فهرست مطالب

اپیدمیولوژی ایران - سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 64، زمستان 1400)
 • سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 64، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ترنم آریان مهر، منوچهر کرمی* صفحات 302-310
  مقدمه و اهداف

  شناسایی زمان شروع طغیان بیماری آنفولانزا، یک راهکار مناسب در پاسخ بهنگام به این بیماری است. این مطالعه باهدف ارزیابی روش اپیدمی متحرک در تعیین سطوح آستانه طغیان بیماری آنفولانزا در ایران انجام شد.

  روش کار

  روش اپیدمی متحرک روی داده های موارد شبه آنفولانزا ثبت شده در سامانه فلونت (Flu Net) سازمان جهانی بهداشت از ژانویه 2010 تا دسامبر 2017 باهدف تعیین سطوح آستانه هشدار طغیان اعمال گردید. عملکرد روش اپیدمی متحرک در شناسایی زمان شروع طغیان در طی هشت دوره با استفاده از شاخص های حساسیت و ویژگی گزارش گردید.

  یافته ها: 

  طی دوره های موردمطالعه درمجموع تعداد 69169 مورد شبه آنفولانزا در سامانه فلونت ثبت شده بود. کمترین تعداد موارد شبه آنفولانزا برای وقوع اپیدمی 187 مورد در دوره سوم (2012-2011) و حداکثر تعداد آن 1086 مورد در دوره هفتم (2016-2015) به دست آمد. زودترین رخداد اپیدمی نیز طی دوره سوم و هشتم در هفته چهل و هشتم یعنی تقریبا از اواسط بهمن ماه بود. حداقل طول دوره اپیدمی 8 هفته و حداکثر مقدار آن 13 هفته بود. حساسیت و ویژگی کلی روش اپیدمی متحرک به ترتیب 55 و 96 درصد به دست آمد.

  نتیجه گیری: 

  روش اپیدمی متحرک در شناسایی طغیان بیماری آنفولانزا در کنار استفاده از سایر روش ها قابل استفاده است. پیشنهاد می شود از این روش برای تشخیص اپیدمی آنفولانزا و همچنین سایر بیماری های عفونی با استفاده از داده های از قبل ثبت شده، استفاده شود.

  کلیدواژگان: آنفولانزا، طغیان، اپیدمیولوژی، روش اپیدمی متحرک، ایران
 • پرنگ معروفی، منوچهر کرمی*، زهرا چراغی، لیلی تاپاک صفحات 311-319
  مقدمه و اهداف

  شناسایی ویژگی های اپیدمیولوژیک طغیان های گزارش شده سرخک شامل اندازه، دوره و نسل های طغیان نقش قابل توجهی در پیشگیری از طغیان های جدید و برآورد اندازه تکثیر موثر (R) به عنوان نشانگری از دستیابی تداوم هدف حذف سرخک دارد. این مطالعه باهدف توصیف طغیان های گزارش شده سرخک طی سال 2018 در جهان انجام شده است.

  روش کار

  با جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed, Scopus, Web of sciences با کلیدواژه های مرتبط، مقالاتی که به گزارش طغیان سرخک در سال 2018 میلادی پرداخته اند، وارد مطالعه شدند. از متن کامل مقالاتی که معیارهای ورود را داشتند داده های موردنظر شامل جنسیت، فصل، گروه سنی، کشور، ژنوتیپ، وضعیت واکسیناسیون و سپس شکل، اندازه، دوره طغیان ها و تعداد نسل های هر طغیان از مقالات واجد شرایط با استفاده از منحنی همه گیری مربوطه استخراج و گزارش گردید.

  یافته ها: 

  نتایج جست وجو منجر به بازیابی 2806 مقاله گردید. پس از غربالگری 16 مطالعه برای تحلیل نهایی مورداستفاده قرار گرفت. بیشتر طغیان ها در فصل زمستان (25/56 درصد) با ژنوتیپ B3 و D8 گزارش شد. جنس 64/38 درصد (308 نفر) موارد طغیان در زنان، بیشتر در محدوده آسیا و اروپا بود. به طور متوسط حداقل و حداکثر اندازه طغیان یک و 23 بوده و تا 4-3 نسل گسترش یافتند. ازنظر مرگ صرفا یک مورد مرگ در اتیوپی گزارش گردید.

  نتیجه گیری:

   نتایج حاصل از این مطالعه در شناسایی طغیان های سرخک در سایر کشورها با توجه به گروه های در معرض خطر مورداستفاده قرار گیرد. بااین وجود محدودیت تورش انتشار و عدم گزارش همه موارد طغیان یک محدودیت در تعمیم نتایج تلقی می شود.

  کلیدواژگان: سرخک، اپیدمیولوژی، طغیان
 • محمد ساسانی پور، اردشیر خسروی، مهیار محبی میمندی* صفحات 320-329
  مقدمه و اهداف

  با توجه به سهم بالای حوادث غیرعمدی از علل مرگ به ویژه برای مردان در کشور و همچنین تغییرات آن در دهه اخیر، این مقاله در تلاش است تا سهم حوادث غیرعمدی در تفاوت جنسی امیدزندگی در بدو تولد در کشور در دهه اخیر را موردبررسی قرار دهد.

  روش کار

  داده های مرگ برای سال های 1385 تا 1394 از سامانه ثبت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذشده است. سپس میزان مرگ کودکان با استفاده از روش رویکرد نسلی بین دو سرشماری و مرگ بزرگ سالان با استفاده از روش بنت - هوریوشی اصلاح شده است. سپس نقش تغییرات مرگ ناشی از حوادث غیرعمدی در فزونی امیدزندگی زنان در کشور با استفاده از روش تجزیه آریاگا محاسبه شده است.

  یافته ها:

   تفاوت جنسی امیدزندگی در سال 1385 حدود 3.5 سال بوده است که در سال 1390 به 2.9 سال کاهش و سپس با اندکی افزایش در سال 1394 به 3 سال افزایش می یابد. حوادث غیرعمدی در هر سه دوره نقش مسلط در تفاوت جنسی مرگ داشتند اما سهم آن در طول زمان به طور قابل توجهی کاهش یافته و از 60 درصد به حدود 42 درصد در فاصله سال های 1385 تا 1394 رسیده است.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به کندشدن روند افزایش امیدزندگی در بدو تولد در ایران طی دهه های اخیر، توجه به مرگ افتراقی ازجمله تفاوت های جنسی مرگ و شناسایی پتانسیل های افزایش امیدزندگی برحسب گروه های مختلف می تواند منجر به افزایش امیدزندگی در کشور شود.

  کلیدواژگان: امیدزندگی، جنس، علل مرگ، حوادث غیرعمدی، حوادث ترافیکی
 • فرزانه رشیدی فکاری، فاطمه السادات رهنمایی، زهرا کیانی، فهیمه رشیدی فکاری، معصومه غضنفرپور، نورالسادات کریمان* صفحات 330-339
  مقدمه و اهداف

  در اکثر نقاط دنیا درد کمربند لگنی و پایین کمر یکی از شایع ترین اختلالات اسکلتی عضلانی است اما شیوع آن در مطالعات در جهان متفاوت گزارش شده است. لذا متاآنالیز حاضر باهدف بررسی شیوع درد کمربندلگنی و پایین کمر در زنان باردار انجام شد..

  روش کار

  کل مقالات چاپ شده در فاصله زمانی سال های 2005 تا می 2020 با استفاده از کلیدواژه های Pelvic Girdle Pains Low back pain, Cross-Sectional, Prevalence, Epidemiology, Survey در پایگاه های اطلاعاتی،Web of Science Core Collection،PubMed، Science Direct، Scopus، SID، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی کیفیت مطالعات و متدلوژی آن ها از ابزار ده سوالی Munn و همکاران، استفاده شد.

  یافته ها: 

  مطالعه با حجم نمونه 13430 نشان دادند، شیوع کلی درد کمربندلگنی و کمردرد در زنان باردار 50% (95% فاصله اطمینان:58-43%، 9/98%:I2) و در زنان باردار نخست زا 44% (95% فاصله اطمینان:54-35%، 9/97%:I2) است. همچنین شیوع درد کمربندلگنی و کمردرد با پرسشنامه 57%(95% فاصله اطمینان: 68-47، 04/99%: I2)، با ترکیبی از روش ها 53%(95% فاصله اطمینان: 70-37، 12/96%: I2) با مقیاس دیداری درد، 38% (95% فاصله اطمینان: 52-23، 08/99%: I2) بود.

  نتیجه گیری: 

  نتایج مطالعه حاضر بیانگر شیوع 50 درصدی درد کمربندلگنی و کمردرد در زنان باردار است. با توجه به شیوع بالا و تاثیرات درد بر کیفیت زندگی زنان باردار توجه به برنامه ریزی، سیاست گذاری و طراحی مداخلات موثر در این زمینه توسط تیم درمان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: شیوع، درد کمربندلگنی، بارداری، متاآنالیز
 • لیدا شمس، غلامرضا برنجکار، طه نصیری، محمد مسکرپور امیری* صفحات 340-352
  مقدمه و اهداف

  هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی- اجتماعی با عوامل خطر رفتاری بیماری های غیرواگیر در یکی از شهرهای شمال ایران بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود که در سال 1398 در شهرستان لنگرود انجام شد. در این مطالعه 906 نفر از خانوارهای روستایی و شهری با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی موردبررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد «نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر» بود. مواجهه خانوارها با عوامل خطر رفتاری بیماری های غیرواگیر (شامل تغذیه ناسالم، کم تحرکی و مصرف دخانیات) در گروه های مختلف اقتصادی-اجتماعی با استفاده از مدل های رگرسیون لجستیک در نرم افزار Stata موردبررسی و مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها: 

  احتمال مصرف دخانیات در افراد بی سواد، زیردیپلم و دیپلم به ترتیب 1/5، 5/7 و 2/4 برابر بیشتر از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بود (05/0 P<؛2/4،5/7،1/5OR=) . احتمال رژیم غذاهای ناسالم در افراد چارک اول و دوم درآمدی (درآمد خیلی پایین و پایین) به طور معنی داری به ترتیب 4/3 و 6/2 برابر بیشتر از افراد چارک چهارم درآمدی (درآمد زیاد) بود (05/0 P<؛6/2،4/3OR=). همچنین احتمال تحرک فیزیکی ناکافی در افراد بازنشسته به ترتیب 7/2و 8/3 برابر بیشتر از شاغلین و افراد بیکار بود
  (05/0 P<؛8/3،7/2OR=).

  نتیجه گیری: 

  نابرابری های اقتصادی-اجتماعی در سطح خرد (درون شهرستان) ارتباط معناداری با مواجهه خانوارها با عوامل خطر بیماری های غیرواگیر دارد. کاهش نابرابری های اقتصادی-اجتماعی در سطوح خرد باید به عنوان یک ابزار مناسب جهت کاهش نابرابری سلامت در سطوح کلان موردتوجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تعیین کننده های اقتصادی-اجتماعی سلامت، عوامل خطر، بیماری های غیرواگیر
 • محمود باغبانیان، مهدیه ممیزی، حسین فلاح زاده*، مسعود میرزایی صفحات 353-361
  مقدمه و اهداف

  مصرف مواد مخدر نه تنها بر سلامت جسمی و روانی فرد بلکه بر سلامت دیگر افراد جامعه نیز تاثیرگذار است. مطالعه حاضر با هدف  بررسی شیوع مصرف انواع مواد مخدر و عوامل مرتبط با آن در شرکت کنندگان بزرگ سال کوهورت شاهدیه یزد انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که در قالب فاز اول مطالعه کوهورت شاهدیه در سال95- 1394 بر روی 10194 نفر از ساکنین شهرهای شاهدیه، اشکذر و زارچ انجام شد. مطالعه کوهورت شاهدیه با هدف بررسی بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر آن در جمعیت 35 تا 70 ساله انجام شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 آماده و با آزمون های آماری Chi-Square و رگرسیون لجستیک تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها: 

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد شیوع مصرف مواد مخدر در مطالعه حاضر 5/15درصد با میانگین سن شروع 2/9±5/31 سال بود. تریاک شایع ترین ماده ای بود که توسط مردم این منطقه مصرف می شد (2/98درصد). شایع ترین روش استفاده از مواد مخدر نیز روش استنشاقی بود. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد جنس مذکر (P<0.001) ، قرار گرفتن در بازه سنی 49-40 سال (P<0.001)، تحصیلات پایین (زیر دیپلم) (P<0.001)، سابقه استعمال سیگار P<0.001) و مصرف الک ل(P<0.001) مهم ترین عوامل مرتبط با مصرف مواد مخدر بودند. همچنین داشتن سابقه بیماری ایسکمیک قلبی (P=0.007) و داشتن اختلالات روان پزشکی (P=0.02) از بیماری های مرتبط با مصرف مواد مخدر بودند.

  نتیجه گیری:

   شیوع مصرف مواد مخدر در جمعیت مورد مطالعه بالا است و لزوم اجرای اقدامات مداخله ای و پیشگیرانه برای رفع این مشکل پیچیده اجتماعی ضروری است.

  کلیدواژگان: شیوع، مواد مخدر، تریاک، عوامل خطر، ایران
 • آرمین نقی پور، عباس مقیم بیگی*، نسرین شیر محمدی، علیرضا سلطانیان، سلمان خزایی، شراره نیک سیر صفحات 362-371
  مقدمه و اهداف

  سرطان پستان رتبه اول بروز را میان زنان ایرانی مبتلا به سرطان دارد.

  روش کار

  پژوهش حاضر مطالعه توصیفی از نوع مقطعی و جمعیت موردمطالعه زنان مبتلا به سرطان پستان در 9 شهرستان استان همدان بود. تمام زنان مبتلا به سرطان پستان طی سال 1394-1387 وارد مطالعه شدند. ثبت سرطان پستان بر مبنای روش پاتولوژی است که اطلاعات مربوطه از مرکز بهداشت استان همدان جمع آوری شد. نمونه های موردبررسی به چهار گروه به تفکیک سن (50<و50>) و موقعیت مکانی (شهر،روستا) تقسیم شدند. رسم نقشه مناطق پرخطر در استان همدان از GeoBUGS و بر اساس برآورد خطر نسبی تعدیل شده(RR*) در نرم افزار OpenBUGS v 3.2.3 استفاده شد. همگرایی زنجیره های تولیدشده برای توزیع-های پسین از برنامه Coda تحت نرم افزارR v 4.0.2 از آزمون دوربین-رافسون انجام شد.

  یافته ها: 

  در مطالعه حاضر 1316 زن مبتلا به سرطان پستان موردبررسی قرار گرفت. میانگین سن زنان 98/12±38/50 سال بود. نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین بروز سرطان پستان برای زنان شهری بیشتر از 50 سال مربوط به شهرستان اسدآباد 1.32, CI%95=(0.99,1.79))=RR*)، و کمتر از 50 سال مربوط به شهرستان های تویسرکان (1.09, CI%95=(1.08,1.38)=RR*) و شهرستان رزن(1.09, CI%95=(0.85,1.40)=RR*) بود. هم چنین زنان روستایی بیشتر از 50 سال شهرستان رزن 1.18, CI%95=(0.82,1.73)=RR*) و کمتر از 50 سال شهرستان ملایر (1.08, CI%95=(0.81,1.45)=RR*) بیشترین بروز سرطان پستان داشتند.

  نتیجه گیری: 

  توزیع سرطان پستان در سنین مختلف و در سطح شهرستان های استان همدان متفاوت است. شهرستان اسدآباد تویسرکان، رزن و ملایر جزء مناطق پرخطر سرطان پستان در استان همدان است.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، بیز، نقشه بندی، همدان، OpenBUGS، بروز
 • محمدرضا صالحی*، زهرا صابری، فاروق کریمی، فاطمه عباسی صفحات 372-379
  مقدمه و اهداف

  مطالعات اپیدمیولوژیک طیف وسیعی از شیوع ضایعات پیگمانته را در نقاط مختلف جهان و ایران نشان داده اند. هدف مطالعه تعیین توزیع فراوانی ضایعات پیگمانته منتشر دهانی در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سه ماهه اول 1398 بود.

  روش کار

  مطالعه توصیفی مقطعی روی 303 بیمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سه ماهه اول سال 1398 به صورت سرشماری انجام شد. اطلاعات جمعیت شناختی، محل ضایعه، نوع ضایعه در لیستی ثبت شد. اطلاعات توسط SPSS نگارش 22 و با آزمون های Chi square، Mann-Whitney، Fisher's  Exact و ضریب همبستگی spearman مورد آنالیز قرار گرفتند. سطح معنی داری آزمون های آماری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها:

  در مطالعه 303 بیمار بررسی شد. 93 نفر(69/30 درصد) دارای ضایعه پیگمانته منتشر بودند. شدت پیگمانتاسیون 54 نفر (58درصد) پیگمانتاسیون خفیف، 13نفر(14 درصد) متوسط، و 26 نفر (28درصد) شدید بودند. شایع ترین محل، لثه لبی، شایع ترین نوع، فیزیولوژیک بود. بین جنسیت و شیوع پیگمانتاسیون ارتباط معنی داری وجود نداشت(P=0.09) ولی بین جنسیت و شدت پیگمانتاسیون (P=0.047)، سن و شدت پیگمانتاسیون (P<0.001 و r=0.459) و رنگ پوست و نوع پیگمانتاسیون (P<0.001) ارتباط معنی دار وجود داشت.

  نتیجه گیری: 

  مطالعات نشان داد فراوانی ضایعات پیگمانته منتشر دهانی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان قابل توجه است.

  کلیدواژگان: فراوانی، پیگمانتاسیون، مخاط دهان، اصفهان
|
 • T .Arian-Mehr, M. Karami* Pages 302-310
  Background and Objectives

  Timely dection of influenza outbreaks is very important for a better reponse to outbreaks. The aim of this study was to assess the moving epidemic method for determinating influenza outbreak threshold levels in Iran.

  Methods

  The moving epidemic method was applied to the WHO Flunet website data from January 2010 to December 2017 with the aim of determining outbreak alert thresholds. Therefore, the performance of the moving epidemic method in identifying the onset of the outbreak over eight periods was reported using sensitivity and specificity indices.

  Results

  A total of 69169 influenza-like illnesses were recorded in the Fluent website during the study period. The smallest number of influenza-like illnesses for the epidemic was 187 cases in the third period (2011-2012) and the maximum number was 1086 cases in the seventh period (2016-2015). The earliest epidemic occurred during the third and eighth periods of the 48th week, approximately in mid-February. The minimum duration of the epidemic was 8 weeks and the maximum was 13 weeks. The overall sensitivity and specificity of the moving epidemic method were 55% and 96%, respectively.

  Conclusion

  The moving epidemic method could be used as a complementary method to detection of influenza outbreks. It is recommended to apply the moving epidemic method on influenza and similar communicable diseses.

  Keywords: Influenza, Outbreak, Epidemiology, Moving epidemic method, Iran
 • P .Maroofi, Z. Cheraghi, L.Tapak Pages 311-319
  Introduction

  Identifying the epidemiological features of reported measles outbreaks including the size, period, and generation of the outbreaks plays a significant role in preventing new outbreaks and estimating effective reproduction number (R) as an indication of measles elimination. This study was conducted to describe the reported measles outbreaks in the world in 2018.

  Method

  The PubMed, Scopus, and Web of Sciences databases were searched using related keywords to retrieve articles that reported 2018 measles outbreaks. From the full-texts of the articles that met the inclusion criteria, the data including gender, season, age group, country, genotype, and vaccination status as well as shape, size, period of outbreaks and number of generations of each outbreak were extracted and reported using the relevant epidemiological curves.

  Results

  The search results led to the retrieval of 2806 articles. After screening, 16 studies were used for final analysis. Most outbreaks were reported in the winter (56.25%) with genotypes B3 and D8. The sex female (38.64%, 308 cases) was mostly in Asia and Europe. On average, the minimum and maximum number of outbreaks size was 1 and 23, which spread to 3-4 generations. In terms of death, only one case of death was reported in Ethiopia.

  Conclusion

  The results of this study are useful for identifying measles outbreaks in other countries according to the at-risk groups. However, publication bias and non-reporting of all outbreaks should be considered as limitations in the generalization of the results.

  Keywords: Measles, Epidemiology, Outbreak
 • M .Sasanipour, A. Khosravi, M .Moheby Meymandi* Pages 320-329
  Background and objectives

  Considering the high contribution of unintentional accidents to mortality, particularly in males in Iran, and their changes over the last decade, a study was conducted to review the share of deaths due to unintentional accidents in sex difference in life expectancy at birth in the country over the last decades.

  Methods

  The mortality data for the years 2006 to 2015 were obtained from the Ministry of Health and Medical Education. Then, the child mortality was corrected using the intercensal generational method and adult mortality was corrected for underreporting based on the Bennett-Horiuchi method. The contribution of mortality changes due to unintentional accidents to increase in females’ life expectancy was calculated using the ARIAGA decomposition method.

  Results

  The sex differential in life expectancy was about 3.5 years in 2006 in Iran, which decreased to 2.9 years in 2011 and increased to 3 years in in 2015. The unintentional accidents in all three periods played a dominant role in sex differential mortality, but its contribution over time was significantly reduced, with a contribution of 60% to around 42% between 2006 and 2015.

  Conclusion

  Due to the slowdown in the increase in life expectancy at birth in Iran in recent decades, attention to differential mortality, including sex difference in mortality and identification of potentials to increase life expectancy according to different groups, can increase life expectancy.

  Keywords: Life expectancy, Sex differential causes of death, Unintentional accidents, Traffic accidents
 • F .Rashidi Fakari, FA .Rahnemaei, Z.Kiani, M. Ghazanfarpour, N .Kariman* Pages 330-339
  Background and Objectives

  In most parts of the world, pelvic girdle and lower back pain are one of the most common musculoskeletal disorders, but its prevalence has been reported differently in studies around the world. were performed to investigate the-analysis Therefore, the present meta prevalence of pelvic girdle and lower back pain in pregnant women.

  Methods

  all articles published from 2005 to May 2020 using the keywords Pelvic Girdle Pain, Low back pain, Cross-Sectional, Prevalence, Epidemiology, Survey in Scopus, PubMed, Web of Science Core Collection,Science Direct and SID collected and reviewed. Munn et al. tools were used to evaluate the quality of studies and methodology.

  Results

  26 studies with a sample size of 13430 showed that, the overall prevalence of pelvic girdle and low back pain in pregnant women is 50% (95% CI: 43-58%, I2: 98.9%) and in primigravida women 44% (95% CI: 35-54%, I2: 97.9). Also, the prevalence of pelvic girdle and low back pain was using the questionnaire 57% (95% CI: 47-68, I2: 99.04%), using a combination of methods 53% (95% confidence interval: 37-70, I2: 96.12%), using a VAS Scale 38%(95% confidence interval: 23-52, I2: 99.08%).

  Conclusion

  The results of the present study indicate a 50% prevalence of pelvic girdle and low back pain in pregnant women. Due to the high prevalence and effects of pain on the quality of life of pregnant women, it seems necessary to plan, policy and design effective interventions in this field by the treatment team.

  Keywords: Prevalence, Pelvic girdle, Pregnancy, Meta-analysis
 • L. Shams, T .Nasiri, M .Meskarpour Amiri* Pages 340-352
  Background and Objectives

  The aim of this study was to investigate the relationship between socioeconomic status and non-communicable diseases (NCD) risk factors in one of the northern counties of Iran.

  Methods

  A descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in Langrud County in 2019. In this study, 906 rural and urban households were surveyed using mixed sampling. The data collection tool was the standard questionnaire of "NCD disease care system". Households’ exposure to NCD behavioral risk factors (including unhealthy diet, sedentary lifestyle and smoking) in different socio-economic groups was examined and compared with logistic regression models using the STATA software.

  Results

  The probability of smoking in illiterate subjects and those with unfinished high school education and high school diploma was 5.1, 7.5 and 4.2 times higher than those with university education (OR = 5.1,7.5,4.2; P <0.05). The probability of unhealthy diets in the first and second quartiles of income (very low and low income) was 3.4 and 2.6 times higher compared to the people in the fourth quartile of income (high income) (P <0.05; OR = 3.4, 2.6).

  Conclusion

  The micro-level socioeconomic inequalities (within the county) have a significant relationship with households’ exposure to NCD risk factors. Reducing socio-economic inequalities at the micro level should be considered as an appropriate tool to reduce health inequality at the macro level.

  Keywords: Socio-economic determinants of health, Risk factors, Non-communicable diseases (NCD)
 • M .Bagbanian, M .Momayyezi, H. Fallahzadeh*, M. Mirzaei Pages 353-361
  Background and Objectives

  Drug use not only affects a person's physical and mental health, but also affects the health of others in the community. Various variables, including demographic and social factors, affect drug use. The present study was conducted to investigate the prevalence of drug use and related factors in the participants of Shahedieh Cohort Study.

  Methods

  A descriptive study was performed using the first phase of Shahedieh cohort study on 10194 adult residents of Shahdieh, Zarch, and Ashkezar in 2015-2016. The aim of the cohort study was to assess the prevalence of non-communicable diseases and their risk factors in adults aged 35-70 years. Data were analyzed with the SPSS 20 using chi-square and logistic regression.

  Results

  The prevalence of illicit drug use in the present study was 15.5% with a mean age of onset of 31.5 ± 9.2 years. The most common drug was opium (98.2%). The most common method of drug use was inhalation (98.1%). The logistic regression showed that male gender (P< 0.001), age 40 to 49 years (P<0.001), low education (below high school diploma) (P<0.001), positive history of smoking (P<0.001) and alcohol consumption (P<0.001) were the most important factors associated with drug use. In addition, a positive history of ischemic heart disease (P=0.007) and psychiatric disorders (P=0.02) were the diseases related to drug use.

  Conclusion

  The prevalence of drug use was high in the study population. There is an urgent need for intervention and preventive measures to solve this complex social problem.

  Keywords: Epidemiology, Drugs, Opium, Risk factors, Iran
 • A .Naghi Pour, A .Moghimbeigi*, N .Shirmohamadi, A .Soltanian, S .Khazaei, Sh. Nick Ceiar Pages 362-371
  Background and Objectives

  Breast cancer has the highest incidence in the Iranian women.

  Methods

  A cross-sectional study was conducted. All female with breast cancer during 2008-2015 were enrolled. Breast cancer registration is based on the pathology method in Iran. The information about female with breast cancer was collected from their files in the cancer registry department of Hamadan Health Center. The samples were divided into four groups according to age (<50 and> 50) and location (city, village). GeoBUGS was used to generate a map of high-risk areas in Hamedan Province based on the adjusted relative risk estimate (RR*) in OpenBUGS v 3.2.3 software.

  Results

  This study included 1316 females with breast cancer. The mean age of the patients was 50.38±12.98 years. The results of the study showed that high-risk areas of breast cancer for were Assadabad urban females aged over 50 years (RR*(i)=1.32, CI= 0.99,1.79) and Tuyserkan (RR*(i)=1.09, CI= 1.08,1.38) and Razan (RR*(i)=1.09, CI= 0.85,1.40) for females below 50 years. In addition, Razan for rural females over 50 years old (RR*(i)=1.18, CI=0.82,1.73) and Malayer for females below 50 years old (RR*(i)=1.08, CI= 0.81,1.45) were high risk areas for breast cancer in Hamadan Province.

  Conclusion

  The distribution of breast cancer is different at different ages and in the cities of Hamadan Province. Asadabad, Tuyserkan, Razan and Malayer were high risk areas for breast cancer in Hamadan Province.

  Keywords: Breast Cancer, Bayes, Disease Mapping, Hamedan, OpenBUGS, Incidence
 • M .Salehi*, Z. Saberi, F. Karimi, F. Abbasi Pages 372-379
  Background and Objectives

  Epidemiological studies have indicated the prevalence of a wide spectrum of diffused pigment lesions throughout the world and Iran. The aim of this study was to determine the frequency distribution of oral diffused pigment lesions in patients presenting to Oral Diseases Department of Isfahan Dental School.

  Methods

  A cross-sectional descriptive study was conducted on 303 patients presenting to Oral Diseases Department of Isfahan Dental School during the first three-month period of 2019. The demographic data, location of lesions, and type of lesions were recorded in a checklist and analyzed with the SPSS version 22 using Chi square, Mann Whitney test, Fisher's exact test, and spearman correlation coefficient. The level of significance was set at 5%.

  Results

  In this study, 303 patients were examined of whom 93 (30.69%) were diagnosed with diffused pigment lesions. As for the pigmentation severity, the patients were grouped into low, moderate, and high with 54 persons (58%), 13 persons (14%) and 26 persons (28%) in each group, respectively. The most frequent site was labial gingiva and the most common type was the physiologic type. The results showed that gender had no effect on the frequency distribution (P=0.09) but gender and age had significant effects on the severity of pigmentation (P=0.047, r=0.459 and P<0.001 respectively). Skin color had a significant effect on the type of pigmentation
  (P < 0.001).

  Discussion

  The frequency of oral diffuse pigmentation in patients presenting to the Isfahan dental school was noticeable.

  Keywords: Frequency, Pigmentation, Oral mucus, Isfahan