فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 2 (پیاپی 71، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/05
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ثنا پورسلیمانی، شیلا برنجی*، لیلا ناطقی، فاطمه زارعی صفحات 1-16
  فراورده های لبنی با توجه به مصرف روزانه بالا در بین مردم به عنوان یک حامل ترکیبات سودمند و مواد پروبیوتیک می تواند نخستین گزینه در جهت غنی سازی به شمار آید. در این مطالعه، تولید فرآورده ای فراسودمند دارای ویتامین D3 از شیرکاکایو در چهار سطح (IU 0، IU 300، IU 400، IU 500 و IU 600) همراه با باکتری های آغازگر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (CFU/ml 108) بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از ویتامین D3 حتی در غلظت IU 600 نیز اثر معنی داری روی رشد میکروبی تیمارهای شیرکاکایو نداشت (05/0> p). نتایج نشان داد طی دوره نگهداری میزان pH کاهش و اسیدیته افزایش یافت (0.05 ≤p). سایر شاخص های فیزیکوشیمیایی همانند ماده خشک و میزان چربی (گرم در 100گرم) تیمارها تغییر معنی داری را نشان نداد (0.05>p). با این حال ویسکوزیته ی تیمارهای شیرکاکایوی پروبیوتیک در روز دهم به 8.46 میلی پاسکال ثانیه رسیدند. حساسیت به اکسیداسیون تیمار ها نیز به دلیل میزان بالای اسیدهای چرب اشباع شیر، تغییر معنی داری را از خود نشان ندادند، فقط، تیمارهای پروبیوتیک در روز دهم، میزان اندیس پراکسید بالاتری داشتند (0.05 ≤p). نتایج ارزیابی حسی نشان می دهد غنی سازی تیمارهای شیرکاکایوی پروبیوتیک و غیر پروبیوتیک با ویتامین D3 تاثیر معنی دار ندارد. با توجه به برآیند آزمون های انجام شده روی تیمارهای شیرکاکایو، تولید شیرکاکایوی پروبیوتیک غنی شده با ویتامین D3 به میزان IU 600 به عنوان تیمار برتر معرفی گردید.
  کلیدواژگان: شیرکاکائو، ویتامین D3، پروبیوتیک، اکسیداسیون، فراسودمند
 • مرتضی نورعلی زاده اطاقسرا*، علی نخ زری مقدم، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، مهدی ملاشاهی، ولی الله رامئه صفحات 17-30

  کلزا با داشتن ترکیبات متوازنی از اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در زمره با کیفیت ترین روغن هاست. به منظور بررسی تاثیر مدیریت های مختلف زراعی بر میزان پروتیین، کیفیت و عملکرد روغن و دانه کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1397-1396 در ایستگاه تحقیقات بایع کلا شهرستان نکا اجرا شد. عامل های مورد بررسی شامل آرایش کاشت در دو سطح یک و دو ردیفه و کنترل علف هرز در 7 سطح شامل کاربرد علف کش تریفلورالین 2.5 لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک، علف کش کویین مراک + متازاکلر به میزان 2.5 لیتر در هکتار به صورت پیش رویشی، ترکیب علف کش تریفلورالین 2.5 لیتر در هکتار با کویین مراک + متازاکلر 2.5 لیتر در هکتار، علف کش کلوپیرالید 1 لیتر در هکتار + علف کش هالوکسی فوپ آر متیل 0.8 لیتر در هکتار پس رویشی، علف کش پاراکوات 2 لیتر در هکتار در مرحله 4 تا 6 برگی علف های هرز و تیمار وجین و بدون کنترل علف های هرز بودند. نتایج بررسی ها نشان داد که با تغییر در آرایش کاشت و استفاده از علف کش پاراکوات به صورت هدایت شده در کشت دو ردیفه، پروتیین دانه کلزا به میزان 21.31 درصد، اسید لینولنیک 24.22 درصد، اسید لینولییک 10.08 درصد، عملکرد روغن 78.46 درصد و عملکرد دانه کلزا نیز 78.48 درصد نسبت به شاهد افزایش  ومیزان اسید پالمتیک 11.06 درصد کاهشیافته است. بنابراین با مدیریت زراعی کلزا و تنظیم فاصله ردیف  کاشت برای بهره گیری از علف کش پاراکوات به صورت هدایت شده می توان علاوه بر کنترل علف های هرز هم خانواده کلزا، موجب افزایش درصد پروتیین، اسیدهای چرب غیر اشباع، عملکرد روغن و دانه کلزا شد.

  کلیدواژگان: آرایش کاشت، اسید پالمتیک، اسید لینولئیک، اسید لینولنیک
 • پروین شرایعی*، الهام آذرپژوه صفحات 31-48
  پژوهش حاضر با هدف استفاده بهینه از پوماس سیب به عنوان پسماند کشاورزی و کارخانه های تولید آب سیب اجرا شد. بدین منظور ابتدا عصاره پوماس سیب با روش آب تحت بحرانی (دمای استخراج 137 درجه سلسیوس، زمان استخراج 29.91 دقیقه و نسبت آب به پوماس 31 میلی لیتر بر گرم) استخراج و پس از آن با استفاده از دیواره های مختلف (مالتودکسترین با دکستروزاکی والان های معادل 7 و 20 و پکتین) و روش خشک کردن انجمادی ریزپوشانی شد. برای طراحی ترکیب دیواره ها از نرم افزار سطح پاسخ استفاده شد و شبکه یک طرفه با نقاط محوری ارتقا یافته در طرح مخلوط (14 ترکیب دیواره) طراحی گردید. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ریزکپسول ها (میزان رطوبت، راندمان ریزپوشانی، ترکیبات فنلی کل، قدرت ترکیبات آنتی اکسیدانی) نشان داد که استفاده از مخلوط دیواره های مالتودکسترین و پکتین تا نقطه مرکزی طرح مثلثی (33/33 درصد)، نسبت به استفاده از دیواره ها به تنهایی، باعث بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی می شود. بهینه یابی غلظت دیواره های مختلف برای ریزپوشانی عصاره پوماس سیب با استفاده از بهینه یابی عددی و نموداری مشخص کرد که ترکیب دیواره بهینه حاوی 33.41 درصد دیواره مالتودکسترین با دکستروزاکی والان 7، 35.84 درصد دیواره پکتین و30.75 درصد دیواره مالتودکسترین با دکستروزاکی والان 20 است. تاثیر عصاره آزاد (با غلظت 300 میلی گرم بر لیتر) و ریزپوشانی شده بهینه (با غلظت 3000 و 4500 میلی گرم بر لیتر) بر خصوصیات حسی (عطر و طعم، رنگ و پذیرش کلی) و میکروبی (تعداد کل کپک و مخمر) کیک روغنی، در مقایسه با نگهدارنده سنتزی سوربات پتاسیم (با غلظت 100 میلی گرم بر لیتر)، ارزیابی شد. نتایج بررسی ها نشان داد عصاره پوماس سیب قادر به کنترل رشد کپک و مخمر با حفظ خصوصیات حسی در کیک است و کمترین میزان رشد کپک و مخمر بعد از 9 روز نگهداری در شرایط محیطی در نمونه حاوی 4500 میلی گرم بر لیتر عصاره ریزپوشانی شده مشاهده گردید که معادل اثر نگهدارنده شیمیایی سوربات پتاسیم (100 میلی گرم بر لیتر) بود
  کلیدواژگان: ترکیبات فنلی، مالتودکسترین، پکتین، طرح مخلوط
 • حنانه قربانی، مهدی سیدین اردبیلی، قاسم فدوی* صفحات 49-62
  پوست سیب زمینی فرآورده ای جانبی،در تولید فرآورده های سیب زمینی و دارای ویژگی های عملکردی خوبی است. این فرآورده فرعی، به دلیل داشتن خاصیت جذب بالای آب و فیبر زیاد، در صنعت غذا مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تعیین اثر پوست سیب زمینی بر ویژگی های ریولوژیکی خمیر و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی بیسکویت اجرا شد. مقادیر مختلف پوست سیب زمینی (0، 5، 10 و 15 درصد) جایگزین آرد بیسکویت شد و اثرهای آن بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش میزان پوست سیب زمینی، میزان پروتیین، مولفه های رنگی *L و *b و پیوستگی نمونه ها به طور معنی داری (p≤0.05) کاهش و میزان فیبر و مولفه رنگی a* و سفتی نمونه های بیسکویت افزایش می یابد. اختلاف آماری معنی داری (p≤0.05) در میزان رطوبت، چربی و چسبندگی نمونه ها مشاهده نشد. نتایج آزمون حسی نیز نشان داد که بالاترین امتیاز مزه و بو متعلق به نمونه های P1 (شاهد) و P2 (محتوی 5درصد پوست سیب زمینی) است. در نتیجه افزودن مقادیر مختلف پوست سیب زمینی، موجب کاهش معنی دار امتیاز بو و مزه نمونه ها شد. مقایسه میانگین نتایج نمونه ها نشان داد که بالاترین امتیاز رنگ، بافت و پذیرش کلی متعلق به نمونه P2 است و پوست سیب زمینی، موجب کاهش معنی دار امتیاز رنگ و بافت سایر نمونه ها می شود. تیمار P2 به عنوان تیمار برتر معرفی شد. به طور کلی می توان گفت افزودن پوست سیب زمینی تا 5 درصد اثر نامطلوبی در ویژگی های حسی نمونه ایجاد نمی کند و می تواند با هدف افزایش فیبر محصولات غذایی، تا حد 5 درصد، به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: بیسکویت، پسماند سیب زمینی، رئولوژی، فیبر بالا
 • ارمغان سالم*، سید احمد شهیدی، محبت محبی، الهام آل حسینی صفحات 63-80

  کیک یکی از محصولات نانوایی پر مصرف و حاوی میزان زیادی شکر است. در سال های اخیر به علت توجه و علاقه مصرف کنندگان به مصرف غذاهای سلامت بخش و توجه به کاهش کالری در رژیم غذایی، غذاهای کم کالری با جایگزینی شکر جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. در این تحقیق، امکان تولید کیک فنجانی با استفاده از شیرین کننده گز علفی به جای ساکارز بررسی شد. ویژگی هایی مانند وزن مخصوص خمیر کیک، حجم، دانسیته ظاهری، دانسیته جسمی، تخلخل، افت وزنی، رنگ پوسته و مغز، سفتی بافت کیک و ارزیابی حسی کیک بررسی شدند. نتایج مطالعات نشان می دهد این جایگزینی (مصرف شیرین کننده گز علفی به جای ساکارز)، تفاوت معنی داری را در ویژگی هایی مانند وزن مخصوص، حجم، دانسیته ظاهری، تخلخل و سفتی کیک با نمونه کنترل ایجاد می کند. با افزایش درصد شیرین کننده گز علفی، رنگ مغز و پوسته کیک تیره تر می شود. بالاترین امتیاز ارزیابی حسی مربوط به نمونه ای است که در آن 25 درصد شکر حذف و به جای آن شیرین کننده گز علفی مصرف شده است. نتایج بررسی ها همچنین نشان می دهد کاربرد 25، 50 و 75 درصد شیرین کننده گز علفی به جای ساکارز موجب بهبود کیفیت کیک فنجانی نسبت به نمونه شاهد می شود و نمونه کیک دارای 25 درصد شیرین کننده گز علفی با توجه به بالاترین میزان حجم 68 سانتی متر مکعب و وزن مخصوص 1.13، بالاترین کیفیت را به دست آورده است. با افزایش میزان شیرین کننده گز علفی برخی از ویژگی های کیفیتی کاهش پیدا می کند؛ ولی به دلیل کسب نمره بالا در آزمون حسی و اثرهای سلامت بخش شیرین کننده گز علفی به نظر می رسد می توان از آن به جای شکر در کیک استفاده کرد.

  کلیدواژگان: شیرین کننده گز علفی، کیک فنجانی، آنالیز بافت
 • کوثر عقبایی، علی خنجری*، افشین آخوندزاده بستی، محمدکاظم کوهی، نجمه مقیمی، نیما بابلانی مقدم، رضا تیموری فرد، دامون بریری صفحات 85-96

  افزایش سلامت و زمان نگهداری مواد غذایی از مهمترین دغدغه های صنایع غذایی است. برای بهبود این امر می توان به استفاده از فیلم زیست تخریب پذیر روشی نوین در صنعت بسته بندی و ترکیب آن با تکنولوژی هایی همچون فناوری نانو و در کنار آنها به کارگیری مواد گیاهی طبیعی با ویژگی های ضد میکروبی اشاره کرد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر ضد میکروبی فیلم های ژلاتین - نانوسلولز حاوی اسانس گاوزیره (0.9، 0.6، 0.3 و صفر درصد حجمی-حجمی)، اسانس کاکوتی کوهی (0.9، 0.6، 0.3 و صفر درصد حجمی-حجمی) و کتیرا (غلظت صفر و 1 درصد وزنی- حجمی)، تنها یا توام، است. به منظور اندازه گیری میزان فعالیت ضدباکتریایی این فیلم ها، روش انتشار دیسک به کار گرفته شد. در زمینه اثر ضد میکروبی فیلم ها مشخص گردید فیلم ژلاتین-نانوسلولز به تنهایی یا به همراه کتیرا یا به همراه 0.3 درصد اسانس کاکوتی کوهی بر هیچ یک از میکروارگانیسم های مورد مطالعه اثری ندارد. همچنین بیشترین میزان هاله عدم رشد در موضوع فیلم های ژلاتین حاوی 0.9 درصد اسانس کاکوتی کوهی و 0.9 درصد اسانس گاوزیره مرتبط با لیستریا مونوسیتوژنز به میزان 22.22 میلی متر مشاهده گردید. بنابر یافته های این مطالعه، فیلم ژلاتین-نانوسلولز حاوی اسانس کاکوتی کوهی، اسانس گاوزیره و کتیرا با توجه به ویژگی های ضد میکروبی مطلوبشان می توانند در مواد غذایی مصرف شوند.

  کلیدواژگان: اسانس، نانوسلولز، فیلم ضد میکروبی، ژلاتین، کتیرا
 • محبوبه ضرابی اول، مسعود نجف نجفی*، علی محمدی ثانی صفحات 97-114

  برای بهینه یابی شرایط استخراج بتاسیانین از چغندر قرمز (Beta vulgaris) با استفاده از روش سطح پاسخ، سه متغیر مستقل دما (40، 60 و 80 درجه سلسیوس)، زمان (20، 40 و 60 دقیقه) و فشار (90، 135 و 180 بار) برای مدل سازی به کار گرفته شد و پس از آن از طرح باکس-بنکن استفاده گردید. بهینه یابی شرایط استخراج بر مبنای حداکثر راندمان استخراج، بیشترین مقدار ترکیبات فنلی، بیشترین مقدار بتاسیانین و کمترین شاخص IC50 تعیین شد. نتایج بررسی ها نشان داد که افزایش دما (از 40 تا 80 درجه سلسیوس)، زمان (از 20 تا 60 دقیقه) و فشار (از 90 تا 135 بار) به طور معنی داری (0.05>p) راندمان استخراج را افزایش می دهند. افزایش فشار از 90 تا 135 بار، دما از 40 تا 60 درجه سلسیوس و زمان استخراج از 20 تا 60 دقیقه به طور معنی داری (0.05>p) سبب افزایش مقدار فنل کل، فعالیت آنتی اکسیدانی و مقدار بتاسیانین عصاره گردید. شرایط بهینه استخراج دی اکسیدکربن فوق بحرانی در دمای 58.74 درجه سلسیوس، زمان استخراج 60 دقیقه در فشار 132.99 بار برای عصاره چغندر قرمز انتخاب شد. تحت این شرایط راندمان استخراج 1.87، ترکیبات فنلی 35.67، فعالیت آنتی اکسیدانی 0.12 و مقدار بتاسیانین 3.43 به دست آمد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، بتاسیانین، رنگ خوراکی، طرح باکس بانکن
 • تاثیر فیبر چغندر قند بر زنده مانی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و خصوصیات کیفی ماست میوه ای حاوی کامکوات به روش سطح پاسخ
  شهین زمردی*، رضا حیدری، نفیسه احدی صفحات 115-130

  در این مطالعه، تاثیر فیبر چغندر قند بر زنده مانی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست میوه ای حاوی کامکوات در دوره نگهداری در دمای 1±4 درجه سلسیوس با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) بررسی شده است. مقدار فیبر چغندر قند در محدوده صفر تا 3 درصد و زمان نگهداری 1 تا 21 روز بود. نتایج تجزیه آماری داده ها نشان داد با افزایش مقدار فیبر و با گذشت زمان نگهداری، تعداد کلنی های بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به طور معنی داری افزایش یافته است (0.05>P). با افزایش مقدار فیبر نشان داده شد درصد رطوبت، درصد آب اندازی و شاخص های رنگی *L و  *b کاهش و شاخص *a  به طور معنی داری افزایش یافته است (0.05>P). در دوره نگهداری، شاخص های *L و *a به طور معنی داری به ترتیب افزایش و کاهش یافت (0.05>P). مقدار اسیدیته نیز در دوره نگهداری افزایش یافت (0.05>P). نتایج ارزیابی حسی نشان داد که با افزایش درصد فیبر، امتیاز رنگ و طعم به طور معنی دار کاهش و با گذشت زمان نگهداری نیز امتیاز بافت به طور معنی دار افزایش یافته است. سرانجام، فیبر به میزان 2.5 درصد و زمان نگهداری 21 روز به عنوان شرایط بهینه برای تولید ماست میوه ای پروبیوتیک حاوی کامکوات تعیین گردید.

  کلیدواژگان: مواد غذایی عملگرا، پروبیوتیک، پری بیوتیک، ماست میوه ای
 • استفاده از آرد سویا و ارزن معمولی و جوانه زده بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی دونات فاقد گلوتن بر پایه آرد برنج
  مارل اسماعیل زاده، فریبا نقی پور*، علیرضا فرجی صفحات 131-150
  امروزه با توجه به مصرف بالای میان وعده های غذایی، بهبود ویژگی های کیفی و تغذیه ای این دسته از فراورده ها اهمیت بسزایی دارد. از سوی دیگر باید به تولید این میان وعده ها برای بیمارانی توجه کرد که از تحمل گلوتن ناتوانند. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی امکان جایگزینی آرد برنج موجود در فرمولاسیون دونات بدون گلوتن با آرد سویا و ارزن معمولی و جوانه زده در سطح 20 درصد و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی، تصویری، حسی و ماندگاری محصول تولیدی در یک طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل است (05/0≥P). براساس نتایج بررسی ها، مشخص گردید با جایگزینی آرد برنج با آرد سویا و ارزن معمولی و جوانه زده در فرمولاسیون دونات بدون گلوتن میزان رطوبت، پروتیین، و چربی محصول نهایی افزایش یافته که در این بین تاثیر آرد سویا از تاثیر آرد ارزن بیشتر بوده است. در خصوص حجم مخصوص و تخلخل دونات بدون گلوتن، یافته های این پژوهش نشان می دهد با جایگزینی آرد برنج با آرد سویا و ارزن معمولی و جوانه زده، حجم مخصوص و تخلخل محصول افزایش می یابد که تاثیر آرد سویای جوانه زده بیشتر از تاثیر سایر افزودنی ها بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین نمونه های تولیدی، نمونه آرد ارزن جوانه زده کمترین میزان سفتی بافت را در بازه های زمانی 2 ساعت، 4 و 7 روز پس از تولید داشته است. با این جایگزینی، میزان مولفه *L و *a پوسته نمونه های تولیدی به ترتیب کاهش و افزایش داشته است. همچنین با این جایگزینی دیده شد میزان ترکیبات فنولیک کل و فعالیت آنتی اکسیدانی محصول افزایش می یابد که تاثیر آرد ارزن جوانه زده بیشتر بوده است تا دیگر افزودنی ها. سرانجام، نمونه دونات بدون گلوتن با 80 درصد آرد برنج و 20 درصد آرد ارزن جوانه زده که دارای خواص کمی، کیفی، ماندگاری و حسی مطلوبی بود، به عنوان بهترین نمونه معرفی گردید.
  کلیدواژگان: میان وعده، بدون گلوتن، جوانه زدن، سویا، ارزن، ارزش غذایی
 • استفاده از فیبر بامبو به عنوان جایگزین چربی در شکلات صبحانه (کرم شکلات) و بررسی ویژگی های حسی، بافتی و فیزیکوشیمیایی آن
  مارال خوش کیش، مریم قراچورلو*، سمیرا یگانه زاد صفحات 151-166
  فیبر بامبو از گیاهی به نام بامبو متعلق به خانواده (Poaceae) استخراج می شود و  مانند دیگر فیبرهای گیاهی فاقد هرگونه نقش کالری زایی است. هدف از این پژوهش بررسی امکان تولید شکلات صبحانه، با این فیبر به جای روغن در پنج سطح (صفر،2.5، 4.5، 6.5، 8.5 درصد) است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که استفاده ازفیبرتا سطح 8.5 درصد اثر معنی دار روی مقادیر pH و فعالیت آبی ندارد. مشخص شد با افزایش فیبر در فرمولاسیون شکلات صبحانه، رطوبت و خاکستر بصورت معنی داری (0.05>P) افزایش می یابد. همچنین نتیجه آنالیز کالری نشان داد با جایگزینی روغن با فیبر تا سطح 8.5 درصد میزان کالری محصول تا 13.42 درصد کاهش می یابد. ارزیابی حسی پنج فرمولاسیون شکلات صبحانه نیز حاکی از پذیرش بیشتر نمونه تهیه شده با 4.5 درصد فیبر بامبو است. نتایج آنالیز بافت و سنجش ویسکوزیته ظاهری نشان داد که با افزایش درصد فیبر در فرمول، پارامترهای ویسکوزیته ظاهری، سفتی، پیوستگی، چسبندگی و شاخص قوام به صورت معنی داری (0.05>P) افزایش می یابد. بطور کلی  شکلات صبحانه تهیه شده با 4.5 درصد فیبر بامبو می تواند جایگزین مناسبی برای چربی در شکلات صبحانه باشد و فرمول بهینه قادر است 6.35 درصد مقادیرکالری محصول را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: ارزیابی حسی، آنالیز بافت، شکلات صبحانه، ویسکوزیته ظاهری
 • اثر فرایند اکستروژن و ترکیب خوراک بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی غلات صبحانه بر پایه بلغور ذرت، آرد گندم و دانه طالبی
  الناز میلانی*، فخری شهیدی، الهام انصاری فر، محمد خلیلیان موحد، فریده صالحی پور صفحات 167-188
  مصرف غلات صبحانه آماده به مصرف محبوبیت بسیار زیادی یافته است و با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان مصرف کنندگان اصلی آنها هستند، بهبود ارزش تغذیه ای این محصولات الزامی است. در صنعت غذا در مراحل تولید، آماده سازی و مصرف مواد غذایی به ویژه در فرایند میوه ها و سبزی ها، مقدار زیادی ضایعات حاصل می شود که حاوی مقدار زیادی پروتیین، اسیدهای چرب ضروری، فیبرهای رژیمی و مواد معدنی است که برای سلامت مصرف کنندگان مفیدند. در این تحقیق، از رویه سطح پاسخ برای بررسی اثر متغیرهای فرمولاسیون شامل آرد دانه طالبی (10-20 درصد)، میزان رطوبت (12-20 درصد) و سرعت چرخش مارپیچ اکسترودر (180-120 دور بر دقیقه) بر پاسخ های نسبت انبساط، دانسیته توده ای، سفتی بافت، شاخص جذب آب، شاخص انحلال پذیری در آب، رنگ، تخلخل و پذیرش حسی ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد افزایش سهم آرد دانه طالبی به مخلوط بلغور ذرت - آرد گندم باعث افزایش دانسیته توده ای، سفتی بافت و شاخص قرمزی فراورده و کاهش نسبت انبساط، تخلخل، شاخص جذب آب در فراورده می گردد. سرانجام،  شرایط بهینه فرایند اکستروژن در 10 درصد دانه طالبی، 19.68 درصد رطوبت خوراک و سرعت چرخش مارپیچ 180 دوربردقیقه تخمین زده شد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، پردازش تصویر، تخلخل، فرایند اکستروژن
 • بررسی اثر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ضد میکروبی فیلم تجزیه پذیر بر پایه ایزوله پروتئین آب پنیر حاوی اسانس آویشن در بسته بندی نان پیتا
  مهسا میرحسینی مقدم، انوشه شریفان*، سید مهدی سیدین اردبیلی صفحات 189-206

  در مطالعه حاضر، فیلم های خوراکی بر پایه پروتیین آب پنیر (WPI) حاوی صفر، 1، 2.5، 5 و 10 درصد اسانس آویشن تهیه شد و ویژگی های فیزیکوشیمیایی (ضخامت، شاخص تورم، انحلال پذیری در آب، قابلیت نفوذ بخار آب، پارامترهای رنگی، مقدار فنول کل و فعالیت آنتی اکسیدانی) و خصوصیات مکانیکی (مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول) فیلم ها و همچنین فعالیت ضدمیکروبی علیه پنی سیلیوم کرایزوژنوم (نان پیتای نگهداری شده در دمای محیط به مدت 7 روز) و کیفیت حسی نان پیتای بسته بندی شده ارزیابی گردید. نتایج بررسی ها نشان داد به کارگیری اسانس آویشن در داخل فیلم های بر پایه پروتیین آب پنیر به طور معنی داری (0.05>p) ضخامت، درصد ازدیاد طول و شاخص زردی (*b) فیلم ها را افزایش می دهد. اسانس آویشن به طور معنی داری (0.05>p) شاخص تورم، انحلال پذیری در آب، قابلیت نفوذ بخار آب، شاخص های L* و a* و مقاومت کششی فیلم های فعال را کاهش می دهد. افزایش سطح اسانس آویشن باعث افزایش معنی دار (0.05>p) میزان ترکیبات فنولی و همچنین کاهش معنی دار  (0.05>p) شاخص نیمه حداکثر غلظت بازدارندگی (IC50) فیلم های خوراکی پروتیین آب پنیر شد. نتایج فعالیت ضدقارچی نشان داد رشد کپک وابسته به غلظت اسانس آویشن در فیلم هاست. افزایش غلظت اسانس آویشن منجر به کاهش معنی دار (0.05>p) رشد کپک پنی سیلیوم کرایزوژنوم در نان پیتا طی مدت زمان نگهداری شد. بر مبنای نتایج به دست آمده از ارزیابی حسی، نان پیتای بسته بندی شده با فیلم های فعال پروتیین آب پنیر حاوی 10 درصد اسانس آویشن دارای بالاترین امتیاز حسی بودند اما نان بسته بندی شده با فیلم های پروتیین آب پنیر شاهد کمترین امتیاز حسی را از لحاظ پذیرش کلی داشتند.

  کلیدواژگان: پنی سیلیوم کرایزوژنوم، فیلم خوراکی، نگهدارنده طبیعی
|
 • Fatemeh Zarei Pages 1-16
  Dairy products, due to high daily consumption among the people as a carrier of beneficial compounds and probiotics can be the first option for enrichment. In this study, the production of beneficial products was investigated in cocoa milk containing vitamin D3 at four levels (IU 0, IU 300, IU 400, IU 500 and IU 600) with probiotic Lactobacillus acidophilus (108 CFU / ml). The results showed that the use of vitamin D3 even at a concentration of 600 IU had no significant effect (p> 0.05) on the microbial growth of cocoa milk treatments. The results of physicochemical tests showed that the pH decreased and the acidity increased (p≤0.05). However, other physicochemical parameters such as dry matter percentage and fat content of treatments did not show significant changes (p> 0.05). However, the viscosity of probiotic milk cocoa treatments reached 8.46 milliseconds on the tenth day. Sensitivity to oxidation of the treatments did not show a significant change (p> 0.05) due to the high level of saturated fatty acids in milk, however, probiotic treatments had a higher peroxide index on the tenth day. The results of sensory evaluation showed that enrichment of probiotic and non-probiotic milk cocoa treatments with vitamin D3 had no significant effect. According to the results of tests performed on cocoa milk treatments, the production of probiotic milk fortified with vitamin D3 in the amount of 600 IU was introduced as the superior treatment.
  Keywords: Cocoa milk, Vitamin D, Probiotics, oxidation, Functional
 • M. Nouralizadeh Otaghsara*, A. Nakhzari Moghadam, E. Gholamalipour Alamdari, M. Mollashahi, V. Rameah Pages 17-30

  Rapeseed contains one of the highest quality oils with balanced components of saturated and unsaturated fatty acids. During the 2018-2019 academic year, the Bayekola Agricultural Research Station in Neka City conducted a randomized complete block design experiment with three replications. Factors included planting arrangement in two levels: one-row and two-row; and weed control in seven levels of application of herbicides: Treflan lontral herbicide 1 liter per hectare before planting and mixed with soil; butisan star 2.5 liters per hectare before planting and before emergence of rapeseed and weeds; lontral herbicide 1 liter per hectare in stages of 2 to 4 leaves of weeds; paraquat herbicide 2 liters per hectare in stages of 4 to 6 weed leaves; weed control and without weed control. The results showed that changing the arrangement of planting and application of guided herbicide in two rows increased canola seed protein percentage by 21.31%, linoleic acid by 24.22%, linoleic acid by 10.08%, oil yield and yield of canola by 78.46% and 78.48%, respectively. Also, palmitic acid decreased by 11.06% when application of this treatment was made. Therefore, by managing canola agronomy and adjusting the row spacing to utilize guided herbicide paraquat, in addition to weed control, canola also increased protein content, unsaturated fatty acids, oil yield, and rapeseed grain.

  Keywords: planting arrangement, Palmitic Acid, Linoleic acid, linolenic acid
 • Parvin Sharayei *, Elham Azarpazhooh Pages 31-48
  The present study was carried out with the aim of optimizing the use of apple pomace as an agricultural residue and apple juice factories. To achieve this, pomace apple extract was extracted using the subcritical water method (extraction temperature of 137 C, extraction time of 29.91 minutes, and water to pomace ratio of 31 ml/g), and the product was coated using different walls (maltodextrin with dextrose equivalents of 7 and 20, and pectin) and the freeze-drying method. The design of the wall composition was done using the software of the response surface and one-way network design with augmented axial points in mixture design(14 mixture walls). Evaluation of the physicochemical properties of microcapsules (moisture content, yield of microencapsulation, total phenolic compounds, strength of the antioxidant component) showed that using a mixture of maltodextrin and pectin walls at the central point of the triangular design (33.33 %) improved physicochemical properties more than the walls alone. Optimizing the concentration of different walls for microporous pomace apple extract using numerical optimization and optimization diagram showed that the optimal wall composition contains 33.41% of maltodextrin wall with dextrose equivalent 7, 35.84% of pectin and 30.75% of the maltodextrin wall with dextrose equivalent 20, dextrose. Also, the effects of free extract (with a concentration of 300 mg/l) and microcapsulated extracts with mixing the optimal walls (with concentrations of 3000 and 4500 mg/l) compared with the addition of synthetic preservative of potassium sorbate (100 mg/l) and the control sample (without any additive substance) on the sensory properties (aroma or taste, smell, and overall acceptance), total phenolic and microbial contamination (the total number of mould and yeast) of oily cakes were evaluated. The results showed that the pomace extract was able to control the growth of mould and yeast by maintaining the sensory and phenolic characteristics in the oily cakes, and the lowest growth of yeast and mould after 9 days of storage in environmental conditions was observed in samples containing 4500 mg/l microcapsulated extract that was approximately equivalent to the effect of the chemical preservative potassium sorbate (100 mg/l).
  Keywords: Phenolic compound, Maltodextrin, Pectin, Mixture design
 • Hannaneh Ghorbani, Mehdi Seyedain-Ardebili, Ghasem Fadavi * Pages 49-62
  Potato peel is a by-product of starch production and other potato products. It has notable functional properties and has been considered due to its high absorption properties in the food industry. This study was performed to investigate the effect of potato peel powder on biscuit dough rheology and biscuit properties. The flour was substituted by potato peel powder at the levels of 0, 5, 10 and 15 percent (samples P1 to p4) and the effects were investigated. The results showed that by increasing the amount of potato peel powder, the amount of protein, color indices (L* and b*) and the cohesion of the samples decreased significantly and the amount of fiber, a* index and hardness of biscuit samples increased (p≤ 0.05). No significant differences were observed among moisture, fat and adhesion of samples (p≤ 0.05). The results of sensory analysis also showed that the highest score of taste and smell belonged to samples P1 (no potato peel fiber) and P2 (containing 5 percent potato peel fiber). Also, the highest score of color, texture and overall acceptance belonged to the P1 and P2 samples (p≤0.05) and potato skin fiber caused a significant decrease in color and texture scores of other samples. P2 treatment (containing 5 percent potato skin fiber) was introduced as the best treatment. In general, it can be stated that the addition of potato peel powder, up to 5 percent does not create undesirable changes in the sensory properties of the biscuit and can be applied to fortify the product with fiber.
  Keywords: Biscuit, High fiber, Potato by-product, Rheology
 • A. Salem, S. A. Shahidi*, M. Mohebi, E. Alehosseini Pages 63-80

  Cake is one of the most popular bakery products and contains a lot of sugar. In recent years, low-calorie foods with a sugar substitute have had a special place due to consumers' interest in eating healthier foods and a reduced calorie intake. In this study, the feasibility of producing cupcakes with the replacement of sucrose with Quercus was investigated. At the same time, characteristics such as specific gravity, volume, bulk density, physical density, porosity, weight loss, crust and crumb color of cake, hardness, and cake sensory evaluation were studied. Results showed that there was a significant difference in the characteristics of specific gravity dough, volume, bulk density, porosity, and firmness of the cakes compared to the control. As the percentage of Quercus replacement increased, the color of the crust and crumbs of the cake became darker. The highest sensory evaluation score belongs to the 25% Quercus sweetener. The results showed that using 25%, 50%, and 75% substitution of Quercus instead of sucrose improved the quality of the cupcake compared to the control, and the cake sample with 25% Quercus with a maximum volume of 68 cm3 and a specific gravity of 1.13 had the highest quality. With the increase in the amounts of Quercus, some of the quality characteristics decreased, but due to the high score in the sensory test and the beneficial effects of Quercus sweetener, it seems that the Quercus sweetener can be used as a substitute for sugar in the cake.

  Keywords: Quercus sweetener, sugar, Cupcake, Texture analysis
 • K. Oghbayi, A. Khanjari*, A. Akhoundzadeh- Basti, M. K. Kouhi, N. Moghimi, N. Balani- Moghadam, R. Teymorfard, D. Bariri Pages 85-96

  Food safety and shelf life are the most important concerns of the food industry. Using biodegradable materials as a new method in the packaging industry and combining it with technologies such as nanotechnology and the use of natural herbal materials with antimicrobial properties can improve these terms. The present study was carried out to evaluate the antimicrobial properties of gelatin-Nano cellulose films containing different concentrations of Polylophium involucratum essential oil (PIE) (0, 0.3, 0.6, and 0.9% v/v), Ziziphora clinopodioides essential oil (ZME) (0, 0.3, 0.6, and 0.9% v/v), and tragacanth gum (0 and 1% w/v). The antimicrobial activity of films was evaluated by the disk diffusion method. Antimicrobial results of films revealed that pure gelatin or gelatin/tragacanth films or gelatin/tragacanth films containing 0.3%v/v of ZME did not show any inhibitory effects on tested microorganisms. The maximum inhibition zone was observed for gelatin films containing a combination of 0.9% of both essential oils that created a 22.22 mm inhibition zone for listeria monocytogenes. In this study, the inhibition zone was increased with an increasing concentration of EO, but this was not significant for all concentrations of the four tested microorganisms. According to the findings of this study, gelatin-nanocelulose film containing the ZME, PIE, and Tragacanth can be used in food because of its desired antimicrobial properties.

  Keywords: essential oil, Nano cellulose, Antimicrobial film, gelatin, Tragacanth
 • M. Zarrabi-Aval, A. Mohammadi Sani, M. Najaf Najafi* Pages 97-114

  Optimization of extraction conditions of bioactive compounds from red beet (Beta vulgaris) was performed using response surface methodology. For this purpose, three independent variables were temperature (40, 60, and 80 °C), time (20, 40, and 60 min) and pressure (90, 135 and 180 bar) for modeling and then optimization using Box–Behnken design. Optimization of extraction conditions was determined based on maximum extraction efficiency, maximum total phenolic content, maximum betacyanine content, and lowest IC50 index. The results showed that increasing the temperature (from 40 to 80 °C), time (from 20 to 60 min), and pressure (from 90 to 135 bar) increased extraction efficiency significantly (p<0.05). Also, increasing the pressure from 90 to 135 bar, the temperature from 40 to 60 °C and the extraction time from 20 to 60 min significantly increased total phenolic content, antioxidant activity and betacyanine content of the extract (p<0.05). For red beet extract, the optimum conditions for supercritical carbon dioxide extraction were 58.74 °C and 60 minutes of extraction at 133.99 bar.Under these conditions, extraction efficiency was 1.87, phenolic compounds were 35.67, antioxidant activity was 0.12, and betacyanine content was 3.34.

  Keywords: Antioxidant, Beta cyanine, Box–Behnken design, Edible color
 • The Effect of Sugar Beet Fiber on the Survival of Bifidobacterium Bifidum and Qualitative Properties of Synbiotic Fruit Yogurt Containing Kumquat by Response Surface Methodology
  Sh. Zomorod*, R. Heidari, N. Ahadi Pages 115-130

  In this study, the effect of sugar beet fiber on the survival of Bifidobacterium bifidum and the physicochemical and sensory properties of fruit yogurt containing kamquat during storage at 4±1°C was investigated using the response surface methodology (RSM). The amount of sugar beet fiber was in the range of zero to 3%, and storage time was 1 to 21 days. The results of statistical analysis of the data showed that with increasing the amount of fiber and the storage time, the number of Bifidobacterium bifidum increased significantly (P<0.05). With increasing the amount of fiber, the moisture, syneresis, and L* and b* indices decreased, and the a* index increased significantly (P<0.05). During the storage time, the L* and a* indices increased and decreased significantly, respectively (P<0.05). The amount of acidity also increased during the storage period (P<0.05). The results of sensory evaluation showed that with increasing the amount of fiber, color and flavor scores decreased significantly, and during storage time, texture scores increased significantly. Finally, the amount of 2.5% sugar beet fiber was determined as optimal conditions for the production of probiotic fruit yogurt containing kumquat during its 21-day storage time.

  Keywords: Functional food, Prebiotics, Probiotics, sensory properties
 • Using of Germinated and Non-Germinated Soybean and Millet on Physicochemical Properties of Gluten-Free Doughnut Based on Rice Flour
  Maral Esmaeilzadeh, Fariba Naghipour *, Alireza Faraji Pages 131-150
  Today, due to the high consumption of snacks, improving the nutritional properties and improving the quality of these products is very important. On the other hand, the production of these snacks should be considered for patients with gluten intolerance. So, the aim of this study was to investigate rice flour replacement by germinated and non-germinated soybean and millet flour in level of 20% in gluten free doughnut formulation and evaluation physicochemical, textural, visual, sensory properties and shelf life in a completely randomized design with factorial arrangement (P≥0.05). Based on the results, replacing rice flour by germinated and non-germinated soybean and millet in gluten-free doughnut formulation increased the amount of moisture, protein, and fat in the final product, which the effect of soy flour was higher than millet flour. The findings of this study showed that by replacing rice flour by germinated and non-germinated soybean and millet, the special volume and porosity of the product increases, which affects the germinated soy flour more than other additives. The results also showed that the germinated millet flour sample had the lowest firmness in 2 h, 4 and 7 days after production. On the other hand, the results showed the amount of crust L* value decreased and a* value increased. The results also showed by adding germinated and non-germinated soybean and millet, the amount of total phenolic compounds and antioxidant activity of final products were increased, and the effect of germinated millet flour more than other additives. Finally, the sample containing 20% rice flour and 80% germinated millet flour which had desirable quantitative, qualitative, shelf life and sensory properties, was introduced as the best sample.
  Keywords: Snack, Gluten free, germination, soybean, millet, nutritional value
 • Using of Bamboo Fiber as A Fat Substitute in Breakfast Chocolate (Chocolate Cream) and the Study of Its Sensory, Tissue, and Physicochemical Characteristics
  Maral Khoshkish, Maryam Gharachorlo *, Samira Yeganehzad Pages 151-166
  Bamboo fiber is extracted from a plant called bamboo belonging to the poaceae family and has no caloric role. This study aims at investigating the possibility of producing breakfast chocolate, while replacing oil with this fiber at five levels, zero, 2.5, 4.5, 6.5, 8.5%. The results showed that replacing oil with fiber up to the level of 8.5% did not have a significant effect on pH values and water activity. It was found that moisture and ash increased significantly (p <0.05), as the fiber increased in the breakfast chocolate formulation). Also, the result of calorie analysis showed that by replacing oil with fiber up to the level of 8.5%, the level of caloric content decreased by 13.42%. The five sensory evaluation of breakfast chocolate formulation also indicated a higher acceptance of the sample prepared with 4.5% bamboo fiber. The results of tissue analysis and measurement of visual viscosity showed that the parameters of visual viscosity, stiffness, cohesion, adhesion and consistency index increased significantly (p <0.05) as the fiber percentage in the formula increased. In general, breakfast chocolate made with 4.5% bamboo fiber can be a good substitute for fat in breakfast chocolate and the optimal formula is able to reduce the caloric content by 6.35%.
  Keywords: Sensory evaluation, Texture analysis, Breakfast Chocolate, Visual Viscosity
 • The Effect of Extrusion Process and Feed Composition on Physicochemical and Sensory Properties of Breakfast Cereal Based on Corn Grit, Wheat Flour and Cantaloupe Seed Flour
  Elnaz Milani *, Fakhri Shahidi, Elham Ansarifar, Mihammad Khalilian, Faride Salehipour Pages 167-188
  Consuming ready-to-eat breakfast cereals has become very popular. Considering that children and teenagers are their main consumers, it is necessary to improve their nutritional value. In the food industry, during food production, preparation and consumption, especially in the process of fruits and vegetables, a large scale of byproduct is obtained, which contains a large amount of protein, essential fatty acids, dietary fibers and minerals that are beneficial for health. In this research, a central composite design was used to investigate the effect of formulation variables including cantaloupe seed flour (20-10%), moisture content (20-12%) and screw speed (120-180 rpm) on the responses of expansion ratio, bulk density, hardness. Texture, water absorption index, water solubility index, color, porosity and sensory acceptance were used. The results showed that increasing the level of cantaloupe flour in the corn grits-wheat flour mixture increases the bulk density, hardness and redness index of the product and decreases the expansion ratio, porosity, and water absorption index in the product. The optimal conditions of the extrusion process were determined at 10% cantaloupe seeds, 19.68% feed moisture and screw speed 180 rpm.
  Keywords: Extrusion process, Image process, optimization, Porosity
 • Effect of Physicochemical and Antimicrobial Properties of Degradable Film Based on Isolated Whey Protein Containing Thyme Essential Oil in Pita Bread Packaging
  M. Mirhoseini-Moghaddam, A. Sharifan*, S. Mahdi Seyedein- Ardabili Pages 189-206

  In the present study, WPI (Whey Protein Isolate) based films containing 0, 1, 2.5, 5, and 10% essential oil of thyme were prepared and physicochemical properties (thickness, inflation index, water solubility, water vapor penetration, color parameters, total phenol content, and antioxidant activity) and mechanical properties (tensile strength and elongation percentage) of films, as well as antimicrobial activity against penicillium cryzogenum (stored pita bread at ambient temperature for 7 days) and sensory quality of packaged pita bread were evaluated. The results showed that application of thyme essential oil in WPI-based films significantly (p<0.05) increased the thickness, prolongation, and yellowing index (b*) of films. Thyme essential oil decreased significantly (p<0.05) the inflation index, water solubility, steam permeability, L* and a* indexes, and the tensile strength of active films. By increasing levels of thyme essential oil, phenolic compounds increased and IC50 (Inhibitory Concentration) decreased. Antifungal activity was increased due to the concentration of thyme oil in films. Increasing the concentration of thyme essential oil resulted in a significant decrease in the growth of penicillium cryozogenum in pita bread during storage. Based on the results of sensory evaluation, packaged bread with active WPI films containing 10% Thyme essential oil had the highest sensory rating, but bread packed with WPI films had the lowest sensory rating in terms of overall acceptance.

  Keywords: Edible films, penicillium cryozogenum, Natural preservatives