فهرست مطالب

Schooling - Volume:2 Issue: 4, Fall 2020
 • Volume:2 Issue: 4, Fall 2020
 • تاریخ انتشار: 1401/05/08
 • تعداد عناوین: 3
|
 • محدثه قاسم پور*، مهدیه زنگویی، نرگس قدسیان، فرخ رو جلیلی صفحات 1-12

  تربیت اقتصادی و حرفه ای به عنوان یکی از ساحت های تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.مطالعات بین المللی نشان داده است که بین رشد اقتصادی و توسعه آموزش و پرورش،رابطه ی مستقیمی وجود دارد.لذا توجه به مولفه های تربیت اقتصادی در کتاب های درسی از اهمیت بسیاری برخوردار است.هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی میزان توجه کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به ساحت تربیتی اقتصادی_حرفه ای می باشد.این پژوهش به شیوه توصیفی از نوع تحلیل محتوا کمی_کیفی انجام گردیده است.جامعه آماری این پژوهش تمام کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 98-99 است.حجم نمونه نیز برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده است.در این مطالعه واحد تحلیل و ثبت پاراگراف و تصویر بوده است.برای جمع آوری داده های مورد نیاز چک لیست های محقق ساخته با تاکید بر سه حیطه شناختی،مهارتی و نگرشی- عاطفی پیرامون تربیت اقتصادی تنظیم و روایی آن توسط خبرگان تایید شد. داده ها به روش آمار توصیفی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحلیل محتوا حاکی از آن بود که میزان توجه کتاب های مطالعات اجتماعی به حیطه شناختی تربیت اقتصادی 69٪،حیطه مهارتی 5/13٪ و حیطه نگرشی_عاطفی5/17% بوده است.نتایج به دست آمده بیانگر این است که حیطه شناختی بیشتر از سایر حیطه ها مورد توجه قرار گرفته است اما به حیطه مهارتی تربیت اقتصادی به میزان لازم توجه نشده است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، تربیت اقتصادی، حرفه ای، حیطه شناختی، مهارتی و نگرشی، عاطفی
 • کوثر خواجه داد*، فاطمه زارعی، فاطمه صفرزاده شاهرودی، زهرا میری کمک صفحات 13-22
  روش این مطالعه، تحلیل محتوا با رویکرد کمی است. در این پژوهش کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی که در سال 1400-1401تدریس می شوند، در فرایند تحلیل محتوا وارد شدند و کدگذاری بر اساس 7 مقوله مربوط به مشاغل انجام شد. در این بررسی، واحد زمینه درس و واحد ثبت، متن دروس، فعالیت ها و تصاویر است. برای اطمینان از نوع کدگذاری از داور دوم نیز استفاده شد که میزان توافق مصححان مقدار 0/88 میباشد. نتایج نشان دادند که به طورکلی در کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بیشترین توجه به مشاغل مربوط به مولفه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری بوده است. بعد از آن به ترتیب مولفه های خدماتی و کشاورزی بیشترین توجه را به خود داشته اند اما در این کتب به مولفه های اداری مالی، اجتماعی سیاسی، بهداشتی درمانی و فنی مهندسی توجه اندکی شده است. میزان توجه به مولفه های شغلی در کتب مطالعات دوره دوم ابتدایی یکسان نمی باشد و بیشترین توجه به این مولفه ها در کتاب مطالعات پایه پنجم ابتدایی و کمترین توجه مربوط به پایه ششم ابتدایی می باشد. به طور دقیق تر می توان گفت که در کتاب مطالعات پایه چهارم بیشتر به مولفه های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و هنری پرداخته شده و به امور بهداشتی و درمانی توجه کمی شده است. در کتاب مطالعات پایه پنجم نیز مانند چهارم بیشترین توجه مربوط به مولفه آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و هنری و کمترین توجه نیز مربوط به امور بهداشتی درمانی می باشد. در کتاب مطالعات ششم بیشترین توجه به مولفه خدماتی وکم ترین توجه مربوط به امور اداری است.
  کلیدواژگان: مشاغل، کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی، تحلیل محتوای کمی
 • امیرحسین غلامی بیناباج*، میترا حیدری، زهرا زارعی صفحات 23-36
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف، تحلیل محتوای کتب درسی علوم تجربی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی سال تحصیلی 1399 از لحاظ میزان فعال بودن متن، فعالیت ها و تصاویر کتب درسی براساس فرمول ویلیام رومی انجام شده است.

  روش

  روش این پژوهش تحلیل محتوا و از حیث هدف در زمره مطالعات کاربردی قرار دارد. جامعه ی آماری، کتب درسی مذکور می باشد که صفحاتی از آن با توجه به هدف پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. واحد تحلیل متن، تصاویر و فعالیت هاست که براساس مقوله های فعال و غیرفعال توسط فرمول ویلیام رومی تحلیل و شاخص درگیری یادگیرنده در هر مورد مشخص گردیده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضریب درگیری کتاب علوم تجربی پایه چهارم در زمینه متن53/0، فعالیت 1/1، تصاویر 6/0 می باشد. ضریب درگیری بدست آمده از کتاب علوم تجربی پایه پنجم به ترتیب در زمینه متن 22/0، فعالیت 1، تصاویر 8/0 می باشد. ضرایب بدست آمده از کتاب علوم تجربی پایه ششم به ترتیب در زمینه متن 30/0، فعالیت 3/1، تصاویر 5/1 می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به ضرایب بدست آمده از کتب مورد نظر، کتاب علوم تجربی پایه چهارم در زمینه متن، فعالیت، تصاویر به ترتیب فعال، فعال و فعال می باشد. علوم تجربی پایه پنجم در زمینه متن، فعالیت، تصاویر به ترتیب غیرفعال، فعال و فعال می باشد. کتاب علوم تجربی پایه ششم در زمینه متن، فعالیت، تصاویر به ترتیب غیرفعال، فعال و فعال می باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، ویلیام رومی، علوم تجربی، فعال و غیر فعال
|
 • Mohadeseh Ghasempoor *, Mahdiyeh Zangooyi, Narges Ghodsian, Farokhro Jalili Pages 1-12
  Background

  In the document on fundamental education transformation, economic and vocational education is listed as one of the fields of study. According to international studies, there is a direct link between economic growth and educational development. It is critical to pay close attention to the components of economic education in textbooks.

  Objectives

  The goal of this research is to see how much attention elementary school social studies textbooks pay to economic-professional education. 

  Method

  This study's statistical population is all social studies textbooks used in elementary schools during the academic year 1998-99. In addition, the sample size is considered to be the same as the statistical population. The data collection for researcher-made checklists was regulated, and its validity was confirmed by experts, with an emphasis on three areas of cognitive, skill, and attitudinal-emotional about economic education. Descriptive statistics were used to collect and analyze the data. 

  Results

  According to the findings of the content analysis, social studies books paid 69 percent of their attention to the cognitive domain of economic education, 13.5 percent to the skill domain, and 17.5 percent to the attitude-emotional domain.

  Conclusion

  The findings show that the cognitive domain is more important than the other domains. Although it has been considered, the skill area of economic education has received insufficient attention.

  Keywords: content analysis, Economic-Professional Education, cognitive, Skill, Attitude-Emotional Domains
 • Kosar Khajedad *, Fateme Zarei, Fateme Safarzadeh Shahroudi, Zahra Miri Kemak Pages 13-22
  Objective
  The purpose of this study is to analyze the quantitative content of second grade social science textbooks with respect to occupation. 
  Method
  This study is a content analysis with a quantitative approach. In this study, a second elementary school social science textbook of the academic year 2021-2022 was included in the content analysis and coded using seven job-related categories. In this study, course units are units and enrollment units are course, activity, and image text. A second arbitrator was used to confirm the type of coding. The correlation value is 0.88
  Results
  In the 4th grade research book, more attention was paid to educational, cultural, scientific and artistic elements, and less attention was paid to health and medicine. In the 5th grade study book, as in the 4th grade, we have the same focus. In the sixth study, service components are the focus of attention, and administrative issues are the least of focus. Attention to the professional elements of second grade textbooks is not the same, with fifth grade elementary school books paying the most attention to these factors, and fifth grade textbooks paying the least attention to them school. In general, the least attention is paid to jobs related to financial, social, political, health and technical components of engineering.
  Conclusion
  Based on the results of this study, it seems that education planners need to pay more attention when writing textbooks because of the importance of these components in future of students.
  Keywords: occupations, Secondary Elementary Social Studies Textbooks, quantitative content analysis
 • AmirHossein Gholami Binabaj *, Mitra Heidari, Zahra Zarei Pages 23-36
  Objectives

  The purpose of this study was to examine the content of experimental science textbooks for fourth, fifth, and sixth grade elementary school students in the academic year 2020 in terms of textbook activity, activities, and images using William Romey's formula.

  Methods

  This study's method is content analysis, and its goal is to be one of the applied studies. The statistical population consists of the aforementioned textbooks, whose pages were chosen as a sample and analyzed in accordance with the study's objectives. William Romey's formula is used to analyze text, images, and activities based on active and inactive categories, and the learner engagement index is calculated in each case.

  Results

  The fourth-grade experimental science textbook has a text engagement coefficient of 0.53, activity of 1.1, and images of 0.6, indicating that they are all active, respectively. The fifth-grade experimental science textbook is inactive, active, and active, with a text engagement coefficient of 22.0, activity 1, and images of 0.8, respectively. The sixth - grade experimental science textbook is inactive, active, and active, with text engagement coefficients of 0.30, 1.3, and 1.5, respectively.

  Conclusion

  According to the coefficients obtained from the books in question, the fourth-grade experimental science book in the field of text, activity, images are active, active and active, respectively. Fifth grade experimental science in the field of text, activity, images are inactive, active and active respectively. The sixth-grade experimental science textbook is inactive, active and active in the field of text, activity, and images, respectively.

  Keywords: content analysis, William Romey, Experimental science, Active, Inactive (passive)