فهرست مطالب

نقدنامه زبان های خارجی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، شهریور 1399)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، شهریور 1399)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمد محمدی آغداش* صفحات 5-10
  کتاب نظری، جملات بی متن، در حوزه زبان شناسی متن، برای اولین بار در سال 2012 در انتشارات ارمان کولن (Armand Colin)، در شهر پاریس  به زیر چاپ رفت. در این کتاب، دومینیک منگنو بر موضوعیت جملات کوتاه بی صدا و بی متن - مثل جملات قصار و پندآموز، شعارهای سیاسی، ضرب المثل ها، حقیقت های کلی، عناوین مطبوعاتی و غیره - جدا شده از ساختار اصلی اولیه و حاضر در کلام شفاهی یا کتبی گویش وران در یک جامعه زبانی مشخص، در این خصوص زبان فرانسه، تمرکز و بدین امر مهم تاکید می کند که معنا - تفسیر یک جمله کوتاه ماخوذ و مجزا از ساخت دستوری-کلامی اصلی اولیه با معنای همان جمله که در بافت و ساخت ثانویه (énonciation aphorisante) در جایی (بافت کلامی) دیگر توسط کاربری دیگر به کار برده می شود یکسان نخواهد بود. به نظر منگنو، فهم همچون گزاره ایی به شرایط خاص شکل گیری گفتار بستگی مستقیم داشته و در نهایت منجر به غیریت (altérité) در سخن گوینده (فعلی) می شود.
  کلیدواژگان: منگنو، تحلیل کلام، جمله بی متن ثانویه، معنا، غیریت
 • عباس گودرزی* صفحات 11-16

  گفتار حاضر به معرفی مقاله «نظریه، تاریخ، زمینه» نوشته هاو جونز، می پردازد و در انتها چند نکته در خصوص آن مطرح می کند. مقاله کلا از پنج بخش تشکیل شده است. در بخش اول، به عنوان مقدمه، نویسنده ابتدا به این نکته می پردازد که عصر طلایی حیات نظریه انتقادی به سر آمده است زیرا مجموعه عوامل و شرایطی که زمینه ساز شکل گیری جریان نقادانه شدند یا از بین رفته اند و یا بسترساز جریان های دیگر شده اند. از میان رفتن شرایط و مبانی تعیین کننده، البته، این حسن را داشت که عقاید و آراء متنوع تری پا به عرصه نظریه پردازی گذاشته و تکثر بیشتری را به وجود آوردند. اما به لحاظ تاریخی، سرآغاز کار نظریه انتقادی را نویسنده به درستی به کار مکتب فرانکفورت نسبت داده و اقدامات سران این مکتب را از جمله، به این دلیل مهم و تاثیرگذار می داند که در یکی از پرتنش ترین برهه های تاریخ این نظریه، در دهه های اویل قرن بیستم، به نقد نظام سرمایه داری می پردازد. اساس کار مکتب فرانکفورت را انتقاد از «عقلانیت ابزاری» که هر چیز را فقط برای منفعت آن در نظر می گیرد، شکل می دهد.

  کلیدواژگان: نظریه، تاریخ، زمینه
 • سوسن پورصنعتی* صفحات 17-22
  این نوشته به معرفی و نقد مقاله «فمینیسم» نوشته سوزان هکمن می پردازد. در بخش معرفی گزیده ای ای از روند تاریخی جریان فمینیسم و عرصه های مختلفی که از نگاه هکمن این مکتب از آن گذر کرده است در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. سپس، در بخش نقد و بررسی به اشکالات رویکرد هکمن به فمینیسم پرداخته شده است. در این قسمت از مقاله برای روشن شدن کاستی های متن هکمن، نظریات الن شوالتر، فمینیست آمریکایی ، در مورد تقسیم بندی انواع فمینیسم مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان، به نقاط قوت و ضعف مقاله هکمن و هم چنین نتایجی که این نقاط قوت و ضعف برای خوانندگان در بر دارند اشاره شده است.
  کلیدواژگان: مکتب فمینیسم، فمینیسم اجتماعی، فمینیسم ماهیت گرا، نقد ادبی فمینیستی، سوزان هکمن، الن شوالتر
 • محمد غفاری * صفحات 23-32

  ساختارنگری یکی از مهم ترین جنبش های فکری سده بیستم است که خاستگاه آن به نظریه زبان شناسی و نشانه شناسی فردینان دو سوسور برمی گردد. توجه به ساختار موجود در پس پدیده های فرهنگی و کشف و دسته بندی قواعد کلی حاکم بر آن ساختارها هدف اصلی ساختارنگران است. با گذشته چند دهه از ظهور ساختارنگری در علوم انسانی و وارد آمدن نقدهای اساسی بر مفروضات و روش آن، این روی کرد همچنان اهمیت خود را، به خصوص در نقد ادبیات و فرهنگ، حفظ کرده است و در تمام کتاب های راهنما و درس نامه هایی که در حوزه نظریه ادبیات منتشر می شوند همواره فصلی به این جنبش دوران ساز اختصاص می یابد. یکی از مشهورترین این کتاب ها راهنمای راتلج به نظریه نقد ادبیات و فرهنگ است، که ویراست دوم آن در سال 2013 منتشر شد. جستار حاضر به نقد و بررسی فصل «ساختارنگری و نشانه شناسی» این کتاب می پردازد و پس از اشاره ای کوتاه به قوت آن (خوش خوان بودن و جنبه آموزشی قوی) ضعف ها و کاستی های نظری و ساختاری آن بحث می شوند، که جا داشت در ویراست دوم (که تفاوتی با متن این فصل در چاپ نخست کتاب ندارد) برطرف شوند.

  کلیدواژگان: ساختارنگری، نشانه شناسی، پساساختارنگری، روایت شناسی، دلالت، متن، زبان
 • مصطفی حسینی* صفحات 33-38
  این فصل، نقد ادبی مارکسیستی، از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. بخش آغازین با سیری در آراء کارل مارکس آغاز می شود. نویسنده پس از طرح نسبتا طولانی نظرات مارکس به سروقت نظرات اعضای مکتب فرانکفورت می رود. مکتب فرانکفورت در سال 1923 رسما به عنوان موسسه تحقیقات اجتماعی در دانشگاه فرانکفورت پایه ریزی و سازماندهی شد. اکثر اعضای این گروه فرهیخته متفکران مارکسیستی بودند که در واقع برخی از برجسته ترین متفکران زمانه خود هم محسوب می شدند. نویسنده در ادامه به پسامارکسیسم و نظریه گفتمان و تفکرات آنتونیو گرامشی، مارکسیست بلندآوازه ایتالیایی، می پردازد که نشانگر شکافی جدی با آراء پیشین است. او اعمال اجتماعی و فرهنگی را به اقتصاد (یا بر عکس) کاهش نمی دهد. نویسنده در پایان این فصل آراء اسلاوی ژیژک، فیلسوف متنفد اسلوونیایی، را عرضه می کند که به مفهوم خاصی نمایانگر بازگشت به اندیشه های کارل مارکس است.
  کلیدواژگان: نقد ادبی مارکسیستی، مارکس، مکتب فرانکفورت، گرامشی، ژیژک، نظریه گفتمان
 • ابوالفضل حری * صفحات 39-46

  مقاله «روایت و روایت شناسی» اثر پاول ویک، بخشی از کتاب نظریه نقادانه فرهنگی است. مقاله دو بخش دارد: مطالعات کلاسیک و پساکلاسیک روایت . در بخش اول، ابتدا به تفاوت داستان و پی رنگ، و برخی سایر چالش های این تمایز اشاره می شود: «داستان از یک رسانه به رسانه دیگر جابجاپذیر است، حال آن که پی رنگ، متن-وابسته است». سپس، سایر عناصر از جمله زمان، زاویه دید، کانونی شدگی، و شش مولفه روایتگری معرفی می شود. در بخش دوم، چند مبحث بررسی می گردد: سطوح روایت، فراداستان، و پسامدرنیسم، روایت به مثابه نظریه ای نقادانه، تاریخ و روایت و اختلاف روایت شناسی با فمنیسم. ویک جمع بندی می کند: «نظریه روایت، نقشی مهم در نظریه نقادانه و فرهنگی ایفا می کند». این مقاله چند ضعف تالیف دارد: الف) تحلیل گزینشی سیر مطالعات روایت ب) انباشتگی مقاله از اطلاعات صرف و کلی. ج) عدم اشاره به سایر مولفه های اصلی روایت شناسی. د) عدم اشاره به سایر پیوندهای روایت شناسی با سایر رشته ها ه) عدم اشاره به سویه های جدید روایت از جمله روایت شناسی شناختی.

  کلیدواژگان: ساختارگرایی، روایت شناسی، نظریه نقادانه، فابولا، سیوژه
 • معصومه زواریان* صفحات 47-52

  مطالعه و بررسی ادبیات ساختارگرا با نام هایی همچون رولان بارت، تزوتان تودورف، ژرار ژنت و... همراه است که نه تنها به تفسیر ادبیات بل به بررسی ساختارهای آن می پردازند. ژرار ژنت (2018-1930)، نظریه پرداز و منتقد فرانسوی از چهره های برجسته حرکت های فکری دوران معاصر و با جنبش ساختارگرایی همراه است. شهرت و تاثیر گذاری ژنت پیامد مطالعه ساختارگرایانه او از روایت است که در پی آن جامع ترین چارچوب های تحلیل متون روایی را مطرح می کند. ریوس مطالب روایت شناسی ژنت حاصل بانفوذ ترین نوشتار او درباره گفتمان روایت جستاری در باب روش است. این جستار قسمتی از اثر سه جلدی او یعنی آرایه ها و بخش عمده آرایه های 3 را تشکیل می دهد. در این اثر، ژنت بر داستان و نیز بر چگونگی بیان آن تاکید دارد. او روایت را به عنوان تعامل میان آن چه گفته می شود (داستان) و چگونگی بیان داستان (روایت) مطالعه کرده و دیدگاه ساختار روایی خود را ارایه داده است. این اثر می تواند مرجعی برای پژوهشگران در حوزه روایت شناسی باشد.

  کلیدواژگان: روایت، داستان، روایتگری، پروست، ژنت
 • مسلم یوسفی*، فاطمه مردیان صفحات 53-66
  پژوهش حاضر به بررسی کیفیت و اثربخشی کتاب راهنمای معلم ویژن 1 می پردازد که در سال های اخیر به عنوان یک مرجع کلیدی جهت کمک به معلم پایه دهم طراحی و تدوین شده است. در این پژوهش، 14 تن از معلمان زبان انگلیسی دارای تجربه با دریافت اجازه در مصاحبه ای نیمه ساخت مند شرکت نمودند. به منظور حصول اطمینان از کیفیت و اعتبار داده های مصاحبه از تکنیک بازبینی توسط مشارکت کنندگان (Flick, 2014) استفاده شد. یافته های مصاحبه نشان می دهد که کتاب راهنمای معلم ویژن 1 از پنج مقوله یعنی عدم جامعیت مطالب و انعطاف پذیری کتاب، عدم پرورش توانش بینافرهنگی و تفکر انتقادی در معلم، ارایه رویکرد تجویزگرا و یکنواخت در فرآیند تدریس، عدم پیش بینی مشکلات یادگیری و عدم ارایه راهکارهای مناسب در جهت رفع آنها، و عدم ایجاد انگیزه مثبت در معلم مورد انتقاد قرار می گیرد. به علاوه، یافته ها نشان می دهد معلمان کتاب ویژن 1 بر این عقیده اند که این کتاب مصداق کامل یک "نسخه مجددا بسته بندی شده" (repackaged version) در مجموعه کتب جدید التالیف است.
  کلیدواژگان: کتاب ویژن، کتاب راهنمای معلم ویژن 1، معلمان زبان، نسخه نو ساخته
 • شیرین محمدزاده*، پیوند میهن دوست صفحات 67-74

  هدف از این مقاله بررسی انتقادی کتاب «انگلیسی ویژه: منبعی آموزشی برای درس زبان انگلیسی در مدارس ویژه مناسب برای پایه های هفتم تا نهم» نوشته هایده ووسکه است که با هدف آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به دانشآموزان دارای مشکلات یادگیری در پایه های هفتم تا نهم در مدارس آلمان تدوین شده است. با توجه به معیارهای پیشنهادی نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی اثر بررسی، و سپس پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی کتاب و متناسب سازی آن برای دانش آموزان سایر کشورها ارایه گردید. از مهم ترین نقاط قوت کتاب می توان به تنوع موضوعی و استفاده از کاربرگ های متنوع اشاره نمود. مسایلی که می تواند در چاپ های بعد یا هنگام متناسب سازی اصلاح شود عبارت اند از: دشواری خواندن متون داستانی، سیاه وسفید بودن کاربرگ ها، دشواری تطابق کاربرگ ها و توضیح ها مربوط به آنها، و تمرکز بیش ازحد بر فرهنگ کشورهای انگلیسی زبان که ممکن است کاربرد کتاب را برای کشورهای دیگر محدود کند.

  کلیدواژگان: زبان انگلیسی، دانش آموزان با نیازهای ویژه، دوره اول متوسطه، نقد، زبان آلمانی، مشکلات یادگیری
 • فاطمه عسگری* صفحات 75-82
  شش چهره از شخصیت های مهم و بنام ادبی سده نوزدهم ایتالیا در این اثر به ترجمه روان و زیبایی به زبان فارسی درآمده اند. آثار انتخابی از هرکدام از این شعرا علاوه بر معرفی اجمالی بوطیقای شعری و مهم ترین بن مایه ها و دغدغه های هنری ایشان، به خوبی از جایگاه و نقش آنها در شرایط سیاسی و فرهنگی حاکم در ایتالیای سده نوزدهم و سال های آغازین قرن بیستم پرده بر می دارد. لذا کتاب معرفی شده در این نقد می تواند با توجه به امکان تطبیق متون در دو زبان فارسی و ایتالیایی هم به عنوان کتاب کمکی برای درس ترجمه ادبی معرفی گردد و هم با عنایت به شرح حال جامعی که بر فعالیت های ادبی و آثار هر نویسنده ای ارایه گشته است، در درس تاریخ ادبیات قرن نوزدهم مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: ترجمه به فارسی، شش شاعر ایتالیایی، ترجمه ادبی، تاریخ ادبیات ایتالیا، سده نوزدهم
 • پیوند میهن دوست* صفحات 83-88
  هدف از این یادداشت بررسی انتقادی کتاب دستور زبان ایتالیایی: ساخت واژه تالیف آنتونیا شرکاء است که با هدف آموزش صرف دستور زبان ایتالیایی به دانشجویان سال دوم دوره کارشناسی رشته زبان ایتالیایی تهیه و تدوین شده است. کتابی آموزشی در زمینه صرف یا تجزیه دستوری که در آن نویسنده به بررسی ویژگی های یک واژه فارغ از نقش آن در جمله می پردازد. با توجه به معیارهای پیشنهادی نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی اثر بررسی و سپس پیشنهادهایی برای اثربخشی بهتر کتاب ارایه گردید.
  کلیدواژگان: زبان ایتالیایی، دستور زبان، ساخت واژه، صرف دستوری، نقد
 • وفا یزدانمنش * صفحات 89-94

  کتاب تحریک آزادی میں اردو کا حصہ، اثر محقق نامور معاصر معین الدین عقیل، می باشد. کتاب مذکور چاپ سال 2008، یکی از آثار ارزنده این پژوهشگر است که در آن، تاریخچه زبان اردو از حیث اسلام گرایی، ملی گرایی، آزادی طلبی و تاثیر آن در تقویت ذهنیت اسلامی و ارتقا شعور اجتماعی مسلمانان، ارایه داده است. نگارنده، در اینجا، تمامی ریخت ها و گونه های ادبی و غیرادبی اردو اعم از شعر و نثر ادبی حتی سخنرانی ها،خطبه ها و قراردادها را مورد مطالعه قرار داده است. معرفی نهضت های مذهبی، سیاسی و ادبی در باب این مقوله، ارزش علمی و داده های این پژوهش را افزوده است.

  کلیدواژگان: معین الدین عقیل، آزادی، اردو، نهضت، مسلمانان
 • مریم مرادی*، مرضیه رحمانی صفحات 95-122

  تغییرات اجتماعی جامعه امروز به ایجاد برخی پدیده های زبانی، همچون زبان مخفی منجر شده که بیشتر در میان نسل جوان و اقشار پایین دست جامعه کاربرد یافته است: زبانی که به هدف متمایز ساختن خود از سایرین به یک مد گفتاری مبدل شده و برای حفظ راز حرفه خود از سایر اقشار استفاده می شود. اما زبان مخفی به عنوان پدیده ای نوظهور، نه تنها توجه، بلکه حتی به سبب عدم فهم کلام نسل جوان و نواندیش، نگرانی زبانشناسان و جامعه شناسان را بر انگیخته است. روش پژوهش، روش کتابخانه ای است و سعی می گردد تا با شناساندن پدیده زبان مخفی و نیز بررسی تفاوت های آن با زبان خودمانی در زبان و به خصوص زبان روسی، به بحث پیرامون ابعاد پیچیده این تنوع زبانی پرداخته شود. فرض می گردد زبان مخفی، دارای نظام و قوانین زبانی مخصوص به خود است، دستخوش دگرگونی می گردد و مقوله ای پویا و رو به تکامل است. زبان مخفی و زبان خودمانی، دو تنوع زبانی متمایز با کارکردهای متفاوت هستند که با گذشت زمان منسوخ و از نو ساخته می شوند.

  کلیدواژگان: جامعه زبانی، تنوع زبانی، زبانشناسی اجتماعی، زبان خودمانی، زبان مخفی
|
 • Mohamamd MOHAMMADI-AGHDASH * Pages 5-10
  Theoretical book, Textless sentences, in the field of linguistics text, for the first time printed in Paris in 2012. In this work Dominique Maingueneau, emphasizes and focuses on the subject of short silent, non-textual sentences such as short and instructive sentences, political slogans, proverbs, general facts, Press titles, etc.- separated from the original structure and present in the oral or written words of the speakers in a specific linguistic community, in this regard of French language that meaning and interpretation of separate short sentence from construction of original verbal grammar with the meaning of same sentence as in the secondary texture and construction (enunciation aphorisante) somewhere the other verbal context used by another user will not be the same. According to Maingueneau understanding such statements were directly related to the specific condition of speech formation eventually leads to otherness in the speech of current speaker.
  Keywords: Maingueneau, speech analysis, secondary sentence without text, Meaning, otherness
 • Abbas Godarzi * Pages 11-16

  The present article introduces Hawk Jones's Theory, History, Background, and concludes with a few points. The article is generally composed of five sections. In the first part, as an introduction, the author first deals with the golden age of critical theoretical life because the set of factors that underlie the formation of the critical flow have either disappeared or become entrenched in other currents. The deterioration of the decisive principles, of course, led to the idea that more diverse ideas and ideas had begun to theorize and produce more reproduction. But historically, the author has rightly attributed the beginnings of critical theory to the work of the Frankfurt School, including the actions of its leaders, including because it was important and influential at one of the most pressing moments in the history of the theory in the early decades of the twentieth century. Criticizes the capitalist system. The basis of the work of the Frankfurt School is to form a critique of the "instrumental rationality" that considers everything for its own benefit only.

  Keywords: Theory, History, Context
 • Susan Poursanati * Pages 17-22
  This study provides a critical review of Susan Heckman’s article, “Feminism.” First, in the introductory part, Heckman’s ideas on the historical development of the feminist movement and its modifications throughout different eras are briefly presented. Next, in the Criticism and Analysis section, the problematic aspects of Heckman’s approach to Feminism are discussed. In order to address these aspects, Elaine Showalter’s views on the four models or categories of Feminism are employed in this section. Finally, the strong and weak points of Heckman’s article and the effect of these points on the understanding of the audience are examined. . . .
  Keywords: feminism, Social Feminism, Essentialist Feminism, Feminist Literary Criticism, Susan Heckman, Ellaine Showalter
 • Mohammad Ghaffary * Pages 23-32

  Structuralism is one of the most influential intellectual movements in the twentieth century, which has its roots in Ferdinand de Saussure’s linguistic and semilogical theory. The primary objective of Structuralism is to focus on the structures underlying various cultural phenomena and identify the general rules governing them. Although decades have passed since the advent of Structuralism and serious criticisms have been addressed at its basic assumptions and methodology, it still remains significant, especially within literary and cultural theory, such that in all guidebooks and textbooks of literary theory one chapter is always devoted to Structuralism. One of these books is the second edition of The Routledge Companion to Critical and Cultural Theory (2013). The present essay reviews the chapter entitled “Structuralism and Semiotics” in this guidebook, first briefly pointing out its advantages (its readability and pedagogic quality) and then highlighting its theoretical and structural disadvantages, which should have been minimized in the second edition (which is no different from the first).

  Keywords: Structuralism, Semiotics, Poststructuralism, Narratology, signification, Text, Language
 • Mostafa Hosseini * Pages 33-38
  This chapter, Marxist literary theory, is composed of four major parts. The first section is a survey on Karl Marx’s ideas. After analyzing Marx’s ideas in great details, he pays attention to Frankfort school. Frankfurt School which was founded in 1923, was organized formally as the Institute for Social Research at the University of Frankfurt. This school was essentially a Marxist think-tank that comprised some of the most influential thinkers of the time. Later, the author goes to post-Marxism, discourse theory, and the thought of the Italian Marxist Antonio Gramsci. Gramsci’s ideas mark a crucial break with the former. For Gramsci modern society is not a closed totality organized around a fixed center of capitalist rationality. At the end of the chapter, he presents the influential Slovenian philosopher, Slavoj Zizek’s thoughts. Zizek has developed a compelling perspective that, in a certain sense, represents a return to Marx.
  Keywords: Marx, Frankfurt School, Marxist literary theory, Gramsci, Zizek
 • Abulfazl Horri * Pages 39-46

  As a part of a book), Wake’s “Narrative and Narratology” (pp. 14-28) has two approaches toward narrative theory: classical and postclassical. Under the former, Wake firstly makes a distinction between “story” and “plot”: “the story is translatable…, whilst plot appears to be text-specific.” Wake then makes mention of some main components of any narrative: time, point of view versus focalization, and the narrative communicative model included. Under the latter part, Wake reviews and examines briefly the way a narrative is related to: narrative levels, meta-story, postmodernism, critical theory, history, and feminism. However, Wake’s paper has some weak points too: a) a selective analysis of the history of narrative theory, b) an offer of purely unprocessed information c) no mention is made of the other main elements of narratology d) no mention of how narrative theory is related to other fields of study, and e) no mention of the new trends in narrative theory, including cognitive narratology, among others.

  Keywords: Structuralism, Narratology, Critical Theory, Fabula, Sjzushet
 • Masoumeh Zavarian * Pages 47-52

  The structuralist study of literature, associated with the names of Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Genette, and others, sought not to interpret literature but to investigate its structures and devices. Gerard Genette (1930- 2018) is a French theorist and semiotician, one of the prominent figures of contemporary intellectual movements and has been associated with the structuralist movement and personalities such as Roland Barthes and Claude Levi-Strauss. Much of Genette's fame and influence goes back to the structuralist study of narrative, which provides one of the most comprehensive frameworks for analyzing narrative texts. The major theory of Genette on narratology is derived of his most influential text on narrative discourse: an essay on method. This essay is a portion of three volumes of his Figures and the major part of Figure 3. from In this work, Genette presents his view of narrative structure, according to which narrative discourse consists of three distinct levels called story, narrative and narrating. Genette's Narrative Discourse is a major work, as well as an indispensable tool for students who are interested in narrative theory.

  Keywords: narrative, Story, Narrating, Proust, Genette
 • Moslem Yousefi *, Fatemeh Mardian Pages 53-66
  The purpose of this study is to evaluate Vision Teacher's Guidebook. 14 English teachers attended a semi-structured interview formed on the basis of Cunningsworth’s 1995 framework. For the accuracy of the quality and reliability of the interview data, member checking strategy (Flick, 2014) was used. Qualitative content analysis of the interview data showed that the teacher’s guidebook is worth critiquing from five angles including lack of comprehensiveness and flexibility, not promoting intercultural competence and critical thinking in the teacher, presenting a prescriptive and uniform approach to the teaching process, inability to predict learning problems and the provision of appropriate guidance to overcome these problems, and not creating positive motivation in the teacher. Furthermore, teachers labelled "repackaged version" for Vision series. It is concluded that the Organization for Research and Educational Planning and the Ministry of Education should adopt practical measures to improve the above-mentioned problems in coming editions of Vision series.
  Keywords: Vision Book, Vision 1 Teacher’s Guidebook, Language Teachers, Repackaged Version
 • Shirin Mohamadzadeh *, Payvand Mihandoust Pages 67-74

  The present article reviewed “English Special: A Resource for Teaching English at Special Schools from Grade 7 to 9” by Heide Wöske. This book aims to teach English as a foreign language to students with learning difficulties from grade seven to nine in Germany. With regard to the criteria proposed by the Council for Reviewing Books and Texts on Humanities, the book’s merits and demerits in terms of form and content were discussed, and recommendations were made to enhance both the quality and the content of the book for future editions or adaptations. The most salient strong points of the book are the diversity of topics and the provision of various worksheets. Points which require attention in future editions or adaptations include the difficulty of reading the narratives, black-and-white printing of worksheets, difficulty of matching each worksheet with its how-to-teach notes, and an overemphasis on the culture of English-speaking countries which may restrict the application of the book in other parts of the world.

  Keywords: English, Students with special needs, Junior high school, Review, German, Learning difficulties
 • Fatemeh Asgari * Pages 75-82
  Six important literary authors of the Italian nineteenth century have been translated into a fluent and beautiful Persian. Selected works from each of these poets in addition to the brief introduction of their poetics and their most important topos, reveals their position in the political and cultural conditions prevailing in Italy in the nineteenth and early twentieth centuries. Therefore, the book introduced in this critical study can be introduced with regard to the possibility of adapting texts in both Farsi and Italian as a supplement not only to the course of “literary translation”, but also it can be proposed for the course of “The history of the nineteenth century literature” because of it’s comprehensive biographies presented on the literary activities of each writer.
  Keywords: Translation into Persian, six Italian poets, Literary Translation, History of Italian Literature, nineteenth century
 • Payvand Mihandoust * Pages 83-88
  The purpose of this article was to review the Italian grammar book called “Analisi Grammaticale della Lingua Italiana’ or “Grammatical Analysis of Italian Language” by Antonia Shoraka. The major focus of the present book was to introduce the sophomores grammatical analysis of Italian language apart from considering the features of a lexis in a sentence. Regarding the criteria proposed by the Council for Reviewing Books and Texts on Humanities, areas of strength and weak points in terms of form and content were presented. Furthermore, series of suggestions were proposed to ameliorate both the quality and the content of the book for future printing.
  Keywords: Italian language, grammar, Grammatical Analysis, Review
 • Vafa Yazdanmanesh * Pages 89-94

  The book “Tahrik-e- Azadi men urdu ka hisa” (Army’s share in the freedom movement) is the work of the famous contemporary scholar Moinuddin Aqeel. The book, published in 2008, is one of the scholar's most valuable works on the history of Urdu in terms of Islamism, nationalism, libertarianism, and its impact on strengthening the Islamic mentality and promoting the social consciousness of Muslims. Here, the author has studied all the literary and non-literary forms of literature, including poetry and literary prose, even lectures, sermons, and conventions. The introduction of religious, political and literary movements on this subject has added to the scientific value and data of this research.

  Keywords: Moinuddin Aqeel, Freedom, Urdu, movement, Muslims
 • Maryam Moradi *, Marzieh Rahmani Pages 95-122

  The social changes of today's society have led to the emergence of some linguistic phenomena, such as Jargon, which is more commonly used among younger generation and downstream of the community. A language that has converted into a mode of speech aimed to differentiate itself from others, used to protect the secrets of its profession or group from other classes. But the Jargons, as an emerging phenomenon have attracted the attention, also prompted the concerns of linguists and sociologists due to the lack of understanding of the words of the younger generation. The method of study is a library methodology, in which researchers attempt to discuss complex aspects of this linguistic diversity by describing the phenomenon of Jargon and also studying its differences with slang, and especially the Russian language. It is assumed that the jargon has its own language system, which undergoes transformation, and is a dynamic and evolving category. Jargon and slang are two distinct language variations with different functions that become obsolete and are rebuilt over time.

  Keywords: linguistic community, linguistic diversity, social linguistics, slang, jargon