فهرست مطالب

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - سال سیزدهم شماره 59 (زمستان 1400)
 • سال سیزدهم شماره 59 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مجیدرضا خداوردیان*، سید داود حاجی میررحیمی، شهرام مقدس فریمانی، سهیل قائم مقامی، امید جمشیدی صفحات 11-32

  درچند دهه اخیر وزارت جهاد کشاورزی، آموزش های مهارتی غیر رسمی بهره برداران را با هدف اشاعه فناوری های نوین برگزار می کند، لذا این پژوهش باهدف تاثیرآموزش های غیررسمی مهارتی بهره برداران دام و دامپزشکی استان البرز انجام شده است.. روش این پژوهش علی- مقایسه ای بوده و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته درقالب طیف پنج رتبه ای لیکرت گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت کنندگان دوره های آموزشی مهارتی بهره برداران در زمینه دام و دامپزشکی استان البرز طی سال های 1398و1399 تشکیل دادند) 1114 (N=.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 212 برآورد شد. به منظورگزینش نمونه ها از روش تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با نظرسنجی از متخصصان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تامین شد. همچنین به منظور تعیین پایایی باستفاده از روش آزمون پیش آهنگ واجرای پرسشنامه ها توسط یک گروه 30 نفره از جامعه آماری خارج از حجم نمونه و محاسبه مقدارهای ضریب تتای ترتیبی (98/0- 81/0 θ =)با استفاده ازنرم افزارR انجام شد. یافته های رگرسیون ترتیبی گویای این است که ازبین ویژگی های دوره آموزشی ،آموزشگر، محتوا ، آزمون متغییر های " میزان ساعت های عملی دوره، آسانگری و قابل درک بودن مطالب، میزان مهارت عملی مربی و میزان استفاده از بازدیدهای علمی و تخصصی در طول دوره "درسطح معنی داری 5 % و میزان مهارت عملی مربی در سطح1 % در مدل باقی ماندند. همچنین نتایج آزمون نافراسنجه ویلکاکسون نشان داد.در پنج شاخص افزایش دانش فنی بهره برداران، افزایش مهارت بهره برداران، افزایش درآمد و بهبود معیشت بهره برداران، بهبود وضعیت انگیزش و رضایت شغلی و افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات بین پیش از شرکت در دوره و پس از آن اختلاف معنی دار آماری در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد.

  کلیدواژگان: اثربخشی، بهره بردار کشاورزی، آموزش های غیررسمی مهارتی، دام ودامپزشکی
 • علیرضا نعمتی*، آرزو مختاری حصاری صفحات 33-57

  هدف اصلی این تحقیق، تحلیل چالش ها و راهکارهای به کارگیری یادگیری سیار در ارایه خدمات آموزشی به کشاورزان می باشد. روش این پژوهش کمی بوده و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان اداره جهادکشاورزی در استان آذربایجان-شرقی (429 N =) بودند. بر اساس فرمول کوکران، شمار 202 تن به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی شکلی و روایی همگرا استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که میانگین واریانس استخراج شده برای سازه های مورد بررسی قابل قبول بوده است (AVE≥0.550). همچنین، مقدار پایایی ترکیبی برای همه سازه ها مناسب بود (CR≥0.802). داده ها با استفاده از SPSS20 و AMOS21 تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین چالش، به رسمیت نشناختن نظام یادگیری سیار توسط مراکز آموزش کشاورزی است. همچنین، عامل های زیرساخت، مهارت و مشارکت، روانشناختی، فنی (سخت افزار و نرم افزار)، دانش و اطلاعات، هزینه ها و نبود توان اقتصادی، 62 درصد از واریانس چالش های به کارگیری یادگیری سیار در ارایه خدمات آموزشی به کشاورزان را تبیین نمودند.در نهایت، راهکارهای حمایتی، زیرساختی، مدیریتی، نگرشی و آموزشی به ترتیب به عنوان راه حل هایی برای پاسخگویی به چالش های موجود در بکارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی به دست آمد.

  کلیدواژگان: نمایه واژگان: یادگیری سیار، آموزش کشاورزی، چالش ها، راهکارها
 • محمدرضا محبوبی*، عطیه یاورزاده، محمدشریف شریف زاده صفحات 58-78

  در شرایط کنونی مدیریت دانشگاه ها با چالش جذب دانشجویان و لزوم برخورداری آنان از داشتن تصویر ذهنی متمایز از دانشگاه در بازار رقابت آموزش عالی رو به رو هستند. این تحقیق کاربردی با هدف بررسی تاثیر تصویر ذهنی دانشجویان از نمانام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر ادراک و انتظار آنان از کیفیت خدمات آموزشی و با استفاده از دیدمان تحقیق کمی بر پایه بررسی میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل 500 تن از دانشجویان در سال تحصیلی 1399-1400 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب و استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 216 تن از آنان به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی شکلی آن با استفاده از نظر گروهی از متخصصان تایید شد. پایایی آن با استفاده از پیش آزمون و ضریب تتای ترتیبی تایید شد (0.928, 0.889 and 0.919=Ө). تفاوت ادراک ها و انتظارهای پاسخگویان از کیفیت خدمات تحصیلی با استفاده از آزمون ویلکاکسون نشان داد در بیشتر موارد میانگین ادراک های پاسخگویان بیشتر از میانگین انتظارهای آنان از کیفیت خدمات تحصیلی است. یافته های آزمون همبستگی اسپرمن نشان داد بین ادراک های پاسخگویان از کیفیت خدمات تحصیلی و تصویر ذهنی آنان از نمانام دانشگاه، رابطه منفی و معنی دار؛ اما بین انتظارهای پاسخگویان از کیفیت خدمات تحصیلی و تصویر ذهنی نمانام دانشگاه، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج رگرسیون ترتیبی، از نظر ادراک از کیفیت خدمات تحصیلی، عامل های کیفیت نظام اداری، کیفیت محیط فیزیکی و کیفیت امکانات پشتیبانی تاثیر منفی و عامل کیفیت تحول آفرینی تاثیر مثبت و از نظر متغیر انتظارها از کیفیت خدمات تحصیلی، عامل های کیفیت محیط فیزیکی، کیفیت محوری آموزش و کیفیت امکانات پشتیبانی تاثیر مثبت و عامل کیفیت تحول آفرینی، تاثیر منفی بر تصویر ذهنی دانشجویان از نمانام دانشگاه دارند.

  کلیدواژگان: کیفیت آموزشی، خدمات تحصیلی، نمانام، آموزش عالی کشاورزی
 • هدی ایزدی*، سید محمود حسینی، علی اسدی، امیر علم بیگی صفحات 79-104

  رتبه و ارزیابی عملکرد موسسات آموزش عالی عمدتا با توجه به ماموریت های آموزش و پژوهش ارزیابی می شود. چرا که شاخص های ارزیابی از این ماموریت ها به همراه ابزارها و فنون ارزشیابی از آن ها قبلا شناسایی شده است؛ اما ارزشیابی از ماموریت سوم به تاخیر افتاده است و شاخص های ارزیابی و تکنیک های آن مشخص و شفاف نیست. هدف پژوهش حاضر شناسایی، تعریف و انتخاب نشانگرهای ارزیابی ماموریت سوم دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی و تعیین معیارهایی برای ارزیابی این نشانگرها است. این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی پس از انجام مطالعه کیفی و بهره گیری از روش دلفی طی چهار مرحله، به منظور تایید شاخص ها و معیارهای استخراج شده به انجام مطالعه کمی می پردازد. مطابق با نتایج تحقیق شاخص یا نشانگرهای ماموریت سوم در شش بعد شامل پژوهش های مشترک و ارایه مشاوره، استفاده از امکانات دانشگاه، تجاری سازی و فعالیت های کارآفرینانه، تبادل دانش و انتشارات غیر دانشگاهی، شبکه سازی و تعامل عمومی و ترویج و تسهیل گری قرار می گیرد که مقبولیت هر یک توسط سیزده معیار اندازه گیری می شود. ماموریت سوم در دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی یک رویکرد چندوجهی فراتر از بعد کارآفرینانه بوده و توانایی پاسخ گویی به نیازهای ذینفعان متنوع جامعه کشاورزی را دارد.

  کلیدواژگان: دانشگاه، ماموریت سوم، شاخص، سنجش
 • مهناز امیر امینی خلف لو، علی اکبر خسروی بابادی*، حمیدرضا رضازاده بهادران، پرویز بیات، علیرضا حسنی بافرانی صفحات 105-124

  یکی از ابزارهای افزایش توانمندی زنان تسهیلگر، آموزش است. به این دلیل این پژوهش برای بررسی عامل‏های آموزشی موثر بر توانمندسازی زنان تسهیلگر روستایی در استان‏های بوشهر و هرمزگان انجام گردید. این تحقیق به لحاظ گردآوری و تحلیل داده ‏ها، میدانی و از نظر امکان و توان کنترل متغیرها، علی همبستگی است. این تحقیق در سال 1398 انجام و محل اجرای آن استانهای بوشهر و هرمزگان بود. جامعه آماری تحقیق850 نفر از زنان تسهیلگر روستایی ساکن در دو استان بوشهر و هرمزگان (850N=) و حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی مورگان، 285 نفر به دست آمد (285n=). روایی شکلی پرسشنامه توسط نظرخواهی از اعضای هییت علمی دانشگاه در رشته های توسعه و ترویج کشاورزی و کارشناسان جهاد کشاورزی، و روایی همگرا از طریق محاسبه ی CR=0.60 و AVE=0.73 تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار R و محاسبه ی ضریب تتای ترتیبی برای بخش های مختلف پرسشنامه (Ө =0/73-0/88) بدست آمد. برای پردازش داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، گویای آن است که عواملی زمینه ای هم چون اعتقاد مسیولان به توانایی های علمی زنان تسهیلگر روستایی، نگرش مثبت به امر آموزش و توانمند سازی زنان روستایی، وجود برنامه مشخص و مدون آموزشی طبق نیاز سنجی و اقلیم شناسی منطقه مورد هدف زنان تسهیلگر و وجود تشکل های کارآمد آموزشی زنان تسهیلگر روستایی به عنوان بستر های مهم در افزایش توانمندی زنان تسهیلگر هستند و موقعیت علی و شرایط زمینه ای آموزش می‏توانند تا 43 درصد از تغییر پذیری های توانمندی زنان تسهیلگر ترویج کشاورزی را تبیین کنند که در این بین در ارتقایی توانمندی زنان تسهیلگر روستایی، مولفه های روش های آموزش و شرایط زمینه ای آموزش بیشترین تاثیر مثبت را دارند.

  کلیدواژگان: آموزش زنان، تسهیلگر روستایی، توانمندسازی
 • غلامرضا احمدی*، نوذر منفرد، رحمت یحیی نژاد عزیزی صفحات 125-145

  این پژوهش در پی آن بود تا مشخص کند سرمایه فکری به چه میزان بر عملکرد محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران در زمینه آموزش مرکبات کاران تاثیر میگذارد. هدف از اجرای پژوهش، شناسایی ابعاد عملکرد آموزشی محققان معین دراین زمینه و بررسی تاثیر سرمایه فکری بر آن بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر دیدمان از نوع تحقیقات توصیفی از نوع اکتشافی به شمار م یآید. جامعه آماری نیز شامل همه ی محققان معین به شمار 146 نفر بود که از این میان، با استفاده از فرمول کوکران، 110 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند و با فرمول تخصیص متناسب، سهم هر مرکز در هر شهرستان از حجم نمونه تعیین و محاسبه شد. برای گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بر مبنای مدل بونتیس و هالند و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد آموزشی استفاده شده است. برای تحلیل داد ه ها از ماتریس همبستگی، تحلیل عاملی تشخیصی، استفاده SMART-PLS وایازی (رگرسیون)ترتیبی و روش مدلیابی معادله های ساختاری، با بهره گیری از نرم افزار شد. یافته ها نشان دادند که، ساختار عاملی و مدل اندازه گیری طراحی شده برای اندازه گیری عاملها با داده ها 0 و مقدار / از برازندگی خوبی برخوردار بودند. ضریب مسیر سرمایه فکری بر عملکرد محققان معین، برابر با 245 سرمایه فکری بر عملکرد محققان P =0/ 2 بوده است. تحلیل مسیر نشان داد در سطح خطای 05 / برابر با 637 t معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران در زمینه تولید مرکبات تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، عملکرد آموزشی، پژوهشگران معین
 • شهپر گراوندی*، نگین ملکی صفحات 146-159
  بکارگیری کشاورزی دقیق امروز به یک ضرورت انکارناپذیر در بخش کشاورزی تبدیل شده است. توجه به این موضوع در تعاونی های دانشجویی از جنبه مهارت افزایی و آموزش دانشجویان از اهمیتی دو چندان برخوردار می باشد. مقاله حاضر سعی دارد به بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی دانشجویی 4802 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در خصوص کشاورزی دقیق بپردازد. جامعه مورد مطالعه، اعضای تعاونی دانشجویی فعال در سال 1400 بودند (N=121) که تعداد98 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. بر طبق یافته ها، وضعیت دانشی دانشجویان در مورد کشاورزی دقیق در سطح پایینی قرار دارد (میانگین 80/1 و انحراف معیار 85/0). همچنین نتایج نشان داد افراد مورد مطالعه، سامانه موقعیت یاب جهانی GPS، فناوری های مرتبط با نقشه های عملکرد محصول، اندازه گیری نقطه به نقطه محصول، تجهیز ماشین های موجود به سامانه های کنترل اتوماتیک و فناوری های مرتبط با نقشه های علف هرز را به عنوان مهم ترین نیاز آموزشی خود عنوان نموده اند. نتایج مدل رگرسیونی نیز نشان داد حدود 71 درصد از تغییرات نیاز آموزشی اعضای تعاونی توسط متغیرهای: شرکت در دوره های آموزشی و دسترسی به منابع اطلاعاتی تبیین می شود. از این رو پیشنهاد می شود با راهکارهایی همچون: برگزاری دوره های و کارگاه های آموزشی، تشکیل گروه های تلگرامی و واتساپی، دعوت از متخصصان و .. نسبت به تقویت این مهارت در دانشجویان کشاورزی کمک نمود.
  کلیدواژگان: کشاورزی دقیق، نیاز آموزشی، نیازسنجی، دانشجویان کشاورزی، تعاونی دانشجویی
 • سید عبدالحمید هاشمی ساداتی، اسماعیل کرمی دهکردی*، یحیی تاجور، سید حسین میرموسوی صفحات 160-185

  سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم نیازمند دانش مناسب است. هدف این پژوهش شناخت تاثیر برنامه های آموزشی ترویج و ادراک تغییر اقلیم بر دانش سازگاری مرکبات کاران بود. دیدمان این پژوهش کمی و تحقیقی کاربردی بوده و از روش علی-مقایسه ای استفاده شد. داده ها با کاربرد مصاحبه های ساختارمند از طریق پرسشنامه در سال 1400-1399 گردآوری شدند. حجم نمونه با کاربرد فرمول کرجیسی و مورگان 276 نفر از 99897 باغدار مرکبات استان مازندران تعیین شد و با کاربرد روش نمونه گیری چندمرحله ای گزینش شدند. دانش و ادراک باغ داران و دسترسی آنان به برنامه های ترویجی با مقیاس ترتیبی اندازه گیری شدند. روایی پرسشنامه توسط چندتن از متخصصان دانشگاهی و پژوهشگران و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون پیشاهنگ با 30 نفر از باغ داران بررسی شد و تحلیل مقدار ضریب تتای ترتیبی (0/92) برای شاخص دانش در بررسی نهایی تایید شد. داده ها از طریق آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون ترتیبی با کاربرد نرم افزار SPSS تحلیل شدند. از دید باغ داران، باغ های مرکبات در برابر نوسان های اقلیمی حساسیت و آسیب پذیری بالایی داشتند. دانش باغ داران در مورد راهکارهای بلندمدت و کوتاه مدت در برابر تغییرپذیری های اقلیمی به ترتیب درسطح کم و متوسط ارزیابی شد. دسترسی باغ داران به مروج ها و رسانه های ارتباط ها جمعی تاحدی و به برنامه های گروهی ترویج در حدکم وجود داشت، ولی کسب اطلاعات اقلیمی از آنان در سطح کم بود. بین میزان ارتباط باغ داران با هر یک از کنشگران نظام دانش کشاورزی و میزان کسب اطلاعات از آنان همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت. احتمال تغییرسطوح متغیر وابسته در رگرسیون ترتیبی نشان داد که دانش باغ داران تحت تاثیر معنی دار ادراک از رخداد تغییرپذیری های اقلیمی سرمازدگی (2/394=R2Pseudo) و افزایش دما (0/580=R2Pseudo)، کسب اطلاعات از پژوهشگران (1/473=R2Pseudo)، و برنامه های رادیویی و تلویزیونی (1/060=R2Pseudo) است. گسترش و تقویت برنامه های گروهی و جمعی ترویج، تعامل های بین پژوهشگران و کشاورزان، و برنامه های مروج ها در مورد شناخت و سازگاری با تغییر اقلیم پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: دانش تاب آوری، برنامه های ترویج، آموزش، سازگاری با تغییر اقلیم، دانش مرکبات کاران
 • محمدرضا زرگران خوزانی* صفحات 186-202

  آموزش و پرورش نیروی انسانی یکی از ارکان بنیادین و مهم در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و سیاسی به شمار می رود و داشتن انگیزه برای یادگیری این نیروی انسانی بسیار با اهمیت است. با توجه به این مهم که گزینش رشته تحصیلی از مهم ترین مسیله هایی است که در دوره متوسطه مطرح می شود، هدف از این پژوهش درک میزان گرایش به گزینش رشته در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش کشاورزی دانش آموزان روستایی پایه نهم و عامل های اثر گذار بر آن بوده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت جزء پژوهش های کمی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل1370 نفر دانش آموزان پایه نهم پسر روستایی شاغل به تحصیل در مرکزهای آموزشی متوسطه اول شهرستان شوشتر در سال تحصیلی1401-1400بوده حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با اختصاص متناسب 300 تن گزینش شدند. ابزار گردآوری اطلاعات؛ پرسشنامه انگیزه تحصیلی بوده و روایی و محتوایی پرسشنامه توسط استادان و متخصصان امر تایید شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف این پرسشنامه بین 72/0و 92/0 محاسبه شده است. یافته های توصیفی این پژوهش نشان داد که 3/23 درصد از دانش آموزان مورد بررسی علاقه مند به ادامه تحصیل در هنرستان کشاورزی می باشند و 7/76 درصد علاقه ای به گزینش رشته کشاورزی نداشتند. نتیجه تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد که متغیرهای عامل اجتماعی، عامل سیاسی، تجربه کار کشاورزی، احساس تعلق به روستا، میزان رضایت از زندگی در روستا، علاقه مندی به کار کشاورزی نقش مثبت و عملگرایی و عامل اقتصادی نقش منفی در انگیزه دانش آموزان روستایی نسبت به ادامه تحصیل در رشته کشاورزی داشتند.

  کلیدواژگان: کشاورزی، دانش آموزان روستایی، ادامه تحصیل، اشتغال روستایی
|
 • Majidreza Khodaverdian *, Seyed Davood Hajimirrahimi, SHAHRAM MOGHADDAS FARIMANI, Soheil Ghaemmaghami, Omid Jamshidi Pages 11-32

  In recent decades, the Ministry of Agriculture-Jahad has been holding informal skill trainings for farmers with the aim of extension of new technologies. The sample size was estimated to be 212 using the Cochran's formula. In order to select the samples, stratified random sampling method with proportional assignment was used. The validiy of the instrument was evaluated by panel of experts including specialists of the Agricultural Research, Education . For determining the reliability of the research instrument, the pioneer test method and completing the questionnaires by a group of 30 people, outside from the statistical population and calculating the values of the ordinal theta coefficient θ = 0.81-98 . Ordinal regression findings indicate that among the characteristics of the training course, instructor and content, variables amount of practical hours of the course, ease and comprehensibility of content, the amount of practical skills of the instructor and the amount of use of scientific and specialized visits in duration of the course” remained at the level of significance of 5% and the practical skills of the instructor remained at the level of 1% in the model. Also, the results of nonparametric Wilcoxon test showed that in five indicators, increasing the technical knowledge of users, increasing the skills of users, increasing income and improving the livelihood of users, improving motivation and job satisfaction and increasing quantitatively and improving the quality of products, there are statistically significant difference between before and after participation in the courses at the 99% confidence level

  Keywords: : Job Satisfaction, livelihood improvement, Informal Skills Training, Livestock, Veterinary Training, Alborz province
 • Alireza Nemati *, Arezo Mokhtari Hesari Pages 33-57

  The main objective of this research is to analyze the challenges and solutions of Using mobile learning in providing educational services to farmers.The methodology of this study is quantitative and it is an applied research. The statistical population of the study was agriculture experts in East Azerbaijan province (N = 429). Based on the Cochran Formula, a sample size of 202 was estimated by cluster sampling method. Formal validity and convergent validity were used to assess the validity of the questionnaire. The results of confirmatory factor analysis showed that the mean of variance extracted was acceptable for the studied structures (AVE≥0.550). Also, the combined reliability value was suitable for all structures (CR≥0.802). Data were analyzed using by SPSS20 and AMOS21 soft wares. The results showed that the most important challenge is the non-recognition of the mobile learning system by agricultural training centers. Also, infrastructure, skills and participation, psychological, technical (hardware and software), knowledge and information, costs and lack of economic power, 62% of the variance of the challenges of using mobile learning in presentation Explained educational services to farmers. Finally, supportive, infrastructural, managerial, attitudinal and educational strategies were developed as solutions to meet the challenges of applying mobile learning in agricultural education, respectively.

  Keywords: index Terms: Mobile Learning, Agricultural education, Challenges, solutions
 • Mohammad Reza Mahboobi *, Atieh Yavarzadeh, Mohammad Sharif Sharifsharifzadeh Pages 58-78

  In the current situation, the management of universities are facing the challenge of attracting students and the need for them to have a different mental image of the university in the competitive market of higher education. This applied research was conducted to investigate the effect of students' mental image of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources on their perception and expectation of the quality of educational services and was performed using a quantitative research method based on the survey. The statistical population of the study was composed of 500 students. The Krejcie and Morgan table was used to determine the sample size and 216 students were selected by the stratified random sampling method as the study sample. The research instrument was a questionnaire whose validity was confirmed by a group of experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by pretest and Teta coefficient (Ө = 0.928, 0.889, and 0.919). The differences between respondents' perceptions and expectations of the quality of educational services using the Wilcoxon test showed that in most cases, the average perceptions of respondents are higher than their average expectations of the quality of educational services. Findings of the Spearman correlation test showed that there is a negative and significant relationship between respondents' perceptions of the quality of academic services and their mental image of the university brand, but there is a positive and significant relationship between respondents' expectations of the quality of academic services and their mental image of the university brand.

  Keywords: Quality of Education, Educational services, Brand, Agricultural higher education
 • Hoda Izadi *, Mahmood Hoseini, Ali Asadi, Amir Alambaigi Pages 79-104

  The purpose of this study is to identify, define and select evaluation indicators for the third mission of the faculties of agriculture and natural resources and to determine criteria for evaluating these indicators .This research uses a combined approach after conducting a qualitative study and using the Delphi method in four stages, in order to confirm the extracted indicators and criteria, conduct a quantitative study. According to the research results, the indicators of the third mission in seven dimensions include: conducting joint research and consulting, use of university facilities, commercialization and entrepreneurial activities, knowledge exchange and non-academic publications, networking and public interaction and promotion and Facilitation is placed, the acceptability of each being measured by thirteen criteria. According to the findings of the present study, the third mission in the faculties of agriculture and natural resources is a multifaceted approach beyond the entrepreneurial dimension and has the ability to meet the needs of diverse stakeholders in the agricultural community

  Keywords: University, The third mission, indicator, Test
 • Mahnaz Amiramini Khalafloo, Aliakbar Khusravibabadi *, Hamidreza Rezazadehbahaderan, Parviz Bayat, Alireza Hasanibaferani Pages 105-124

  Education is one of the tools to increase the empowerment of women facilitators. For this reason, this study was conducted to investigate the educational factors affecting the empowerment of rural women facilitators in Bushehr and Hormozgan provinces. This research is field in terms of data collection and analysis and is causal in terms of possibility and ability to control variables. The period of this research was 2019 and the place of its implementation was Bushehr and Hormozgan provinces. The statistical population of the study is 850 rural women facilitators living in the two provinces (N = 850) and the sample size was 285 (n = 285) according to the Krejcie-Morgan table. The results of confirmatory factor analysis showed that they are underlying factors as one of the important contexts in increasing the empowerment of women facilitators such as officials' belief in the scientific abilities of rural women facilitators, positive attitude towards education and empowerment of rural women. According to the needs assessment and climatology of the target area of women facilitators and the existence of efficient educational organizations of rural facilitators and the causal situation and background conditions of education can explain up to 43% of the variability of capabilities of women facilitators of agricultural extension. In the meantime, the components of training methods and the background conditions of education have the most positive impact on promoting the empowerment of rural women facilitators.

  Keywords: Women', s education, rural facilitator, Empowerment
 • Gholam Reza Ahmadi *, Nozar Monfared, Ramat Yahya Nejad Azizi Pages 125-145

  Tof citrus education of researchers at the Mazandaran Agricultural Research and Training Center This study sought to determine the extent to which intellectual capital affects the performance of researchers in the Mazandaran Agricultural Research and Training Center in the field of citrus training. This research is considered as an exploratory descriptive research in terms of applied purpose and as a descriptive research in terms of visibility. The statistical population also included all helper researchers, numbering 146 people, of which, using Cochran's formula, 110 people were selected as a sample, and with the proportional allocation formula, the share of each center in each city from the sample volume was determined and calculated. To formulate the theoretical framework of the research, the method of documentary study and search through electronic sources and to collect data through interviews and standard intellectual capital questionnaire based on Bontis and Holland model and a researcher-made questionnaire of educational performance has been used. For data analysis, correlation matrix, diagnostic factor analysis, sequential regression and modeling of structural equations were used using SMART-PLS software. The results showed The coefficient of intellectual capital path on the performance of helper researchers was equal to 0.245 and the value of t was equal to 2.637. Path analysis showed that at the error level of P = 0.05, intellectual capital has a positive and significant effect on the performance of researchers in the Mazandaran Agricultural Research and Training Center in the field of citrus production.

  Keywords: Human Capital, structural capital, communication capital, educational performance, helper researchers
 • Shahpar Geravandi *, Negin Maleki Pages 146-159
  The use of precision agriculture has become an undeniable necessity in the agricultural sector today. Paying attention to this issue in student cooperatives is doubly important in terms of skills development and student education. The present article tries to examine the educational needs of the members of 4802 Student Cooperatives of Razi University of Agriculture and Natural Resources regarding precision agriculture. The study population was active student cooperative members in 1400 (N = 121), 98 of whom were studied using stratified sampling method with proportional assignment. Data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed by experts and Cronbach's alpha. Data analysis using Burich model showed that students' knowledge about precision agriculture is at a low level (mean 1.80 and standard deviation 0.85). The results also showed that the subjects studied GPS global positioning system, technologies related to product performance maps, point-to-point measurement of the product, equipping existing machines with automatic control systems and technologies related to weed maps. They have stated as their most important educational need. The results of the regression model also showed that about 71% of the changes in the educational needs of cooperative members are explained by the variables: participation in training courses and access to information resources. Therefore, it is necessary to help strengthen this skill in agricultural students through strategies such as: holding courses and workshops, forming telegram and WhatsApp groups, inviting specialists, and so on..
  Keywords: Precision agriculture, Training needs, need assessment, Agricultural S tudents, S tudent's Cooperative
 • Seyed Abdolhamid Hashemi Sadati, Esmail Karamidehkordi *, Yahya Tajvar, Seyed Hossein Mirmousavi Pages 160-185

  Adaptation to climate change requires appropriate knowledge. This study identifies extension programs effects and citrus farmers’ perception regarding adaptation to climate change on their knowledge. The research used a quantitative and explanatory perspective. The data were collected using interviews with a sample of 276 out of 99897 citrus farmers in the Mazandaran Province in 2021, selected by a multi-stage sampling technique. Farmers’ knowledge, perception, and access to extension programs were measured through ordinal-scaled questions. The questionnaire validity was evaluated by academic staff and researchers and its reliability was assessed using a pilot study with 30 farmers and the ordinal coefficient theta (θ = 0.92) for farmers’ knowledge. The data were analyzed using SPSSWin software and applying descriptive statistics, correlation coefficients, and ordinal regression. Results showed farmers perceived their citrus orchards’ high vulnerability to climate variability. Farmers' knowledge regarding long-term and short-term strategies to adapt to climate change was low and moderate respectively. Farmers had moderate access to extension agents and mass media and had poor access to group-based extension programs, but obtained low information on climate change from them. A significant correlation was between farmers’ communication and their information obtained. The odds ratios of the regression showed farmers' knowledge was explained by their perceptions of climate change vulnerability (R2Pseudo=2.394) and increased temperature (R2Pseudo=0.580), information obtains from researchers (R2Pseudo=1.473), and access to mass media (R2Pseudo=1.060). Policies are proposed to expand and strengthen the group-based and mass media extension programs, the interactions between researchers and farmers, and agricultural extension agents’ programs.

  Keywords: Resilience knowledge, extension programs, Education, adaptation to climate change, citrus farmers&rsquo, knowledge
 • Mohammad Reza Zargaran Khouzani * Pages 186-202

  the purpose of this study was to understand the tendency to choose a field in technical and professional branches and agricultural skills of ninth grade rural students and the factors affecting it. This research is a component of combined research in terms of nature and applied in terms of purpose. The statistical population of this study includes 1370 ninth grade students of rural boys working in the first secondary educational centers of Shushtar city in the academic year 1401-1400. The sample size was determined using Cochran's formula and using stratified random sampling method with a proportional allocation of 300 people.Were chosen Data collection tools; Nemati Academic Motivation Questionnaire (1399) and the validity and content of the questionnaire has been confirmed by professors and experts. Cronbach's alpha coefficient for different parts of this questionnaire was calculated between 0.72 and 0.92. Descriptive findings of this study showed that 23.3% of the students are interested in continuing their education in agricultural vocational school and 76/7 % were not interested in choosing agriculture. There was a positive and significant relationship between personal characteristics, social factor, and political factor, economic factor, challenging and tolerating ambiguity with the motivation of rural students to continue their education in agricultural vocational school. The results of sequential regression analysis showed that the variables of social factor, political factor, agricultural work experience,

  Keywords: agricultural, Rural Students, continuing education, rural employment