فهرست مطالب

مطالعات قدرت نرم - پیاپی 28 (بهار 1401)
 • پیاپی 28 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقایسه راهبردهای ایالات متحده آمریکا در دوران ترامپ با زمان اوباما، جهت تغییر رفتار و تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران
  سید علی اصغر رحمانی*، حبیب الله ابوالحسن شیرازی، اردشیر سنائی صفحه 1

  کشور ایالات متحده آمریکا از سال 1945 بدنبال برتری پارادایم نظم لیبرال برخاسته از نظام سرمایه داری بر پارادایم رقیب بوده، و این کار پس از دوران جنگ سرد با شدت و حدت بیشتری پیگیری شد با این تفاوت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی شوروی، به جای جهان کمونیسم، کشور ایران، دشمن فرضی قلمداد گردید.سیاست خارجی ایالات متحده در نظام بین الملل، صرفا بازتابی از راهبردهای نظام سیاسی حاکم بر این کشور است که بر اساس رهیافت واقع گراایی شکل گرفته است که آن هم بر اساس مکتب سیاست قدرت می باشد هدف از بهره گیری از قدرت، ارتقاء منافع می باشد بطوریکه آمریکا بر اساس مفاهیمی مانند قدرت و منافع ملی، راهبردهای خارجی خود را اعمال می نماید.تعامل دیپلماتیک ایالات متحده در زمان اوباما با ایران، مکمل راهبرد فشارهای همه جانبه و در واقع قسمتی از دیپلماسی اجبار بود و این سیاستها در زمان دولت ترامپ به صورت خصمانه و با گونه ها و اشکال مختلفی با ابزارهای فناورانه، شرایط سیستمی و استفاده از قدرت هوشمند بر علیه ایران اعمال شد و دامنه تحریمها گسترده تر گشت ولی این سیاستها به نتایج مورد نظر آمریکا نرسیده و اعتبار و هژمون جهانی این کشور را تضعیف نمود. سیاست خارجی ایالات متحده از بین الملل گرایی لیبرال در دوران اوباما به نوانزواگرایی، واقع گرایی و عمل گرایی در دوران ترامپ مبدل گشت.

  کلیدواژگان: راهبرد، تحریم، برجام، فشارهای همه جانبه، نظام بین الملل، نظم لیبرال
 • واکاوی ابعاد و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی
  علی صادقی* صفحه 2

  جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران نظام بین الملل، برای ساماندهی فعالیت های خود در داخل، تعامل با سایر بازیگران سیاسی و به طور کلی برای بقا و تعاملات خود ناگزیر به کسب سطحی از قدرت است. اکنون که بسیاری از قواعد و معادلات حاکم بر روابط داخلی و بین الملل دستخوش تحولات گسترده ای شده است، دستیابی به این اهداف را نمی توان تنها با تکیه بر قدرت سخت دنبال کرد؛ بلکه نیاز به نوع دیگری از قدرت است که بتوان با کمترین هزینه به بیشترین اثرگذاری دست یافت. این شکل از قدرت همان «قدرت نرم» است. ج.ا.ایران که با اتکاء بر دو اصل دین و وحدت مردمی شکل گرفت، با تکیه بر همین قدرت که از مبانی و اصول اساسی در اسناد بالادستی الهام گرفته است، ضمن پایه گذاری انقلابی فرهنگی، توانست مسیر توسعه و شکوفایی داخلی را به خوبی طی کرده، تاب آوری اجتماعی و داخلی را افزایش داده و با گسترش دایره نفوذ معنوی خود در منطقه غرب آسیا و جهان، نوعی گفتمان مقاومت را در برابر گفتمان های مدیریت سلطه و زور در دنیا به وجود آورد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی تلاش کرده است مولفه های قدرت نرم را در اسناد بالادستی شامل دین اسلام، گفتمان امام خمینی، اندیشه های رهبری، فرهنگ و تمدن، قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. نتایج نشان داد هرچند در برخی منابع فوق به طور مستقیم از قدرت نرم صحیت نشده است، اما در تمام این منابع، بر بهره گیری از قدرت نرم در پیشبرد اهداف انقلاب تاکید شده است.

  کلیدواژگان: قدرت نرم، ج.ا.ایران، اسناد بالادستی، انقلاب اسلامی
 • تاثیر مولفه های اقتصادی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط تجاری با چین
  فرشته علایی پور، عبدالمحمد کاشیان* صفحه 3

  از عوامل موثر بر تمایل کشورهای دنیا در توسعه روابط تجاری خود، سطح قدرت نرم کشور هدف و میزان تاثیرگذاری آن کشور بر معادلات بین المللی است. مقاله حاضر به این سوال پاسخ می دهد که در میان مولفه های اقتصادی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، کدام یک از آن ها بر توسعه روابط تجاری ایران و چین موثر بوده است؟ روش مورد استفاده در این پژوهش الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ((ARDL است و داده های مورد تحلیل در این مقاله مربوط به دوره 1988 تا 2019 است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها حاکی از آن است که مولفه های اقتصادی قدرت نرم ایران نقش بسیار مهمی در تمایل چین به توسعه روابط تجاری با ایران دارد. افزایش قدرت اقتصادی ایران حسب تولید ناخالص داخلی، بهبود سرمایه اجتماعی و افزایش سرمایه گذاری خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه روابط تجاری ایران و چین داشته است، جمع بندی مقاله بیانگر آن است که حضور ایران در عرصه بین الملل و توسعه روابط تجاری با سایر کشورها مستلزم افزایش قدرت نرم کشور خصوصا در مولفه هایی از جمله تولید داخلی، سرمایه اجتماعی و سرمایه گذاری خارجی است و افزایش رابطه تجاری ایران و چین در بستر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران قابل توجیه است.

  کلیدواژگان: قدرت نرم، روابط تجاری، سرمایه گذاری خارجی، تولید داخلی
 • بررسی مبانی تالیف قلوب در فضای مجازی و نقش آن در تعمیق قدرت نرم حاکمیت اسلامی
  محمدرسول آهنگران*، محمدرضا محمودی، فاطمه حاجی زاده صفحه 4

  قدرت به عنوان تضمین کننده حاکمیت ملی به دو قسم نرم و سخت تقسیم میگردد. قدرت نرم به دلیل محاسن گسترده همواره مورد توجه حاکمیت دینی بوده است.دراسلام ابزارهایی برای قدرت نرم وجود دارد و یکی از مهمترین آنها «تالیف قلوب» می باشد.مهمترین هدف از تالیف قلوب ،تقویت امنیت و گسترش اسلام می باشد.بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اصل تالیف پس از پیامبر(ص) به اعتقاد فقها نه تنها نسخ نشده بلکه از اولویت بیشتری نیز برخوردار است، همچنین قلمرو تالیف شوندگان نیز اعم از مسلمان و غیر مسلمان می باشد.بطور کلی تالیف قلوب دارای ابزارهای اقتصادی شامل زکات،فیء و انفال،خمس و ابزارهای غیر اقتصادی شامل وقف،تقیه مداراتی،قرارداد امان و اهتمام عملی و لسانی به برخورد نیکو می باشد.فضای مجازی با رویکرد تعاملی، امروزه یکی از مهمترین ابزارهای قدرت نرم به شمار می آید.تالیف قلوب در فضای مجازی به دلیل گستردگی مصادیق و ابزارها و پیچیدگی آن نیازمند وجود سازمان منسجم به جهت تالیف می باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی مبانی تالیف قلوب در فضای مجازی و جایگاه آن در قدرت نرم حاکمیت اسلامی می پردازد.

  کلیدواژگان: تالیف قلوب، فضای مجازی، قدرت نرم، حاکمیت اسلامی
 • جایگاه و نقش علمی زنان در قدرت نرم (مطالعه موردی نقش زنان در ارکان نشریات علمی)
  زهرا نامور*، نرجس ورع صفحه 5

  تولیدات علمی و نشریات به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی علم و فناوری در سیاست گذاری های علمی و تاثیر آن بر لایه سوم دیپلماسی علم و فناوری (قدرت نرم) حایز اهمیت هستند. از اینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان حضور زنان در جایگاه های مدیریتی ارکان نشریات انجام شده است. پژوهش پیمایشی- توصیفی و از نوع وب سنجی است. جنسیت سردبیر، مدیر مسیول و اعضای هیات تحریریه نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق اطلاعات مندرج در وبگاه نشریه یا صفحه شخصی آنان گردآوری و ذخیره و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، علیرغم اینکه زنان همانند مردان از منابع با ارزش جامعه به شمار می روند و هم دوش آنان نقش عمده ای در توسعه پایدار دارند؛ اما تنها در 10 درصد نشریات نقش سردبیری و در 12 درصد نشریات جایگاه مدیر مسیولی را برعهده داشتند. همچنین در مجموع 8 درصد عضویت هیات تحریریه نشریات را شامل می شوند. این در حالی است که بیش از 90 درصد نشریات که با سردبیری زنان منتشر می شود دارای رتبه های بین المللی، الف و ب هستند و این امر می تواند نشان از توانایی زنان در اداره و مدیریت نشریات داشته باشد. در نهایت با تاکید بر یافته ها می توان استدلال کرد، برای رفع بی عدالتی جنسیتی و مشارکت بیشتر زنان در افزایش قدرت نرم از بعد علم و فناوری، سیاست گذاری-های کنونی در این حوزه ناکافی به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: مناصب مدیریتی، قدرت نرم، زنان، نشریات علمی، توزیع جنسیتی
 • نقش و جایگاه راهپیمایی اربعین بر قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران
  نصرت الله حیدری*، یونس عزتی، سارا فلاحی صفحه 6

  انقلاب اسلامی ایران با محوریت دین شکل گرفته است پس مبانی قدرت آن نیز بر مولفه های دینی و نرم استوار است. سوگواری های عاشورا و اربعین ازجمله آیین هایی هستند که از ظرفیت لازم برای انسجام بخشی و قدرت ا فزایی جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند. جمهوری اسلامی از این آیین ها به صورت مستمر در مدیریت جنگ تحمیلی استفاده کرده است. اکنون نیاز است که متناسب با شرایط منطقه ای از این ظرفیت ها استفاده کرد. با فروپاشی رژیم بعث در عراق و از سر گرفته شدن پیاده روی اربعین توجه به این ظرفیت دینی دوچندان شده است. در مقاله حاضر نقش راهپیمایی اربعین بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. سوال اصلی این است که راهپیمایی اربعین چه تاثیری بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ یافته ها نشان داد که راهپیمایی اربعین با تقویت ارزش های دینی، معنویت گرایی، تقویت ایثار، شهادت و انتظار بر ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران اثر مثبت داشته است.

  کلیدواژگان: راهپیمایی اربعین، قدرت، قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران
 • پیش ران های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در اندونزی
  سید محمد موسوی* صفحه 7

  اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی در عرصه بین الملل و نیز در میان کشورهای اسلامی از جایگاهی در خور اهمیت برخوردار است. تحقیق در مورد شیعه به عنوان یکی از فرقه های مهم اسلامی در اندونزی ازیک سو و تاثیر گسترش تشیع در شکل گیری تاثیرات فرهنگی یا متنی در منطقه مالایی و اندونزی از سوی دیگر همواره موضوع جالبی برای تحقیق بوده است. هدف مقاله بازشناسی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به عنوان برگترین کشور شیعه در اندونزی است. نگارنده درصدد است با کاربست نظریه قدرت نرم به عنوان مبانی نظری و بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در اندونزی،احصاء و بازشناسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظهور و گسترش ایدیولوژی سیاسی مذهبی تشیع در مجمع الجزایر علاوه بر احیاگرایی جهانی اسلامی نتیجه بازتاب نرم افزاری انقلاب اسلامی ایران است. در نتیجه، جمهوری اسلامی ایران در نفوذ خود در کشور اندونزی از ابزار فرهنگی و قدرت نرم استفاده کرده است. مذهب تشیع، رهبران شیعی، شبکه ارتباطی روحانیت و شبکه ارتباطی دانشگاهیان و روشنفکران مهمترین پیش ران های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور اندونزی است.

  کلیدواژگان: شیعیان اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، قدرت نرم، مرکز اسلامی جاکارتا
 • پیشرفت های اجتماعی به عنوان ابزار قدرت نرم و چالش های آن در جمهوری اسلامی در اندیشه ی امام خمینی (ره)
  محمود شرفی*، فروزان رضائی ورمزیار صفحه 8

  پیشرفت های اجتماعی و به موازات آن چالش های پیش رو در جمهوری اسلامی همواره در طی این سالها نکته ای بوده که مد نظر امامین انقلاب قرار گرفته است، به لحاظ اهمیت موضوع در مقاله حاضر با هدف استخراج شاخص ها و مولفه های پیشرفت اجتماعی و در ادامه با ترسیم چالش های آن در بعد اجتماعی با تکیه به اندیشه امنیتی امام خمینی (ره) انجام گرفته است. به همین منظور مسیله اصلی این تحقیق شناخت اندیشه های اجتماعی حضرت امام (ره) است؛ زیرا با شناخت اندیشه های اجتماعی حضرت امام خمینی (ره) و پیشرفت ها و چالش های آن می توان درگاه بعدی به نظریه های در ابعاد مختلف آن دست یافت ودرعمل از آن ها استفاده کرد.این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی - تحلیلی است که برای تحلیل یافته ها از فن تحلیل محتوا استفاده شده است. در حوزه یافته های تحقیق با بررسی و ارکان اجتماعی اندیشه امام خمینی که عبارتند از حکومت اسلامی، مردم و دولت مردان پیشرفت های این حوزه تبیین گردید و چالش ها و ضعف ها هم بیان شد و درنهایت نتیجه گیری که مبتنی بر یافته های تحقیق انجام و یک مدل مفهومی در حوزه بعد اجتماعی اندیشه امام خمینی (ره) ترسیم و تشریح گردید.

  کلیدواژگان: پیشرفت، اجتماعی، چالش، اندیشه، امام خمینی (ره)
 • مبانی تعلیم و تربیت انقلاب اسلامی در زمینه بازتولید قدرت نرم با تاکید بر بیانیه گام دوم
  یعقوب علیزاده*، ایلناز علی نژاد، زهرا قاسمی، مهری توتونچیان صفحه 9

  انقلاب اسلامی ایران هرچند در نگاه اول یک انقلاب سیاسی و اجتماعی به شمار می رود، اما بررسی عمیق تر ابعاد آن نشان دهنده وجوه تربیتی قابل توجهی است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی آثار زیادی بر جای گذاشته است. وجه جدیدی که می توان به آن اشاره نمود، نقش قابل توجهی در بازتولید قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران نیز خواهد داشت. علاوه بر این، طرح بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که اهمیت خاصی برای مساله تعلیم و تربیت در نظر گرفته است، به وضوح نشان دهنده، پیوستگی تعلیم و تربیت و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. بر همین اساس پژوهش حاضر به این مساله پرداخته است که مبانی تعلیم و تربیت انقلاب اسلامی در زمینه بازتولید قدرت نرم با تاکید بر بیانیه گام دوم شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان ارایه نمود این است که خصوصیات کرامت و اخلاق مداری، استکبارستیزی، استقلال و خوداتکایی، نفی استعمار، تربیت سیاسی بر مبنای مردمسالاری دینی به عنوان وجوه مبانی تعلیم و تربیت انقلاب اسلامی بر مبنای بیانیه گام دوم محسوب می شوند که از توان تولید قدرت نرم نیز برخوردار هستند. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و با گردآوری مطالب از بیانات امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای، آراء آنان در کتب مختلف و بررسی بیانیه گام دوم صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت، انقلاب اسلامی، قدرت نرم، بیانیه گام دوم، آیت الله خامنه ای
 • طراحی الگوی سبک زندگی اسلامی ایرانی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (با تاکید بر قدرت نرم)
  علیرضا حیدرنژاد، مهدی مقیمی صفحه 10

  هدف این پژوهش دستیابی به الگوی مطلوب سبک زندگی اسلامی ایرانی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب و با تاکید بر قدرت نرم می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف اکتشافی از نوع توسعه‌ای و از لحاظ ماهیت تحقیق کیفی است، یعنی استخراج داده‌ها، ابعاد و مولفه‎‌ها با روش نظریه داده‌بنیاد استخراج گردید. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه است. جامعه آماری در این پژوهش را خبرگان مرتبط در این حوزه می‌باشند. برای شناسایی افراد در پژوهش حاضر، جامعه آماری متشکل از استادان دانشگاهی خبره ، مدیران ارشد و صاحب‌نظران که دارای حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا بوده‌ و مسلط به حوزه سبک زندگی اسلامی و دینی و قدرت نرم می‌باشند را شامل می‌شود. حجم نمونه در این تحقیق تا رسیدن به اشباع نظری بود، که این تعداد پس از مصاحبه با 32 نفر از خبرگان دانشگاهی ، مدیران و صاحب‌نظران در شهر تهران که دارای حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا و مسلط به حوزه سبک زندگی اسلامی و دینی و قدرت نرم بودند، به اشباع نظری رسیدیم. یافته‌های پژوهش نشان داد الگوی مستخرج که در مقابل ترویج سبک زندگی غربی به عنوان یک حربه قدرت نرم محسوب می‌شود، شامل چهار بعد یا مضمون فراگیر سبک اسلامی در ارتباط با خود، در ارتباط با خدا، فعالیت‌های فراغتی و سبک سازمانی جهادی و عمل انقلابی است. بعد سبک اسلامی در ارتباط با خود شامل 4 مولفه‌های بعد سبک اسلامی در ارتباط با خدا شامل 1مولفه‌؛ بعد سبک فعالیت‌های فراغتی شامل 2 مولفه‌ها و بعد سبک سازمانی جهادی شامل 1مولفه‌ سبک سازمانی است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، اسلامی ایرانی، قدرت نرم، بیانیه گام دوم انقلاب
 • بررسی وضعیت آستانه تحمل وتاب آوری جامعه از نظر شهروندان ساروی و راهکارهای افرایش تاب آوری در شرایط بحرانی
  هادی ابراهیمی کیاپی صفحه 11

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت تحمل و تاب آوری از نظر شهروندان ساروی وراهکارهای افزایش تاب آوری در شرایط بحرانی انجام شده است. روش فراتحلیل برای این پژوهش استفاده شده است.تحلیل براساس نظرسنجی که سال 98 در مرکز تحقیقات صدا و سیما اجرا شد انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، شهروندان 18 سال به بالای شهر ساری بودند. نمونه شامل 400نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر ساری انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه استاندارد تاب آوری استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب تی تست و تحلیل واریانس رگرسیون صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که سن تاثیر معنی داری بر میزان تاب آوری نداشته است.میانگین نگرش به تاب آوری در بین مردان بیشتر بوده است. بین تحصیلات و میزان تاب آوری از نظر پاسخگویان رابطه معنی داری وجود نداشته است. بین هزینه ماهانه زندگی خانوار باتاب آوری رابطه معنی داری وجود نداشته است. میانگین تاب آوری بر حسب شغل یکسان بوده است . میانگین تاب آوری بر حسب وضعیت تاهل یکسان بوده است . میزان مدارا بر میزان تاب آوری از نظر پاسخگویان تاثیر معنی داری داشته است. از نظر پاسخگویان میزان فرهنگ مدارا در جامعه در حد متوسط به پایین می باشد . از نظر پاسخگویان میران وضعیت دعوا ودرگیری در جامعه درحد پایین است.میزان سازگاری در مواجهه با بی پولی در بین پاسخگویان بالا است .میزان دلسردی در مواجهه با شکست در حد بالاست.

  کلیدواژگان: تاب آوری، آستانه تحمل، شرایط بحرانی، شهروندان ساروی
|
 • United States of America the strategies politicals of in Trump era compared withObamas era to change the behavior or the regime change of islamic republic of Iran
  Seyed Ali Asghar Rahmani *, Habiballah Abolhasan Shirazi, Ardashir Sanaei Page 1

  The United states of America has been following the supremacy of the liberal order pradigm from the capitalist system over the opposite paradigm since 1945 and this was followed after the cold war more closely, but after the victory of the islamic Revolution, Iran was concidered the hypothetical enemy.United States foreign policy in the international system was merely a reflection of strategies of the ruling political system on this country which is based on a realistic approach which is also based on the school of power politics.The purpose of power utilization is upgrading benefits so that america implements its foreign strategies, basded on concepts such as power and national concepts.United States diplomatic engagement with Iran complemented the strategy of all-out pressure and was in fact part of coercive diplomacy and this policies during the Trump administration were hostile and in various forms with the technological tools of systemic conditions and the use of intelligent power applied against Iran and the scope of sanctions became wider but these policies did not achieve the desired results for the United States and painted an inappropriate image of this country in the eyes of the people of Iran and the world. United States foreign policy was changed from liberal internationalism in Obama era to realism and pragmatism in Trump era.

  Keywords: United States, liberal, Politics, Diplomatic
 • Analysis of Dimensions and Components of Soft Power of the Islamic Republic of Iran in Reference Documents
  Ali Sadeghi * Page 2

  The Islamic Republic of Iran, as one of the actors in the international system, in order to organize its activities, interact with other political actors and in general for survival and interaction, has to gain a level of power. Now that many of the rules and equations governing domestic and international relations have undergone extensive changes, the achievement to these goals cannot be pursued by relying solely on hard power; Rather, it requires another type of power that can be most effective at the lowest cost. This form of power is the "soft power". Iran, which was formed based on the two principles of religion and popular unity, relying on this power, which is inspired by the basics and principles in the reference documents, while establishing a cultural revolution, it was able to go through the path of internal development and prosperity has increased social and internal resilience, and withing sphere of spiritual influence in the west Asia and the World, it has created a kind of discourse of resistance against the discourses of managing domination and force in the world. The present study has tried to study the components of soft power in reference documents including Islam, Imam Khomeini discourse, ideas of leadership, culture and civilization, constitution and 20-year vision document with a descriptive-analytical approach. The results showed that although in some of these sources, soft power is not directly validated, but in all these, the use of soft power in advancing the goals of the revolution is emphasized.

  Keywords: Soft power, Islamic Republic of Iran, Reference Documents, The Second Phase of the Revolution
 • The Impact of the Economic Components of the Soft Power of the Islamic Republic of Iran on the Development of Trade Relations with China
  Fereshteh Alayipoor, Abdolmohammad Kashian * Page 3

  One of the factors influencing the desire of countries to develop their trade relations is the level of soft power of the target country and the extent of its influence on international equations. The present article answers the question that among the economic components of the soft power of the Islamic Republic of Iran, which of them has been effective in the development of trade relations between Iran and China? The method used in this research is the autoregressive model with distributed interrupts (ARDL) and the data analyzed in this paper are related to the period 1988 to 2019. The results obtained from data analysis indicate that the economic components of Iran's soft power play a very important role on China's desire to develop trade relations with Iran.Increasing Iran's economic power in terms of GDP, improving social capital and increasing foreign investment has played a very important role in developing Iran-China trade relations. International and development of trade relations with other countries requires increasing the country's soft power, especially in components such as domestic production, social capital and foreign investment, and increasing Iran-China trade relations can be justified in the context of increasing the soft power of the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: Soft power, Trade Relations, Foreign Investment, domestic production
 • Investigating the basics of love between hearts in cyberspace and its role in deepening the soft power of Islamic rule
  Mohammad Rasool Ahangaran * Page 4

  Power as a guarantor of national sovereignty is divided into two types, soft and hard. Soft power has always been the focus of religious rule because of its vast merits. In Islam, there are tools for soft power and one of the most important of them is "Love between hearts". The most important purpose of love between hearts is to strengthen the security and spread of Islam. Studies show that the principle of love between hearts after the Prophet (PBUH) is believed The jurists are not only not abrogated but also have a higher priority, and the realm of the authors is both Muslim and non-Muslim. Circuits are a safe contract and a practical and verbal effort to deal well. Cyberspace with an interactive approach is one of the most important tools of soft power today. Writing hearts in cyberspace due to the wide range of examples and tools and its complexity requires a coherent organization to love. This article uses a descriptive-analytical approach to examine the basics of love between hearts in cyberspace and its place in the soft power of Islamic rule.

  Keywords: Love between hearts, Cyberspace, Soft power, Islamic Rule
 • Position and Role of Women in the Soft Power (A Case Study of the Role of Women in the Pillars of Scientific Journals)
  Zahra Namvar *, Narjes Vara Page 5

  Scientific productions and publications as one of the tools of science and technology diplomacy in scientific policy-making and its impact on the third layer of science and technology diplomacy (soft power) are important. Therefore, the present study was conducted to investigate the presence of women in managerial positions in the pillars of publications. The research is descriptive-survey and webometric. The gender of the editor, managing director and members of the editorial board of the prestigious journals of the MSRT was collected, stored and examined through the information contained in the journal's website or their personal page. The results showed that despite the fact that women, like men, are valuable resources of society and all of them play a major role in sustainable development; But only in 10% of the publications, they had the role of editor and in 12% of the publications, they held the position of responsible manager. They also make up a total of 8% of the editorial board. However, more than 90% of the publications published by women editors have international rankings, A and B, and this can show the ability of women in managing and managing publications. Finally, by emphasizing the findings, it can be argued that the current policies in this area seem to be insufficient to address gender inequality and increase women's participation in increasing soft power in terms of science and technology.

  Keywords: managerial positions, Soft power, Women, Scientific journals, gender distribution
 • The role and effect of the Arbaeen March on the soft power of the Islamic Revolution ofIran
  Nosratalah Heidari *, Younes Ezati, Sara Falahi Page 6

  The Islamic Revolution of Iran has been formed with the focus on religion, so the foundations of its power are also based on religious components. The mourning ceremonies of Ashura and Arbaeen are among the rituals that have the necessary capacity for the unification and empowerment of the Islamic Republic of Iran. The Islamic Republic has consistency used these rituals in the management of the imposed war. It is now necessary to use these capacities in accordance with regional conditions. With the collapse of the Ba'athist regime in Iraq and the resumption of the Arbaeen March, attention to this religious capacity has doubled. In the present article, the role of Arbaeen march on the soft power of the Islamic Republic of Iran has been studied using a descriptive-analytical method. The main research question was that “what is the effect of the Arbaeen march on the soft power of the Islamic Republic of Iran?” The findings indicated that the Arbaeen March had a positive effect on promoting the soft power of the Islamic Republic of Iran by strengthening religious values, spiritualism, strengthening self-sacrifice, martyrdom and expectation.

  Keywords: Arbaeen March, Power, Soft Power, Islamic Revolution of Iran
 • The pioneers of soft power of the Islamic Republic of Iran in Indonesia
  Seyed Mohammad Mosavi * Page 7

  Indonesia, as the largest Islamic country in the international arena and also among Islamic countries, has an important place. Research on the Shiites as one of the most important Islamic sects in Indonesia and the impact of the spread of Shiism in the formation of cultural or textual influences in the Malay region and Indonesia on the other hand has always been an interesting topic for research. The purpose of this article is to recognize the soft power resources of the Islamic Republic of Iran as the most populous Shiite country in Indonesia. Using the theory of soft power as a theoretical basis and using the method of descriptive-analytical research, the author seeks to count and identify the sources of soft power of the Islamic Republic of Iran in Indonesia. The findings show that the emergence and spread of Shiite religious political ideology In the archipelago, in addition to global Islamic revivalism, it is the result of the software reflection of the Islamic Revolution of Iran. As a result, the Islamic Republic of Iran has used cultural tools and soft power in its influence in Indonesia. The Shiite religion, Shiite leaders, the communication network of the clergy, and the communication network of academics and intellectuals are the most important pioneers of soft power of the Islamic Republic of Iran in Indonesia.

  Keywords: Shiites of Indonesia, Islamic Republic of Iran, Soft Power, Islamic Center of Jakarta
 • Social progress as a tool of soft power and its challenges in the Islamic Republic in Imam Khomeini's thought
  Mahmood Sharafi *, Forouzan Rezaei Vormziar Page 8

  Social progress and in parallel the challenges ahead in the Islamic Republic have always been a point that has been considered by the Imams of the Revolution during these years, in terms of the importance of the issue in this article with the aim of extracting indicators and advanced social components. By drawing its challenges in the social dimension, it has been done by relying on the security thought of Imam Khomeini. For this reason, the main issue of this research is to know the social ideas of Imam Khomeini; Because by recognizing the social ideas of Imam Khomeini (ra) and its progress and challenges, it is possible to obtain theories in different dimensions and use them in practice.This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical type that content analysis technique has been used to analyze the findings. In the field of research findings, the progress of this field was explained by examining the social pillars of Imam Khomeini's thought, which include the Islamic government, people and statesmen, and challenges and weaknesses were expressed. Imam Khomeini's thought was drawn and explained.

  Keywords: Progress, social, Challenge, Thought, Imam Khomeini
 • Fundamentals of education of the Islamic Revolution in the field of reproduction of soft power with emphasis on the statement of the second step
  Yaghoub Alizadeh *, Elnaz Alineghad, Zahra Ghasemi, Mehri Toutounchian Page 9

  Although the Islamic Revolution of Iran is at first glance a political and social revolution, but a deeper study of its dimensions shows significant educational aspects that have left many effects both domestically and internationally. A new aspect that can be mentioned will also play a significant role in reproducing the soft power of the Islamic Revolution of Iran. In addition, the draft statement of the second step of the Islamic Revolution, which is of special importance for the issue of education, clearly shows the continuity of education and the increase of the soft power of the Islamic Republic of Iran. Accordingly, the present study deals with the issue of what are the basics of education of the Islamic Revolution in the field of reproduction of soft power with emphasis on the statement of the second step? The answer that can be provided is that the characteristics of dignity and morality, anti-arrogance, independence and self-reliance, the denial of colonialism, political education based on religious democracy as aspects of the foundations of education and training of the Islamic Revolution based on the statement are the second step. They also have the power to produce soft power. The method used in the present study is descriptive-analytical and by collecting materials from the statements of Imam Khomeini (RA), Ayatollah Khamenei, their opinions in different books and reviewing the statement of the second step has been done.

  Keywords: Education, Islamic Revolution, Soft power, Second Step Statement, Ayatollah Khamenei
 • Designing an Iranian Islamic lifestyle model in line with the statement of the second step of the Islamic Revolution (with emphasis on soft war)
  alireza haydarnejad, Mehdi moghimi Page 10

  This research is developmental in terms of exploratory purpose and qualitative in terms of the nature of research. The data collection tool is interview and data-based theory. The statistical population in this study is related experts in this field. To identify individuals in the present study, the statistical population consists of qualified university professors, senior managers and experts who have at least a master's degree or higher and are proficient in the field of Islamic and religious lifestyles and soft warfare. The sample size in this study was until theoretical saturation, which after interviewing 32 university experts, managers and experts in Tehran who have at least a master's degree or higher and are proficient in the field of Islamic and religious lifestyle and war. They were soft, we reached theoretical saturation. Findings showed that the extracted model, which is considered as a soft war weapon against the promotion of Western lifestyle, includes four dimensions or comprehensive themes of Islamic style in relation to oneself, in relation to God, leisure activities and jihadi organizational style and revolutionary action

  Keywords: Lifestyle, Iranian Islam, soft war, statement of the second step of the revolution
 • Investigating the situation of tolerance and tolerance threshold of the society from the point of view of Sarva citizens and strategies
  Hadi Ebrahimi Kiapey Page 11

  The aim of this study was to identify the situation of tolerance and resilience from the citizens of Sarva and ways to increase resilience in critical situations. The meta-analysis method has been used for this research. The analysis was based on a survey conducted in 1998 at the Radio and Television Research Center. The statistical population of the study was citizens 18 years and older in Sari. The sample consisted of 400 citizens aged 18 and over in the city of Sari. A standard resilience questionnaire was used to collect research data. Research data were analyzed using t-test and regression analysis of variance. Findings showed that age had no significant effect on resilience. The average attitude to resilience was higher among men. There was no significant relationship between education and resilience for the respondents. There was no significant relationship between the monthly cost of living of the family. The average resilience was the same by job. The mean resilience was the same in terms of marital status. Tolerance had a significant effect on the level of resilience of the respondents. According to the respondents, the level of tolerance culture in the society is moderate to low. According to the respondents, the situation of fights and conflicts in the society is low. The level of adaptation in the face of lack of money is high among the respondents. The level of discouragement in the face of failure is high.

  Keywords: Resilience, tolerance threshold, critical conditions, citizens of Sarvai