فهرست مطالب

آینده پژوهی شهری - سال دوم شماره 1 (بهار 1401)

نشریه آینده پژوهی شهری
سال دوم شماره 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید لندران اصفهانی، مهسا رحیمی لنجی* صفحات 1-15

  گردشگری یکی از صنعت های روبه رشد دنیا است که بحران کرونا به شدت روی آن تاثیر منفی گذاشته است در سالهای گذشته اقتصاد جهانی شاهد رشد بسیار چشمگیر صنعت گردشگری بوده است؛ این صنعت توانست با پشت سر گذاشتن تحولات طولانی مدت و همراه با موفقیت، مسیر پرباری را با یک دهه رشد از زمان بحران مالی جهانی سپری نماید. اما، این رشد و پویایی با شیوع و همه گیری جهانی بیماری کرونا دچار اختلال شدید شد. هدف تحقیق حاضر، نقش تاثیر کرونا بر وضعیت گردشگری شهر اصفهان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها، اسنادی و میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری، شهروندان ساکن شهر اصفهان است. نمونه های انتخاب شده با استفاده از روش کوکران 351 نفر است. در تجزیه و تحلیل داده ها بسته به مقیاس متغیرها و اهداف مورد نظر از میانگین، آزمون T تک نمونه ای و مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) در محیط نرم افزار Spss و آموس (Amos) استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون T، وضعیت ابعاد مذکور در شهر اصفهان از سطح میانگین نرمال بالاتر قرار دارد. همچنین، به بررسی تاثیر  کرونا بر وضعیت گردشگری در شهر اصفهان با مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، اضطراب ناشی از کرونا دارای اثر مستقیم و معنادار بر وضعیت گردشگری (0/088=β) و (0/001 =P) در شهر  اصفهان بود. همچنین، میزان و جهت سرمایه گذاری (0/13=β) و (0/036 =P)  دارای تاثیر مستقیم و معنادار بر وضعیت  گردشگری در شهر  اصفهان است. بیشترین میزان بار عاملی مربوط به شاخص رضایت از حضور گردشگران از متغیر نگرش مردم نسبت به گردشگری به میزان 0/9 و سپس شاخص های ترس از ابتلا به کرونا و نگرانی از انتقال ویروس به دیگران از متغیر اضطراب ناشی از کرونا به ترتیب با بارهای عاملی 0/89 و 0/88 به دست آمد.

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، اضطراب، سرمایه گذاری، گردشگری، شهر اصفهان
 • عبدالسلام سپاهیان*، سیما فیروزی راد صفحات 16-30

  رویکرد رشد هوشمند به عنوان دومین موج از برنامه های مدیریت رشد که به وسیله هواداران زیادی مورد حمایت قرار گرفت، می باشد و به عنوان مجموعه ای از اهداف و استانداردها در برنامه ریزی کاربری زمین محلی است. هدف تحقیق پیش رو، بررسی و ارزیابی شاخص های رشد هوشمند شهری در شهر سراوان است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جمع آوری داده های موردنیاز در این پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیمایش های میدانی صورت پذیرفته است. حجم جامعه آماری 60014 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 355 نفر تعیین شد. همچنین، تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (آزمون T تک نمونه ای و رگرسیون چندمتغیره) صورت گرفته است. یافته ها بیانگر این بود که ابعاد کالبدی، اجتماعی - اقتصادی و دسترسی در وضعیتی پایین تر از سطح نرمال یا نامطلوب قرار داشته و بعد زیست - محیطی در وضعیت نسبتا نرمال قرار دارد. نتایج نشان داد که بعد اجتماعی - اقتصادی دارای بیشترین بار عاملی در رشد هوشمند در شهر سراوان دارد، میزان بار عاملی یا ضریب بتا برای بعد مذکور برابر 0/76 در سطح معناداری 0/000 به دست آمد. پس از آن، بعد کالبدی (0/69=β) و (0/000 =P)، بعد زیست محیطی (0/66=β) و (0/000 =P) و بعد دسترسی با ضریب بتا 0/47 و سطح معناداری 0/000 دارای تاثیر مستقیم و معنادار در رشد هوشمند شهری در شهر سراوان بودند.

  کلیدواژگان: شاخص، ابعاد کالبدی - اجتماعی، رشد هوشمند، شهر سراوان
 • لیلا حاجی آقایی* صفحات 31-49

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر بازیافت زباله در شهر قزوین می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و بر اساس نحوه گردآوری داده ها، این نوع تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی با تکنیک معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان 18 سال به بالای ساکن در شهر قزوین می باشند، حجم نمونه با توجه به حجم نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری (پارامترهای آزاد، تعداد سازه های زیاد و احتمال خطای نمونه گیری و دستیابی به حداکثر درست نمایی) نمونه آماری تعداد 500 نفر انتخاب شد. متناسب با حجم جمعیتی هر یک از مناطق و با توجه به نقشه جغرافیایی هر منطقه داده ها و سن پاسخگویان با روش نمونه گیری سهمیه ای، جمع آوری گردیده است. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمون اسپیرمن و مدل سازی ساختاری در نرم افزارهای spss وpls تحلیل شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این مطالعه دو تا پرسش نامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و بازیافت زباله می باشد. نتایج نشان داد که مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی و انسجام اجتماعی تاثیر معناداری بر بازیافت زباله دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، بازیافت زباله، شهر قزوین
 • معصومه حافظ رضازاده* صفحات 50-64

  حاشیه نشینی به عنوان یکی از معضلات شهری و تحت تاثیر قرار دادن امنیت اجتماعی و فراهم نمودن بستر جرم همواره مورد توجه مسیولین شهری و سازمان های مربوطه بوده است. هدف این تحقیق، عوامل موثر بر شکل گیری امنیت در سکونتگاه های خودرو در شهر زاهدان است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری داده های پژوهش به روش پیمایشی و با ابز ار پرسشنامه به صورت طیف لیکرت انجام شد. جامعه آماری 694285 نفر از مردم زاهدان است و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 382 نفر بدست آمد. تحلیل اطلاعات و داده ها با آزمون های تعقیبی جیمز هویل، رگرسیون و تی تک نمونه ای بدست آمده است. بر اساس نتایج، میزان امنیت در سکونتگاه های خودرو در شهر زاهدان از سطح میانگین مطلوب کمتر و از وضعیت نامطلوب بالاتر است. بنابراین، وضعیت امنیت سکونت در سکونتگاه های خودرو در شهر زاهدان در سطح نسبتا نامطلوبی قرار دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که وضعیت امنیت سکونت در منطقه یک با دیگر مناطق دارای تفاوت معنادار بوده و منطقه مذکور در وضعیت مطلوبتری نسبت به دیگر مناطق شهر زاهدان قرار دارد. منطقه دو نسبت به منطقه سه در وضعیت مطلوب تری قرار دارد و میزان تفاوت آن با مناطق 4 و 5 در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست. هم چنین منطقه سه در وضعیت نامطلوب تری نسبت به منطقه چهار قرار داشته و وضعیتی نسبتا مشابه با منطقه پنج دارد. در این زمینه، مناطق چهار و پنج در وضعیتی مشابه با یکدیگر قرار دارند.

  کلیدواژگان: امنیت، حاشیه نشینی، سکونتگاه های خودرو، شهر زاهدان
 • افشین قربانی پارام* صفحات 65-78

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت در بین ساکنان حاشیه نشین شهرهای کرمان است. روش انجام پژوهش حاضر پیمایشی از نوع مقطعی بوده است که برای نیل به اهداف پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران312 نفر از ساکنان حاشیه نشین شهر کرمان به روش خوشه ای و تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی بوردیو و پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت فضاهای معماری بود. روایی آن از طریق اعتبار محتوایی و صوری؛ و پایایی آن نیز ازطریق محاسبه آلفای کرونباخ76/0 تعیین شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون حاکی از وجود رابطه معنادار بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته با امنیت جانی، مالی و شغلی بود، همچنین آمارهای استنباطی مبین رابطه معنادار بین متغیر سرمایه فرهنگی عینیت یافته و بعدامنیت مالی و شغلی نیز بود. اما براساس یافته های پژوهش رابطه ای بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته با امنیت جانی و عاطفی وجود ندارد. علاوه بر آن نتایج نشان دادکه سرمایه فرهنگی نهادینه شده اثری بر میزان احساس امنیت شهروندان ندارد.

  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، احساس امنیت جانی، احساس امنیت مالی، احساس امنیت شغلی، احساس امنیت عاطفی
 • عاطفه پارسائیان* صفحات 79-95

  کیفیت محیط یک مفهوم چند بعدی است که با مفاهیمی همچون کیفیت زندگی، کیفیت مکان، ادراک و رضایت شهروندی و قابلیت زندگی، اشتراکاتی دارند در این میان یکی از ویژگیها و شاخصه های کیفیت محیط شهری، دسترسی آسان، سریع و مطمین شهروندان به نقاط مختلف شهر و بهره مندی از امکانات و فعالیتهای گوناگون موجود در سطح شهرهاست. در این راستا امکان دسترسی، تداوم حرکت و حضور گروه های اجتماعی ویژه نظیر کودکان و سالخوردگان درنقاط مختلف فضا، وجود پارکینگ های کافی در نتیجه ارتباط مطلوب با سیستم های حمل و نقل شهری از جمله شاخص های تعیین کننده ایجاد و ارتقاء کیفیت محیطی فضاهای شهری می باشد. بر این اساس این تحقیق با هدف سنجش تاثیرات انواع شیوه های حمل و نقل شهری بر کیفیت محیطی فضاهای شهری، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که :کدام یک از شیوه های حمل و نقل شهری بیشترین تاثیر را بر ارتقاء کیفیت محیطی فضاهای شهری دارند؟ روش تحقیق پزوهش حاضر، روش توصیفی- تحلیلی و روش تجربی- پیمایشی و شیوه ها، ابزارها و تکنیک های گردآوری داده از طریق مطالعات کتابخانه ای، مراجعه و بررسی اسناد و مدارک موجود، استفاده از پرسشنامه و تکنیک دلفی می باشد. به منظور سنجش سیستم حمل و نقل شهری از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهندکه پیاده روی در جایگاه اول و پس از آن حمل و نقل عمومی بیشترین توانایی را در ایجاد فضاهای شهری جذاب، قابل زندگی و پایدار و با کیفیت را داراست.

  کلیدواژگان: کیفیت محیطی، سیستم های حمل و نقل شهری، حمل و نقل پایدار، تحلیل سلسله مراتبی AHP
|
 • Saeed Landaran Esfahani, Mahsa Rahimi * Pages 1-15

  SummaryTourism is one of the growing industries in the world, which has been severely affected by the Corona crisis. In recent years, the global economy has witnessed a very significant growth of the tourism industry; The industry has been able to go through a fruitful path with a decade of growth since the global financial crisis, following long-term and successful developments. However, this growth and dynamism was severely disrupted by the global outbreak of coronary heart disease. The aim of the present study is the role of corona on the tourism situation in Isfahan. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research method. The method of data collection is documentary and field (questionnaire). The statistical population is citizens living in Isfahan. The sample selected using the Cochran method is 351 people. In data analysis, depending on the scale of variables and objectives, the mean, one-sample t-test and structural equation modeling (SEM) in SPSS and Amos software were used.

  Keywords: Corona virus, anxiety, investment, Tourism, Isfahan city
 • Abdolsalam Sepahian *, Sima Firouzi Rad Pages 16-30

  The Smart Growth Approach is the second wave of growth management programs supported by many fans and serves as a set of goals and standards in local land use planning. The purpose of this research is to study and evaluate the indicators of smart urban growth in Saravan. The research method in the present study is descriptive-analytical and in terms of purpose is a type of applied research. Data collection required for this research has been done through library studies and field surveys. The statistical population was 60014 and the sample size was 355 based on Cochran's formula. Also, data analysis was performed using SPSS software (one-sample t-test and multivariate regression). The findings indicated that the physical, socio-economic and accessibility dimensions were below normal or unfavorable levels and the environmental dimension was relatively normal. The results showed that the socio-economic dimension has the highest factor load in intelligent growth in Saravan, the amount of factor load or beta coefficient for the dimension was 0.76 at a significant level of 0.000. Then, the physical dimension (P = 0.000, β = 0.69), the environmental dimension (P = 0.000, β = 0.66), and the access dimension with a beta coefficient of 0.47 and a significance level of 000 / 0 had a direct and significant impact on smart urban growth in Saravan.

  Keywords: Index, physical-social dimensions, Smart Growth, Saravan city
 • Liela Hajeagaei * Pages 31-49

  The purpose of this study is to investigate the effect of social capital on waste recycling in Qazvin. The present study is applied in terms of purpose. And based on how the data are collected, this type of research is a descriptive-survey type with the technique of structural equations. The statistical population of the present study is citizens aged 18 years and older living in Qazvin. 500 people were selected. According to the population size of each region and according to the geographical map of each region, data and age of respondents have been collected by quota sampling method.Data were analyzed using Spearman test and structural modeling in SPSS and PLS software. The main data collection tools in this study are two researcher-made questionnaires on social capital and waste recycling. The results showed that social participation, social trust, social security and social cohesion have a significant effect on waste recycling.

  Keywords: Social capital, waste recycling, Qazvin city
 • Masomeh Rezazadeh * Pages 50-64

  Marginalization as one of the urban problems and affecting social security and providing a crime scene has always been the focus of city officials and relevant organizations. The purpose of this study is the factors affecting the formation of security in car settlements in Zahedan. The present research is of applied type and descriptive-analytical research method. Research data were collected by survey method using a questionnaire using a questionnaire. The statistical population is 694285 people of Zahedan and according to Cochran's formula, the sample size was 382 people. Data analysis was performed by Games-Howell post hoc tests, regression and one-sample t-test. According to the results, the level of security in car settlements in Zahedan is lower than the average level and higher than the unfavorable situation. Therefore, the security situation in car settlements in Zahedan is at a relatively unfavorable level. Also, the findings showed that the residential security situation in region one is significantly different from other regions and the region is in a more favorable situation than other areas of Zahedan. Zone two is in a better position than zone three and its difference with zones 4 and 5 is not significant at 95% confidence level. Also, zone three is in a more unfavorable situation than zone four and has a relatively similar situation to zone five. In this respect, regions four and five are in a similar situation.

  Keywords: Security, Suburbanization, Car Settlements, Zahedan
 • Afshin Ghorbaniparam * Pages 65-78

  The purpose of this study is to investigate the role of cultural capital on the sense of security among the suburbs of Kerman. The method of this research is a cross-sectional survey that to achieve the objectives of the study, using the Cochran's formula, 312 residents of the suburbs of Kerman were selected by cluster sampling and simple random sampling as a statistical sample. The research instruments were Bourdieu's standard capital-cultural questionnaire and a researcher-made questionnaire on the sense of security of architectural spaces.Its validity through content and formal validity; And its reliability was determined by calculating Cronbach's alpha 0.76. The research findings showed that there is a significant relationship between socio-economic status and the feeling of security. The results of the test showed that there was a significant relationship between embodied cultural capital with life, financial and occupational security. Also, inferential statistics showed a significant relationship between the variable of materialized cultural capital and financial and occupational security. But according to the research findings, there is no relationship between objectified cultural capital and physical and emotional security. In addition, the results showed that institutionalized cultural capital had no effect on citizens' sense of security.

  Keywords: Cultural capital, a sense of security, a sense of financial security, a sense of job security, a sense of emotional security
 • Atefe Parsaeian * Pages 79-95

  Environmental quality is a multi dimensional concept that has common points with concepts such as quality of life, quality of place, perception and satisfaction of citizens and livability. So, one of the urban environmental quality indicators is easy, quick and safe access for citizens and enjoying a variety of facilities and activities in the cities. In this regard, accessibility, movement continuity and presence of specific social groups, such as children and elderlies in different parts of the urban spaces, with the lowest energy wastage (in the field of the Fuel consumption and human force), the most acceptable cost; low traffic and minimal adverse environmental effects; such as air and noise pollution; and the most positive effects on culture, society and economic and also optimal utilization of physical and biological environment resulting from the desirable communication with urban transportation systems are among the main indicators of upgrading of the environmental quality of urban spaces. According to this, the present paper- with the goal of assessing the effects of urban transportation different modes on urban spaces environmental quality- is seeking to answer the question of: Which of the urban transportation modes have the most effects on upgrading of urban spaces environmental quality? The methodology of the paper relies on the secondary data and a questionnaire-based survey through Delphi Method. Finally, for assessing the effects of urban transportation different modes on urban spaces environmental, AHP Method is used. The results show that pedestrian mode in the first place and public transportation in the second place have the most ability to upgrading the environmental quality of urban spaces and creating attractive, livable and sustainable urban spaces.

  Keywords: Environmental quality, urban transportation systems, sustainable transportation, AHP hierarchical analysis