فهرست مطالب

مطالعات بازاریابی ورزشی - سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1401)

نشریه مطالعات بازاریابی ورزشی
سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صادق فتاحی میلاسی*، حبیب هنری، سارا کشکر صفحات 1-29

  ارتباط بین دیپلماسی و ورزش متقابل است، هم دیپلماسی در مدیریت ورزشی، برگزاری مسابقات جهانی، کسب میزبانی، شرکت در مسابقات و... تاثیر گذار است و هم ورزش در پیشبرد دیپلماسی کشورهای مختلف از طریق ورزش، با شرکت کردن یا نکردن در مسابقات ورزشی (مانند تحریم المپیک). هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات اقتصادی و ورزشی توسعه دیپلماسی ورزشی بر جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش پژوهش از منظر هدف بنیادی است. از سوی دیگر، این پژوهش کاربردی می باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کمی-کیفی)می باشد. حجم نمونه در بخش کمی 110نفر و در بخش کیفی 12 نفر از متخصصان حوزه دیپلماسی ورزشی، روابط بین الملل بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق یافته و مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد در بعد ورزشی گویه (دیپلماسی ورزشی در شرایط ورزشکاران کشور در رویداد های بین المللی ورزشی نقش دارد ، با بار عاملی81/0) بیشترین بار عاملی را ب خود اختصاص داده است و در بعد اقتصادی گویه (برگزاری رویدادهای ورزشی موجب تقویت زیرساخت ها و ایجاد تسهیلات مناسب میشود.، با بار عاملی96/0) بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است در نتیجه با استفاده از ظرفیت های توریستی و زیر ساختی ورزشی کشور میتوان شرایط ورزش کشور را از طریق دیپلماسی ورزشی بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: دیپلماسی، اقتصادی، ورزشی، جمهوری اسلامی ایران
 • حمیدرضا گوهر رستمی*، کبری پور یوسفی، نوشین بنار، سمانه نظری صفحات 30-60
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی (بر اساس ابعاد جدید و ویژه ورزش) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی تصویر و شهرت در باشگاه های آمادگی جسمانی (ایروبیک، بدن سازی و آمادگی جسمانی) شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. نمونه پژوهش، 409 نفر مشتریان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه های جمع آوری شده با مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارSPSS 24 و AMOS 24 انجام شد. یافته ها نشان داد مسیولیت اجتماعی باشگاه با مولفه های جدید در حوزه ورزش درحالی که بیشترین تاثیر را بر تصویر داشته، بر شهرت و وفاداری نیز تاثیرگذار است. همچنین تصویر به عنوان متغیر مستقل بر شهرت و وفاداری تاثیر دارد. هرچند در مدل نهایی شهرت بر وفاداری تاثیر معنی داری ندارد؛ اما، رابطه مثبت معنی دار و تاثیرگذاری بین متغیرهای تحقیق در مدل نهایی بسیار مشهود است. به طورکلی، مدیران باشگاه ها می توانند با مدنظر قرار دادن ابعاد مسیولیت اجتماعی درقبال مشتریان به عنوان یک استراتژی اثرگذار و درنتیجه کسب تصویر و شهرت خوب، باعث جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان وفادار شوند که این امر، لازمه بقا و مزیت رقابتی این باشگاه هاست.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، ورزش، وفاداری، نگرش مشتریان، تصویر، شهرت
 • محمدسعید کیانی*، لیلا نظری، لیلا شهبازپور صفحات 61-88

  هدف پژوهش حاضر، تاثیر عوامل زیبایی شناختی و کیفیت خدمات بر ارزش ادراک شده، وفاداری و رضایت مشتریان استخرهای استان کرمانشاه بود. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را مشتریان استخرهای استان کرمانشاه تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از توزیع پرسشنامه ها درنهایت 274 پرسشنامه عودت گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های زیبایی شناختی سلیمانی (1391)، کیفیت خدمات لیو (2008)، ارزش ادراک شده کیم و همکاران (2009)، وفاداری لیم (2006)، رضایت مشتری ویکتور (2002) استفاده گردید که روایی آن ها توسط استاد راهنما و صاحب نظران دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Amos و نیز نرم افزار آماری Spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد زیباشناختی بر ارزش ادراک شده و وفاداری مشتریان تاثیر معنادار دارد، همچنین اثر مستقیم کیفیت خدمات بر وفاداری، کیفیت خدمات بر ارزش ادراک شده، ارزش ادراک شده بر رضایت مشتریان و رضایت مشتری بر وفاداری مثبت و معنادار بود. با توجه به موثربودن ابعاد زیبایی شناختی در جذب افراد به استخر ورزشی و تاثیر به سزای کیفیت خدمات در حفظ مشتریان، مدیران و برنامه ریزان استخرها با ارتقاء کیفیت خدمات و ارایه خدمات جانبی به مشتریان می توانند وفاداری آنها را حفظ و ارتقاء دهند تا خود مشتریان به عنوان تبلیغ کننده استخرها و جذب کننده مشتریان جدید به صورت ناخودآگاه عمل کنند.

  کلیدواژگان: اماکن آبی، زیبایی شناختی، مدیریت اماکن، رضایت مشتری
 • مرجان صفاری*، فریبا فیاضی، رسول نوروزی سید حسینی صفحات 89-120
  گذران فراغت تحت تاثیر تحولات اقتصادی- اجتماعی و ارزش های جهانی، یکی از دغدغه های افراد است. هدف تحقیق حاضر چگونگی تاثیر فراغت جدی بر رضایت از فعالیت فراغتی با میانجی گری مشارکت تفریحی در ورزشکاران آماتور والیبال بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های Gould et al, 2008، Kyle et al, 2005 و Ramkisson et al, 2012 بود. جامعه آماری پژوهش، ورزشکاران غیرحرفه ای خانه والیبال تهران که حداقل 6 ماه سابقه عضویت در این مجموعه را داشتند، بود. جهت تعیین حجم نمونه از نرم افزار PASS استفاده شد و روش نمونه گیری در دسترس بود که در نهایت تعداد 274 پرسش نامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی ابزار جمع آوری اطلاعات توسط 9 نفر از صاحب نظران در این حیطه بررسی شد. آلفای کرونباخ برابر 95/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و PLS نسخه 3 بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که یکی از عوامل مهم برای افزایش رضایت افراد از انجام فعالیت فراغتی، مشارکت تفریحی است (ضریب مسیر 519/0). بین ابعاد مشارکت تفریحی جاذبه بیشترین تاثیر را دارد، پس می توان گفت که هر چه افراد نسبت به یک فعالیت تحریک پذیری بیشتری داشته باشند، میزان رضایتشان هم بیشتر است. مشارکت تفریحی 49 درصد و اوقات فراغت جدی 42 درصد از تغییرات رضایت از فراغت را پیش بینی می کنند و 66 درصد از تغییرات مشارکت تفریحی، وابسته به اوقات فراغت جدی است.
  کلیدواژگان: اوقات فراغت، رضایت، مشارکت تفریحی، والیبال، ورزشکاران آماتور
 • شایان پولادی، حسین عبدالملکی*، مهدی کهندل صفحات 121-150

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های استادیوم بر تجربه خدمت تماشاگران در استادیوم فوتبال آزادی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت پیمایشی به اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش شامل تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی بود. که به صورت دسترس انتخاب شده و در نهایت، تعداد 165 پرسشنامه قابل تحلیل به مرحله تجزیه و تحلیل پژوهش راه یافتند. برای جمع آوری داده های میدانی در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد راحتی صندلی ها، زیبایی استادیوم، تمیزی استادیوم و طراحی استادیوم بر تجربه خدمت تماشاگران تاثیر مثبت و معنی داری دارند. اما تاثیر پارکینگ استادیوم، دسترسی استادیوم و خدمات غذایی استادیوم بر تجربه خدمت تماشاگران معنی دار نشد. تحقیق حاضر در راستای کمک به درک بیشتر در این زمینه انجام شد ونتایج آن نشان داد که از میان ویژگی های استادیوم، 4 عامل راحتی صندلی ها، طراحی استادیوم، تمیزی استادیوم و زیبایی استادیوم تاثیر قابل توجهی بر تجربه خدمت تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران دارند. از این رو، مدیران فوتبال ایران و مدیران استادیوم می توانند با در نظر گرفتن این نتایج و نیز نتایج سایر تحقیقاتی که در این زمینه به آن اشاره شد، به ارتقای تجربه خدمت تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران اقدام نموده و از مزایای آن بهره مند گردند.

  کلیدواژگان: ویژگی های استادیوم، تجربه خدمت، تماشاگر، فوتبال، لیگ برتر، ایران
 • فرهاد فتحی*، فریبا عسکریان، مایک راینر صفحات 151-177

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، هواداران تیم ملی ایران در بازی های جام ملتهای آسیا 2019 بودند ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه وفاداری موسوی و همکاران (1392)، پرسشنامه نوع ریسک سفر فلوید و همکاران (2004) و پرسشنامه احساس درک ریسک مقصد سونمز و گرافه (1998) بود که حین برگزاری بازی استقلال تهران - صنعت نفت آبادان (16 آذر 1397) از سری مسابقات لیگ برتر، هفته چهاردهم و بازی پرسپولیس - پارس جنوبی جم (23 آذر 1397) از سری مسابقات لیگ برتر، هفته پانزدهم پخش شد که تعداد 380 پرسشنامه قابل استفاده بود. برای تحلیل داده های بدست آمده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رگرسیون ساده) و با بهره گیری از نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر مولفه های موثر بر احساس درک ریسک از مقصد در پژوهش حاضر یعنی نوع ریسک سفر، تجربه سفرهای قبلی به سایر نقاط دنیا، تجربه سفر به کشور میزبان بازی های جام ملتهای آسیا براحساس درک ریسک از مقصد گردشگر ایرانی تاثیر معنادار داشت. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برگزارگنندگان بازهای جام ملتهای آسیا توانسته اند مدیریت ریسک مناسبی برای گردشگران بین المللی از نظر ایجاد اطمینان خاطر و عدم احساس ریسک نسبت به کشور میزبان و رویداد ورزشی فراهم آورند.

  کلیدواژگان: امنیت، وفاداری، جام ملتهای آسیا 2019، درک ریسک مقصد، گردشگری ورزشی
 • میثم زعفری، محمدعلی نسیمی* صفحات 178-205

  پژوهش حاضر تاثیر همزاد پنداری و قابل اطمینان بودن بر دلبستگی و وفاداری مشتریان به برند های ورزشی مشتریان استان مازندران را مورد بررسی قرار می دهد. روش این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی است و جامعه آماری این پژوهش مشتریان برند های ورزشی می باشند که تعداد 395 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روش های تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم-افزارهای SPSS و LISREL مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان از تاثیر همزاد پنداری با برند بر دلبستگی به برند، همزاد پنداری با محصول بر دلبستگی به محصول، قابل اطمینان بودن برند بر دلبستگی به برند، قابل اطمینان بودن محصول بر دلبستگی به محصول، دلبستگی به محصول بر دلبستگی به برند، دلبستگی به برند بر وفاداری به برند و دلبستگی به محصول بر وفاداری به برند دارد. یافته ها حاکی از آن است که دلبستگی به برند و دلبستگی محصول به صورت مستقیم و مثبت بر وفاداری به برند تاثیر می گذارند.

  کلیدواژگان: همزاد پنداری، قابل اطمینان بودن، دلبستگی برند و محصول، وفاداری برند
|
 • Sadegh Fatahimilasi *, Habib Honari, Sara Keshkar Pages 1-29

  The relationship between diplomacy and sports is reciprocal, both diplomacy in sports management, holding world competitions, hosting, participating in competitions, etc., and sports in promoting diplomacy in different countries through sports, with or without participation in competitions Sports (such as the Olympic boycott). The purpose of this study is to investigate the economic and sports effects of the development of sports diplomacy on the Islamic Republic of Iran. The research method is fundamental from the perspective of the goal. On the other hand, this research is applied. The research method is mixed (quantitative-qualitative). The sample size was 110 people in the quantitative section and 12 specialists in the field of sports diplomacy and international relations. The research instrument was a completed questionnaire and a semi-structured interview whose validity and reliability were confirmed. The results show that in the sports dimension of the item (sports diplomacy in the conditions of the country's athletes in international sports events, with a factor load of 0.81) has the highest factor load and in the economic dimension of the item (holding sports events strengthens Infrastructure and facilities are appropriate. With a factor load of 0.96) has the highest factor load. As a result, by using the country's tourism capacity and sports infrastructure, the country's sports conditions can be improved through sports diplomacy.

  Keywords: Diplomacy, Economics, sports, Islamic Republic of Iran
 • Hamid Reza Goharrostami *, Kobra Pouryousefi, Nooshin Benar, Samaneh Nazari Pages 30-60
  The purpose of this study was to investigate the effect of social responsibility (based on new and special dimensions of sports) on customer`s loyalty with role moderating of image and reputation in fitness clubs in Rasht. The method of the present study was descriptive-correlational that it was a survey study and in terms of the data-collection it was a field study. For this purpose, 409 club’s customers were selected using random sampling. Data analysis in this research was performed by structural equation modeling using with SPSS 24 and AMOS 24 software. The findings showed that the club's social responsibility, while having the greatest impact on the image, also affects reputation and loyalty. Image as an independent variable also affects reputation and loyalty. However, in the final model, reputation has no significant effect on loyalty; However, a significant positive and effective relationship between research variables is very evident in the final model. In general, club managers can attract potential customers and retain loyal customers by considering the dimensions of social responsibility to customers as an effective strategy and thus gaining a good image and reputation, which is a prerequisite for the survival and competitive advantage.
  Keywords: social responsibility, sport, Loyalty, Customer's attitude, image, Reputation
 • Mohammadsaeid Kiani *, Leila Nazari, Leila Shahbazpour Pages 61-88

  The aim of this study was to investigate the effect of aesthetic factors and service quality on perceived value, loyalty and customer satisfaction of pools in Kermanshah province.The research method is descriptive-correlational in nature. The statistical population of the study consisted of customers of Kermanshah pools who were selected using simple random sampling method. After distributing the questionnaires, 274 questionnaires were returned. To collect data, Soleimani (2012) Aesthetic Questionnaire, Liu (2008) Quality of Service, Kim et al. (2009) Perceived Value (2009), Lim (2006), Victor (2002) Customer Satisfaction Questionnaire were used. They were validated by supervisors and academic experts, and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient test. In order to analyze the data, the structural equation technique was used using Amos statistical software and Spss statistical software. Findings showed that aesthetics has a significant effect on perceived value and customer loyalty. Also, the direct effect of service quality on loyalty, service quality on perceived value, perceived value on customer satisfaction and customer satisfaction on loyalty was positive and significant.Due to the effectiveness of aesthetic dimensions in attracting people to the sports pool and the effective effect of service quality on customer retention, pool managers and planners can maintain and improve their loyalty by improving the quality of service and providing ancillary services to customers. So that the customers themselves act as advertisers of the pools and attract new customers subconsciously.

  Keywords: Blue places, Aesthetics, place management, customer satisfaction
 • Marjan Saffari *, Fariba Fayazi, Rasool Norouzi Seyed Hossini Pages 89-120
  Leisure under the influence of socio-economic developments and global values is one of the concerns of individuals. The purpose of the present study was to investigate the effect of serious leisure on satisfaction from lelisure activities with the mediation of recreational involvement in amateur volleyball athletes. The research method was applied research of purpose and correlation in terms of data collection, which was done in the field. The target population of the study was non-professional athletes of Tehran Volleyball House who had at least 6 months of membership in this collection. Software was used to determine the sample size and the sampling method was available. Finally, 274 questionnaires were used for statistical analysis. The face and content validity of the data collection tool was reviewed by 9 experts in this field. Cronbach's alpha was 0.95. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used using SPSS software version 26 and PLS version 3. The findings show that one of the most important factors in increasing people's satisfaction with leisure activities is recreational involvement, which is most effective after gravity, and the more irritated people are about an activity, the greater their satisfaction. Entertainment participation predicts 49% and serious leisure 42% of changes in leisure satisfaction, and 66% recreational involvement of changes depend on the serious leisure of volleyball players. Therefore, considering a factor such as recreational involvement can be a great help to the officials in the field of leisure to attract and satisfy more customers of Tehran Volleyball House.
  Keywords: Amateur athletes, Leisure, Recreational involvement, Satisfaction, Volleyball
 • Shayan Pooladi, Hossein Abdolmaleki *, Mehdi Kohandel Pages 121-150

  The aim of this study was to investigate the effect of Sportscape on spectator service experience in Azadi football stadium. The present study was descriptive correlational study in terms of applied purpose and in terms of data collection method. The statistical population of the study included all the spectators present at Azadi Stadium. Finally, 165 questionable questionnaires entered the research analysis stage. Questionnaire was used as a research tool to collect field data in this study. The results showed that the comfort of the seats, the beauty of the stadium, the cleanliness of the stadium and the design of the stadium have a positive and significant effect on the spectator service experience. However, the effect of stadium parking, stadium access and stadium food services on the spectator service experience was not significant. The present study was conducted to help better understand this field and its results showed that among the characteristics of the stadium, 4 factors: seat comfort, stadium design, stadium cleanliness and stadium beauty have a significant impact on the service experience of Premier League spectators. They have Iran. Therefore, Iranian football managers and stadium managers can take into account these results and the results of other research mentioned in this field, to improve the spectator service experience in the Iranian Football Premier League and benefit from its benefits to become.

  Keywords: Sportscape, Service Experience, Spectators, football, Premier League, Iran
 • Farhad Fathi *, Fariba Askaryan, Mike Rayner Pages 151-177

  One of the factors contributing to the sustainable development of the tourism industry is the sense of security of tourists. Therefore, the present study aims to determine the perception of the risk of Iranian tourists to host the 2019 AFC Asian Cup, with the effect of loyalty to the Iranian national team in the 2019 AFC Asian Cup. The present study is a descriptive - survey method and in terms of applied purpose. The statistical population of this study was Iran's national team supporters in the 2019 AFC Asian Cup. Data gathering tools were Mousavi et al. (1392), Floyd et al. (2004) and Perceived Feelings Questionnaire (1392). The risk of Sonnames and Graffe (1998) was at the time of During the Esteghlal Tehran - Sanat Naft Abadan match (December 7, 2018) from the Premier League matches, the fourteenth week, and the Persepolis – Pars Jenobi Jam match (December 14, 2018) from the Premier League matches, the fifteenth week which 380 questionnaires were available. To analyze the obtained data, descriptive and inferential statistics (simple regression test) were used and analyzed using SPSS 22 software. According to the findings of this study, the effective factors on the perceived risk perception of the destination in this study, namely, the type of travel risk, the experience of previous trips, the experience of traveling to the host city of the 2019 AFC Asian Cup, had a significant effect on the perceived risk of the destination of the Iranian tourists. The results of the present study indicate that the organizers of the 2019 AFC Asian Cup qualifiers have been able to provide appropriate risk management for international tourists in terms of creating confidence and lack of risk in relation to the host city and sports event.

  Keywords: Security, Loyalty, 2019 AFC Asian Cup, Risk Assessment, sports tourism
 • Meysam Zafari, Mohammad Ali Nasimi * Pages 178-205

  The purpose of this study was to investigate the impact of self-congruity and reliability on brand and product attachment and customer loyalty to sports brands in Mazandaran province. Methodology this research is an applied and descriptive study, and the statistical population of this research is the sports brand users. Data were collected using standard questionnaires. Data analysis methods have been tested based on Structural Equation Modeling using SPSS and LISREL software. The results of the research show that the brand-self congruity with the brand attachment, the product-self congruity with the product attachment, brand reliability on brand attachment, product reliability on product attachment, product attachment on brand attachment, brand attachment to brand loyalty and product attachment to brand loyalty. Findings indicate that attachment to brand and product attachment directly and positively affect brand loyalty.

  Keywords: Self Congruity, Reliability, Brand, product attachment, Brand loyalty