فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 19، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نرجس اکبری، فاطمه ذبیحی، غلامرضا شریف زاده، خیراالنساء رمضان زاده* صفحات 1-8
  مقدمه

  مهارت های ارتباطی از جمله مهارت های اساسی برای زندگی در عصر حاضر است. دندان پزشکان به دلیل موقعیت شغلی خود باید مهارت کافی جهت برقراری ارتباط مناسب با همکاران و بیماران داشته باشند. این مطالعه با هدف تعیین نمره مهارت های ارتباطی بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دندان پزشکان بیرجند انجام شد.

  روش ها:

   این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی در سال 1399 بر روی 120 دندان پزشک عمو می و متخصص بیرجند انجام گرفت. روش نمونه گیری سرشماری بود و 99 نفر پرسشنامه استاندارد 31 سوالی ارتباطات مشاوره دندان پزشکی را که در پنج حیطه معارفه، تاریخچه، معاینه، خاتمه و بیمار بود را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون های تی و آنالیز واریانس تحلیل شد.

  یافته ها: 

  5/44 درصد (44 نفر) از دندان پزشکان عمو می و متخصص مورد بررسی در بازه ی سنی 39-30 سال بودند. میانگین نمره مهارت ارتباط بین فردی در دندان پزشکان عمو می 114/75±22/834 و در دندان پزشکان متخصص123/73±19/226 به دست آمد. بین متغییر سن، جنس، رتبه علمی و سابقه کار با نمره مهارت ارتباط بین فردی دندان پزشکان، ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد. ارتباط معنادار آماری بین میانگین نمره مهارت های ارتباطی دندان پزشکان و گذراندن دوره آموزش مهارت های ارتباطی مشاهده شد (05/0-Value<P).

  نتیجه گیری: 

  نتایج مطالعه نشان داد که مهارت های ارتباط بین فردی دندان پزشکان از متوسط به بالا بوده است و با توجه به وجود ارتباط بین آموزش و به کارگیری مهارت های ارتباطی، برنامه ریزی برای آموزش مهارت های ارتباطی موثر و برگزاری کارگاه های عملی در این زمینه می تواند جهت بهبود وضعیت ارتباط بین فردی دندان پزشکان در اولویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، مهارت های ارتباط بین فردی، دندان پزشکان
 • سمیره عابدینی، رفعت جوادی* صفحات 9-17
  مقدمه

  از آنجایی که آموزش به بیمار، یک استراتژی پایدار در جهت کاهش خطرات بهداشتی درمانی و افزایش کیفیت زندگی بیماران است، شناسایی عوامل تاثیرگذار در این فرآیند، کمک کننده خواهد بود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل بازدارنده و تسهیل کننده آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران مسیول آموزش انجام شد.

  روش ها: 

  در این پژوهش توصیفی مقطعی بر روی کلیه پرستاران شاغل مسیول آموزش به بیمار در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1399 انجام شد. پرسشنامه محقق ساخته شامل مشخصات فردی، عوامل تسهیل کننده و عوامل بازدارنده بود. اعتبار علمی از روش اعتبار محتوا تعیین شد. برای تعیین اعتماد علمی ابزار، از آزمون مجدد استفاده که ضریب همبستگی آن 93 درصد بود. سوالات با مقیاس لیکرت، تنظیم و داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی، تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  مهم ترین عوامل تسهیل کننده، به ترتیب تخصیص امتیاز ویژه برای انجام آموزش به بیمار برای پرستاران (75 درصد)، اختصاص زمانی خاص برای آموزش به بیمار (7/66 درصد)، مشارکت بیمار در برنامه ریزی و اجرای آموزش (9/63 درصد) بود. مهم ترین عوامل بازدارنده شامل، نداشتن دانش و مهارت برای شناخت نیازهای یادگیری بیمار (75 درصد)، کمبود وقت آموزش دهنده (75 درصد)، عدم آمادگی جسمی و روحی بیمار (3/58 درصد) ناتوانی در برقراری ارتباط مناسب با بیمار و خانواده وی (3/56 درصد). کم اهمیت ترین تسهیل کننده، ارایه سمینار در مورد استراتژی های آموزش و کم اهمیت ترین بازدارنده نیز "تفاوت جنسیت آموزش دهنده با بیمار" بود.

  نتیجه گیری:

   با توجه به تعدد عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزش بیمار، در نظرگرفتن نظرات مجریان و ذی نفعان در طراحی فرآیند آموزش می تواند راه گشا باشد.

  کلیدواژگان: آموزش بیمار، پرستار، بازدارنده، تسهیل کننده
 • مریم باقری، اکرم محمدی پلارتی، مژگان جوکار، فخری صبوحی* صفحات 18-26
  مقدمه

  یادگیری مبتنی بر سناریو با به کارگیری استراتژی های یادگیری فعال به دانشجویان فرصت تعامل و درگیر شدن در موقعیت را فراهم می کند. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی مقایسه ای یادگیری مبتنی بر سناریو به دو روش بحث گروهی و پرسش و پاسخ بر دستاوردهای یادگیری دانشجویان پرستاری طراحی گردیده است.

  روش ها:

   پژوهش حاضر مطالعه ای مداخله ای- مقایسه ای بود که در نیمسال اول تحصیلی 98-1397 انجام شد. 94 دانشجوی ترم 6 پرستاری دعوت به مطالعه شدند و با تخصیص تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه کنترل، تدریس با کیس سناریو به روش پرسش و پاسخ و در گروه آزمون تدریس با کیس سناریو به روش بحث گروهی انجام شد. نمره ارزشیابی پایان نیمسال تحصیلی درس مراقبت های پرستاری در منزل به عنوان دستاورد یادگیری در دو گروه مقایسه شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. جهت تحلیل نمرات دو گروه از آزمون t مستقل، به منظور تعدیل متغیرها از آزمون آنالیز کوواریانس و جهت بررسی ارتباط ویژگی های دموگرافیک (سن و معدل) با دستاوردهای یادگیری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها: 

  آزمون آنالیز کوواریانس با تعدیل متغیرها در دو گروه نشان داد که نمره درس مراقبت پرستاری در منزل به عنوان دستاورد یادگیری با روش تدریس رابطه معنادار داشت (05/0-Value<P) به طوری که میانگین نمره در روش بحث گروهی بیشتر از گروه پرسش و پاسخ با استفاده از یادگیری مبتنی بر سناریو بود.

  نتیجه گیری: 

  این مطالعه پیشنهاد می کند که استفاده از یادگیری مبتنی بر سناریو با روش های بحث گروهی می تواند منجر به تسهیل و ارتقای یادگیری دانشجویان گردد.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: یادگیری، دستاوردها، یادگیری مبتنی بر سناریو، دانشجویان، پرستاری
 • مرضیه محبوبی، فائزه جوادی لاریجانی، ابوذر نظری، سمانه اکبرپور، محمد عارفی* صفحات 27-35
  مقدمه

  در بستر دانشگاهی ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی گامی اساسی برای ارتقاء کیفیت است که نتیجه آن می تواند تربیت دانشجویان توانمند باشد. هدف این مطالعه، بررسی دیدگاه های دستیاران در بیمارستان بهارلو و مقایسه وضعیت موجود با انتظارات آن ها تعیین شد تا بتوانیم با بررسی شکاف کیفیتی، برنامه ای موثر و همه جانبه در جهت بالا بردن کیفیت خدمات آموزشی داشته باشیم.

  روش ها:

   این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی همه ی 82 دستیاری که دوره آموزشی یک ماهه خود را طی سال های 1397 تا 1398 در بخش مسمومین بیمارستان بهارلو دانشگاه علوم پزشکی تهران سپری کرده بودند، انجام شد. در این مطالعه، شکاف بین انتظارات و خدمات آموزشی ارایه شده به دستیاران با استفاده از پرسشنامه سروکوال ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، تی زوجی و تی مستقل انجام گرفت.

  یافته ها:

   میانگین سنی شرکت کنندگان 88/5±41/34 سال بود. نتایج نشان دادند که در تمامی ابعاد کیفیت خدمات، تفاوت معنی داری میان ادراک و انتظارات دستیاران وجود داشت (001/0-Value<P). شکاف منفی در تمامی ابعاد کیفیت مشاهده شد، اما به ترتیب بیش ترین و کم ترین شکاف کیفیت خدمات آموزشی مربوط به بعد اطمینان (23/3-) و بعد فیزیکی و ملموسات (07/2-) بود.

  نتیجه گیری: 

  به طور کلی در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده به دستیاران بخش مسمومین بیمارستان بهارلو شکاف منفی وجود دارد که نشان دهنده برآورده نشدن انتظارات دانشجویان است. توصیه می شود به منظور کاهش این شکاف در سیستم آموزشی بازنگری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: خدمات آموزشی، شکاف، بهبود کیفیت، مدل
 • محمد میرزایی خواه*، حامد رضایی، ابوالفضل عبدالله پور، حامد وشکویی صفحات 36-44
  مقدمه

  افت تحصیلی، از معضلات اساسی هر سیستم آموزشی است که نه تنها دارای پیامدهای شخصی، بلکه به عنوان یک معضل تاثیرگذار اجتماعی، منجر به به اتلاف هزینه های آموزشی و اختلال در نظام آموزش عالی هر کشوری خواهد گردید. بنابراین، پژوهش حاضر، با هدف تعیین عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد.

  روش ها:

   این مطالعه ی توصیفی تحلیلی، به روش مقطعی، در سال 92-1391 انجام گرفت. جامعه ی پژوهش، تمام دانشجویان استعداد درخشان دچار افت تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان که 53 نفر بودند، جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه ی محقق ساخته عوامل افت تحصیلی، شامل چهار حیطه ی عوامل مربوط به دانشجو، دانشگاه و محیط آموزشی، خانواده و جامعه و مدرس استفاده شد. روایی پرسشنامه، به روش اعتبار محتوایی و پایایی آن، با آلفای کرونباخ برابر 83/0 اثبات شد. تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS  انجام شد.

  یافته ها: 

  مهمترین عوامل موثر بر افت تحصیلی، شامل نبود انگیزه ی کافی، لذت نبردن از مطالعه، مشکلات روحی ناشی از ناسازگاری با محیط، پایین بودن کیفیت تدریس اساتید، استاندارد نبودن سوالات امتحانی، نبود سیستم تشویق، عدم توجه کافی به دانشجویان استعداد درخشان از سوی مسیولین و عدم برنامه ریزی مناسب آموزشی بود. در تحلیل واریانس، افت تحصیلی با اشتغال (036/0P-Value=)، وضعیت سکونت (018/0P-Value=)، وضعیت اقتصادی (026/0P-Value=)، ابتلا به بیماری (009/0P-Value=)، تحصیلات والدین (043/0P-Value=)، نوع برنامه ریزی (010/0P-Value=)، وضعیت حضور در کلاس (012/0P-Value=) و علاقه به رشته ی فعلی (21/0P-Value=)، همبستگی معنی دار داشت.

  نتیجه گیری:

   عوامل مختلفی بر افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان موثر است؛ کشف این عوامل و ارایه ی راه کارهایی به مدیران آموزشی، امری ضروری و پیشنهادی برای پژوهشگران است.

  کلیدواژگان: افت تحصیلی، دانشجویان، استعداد درخشان
 • مریم اکبری لاکه، سارا عابدی، محسن شمسی* صفحات 45-53
  مقدمه

  مهم ترین شاخص عملکرد دانشگاه، یادگیری دانشجویان بوده که برای سنجش آن می توان از عملکرد تحصیلی آن ها استفاده کرد. لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی ستاد شاهد و ایثارگر در دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است.

  روش ها: 

  مطالعه حاضر به صورت مقطعی، در سال تحصیلی 98-97 بر روی 100 نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته پزشکی عمومی که به روش سرشماری انتخاب شدند، انجام شده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته پایا و روا و شامل اطلاعات دموگرافیک و عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای AMOS و SPSS  و با استفاده از معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  در این مطالعه، میانگین سن دانشجویان 02/19 سال و بیشترین تعداد آن ها 74 نفر (74 درصد) زن بودند. در این پژوهش  بین جنسیت (058/0P-Value=)، محل سکونت دانشجویان (088/0P-Value=) و اشتغال دانشجویان (0795/0P-Value=) با عملکرد تحصیلی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است و متوسط وضعیت اقتصادی خانواده (018/0P-Value=)، میزان تحصیلات والدین (023/0P-Value=)، شناخت از رشته و نقش حرفه ای (001/0P-Value=)، فضا و محیط فیزیکی (001/0P-Value=) بر عملکرد تحصیلی دانشجویان موثر بوده و تفاوت معنی داری را نشان داد.

  نتیجه گیری:

   براساس نتایج مطالعه ی حاضر، توجه به عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان از دیدگاه خود دانشجویان به عنوان ذی نفعان می تواند در روند تحصیلی دانشجویان، افزایش پیشرفت تحصیلی و پیشگیری از افت تحصیلی آنان تاثیرگذار باشد. لذا پیشنهاد می گردد نهادهای آموزشی برنامه ریزی دقیق و منسجمی در زمینه ارتقاء عوامل نامبرده و رفع نواقص احتمالی آن ها داشته باشند.

  کلیدواژگان: دانشجو، عملکرد تحصیلی، آموزش
 • بررسی عوامل استرس زای آموزش بالین دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی
  رویا جاجوندیان، میترا مهدویان، اکرم اصلانی، سمیه مکوندی، لیلا کریمی صفحات 54-64
  مقدمه

   خدمات رشته مامایی دربردارنده سلامت جامعه است. دانشجویان این رشته علاوه بر تنش‌های محیط آموزشی در معرض تنش‌های محیط بالینی هم قرار دارند. با توجه به اهمیت آموزش مامایی، تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل استرس زا در آموزش بالینی دانشجویان مامایی انجام گردید.

  روش‌ها:

   این مطالعه‌ی مقطعی به صورت مبتنی بر هدف در پاییز 1400 انجام شد. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه‌ی اطلاعات فردی و پرسشنامه‌ی بررسی عوامل تنش‌زا در آموزش بالین شامل عوامل تنشزا در هشت حیطه بود که بین 85 دانشجوی مامایی استان خراسان شمالی، توزیع گردید. سپس داده‌ها از طریق نرم‌افزار آماریSPSS  و شاخص‌های آماری میانگین و انحراف معیار و توزیع فراوانی و کای اسکویر تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته‌ها:

  از 85 دانشجو، 80 نفر پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. عوامل استرس‌زای بالین به صورت کلی با نمره 189 در رتبه استرس کم قرار گرفت. حیطه‌های احساسات ناخوشایند و تجربیات بالینی، بیمار، محیط آموزشی، مهارت دانشجو به ترتیب با نمرات 196، 145، 174و 171 در رتبه با استرس کم و حیطه‌های مربی بالینی و تجربیات بالینی با نمرات 225 و 254 در رتبه با استرس متوسط و حیطه‌ی شخصیت دانشجو با نمره 132 در رتبه بدون استرس قرار گرفت.

  نتیجه‌گیری: 

  با توجه به میزان استرس بالاتر در حیطه‌های مربی بالینی و تجربیات بالین، برای کاهش تنش لازم است، با منابع تنش‌زا مقابله شده تا دانشجویان بتوانند پس از فراغت از تحصیل به عنوان یک نیروی با ثبات و کارآمد به انجام وظایف بپردازند.

  کلیدواژگان: عوامل استرس زا، آموزش بالینی، دانشجویان مامایی
 • دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی نسبت به استفاده از لاگ بوک به منظور بهبود کیفیت آموزش بخش دندانپزشکی ترمیمی
  بهاران رنجبر امیدی، لیلا عابدینی گیلانی، فاطمه سفیدی، علی حمزه ای صفحات 65-74
  مقدمه

   یکی از راه‌حل‌های اصلی حل مشکلات بالینی، ارزشیابی مداوم فرآیند آموزشی با استفاده از لاگ‌بوک و بررسی میزان دستیابی به اهداف تدوین شده می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی نسبت به استفاده از لاگ‌بوک به منظور بهبود کیفیت آموزش انجام شد.

  روش‌ها:

   در این مطالعه توصیفی و تحلیلی، 61 دانشجو که در سال تحصیلی 99-98 واحدهای ترمیمی عملی را در دانشکده دندانپزشکی قزوین اخذ نموده بودند، به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. دانشجویان با استفاده از پرسشنامه در چهار حیطه‌ی ضرورت استفاده از لاگ‌بوک (دامنه‌ی نمره 7 تا 21)، فرآیند اجرا (دامنه‌ی نمره 8 تا 24)، کیفیت محتوا (دامنه‌ی نمره 20 تا 60) و نحوه‌ی تکمیل لاگ‌بوک (دامنه‌ی نمره 2 تا 10) مورد نظرسنجی قرار گرفتند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر 10 نفر از اساتید و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 0/83 به دست آمد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید (سطح معنی‌داری 0/05P-Value<).

  یافته‌ها: 

  میانگین نمرات ضرورت استفاده از لاگ‌بوک 3/968±13/57، حیطه‌ی فرآیند 3/388±13/13، حیطه‌ی کیفیت محتوا 11/483±40/492 و حیطه‌ی نحوه تکمیل 3/487±6/525 به دست آمد.

  نتیجه‌گیری: 

  نتایج بیانگر آن است که ضرورت استفاده از لاگ‌بوک برای بیش از نیمی از دانشجویان مورد تاکید است و اهمیت تکمیل آن از سوی بیش از یک سوم از دانشجویان بسیار زیاد ارزیابی شده است. کنترل بیشتر بر روند تکمیل و اجرای دفترچه‌ها و اصلاح نقاط ضعف آن و با تقویت نقاط قوت آن، می‌توان رضایت هرچه بیشتر دانشجویان را فراهم کرد.

  کلیدواژگان: آموزش، دانشجویان، ترمیم دندان، دانشکده دندانپزشکی
|
 • Narges Akbare, Fatemeh Zabihi, Gholamreza Sharifzadeh, Khaironnesa Ramazanzade* Pages 1-8
  Introduction

  Communication skills are critical in the present era. Due to their professional position, dentists require competent skills for proper rapport with colleagues and patients. This study intended to determine the interpersonal communication skills and the related factors among dentists in Birjand, Iran.

  Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was performed in 2020 on 120 general and specialist dentists who were selected through consensus sampling in Birjand. The standard Dental Consultation Communications Checklist (DCCC), with 31 items was used as the data collection tool, which was filled out by 99 participants. The data were analyzed through t-test and analysis of variance using SPSS software.

  Results

  There were 44 (44.5%) general and specialist dentists with the age range of 30-39 years. The mean score of interpersonal communication skills was 75.114± 834.22 for general dentists and 73.123±226.19 among the specialist dentists. There was no statistically significant relationship between the variables of age, sex, academic rank and work experience with the dentists’ score of interpersonal communication skills. The mean score of the participants’ communication skills was significantly higher after having passed the communication skills training course (P-Value<0.05).

  Conclusion

  The results of the study detected that "communication skills" of dentists ranged from medium to high and due to the positive impact of training on communication skills, planning for courses on effective communication skills and holding practical workshops in this field should be prioritized to improve interpersonal communication among dentists.

  Keywords: Communication, Personal Communication, Dentists
 • Samireh Abedini, Rafat Javadi* Pages 9-17
  Introduction

  Since patient education is a sustainable strategy to reduce health risks and increase patients' quality of life, identifying the factors influencing this process will be helpful. The aim of this study was to determine the factors that inhibit and facilitate patient education from the viewpoint of nurses in charge of education.

  Methods

  In this cross-sectional descriptive study was done on 36 nurses who were responsible for Patients education of shahid mohammadi hospital in 2019. Researcher-made questionnaire including demographic characteristics, facilitators and inhibitors. Scientific validity was determined through content validation method. To determine the scientific reliability of the instrument, re-test was used, which had a correlation coefficient of 93%. The questions were adjusted with a three-point Likert scale and the data were analyzed using SPSS 21 software and descriptive statistical tests.

  Results

  The most important facilitators were special points for patient education for nurses (75%), allocation of special time for patient education (66.7%), patient participation in planning and implementation of education (63.9%) respectively. The most important restrictions included lack of knowledge and skills to recognize the patient's learning needs (75%), lack of trainer time (75%), lack of physical and mental fitness of the patient (58.3%), inability to communicate properly with the patient and his family (56.35%). The least important facilitator was the presentation of seminars on the teaching strategies, and the least important deterrent was the "gender difference between the educator and the patient."

  Conclusion

  Considering the multiplicity of facilitators and inhibitors of patient education, considering the opinions of executives and Beneficiaries in designing the education process can be helpful.

  Keywords: Patient Education, Nurse, Facilitator, Inhibitor
 • Maryam Bagheri, Akram Mohammadi Pelarti, Mozhgan Jokar, Fakhri Sabohi* Pages 18-26
  Introduction

  Scenario-based learning provides students with the opportunity to interact with each other and engage in the situation through applying active learning strategies. The present study intended to compare scenario-based learning with two methods of group discussion and question and answer on the learning achievement of nursing students.

  Methods

  This interventional-comparative study was conducted during the first semester of the academic year 2018-2019, with 94 nursing students in the 6th semester who were randomly assigned to two groups. In the control group, case scenarios were taught through question and answer method while in the test group, the scenario cases were taught through group discussion method. The final test score of Nursing Care at Home course was compared as a marker of learning achievement between the two groups. To analyze the data, independent t-test was applied to compare the scores of the two groups, covariance analysis test was performed to adjust the variables and to investigate the relationship between demographic traits (age and average score) with learning achievements Pearson Correlation Coefficient was implemented using SPSS 18.

  Results

  Analysis of covariance by adjusting the variables in the two groups detected that the obtained scores from the final exam as a marker of learning achievement had a significant relationship with the teaching method (P-value< 0.05) therefore the average score of the group with discussion method was higher than that of the group with question and answer method in scenario-based learning.

  Conclusion

  Scenario - based learning with group discussion methods can facilitate and promote students' learning.

  Keywords: Learning, Achievement, Scenario-Based Learning, Students, Nursing
 • Marzieh Mahboobi, Faezeh Javadilarijani, Abouzar Nazari, Samaneh Akbarpour, Mohhamad Arefi* Pages 27-35
  Introduction

  Academic quality assessment of educational services is a basic step toward training talented students. The aim of this study was to investigate the viewpoint of medical residents at Baharloo Hospital besides comparing the current situation with their expectations so that the gap is filled with a comprehensive plan to promote the quality of educational services efficiently.

  Methods

  In this cross-sectional study, the existing gap between expectations and the educational services was assessed using SERQUAL questionnaire for all the 82 residents who had completed their one-month training period during 2015-2016 in the poisoning department of Baharloo hospital. The data were analyzed through descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test, paired-sample t-test and independent t-test.

  Results

  The mean age of the participants was 34.41±5.88 years. The results showed that in all the dimensions of service quality, there was a significant quality gap between the perceptions and expectations of the assistants (P-Value<0.001). The negative gap was observed in all the dimensions of quality, but the highest and the lowest quality gaps belonged to the reliability (-3.23) and tangibility (-2.07) dimensions respectively.

  Conclusion

  Generally, there was a negative gap in all the dimensions of the educational services provided to the Medical residents at the poisoning department of Baharloo Hospital. This indicates that the students’ expectations are not satisfied. In order to fill this gap, reconsideration of the educational system is required.

  Keywords: Education Services, Gap, Quality Improvement, Model
 • Mohammad Mirzayikhah*, Abolfazl Abdollahpour, Hamed Veshkouyi Pages 36-44
  Introduction

  Educational underachievement is a major problem for every educational system, with not only personal issues, but also social impacts, leading to disruptions and waste of training costs. The present study was conducted to determine the influencing factors of educational underachievement among talented students.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed in 2012-13. The population consisted of all the 53 talented students with educational underachievement in Semnan University of Medical Sciences. A researcher-made questionnaire on educational underachievement was used to collect data, with four fields, student-related, universities and educational environment, Family and Community, and instructors. Validity and reliability of the questionnaire was calculated with content validity and Cronbach's alpha (0.83). The data was analyzed using descriptive statistics and t-test.

  Results

  The most important factors affecting academic performance were lack motivation, pleasure from studying, emotional problems due to incompatibility with the environment, low quality of teaching, non-standardized exam questions, lack of Incentives, Lack of attention to talented students from authorities and lack of proper planning education. In the analysis, the employment of academic failure (P=0.036), living situation (P=0.018), socioeconomic status (P=0.026), disease (P=0.009), parental education (P=0.043), type of Planning (P=0.010), the presence in the classroom (P=0.012) and the current interest in the field (P=0.021), was found to have a significant correlation.

  Conclusion

  Various factors affect talented students’ educational underachievement.Exploring these factors and providing solutions to educational administrators, seem necessary and are recommended to researchers.

  Keywords: Educational Underachievement, Students, Talented
 • Maryam Akbari Lakeh, Sara Abedi, Mohsen Shamsi* Pages 45-53
  Introduction

  One of the most important indicators of university performance is students' academic achievement. Therefore, this study intended to determine the factors affecting the academic performance of medical students belonging to martyrs’ and veterans’ families at Arak University of Medical Sciences.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 100 medical students belonging to martyrs’ and veterans’ families, selected through census sampling, during the academic year 2018-2019. The data collection tool was a valid and reliable researcher-made questionnaire asking about the participants’ demographic information and the influencing factors on their academic performance. The data were analyzed and interpreted using AMOS and SPSS 22.

  Results

  The mean age of the respondents was 19.02 years. They were mostly women (74%). There was no significant relationship between sex (P=0.58), local inhabitant (P=0.88), students’ occupation (P=0.079) and academic performance. However, there was a significant relationship between family’s economic status (P=0.018), parents’ educational level (P=0.023), knowledge of the field/ professional role (P=0.001), physical space/ environment (P=0.001) and students' academic performance.

  Conclusion

  Based on the results of the present study, considering the influencing factors of students' academic performance from their own viewpoint can promote their academic performance, increase academic achievement and prevent academic failure. Therefore, it is suggested that educational institutions have accurate and coherent planning to support the mentioned factors and eliminate their possible shortcomings.

  Keywords: Student, Academic Performance, Education
 • Examining the stress factors of clinical education midwifery students of Islamic Azad University of North Khorasan
  Roya Jajvandian, Mitra Mahdavian, Akram Aslani, Somaye Makvandi, Leila Karimi Pages 54-64
  Introduction

   Midwifery services comprise community health. In addition to the tensions of the educational environment, the students of this field are also exposed to the tensions of the clinical environment. With consideration to the importance of midwifery education, the current research was conducted with the aim of determining the stress factors in the clinical education of midwifery students.

  Methods

   This cross-sectional goal-oriented study was conducted in the fall of 1400. The research tools consisted of a personal information questionnaire and a survey questionnaire on stress factors in clinical education, including stress factors in eight areas, which were distributed among 85 midwifery students in North Khorasan province. Then, the data were analyzed using the statistical software SPSS 23 and statistical indicators of mean, standard deviation, frequency distribution and Chi-square.

  Results

   80 out of 85 students completed the questionnaires. Clinical stressors were generally ranked as low stress with a score of 189. The areas of unpleasant feelings and clinical experiences, patient, educational environment and student’s skills were ranked as low stress with the respective scores of 196, 145, 174, 171. Clinical instructor and clinical experiences areas with scores of 225 and 254 ranked as medium stress. The student's personality was ranked as stress-free with a score of 132.

  Conclusion

   Considering the higher level of stress in the areas of the instructor and clinical experiences, it is necessary to reduce the tension by dealing with its sources so that the students can perform their duties as stable and efficient forces after graduation.

  Keywords: Stressful Factors, Clinical Education, Midwifery Students
 • A Survey of dental students' views on using the log book to improve the quality of restorative dentistry education
  Baharan Ranjbar Omidi, Leila Abedini Gilani, Fatemeh Sefidi, Ali Hamzeei Pages 65-74
  Introduction

   Clinical problems are solved through continuous assessment of students' educational process and evaluation of the intended goals achievement using log books. This study intended to determine dental students' views about using Log books to improve the quality of education in general restorative dentistry.

  Methods

   This was a descriptive-analytical study with 61 students who had chosen practical restorative course in the dental school of Qazvin University of Medical Sciences during the academic year 2019-20. The participants were selected through census sampling. The data was gathered using a researcher-made questionnaire whose face and content validity was confirmed through 10 experts' opinion and its reliability using Cronbach’s alpha (0.83). The questionnaire included four areas of necessity of using logbooks (score range of 7 to 21), implementation process (score range of 8 to 24), content quality (score range of 20 to 60) and how to complete the logbook (score range of 2 to 10). The data was analyzed using SPSS 21.

  Results

   The results indicated that the mean scores for the necessity to use logbooks, the implementation process, content quality and completing logbooks were13.57±3.96, 13.13±3.388, 40.492±11.483 and 6.525±3.487 respectively. There was a significant relationship between the courses of practical restoration 2 and 3 in the area of  the necessity of using logbooks, but there was no significant relationship in the areas of logbook design and implementation process, content quality and completing the logbooks (P>0.05).

  Conclusion

   The necessity to use clinical skills record books in clinical evaluation was signified by more than half of the students of Qazvin University of Medical Sciences and completing them was highly emphasized by over one third of the participants. Therefore, through more control over the process of completing and implementing booklets and overcoming their weaknesses, more satisfaction would be provided to the students.

  Keywords: Education, Students, Dental Restoration Repair, School of Dentistry