فهرست مطالب

Economic Studies - Volume:10 Issue: 2, Summer and Autumn 2021
 • Volume:10 Issue: 2, Summer and Autumn 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد فقهی کاشانی، احمدرضا محبی مجد* صفحات 315-337
  اگرچه نظریه های مربوط به انتخاب سبد سهام تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته اند، عملکرد پرتفوی پیشنهادی آن ها تا حد زیادی به میزان دقت در پیش بینی پویایی قیمت سهام در آینده بستگی دارد. این مطالعه بر بهبود عملکرد پرتفوی بهینه با مدل سازی پویایی قیمت سهام از طریق یک فرآیند انتشار چند متغیره ناسازگار با زمان با بردار رانش تمرکز دارد. برای این منظور، قیمت سهام با استفاده از یک فرآیند شبه مارتینگل با مارتینگل زمان ناسازگار (محلی) و بخش های رانش اطلاعات در کل افق بهینه سازی شبیه سازی می شوند. سپس با استفاده از نتایج شبیه سازی قیمت، پیامدهای آن را برای ساخت سبد دارایی ها در چارچوب روش بیشینه سازی نسبت شارپ و تحلیل میانگین - واریانس بررسی کرده ایم. یافته ها حاکی از آن است که برای بازار سهام مورد مطالعه (تهران) در بازه زمانی فروردین 1380 تا شهریور 1399، پرتفوی های حاصل از اعمال این شبیه سازی برای هر دو روش میانگین - واریانس و بیشینه سازی نسبت شارپ دارای بازده بالاتر و ریسک (انحراف معیار) کمتر از روش های متداول هستند. علاوه بر این، مقایسه رویکرد شبیه سازی با عملکرد پرتفوی های واقعی بازار نشان می دهد که نسبت های شارپ روش شبیه سازی بالاتر از نسبت های حاصل از پرتفوی های بازار است.
  کلیدواژگان: سبد سهام، حرکت براونی هندسی چند-بعدی، نسبت شارپ، میانگین-واریانس
 • علی چشمی*، فریبا عثمانی صفحات 339-364
  با وجود رکود در بازارهای مالی جهانی، بورس تهران در دوران شیوع کووید-19 رشد قابل توجهی را تجربه کرد. بنابراین، این مقاله با تحلیل تاثیر سه موج کرونا بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، زیرشاخص های آن و صنایع مختلف با داده های روزانه ایران و روش رگرسیون با شکست های چندگانه، سعی در حل این معما دارد. نتایج نشان می دهد که هر موج کووید-19 تاثیر متفاوتی بر بازار سهام دارد. کووید 19 در موج اول بر شاخص صنایعی مانند پالایش نفت، شیمیایی، فلزات و حمل و نقل تاثیر منفی داشت اما بر صنایعی مانند دارو و غذا تاثیر مثبت داشت. اما در امواج بعدی، واکنش صنایع مختلف به این همه گیری به دو دلیل پیچیده است. یکی اینکه نرخ اسمی ارز بر صنایع اصلی مانند خودرو، بانک، پالایش نفت، فلزات و پتروشیمی (که وزن قابل توجهی در بورس تهران دارند) اثر مثبت و معناداری دارد، که می تواند روند مثبت شاخص به ویژه در موج اول و دوم کووید-19را نشان دهد. دو، دستکاری دولت در افزایش قیمت سهام این صنایع اصلی به منظور تامین مالی کسری بودجه خود باعث شد تا شاخص بورس تهران در برخی دوره ها در واکنش به ویروس کرونا در جهت مخالف حرکت کند.
  کلیدواژگان: بازار سهام، بورس اوراق بهادار تهران، کووید -19، ویروس کرونا، رگرسیون شکست های چندگانه
 • علی رضازاده*، رقیه محسنی نیا صفحات 365-390
  در این مطالعه، رابطه علیت گرنجری بین شاخص استرس مالی و بازارهای مالی با استفاده از آزمون های علیت گرنجری متغیر طی زمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، بعد از محاسبه شاخص استرس مالی با استفاده از روش انحراف معیار غلتان، رابطه علی بین این متغیر و متغیرهای قیمت طلا، نرخ ارز و نیز شاخص قیمت سهام طی دوره زمانی سپتامبر 2005 تا دسامبر 2019 با به کارگیری آزمون های علیت متغیر طی زمان و تخمین زننده های forward، rolling و recursive ارزیابی و براورد شده است. همچنین، در جهت تحلیل حساسیت، همه تخمین ها با لحاظ وجود ناهمسانی واریانس در سری های زمانی مجددا انجام یافت. با توجه به ماهانه بودن داده های مورد استفاده و احتمال بالای وجود ناهمسانی واریانس، نتایج حاصل از تخمین ها با لحاظ ناهمسانی واریانس دارای اعتبار بیشتری هستند. بر اساس نتایج مهم حاصل از تخمین مدل ها می-توان استدلال کرد که شاخص استرس مالی، علت نوسانات بازار طلا در ایران بوده ولی علیت گرنجری بازارهای ارز و سهام نیست.
  کلیدواژگان: بازار سهام، طلا، ارز، شاخص استرس مالی، علیت گرنجری متغیر طی زمان
 • زینب شکوهی*، محمد بخشوده، مهدی عسکری صفحات 391-410
  اصلاح یارانه ها در ایران از سال 1389 پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، آغاز شد. افزایش کارایی و بهره وری واحدهای تولیدی به واسطه واقعی شدن قیمت ها هدف اصلی این سیاست بود. با وجود افزایش قیمت نهاده ها و محصول دستیابی به اهداف سیاست که مهمترین آن افزایش کارایی در واحدهای تولیدی است، مسیله اصلی است. در این راستا هدف اصلی این مقاله مقایسه کارایی گاوداری های شیری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شد. برای این منظور از داده های موجود برای گاودارهای شیری در 18 استان در سال های 1369، 1372، 1379، 1386، 1392، 1395 و 1398 استفاده شد و با تحمیل شرط یکنواختی در ارزیابی کارایی، از تحلیل مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تابع تولید مرزی نامقید در انرژی و نیروی کار یکنواخت نیست. بنابراین، تحمیل شرط یکنواختی، اریب برآورد را جهت سیاست گذاری مناسب کاهش می دهد. تخمین نااریب کارایی تولید ناشی از اعمال شرط یکنواختی بسته به منطقه از 72/0 تا 86/0 متغیر است. همچنین نتایج حاکی از کاهش 17 درصدی کارایی تولید در گاوداری های شیری مورد بررسی پس از اجرای طرح اصلاح یارانه ها است که برخلاف اهداف سیاستی طرح مذکور است. تفاوت های منطقه ای در کارایی تولید گاوداری های شیری نشان می دهد که اعمال سیاست های تکمیلی در سطح استان، می تواند با انتقال تجربیات از مناطق کاراتر به سایر مناطق در جهت بهبود کارایی تولید اثربخش باشد.
 • مرضیه حق شناس، رزیتا مویدفر*، علیمراد شریفی، شکوفه فرهمند صفحات 411-439

  دمای زمین در طول 100 سال گذشته 0.7 درجه سانتیگراد (درجه سانتیگراد) افزایش یافته است و انتظار می‏رود میانگین دمای جهانی تا سال 2100 بین 1.8 تا 6.4 درجه سانتیگراد افزایش یابد. مجمع بین‏دولتی تغییرات آب و هوا (IPCC) پیش‏بینی می‏کند که تغییرات آب و هوا به ویژه افزایش دما باعث ایجاد چالش‏هایی برای منطقه‏ی منا در طول قرن21 خواهد شد. در نتیجه، هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر سیاست های حذف یا اصلاح یارانه های سوخت های فسیلی به منظور کاهش گرمایش جهانی، و همچنین تاثیر اجرای این سیاست ها بر متغیرهای اقتصادی (تولیدناخالص‏داخلی، مصرف، انباشت سرمایه، اشتغال و اثرات زیست‏محیطی) در منطقه‏ی منا تا افق زمانی (2100) می‏باشد. برای این منظور از مدل یکپارچه‏ی پویای منطقه‏ای آب و هوایی و اقتصادی (RICE)؛ استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت (تا پایان قرن‏21) اگر هیچ سیاستی برای جلوگیری از افزایش دما اعمال نشود و همچنان اختصاص یارانه بر کربن ادامه داشته باشد، میانگین دمای جهانی تا 74/4 درجه سلسیوس و در صورتی که سیاست حذف یارانه‏های سوخت‏ فسیلی اعمال شود، میانگین دمای جهانی تا 49/4 درجه سلسیوس و در صورت اجرای سیاست اصلاح یارانه‏های سوخت‏ فسیلی (وضع قیمت بر کربن) میانگین دمای جهانی تا 24/4 درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت. به طور کلی، وضع مالیات بر کربن در منطقه منا میانگین افزایش دمای جهان را 0.5 درجه سانتیگراد در مقایسه با سایر سناریوها کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: تغییرات آب و هوا، مدل پویای یکپارچه منطقه ای آب و هوا و اقتصاد، گرمایش جهانی، خاورمیانه و شمال آفریقا
 • الهام کمال*، وحید تقی نژاد عمران صفحات 441-472
  در مطالعه حاضر عوامل مالی تعیین کننده اعتبار برای 25 کشور که چارچوب هدفگذاری تورم را به صورت رسمی پذیرفته اند در طی سالهای 2014-1990 مورد بررسی قرار میگیرد. از آنجایی که در این مقاله از رویکرد آینده نگر اعتبار بانک مرکزی استفاده میگردد و به شدت در سمت راست توزیع متمرکز است، رویکردهای مبتنی بر میانگین قادر به بیان تاثیر متقارن عوامل مالی در سراسر توزیع شاخص اعتبار نیستند. در راستای حل این مسیله، از رگرسیون کوانتایل برای برآورد پارامترها در کل توزیع شرطی اعتبار بانک مرکزی استفاده می گردد. نتایج نشان می‎دهند که واکنش نامتقارن اعتبار بانک مرکزی به عوامل مالی وابسته به وضعیت و مشروط به توزیع اعتبار است. قواعد مالی در دنباله های پایین توزیع اعتبار برجسته هستند در حالی که پولی کردن بدهی در کوانتایل های بالایی توزیع اعتبار تاثیرگذار می باشند. به عبارت دیگر، انتظارات بخش خصوصی به نحوه تامین مالی بدهی دولت حساسیت بیشتری دارد. بنابراین پیشنهاد می‎گردد که بانک های مرکزی با در نظر گرفتن تاثیر غیرخطی عوامل مالی بر اعتبار، انتظارات عمومی را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: اعتبار بانک مرکزی، چارچوب هدفگذاری تورم، تعیین کنندگان مالی، رگرسیون کوانتایل
 • سید روح الله احمدی حاجی آبادی*، جبار الحق، هوبرت ویساس صفحات 473-487

  مقاله حاضر با هدف آزمون فرضیه اقتصاد ساختارگرای جدید با توجه به تاثیر استراتژی توسعه بر رشد اقتصادی در کشوری که شاهد جنگ هشت ساله بوده و تحریم های شدیدی را متحمل شده، یعنی ایران می باشد. بر اساس دیدگاه اقتصاد ساختارگرای جدید، اگر یک کشور استراتژی مخالف مزیت نسبی را اتخاذ کند، عملکرد رشد ضعیفی خواهد داشت. در مقابل، برای داشتن یک رشد اقتصادی قوی، باید از استراتژی پیروی از مزیت نسبی تبعیت کند. شاخص انتخاب فناوری (TCI) به عنوان نماینده استراتژی توسعه استفاده می شود. بر اساس این شاخص، افزایش TCI به این معنی است که یک کشور در حال اجرای استراتژی نادیده گرفتن مزیت نسبی است. این رابطه با رویکرد آزمون کرانه های ARDL برآورد شده است. برای اجرای مدل، شاخص انتخاب فناوری (TCI) و انواع متغیرهای کنترلی در مدل گنجانده شد. از این رو، داده های سری زمانی از پایگاه های داده قابل اعتماد برای دوره 1979-2018 جمع آوری شد. نتایجی که ثبات آنها بررسی شده است، تاثیر منفی اتخاذ استراتژی مقابله با مزیت نسبی بر رشد اقتصادی را نشان می دهد که از فرضیه لین پشتیبانی می کند. به عبارت دیگر، نشان داده می شود که با افزایش TCI، رشد اقتصادی به طور قابل توجهی کاهش می یابد. بنابراین برای دستیابی به رشد اقتصادی باید نوعی استراتژی توسعه اتخاذ شود که مبتنی بر پیروی از مزیت نسبی باشد.

  کلیدواژگان: اقتصاد ساختاری جدید، مزیت نسبی، استراتژی توسعه، ARDL، ایران
 • نسرین منصوری، بهروز صادقی عمرو آبادی* صفحات 489-511

  این پژوهش به بررسی تاثیر شفافیت و استقلال بانک های مرکزی بر رشد بهره وری طی سال های 1360 تا 1397 در اقتصاد ایران پرداخته است. شفافیت و استقلال بانک مرکزی به ترتیب با شاخص دینسر و آیچنگرین (2012) و شاخص کوکرمن (1993) اندازه گیری شد. متغیرهای این تحقیق که به صورت سالانه می باشند عبارتند از: شفافیت بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بهره وری، نرخ تورم و تجارت آزاد. برای تخمین مدل از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)  استفاده شد. ضریب تصحیح خطا منفی، از نظر آماری معنی دار و برابر با 308/0- است. نتیجه گیری می شود که 30 درصد از عدم تعادل در کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. نتایج نشان می دهد که شفافیت بانک مرکزی بر رشد بهره وری کوتاه مدت تاثیر مثبت دارد و ضریب آن برابر با 0.36 است، اما بر رشد بهره وری بلندمدت معادل 1.08 موثر است. در این تحقیق از شاخص کوکرمن و نیاپتی (1992) برای محاسبه استقلال بانک مرکزی استفاده شد. علاوه بر این، از شاخص دینسر و آیچنگرین (2012) برای شاخص شفافیت استفاده شد. با توجه به تاثیر مثبت شفافیت بانک مرکزی بر رشد بهره وری، بانک مرکزی باید به طور مستمر شفاف سازی سیاست ها و انتشار اطلاعات دریافتی متغیرهای کلان اقتصادی را در طول یک ماه ترویج دهد.

  کلیدواژگان: شاخص دینسر و آیچنگرین، شاخص کوکرمن، استقلال، بانک مرکزی، شفافیت، بهره وری کل عوامل
 • سمیه رسولی فیروزآبادی*، نظر دهمرده قلعه نو، محمدنبی شهیکی تاش صفحات 513-547
  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر شوک های مثبت مخارج دولت در دوره های مختلف مالی بر متغیرهای اقتصادی ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص وضعیت مالی از طریق تحلیل مولفه های اصلی ایجاد شد. سپس با استفاده از آزمون غیرخطی LR و داده های مربوط به دوره زمانی 1384 تا 1397، ضمن بررسی غیرخطی بودن، مقدار متغیر آستانه متغیر به صورت برون زا برآورد می شود. بنابراین مقدار آستانه شاخص مالی 0.36- در نظر گرفته می شود. مدل خودرگرسیون بردار آستانه (TVAR) با فرض امکان تغییر رژیم و توابع واکنش تکانه تعمیم یافته برای بررسی تاثیر شوک های مثبت و منفی در مخارج دولت استخراج شده است. بر اساس نتایج، واکنش متغیرهای اقتصادی به شوک های مثبت در مخارج دولت مستقل از دوره های مالی خواهد بود، در حالی که واکنش به شوک های منفی در مخارج دولت متاثر از دوره های مالی به ویژه دوره رکود است. بخش مالی به دلیل مشکلات ساختاری نمی تواند بخش واقعی را بهبود بخشد. افزایش اختیارات دولت، نبود فضای رقابتی بین بخش دولتی و خصوصی، تخصیص ناکارآمد هزینه های دولتی باعث شده است که بخش مالی نتواند تاثیر چشمگیری بر بخش واقعی اقتصادی مانند رشد اقتصادی داشته باشد و در مواردی شاهد تاثیر منفی این بخش باشیم.
  کلیدواژگان: خودرگرسیون برداری آستانه ای شوک مخارج دولت، چرخه های مالی
 • گلناز هادیان*، سارا قبادی، مجید صامتی صفحات 549-564
  با مطرح شدن نقش دولت در الگوهای رشد اقتصادی در پی اهمیت یافتن موضوع مالیات گیری و خرج آن در جهت بهبود رشد اقتصادی و رفاه جامعه، تعدادی از اقتصاددانان اقدام به ارایه الگوهایی برای تعیین نرخ بهینه مالیات حداکثر کننده رشد اقتصادی نموده اند. مقاله حاضر به پیروی از این اقتصاددانان و با ارایه رویکردی جدید بر مبنای روش تحلیل فرامرزی تصادفی متکی بر امکان وجود ناکارایی فنی در رفتار دولت ها، اقدام به تعیین کارایی فنی دولت ها نسبت به هر دو مرز گروهی و فرامرزی به همراه نسبت فراتکنولوژی آن ها طی دوره 1996- 2018 در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (گروه A)، کشورهای با درآمد متوسط پایین (گروه B) و کشورهای با درآمد متوسط بالا (گروه C) می نماید. سپس از طریق نتایج الگوی برآوردی به تحلیل مقادیر متوسط نرخ مالیات بهینه حداکثر کننده رشد اقتصادی کشورهای موردبررسی می پردازد. نتایج حاصل گویای آن است که بالاترین متوسط هر سه شاخص کارایی فنی، کارایی فرامرزی و نسبت شکاف تکنولوژی در اختیار گروه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است و کمترین متوسط نسبت فراتکنولوژی متعلق به اکثر کشورهای گروه با درآمد متوسط پایین است. همچنین در بین کشورها، روسیه بیشترین مقدار هر سه شاخص را دارا است و می تواند به عنوان الگوی سایر کشورها در نظر گرفته شود. درنهایت با اطمینان 90% می توان عنوان نمود که در کشورهای ایران و کویت مقدار متوسط نرخ واقعی مالیات در طول دوره موردبررسی کمتر از نرخ بهینه مالیات بر مبنای بودجه متوازن بوده است.
  کلیدواژگان: مدل رشد درونزا، نرخ بهینه مالیات، کارایی فنی دولت، تابع تولید فرامرزی، نسبت شکاف تکنولوژی
 • فاطمه اعتمادمقدم، مجید صامتی*، سارا قبادی، منصور مهینی زاده صفحات 565-591
  در تلاش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، حذف یا به حداقل رساندن موانع سنتی تجارت، تسهیل تجارت (TF) و افزایش تجارت بین المللی، مناطق آزاد تجاری در ایران تاسیس شد. در این راستا، بخشی از راه حل افزایش تجارت بین المللی کشورها توسط مشارکت های دولتی و خصوصی ارایه می شود. از آنجایی که تسهیل تجارت شامل رابطه بین عوامل دولتی و خصوصی است، این نوع مشارکت در تسهیل تجارت اهمیت ویژه ای دارد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه عواملی است که بیشترین تاثیر را بر PPPهای TF محور در مناطق آزاد دارند و این عوامل برگرفته از تیوری PPPها هستند. داده های کیفی با تمرکز بر متخصصان بخش خصوصی، دولتی و دانشگاهی درگیر در مناطق آزاد و تجاری توسط پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی مدل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. از 5 فرضیه مطرح شده در این پژوهش، چهار فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای توانایی های بخش خصوصی، عوامل محیطی خرد و عوامل محیطی کلان به ترتیب بیشترین تاثیر را بر PPPهای TF محور دارند و PPPهای TF گرا رابطه قوی با تسهیل تجارت دارند. . بنابراین استفاده از PPP های TF محور در مناطق آزاد می تواند تاثیر مثبتی بر تسهیل تجارت داشته باشد و توسعه ابعاد TF نیز موجب تسهیل تجارت در مناطق آزاد ایران خواهد شد.
  کلیدواژگان: مشارکت بخش خصوصی و دولتی، تسهیل تجارت، معادلات ساختاری، مناطق آزاد
 • سیاوش جانی*، وحید نیک پی صفحات 593-607

  یکی از تاثیرگذارترین عوامل در رونق گردشگری، امنیت مقاصد گردشگری و همچنین امنیت مناطق مجاور مقاصد گردشگری است. بر این اساس در این مطالعه تاثیر ناامنی مقاصد گردشگری و مناطق مجاور آنها بر تعداد گردشگر در بین استان های کشور با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص ناامنی در این مطالعه به صورت یک شاخص ترکیبی براساس رویکرد مولفه های اصلی و با استفاده از داده های قتل، نزاع و درگیری، شرارت، زورگیری و باجگیری، چاقو و قمه کشی و خودکشی های استان ها بدست آمده است. همچنین  وابستگی فضایی مثبت بین استان ها براساس نتایج حاصل از آزمون های تشخیصی، مورد تایید قرار گرفته و مدل تحقیق در چارچوب داده های تابلویی فضایی پویا  براساس تخمین زن دوربین فضایی طی دوره 1396-1390 برآورد گردیده است.نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن بود که افزایش ناامنی در یک منطقه علاوه بر اینکه موجب کاهش تعداد گردشگر آن منطقه می شود (اثرات مستقیم)  بلکه تعداد گردشگران مناطق مجاور را نیز به طور معنی داری کاهش می دهد (اثرات سرریز فضایی). در ادامه تحلیل نتایج نشان داد که اثرات فضایی شاخص نا امنی بزرگتر از اثرات مستقیم آن است به این معنی که افزایش نا امنی در یک استان بیش از آنکه تعداد گردشگران آن استان را کاهش دهد، موجب کاهش تعداد گردشگران استان های مجاور می شود. همچنین براساس نتایج بدست آمده علاوه بر ناامنی، تعداد پزشک متخصص، تعداد مراکز فرهنگی و همچنین شاخص فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب بیشترین تاثیر را برجذب گردشگر استان ها داشتند

  کلیدواژگان: گردشگری، اثرات سرریز فضایی، امنیت
|
 • Mohamamd Feghhi Kashani, Ahmadreza Mohebimajd * Pages 315-337
  Although theories over portfolio speculation have made remarkable progress so far, the performance of its proposed portfolios depends largely on the degree of accuracy in predicting future stocks prices dynamics. This study focuses on improving the performance of optimal portfolios by modeling the stocks prices dynamics through a time-inconsistent multivariate diffusion specification with drift vector. To this end, the share prices are simulated by means of a semi-martingale process with time inconsistent (local) martingale and information drift parts over the entire optimization horizon. Then, using the results of price simulation, we have looked into its consequences for constructing the portfolio of assets in the framework of Sharpe ratio maximization method and mean-variance analysis. Findings indicate that for the stock market under study (Tehran) within the trading dates spanning the interval 24-Mar-2001 to 19-Sep-2020, return and risk (standard deviation) of the portfolios obtained from applying this simulation scheme for mean-variance analysis and maximization of Sharpe ratio are both respectively higher and lower than those realized by the conventional methods. Additionally, a comparison of the simulation approach with performance of the actual market portfolios indicates that the Sharpe ratios of the simulation method is higher than those resulting from the market portfolios.
  Keywords: portfolio, Multidimensional Geometric Brownian Motion, Sharpe Ratio, Mean-Variance
 • Ali Cheshomi *, Fariba Osmani Pages 339-364
  Despite the recession in global financial markets, the Tehran stock Exchange experienced significant growth during the COVID-19 outbreak. Therefore, this article tries to solve this puzzle by analyzes the effect of three Coronavirus waves on the total index of Tehran stock Exchange, its sub-indices, and the different industries with daily data of Iran and the regression method with multiple breakpoints. The results show that each wave of COVID-19 have different effects on the stock market. COVID-19 in the first wave had a negative effect on the index of industries such as refined petroleum, chemical, Metals and transportation but had a positive effect on industries such as medicine and food. But in subsequent waves, response of different industries to the new pandemic is complicated for two reasons. First, the nominal exchange rate has positive and significant effect on main industries such as motor mehicles, banks, refined petroleum, metals and chemical (which have a considerable weight in the Tehran Stock Exchange), can show the positive trend of the index, especially in the first and second waves of the COVID-19. Second, the government's manipulatian in raising the stock prices of these main industries to finance its budget deficit caused the Tehran Stock Exchange index to move in the opposite direction in some periods in response to the Corona virus.
  Keywords: Stock market, Tehran Stock Exchange, COVID-19, Coronavirus, Multiple Breaks Regression
 • Ali Rezazadeh *, Roghayeh Mohseninia Pages 365-390
  This study provides a comprehensive and different sight at the theoretical literature of the relationship between financial stress index and financial markets and presents a new method in order to investigate the nonlinear relationship between the financial stress index and financial markets for Iran's financial system. To that end, the time-varying Granger-causality tests were used. After calculating the financial stress index, the causality between these variable and other variables (gold price, exchange rate, and stock price index) was evaluated. The time-varying causality tests included forward, rolling, and recursive estimators from April 2005 to December 2019. All results were recalculated regarding time series variance heterogeneity for sensitivity assessment. The estimation findings were more credible in terms of variance heterogeneity due to the monthly nature of the data employed and the high probability of variance heterogeneity. The estimation results with variance heterogeneity and time-varying Granger-causality variable test used to investigate the relationship between financial stress and the stock market also revealed no evidence of causality between financial stress and the stock price index using forward and rolling algorithms. Findings indicate that the financial stress is the source of variations in the Iranian gold market, it does not affect the currency or stock markets.
  Keywords: stock, Gold, Exchange rate, financial stress index, time-varying Granger-causality tests
 • Zeinab Shokoohi *, Mohammad Bakhshoudeh, Mahdi Asgari Pages 391-410
  Subsidies reform in Iran started in 2010 after the implementation of the Targeted Subsidies Plan. Increasing the efficiency and productivity of production units through price realization was a main objective of this policy. However, the resulting spike in input and output prices challenged the achievement of the policy goals. The main purpose of this article is to compare the efficiency of the dairy farms in Iran before and after the Targeted Subsidies Plan was implemented. We used a sample of longitudinal data over the years 1990, 1993, 2000, 2007, 2013, 2016, and 2019 covering 11 regions in 18 provinces and applied stochastic frontier analysis by imposing the monotonicity condition to evaluate efficiency and productivity of the farms. The estimation results show that the unrestricted production frontier is not monotonic in energy and labor. Therefore, imposing a monotonicity condition reduces estimation bias which is critical for policymaking. Unbiased estimation of productive efficiency resulting from imposing the monotonicity condition ranges from 0.72 to 0.86, depending on the region. Results also show a 17% reduction in the production efficiency of the examined dairy farms after the subsidy reform plan which is against the policy goals. The regional differences in the efficiency of intensive dairy farming indicate the need for the more regionally specific supplementary policy, in terms of support schemes and subsidy reforms.
  Keywords: Productivity, monotonicity, frontier production, Targeted Subsidies Plan, Iran
 • Marzieh Haghshenas, Rozita Moayedfar *, Alimorad Sharifi, Shekoofeh Farahmand Pages 411-439

  The Earth's temperature has climbed by 0.7 degrees Celsius (°C) during the last 100 years, and the worldwide average temperature is expected to rise between 1.8 and 6.4 degrees °C by 2100. Climate change, particularly rising temperatures, according to IPCC , the Middle East and North Africa (MENA) area will face challenges throughout the twenty-first century. As a result, the study's aims are to evaluate the impact of policies which eliminate or targetize fossil fuel subsidies in order to reduce global warming, as well as the impact of these policies on economic variables (GDP, consumption, capital accumulation, employment, and environmental impact) in the MENA until 2100. For this purpose, a Dynamic Regional Integrated Climate-Economy Model (RICE) is utilized to do this. The findings suggest that in the long run, if no strategy to limit temperature rise is enacted and carbon subsidies persist, the average world temperature would rise by 4.74 degrees °C, while an optimal policy based on fossil fuel taxation will increase the average global temperature by 4.49 °C, and a policy reforming fossil fuel subsidies will increase the average global temperature by 4.24 °C. Generally, carbon tax measures in the MENA area will lower average world temperature increase by 0.5°C compared to other scenarios.

  Keywords: Climate Change, Dynamic Integrated Regional Climate, Economic Model, Global Warming, Middle East, North Africa (MENA)
 • Elham Kamal *, Vahid Taghinejadomran Pages 441-472
  This paper studies the main fiscal determinants of central bank credibility (CBC) from 1990 to 2014. Covering 25 inflation-targeting (IT) economies, we mainly focus on sovereign debt holders and fiscal rules since adopting the IT framework. As the CBC indicator is highly concentrated in the right tail of the distribution, the mean-based approaches are incapable of unearthing the fact that the effect of fiscal factors may be asymmetric across the distribution of the credibility index. In departing from the problem, we use a quantile regression method to estimate parameters over the entire conditional distribution of CBC. The asymmetric response using the quantile regression is state-dependent and conditional on the credibility distribution. Having provided a comprehensive survey on the fiscal factors potentially related to the credibility in the literature, we find that fiscal rules are almost prominent at the lower quantiles while debt holders' composition is strongly significant at the upper tails of CBC distribution. These findings are further supported by the slope equality tests, discussed in Koenker & Bassett (1982). These results could be attributed to the more sensitivity of the private sector expectations to the debt holders’ composition. Therefore, central bankers could reduce public expectations by taking into account the non-linear impact of fiscal factors on their credibility.
  Keywords: Central Bank Credibility, Inflation Targeting Framework, Fiscal Determinants, Quantile Regression
 • Seyedrohollah Ahmadi Hajiabadi *, Jabbar Ul-Haq, Hubert Visas Pages 473-487

  The present paper aims to test the new structural economics hypothesis in regard to the effect of development strategy on economic growth in a country that has witnessed an eight-year war and has suffered severe sanctions i.e., Iran. According to the new structural economics, if a country adopts a comparative advantage defying strategy, it will have poor growth performance. In contrast, to have a strong economic growth, it should employ a comparative advantage following strategy. the technology choice index (TCI) is utilized as a proxy of development strategy. Based on this indicator, increasing of TCI means that a country is conducting a comparative advantage defying strategy. The relationship is estimated by the ARDL bounds test approach. To run the model, the technology choice index (TCI), and a variety of control variables were included in the model. Hence, time-series data was collected from reliable databases for the period 1979-2018. The results in which their stability is checked, reveal a negative effect of adopting a comparative advantage defying strategy on economic growth, which supports Lin's hypothesis. In other words, it is shown that by increasing TCI, economic growth is declined significantly. So, to achieve economic growth, a kind of development strategy should be adopted that is based on pursuing comparative advantages.

  Keywords: new structural economics, comparative advantage, development strategy, ARDL Bounds, Iran
 • Nasrin Mansouri, Behrouz Sadeghi Amroabadi * Pages 489-511

  This study has investigated the effect of Central Banks transparency and independence on productivity growth during 1981–2018 in Iranian economy. Transparency and independence of central bank were measured by Dincer and Eichengreen index and Cukierman index respectively. The variables in this study which are in annual form are central bank transparency, central bank independence, GDP growth, productivity growth, inflation rate and free trade. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) method was used for model estimation. The coefficient of the error term is negative, statistically significant and equal to -0.308. It can be concluded that 30% of the short-run disequilibrium is adjusted to achieve long-run equilibrium. The results show that the transparency of the central bank has a positive effect and the coefficient is equal to 0.36 on productivity growth in the short-run, but it is effective on productivity growth in the long-run equal to 1.08. In the short-run, the independence of the central bank has a negative and significant effect on productivity growth equal to -3.09, but in the long-run the effect of this variable is positive and equal to 1.09.

  Keywords: Independence, Central Bank, transparency, Total Factor Productivity
 • Somaye Rasouli Firoozabadi *, Nazar Dahmarde Ghaleno, Mohammad Nabi Shahiki Tash Pages 513-547
  The primary objective of the present article is to study the impact of positive shocks in government expenditures during different financial periods on economic variables in Iran. To this end, first, financial condition index was created through principal components analysis. Then, using LR non-linear test and the data related to the period of 2005 to 2018, while studying non-linearity, the value of the variable threshold variable is estimated exogenously. Therefore, the value of the threshold of financial index is considered to be -0.36. Threshold Vector Autoregression Model (TVAR) with the assumption of the possibility of regime switching and generalized impulse-response functions are extracted to examine the impact of positive and negative shocks in government expenditures. Based on the results, the reaction of economic variables to positive shocks in government expenditures will be independent from financial periods whereas the reaction to negative shocks in government expenditures is influenced by financial periods, especially the period of recession. financial sector cannot improve real sector due to structural problems. increasing government authority, lack of competition space between public and private sector, allocating inefficient government spending have caused that financial sector cannot significant effect on economic real sector such as economic growth And in some cases we will see the negative impact of this sector.
  Keywords: Threshold Autoregressive, Government spending shock, financial cycle
 • Golnaz Hadian *, Sara Ghobadi, Majid Sameti Pages 549-564
  In the last two decades, some economists have provided a model for obtaining the optimal tax rate to maximize economic growth. Aiming to contribute to these studies, this work presents a new approach for the determination of the optimal tax rate based on a stochastic metafrontier analysis. To this end, the meta technical efficiency (MTE), group’s technical efficiency (TE), technology gap ratio (TGR), and optimal tax rate (OTR) were determined for the period 1996-2018 in a selection of member countries of the Organization of Islamic Cooperation (Group A), lower-middle-income (Group B) and upper-middle-income (Group C). It was found that Group A has the maximum average values of MTE, TE, and TGR, while most countries in Group B have the minimum average MTE. The results demonstrated that Russia enjoys the highest average values of MTE, TE, and TGR, and can be considered as the reference for the countries in Group C. Finally, it was concluded that with 90% statistical confidence, the average real tax rates in Iran and Kuwait are less than the balanced budget OTR during the studied period. The emphasis on increasing tax rates to maximize economic growth and the improvement in the efficiency of these governments seems necessary.
  Keywords: Endogenous growth model, optimal tax rate, government technical efficiency, metafrontier production function, technology gap ratio
 • Fatemeh Etemedmoghaddam, Majid Sameti *, Sara Ghobadi, Mansour Mahinizadeh Pages 565-591
  In an effort to achieve economic growth and development, to eliminate or minimize the traditional barriers of trade, trade facilitation (TF), and increase international trade, free trade zones in Iran were founded. In this regard, part of the solution to increasing countries' international trade is provided by Public- Private Partnerships. Since trade facilitation includes a relationship between the Public and Private sectors, this type of partnership is especially important in trade facilitation. The purpose of this research is to evaluate the relationship of the factors that have the greatest impact on TF-oriented PPPs in the free zones and these factors derive from the theory of PPPs. Qualitative data was collected focusing on private, public, and academic sector professionals involved in free zones and trade by a researcher-made questionnaire. The Structural Equation Modeling (SEM) strategy was utilized to look at the model and test the research hypotheses. Of the 5-hypothesis proposed by this study, four hypotheses were confirmed and one was rejected. The results have shown that the variables of private sector abilities, the micro-environment factors, and the macro-environment factors, in that arrange, have the foremost impact on TF-oriented PPPs and TF-oriented PPPs have a strong relationship to trade facilitation. Therefore, the use of TF-oriented PPPs in free zones can have a positive effect on trade facilitation, and the development of TF dimensions will also lead to trade facilitation in Iran's free zones.
  Keywords: Public- Private Partnership, Trade Facilitation, Structural Equation Modeling, Free zone
 • Siavash Jani *, Vahid Nikpey Pages 593-607

  One of the most influential factors in the tourism boom is the security of tourism destinations as well as the security of the adjacent regions of the destinations. Thus in this study, the impact of security on tourism attraction among the Iranian provinces is studied due to the regional spillover effect. Security index derived from the combination of several variables such as data on murder, suspicious deaths, quarrels, conflicts, sedition, hooliganism, and suicides divided by provinces and based on the Principal Component Analysis (PCA). Spatial diagnosis tests are done and positive spatial dependency is confirmed among the regions and then the model is estimated in the form of dynamic spatial panel data by spatial Durbin for the period 2011-2017. The results show that an insecurity increase causes a decrease in the number of tourists in a tourist destination and the adjacent regions (spatial spillover effect). While the insecurity index spatial effect is more than its direct effect which means that insecurity variations in a province decrease the number of tourists in adjacent regions more than the number of tourists of that province. Also due to the results, not only insecurity but also the number of specialists, the number of cultural centers, and the information and communication technology index have the most effect on attracting tourists.index spatial effect is more than its direct effect which means that insecurity variations in a province decrease the number of the tourists of adjacent regions more than the number of the tourists of that province.

  Keywords: Tourism, Spatial Spillover Effects, Insecurity