فهرست مطالب

نامه هنرهای تجسمی و کاربردی - پیاپی 34 (زمستان 1400)
 • پیاپی 34 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تحلیل مفهوم هنر سیاسی به مثابه فرم های «عدم اجماع» در اندیشه ژاک رانسیر
  سپهر دانش اشراقی*، محمدرضا مریدی، امیر مازیار صفحه 1

  هنر سیاسی چیست و هنر چگونه می تواند سیاسی باشد؟ در این مقاله با بررسی مفهوم «عدم اجماع» در اندیشه ژاک رانسیر به بازتعریف مفهوم هنر سیاسی پرداخته و نشان داده می شود هنر ازآن رو که پیغامی سیاسی را انتقال می دهد، سیاسی نیست. اثر هنری با گسست از تجربه معمول، نوعی کارکرد خاص را شکل می دهد؛ کارکردی که شکلی از «عدم اجماع» را بنا می نهد. رابطه میان هنر و سیاست همچنین رابطه میان هنر و جامعه را باید در قالب فرم های «عدم اجماع» فهمید و نه پیغام یا موضوعی که اثر هنری انتقال می دهد. هنرمند از طریق کنش استتیکی می تواند آنچه جامعه به عنوان امر مشترک حس می کند، می شنود، می بیند، درک می کند و می فهمد را تغییر دهد و رابطه ای که بین یک شیء خاص و کارکرد آن در جامعه وجود داشت را ملغی کند. هنرمند می تواند هر چیزی را از بداهت پیشین خلاص کرده و در درون فرمی از «عدم اجماع» بر سر معنا یا کارکرد آن، قرار دهد. بنابراین هنر ازآن رو که پیغامی سیاسی را انتقال دهد یا واکنشی مستقیم به اتفاق های جامعه باشد، سیاسی نیست. بلکه سیاست هنر در برکندن نظام خاصی از محسوسات، زیر سوال بردن امر بدیهی و خلق معناها و روابط جدید میان چیزها است.

  کلیدواژگان: هنر سیاسی، توزیع امر محسوس، ژاک رانسیر، عدم اجماع، استتیک
 • تصحیح یک اشتباه: مطالعه ای در ماهیت متن موسوم به دیباچه مرقع بهزاد و مولف آن
  حنیف رحیمی پردنجانی* صفحه 2

  نخستین بار قزوینی و بووا در 1914م/ 1298ش در نشریه مرور جهان اسلام و براساس نسخه ای از نامهنامی در کتابخانه ملی پاریس، «دو سند منتشر نشده مربوط به بهزاد» را به چاپ رساندند که یکی از آن ها به عنوان دیباچه خواندمیر بر مرقع بهزاد معرفی شد. از آن پس بسیاری از پژوهشگران، این مساله را مسلم فرض کرده و در پژوهش های خود از آن به دیباچه مرقع بهزاد نام بردند. محمدتقی دانش پژوه اولین و تنها پژوهشگری بود که براساس گفته سام میرزا در تحفه سامی، متن مذکور را متعلق به امیر سلطان ابراهیم امینی دانست. لذا مساله اصلی پژوهش حاضر این است که نویسنده دیباچه مرقع بهزاد چه کسی است؟ اما پیش از پاسخ به آن، باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا متن موجود در نامهنامی، دیباچه است یا نه؟ هدف پژوهش حاضر نقد متون تاریخی هنر ایران است که با روش تحلیل محتوا، سعی دارد ابتدا با بررسی سیر انتشار متن به عنوان دیباچه و سپس تحلیل محتوا و ساختار آن، پاسخی منطقی و مستدل به پرسش پژوهش دهد. نتایج نشان می دهند که متن موسوم به دیباچه مرقع بهزاد، دیباچه نیست و فقط توصیف خواندمیر از مرقع بهزاد است.

  کلیدواژگان: دیباچه مرقع بهزاد، نامهنامی، کمال الدین بهزاد، خواندمیر، امیر سلطان ابراهیم امینی
 • تحلیل عنصر فرم در زیبایی شناسی به مثابه نوعی از سیستم های نشانه ای
  کامران پاک نژاد راسخی*، ایرج داداشی، مرتضی بابک معین، امیر مازیار صفحه 3

  تمام آثار هنری شامل عنصر مشترک فرم هستند، از سویی تمامی اشکال و فرم های هنری محتوای معنایی خود را از طریق رسانه ها و کانال های حسی، به شکلی تاویل پذیر به مخاطب منتقل می نمایند؛ از این نظر ساختار این عنصر قابل انطباق با ساختار سه گانه نشانه نزد پیرس یعنی بازنمون، تفسیر و موضوع بوده و همچنین فرآیند شکل گیری تجربه حسی فرم توام با انگاره های تفسیری در آثار هنری نیز مطابق با مفهوم ابداکسیون پیرس قابل صورت بندی است. در مقایسه فرم زیبایی شناختی با ساختارهای زبانی نیز ویژگی های مشترک بیانی، ویژگی مفصل بندی مضاعف و اطلاعات پایگی میان دو حوزه زبان و هنر قابل مشاهده است.فرم در آثار هنری از نوع رمزگان متنی و ادراکی بوده و نیز در چهارچوب طرح واره های تنشی فونتانی قابل تحلیل می باشد. به این ترتیب الگوهای چهارگانه فرآیند تنشی در فرآیند ادراک زیبایی شناختی نیز قابل مشاهده هستند که با تحلیل این الگوها در حوزه های معماری اماکن مقدس، هنر مینیمال، معماری گالری های هنری و کاربرد هنر موسیقی در سینما، انطباق این الگوها را بررسی نموده ایم. با تحلیل تمام ویژگی های اشاره شده می توان نتیجه گرفت که عنصر زیبایی شناختی فرم نیز نوعی سیستم نشانه ای بوده و به خوبی با روش های پژوهش نشانه شناختی کلاسیک و نوین، قابل تحلیل می باشد.

  کلیدواژگان: فرم، سیستم نشانه ای، ابداکسیون، فرآیند نشانگی، فرآیند تنشی
 • ردپای شمنیسم در هنر صخره ای غرب ایران؛ (مطالعه ی موردی: سنگ نگاره های نویافته زرینه کردستان)
  سارا صادقی*، اردشیر جوانمردزاده، فرزاد فیضی، سعید رحیمی صفحه 4

  آیین شمنیسم یکی از فنون کهن خلسه و سفرهای عرفان آمیز در فرهنگ های دوران مختلف بوده که حول شخصیت شمن متمرکز است. این آیین از منظرهای روانشناسی، جامعه شناسی و یا قوم شناسی قابل بررسی است. در پژوهش زیر بازتاب اشکال اولیه این آیین در تصاویر سنگ نگاره های نویافته زرینه کردستان مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. پژوهش ها در ارتباط با شمنیسم بیشتر حوزه های نظری را در برگرفته و مطالعه ی بازتاب آن بر روی هنرها به صورت عام و سنگ نگاره ها به طور خاص با کاستی روبه رو است. سوالات تحقیق عبارت اند از: 1. ماهیت نقش مایه های زرینه قروه چیست و چه ارتباطی با شمنیسم دارد؟ 2. بازه زمانی پرداخت نقوش به چه دوره ای تعلق دارد؟ روش تحقیق توصیفی تحلیلی و تاریخی است و شواهد و مدارک به صورت میدانی جمع آوری شده و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای تکمیل گردیده است. نتایج نشان می دهد از میان صحنه های نقوش نویافته ی منطقه موردمطالعه، نقوشی مانند انسان های در حال رقص، بز کوهی در حالت عروج، نقوش انسانی در حال تازیانه زدن با هدف تسلط بر روح شکار و نقش مایه های هندسی همانند چرخ، بازتاب و نمودهایی از شمن گرایی اولیه در سنگ نگاره های زرینه است. با مقایسه نقوش سنگ نگاره های زرینه از منظر سبک، فن و مضامین به کاررفته با نقوش صخره ای دیگر مناطق به ویژه مناطق پیرامون فلات ایران و فراتر از آن، می توان هزاره دوم ق.م را برای تاریخ آن پیشنهاد داد. نتایج این پژوهش نظریه های مبتنی بر تصادفی و نامفهوم بودن نقوش صخره ای را مورد تردید اساسی قرار می دهد. فراتر از آن، می توان هزاره دوم ق.م را برای تاریخ آن پیشنهاد داد. نتایج این پژوهش نظریه های مبتنی بر تصادفی و نامفهوم بودن نقوش صخره ای را مورد تردید اساسی قرار می دهد. فراتر از آن، می توان هزاره دوم ق.م را برای تاریخ آن پیشنهاد داد. نتایج این پژوهش نظریه های مبتنی بر تصادفی و نامفهوم بودن نقوش صخره ای را مورد تردید اساسی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: شمنیسم، سنگ نگاره، زرینه، رقص و سماع، بزکوهی
 • تقویت حس همدلی از راه اشیای موزه ای مطالعه موردی : شبیه سازی با دیگری در نمایش یک مایل در کفش من (موزه همدلی)
  مریم فدایی تهرانی*، احمد ندایی فر، مهرانگیز پیوسته گر صفحه 5

  درحال حاضردرموزه ها هرگونه تاثیرگذاری با تعامل اشیا صورت میگیرد و یکی از راه های اینگونه تاثیرگذاری ها انتخاب موضوعات متنوع و شکلهای جدید نمایشی است که باعث تقویت احساسات میشود و هدف اینگونه نمایش ها , در اصل تغییر رفتارهای اجتماعی میباشدکه به آن همدلی کردن میگویند. همدلی ؛ از مهمترین مهارتهایی است که میتواند در محیط انسانی و با ابزار روایتگری و در یک فرآیند فیزیولوژیکی ذهنی تقویت شود. یکی از این محیطهای پرورش همدلی ؛ موزه همدلی است که ازراه نمایشهای مفهومی خود , تجربه ایی فراهم میکند تا افراد بتوانند در سطوح عاطفی و احساسی با مشکلات جامعه درگیر شوند. هدف ازنوشتن این مقاله , در ابتدا آشنایی با حس همدلی به منزله نوعی توانایی انسانی برای رسیدن به اهداف اجتماعی موزه است و همچنین شناخت عناصری است که در مسیر تجربه گرایی با شی نقش موثری در تغییرات رفتاری اشخاص به عهده دارد .رویکرد نظری مقاله , شبیه سازی با دیگری است و روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعه موردی و گردآوری داده ها از راه کتابخانه و سایت موزه همدلی و ابزار اندازه گیری و سنجش به روش وایلروهام میباشد.پرسشهای این مقاله شامل :اشیای موزه چگونه همدلی را تقویت میکنند؟ همدلی در موزه چگونه باعث تغییررفتارهای اجتماعی میشود؟ نتایج پژوهش دراین مقاله نشان میدهد اشکال فیزیکی و نمایشی اشیا به تنهایی نمیتوانند واکنشی ایجاد کنند بلکه رابطه های عاطفی وشناختی که بین بین فرد و شی ایجاد میشود می تواند نقش موثری در تغییررفتارهای اجتماعی ناشی از همدلی ایفا میکند...

  کلیدواژگان: موزه همدلی، همدلی، همدلی با اشیا، شبیه سازی با دیگری، نمایش یک مایل در کفش من
 • تبیین مولفه های ابرنگاری در آثار سلطان محمد
  ابوالفضل عبداللهی فرد، زینب نیک نسب* صفحه 6

  سلطان محمد نقاش از بزرگترین نگارگران مکتب تبریز صفوی می باشد که با قدرت تخیل و زبان تصویری منحصر به فرد، در پیشبرد هنر نگارگری قدم بزرگی برداشته و ابر و ابرسازی که یکی از اصول هفت گانه هنر نگارگری ایران است در آثار وی به حد کمال خود رسیده است. هدف مقاله حاضر این است که شیوه ابرنگاری سلطان محمد را در ده نمونه از آثار وی مورد مطالعه قرار دهد و ضمن معرفی جنبه های مبتکرانه وی در این حوزه، به بررسی فرمی و مفهومی ابر در آثار وی بپردازد. بر این اساس این سوالات مطرح است که 1) ابر در آثار سلطان محمد به چه صورت تصویر شده است؟ 2) شیوه ابرنگاری سلطان محمد به عنوان هنرمندی مبتکر چه نوآوری هایی دارد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی و پردازش ده نمونه نگاره منتسب به سلطان محمد بوده و روش گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سلطان محمد در مبحث ابرنگاری هدفمند کار کرده و ابر در آثار وی بعضا دارای مفاهیم هماهنگ با ترکیب و موضوع نگاره می باشد. وی در نگاره هایش به یکپارچگی و وحدت در ابر توجه کرده است و به وضوح از اسلیمی ابری (ابری- ماری) در آثار خود استفاده کرده که باعث القای حس پویایی در ابر می شود. سلطان محمد از نمادها و پدیده های رمزآمیز با توجه به توان تصویری آن ها در آثار خود بهره برده و در یک اثر خود نیز، به طور واضح از دو نماد اژدها و سیمرغ در قالب فرم ابر، برای نمایاندن مفهوم تقابل خیر و شر بهره برده است.

  کلیدواژگان: سلطان محمد، ابرنگاری، ابر، نگارگری، مکتب تبریز
|
 • Analysis of the concept of political art as forms of "Dissensus" in Jacques Rancière's thought
  Sepehr Danesh Eshraghi *, MohammadReza Moridi, Amir Maziar Page 1

  What is political art and how can art be political? Dealing with political art has always been a contentious issue because the prevalent notions of these two areas have made it difficult to determine a specific relationship; studying such a situation requires rethinking of concepts; by rethinking Jacques Rancière's thoughts, the concepts of “Politics” and “Aesthetic Art” will be reconsidered; this will help us open our way to answer what the political art is.Jacques Rancière's particular approach to both the arts and politics conqueror is the way for this research. Rancière considers the work of art to be a special distribution of time and space. In his view, the work of art has a complex connection with the common and the sensible. He believes that art and politics, as two separate but intertwined spaces, are shaping “the distribution of the sensible” and the common.In this article, by examining the concept of “Dissensus” in Jacques Rancière's thought, its redefines the concept of political art and shows that art is not political because it conveys a political message. A work of art by break from the usual experience, it forms a special function; a function that forms a form of “Dissensus”. The relationship between art and politics, as well as the relationship between art and society, must be understood in terms of “Dissensus” forms, not the political message or the subject that the work of art conveys. A work of art can release everything from previous status within the framework of “Dissensus” on its meaning or function. As a result, art is not political in that it is a direct protest or reaction to the events of society; on the contrary, the politics of art is in breaking down fixed contractual meanings and creating new meanings and relationships between things. Art and politics both represent forms of “Dissensus” Both of them, as two separate but intertwined spaces, are shaping the “distribution of the tangible” and the common; From this perspective, it is possible to reflect on the political intervention of artists, and what the arts offer to society is a change in physical positions and movements, theological functions, the division of visible and invisible things. A work of art can shape the space of society. Through a reshaping of the senses, the work of art affects everything that can be seen, heard, said, and even thought. In other words, artistic activities affect the way things are done, the forms of visibility, and the state of things in society. By redistributing the sensible the works of art influence the division of public space, the actions taken, and the type of participation in society. Through the work of art, the artist can deconstruct the superficial layers of social discourses and decipher them by revealing the state of things.

  Keywords: Political Art, the distribution of the sensible, Jacques Rancière, Dissensus, aesthetics
 • Correction of a Mistake: A Study on the Nature of a Text Called the Preface of Behzād’s Album and its Author
  Hanif Rahimi Pordanjani * Page 2

  For the first time, Qazwini and Bouvat published "Two unpublished documents related to Behzād" in 1914/1298 in Revue Du Monde Musulman, based on a copy of Nāmeh Nāmī in the National Library of Paris, one of which introduced as the preface to Behzād’s Album. Since then, many scholars have taken this issue for granted and referred to it as the preface of Behzād’s Album. Mohammad Taghī Dāneshpajooh was the first and only scholar who, according to Sām Mīrzā in the Tohfe Sāmī, considered the author of the text as Amīr Sūltān Ibrahīm Amīnī. After that, controversy arose among scholars over whether the text belonged to Khwāndamīr or Amīnī, but no one questioned the nature of the text itself or whether it was a preface. Therefore, the main issue of the present study is who is the author of the preface of Behzād’s Album? But before answering it, this question must be answered whether the text in Nāmeh Nāmī is a preface or not. The purpose of this study is to critique the historical texts of Persian art and the method of research is content analysis method. In order to give a logical and reasoned answer to the research question the researcher tried to examine the course of publishing the text as a preface and then analyzing its content and structure. The research findings focus on the content and structure of the text. In discussing the content, the title of the text was considered, which it seems that researchers have not paid attention to so far. Because the title states that this text is a description of the album, not the preface of the album. The next issue is the existence of a quatrain at the beginning of the text, which indicates that this text belongs to the reader. The text also mentions the list of artists in the preface of the album, which is another reason why the preface of the album was another text. The same text written by Ebrāhīm Amīnī and referred to by Sam Mirza. In the discussion of the structure of the text, its structure was matched with the structure of the prefaces before and after the text, and it was found that the text of Khwāndamīr lacks any Praise of God, Prophet and eulogy of Sūltān or Prince, list of artists, and conclusion. So the content and the structure of the text is not match with those common of a Preface of an Album. The results show that the text called the preface of Behzād’s Album is not a preface and is only a description of Behzād's Album by Khwāndamīr. Therefore, according to Sām Mīrzā’s report, the preface of Behzād’s Album was written by Amīnī, which its fate along with the Album aren’t known.

  Keywords: Preface to Behzād’s Album, Nāmeh Nāmī, Kamāl al-Dīn Behzād, Khwāndamīr, Amīr Sūltān Ibrahīm Amīnī
 • The Analysis of Form in Aesthetics as a Type of Sign System
  Kamran Paknejad *, Iraj Dadashi, Morteza Babakmoin, Amir Maziar Page 3

  All works of art include the common element of form as one of the most important aesthetic elements. At the same time, all forms and types of art have a variety of expressive forms that convey their semantic content through the media and sensory channels to the audience. In this sense, the aesthetic element of the form in works of art represents the most important features of sign systems. The structure of this element is compatible with Pierce's triple sign structure, namely representation, interpretation, and subject, and the process of forming the sensory experience of form, which is combined with interpretive notions in artwork, can also be formulated by Peirce's concept of abduction. Comparing aesthetic form with linguistic structures, the common expressive features as the double articulation and the information base can be seen as two sign systems shared by both language and art.Form in the artwork has textual and perceptual codes, and can also be analyzed within the framework of Jacques Fontaine's tensive process, an analytical model of the processes of the creation of meaning in the form of modern semiotics. Thus, the four patterns of the tensive process are also visible in the process of aesthetic perception. Analyzing these patterns in sacred architecture, minimal art, gallery art architecture, and the application of music in cinema, we examined the conformity of these patterns. By analyzing all the above-mentioned features presented in the text, it can be concluded that the aesthetic element of the form in works of art is also a type of sign system and can be well analyzed by classical and modern semiotic research methods. It should be pointed out that this research is an analytic-descriptive study.All works of art include the common element of form as one of the most important aesthetic elements. At the same time, all forms and types of art have a variety of expressive forms that convey their semantic content through the media and sensory channels to the audience. In this sense, the aesthetic element of the form in works of art represents the most important features of sign systems. The structure of this element is compatible with Pierce's triple sign structure, namely representation, interpretation, and subject, and the process of forming the sensory experience of form, which is combined with interpretive notions in artwork, can also be formulated by Peirce's concept of abduction. Comparing aesthetic form with linguistic structures, the common expressive features as the double articulation and the information base can be seen as two sign systems shared by both language and art. Form in the artwork has textual and perceptual codes, and can also be analyzed within the framework of Jacques Fontaine's tensive process, an analytical model of the processes of the creation of meaning in the form of modern semiotics.

  Keywords: Form, sign system, abduction, semiosis process, tensive process
 • Traces of shamanism in the rock art of western Iran;Case Study: Newly Found Golden LithographsKurdistan)
  Sara Sadeghi *, ARDESHIR JAVANMARDZADEH, Farzad Fyzi, Saeed Rahimi Page 4

  Shamanism is one of the ancient techniques of ecstasy and mystical journeys in the cultures of different eras, which focuses on the character of the shaman. This religion can be studied from the perspectives of psychology, sociology or ethnography. In the following research, the reflection of the basic forms of this ritual in the images of the newly discovered golden lithographs of Kurdistan is examined and analyzed. Research on shamanism covers most theoretical areas, and the study of its reflection on the arts in general and lithographs in particular is lacking. The research questions are: 1. What is the nature of Qorveh's golden motifs and what does it have to do with shamanism? 2. What period does the time period for paying for the designs belong to? The research method is descriptive-analytical and historical and the evidence has been collected in the field and completed using library information. The results show that among the scenes of newly discovered motifs in the study area, motifs such as dancing human beings, mountain goats in ascending position, human motifs whipping in order to dominate the hunting spirit and geometric motifs such as wheels, reflections and manifestations of Early shamanism is in gold lithographs. By comparing the motifs of Zarrineh lithographs in terms of style, technique and themes used with rock motifs of other regions, especially the areas around the Iranian plateau and beyond, the second millennium BC can be suggested for its history. The results of this study cast doubt on theories based on the randomness and incomprehensibility of rock designs. The results of this study cast doubt on theories based on the randomness and incomprehensibility of rock designs. ctions and manifestations of Early shamanism is in gold lithographs. By comparing the motifs of Zarrineh lithographs in terms of style, technique and themes used with rock motifs of other regions, especially the areas around the Iranian plateau and beyond, the second millennium BC can be suggested for its history. The results of this study cast doubt on theories based on the randomness and incomprehensibility of rock designs. ctions and manifestations of Early shamanism is in gold lithographs. By comparing the motifs of Zarrineh lithographs in terms of style, technique and themes used with rock motifs of other regions, especially the areas around the Iranian plateau and beyond, the second millennium BC can be suggested for its history. The results of this study cast doubt on theories based on the randomness and incomprehensibility of rock designs. ctions and manifestations of Early shamanism is in gold lithographs. By comparing the motifs of Zarrineh lithographs in terms of style, technique and themes used with rock motifs of other regions, especially the areas around the Iranian plateau and beyond, the second millennium BC can be suggested for its history. The results of this study cast doubt on theories based on the randomness and incomprehensibility of rock designs.

  Keywords: Shamanism, Lithography, Zarrineh, dance, listening, mountain goat
 • Strengthen the sense of empathy through museum objectsCase study: Simulation with another, showing a mile in my shoe (Museum of Empathy)
  Maryam Fadaei Tehrani *, Ahmad Nedaei Fard, Mehrangiz Peyvastegar Page 5

  In museums, any influence is made by the interaction of objects, and new themes and forms of drama are one of the most important ways to strengthen emotions with the aim of changing social behaviors, which is called empathy.Empathy is one of the most important skills that can be strengthened in the human environment with the tools of narration and in a mental physiological process.One of these environments is the Museum of Empathy, which provides an experience for people to engage with the problems of society on an emotional level.The purpose of this article is to introduce empathy as a human ability to achieve the social goals of the museum.It is also the recognition of the elements that play an effective role in the behavioral changes of individuals in the path of empiricism with the object.The theoretical approach is simulation with another and the research method is descriptive-analytical based on case study.And data collection is done through the library and the site of the Museum of Empathy.Article queries include the following:How do museum objects enhance empathy?How does empathy in a museum change social behaviors?The results of this article show that the physical and theatrical forms of objects do not create a reaction alone, but the emotional-cognitive relationship between the person and the object that plays an effective role in changing social behaviors due to empathy.From the beginning of the museum until now, there have been different definitions of the tasks of museums, the most important of which is now based on social influence. According to George Hein, the three main purposes of museums include; Education is the experience of the aesthetics of objects, the social influences of which; The issue of social impact is more important.Community issues; It has always been considered by museums and its history dates back to the 19th century.Because artists have always tried to change the various styles and methods of production and performance, it has caused emotional sensory stimulation of human beings in order to have the greatest impact on conveying the message of works and objects.In the past, any influence at different levels of museums was done using simple texts and theatrical strategies, and the central object was more important until entering the contemporary world, new opportunities were provided for empiricism with objects and helped museums with a variety of subjects. Demonstrate past communication methods and take big steps to address the issues and problems of society.One of these museums is the Museum of Empathy, which seeks to help people find the conceptual content of an object (shoe) that seeks to change social behaviors by engaging them in an intellectual process. So far, various issues have been raised in relation to objects, audiences, museums, and revisions of the tasks and expectations of museums, which are all a result of the changing perspective of society and the artistic taste of artists in producing works and displaying objects.

  Keywords: Museum of empathy, empathy, empathy with objects, simulation with another, showing a mile in my shoes
 • Explaining the components of cloud drawing in the works of Sultan Mohammad
  Aboulfazl Abdollahie Fard, Zeinab Niknasab * Page 6

  One of the outstanding Iranian painting schools is Safavid Tabriz School represented by a prominent artist such as Sultan Mohammad. Sultan Mohammad, an Iranian painter active in the tenth century hejri qamari (first half of the sixteenth century milady) is one of the most prominent masters of the founding of the second school of Tabriz, who has taken a great step in advancing and promoting the art of painting and has reached its highest level. He was unique among other masters of Tabriz in terms of imagination and skill in complex compositions, clever coordination of colors and measured details. He was inspired by nature and the surrounding space in creating his works and the elements of nature around him. By the power of imagination, genius and unique visual language, he has taken a great step in promoting the art of painting and cloud drawing as one of the seven principles of Iranian painting perfected in his works. Sultan Mohammad has worked creatively and purposefully on the subject of cloud drawing. Cloud has concepts in harmony with the composition and subject matter of the painting in his works which necessitates a more careful examination of his cloud drawing. Sometimes, depending on the artist's creativity and in harmony with the subject of the story, they take on special effects or are seen in a special and different way, and in some cases in harmony with The elements and other motifs of the image help to understand the meaning and concept of the story. The aim of this article is to study the style of Sultan-Mohammad cloud making in his ten e works while introducing his innovative aspects and masterful innovations in this field to examine the form and concept of cloud in these works. Accordingly, the following questions are arisen: 1) How is the cloud depicted in the works of Sultan-Muhammad? 2) What are the innovations of Sultan Mohammad's style of painting as an innovative artist? The research method is descriptive-analytical and the data collection method is documentary.Findings indicate that in the subject of cloud and cloud-making, Sultan Mohammad was creative and implemented the most beautiful forms. In his paintings, he has considered the unity and solidarity in the cloud and clearly used Islamic-clouds which induces a sense of dynamism and fluidity in the cloud. Sultan-Mohammad clouds are close to the general shape of the dragon's body and evoke the twisting of the dragon's body in the mind. He has used cryptic symbols and according to their visual power, which indicates his genius. In one of these works, he has employed two symbols of the dragon and Simorgh, in the form of a cloud to show the concept of the opposition between good and evil.

  Keywords: Sultan Mohammad, cloud drawing, cloud, painting, Tabriz School