical standard coefficient of 0.39 can predict depression, vitality and happiness. Overall, the findings of this study showed that deprivation of sports due to corona pandemic has been able to play a role along with socio-economic status and attitude to sports for depression, vitality and happiness of bodybuilders.
  Keywords: Depression, Deprivation, COVID-19, Attitudes toward Sports, socio-economic status, vitality, happiness
 • Asma Fooladi, Maryam Shokri * Pages 49-63

  The present research was conducted with the aim of determine the effectiveness positive mindfulness education on marital happiness, hope and social well-being of women on the verge of divorce. This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was quasi-experimental with pre-test-post-test design with experimental and control groups. The research population was women on the verge of divorce referred to counseling centers in the third district of Tehran in the spring and summer of year 1400. The sample consisted of 40 people who were selected after reviewing the inclusion criteria by the available sampling method and randomly were assigned into two equal groups including experimental and control groups (20 people in each group). The experimental group underwent 8 sessions of 90 minutes two weekly sessions for one month by positive mindfulness group education and during time the control group did not receive any education. Data were collected by marital happiness questionnaire (Azrin et al, 1973), hope questionnaire (Snyder et al, 1991) and social well-being subscale in psychological well-being scale (Keyes and Magyar-Moe, 2003) and by were analyzed by multivariate analysis of covariance in software SPSS-22. The results showed that the positive mindfulness group education method caused a significant change in all three variables of marital happiness, hope and social well-being of women on the verge of divorce in the experimental group in compared to the control group. In the other words, the mentioned intervention method led to increase the marital happiness, hope and social well-being of women on the verge of divorce (P<0.001). According to the results of the present study, planning is necessary to use the combined method of positive mindfulness group education to improve psychological characteristics, especially increasing marital happiness, hope and social well-being.

  Keywords: positive mindfulness, Marital Happiness, hope, social well-being, divorce
 • Alireza Sangani, Behnam Makvandi *, Parviz Askary Pages 65-79
  The aim of this study was the mediating role of social adjustment in the relationship between mind theory and self-efficacy with the tendency to virtual networks in gifted students. The research method was descriptive-correlation and in particular path analaysis. The statistical population of the present study was all 300 gifted students of Secondary School Sampad Secondary School in 11 experimental fields in the academic year of 2019 in Gorgan. Mojardi, et al (2014) tendency to virtual networks questionnaire, Steerneman (1994) theory of mind questionnaire, self-efficacy Shereer (1982), California Test Personality (1953) were evaluated. The results showed that The research model was fitted and validated and explained 0.58 of variance in tendency to virtual networks by theory of mind, self-efficacy and social adaptation and social adaptation had a mediating role in the relationship between theory of mind with tendency to virtual networks. Changes in the tendency for cyberspace based on direct theory of mind and indirect social adjustment can be explained in gifted students and this study has practical implications for school counselors.
  Keywords: social adjustment, Self-efficacy, Theory of Mind, tendency to virtual networks, gifted students
 • Moslem Shojaei *, Saeideh Bateni, Seyed MohammadHoseini Nik Pages 81-97

  Islam is a social religion and its individual rules also have a social rhythm and they are used to reform and strengthen social relations and the moral realization of social education and the implementation of the sacred goals of society. The purpose of education is to provide the conditions for the flourishing and realization of potential human talents. The purpose of this study is to review the principles, principles and methods of social education from the perspective of the Holy Quran. In this regard, by quoting the Holy Quran in the field of social education, related verses were extracted. The Qur'an has been obtained. The library method has been used to collect data from this research and the qualitative content analysis method has been used for text analysis and interpretation and data analysis. The research findings show that the dynamics of the social and religious education system is that the principles, methods And to take his functions out of a static state and be able to keep his desires in line with the changes around him, fresh and alive. The author's attempt in this article is to examine the foundations of social education in the Qur'an from the perspective of the Holy Qur'an. On this basis, we must pay attention to social and religious education as well as efficient methods of social and religious education, of which the Holy Quran and the way of the infallibles are the most authoritative and comprehensive source for this subject. And the methods we extracted for this purpose from religious sources include historical experience, role modeling, and so on.

  Keywords: Social education, Religious education, principles, The holy Quran
 • Abdolamir Gatezadeh * Pages 99-111

  University staff, as the creators of the required conditions for education in any society, should be equipped with moral literacy and desirable job satisfaction. Therefore, they need continuous training in order to be aware of the effectiveness of training results by using comprehensive assessment. Accordingly, the aim of this study was to investigate the effect of positive thinking on professional ethics and job satisfaction of the staff of Islamic Azad University, Susangard Branch. The research design is quasi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this study included 55 employees of the Islamic Azad University, Susangard Branch in 2018.Among them are people who are in the pre-test stage of professional ethics and job satisfaction; A standard deviation was lower than the mean. In simple random sampling, 24 subjects were selected and randomly divided into experimental and control groups, with 12 subjects in each group. Data were collected using the Kadozir (2002) Professional Ethics Questionnaire and the Spector (1997) Job Satisfaction Questionnaire. The experimental group received 8 sessions of 90 minutes and only one session of positive thinking skills training as an intervention each week. While the control group did not receive any training. Data analysis was performed by univariate and multivariate analysis of covariance. Statistical analysis of data in two stages of post-test and follow-up showed that positive thinking skills training has a positive and significant effect on professional ethics and job satisfaction of the staff of the Islamic Azad University, Susangard Branch. According to these results, faculty and university administrators can use positive thinking skills training to increase professional ethics and job satisfaction of university staff.

  Keywords: Positive thinking skill, Professional Ethics, Job satisfaction
 • SHIVA AMELIRAD *, Hamzeh Ahmadian, Hasan Gharibi, Jalil Sahabi Pages 113-133
  Introduction

  Family is the most fundamental institution in the society which plays a basic role in producing healthy individual and consequently healthy society. It goes without saying that a proper and coherent emotional atmosphere in a family leads to the growth and self-development of individuals and makes them capable to solve problems effectively, thereby creating a coherent society. This study aims to investigate how the Social Problem-solving ability mediates between the Emotional Family Atmosphere and Social Well-being.

  Method

  The Statistical population includes all students in the provincial capitals of the western provinces in Iran. The statistical sample of the study consists of 377 students from 4 cities across the country. The sampling was conducted based on a multi-stage clustered random method. Following questioners were sued to collect the data: The Emotional Family Atmosphere (Hill Bern 1964), the Social Well-Being (Keyes 2004), and the Social Problem-solving Ability (D’Zurilla, et al. 2002). The analysis of the data, based on the formation of the casual model in the Smart PLS 3.2.8 software, shows that the general model of the project matches the collected data.

  Results

  The results of the validity and reliability factors in studying the external model are optimal. In the internal section of the model collinearity criteria, the amounts of t, R2, F2, and Q2 are acceptable. The results of the direct effect of the Emotional Family Atmosphere on the Efficient and Ineffective Problem-solving, the direct effect of the Efficient and the Inefficient Problem-solving on Social Well-being, and also the indirect effect of the Emotional Family Atmosphere on Social Well-being are all meaningful (P≤0/01).

  Conclusion

  The results of the analysis of the effect size and the importance-performance matrix analysis indicate that it is of fundamental importance for psychologists to discourage individuals from applying the “Inefficient Problem-Solving’’ while promoting the ‘’Emotional Family Atmosphere’’ which has a significant role on social well-being.

  Keywords: Social Problem-solving (Efficient &, Inefficient), Emotional Family Atmosphere, social well-being