فهرست مطالب

مطالعات دانشنامه نگاری - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آندیا نعمتی* صفحه 1

  علوم طبیعی و پایه زیربنای توسعه و پیشرفت علوم دیگری همچون پزشکی، کشاورزی، فنی و مهندسی هستند، از این رو اهمیت بسیاری برای جامعه انسانی دارند. آنها برای بهبود کیفیت زندگی جوامع بشری و کمک به رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سلامت مورد استفاده قرار می گیرند. سرمایه گذاری در علوم پایه و تحقیقات، توسعه فناوری و نوآوری و نیز جهت دهی به آن ها به منظور فراهم ساختن محصولات، خدمات، تجارت، فرایندها و الگوهای اجتماعی مناسب، سبب دست یابی به شرایط زندگی بهتر در جوامع بشری و نیز مسایل زیست محیطی می گردد.علاوه بر سرمایه گذاری برای دست یابی به پیشرفت های بیشتر، جمع آوری اطلاعات از گذشته تا به امروز، دسته بندی و نظم بخشیدن به علوم و فناوری در جنبه های مختلف نیز حایز اهمیت هستند و یکی از اصلی ترین روش های دستیابی به چنین اهدافی با نگارش دانشنامه های مختلف در زمینه اطلاعات عمومی و نیز دانش تخصصی میسر می گردد. بشر از زمان-های بسیار دور نیاز به داشتن چنین دانشنامه هایی را حس می کرد و آنها را به عنوان منابع اصلی در هر تحقیق و پژوهشی در نظر می گرفت. به همین دلیل توجه به تولید دانشنامه های مختلف که متناسب با سرعت رشد و پیشرفت علم و فناوری باشند، اهمیت بسیاری دارد.

  کلیدواژگان: علوم طبیعی، علوم پایه، دانشنامه، فناوری، فناوری نوین، نوآوری
 • مریم علی نژاد* صفحه 2

  رعایت مقتضای حال مخاطب، موضوع اصلی علم معانی است و در کنار فصاحت و روانی کلام و پیوند میان اجزای جمله، یکی از شروط رسیدن کلام به جایگاه بلاغت و رسایی است. در پژوهش حاضر، این اصل بلاغی، در «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» به عنوان نخستین دایره المعارف تالیفی به زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان، مورد مطالعه قرار گرفته است.هدف اصلی این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای انجام شده، نشان دادن تاثیر رعایت مقتضای حال مخاطب کودک و نوجوان در زبان و سبک نوشتار فرهنگنامه است. به منظور نیل به این هدف، مداخل 4 جلد منتخب فرهنگنامه (1، 6، 10 و 12) در سطوح دانش پایه، گزینش مدخل، رسم الخط و به طورخاص، در سطح زبان و بیان، شامل واژگان و جملات مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساده نویسی و سادگی زبان و بیان که در قالب جملات کوتاه، پرهیز از واژه های پیچیده و نامفهوم و استفاده از کلمات فارسی نمود پیدا کرده، از ویژگی های نثر فرهنگنامه است، که بیش از هر چیز به همان ویژگی مخاطب محوربودن اثر برمی گردد. نویسندگان مقالات فرهنگنامه، با درنظرگرفتن مخاطبان خود، همواره اصل سادگی زبان و بیان را مدنظر دارند؛ چنانکه در بررسی سطح واژگان، فراوانی واژگان 3هجایی (41%) قابل توجه است و در سطح جملات، مشاهده شده است که جملات کمتر از ده واژه (80%) و جملات حاوی یک پیام (%5/47)، بسامد بیشتری دارند.

  کلیدواژگان: فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، بلاغت، مقتضای حال مخاطب، واژگان، جملات
 • مهلا آرین پور* صفحه 3

  دانشنامه ها بر مجموعه ای از تالیفات و آثاری اطلاق می شود که دربردارنده طیف وسیعی از علوم و معارف بشری است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی دانشنامه های زبان شناسی دو دهه اخیر (2000-2020) بر اساس تحلیل محتوایی و ساختاری است، که به روش پیمایشی و با بهره گیری از تحلیل محتوایی و ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 10 دانشجوی دکتری زبان شناسی و پیکره لازم برای بررسی، سه دانشنامه زبان شناسی (2004)، دانشنامه زبان و زبان شناسی (2005) و دانشنامه زبان شناسی روتلج (2010) است. ابزار ارزیابی دانشنامه ها و جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای متشکل از هفت معیار محتوایی و ساختاری است. داده های پژوهش به صورت آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که در تحلیل محتوایی، دانشنامه های مورد بررسی در هر چهار معیار حوزه های اصلی زبان شناسی، معیار حوزه های فرعی زبان شناسی، معیار شاخه های زبان شناسی و معیار ویژگی مقالات با کمبودها و کاستی هایی مواجه هستند. در تحلیل ساختاری نیز، هر سه دانشنامه در معیار ویژگی مدخل ها، معیار ویژگی مولفان و معیار سازمان بندی دانشنامه در برخی موارد دچار نقایصی هستند. این در حالی است که در مقایسه تحلیل محتوایی و ساختاری سه دانشنامه مشخص شد، میزان تحقق معیارهای ساختاری بیش از معیارهای محتوایی است. بر پایه یافته ها این نتیجه کلی حاصل شدکه به لحاظ محتوایی هنوز نمی توان دانشنامه های دو دهه اخیر در علم زبان شناسی را به عنوان منابع تخصصی جامع و مرجع در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: دانشنامه، زبان شناسی، تحلیل محتوایی، تحلیل ساختاری
 • محمدعلی سلمانی ندوشن* صفحه 4

  این مقاله تلاش دارد تاریخچه پیدایش دانشنامه ها و سیر تطور تاریخی و فرگشت علم دانشنامه نگاری را به زبانی ساده در اختیار خوانندگان خویش بگذارد. دانشنامه نگاری به عنوان یک روش علمی برای گرداوری، مستندسازی، حفظ و انتقال دانش بشری به نسلهای آتی در جهان باستان آغاز گردید اما در قرون وسطی، دوره رنسانس، عصر صنعت چاپ در دنیای پس از رنسانس و دوران رسانه های دیجیتال به مرور به صورت بطیی ولی پیوسته تکوین پیدا کرد به گونه ای که امروزه می توان از دانشنامه نگاری به عنوان یک گونه تخصصی از کاربرد زبان سخن گفت. مقاله عنوان می کند که فرهنگها، فرهنگهای توصیفی و دانشنامه ها آثار متفاوتی نیستند بلکه رابطه میان آنها از نوع توزیع اشتراکی در ریاضیات مجموعه هاست و این آثار مرجع بسته به نوع دانشی که ارایه می کنند، قابل دسته بندی هستند. در این مقاله ضمن تقسیم بندی دانش بشری به سه دسته دانش زبانشناختی، مفهومی و دایره المعارفی، سعی شده است مرز میان فرهنگها، فرهنگهای توصیفی و دانشنامه ها را به روشنی ترسیم گردد. مقاله به یک خطای ترجمه ای در دوره رنسانس نیز اشاره می کند که در اثر آن واژه انسایکلوپیدیا به اشتباه خلق شده و رایج گردید. در انتهای مقاله، موضوع رکوردهای آکاشیک نیز مطرح گردیده و توضیح مختصری درباره آن داده شده است.

  کلیدواژگان: تاریخچه دانشنامه نگاری، دانش زبانشناختی، دانش مفهومی، فرهنگ لغت
 • علیرضا مدقالچی، حسن مجیدیان* صفحه 5

  دانشنامه ها کتاب یا مجموعه ای از کتاب های مرجع هستند که دانسته هایی در زمینه همه شاخه های دانش، یا شاخه ای ویژه از دانش های تخصصی را دربرمی گیرند. دانشنامه ها، همانند لغت نامه ها و اطلس ها، کتاب های مرجعی هستند که برای دریافت آگاهی اجمالی استفاده می شوند. دانشنامه ها، گنجینه های نوشتاری هستند که از شناخت انسان به مجموعه دانش ها فراهم می آید و هدف اصلی از تدوین دانشنامه ها ضبط و انتقال دانش بشری به نسل های حال و آینده است. مبحث های دانشنامه ها به نحوی تدوین می شوند که با صرف کمترین زمان ممکن در اختیار مخاطب قرار گیرد. باتوجه به اینکه دانشنامه های عمومی دربرگیرنده همه شاخه های دانش بشری هستند، معمولا مشتمل بر مقاله های کوتاه اند، درحالی که دانشنامه های تخصصی مقاله های کوتاه، متوسط و حتی با گستردگی کامل را دربردارند. هدف این مقاله نخست سیر در دانشنامه های بزرگ در جهان و استخراج مدخل «ریاضیات» در آنها و تحلیل درونی برخی از آنها است. در ادامه چندین دانشنامه فاخر ریاضی را بررسی خواهیم کرد. یکی از این دانشنامه ها، دانشنامه بزرگ ریاضی است که بزرگ ترین دانشنامه ریاضیات است که در حال حاضر در دنیا منتشر شده است. در حال حاضر، ترجمه این دانشنامه را شورای علمی متشکل از افراد زبده در پژوهشکده به عهده دارند.

  کلیدواژگان: دایره المعارف فارسی، بریتانیکا، دانشنامه بزرگ شوروی، دانشنامه ریاضی، امریکانا، دانشنامه ریاضیات کاربردی
 • حسین حیدری تبریزی* صفحه 6

  فرهنگ «زبان آموز» به مثابه پدیده و سنتی بریتانیایی سابقه ای بیش از نیم قرن دارد. اصطلاح «زبان آموز» عموما به آن دسته از فرهنگ های لغت انگلیسی اطلاق می شود که مخصوص زبان آموزانی تهیه و تدوین گشته که انگلیسی زبان مادریشان نیست و به نوعی جنبه آموزشی این گونه فرهنگ ها برجسته تر است. هدف از نگارش مقاله حاضر عبارت است از شناخت تاریخچه شکل گیری و پیدایش فرهنگ تک زبانه زبان آموز انگلیسی، معرفی نمونه های معروف و مطرح در این عرصه، و توصیف و تبیین دقیق و جامع خصوصیات بارز و ویژگی های متمایزکننده این نوع فرهنگ ها از منظر کلان ساختار، میان ساختار و خردساختار شامل شکل ظاهری، مواد پیش متن فرهنگ، گستره و گنجایش، دامنه برد، تعریف نگاری، تصویر دهی، طبقه بندی معنایی، تفکیک درون مدخلی، اطلاعات متعدد و متنوع واژگان شناختی، اطلاعات پیرامونی، الحاقات/ضمایم، و امکانات جنبی. البته در این راه، برای روشن تر شدن بحث، سه فرهنگ زبان آموز چاپ ناشران معروف و مطرح را مورد بررسی قرار می گیرد: دو فرهنگ روزآمد آموزشی زبان آموز انگلیسی چاپ ناشران بریتانیایی یعنی فرهنگ لغات آکسفورد مخصوص زبان آموزان سطح پیشرفته (OALD) و فرهنگ لغات انگلیسی معاصر لانگمن (LDOCE) و البته تنها فرهنگ در دسترس چاپ ناشران آمریکایی به نام «فرهنگ لغات رندوم هاوس وبستر مخصوص زبان آموزان سطح پیشرفته» (RWAED).

  کلیدواژگان: سنت فرهنگ نگاری بریتانیایی، فرهنگ زبان آموز انگلیسی، فرهنگ تک زبانه، فرهنگ نویسی
|
 • Andya Nemati * Page 1

  Natural and basic sciences, are important because of their importance in development and progress of the human society, as well as their basic role in other sciences such as medicine, agriculture, technology and engineering. They are used to improve the quality of life of human societies and help to solve economic, social, and environmental and health problems. it is necessary to invest in basic science and research, engineering, technology development and innovation; and direct them to achieve the right products, services, business, social processes and patterns to achieve the best living conditions, superior technology, business and new industries,In order to achieve the future progress, besides investing, it is important to classify and organize science and technology and collect them from ancient times to the present in various aspects. One of the main ways to achieve such a goal is by compiling various encyclopedias in the field of general information and specialized sciences.  Mankind has felt the need to have such encyclopedias from a long time ago and has noticed that they are the main sources of any research. So it is necessary to prioritize the production of different encyclopedias along with the development of science and technology.

  Keywords: Natural Sciences, Basic science, encyclopedias, Technology, Modern technology, Innovation
 • Maryam Alinezhad * Page 2

  Observance of the appropriate state of the addressee is the main subject of semantics and In addition to the eloquence of speech and the coherence of the components of the sentence, one of the conditions for the discourse to reach the status of rhetoric and accessibility. In the present study, this rhetorical principle has been studied in the "encyclopaedia of Children and Adolescents" as the first encyclopaedia written in Persian for children and adolescents. The main purpose of this article is to show the effect of observing the appropriate situation of the children and adolescents in the language and writing of encyclopaedia. In order to achieve this goal, the introduction of 4 volumes (1،6،10،12) of the encyclopaedia at the levels of basic knowledge, interventions, calligraphy and in particular, language and expression, including words and sentences were analysed. Findings indicate that simplification and simplicity of language and expression, which is expressed in the form of short sentences, avoidance of complex and incomprehensible vocabulary and the use of Persian words, is one of the characteristics of the writing style of this encyclopaedia, which origins from the audience-centric nature of this work. The authors of encyclopaedic articles, considering their audiences, always observe the principle of simplicity of language and expression; as in the study of vocabulary level, the frequency of 3-syllable words (41%) is remarkable and at the sentence level, it has been observed that sentences with less than ten words (80%) and sentences containing a single message (47.5%) have a higher frequency.

  Keywords: Encyclopaedia of children, adolescents, Rhetoric, observing the appropriate situation of the audience, vocabulary, sentences
 • Mahla Arianpour * Page 3

  The aim of the present study is to assess the linguistics encyclopedias of the last two decades (2000-2020) based on content and structural analysis. For this purpose, this research was conducted by survey method using content and structural analysis. The statistical population of the study includes 10 PhD students in linguistics and the chosen corpus are encyclopedia of linguistics (2004), encyclopedia of language and linguistics (2005) and the Routledge encyclopedia of linguistics (2010). The tool for assessing encyclopedias and data collection is a questionnaire consisting of seven content and structural criteria. The research data were analyzed as descriptive statistics. Findings showed that base on content analysis of the given encyclopedias, the criteria of linguistic main fields, the criteria of linguistic sub- fields, the criteria of linguistics branches and the criteria of articles are faced with shortcomings. Based on the structural analysis, all three encyclopedias have some shortcomings in the criterion of entries, the criterion of authors and the criterion of encyclopedia organization. However, by comparing the content and structural analysis of the three linguistics encyclopedias, it was found that the rate of fulfillment of structural criteria is more than content criteria. Therefore, it was concluded that encyclopedias of the last two decades in linguistics cannot yet be considered as specialized and reference sources in terms of the content.

  Keywords: Encyclopedia, Linguistics, Content analysis, structural analysis
 • MohammadAli Salmani Nodoushan * Page 4

  This paper draws on a simple language to introduce the history of the origins of encyclopedias, their diachronic developments, and the evolution of the science of encyclopediagraphy. Encyclopediagraphy, as a scholarly way of retaining human knowledge, has sought to collect, document, keep, and transfer human knowledge since ancient times. Its incremental evolution has continued through the dark ages, into the renaissance era, further into the age of the print technology, and still further into the age of electronics so that today we can consider encyclopedias as a unique genre. The paper argues that dictionaries, lexicons or encyclopedic dictionaries, as well as encyclopedias cannot be considered different entities, but that they are in an inclusional distribution of the type already well known in the algebra of sets. Ramifying human knowledge into the three categories of linguistic, conceptual and encyclopedic knowledge types, the paper suggests that clear borders can be drawn among dictionaries, lexicons, and encyclopedias. It is also argued that the term encyclopedia has come about as the result of the misreading of the phrase ‘enkyklios paedia’ on the part of scholars during the renaissance. A short description of Akashic Records has also been presented at the end of the paper.

  Keywords: Compendium, conceptual knowledge, Dictionary, History of Lexicography, Linguistic Knowledge
 • Alireza Medghalchi, Hassan Majidian * Page 5

  Encyclopedias are reference books or books providing summaries for all branches of human knowledge or a particular one. Entries of encyclopedias are much more different than those of dictionaries. Encyclopedic entries are arranged alphabetically by names or by categories. Encyclopedias have a long history, even more than 2000 years which have evolved considerably. Digital and open source versions have also developed vastly. The first aim of this paper is to investigate the famous international encyclopedias, namely; Americana, Britannica, BSE, and in particular, Da'eratolmaa'ref-e Farsi (Mosaheb) to review the entry of “Mathematics” and inspect the development of this subject and its applications in other disciplines. In the second part, our aim is to examine some of the encyclopedias of mathematics, two of them subjected to applied mathematics. In particular, we introduce the Encyclopedias of Mathematics in details, those that are translated into Farsi by Iranian mathematicians.

  Keywords: Persian encyclopedias, Britannica, Great Soviet Encyclopedia, Encyclopedias of Mathematics, Americana, Applied Mathematics Encyclopedia
 • Hossein Heidari Tabrizi * Page 6

  Generally speaking, dictionaries are still the only most valued tool for language learners. More specifically, the monolingual learners’ dictionaries (MLD), as a variety of dictionary dedicated to meet the needs of non-native language learners, are an authoritative source for learners of English. In fact, the foundations of the MLD were laid down in the 1920s and 1930s by some British academics; thus it is above all a British phenomenon. Random House Webster’s Advanced English Dictionary (RWAED) is “the first Webster's dictionary truly written for advanced learners of English”. The present article aims to explore English leaner’s dictionaries, to present the evolution of such dictionaries through history, and to introduce their defining characteristics in detail through examining the best known and most influential instances of such a trend. In doing so, two well-established and frequently used British learner’s dictionaries; namely, Oxford Advanced Learners Dictionary (OALD) and Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE) along with RWAED are introduced and compared in terms of their macrostructures, mediostructures, and microstructures, as well as textual structures, addressing structures and metalexicographic methods. More specifically, the front materials, the dictionary body, the back materials and the accompanying resources were all assessed in terms of format and content.

  Keywords: British tradition of Dictionary-compiling history, English monolingual learners’ dictionary, Lexicography