فهرست مطالب

پژوهش های تجربی حسابداری - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1401)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی ابراهیمی، مهدی صفری گرایلی*، حسن ولیان صفحات 1-26

  با رشد و توسعه رویکردهای تیوریک در حوزه های رفتار سازمانی، اهمیت مشارکت و همکاری افراد در چارچوب ساختارهای سازمانی به منظور ارتقای سطح کارکردهای اثربخش، روز به روز بیشتر شده است. تاجاییکه شناخت محورهای کاهنده در سازمان همچون سکوت سازمانی به عنوان یکی از موردتوجه ترین پژوهش های سال های اخیر بوده است. این پژوهش با درک مفهومی و تیوریک سکوت سازمانی و به منظور شناخت ماهیت عملکردی و رفتاری حسابرسان داخلی که به نوعی دچار تضادی از نوع شغل و استاندارد هستند، به دنبال ارایه مدل علل تقویت کننده سکوت سازمانی حسابرسان داخلی می باشد. این پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش های توسعه ای و از منظر نتیجه در زمره پژوهش های توصیفی-کاربردی تفکیک می شوند. همچنین از نظر نوع داده، جزء پژوهش های ترکیبی محسوب می شود. به طوریکه در بخش کیفی با مشارکت 16 نفر از متخصصان پژوهش و با استفاده از تحلیل های فراترکیب و دلفی اقدام به شناسایی مولفه ها و شاخص های تقویت کننده ی سکوت سازمانی حسابرسان داخلی گردید. برمبنای تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر با مشارکت 20 نفر از حسابرسان داخلی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، تلاش شد تا طیفی از تاثیرگذارترین شاخص های ایجاد کننده سکوت حسابرسان داخلی تا کم اثرترین این شاخص ها در قالب مدل پژوهش، اولویت بندی شوند و روابط آن ها براساس مقایسه های ماتریسی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان داد، از میان 19 شاخص اولیه در تحلیل فراترکیب، تعداد 15 شاخص طی دو مرحله تحلیل دلفی به حدکفایت نظری رسیدند و بر مبنای تحلیل تفسیری/ساختاری مشخص شد، دو شاخص تناسب ادراکی حرفه حسابرسی داخلی توسط حسابرس به عنوان شاخص عوامل فردی و تعارض نقش بین استانداردها با تعریف جایگاه شغلی حسابرس داخلی به عنوان شاخص عوامل ساختاری به عنوان تاثیرگذارترین علل ایجاد کننده سکوت حسابرسان داخلی تعیین شدند.

  کلیدواژگان: سکوت حسابرسان داخلی، عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل فردی
 • بهزاد یزدانی، زهرا لشگری*، فاضل محمدی نوده صفحات 27-46

  ارزیابی ریسک تقلب توسط حسابرسان با فرآیند حسابرسی آمیخته است و این ارزیابی تا پایان عملیات حسابرسی به طور مستمر مورد بازنگری قرار می گیرد، زیرا حسابرسان نسبت به نوع ، نحوه و میزان رویه هایی مسیولیت دارند که در فرآیند حسابرسی برای مقابله با ریسک تقلب به کار می گیرند .بنابراین ویژگی های خود آنها می تواند بر فرآیند ارزیابی ریسک تقلب تاثیر بگذارد .از این رو هدف پژوهش ، ارزیابی ویژگی های حسابرس درکاهش ریسک تقلب گزارشگری مالی شرکت ها است. برای انجام این پژوهش ، 87 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ، طی سال های 1397-1390 به شیوه توصیفی - همبستگی با اجرای رگرسیون لاجیت صورت پذیرفت . نتایج نشان داد که ، در شرکت هایی که دوره تصدی حسابرس بیشتر است، و نیز درشرکت هایی که حسابرس تخصص بیشتری در صنعت دارد، احتمال بالا بودن ریسک تقلب کمتر نیست. اما در شرکت هایی که موسسات بزرگ آنها را حسابرسی می کنند، احتمال بالا بودن ریسک تقلب کمتر است.

  کلیدواژگان: اندازه حسابرس، تدوام تصدی حسابرس، تخصص حسابرس درصنعت، ریسک تقلب
 • غلامرضا سلیمانی امیری*، محمود حسن زاده کوچو، ملیحه حبیب زاده صفحات 47-64

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1390 الی 1399 برای 90 شرکت استخراج و با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز 8 استفاده گردید. پژوهش حاضر از بعد هدف، از نوع توصیفی و تحلیلی؛ از بعد فرآیند نوع پژوهش، کمی؛ از بعد منطق، یک پژوهش استقرایی و از بعد نتیجه پژوهش، یک پژوهش کاربردی است. خصوصیات شخصیتی افراد (مانند مغز و هورمون ها) حاکی از آن است که رفتار افراد به منشاها و خصوصیات شخصیتی آنان بستگی دارد. ویژگی های شخصیتی افراد، زمینه ساز رفتارهای آنان است. رهبری سازمانی یکی از موضوع هایی است که به نحوی گسترده در روانشناسی سازمانی مورد بحث قرار گرفته است. لذا پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: مالی رفتاری، خودشیفتگی مدیران، حق الزحمه حسابرسی
 • منا پارسایی*، سارا سهرابی صفحات 65-90

  شناخت رفتار هزینه در برابر تغییرات فروش و بررسی عوامل موثر بر رفتار نامتقارن هزینه ها موجب آگاهی بیشتر از انگیزه ها و تصمیمات مدیران می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بدهی های تجاری و چسبندگی هزینه شرکت ها و همچنین اثر تعدیلی مشکل نمایندگی و تمرکز مشتری بر رابطه مذکور می باشد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 161 شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1393 الی 1399 استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون با داده های ترکیبی نشان می دهد بدهی تجاری به عنوان یک سازوکار کنترلی برون سازمانی عمل می کند و دارای رابطه معکوس و معناداری با چسبندگی هزینه شرکت ها می باشد. هم چنین، یافته ها نشان داد که مشکل نمایندگی ارتباط معکوس بین بدهی تجاری و چسبندگی هزینه شرکت ها را تقویت می کند، لیکن تمرکز مشتری ارتباط مذکور را تضعیف می-کند. نتایج این پژوهش از این حیث که یکی از عوامل بالقوه ای را شناسایی می کند که می تواند چسبندگی هزینه را در شرکت ها کاهش دهد، به گسترش ادبیات موجود در حوزه چسبندگی هزینه کمک می کند.

  کلیدواژگان: بدهی تجاری، چسبندگی هزینه، مشکل نمایندگی، تمرکز مشتری
 • عطیه ولی زاده لاریجانی*، بهمن بنی مهد صفحات 91-110

  ورشکستگی و تاثیر آن بر ثروت سرمایه گذاران و به طور کلی اقتصاد کشور آن را به یکی از موضوعات مهم پژوهش های مالی تبدیل نموده است. در این خصوص، محققین در تلاشند تا عوامل موثر بر ورشکستگی را پیش بینی و تعیین نمایند. از این رو، هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین نقدینگی و مراحل مختلف چرخه عمر با ورشکستگی و نیز تاثیر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر رابطه بین سطح نقدینگی با ورشکستگی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، سه فرضیه در خصوص رابطه بین سطح نقدینگی و چرخه عمر با ورشکستگی و تاثیر چرخه عمر بر رابطه بین سطح نقدینگی با ورشکستگی طراحی و با استفاده از داده های نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397، و با به کارگیری روش تحقیق همبستگی آزمون شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک بیانگر آن است که بین سطح نقدینگی و چرخه عمر شرکت ها با ورشکستگی آن ها رابطه منفی معنادار وجود دارد. لیکن، چرخه عمر شرکت تاثیر معناداری بر رابطه بین سطح نقدینگی با ورشکستگی ندارد.

  کلیدواژگان: ورشکستگی، نقدینگی، چرخه عمر شرکت
 • صابر امجدیان، عطاالله محمدی*، بهزاد پرویزی صفحات 111-130

  ارزیابی عملکرد شرکت ها برای همه ذینفعان یک شرکت از سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، اعتبار دهندگان و سازمان های ناظر و مهمتر از همه اینها مدیران شرکت جهت تصمیم گیری بسیار حایز اهمیت است و مهمترین ارزیابی در شرکت ها ارزیابی عملکرد برای این تصمیم گیرندگان می باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارایه مدلی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای این مدل از 50 نسبت مالی که خبرگان آن را پیشنهاد داده بهره گرفته شده است که از این میان 49 نسبت نهایی شد و نسبت ها در 6 دسته تلفیقی، اقتصادی، اهرمی، نقدینگی، سودآوری و فعالیت دسته بندی شدند و بر اساس نظر خبرگان این نسبت ها وزن دهی گشتند. و با معیارهای تصمیم گیری چند متغییره bwm و تکنیک آراس و با استفاده از نرم افزار ligo تجزیه و تحلیل ها صورت گرفت. نهایتا شرکت ها رتبه بندی شدند. که در بین 103 شرکت که اطلاعات آنها در طی 5 سال نسبت های آنها در دسترس بود بررسی ها به عمل آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب شرکت های املاح معدنی ایران، گل گهر و فولاد خوزستان رتبه های 1 تا 3 را به خود اختصاص دادند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، نسبت های مالی، روش بهترین بدترین، بورس اوراق بهادار تهران
 • میثم امیری*، جواد شکرخواه، محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، حمید مظفری صفحات 131-150

  تحقیق حاضر در پی تدوین اصل هییت مدیره و اثربخشی آن برای دستورالعمل راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران می باشد. پس از بررسی ادبیات نظری ترکیب و ویژگی های هییت مدیره در اصول راهبری شرکتی بورس نیویورک، بورس لندن و بورس مالزی و در نظر داشتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران، ابعاد و مولفه های ترکیب و ویژگی های هییت مدیره اثربخش که عبارتنداز: نقش های هییت مدیره، تفکیک مسیولیت ها، رییس هییت مدیره، اعضای غیرموظف هییت مدیره، ترکیب هییت مدیره، تعهد هییت مدیره، توسعه و بهبود هییت مدیره، اطلاعات و ارتباطات هییت مدیره، ارزیابی هییت مدیره، انتخاب مجدد اعضای هییت مدیره و جبران خدمات هییت مدیره انتخاب شدند، سپس در معرض نظرخواهی 30 نفر از خبرگان قرار گرفت و با استفاده از روش دلفی فازی مثلثی نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت ابعاد و مولفه های ترکیب و ویژگی های هییت مدیره اثربخش استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصل هییت مدیره و مدیرعامل دستورالعمل راهبری شرکتی تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران دارای ایراداتی اعم از تعریف سهامدار عمده، تعریف ویژگی های عضو مستقل هیات مدیره میباشد، همچنین مواردی اعم از تعریف عضو مستقل ارشد، افشاء تعداد جلسات هیات مدیره و کمیته ها، تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیات مدیره، ارزیابی عملکرد اعضای هیات مدیره و...در نظر گرفته نشده است و نیازمند استفاده از نتایج مورد اجماع در تحقیق حاضر می باشد.

  کلیدواژگان: راهبری شرکتی، اصول راهبری شرکتی، ترکیب و ویژگی های هیات مدیره
 • محمدرضا محمدی رمضانی، فرزین رضایی*، حسین کاظمی صفحات 151-174

  امروزه نقش مدیران در شرکت ها دارای چنان اهمیتی است که داشتن مدیر توانمند و با کیفیت یکی از مزایای رقابتی تلقی می شود. ابزاری که مدیران از آنها برای موفقیت استفاده می کنند اطلاعاتی است که اکثرا از ویژگی های آن ها ناشی می شود. نقش مدیران در بازارهای رقابتی نیز شدیدتر می باشد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر ویژگی های مدیریت بر رابطه رقابت بازار محصول با عملکرد مدیریت می باشد.روش گردآوری داده ها آرشیوی بوده و نمونه ای متشکل از 120 شرکت طی سال های 1391 تا 1398 انتخاب و داده های آن ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن است که با افزایش رقابت بازار محصول و ویژگی های مدیریت، عملکرد مدیریت بهبود پیدا کرده و همچنین ویژگی های مدیریت، رابطه مثبت بین رقابت و عملکرد مدیریت را بهبود و در توانایی مدیریت تاثیر داشته و در بازارهایی که سطح رقابت بالا می باشد، اثربخشی این ویژگی ها مشهودتر است . این یافته ها می تواند ادبیات حوزه ویژگی های مدیریت را گسترش داده و برای ارکان راهبری شرکت ها اطلاعات مفیدی را فرآهم نماید.

  کلیدواژگان: رقابت، عملکرد مدیریت، معادلات ساختاری، ویژگی های مدیریت
 • یاسین امینی، بیتا مشایخی* صفحات 175-214

  مطالعات متعددی در بازارهای سرمایه مختلف نشان داده است که قیمت سهام در عرضه‏ های اولیه بعد از مدت بسیار کوتاهی تغییر کرده و بازده قابل توجه و غیر عادی را موجب می شود که از آن با عنوان قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه های اولیه یاد می‏شود. با توجه به اینکه مطالعات قبلی که عمدتا مبتنی بر تیوری عدم تقارن اطلاعاتی و سویه ‏های رفتاری هستند، دلایل مختلف و گاها متضادی را عامل این پدیده دانسته ‏اند هدف این پژوهش ارایه مدلی جامع از عوامل تبیین کننده این بازدهی غیرعادی است. به علاوه نقش اطلاعات حسابداری در توضیح این پدیده نیز بررسی شده است.برای کشف این عوامل محقق با مطالعه گسترده ادبیات موضوع و با استفاده از روش کیفی تحلیل تم و مصاحبه با خبرگان اقدام به استخراج نظرات آنها در این خصوص نموده، الگوهای تکرارشونده در بین نظرات را استخراج و با طبقه بندی آنها مدل جامع عوامل موثر بر قیمت گذاری سهام در عرضه های اولیه را تدوین کرده است.در مدل ارایه شده در این تحقیق چهار عامل کاستی های فرایند عرضه اولیه، عوامل بنیادی، سویه های رفتاری و محتوای اطلاعاتی در عرضه های اولیه منجر به قیمت گذاری کمتر از واقع می‏شوند به این صورت که با دخالت ارکان در مکانیزم عرضه و تقاضای بازار اشتباهاتی در قیمت گذاری رخ داده و عوامل بنیادی در قیمت عرضه منعکس نمی‏شوند. سویه‏ های رفتاری سرمایه ‏گذاران و کافی نبودن محتوای اطلاعاتی حسابداری منجر به تشدید این امر می‏شود. با توجه به یافته ‏های پژوهش آن دسته از سهامدارانی که به تحلیل اطلاعات موجود و به ویژه اطلاعات حسابداری بپردازند، می توانند بازدهی اضافه کسب نمایند. همچنین لزوم ارایه اطلاعات حسابداری آینده ‏نگر در عرضه ‏های اولیه برای تعیین قیمت واقعی سهم منجر به افزایش محتوای اطلاعاتی حسابداری می‏شود.

  کلیدواژگان: قیمت گذاری کمتر از واقع در عرضه اولیه، عدم تقارن اطلاعاتی، سویه های رفتاری، محتوای اطلاعاتی حسابداری
 • سکینه تجری، علی خوزین*، مجید اشرفی، جمادوردی گرگانلی دوجی صفحات 215-234

  حسابداری ابری یک مدل سازمانی جدید را نشان می دهد که در آن خدمات حسابداری شرکت های پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات و فناوری به عنوان خدمات آنلاین، با دسترسی کاربران به برنامه های نرم افزاری از طریق اینترنت، بدون زیرساخت ها یا سیستم عامل های خاص و بدون داشتن مجوزهای نسبی، در ازای ارایه خدمات آنلاین ارایه می شوند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اهمیت زیاد حسابداری ابری، هدف پژوهش حاضر بررسی مزایای حسابداری ابری در ایران با استفاده از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری می باشد. روش شناسی پژوهش ترکیبی از روش کیفی و کمی است که برای جمع آوری مولفه های مزایای حسابداری ابری از روش کیفی از طریق بررسی مبانی نظری و تیوریک و انجام تحلیل دلفی فازی با مشارکت 16 نفر از اعضای هییت علمی رشته حسابداری به عنوان خبره انجام شده و در بخش کمی نیز از طریق تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به دنبال مدلسازی ساختاری- تفسیری می باشد که در این بخش با مشارکت 12 اعضای هییت علمی رشته حسابداری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اساسی ترین مزایای حسابداری ابری بر اساس اولویت بندی انجام شده کاهش هزینه ها و دسترسی از راه دور می باشد. همچنین در بالاترین سطح و کم اثرترین مزیت حسابداری ابری امنیت بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: رایانش ابری، حسابداری ابری، مزایای حسابداری ابری، فناوری اطلاعات در حسابداری، مدل سازی ساختاری-تفسیری
|
 • Ali Ebrahimi, Mehdi Safari Gerayli *, Hasan Valiyan Pages 1-26

  With the growth and development of theoretical approaches in the areas of organizational behavior, the importance of individual participation and collaboration within organizational structures to enhance effective performance levels has been increasing day by day. Whereas recognition of reducing axes in organization such as organizational silence has been one of the most important researches of recent years. This research seeks to provide a model for enhancing internal auditors' organizational silence by conceptual and theoretical understanding of organizational silence and to understand the functional and behavioral nature of internal auditors that are somehow conflicting with job type and standards. The purpose of this research is classified into developmental research and from the viewpoint of result in descriptive-applied research. As well as the type of data, the research is mixed. As in the qualitative part with the participation of 4 research experts and using analytics Meta-synthesis And Delphi identified the components and indicators that reinforced internal auditors' organizational silence then based on comprehensive interpretive / structural analysis with the participation of four internal auditors of Tehran Stock Exchange companies, it was attempted to prioritize the range of the most influential indicators of internal auditors' silence to the least effective ones in the research model and their relationships are examined on the basis of matrix comparisons. The results showed that, among 19 primary indicator in the analysis of meta-synthesis-15 index in two stages of Delphi adequately comments were based on interpretive/structure analysis was found, the index proportionate to perceived professional internal audit by the auditor as an indicator of Individual and role conflict between standards were identified by defining the internal auditor's job position as an indicator of structural factors as the most influential causes of internal auditors' silence.

  Keywords: Internal Audit Organizational Silence, structural factors, Managerial Factors, Individual Factors
 • Behzad Yazdani, Zahra Lashgari *, Fazel Mohammadi Node Pages 27-46

  Auditors' fraud risk assessment is mixed with the audit process, and this assessment is reviewed continuously until the end of the audit process because auditors are responsible for the type, manner, and extent of procedures used in the audit process to counter fraud risk. They get itTherefore, their characteristics can influence the process of fraud risk assessment. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the characteristics of auditors in reducing the risk of fraud in corporate financial reporting.To conduct this research, 87 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 1397-1971 were descriptive-correlated with logit regression. The results showed that, in companies with a longer audit tenure, as well as in companies with a more specialized auditor industry, the risk of fraud is less likely.But in companies audited by large companies, the risk of fraud is less likely.But in companies audited by large companies, the risk of fraud is less likely.

  Keywords: Auditor size, auditor firm tenure, auditor industry expertise, Fraud Risk
 • Gholam Reza Soleimani Amiri *, Mahmood Hasanzade Kuchu Pages 47-64

  The purpose of this study is to investigate the effect of managers' narcissism on auditing fees. For this purpose, data related to companies listed on the Tehran Stock Exchange for a period of ten years between 1390 to 1399 for 90 companies were extracted and used using Eviews 8 statistical software. The present study is descriptive and analytical in terms of purpose; In terms of the type of research process, quantitative; In terms of logic, it is an inductive research and in terms of research result, it is an applied research. Personality traits (such as the brain and hormones) suggest that individuals' behavior depends on their origins and personality traits. Individuals' personality traits underlie their behaviors. Organizational leadership is one of the topics that has been widely discussed in organizational psychology. Therefore, after statistical analysis, the results of research hypotheses indicate that managers' narcissism has a positive and significant effect on audit fees.

  Keywords: Behavioral Finance, Managers', narcissism, Audit Fees
 • Mona Parsaei *, Sara Sohrabi Pages 65-90

  Understanding cost behavior in the case of changes in sales and examining the factors which affects asymmetric cost behavior lead to the greater awareness of managers' motivations and decisions. The main purpose of this study is to investigate the relationship between trade credit and corporate cost stickiness as well as the moderating effect of agency problem and customer concentration on the relationship. The sample of this paper includes 161 companies listed on Tehran Stock Exchange in a period of 7 years from 2014 to 2020. Our results show that trade credit as an external governance mechanism has a negative relation with cost stickiness. In addition, the findings show that the agency problem strengthens the relationship between trade credit and corporate cost stickiness, however, customer concentration weakens that relationship. Our study contributes to the cost management literature through identifying one of the potential factors that can reduce cost stickiness in companies.

  Keywords: Trade credit, Cost Stickiness, Agency problem, Customer Concentration
 • Atiyeh Valizadeh Larijani *, Bahman Banimahd Pages 91-110

  Bankruptcy and its effect on investors, wealth and generally country economic leads to be one of the important financial researches items. So researchers try to identify items effecting on the bankruptcy. The purpose of this study is to investigate the relation between liquidity and corporate life cycle with bankruptcy and the effect of corporate life cycle on the relation between liquidity and bankruptcy in listed companies in Tehran Stock Exchange. So, three hypotheses about the relation between liquidity and corporate life cycle with bankruptcy and the corporate life cycle effect on the relation between liquidity with bankruptcy have been designed and tested using the data of a sample from listed companies in Tehran Stock Exchange during the period 2012 to 2019. The results of statistical analysis of logit regression indicate that there is a significant negative relation between liquidity and corporate life cycle with bankruptcy. However, corporate life cycle has no effect on the relation between liquidity and bankruptcy.

  Keywords: Bankruptcy, Liquidity, Corporate Life cycle
 • Saber Amjadian, Behzad Parvizi, Atallah Mohammadi * Pages 111-130

  AbstractPerformance appraisal of companies is very important for all stakeholders of a company from potential and actual investors, creditors and supervisory organizations, and most importantly, company managers for decision making, and the most important appraisal in companies is performance appraisal for these decision makers. The present study seeks to provide a model for evaluating the financial performance of the companies listed on the Tehran Stock Exchange and utilizes 50 financial ratios suggested by the experts, of which 49 were finalized and the ratios in The 6 categories were categorized as consolidated, economic, leverage, liquidity, profitability and activity, and according to experts, these ratios were weighted. And multivariate decision criteria for bwm and ARAS technique were analyzed using ligo software. Eventually companies were ranked. Among the 103 companies whose ratios were available, surveys were conducted. The results showed that mineral minerals companies of Iran, Gol Gohar and Khuzestan Steel ranked 1 to 3, respectively.Keyword:Performance Evaluation, Financial Ratios, Best Worst Method, Tehran Stock Exchange

  Keywords: Performance Evaluation, financial ratios, Best Worst Method, Tehran Stock Exchange
 • Meysam Amiri *, Javad Shekarkhah, Mohammad Hasan Ebrahimi Sarv Olya, Hamid Mozafari Pages 131-150

  The present study seeks to develop the principle of the board of directors and its effectiveness for the corporate governance guidelines of the Stock Exchange and Securities Organization of Iran. After reviewing the theoretical literature, the composition and characteristics of the board of directors in the principles of corporate governance of New York Stock Exchange, London Stock Exchange and Malaysian Stock Exchange and considering the social, economic, political and cultural conditions of Iran, the dimensions and components of effective composition and characteristics of the board These include: Board Roles, Responsibility Separation, Chairman of the Board, Non-Executive Board Members, Board Composition, Board Commitment, Board Development and Improvement, Board Information and Communication, Board Evaluation, Re-Selection of Board Members and board compensation were selected. Then, 30 experts were consulted and the results were analyzed using the triangular fuzzy delphi method, and finally the dimensions and components of the composition and the characteristics of the effective board were extracted. The results show that the principle of the board of directors and CEO of the corporate governance guidelines developed by the Iranian Stock Exchange and Securities Organization has some bugs, including definition of major shareholder, definition of the characteristics of an independent board member. Also Components such as appointing an independent senior member, disclosure of the number of meetings of the board of directors and committees, determining the training needs of board members, evaluating the performance of board members, etc. are not foreseen and require the use of consensus results in the present study.

  Keywords: Corporate Governance, corporate governance principles, composition, characteristics of the board of directors
 • Mohammad Reza Mohammadi Ramezani, Farzin Rezaei *, Hosein Kazemi Pages 151-174

  Today, the role of managers in organizations and companies is so important that having a capable and quality manager is considered one of the competitive advantages. The tools that managers use to succeed are information that is often derived from their characteristics. The role of managers in competitive markets is also more intense. Therefore, the aim of this study is to evaluate the effect of management characteristics on the relationship between product market competition and management performance. The data collection method is archival and the sample consisting of 120 companies was selected during 2012-2019 and their data were analyzed using structural equation modeling. The findings suggest that as market product competitiveness and management characteristics increase, management performance improves, and management characteristics improve the positive relationship between competition and management performance Leading management traits have an impact on management ability, and in markets where the level of competition is high, the effectiveness of these traits is more evident.

  Keywords: competition, Management Characteristics, Management Performance, structural equations
 • Yasin Amini, Bita Mashayekhi * Pages 175-214

  Numerous studies in different capital markets have shown that stock prices in initial public offerings change after a very short time, resulting in significant and unusual returns, which are referred to as underpricing of initial public offerings. Considering that previous studies, which are mainly based on the theory of information asymmetry and behavioral biases, have considered various and sometimes contradictory reasons as the cause of this phenomenon, this study aims to provide a comprehensive model of the factors explaining this abnormal return. Also, the role of accounting information in explaining this phenomenon has been investigated.To discover these factors, the researcher has studied the subject literature extensively, and using the qualitative method of theme analysis and interviewing experts to extract their opinions, has extracted repetitive patterns among the comments and by classifying them has developed a comprehensive model of factors affecting stock price in initial public offerings.In the model presented in this research, four factors of shortcomings of the initial supply process, fundamental factors, behavioral aspects and information content in the initial public offerings lead to underpricing in such a way that by intervening of regulatory bodies in the supply and demand mechanism pricing errors occur and fundamental factors are not reflected in offering prices. Investors' behavioral aspects and insufficient accounting information content exacerbate this.According to the research findings, those shareholders who analyze the available information, especially accounting information, can gain abnormal returns. Also, the need to provide prospective accounting information in an initial public offering to determine the real share price leads to an increase in accounting information content.

  Keywords: Underpricing in initial public offerings, Information Asymmetry, behavioral biases, accounting information content
 • Sakineh Tajari, Ali Khozein *, Majid Ashrafi, Jomadoordi Gorganli Davaji Pages 215-234

  Cloud accounting represents a new organizational model in which the accounting services of IT and IT support companies as online services, with users accessing software applications over the Internet, without specific infrastructure or operating systems, and without partial licenses, in exchange for Online services are provided. Due to the advancement of technology and the great importance of cloud accounting, the purpose of this study is to investigate the cloud accounting advantage in Iran using interpretive structural modeling. The research methodology is a combination of qualitative and quantitative methods that have been done to collect the components of cloud accounting advantage from the qualitative method by examining the theoretical foundations and performing fuzzy Delphi analysis with the participation of 16 accounting faculty members as experts. Quantitatively, through the formation of its own structural interaction matrix, it seeks interpretive structural modeling, which has been done in this section with the participation of 12 faculty members of accounting. The results show that the main advantage of cloud computing based on prioritization are cost reduction and remote access. Also, the highest level and least effective advantage of cloud accounting is more security.

  Keywords: Cloud Computing, Cloud accounting, Cloud Accounting Advantages, Information Technology in Accounting, Interpretive Structural Modeling