فهرست مطالب

فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران
سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 49، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رئوف سید شریفی*، حامد نریمانی صفحات 1-20
  محدودیت آبی شدیدترین عامل تنشی است که رشد و تولید گیاهان زراعی را در مناطق خشک و نیمه خشک محدود می کند. راهکارهای متعددی به منظور کاهش آثار محدودیت آبی ایجادشده تحت شرایط دیم در رشد گیاهی توسعه یافته اند. در میان آن ها استفاده از پوترسین و کودهای زیستی (همانند میکوریزا و باکتری های محرک رشد) نقش بسیار مهمی در بهبود عملکرد ایفا می کنند. در این راستا به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ماشک گل خوشه ای تحت شرایط دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1398 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی کودهای زیستی (عدم کاربرد کودهای زیستی به عنوان شاهد، کاربرد ریزوبیوم (Rhizobium legominuzarum) ، میکوریزا (Glomus mosseae)، کاربرد توام میکوریزا با ریزوبیوم، ریزوبیوم و ازتوباکتر، میکوریزا و ازتوباکتر (5 Azotobacter chrocoocom strain)، ریزوبیوم با ازتوباکتر و میکوریزا) و محلول پاشی پوترسین در سه سطح (محلول پاشی با آب به عنوان شاهد و محلول پاشی 5/0 و 1 میلی مولار پوترسین) را شامل می شدند. نتایج نشان داد که کاربرد توام ازتوباکتر با میکوریزا و ریزوبیوم و محلول پاشی یک میلی مولار پوترسین فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز را به ترتیب 08/37، 54/37 و 41/34 درصد، فلورسانس بیشینه و محتوای آنتوسیانین را به ترتیب 68/49 و 74/87 درصد نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و پوترسین افزایش داد. همچنین، کاربرد توام ازتوباکتر با میکوریزا و ریزوبیوم و محلول پاشی یک میلی مولار پوترسین بیوماس کل را حدود 9/56 درصد نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و عدم محلول پاشی با پوترسین افزایش داد. به نظر می رسد کاربرد کودهای زیستی و پوترسین می تواند بیوماس کل ماشک گل خوشه ای تحت شرایط دیم را به واسطه بهبود صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی افزایش دهد.
  کلیدواژگان: ازتوباکتر، پراکسیدهیدروژن، ریزوبیوم، محتوای کلروفیل، میکوریزا
 • احسان حاتمی، علیرضا عینعلی*، عبدالشکور رئیسی، حسین پیری صفحات 21-41

  سالیسیلیک اسید به عنوان یک مولکول سیگنال تاثیرگذار در پاسخ های گیاهان به تنش های محیطی شناخته شده است. در این پژوهش، اثرات به کار بردن سالیسیلیک اسید به صورت پیش تیمار بذرهای گیاه اسفرزه بر میزان رشد گیاهچه ها، میزان رنگیزه های فتوسنتزی، میزان پروتیین ها و اسیدهای آمینه و تجمع قندهای محلول و نشاسته در پاسخ به تنش شوری بررسی شد. بذرهای گیاه اسفرزه پس از پیش تیمار با غلظت های صفر و 500 میکرومولار سالیسیلیک اسید برای مدت 24 ساعت، در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ولایت ایرانشهر در سال 1398 کاشته شد و گیاهچه های حاصل در فواصل زمانی سه روزه و به مدت 20 روز، در قالب طرح فاکتوریل در معرض غلظت های صفر، 25، 50، 100، 150 و 300 میلی مولار نمک سدیم کلرید قرار گرفتند. میزان رشد گیاهچه ها، میزان رنگیزه های فتوسنتزی شامل کلروفیل ها و کاروتنویید، غلظت پروتیین ها و همچنین میزان تجمع قندهای محلول و نشاسته در طول تنش شوری به شدت کاهش پیدا کردند. بااین حال، میزان تجمع آمینواسیدهای آزاد و پرولین در پاسخ به نمک افزایش یافت. تیمار سالیسیلیک اسید سبب بهبود طول بخش هوایی، افزایش میزان رنگیزه ها، کاهش میزان آمینواسیدها و افزایش تجمع پروتیین ها و پرولین شد. علاوه براین، افزایش میزان قندهای غیر احیایی و نشاسته که با عدم تغییر و یا کاهش غلظت قندهای احیایی در سطوح بالای شوری همراه است، در پاسخ به سالیسیلیک اسید روی داد. این نتایج نشان می دهد که پرایمینگ بذر ها با سالیسیلیک اسید پیش از کشت می تواند تحمل گیاه را در برابر تنش شوری از طریق تجمع قندهای غیر احیایی و پرولین و در نتیجه حفظ فشار تورگور سلول ها افزایش دهد.

  کلیدواژگان: پرولین، پروتئین، تعدیل اسمزی، قندهای محلول، کلروفیل
 • مهتاب زینی وند، مریم نصر اصفهانی* صفحات 43-64
  مولکول گازی سولفید هیدروژن (H2S) و اسید سالیسیلیک (SA) سازش گیاهان به شرایط تنش زای محیطی مانند شوری را افزایش می دهند. در پژوهش حاضر، اثر پرایمینگ بذرهای یونجه با SA (75/0 میلی مولار) و سدیم هیدروسولفید (NaHS) (75/0 میلی مولار) به عنوان دهنده H2S بر بهبود شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های یونجه در شرایط شوری (0، 25، 50 و 100 میلی مولار) و نیز کاهش تنش اکسیداتیو ایجادشده توسط تنش شوری (0 و 50 میلی مولار) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در شوری، دو مولکول پرایمینگ SA و NaHS توانستندکاهش جوانه زنی بذرهای یونجه و رشد اولیه گیاهچه ها را بهبود دهند. علاوه بر این، در شرایط بدون پرایم، تجمع درخور ملاحظه ای از مالون دی آلدیید و پراکسید هیدروژن در پاسخ به شوری مشاهده شد. پرایمینگ NaHS و SA تاثیرات مثبتی روی شاخص های مختلف جوانه زنی در بذرهای یونجه تحت شوری داشتند و همچنین تیمارهای پرایمینگ طول ریشه گیاهچه های تحت شوری را به میزان معنی داری افزایش داد. پرایمینگ با NaHS و SA تجمع مالون دی آلدیید و پراکسید هیدروژن را در شرایط شوری در مقایسه با شرایط بدون پرایمینگ کاهش داد که نشان دهنده تاثیر پرایمینگ با NaHS یا SA در کاهش تنش اکسیداتیو است. همچنین، در پاسخ به شوری، پرایمینگ با NaHS یا SA سطح قند کل را به ویژه در روزهای اول و سوم پس از جوانه زنی به میزان معنی داری در مقایسه با شرایط بدون پرایمینگ افزایش داد. بنابراین، پرایمینگ NaHA یا SA پاسخ های گیاه در نخستین روزهای پس از جوانه زنی را در مقابل شوری از طریق کاهش آسیب های ناشی از تنش با فعال کردن سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی افزایش می دهند.
  کلیدواژگان: یونجه، پرایمینگ، سدیم هیدروسولفید، اسید سالیسیلیک، مالون دی آلدئید، جوانه زنی بذر، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل
 • ابوالفضل ستاری، مریم دهستانی اردکانی*، مصطفی شیرمردی صفحات 65-80
  فالانوپسیس یا ارکیده پروانه (Phalaenopsis spp.) یکی از محصولات گلدانی پرفروش در بازارهای عمده گل در دنیا است. اثر کیفیت نور شب شکنی و کودهای NPK بر رشد رویشی و گلدهی ارکیده فالانوپسیس رقم Evolution در قالب آزمایش فاکتوریل براساس طرح کاملا تصادفی بررسی شد. گیاهان جوان شش ماهه از شهریور تا آبان یعنی زمانی که طول جوانه های گل به حدود 5 سانتی متر رسید تحت چهار تیمار نوری شامل: تاریکی/روشنایی محیط گلخانه (شاهد)، نور محیط به علاوه شب شکنی (ساعت 23:00 تا 03:00) با شدت نور 20 میکرومول بر مترمربع بر ثانیه تحت سه طیف نوری سفید (700-400 نانومتر)، آبی (450 نانومتر) و قرمز (680 نانومتر) توسط لامپ های ال ای دی قرار گرفتند. همچنین، گیاهان تحت سه تیمار کودNPK محلول در آب با فرمول های K19-P6-N20، K36-P12-N12 و K20-P20-N20 قرار گرفتند. بلندترین گیاهان (25 سانتی متر) در تیمار شاهد (بدون شب شکنی) و تیمار کودی K20-P20-N20 به دست آمدند. شب شکنی با نور سفید + K19-P6-N20 و نیز شاهد + K20-P20-N20 تعداد گلچه ها در هر اسپات را به طور معنی داری افزایش داد. استفاده از K36-P12-N12، شب شکنی با نورسفید + K20-P20-N20 و نورآبی + K36-P12-N12 به گلدهی زودتر گیاهان منجر شد. گیاهان کوددهی شده با K36-P12-N12 و شب شکنی شده با نورقرمز بیشترین میزان کلروفیل a (36/0 میلی گرم در گرم وزن تر) و b (17/0 میلی گرم در گرم وزن تر) را نشان دادند. بیشترین مقدار پتاسیم و فسفر در هر سه تیمارنوری در تغذیه با کود K36-P12-N12 حاصل شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که تیمار شب شکنی را می توان به طور موثر برای تشویق القای گل با بهبود سرعت رشد استفاده نمود. بااین حال، برای به دست آوردن گیاهان با کیفیت بالا، شب شکنی با ال ای دی های قرمز و سفید توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کوددهی، کیفیت نور، نور آبی، نور سفید، نور قرمز
 • مهری دیناروند*، سجاد عالی محمودی سراب، سید عبدالحسین آرامی، کهزاد حیدری صفحات 81-94

  مطالعه پوشش گیاهی و اندازه گیری شاخص های تنوع ابزار مناسبی برای مطالعه وضعیت پوشش جنگل ها، مراتع و ارزیابی آنها است. این پژوهش با هدف ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار استان خوزستان، با بررسی اثر نوسانات بارش و آبیاری نهال های کشت شده در منطقه بر درصد پوشش و نوع گونه های بومی موجود طی چهار سال متوالی و در دو فصل در منطقه حنیطیه انجام شد. بدین منظور تعداد 5 ترانسکت 100 متری با فواصل 50 متری در منطقه انتخابی به صورت تصادفی سیستماتیک احداث شد. در امتداد ترانسکت ها در مجموع 30 پلات ثابت نصب شد. در دو فصل رویشی بهار و پاییزه طی سال های 1396 تا 1399 نوع و درصد پوشش گونه های بومی برداشت شد. با استفاده از نرم افزار PAST شاخص های غالبیت، یکنواختی و تنوع گونه ای سیمپسون و شانون اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA) نشان داد، بین میانگین شاخص های غالبیت، شانون و سیمپسون، درصد پوشش و نیز تعداد گونه در بهار سال های مختلف برداشت اختلاف معنی داری وجود دارد. اما در مقایسه شاخص های شانون و سیمپسون و پوشش تابستانه، بین تیرماه سال های 1398 نسبت به سال 1397، اختلاف معنی داری وجود ندارد. گونه های موجود در پلات ها همه کوتاه زی بودند و تنوع اندازه گیری شده وابسته به زمان است. از مشاهدات و نتایج فوق نتیجه گیری می شود، منطقه حنیطیه علی رغم برگشت تعدادی گونه کوتاه زی در پی آبیاری نهال های کشت شده و بارش های اخیر، همچنان این عرصه بسیار حساس و شکننده بوده و تا احیای مناسب نیاز به مدیریت، برنامه ریزی و قرق کامل دارد.

  کلیدواژگان: شاخص تنوع سیمپسون، شاخص تنوع شانون، درصد پوشش گیاهی، گیاهان کوتاه زی، نهال کاری
 • فلور منطقه آبشار قطره ای معمولان (لرستان) با تاکید بر تعیین جایگاه حفاظتی پامچال لرستانی
  محمد مهرنیا، زهرا حسینی صفحات 95-122

  آبشار قطره‌ای معمولان در مجاورت رودخانه کشکان و در جنوب لرستان واقع شده است. حضور رودخانه و وجود آبشار موجب استقرار پوشش گیاهی ویژه‌ای از گونه‌های ماندابی در منطقه شده است. پامچال (Primula gaubaeana Bornm.)، پرسیاوش (Adiantum capilus-veneris L.) و شیرتیغک ساحلی (Sonchus maritimus L.) از گونه‌هایی هستند که بواسطه رطوبت بالا و جریان دایمی آب در منطقه رویش دارند. گونه‌های پامچال لرستانی به‌عنوان گیاهی زیبا و زینتی، شیرتیغک ساحلی گیاهی با بیومس بالا برای تعلیف دام و پرسیاوش به‌عنوان گیاه دارویی، از گیاهان مهم منطقه محسوب می‌شوند. بر اساس نتایج این مطالعه، 138 گونه گیاهی متعلق به 110 جنس و 55 خانواده شناسایی شد. 35 گونه گیاه ماندابی (36/25 درصد) در منطقه حضور دارد که برحسب زیستگاه و نوع زندگی، 26 گونه (84/18 درصد) گیاهان حاشیه‌ای رطوبت‌پسند، 8 گونه (8/5 درصد) مردابی پای در آب و 1 گونه (72/0 درصد) آبزی حقیقی غوطه‌ور محسوب می‌شوند. بر اساس نتایج این مطالعه Fabaceae (20 گونه)، Asteraceae (13 گونه) و Brassicaceae (8 گونه) از جمله خانواده‌های دارای بیشترین تعداد گونه در منطقه مورد مطالعه بودند. تروفیت‌ها (58/40 درصد)، همی‌کریپتوفیت‌ها (23/36 درصد)، فانروفیت‌ها (59/11 درصد)، ژیوفیت‌ها (14/10 درصد)، عمده اشکال زیستی گونه‌های گیاهی منطقه را شامل می‌شوند. عناصر رویشی ایرانی-تورانی با 40 گونه (98/28 درصد)، ناحیه ایرانی-تورانی، مدیترانه‌ای، اروپا-سیبری شامل 23 گونه (67/16 درصد) و ناحیه رویشی ایرانی-تورانی، مدیترانه‌ای با 22 گونه (94/15 درصد) دارای بیشترین پراکنش جغرافیایی منطقه بودند. جایگاه حفاظتی Primula gaubaeana Bornm.، بر اساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، در طبقه در حال انقراض (EN/Endangered) قرار گرفت.

  کلیدواژگان: فلور، شکل زیستی، گیاه ماندابی، پامچال لرستانی
|
 • Raouf Seyed Sharifi *, Hamed Narimani Pages 1-20
  Water limitation is the most severe stress factor limiting plant growth and crop production in arid and semi-arid regions. Several strategies have been developed in order to decrease water limitation effects caused by the rainfed condition on plant growth. Among them, the use of putrescine and bio-fertilizers such as plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) and Mycorrhiza play a significant role in yield improvement. Therefore, to study biofertilizers and putrescine’s effect on biomass and some physiological and biochemical traits of vetch (Vicia villosa) under rainfed conditions, a factorial experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications in a research farm at the University of Mohaghegh Ardabili in 2019. Experimental factors included biofertilizers (no biofertilizer as control, application of Rhizobium, Mycorrhiza, combined application of Mycorrhiza and Rhizobium, Rhizobium and Azotobacter, Mycorrhiza and Azotobacter, Rhizobium with Mycorrhiza and Azotobacter) and foliar application of putrescine in three levels (water as control, 0.5 and 1mM putrescine). The results showed that both application of Azotobacter with Mycorrhiza and Rhizobium and foliar application of 1 mM putrescine increased catalase, peroxidase and polyphenol oxidase enzymes activity )37.08, 37.54 and 34.41% respectively (, maximum fluorescence and anthocyanin content )56.94 and 4.57% respectively( compared to no application of biofertilizers and foliar application of putrescine. Also, both application of Azotobacter with Mycorrhiza and Rhizobium and foliar application of 1 mM putrescine increased total biomass by about 56.9% compared to no application of biofertilizer and putrescine. It seems that the application of biofertilizers and putrescine can increase the total biomass of Vica villosa under rainfed conditions due to improving the physiological and biochemical traits.
  Keywords: Azotobacter, Chlorophyll content, Hydrogen peroxide, Mycorrhiza, Rhizobium
 • Ehsan Hatami, Alireza Einali *, Abdulshakoor Raissi, Hossain Piri Pages 21-41

  Salicylic acid (SA) is known as an influential signal molecule in plant responses to environmental stresses. In this study, the effects of SA as a pre-treatment of psyllium (Plantago ovata) seeds on seedling growth, photosynthetic pigments, proteins and amino acids, and accumulation of soluble sugars and starch in response to salinity stress were investigated. Psyllium seeds were soaked with 0 and 500 μM SA for 24 h and sown in the research greenhouse of Iranshahr University in 2019, and the seedlings were exposed as a factorial design to 0, 25, 50, 100, 150 and 300 mM NaCl at 3-day intervals for 20 days. The results showed the seedling growth rate, photosynthetic pigments including chlorophylls and carotenoids, protein concentration as well as accumulation of soluble sugars and starch were severely reduced due to salinity stress. However, the accumulation of free amino acids and proline increased in response to salt stress. SA treatment improved the length of the shoot, increased the amount of pigments, decreased the amount of amino acids, and caused the accumulation of proteins and proline. In addition, an increase in the amount of non-reducing sugars and starch, which was associated with no change or decrease in the concentration of reducing sugars at high salinity levels, occurred in response to SA. These results show that priming the seeds with SA before sowing can increase the plant tolerance to salinity stress through the accumulation of non-reducing sugars and proline and thus maintain the turgor pressure of cells.

  Keywords: Chlorophyll, osmotic modulation, proline, Protein, Soluble sugars
 • Mahtab Zeinivand, Maryam Nasr Esfahani * Pages 43-64
  Gaseous molecules hydrogen sulfide (H2S) and salicylic acid (SA) enhance plant acclimation to environmental stresses such as salt stress. In the current study, the effects of priming of alfalfa seeds with sodium hydrosulfide (NaHS) (0.75 mM) as H2S-donor or SA (0.75 mM) on the improvement of germination indicators and the growth of seedlings under salt stress (0, 25, 50 and 100 mM) and also the decline of oxidative damages caused by salt stress (0 and 50 mM) were evaluated. The results showed that under unprimed conditions, salt stress had negative effects on different indicators of alfalfa seed germination and also on the growth of alfalfa seedlings. In addition, under unprimed conditions, the accumulation of malondialdehyde (MDA) and hydrogen peroxide (H2O2) significantly increased under salt stress. NaHS-priming and SA-priming showed positive effects on germination indicators and root length significantly increased in the seedlings obtained from NaHS- or SA-primed seeds. NaHS-priming and SA-priming decreased the accumulation of MDA and H2O2 under salt stress conditions showing the effect of priming treatments in decreasing oxidative stress. In addition, in response to salt stress, NaHS-priming and SA-priming significantly increased the levels of total sugars (especially 1 and 3 days after germination), when compared with their levels under unprimed conditions. Therefore, NaHS-priming and SA-priming treatments enhance plant responses in the first days after germination against salinity by reducing oxidative damages through activation of the antioxidant defense systems.
  Keywords: alfala, sodium hydrosulfide, Priming, Salicylic acid, Malondialdehyde, Seed germination, total antioxidant capacity
 • Abolfazl Satari, Maryam Dehestani-Ardakani *, Mostafa Shirmardi Pages 65-80
  Phalaenopsis (the moth orchid; Phalaenopsis spp.) is currently the most sold indoor potted crop in the world’s major floriculture markets. The effects of light quality in night interruption (NI) and NPK fertilizers were examined on the vegetative growth and flowering of Phalaenopsis, an Evolution cultivar, in a factorial experiment as a completely randomized design. Young 6-old months plants from the last days of August to October when the length of flower buds was about 5 cm, were grown under ambient light/dark of greenhouse (control), ambient light plus night interruption (23:00–03:00 h) with light intensity at 20 µmol m−2 s−1 with three spectra light including white (400-700 nm), blue (450 nm) and red (680 nm) LED lights. Also, three water-soluble NPK fertilizers including 19N-6P-20k, 12N-12P-36K and 20N-20P-20K were applied to plants at concentrations of 1/1000. The tallest plants (25 cm) at flowering were in the control group in the 20N-20P-20K fertilizer treatment. NI with white LED + 19N-6P-20k or control + 20N-20P-20K effectively increased floret number. To obtain early flowering using 12N-12P-36K (without NI) and NI treatment with white light + 20N-20P-20K and blue light + 12N-12P-36K during their reproductive stage could be suggested. Plants fertigated with 12N-12P-36K and NI with red LED, showed the highest amount of chlorophyll a (0.36 mg/FW) and b (0.17 mg/FW). The highest amount of K and P in all three light treatments were obtained in 12N-12P-36K fertilizer. The experimental results suggested that NI treatment can be used effectively to promote flower induction with an increased growth rate. To obtain high-quality plants, however, NI with red and white LEDs should be considered.
  Keywords: Fertigation, Light quality, Blue light, White light, Red light
 • Mehri Dinarvand *, Sajad Alimahmodi Sarab, Seyed Abdolhossein Arami, Kohzad Heidari Pages 81-94

  Measurement of diversity indices and the local vegetation study are often suitable tools for studying the status of forests and rangelands and evaluating them. The purpose of this study is to evaluate the trend of vegetation changes in the dust center of Khuzestan province. In this study, the effect of rainfall fluctuations and irrigation of seedlings cultivated in the region on the percentage of cover and the type of native species during four consecutive years and in two seasons in the Hanitiah region was investigated. For this purpose, 5 transects with a length of 100 meters with 50-meter intervals were constructed in a systematic random manner in the study area. A total of 30 fixed plots were installed along transects. In two growing seasons, spring and autumn, from 2017 to 2020, the type and percentage of coverage of native species were recorded. Indices of dominance, uniformity, and species diversity of Simpson and Shannon were measured using PAST software. The results of one-way analysis of variance (ANOVA) showed that there is a significant difference between the mean of dominance, Shannon and Simpson indices, percentage of cover, and the number of species in the spring of different harvest years. But in comparing Shannon and Simpson indices and summer coverage, there is no significant difference between July 2019 and 2018. The species in the plots were all short-lived and the measured variability was time-dependent. From the above observations and results from the Hanitiah region, it can be concluded that despite the return of many short-lived species following the irrigation of cultivated seedlings and recent rains, the area is still very sensitive and fragile. Therefore, for complete revival, it still needs complete management, planning, and exclusion.

  Keywords: Simpson diversity index, Shannon diversity index, seedling, vegetation percentage, short-lived plants
 • Flora of Mamoulan drop waterfall area (Lorestan) (With emphasis on determining the conservation status of Primula gaubaeana Bornm.)
  Mohammad Mehrnia, Zahra Hosseini Pages 95-122

  Mamoulan drop waterfall is located vicinity of the Kashkan river in the south of Lorestan province. The presence of a river and the waterfall consequently special vegetation of wetland species have been created in the area. The plant species Primrose (Primula gaubaeana Bornm.), Maidenhair (Adiantum capilus-veneris L.) and Sow thistle (Sonchus maritimus L.) are species that grow in the area due to high humidity and constant water flow. Primrose is a beautiful plant, Sow thistle a plant with high biomass used for livestock and Maidenhair as a plant medicine are among the more important plant in this habitat. According to the results; 138 plant species were identified that belonged to 110 genera and 55 plant families. There are 36 species of wetland plants (26.1%) in the region. According to the habitat and type of life, 26 species (18.84%) are Hygrophyte plants, 9 species (5.8%) are Helophytes and Hydrophyte 1 species (0.72%). Fabaceae (20 species), Asteraceae (13 species) and Brassicaceae (8 species), plant families had the highest number of species and the share of species richness in the study area. Therophytes (40.58%), Hemicryptophytes (36.23%), Phanrophytes (11.59%) and Geophytes (10.14%), are major biodiversity of plant species in the region included. Plant species of the region include: 40 species unique to the Iranian-Turanian vegetation region (29.4%), 23 species belonging to the Iranian-Turanian, Mediterranean, European-Siberian region (16.9%) and 22 species from the region Iranian-Turanian, Mediterranean (16.7%) had the highest geographical distribution in the region. The conservation status of the Primula gaubaeana Bornm. based on the IUCN criteria of this species is considered as endangered (EN/Endangered).

  Keywords: Flora, Life form, Wetland plants, Primula gaubaeana Bornm