فهرست مطالب

پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها - سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1400)

نشریه پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها
سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید مصطفی حسینی، عادل آذر*، امیر آذرفر، علی عبادی صفحات 11-44
  یکی از رویکردهای مورد استفاده شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی در محیط نامطمین و پررقابت عصر حاضر، مدیریت زنجیره تامین می باشد. جنبه راهبردی زنجیره تامین موجب اهمیت بیشتر شناسایی و ارزیابی ریسک های زنجیره شده است. با وجود افزایش مداوم توجه به مدیریت ریسک های زنجیره تامین توسط کاربران و دانشگاهیان، تحقیقات کمی در مورد ارزیابی ریسک های زنجیره تامین در حوزه خدمت صورت گرفته است. با توجه به تفاوت های ماهوی در مدل های زنجیره تامین تولیدات و خدمات، این پژوهش ضمن معرفی عامل های نقش آفرین زنجیره تامین صنعت بیمه، درصدد شناسایی و ارزیابی ریسک های زنجیره با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان است. در این پژوهش بر اساس روش تحقیق عامل بنیان با لنز غلبه خدمت، طبق نظر خبرگان بیمه ای، عامل ها و ریسک های زنجیره تامین صنعت بیمه شناسایی شد و با استفاده از پارامترهای استخراج شده از گزارش های آماری و صورت های مالی و احتمال وقوع و میزان اثر هر یک از ریسک های شناسایی شده در دو حالت عادی و بحرانی، دو شاخص عملکردی شرکت های بیمه، یعنی سود و ضریب خسارت برای سه شرکت، طی سال های 1408-1393 در محیط نرم افزار Netlogo شبیه سازی شده است. نتیجه پژوهش با آزمایش، اجرا و تحلیل نتایج در زمان های چندگانه شبیه سازی، میزان تغییر پارامترهای سود و ضریب خسارت در مواجهه با ریسک های زنجیره تامین صنعت بیمه، در شرایط عادی و بحرانی را طی سال های مختلف به نمایش گذاشته است.
  کلیدواژگان: شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک، زنجیره تامین، شبیه سازی عامل بنیان، صنعت بیمه
 • رضا بابازاده*، زهرا میرزایی، علی نمازیان، صمد رحیمی اقدم صفحات 45-58

  گردشگری کشاورزی یا آگری توریسم (Agre Turism) یکی از جدیدترین جاذبه های صنعت گردشگری است. این نوع تور، ارایه خدمات و تولیدات گردشگری در مناطق کشاورزی را شامل می شود. در دنیای رقابتی امروز، جذب مشتریان بقای سازمان را تضمین می کند؛ لذا بقای سازمان ها بدون وجود یک سیستم مدیریت کارآمد ارتباط با مشتری امکان پذیر نخواهد بود. در این پژوهش با ارایه یک مدل مفهومی نقش مدیریت ارتباط با مشتریان در توسعه گردشگری کشاورزی بررسی می شود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و در آن جشنواره برداشت انگور ارومیه که نمونه بارز گردشگری کشاورزی است، به عنوان مطالعه موردی بررسی می شود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 108 تعیین شده و جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه انجام گردیده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار Smart PLS انجام می شود. نتایج بیانگر تایید تمام فرضیه های تحقیق می باشد و مدیریت ارتباط با مشتری، تاثیر به سزایی بر گردشگری کشاورزی دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، گردشگری کشاورزی، مدل سازی معادلات ساختاری
 • حسین بختیاری*، وحید سیفی صفحات 59-94
  امروزه با توجه به گوناگونی طیف انواع قراردادهای موجود در اجرای پروژه های صنعتی، ارزیابی و مقایسه این قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی، کثرت قراردادهای مذکور نیز اهمیت این موضوع را دوچندان می کند. هدف از مقاله حاضر، ارزیابی قراردادهای پیمانکاری برای اجرای طرح ها و پروژه های صنعتی و انتخاب روش بهینه بر اساس مولفه های برآمده از رویکرد اقتصاد مقاومتی می باشد. تامین مالی پروژه ای یک روش تامین مالی جمعی با استفاده از محاسبات مهندسی و مالی است که از طریق وام ها و شیوه های تامین مالی استقراضی، منابع لازم برای اجرای پروژه های بزرگ را فراهم می کند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، انتخاب روش تامین مالی منطبق بر رویکرد اقتصاد مقاومتی تاثیر زیادی در موفقیت پروژه دارد. تامین مالی طرح ها یک حوزه مهم مدیریت است که طی سالیان اخیر رشد فزاینده ای داشته و منجر به توسعه روش های متعدد تامین مالی گردیده است. در این پژوهش، ابتدا مدل های اصلی تامین مالی پروژه ها، شامل 5 مدل BOT، BOOT، BOO، EPC و DBFO را احصا نموده و سپس با ارایه مفاهیم و ویژگی های هر مدل، بر اساس مولفه های برآمده از سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و با رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، رتبه بندی این مدل ها را انجام داده ایم. نتایج تحقیق حاکی از برتری روش تامین مالی BOT و سپس EPC می باشد. این دو روش امتیازات منحصربه فردی دارند که از منظر خبرگان نیز بهترین رتبه را در همه معیارهای تصمیم گیری به خود اختصاص دادند؛ بنابراین در شرایط تحریم و مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود برای تامین مالی طرح ها و اجرای پروژه های صنعتی از دو روش مذکور استفاده شود
  کلیدواژگان: تامین مالی، اجرای پروژه، اقتصاد مقاومتی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • محمدمهدی مهتدی*، علی جعفری صفحات 95-115

  گردشگری جنگ که در ایران با نام سفرهای «راهیان نور» شناخته می شود هرساله چند میلیون بازدیدکننده را به سمت خود جذب می کند که در طول ایام سال، به ویژه در تعطیلات نوروز، از یادمان های مختلف مناطق عملیاتی دفاع مقدس در مرزهای غربی کشور بازدید می کنند. هدف از این پژوهش، ارزیابی شرایط حضور در یادمان های پربازدید در سفرهای مزبور می باشد. در این تحقیق که با استفاده از رویکرد شبیه سازی گسسته پیشامد انجام شده، یادمان اروندکنار به عنوان یادمان مورد مطالعه انتخاب شده است. پس از بررسی هندسه محل، الگوهای مختلف رفتاری بازدیدکنندگان از این یادمان و توابع توزیع احتمال آن ها استخراج شده است. این الگو در نرم افزار ارنا (Arena) تحلیل شده است. بر مبنای خروجی به دست آمده، سناریویی پیشنهاد شده و تاثیر آن بر ترافیک بازدید از یادمان ارزیابی شده است. هدف این سناریو، کاهش تعداد زایرانی بود که به هر دلیلی نمی توانند از برنامه های یادمان به خوبی استفاده کنند و بر اساس نتایج شبیه سازی سناریوی مزبور به منظور پایدارسازی کیفیت بازدید از یادمان در شرایط اوج بازدیدها، پیشنهاد شده تا ظرفیت بخش لندیگراف، تعداد راویان یکی از مسیرها و نیز تعداد راویان محوطه نمایشگاهی افزایش یابد.

  کلیدواژگان: گردشگری جنگ، یادمان اروندکنار، راهیان نور، شبیه سازی گسسته پیشامد
 • داود حبیبی*، شهلا سهرابی، محمود احمدی شریف صفحات 117-140
  هدف این تحقیق ارایه الگوی کسب درآمد پایدار شهرداری ها با مشارکت بخش خصوصی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از حیث جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و پیمایشی بوده و به کمک ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوری شدند. قلمرو مکانی تحقیق، شهرداری بوده و جامعه موردمطالعه از میان متخصصان و کارشناسان شهرداری شهر تهران انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا معیارهای موثر بر درآمد پایدار شهرداری ها با مشارکت بخش خصوصی به کمک ادبیات تحقیق، استخراج شد و سپس با روش دلفی فازی، مورد تایید خبرگان قرار گرفت. نتایج روش دلفی فازی نشان داد که معیارهای تداوم پذیری، کفایت، مطلوبیت، اصل عدالت، کارایی، شفافیت، استقلال محلی، عملیاتی بودن، انعطاف پذیری و بهره وری در کسب درآمد پایدار شهرداری ها با مشارکت بخش خصوصی نقش دارند که این معیارها در پنج بخش مسکن شهری؛ رفاهی، تفریحی و تجاری؛ پسماند و زباله های شهری؛ پارکینگ های شبانه روزی شهری و حمل ونقل و ترافیک شهری موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که معیار تداوم پذیری با وزن 3412/0 رتبه اول، معیار عملیاتی بودن با وزن 1051/0 رتبه دوم و معیار استقلال محلی با وزن 0983/0 رتبه سوم را کسب کرده است. همچنین در اولویت بندی بخش ها، بخش مسکن شهری با وزن 5219/0 رتبه اول، بخش پسماند و زباله های شهری با وزن 1542/0 رتبه دوم و بخش رفاهی، تفریحی، تجاری با وزن 1471/0 رتبه سوم را کسب کرده اند.
  کلیدواژگان: درآمد پایدار، شهرداری، مشارکت بخش خصوصی
 • محسن بیژن*، محمود دهقان نیری، محسن میری، صادق حسنی مقدم صفحات 141-166
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر استراتژی های رونق تولید در صنایع ایران صورت پذیرفته است. ابتدا به بررسی عمیق ادبیات موضوع و پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی پرداخته شده و مبانی اولیه و مطالعات گذشته در خصوص استخراج عوامل کلیدی طی مطالعات کتابخانه ای استخراج گردیده است، سپس پرسشنامه ای شامل 18 شاخص تاثیرگذار بر استراتژی های رونق تولید در اختیار اعضای گروه خبره قرار گرفته و از 10 نفر خبره خواسته شده تا بر اساس طیف 1 تا 5 لیکرت به هر شاخص امتیاز دهند، سپس میانگین امتیازات هر شاخص محاسبه شده است. چنانچه میانگین امتیاز شاخصی از عدد 3 کمتر باشد حذف می گردد. نتایج این تحقیق تایید 15 شاخص را نشان می دهد که با استفاده از تکنیک ISM، شبکه تعاملات ISM مشخص شدند. مدل به دست آمده از این پژوهش شامل 5 سطح است که سطح پنجم که استراتژی بهبود سیستم برنامه ریزی تولید (C3) است به عنوان تاثیرپذیرترین سطح و سطح 1 که 5 استراتژی در آن است به عنوان تاثیرگذارترین سطح مشخص شده است. در پایان پیشنهاد هایی متناسب نیز ارایه شده است.
  کلیدواژگان: استراتژی، رونق تولید، استراتژی رونق تولید، ISM
|
 • Mostafa Hoseini, Adel Azar *, Amir Azarfar, Ali Ebadi Pages 11-44
  One of the approaches used by companies to gain competitive advantage in today's uncertain and competitive environment is supply chain management. The strategic aspect of the supply chain has made it more important to identify and evaluate the risks of the chain. Despite the increasing attention paid to supply chain risk management by users and academics, little research has been done on assessing supply chain risks in the field of service. Given the substantial differences in product and service supply chain models, this study, while introducing the role of the insurance industry's supply chain players, seeks to identify and evaluate the risks of the chain with a basic agent simulation approach.In this study, based on the Service Lens Based Factor Survey method, according to insurance experts, factors and risks of the insurance industry supply chain were identified using parameters extracted from statistical reports and financial statements and The probability and magnitude of the effects of each of the identified risks in both normal and critical situations, two performance indicators of the insurance companies, namely profit and loss ratio for the three selected companies, during 1393-1408 Simulated on Netlogo software environment. By testing, executing and analyzing the results of multiple simulation times, he results of the study, show the extent of change in the profit and loss parameters in relation to the insurance industry's supply chain risks, under normal and critical conditions over different years
  Keywords: Risk Detection, risk assessment, Supply Chain, Agent-based Simulation, Insurance Industry
 • Reza Babazadeh *, Zahra Mirzaei, Ali Namazian, Samad Rahimiaghdam Pages 45-58

  Agricultural tourism is one of the newest attractions of the tourism industry. This type of tour includes a combination of agriculture, providing services and products with unique tourism experience in agricultural areas. On the other hand, in today's competitive world, attracting customers to the organization ensures the survival of the organization. With the emergence of the phenomenon of privatization and exit from monopoly, competition among organizations will increase and the survival of organizations and industries will not be possible without the existence and implementation of an efficient customer relationship management system. In this research, by presenting a conceptual model, the role of customer relationship management in the development of agricultural tourism is investigated. This research is applied in terms of purpose and in that grape harvest festival which can be a clear example for agricultural tourism in Urmia is studied as a case study. The sample size was determined based on Cochran's formula 108 and data collection was done by questionnaire. In order to analyze the collected information, the structural equation modeling method was used with Smart PLS software. The results confirm all research hypotheses and customer relationship management has a significant impact on agricultural tourism

  Keywords: Customer Relationship Management, Agricultural Tourism, Structural Equation Modeling
 • Hosein Bakhtiari *, Vahid Seyfi Pages 59-94
  The purpose of article is to evaluate contracting contracts for the implementation of industrial plans and projects and to select the optimal method of project implementation based on the components derived from the approach of resistance economics; Project financing is a borrowing method for long-term financing that is done in large projects , In a resilient economy, choosing the financing method or the contract is important. Because the compliance of the financing method and project implementation with the economic conditions of the country has a great impact on the success of the project and its completion.Project financing has become a new specialty in the field of management that has grown in recent years and has led to the development of various financing methods with distinctive features. In this study, by reviewing the literature and research background of the main models of project financing, including 5 models BOT, BOOT, BOO, EPC and DBFO, and by presenting the concepts and features of each model, ranking these models based on the components derived from The macro-policies of the resistance economy have been carried out with the approach of fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP).The results of the study show the superiority of BOT financing method and then EPC. These two methods have unique advantages that, from the point of view of experts, have the best rank in all decision criteria. Thereforein the context of sanctions and based on the approach of resistance economy, it is suggested to use two methods to finance projects.
  Keywords: Finance, Project Execution, Resistance Economics, Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • MohammadMahdi Mohtadi *, Ali Jafari Pages 95-115

  War tourism in Iran, known as the Rahian-e Noor attracts several million visitors every year, during the year, especially on Nowruz holidays, from various memorials of the sacred defense operations on the western borders. The country visit. The purpose of this study is to evaluate the conditions of attendance in high -profile memorials on these trips. In this study, using the discrete simulation approach, Arvandkar's monument was selected as the study of the study. After examining the location geometry, different behavioral patterns of visitors have been extracted from this memoir and their distribution functions. This pattern has been analyzed in Erna software (Arena). On the basis of the output, the proposed scenario has been evaluated and its impact on the traffic of visiting the memory is evaluated. The purpose of this scenario was to reduce the number of pilgrims who, for whatever reason, could not use the memorial programs for any reason, and based on the simulation results of the scenario to stabilize the quality of visits from the peak visits, it was suggested that the capacity of the Landiraphic section, the number of narrators. Increase the routes and the number of narrators of the exhibition area.

  Keywords: Tourism Demand, Tourist, war tourism, Rahian-E Noor, Discrete event simulation, Structural Equation
 • DAVOOD HABIBI *, SHAHLA SOHRABI, MAHMOOD AHMADI SHARIF Pages 117-140
  The present study was conducted to evaluate the effectiveness of text-video and audio-video content among the staff of Resalat Bank. The target population includes 135 staff members, based on Morgan sampling method, 100 people were randomly selected. This research has been done in a descriptive-survey manner. A researcher-made questionnaire was used to collect the required data (considering that the goal is level one of Kirk Patrick's 4-level model), the validity and reliability of which are also confirmed. n order to measure the validity, the questionnaire questions were distributed among 20 subject matter experts and its validity was confirmed. The statistical test results in SPSS software for Cronbach's alpha test for text-video content are 0.85 and Cronbach's alpha for audio-visual content is 0.89, which confirms the reliability. The questionnaire consisted of 22 questions, of which 11 questions were asked about text-visual content and 11 questions about audio-visual content. According to Meyer's principle of concurrence, the questionnaires were submitted immediately after the content was submitted. The results obtained included the effectiveness of both levels of content; The results also confirm that the audio-visual content was more effective than the text-visual content
  Keywords: Virtual Training, Effectiveness, Virtual Content
 • Mohsen Bizhan *, Mahmood Dehqan, Mohsen Miri, Sadegh Hasani Moghadam Pages 141-166
  The aim of this study was to identify the factors affecting production growth strategies in Iranian industries. Therefore, at first, the literature on the subject and domestic and foreign research were conducted in depth to extract the basic principles and previous studies on the extraction of key factors during library studies. Then, a questionnaire including 18 indicators affecting production growth strategies was provided to the members of the expert group. 10 experts were asked to rate each indicator on a scale of 1 to 5 Likert. Then the average scores of each index were calculated. If the average index score is less than 3, it will be deleted. The results showed the confirmation of 15 indicators. The ISM interaction network was then identified using the ISM technique. The research model consisted of 5 levels, the fifth level in which the strategy of improving the production planning system (C3) is the most effective level and the level 1 in which there are 5 strategies is the most effective level.At the end, some appropriate implications have been presented.
  Keywords: Strategy, Production Boom, Production Boom Strategy, ISM