فهرست مطالب

مدیریت منابع در نیروی انتظامی - پیاپی 38 (تابستان 1401)
 • پیاپی 38 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صیاد درویشی، عبدالرحمن میرزاخانی صفحات 1-19
  زمینه و هدف

  هدف از تحقیق حاضر شناخت متغیرهای تاثیرگذار ازجمله مسیولیت اجتماعی بر اثربخشی سازمانی می‌باشد.

  روش‌شناسی

   تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی و ازنظر نوع داده‌ها کمی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مسیولین و معاونت‌های کلانتری‌های تهران بزرگ شامل 480 نفر تشکیل می‌دهند که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 214 نفر حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار سنجش را پرسش‌نامه 48 سوالی محقق ساخته است. اعتبار ابزار به‌وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 83/0 و برای بررسی روایی کل مولفه‌های این پرسش‌نامه از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. از نرم‌افزارهای spss و pls Smart برای تجزیه‌وتحلیل داده ها استفاده گردید.

  یافته‌ها

  یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که خدمات مشاوره‌ای پلیس بر اثربخشی سازمانی به‌طور مستقیم 68/0 درصد تاثیر مستقیم و 38/0 درصد از طریق مسیولیت اجتماعی اثر غیرمستقیم دارد. ضمن این‌که مسیولیت اجتماعی 75/0 درصد تاثیر مستقیم بر اثربخشی کارکنان دارد. همچنین خدمات مشاوره‌ای می‌تواند 81/0 تغییرات مسیولیت اجتماعی را پیش‌بینی نماید.

  نتیجه‌گیری

  نتایج پژوهش نشان داد، که برای ارتقاء اثربخشی کارکنان پلیس در انجام وظایف قانونی خود، نه‌تنها مولفه‌ها و شاخص‌های خدمات مشاوره‌ای را باید تقویت نمود، بلکه تقویت متغیرهایی مانند مسیولیت اجتماعی که در این مطالعه به‌عنوان متغیر میانجی وارد گردید، موردتوجه، بازنگری و تقویت قرار گیرند. چراکه با تقویت شاخص‌های مسیولیت اجتماعی می‌توان اثر غیرمستقیم خدمات مشاوره‌ای و همچنین اثر مستقیم مسیولیت اجتماعی بر اثربخشی کارکنان را افزایش داد.

  کلیدواژگان: خدمات مشاوره ای، مسئولیت اجتماعی، اثربخشی سازمانی، کارکنان کلانتری ها
 • سید جمال قادری نسب، حسن اسماعیل پور، منصوره علیقلی، داریوش غلامزاده صفحات 21-36
  زمینه و هدف

  این تحقیق باهدف شناسایی مولفه‌های تعالی بازاریابی در صنعت هوانوردی انجام‌شده است.

  روش‌شناسی

  تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و از طریق مصاحبه عمیق با مدیران و خبرگان صنعت انجام‌شده است. مشارکت‌کنندگان در تحقیق از طریق فرایند نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیداکرده‌اند. نهایتا تعداد 20 مصاحبه انجام و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل تم استفاده ‌شده است.

  یافته‌ها

   نتایج حاصل از کدگذاری داده‌ها منجر به شناسایی 14 مفهوم و 6 مقوله شده است که شامل ارزش‌آفرینی، محرک بازار بودن، بهره‌وری بازاریابی، یادگیری بازاریابی، بازاریابی اخلاقی و مسیولیت‌پذیری اجتماعی می‌باشند که در سه دسته مولفه‌های بازار محور، شرکت محور و جامعه‌محور قرارگرفته‌اند.

  نتیجه‌گیری

   مولفه‌های تعالی بازاریابی که در سه دسته مولفه‌های بازار محور، شرکت محور و جامعه‌محور قرارگرفته‌اند و مصادیق شناسایی‌شده برای هریک از آن‌ها در تحقیق حاضر می‌توانند هم در برنامه‌ریزی بازاریابی و هم در اندازه‌گیری عملکرد بازاریابی شرکت‌ها مورداستفاده قرارگرفته و مبنایی برای مقایسه عملکرد شرکت‌ها در حوزه بازاریابی باشند.

  کلیدواژگان: تعالی، بازاریابی، صنعت هوانوردی، کد گذاری
 • حامد مختارپور اصل، محمدجواد کاملی، فرج الله رهنورد صفحات 37-55
  زمینه و هدف

  پایداری عملکرد منابع انسانی در ارزیابی عملکرد آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، ارایه مدلی در زمینه عملکرد پایدار کارکنان در سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می‌باشد.

  روش‌شناسی

  این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی می‌باشد و نیز ازلحاظ ماهیت توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران کل، مدیران، روسا، مشاوران ارشد و کارشناسان ارشد، در سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان می‌باشد. تعداد اعضای جامعه آماری پژوهش 250 نفر است. حجم نمونه آماری با بهره‌گیری از جدول کرجسی و مورگان 152 نفر تعیین شده است. داده‌های تحقیق با روش میدانی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. روایی پرسشنامه مورداستفاده در تحقیق با روایی صوری و محتوایی بررسی و تایید شد. همچنین، پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ آزمون و تایید گردید. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی با سیستم استنتاج فازی سلسله‌مراتبی با کمک نرم‌افزار متلب بهره گرفته شد.

  یافته‌ها

   کامیابی، کیفیت شغل و رفتارهای پایدار منجر به عملکرد پایدار کارکنان سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان گردید و تقویت این عوامل باعث ارتقای عملکرد پایدار کارکنان می‌شود. عملکرد پایدار شغلی در سازمان مذکور در سطح مناسب قرار داشته و ابعاد کامیابی و کیفیت شغل نیز در حد مناسی قرار داشتند. اما رفتارهای پایدار در حد متوسط بود.

  نتیجه‌گیری

   برای حفظ و ارتقای عملکرد شغلی پایدار، شایسته است مسیولین سازمان مذکور به بهبود رفتارهای پایدار (رفتارهای سبز و رفتار شهروندی زیست‌محیطی) توجه ویژه‌ای مبذول نمایند و ارتقای کیفیت شغل (تشخیص مهارت، استقلال شغلی، تعادل کار-زندگی و امنیت شغلی) و کامیابی کارکنان (یادگیری و نشاط) نیز مدنظر قرار گیرند.

  کلیدواژگان: عملکرد پایدار کارکنان، کامیابی، کیفیت شغل، رفتارهای پایدار
 • ذبیح الله کرمی، علی دلاور، پرویز شریفی درآمدی، شهناز نوحی صفحات 57-74
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر باهدف مشخص نمودن میزان تاثیر مولفه‌های روان‌شناختی بر عملکرد روسای کلانتری‌های تهران بزرگ انجام که مولفه‌های تنیدگی شغلی، تحمل پریشانی، دشواری تنظیم هیجان بر عملکرد شغلی با متغیر میانجی سرمایه روان‌شناختی موردپژوهش قرارگرفته است.

  روش‌شناسی

  تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر نوع روش، پیمایشی می‌باشد. که تحلیل داده‌ها به روش تحلیل مسیر و همبستگی انجام‌گرفته است. جامعه آماری کلیه روسای کلانتری‌های شهر تهران می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی 83 نفر از آن‌ها انتخاب‌شده و از سه پرسشنامه‌های استاندارد برای سنجش مولفه‌های روان‌شناختی و یک پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 95/0 برای ارزیابی عملکرد روسای کلانتری‌ها استفاده‌شده است.

  یافته‌ها

   یافته‌های پژوهش نشان داد مسیر ضریب تاثیر تحمل پریشانی، دشواری تنظیم هیجانی با متغیر میانجی سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد روسای کلانتری معنی‌دار است. اما مسیر تنیدگی شغلی با متغیر میانجی سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد روسای کلانتری معنی‌دار نیست.

  نتایج

  با توجه به نتایج به‌دست‌آمده کیفیت عملکرد روسای کلانتری توسط تحمل پریشانی و دشواری تنظیم هیجان قابل پیش‌بینی است بنابراین برای افزایش عملکرد آن‌ها بایستی میزان تحمل پریشانی روسای کلانتری بالا و دشواری تنظیم هیجانی این افراد پایین باشد تا بتواند عملکرد بهتری داشته باشند. همچنین ضریب تاثیر تنیدگی شغلی بر کیفیت عملکرد معنی‌دار نیست. که با توجه به تخصصی بودن عملکرد پلیس در رسته‌های شغلی مختلف این متغیر بر عملکرد آن‌ها موثر نبوده است.

  کلیدواژگان: عملکرد روسای کلانتری، تنیدگی شغلی، تحمل پریشانی، دشواری تنظیم هیجان، سرمایه روان شناختی
 • محسن آروین، اکبر حسن پور، حسن رنگریز، حسین عباسیان صفحات 75-96
  زمینه و هدف

  انتقام‌جویی یکی از رفتارهای مخرب محیط کار است که می‌تواند اثرات منفی بر روی افراد و سازمان‌ها داشته باشد. هدف این پژوهش طراحی الگوی مدیریت انتقام‌جویی سازمانی است.

  روش

  روش پژوهش از نوع کیفی و به شیوه تحلیل مضمون است. این پژوهش ازلحاظ هدف از نوع توسعه‌ای کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و به لحاظ قطعیت داده‌ها از نوع اکتشافی است.

  یافته

  از 125 منبع داخلی و خارجی برای استخراج مضامین استفاده گردید و 576 کد اولیه، 140 مضمون پایه، 29 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر شناسایی گردید. درنهایت مضامین فراگیر در قالب عوامل موثر، راهبردها، پیامدها و ابعاد انتقام‌جویی سازمانی الگوی پژوهش را شکل دادند.

  نتیجه‌گیری

   الگوی استخراج‌شده در این پژوهش به‌عنوان یک الگوی جامع از مدیریت انتقام‌جویی سازمانی که شامل عوامل موثر، راهبردها، پیامدها و ابعاد مدیریت انتقام‌جویی می‌تواند به‌عنوان ابزاری و شیوه کارآمدی به‌صورت عمومی برای آشنایی و سنجش دقیق‌تر انتقام‌جویی سازمانی مورداستفاده قرار گیرد. درواقع سازمان به کمک این الگو می‌توانند علل بروز رفتارهای انتقامی در سازمان خود را شناسایی نموده و با به‌کارگیری راهبردهای تعریف‌شده از بروز این رفتارها پیشگیری نمایند و یا پیامدهای مخرب آن‌ها را به حداقل رسانند.

  کلیدواژگان: رفتار انحرافی سازمانی، انتقام جویی، مدیریت انتقام جویی سازمانی، تحلیل مضمون
 • نورمحمد رضایی صفحات 97-129
  زمینه و هدف

  توسعه‌ شایستگی‌های حرفه‌ای و افزایش خودکارآمدی روانشناختی کلید اصلی پیشرفت و افزایش رضایت شغلی است. خودکارآمدی روانشناختی بر انتخاب، تلاش و پشتکار و پیگیری اهداف فردی و سازمانی نقش موثری دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی در ارتباط بین توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای با رضایت شغلی است.

  روش‌

   پژوهش حاضر به روش همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری PLS انجام شد. به همین منظور 384 نفر از کارکنان ناجا به روش نمونه گیری خوشته انتخاب و از آنان خواسته شد تا پرسشنامه‌های توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای، خودکارآمدی روانشناختی، و رضایت شغلی را تکمیل نمایند. نتایج پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفا و پایایی مرکب (CR) و نتایج مرتبط با روایی همگرا با استفاده از شاخص AVE محاسبه و در سطح مطلوبی قرار دارند. علاوه بر این، جهت پاسخگوی به سوال اصلی پژوهش و طراحی الگوی ساختاری پژوهش از نرم‌افزار SmartPLS نسخه سه استفاده شد.

  یافته‌ها

   نتایج نشان داد توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای با میانجی‌گری خودکارآمدی روانشناختی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر دارد. در ضمن، هم متغیر توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای و هم متغیر خودکارآمدی روانشناختی به صورت مستقیم بر رضایت شغلی تاثیر دارند.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به نتایج حاصله و طبق نظریه‌ی شناختی- اجتماعی بندورا متغیرهای توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای و خودکارآمدی روانشناختی جز متغیرهای مهم و اثرگذار بر رفتار فرد هستند. به عبارتی مشارکت دادن کارکنان در فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌های شغلی متعاقبا به بهبود توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای فرد در شغل و رضایت شغلی منجر می‌گردد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، توسعه حرفه ای، شایستگی های حرفه ای، رضایت شغلی
 • مهدی نصر اصفهانی *، سعید شریفی، البرز قیتانی، مهرناز نصراصفهانی صفحات 131-143
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی مدیریت غیبت کاری کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان انجام پذیرفته است. از آنجایی که تحقیقات بسیار کمی بر مدیریت غیبت از کار متمرکز شده است، این پژوهش در پی بررسی این مفهوم با رویکرد آمیخته و ارایه الگویی جامع و کاربردی برای این مفهوم است.

  روش‌شناسی

  این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق، اکتشافی محسوب می‌گردد؛ که به صورت کیفی و کمی (آمیخته) از روش‌های نظریه داده بنیاد و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی‌، انجام پذیرفته است. در بخش کیفی پژوهش، پس از جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه، تحلیل داده بنیاد و مولفه ها به صورت باز، انتخابی و محوری کدگذاری شدند و مدل پژوهش بر اساس چارچوب تیوریک تحلیل داده بنیاد طراحی شد. در بخش کمی پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس عوامل شناسایی شده در بخش کمی، طراحی گردید و در بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان توزیع شد.

  یافته‌ها

  نتایج حاصل از پرسشنامه در دو روش تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت، منجر به ارایه مدل نهایی مدیریت غیبت کاری کارکنان، در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان گردید. این مدل در بر دارنده شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبرها و پیامدهای مدیریت غیبت از کار کارکنان می باشد.

  نتیجه‌گیری

  مدل ارایه شده در این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری جامع و کامل برای کاهش غیبت از کار کارکنان در اختیار مدیران سازمان های مختلف قرار گیرد؛ تا بگونه ای اصولی به حل مشکلات این حوزه کمک نماید.

  کلیدواژگان: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان، تحلیل داده بنیاد، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، غیبت، مدیریت غیبت از کار
 • مهدی محمدی، عباس خدایاری*، حسین عبدالملکی صفحات 145-171
  زمینه و هدف

  برنامه ریزی برای توسعه ورزش از وظایف مهم سازمان ها و نهادهای دولتی است. برنامه ریزی برای توسعه ورزش تحت تاثیر کلان روندها، اقدامات، رویدادها و عناصر مختلفی است که اغلب با عدم قطعیت همراه هستند و امکان پیش بینی دقیق آن ها وجود ندارد. بنابراین به منظور برنامه ریزی برای توسعه ورزش تصمیم گیران نیازمند شناخت فضاهای احتمالی آینده هستند. هدف این پژوهش آینده پژوهی ورزش پلیس در افق 1420 با رویکرد ساختاری است. 

  روش

  پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت،. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان اجرایی و دانشگاهی بود که درباره موضوع ورزش پلیس، تخصص و تجربه کافی را داشتند. روش نمونه گیری هدفمند بود و حجم نمونه تا اشباع نظری برابر با 14 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه های باز بود. در بخش کمی نیز ابزار پژوهش پرسشنامه خبره سنجی و پرسشنامه دلفی بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان امر مورد تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار میک مک (Micmac) تحلیل شد و تجزیه وتحلیل نهایی روی 55 ماتریس بازگشتی انجام گرفت. 

  یافته ها

  طبق مطالعات و نظر افراد متخصص 11 مولفه به عنوان مولفه ها و شاخص های مهم در موضوع شناسایی شدند. آنچه از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرهای موثر بر وضعیت آینده ورزش پلیس می توان فهمید، وضعیت ناپایداری سیستم است.

  نتیجه گیری

  بیشتر متغیرها در اطراف محور قطری صفحه پراکنده اند. به غیراز چند مورد که نشان می دهند دارای تاثیرگذاری بالایی در سیستم است، بقیه متغیرها از وضعیت تقریبا مشابهی نسبت به یکدیگر برخوردارند. از میان 55 متغیر بررسی شده در این تحقیق، 19 متغیر کلیدی موثر بر وضعیت ورزش پلیس در افق 1420 انتخاب شده است. که می تواند نقشه راهی در جهت بهبود وضعیت ورزش پلیس در افق 1420 باشند.

  کلیدواژگان: ورزش پلیس، تحلیل ساختاری، افق 1420
 • امین حسین زاده، نورمحمد یعقوبی *، وحید پورشهابی صفحات 173-197
  زمینه و هدف

  پژوهش‌ حاضر با هدف ارایه الگویی برای حسابرسی عملکرد مدیریت با استفاده از رویکرد ترکیبی 360 درجه و مدل منطقی برنامه شکل گرفت.

  روش شناسی

   از همین‌رو جهت‌گیری پژوهش، آن را در زمره پژوهش‌های توسعه‌‌ای-کاربردی با ماهیت اکتشافی قرار می‌دهد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش خبرگان و صاحب‌نظران حوزه حسابرسی عملکرد مدیریت بودند که به‌صورت هدفمند و بر اساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و بر اساس قاعده اشباع نظری و به‌منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، 15 مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با آن‌ها صورت گرفت.

  یافته‌ها

  داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها با به‌کارگیری تکنیک تحلیل محتوا مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. درنهایت 28 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی شناسایی شد. در مرحله دوم، با استناد به معادلات ساختاری در محیط نرم افزاری لیزرل و با در نظر گرفتن 101 نفر از کارکنان ادارات منتخب دولتی استان سیستان و بلوچستان، به سنجش برازش مدل پژوهش پرداخته شد و درنهایت مدل ارایه شده مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  الگوی ارایه شده در پژوهش حاضر برای بخش عمومی ایران چارچوبی است که بنیان‌های مورد نیاز برای حسابرسی عملکرد اثربخش و حرفه‌ای در بخش عمومی را شناسایی خواهد نمود. این مدل یک مسیر تکاملی را برای کلیه نهادها و سازمان‌های بخش عمومی توصیف خواهد نمود که به دنبال توسعه حسابرسی عملکرد اثربخش جهت برآوردن نیازهای راهبری سازمان است.

  کلیدواژگان: حسابرسی عملکرد مدیریت، ارزیابی عملکرد، رویکرد ترکیبی 360 درجه، مدل منطقی برنامه
 • موسی الرضا نیک زاد، علی شایان * صفحات 199-224
  زمینه و هدف

  این پژوهش یک پژوهش کاربردی در زمینه مدیریت دانش سازمانی است و هدف اصلی آن، بهبود فرآیند اکتساب دانش در سازمان مورد مطالعه می باشد. برای این منظور، یک سیستم خبره فازی پیشنهاد دهنده مناسب ترین تکنیک اکتساب دانش طراحی شده و پس از اعتبار سنجی و تایید اعتبار ، در دو بخش این سازمان پیاده سازی و به کارگیری شده است.

  روش‌شناسی

  این پژوهش از لحاظ روش، یک پژوهش توصیفی است. دانش مورد نیاز برای طراحی سیستم خبره شامل دانش نظری و دانش کاربردی می باشد. پشتوانه نظری پژوهش به روش مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع علمی تهیه شده است اما دانش کاربردی مورد نیاز، با ابزار پرسشنامه و به روش میدانی به دست آمده است. برای تعیین ورودی های سیستم از روش دلفی فازی و برای تعیین خروجی های سیستم از روش تی استیودنت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با دو نرم‌افزار اس پی اس اس و اکسل انجام شد. در نهایت از تولباکس فازی نرم افزار متلب برای طراحی و تست سیستم استفاده شد و برای اعتبار سنجی، میزان خطای سیستم محاسبه گردید.

  یافته‌ها

  یافته های پژوهش شامل تعیین 9 تکنیک اکتساب دانش قابل به کار گیری در سازمان، به عنوان خروجی سیستم، تعیین 7 عامل تاثیر گذار بر انتخاب تکنیک اکتساب دانش به عنوان ورودی سیستم ، تبیین 184 قانون فازی برای تشکیل پایگاه دانش مورد نیاز و در نهایت طراحی سیستم خبره فازی پیشنهاد دهنده تکنیک مناسب اکتساب دانش می باشد.

  نتیجه‌گیری

  سیستم طراحی شده در دو زیر مجموعه (یک مرکز آموزشی و یک مرکز پژوهشی) از سازمان مورد مطالعه پیاده سازی شد. در مرکز آموزشی، تکنیک «نقشه مفهوم» و در مرکز پژوهشی، تکنیک «میزگرد» به عنوان مناسب ترین تکنیک توسط سیستم پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: سیستم خبره، اکتساب دانش، تکنیک های اکتساب دانش، استنتاج فازی، سیستم خبره فازی
 • آمنه مالمیر *، علیرضا شیرونی، علی رشیدپور، ایرج سلطانی صفحات 225-249
  زمینه و هدف

  مدیریت ارتباط با شهروند (CiRM) به طور خاص بر چگونگی ارتباط سازمان های دولتی با اجزای تشکیل دهنده خود تمرکز دارد. مدیریت ارتباط با شهروند با قرار دادن شهروندان در قلب فعالیت ها، فرهنگ و فرآیند های سازمان، روابط دولت با شهروندان خود را بهبود می‌بخشد. هدف پژوهش حاضر ارایه مدل بهبود و تعالی مدیریت ارتباط با شهروند در بخش دولتی ایران است.

  روش شناسی

  تحقیق حاضر از نظر هدف، توسعه ای محسوب می شود. در این پژوهش ، ابتدا با مطالعه نسبتا گسترده پیشینه پژوهش، 83 شاخص بهبود و تعالی مدیریت ارتباط با شهروندان استخراج و بین 20 نفر از خبرگان توزیع گردید. بعد از برگزاری سه دور دلفی، 10شاخص حذف و 73 شاخص باقی ماند. بعد از تعیین شاخص ها سوالات پرسشنامه دوم با استفاده از پرسشنامه اول طراحی گردید و ابتدا جامعه آماری، کلیه کارکنان ستادی استان اصفهان 4479 نفر مشخص گردید و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 354تعیین گردید.

  یافته ها

  یافته ها در دو بخش توصیفی و استنباطی ارایه گردید. ابتدا آمار توصیفی مربوط به میزان تحصیلات و سابقه کاری و سن پاسخگویان به تفکیک جنسیت آورده شد. در بخش یافته های استنباطی، شاخص های مدل بهبود و تعالی مدیریت ارتباط با شهروندان برای سازمان های دولتی با استفاده از نرم افزال لیزرل احصاء گردید.

  نتیجه گیری

  در نهایت مدلی با ابعاد فکری، فناوری اطلاعات، اجتماعی و بعد اخلاقی برای سازمان های دولتی ارایه گردید که نسبت به مدل های مشابه بعد اخلاق اضافه شده است که مدل بومی شده مدیریت ارتباط با شهروند در بخش دولتی ایران می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با شهروندان، بعد فکری، بعد فن آوری، بعد اجتماعی، بعد اخلاقی
|
 • sayyad Darvishi, Abdulrahman Mirzakhani Pages 1-19
  Background and Aim

    This research aims to know the influencing variables on organizational effectiveness, such as social responsibility.

  Method

   The statistical population of the present study consists of officials and deputy police officers of Greater Tehran police stations, including 480 people, and a sample size of 214 people was selected based on stratified random sampling. The measurement tool consists of a questionnaire of 48 questions made by the researcher based on theoretical principles. Cronbach's alpha calculated the instrument's validity, and its value was 83/. Furthermore, confirmatory factor analysis was used to check the validity of all the components of this questionnaire. Mean tests and structural equation models were used to perform multivariate regression to test the hypotheses. The present data were analyzed using SPSS and PLS innovative software packages.

  Findings

   The research findings indicate that police advisory services have a direct effect of 0.68% on organizational effectiveness and an indirect effect of 0.38% through social responsibility. In addition, social responsibility has a direct effect on the effectiveness of employees by 0.75%. Also, consulting services can predict 0.81 changes in social responsibility.

  Results

   The results of the research showed that in order to improve the effectiveness of police officers in performing their legal duties, not only the components and indicators of counselling services should be strengthened, but also the strengthening of variables such as social responsibility, which was included as a mediating variable in this study, should be considered, revised and be strengthened Because by strengthening the indicators of social responsibility, the indirect effect of consulting services as well as the direct effect of social responsibility on the effectiveness of employees can be increased.

  Keywords: consulting services, social responsibility, organizational effectiveness, police station employees
 • Seyed Jamal Qadri Nasab, Hassan Emailpour, Mansoureh Aligholi, dariush gholamzadeh Pages 21-36
  Background and Aim

  This research was conducted to identify the components of marketing excellence in the aviation industry.

  Methodology

  The current research was conducted with a qualitative approach and in-depth interviews with managers and industry experts. The participants in the research were selected through the purposeful sampling process, and the interviews continued until theoretical saturation was reached. Finally, 20 interviews were conducted, and the theme analysis method was used for data analysis.

  Results

  The results of data coding led to the identification of 14 concepts and six categories, which include value creation, being a market driver, marketing efficiency, marketing learning, ethical marketing, and social responsibility, which are placed in three categories of market-oriented, company-oriented, and community-oriented components.

  Conclusion

  The components of marketing excellence, which are placed in three categories of market-oriented, company-oriented and society-oriented components, and the examples identified for each of them in the present research can be used both in marketing planning and in measuring the marketing performance of companies and a basis for comparing the performance of companies in the field be marketing.

  Keywords: excellence, marketing, aviation industry, coding
 • Hamed Mokhtarpour Asl, mohammadjavad kameli, farajallah rahnavard Pages 37-55
  Background and Aim

  The stability of human resources performance is critical in evaluating their performance. Therefore, the main goal of this research is to present a model in the field of sustainable performance of employees in the Mostazafan Foundation of Islamic Revolution.

  Methodology

  This research is practical in terms of purpose, descriptive, and survey in nature (method). The statistical population in this study includes general managers, directors, chiefs, senior advisors and senior experts in the property and real estate Mostazafan Foundation of Islamic Revolution. The number of members of the research population is 250 people. The size of the statistical sample was determined using the krejcie and Morgan table of 152 people. Research data were collected by field method and researcher-made questionnaire tool. In order to analyze the data, modelling with a hierarchical fuzzy inference system was used with the help of MATLAB software.

  Results

  Success, quality of work, and sustainable behaviours led to the sustainable performance of the property and real estate of the Mostazafan Foundation of Islamic Revolution. , and strengthening these factors improves the sustainable performance of employees. The stable job performance in the mentioned organization was at the appropriate level, and the dimensions of success and job quality were also at the acceptable level. However, stable behaviour was moderate.

  Conclusion

  In order to maintain and promote sustainable job performance, it is appropriate for the officials of the mentioned organization to pay special attention to improving sustainable behaviours (green behaviours and environmental citizenship behaviour) and improving job quality (skill recognition, job independence, work-life balance, and job security). Moreover, the success of employees (learning and vitality) should also be considered.

  Keywords: Sustainable performance of employees, success, job quality, and sustainable behaviours
 • zabiholah karami, Ali Delavar, parviz sharifi daramadi, Shahnaz Nohi Pages 57-74
  Background and Aim

  The present study was conducted to determine the effect of psychological factors on the performance of chiefs of police stations in Greater Tehran. The factors of job stress, distress tolerance, and difficulty in regulating emotions were studied on job performance with the mediating variable of psychological capital.

  Methodology

  The present research is applied in terms of purpose and a survey. The data analysis was done by the path and correlation analysis. The statistical population is all chiefs of police stations in Tehran; 83 people of them were selected by random sampling, three standard questionnaires were used to measure psychological components, and a researcher-made questionnaire with Cronbach's alpha of 0.95 was used to evaluate the performance of police chiefs.

  Results

  The research findings showed that the path of the effective coefficient of distress tolerance and emotional regulation difficulty with the mediating variable of psychological capital on the performance of police chiefs is significant. However, the path of job stress with the mediating variable of psychological capital on the performance of police chiefs is not significant.

  Results

  According to the obtained results, the performance quality of police chiefs can be predicted by distress tolerance and emotional regulation difficulty, so to increase their performance, the distress tolerance of police chiefs should be high, and the difficulty of emotional regulation of these people should be low so that they can perform better. Also, the effect of job stress on performance quality is not significant. Considering the specialization of police performance in different careers, this variable has not affected their performance.

  Keywords: performance of police chiefs, job stress, distress tolerance, difficulty in emotional regulation, psychological capital
 • mohsen arvin, akbar hassanpour, hassan rangriz, hossain abbasian Pages 75-96
  Background and Aim

  Revenge is one of the workplace's destructive behaviours that can adversely affect individuals and organizations. This research aims to design a management model for organizational retaliation.

  Methodology

  The research method is qualitative and thematic analysis. This research is of applied developmental type in terms of purpose, descriptive type in data collection, and exploratory type in data certainty.

  Results

  125 internal and external sources were used to extract themes, and 576 primary codes, 140 basic themes, 29 organizing themes and nine overarching themes were identified. Finally, broad themes in practical factors, strategies, consequences and dimensions of organizational revenge shaped the research model.

  Conclusion

  The model extracted in this research as a comprehensive model of organizational revenge management that includes practical factors, strategies, consequences and dimensions of revenge management can be used as a tool and efficient method in general for familiarizing and more accurately measuring organizational revenge. In fact, with the help of this model, organizations can identify the causes of retaliatory behaviours in their organization and by using defined strategies, they can prevent the occurrence of these behaviours or minimize their destructive consequences.

  Keywords: deviant organizational behaviour, revenge, organizational revenge management, theme analysis
 • noormohammad rezaee Pages 97-129
  Background and purpose

   

  Developing professional skills and increasing psychological self-efficacy is the main key to progress and increasing job satisfaction. Psychological self-efficacy plays an effective role in choosing, striving and persevering and pursuing individual and organizational goals. Therefore, the aim of the present study is to investigate the mediating role of psychological self-efficacy in the relationship between the development of professional competencies and job satisfaction.

  Method

  The current research was conducted using the correlation method based on PLS structural equation modeling. For this purpose, 384 employees of Naja were selected by cluster sampling and asked to complete the questionnaires of professional competence development, psychological self-efficacy, and job satisfaction. The reliability results of the research tool were calculated using the alpha coefficient and composite reliability (CR) and the results related to convergent validity were calculated using the AVE index and are at a favorable level. In addition, in order to answer the main question of the research and design the structural model of the research, SmartPLS software version 3 was used.

  Findings

  The results showed that the development of professional skills has an effect on the job satisfaction of employees through the mediation of psychological self-efficacy. In addition, both the variable of developing professional skills and the variable of psychological self-efficacy have a direct effect on job satisfaction.

  Conclusion

  according to the obtained results and according to Bandura's social-cognitive theory, the variables of developing professional skills and psychological self-efficacy are among the important variables that affect the individual's behavior. In other words, the participation of employees in the activities and career decisions subsequently leads to the improvement of the development of the individual's professional skills in the job and job satisfaction.

  Keywords: Self-efficacy, Development, Professional Competencies, Job Satisfaction
 • Mehdi Nasr Esfahani *, Saeed Sharifi, Alborz Gheitani, Mehrnaz Nasr Esfahani Pages 131-143
  Background and Purpose

  This study is conducted with the aim of presenting a model of employee absenteeism management in Isfahan Province Tax Administration. Since very little researches have been focused on absenteeism management, this study seeks to examine this concept with a mixed method and provide a comprehensive and practical model for this concept.

  Methodology

  This research is an applied research and considered as exploratory research in terms of research method; which has been done qualitatively and quantitatively (mixed method) with the use of

  methods

  grounded theory and exploratory and confirmatory factor analysis. In the qualitative part of the research, after collecting data through interviews, the data were analyzed and the components were coded openly, selectively and centrally, and the research model was designed based on the theoretical framework of grounded theory. In the quantitative section, a researcher-made questionnaire was designed based on the factors identified in the quantitative section and distributed among the employees of Isfahan Province Total Tax Administration.

  Findings

  The results of the questionnaire were analyzed in two methods of confirmatory and exploratory factor analysis, which finally led to the presentation of the final model of staff absenteeism management in in Isfahan Province Total Tax Administration. This model includes causal conditions, contextual conditions, intervention conditions, strategies and consequences of employee absenteeism management.

  Results

  The presented model in this research can be provided as a comprehensive tool to reduce the absence of employees from the work and help managers of various organizations to solve problems in this area in a principled way.

  Keywords: General Administration of Tax Affairs of Isfahan province, foundationdata analysis, absenteeism, absenteeism management
 • mehdi mohamadi, abas khodayari * hossein abdolmaleki Pages 145-171

  The future of police sports participation research with the approach of interaction analysis is the main purpose of this study. This approach is used to plan for the future by analyzing the direct and indirect effects of the country's police's key driving forces. The present research is applied in terms of purpose and in terms of nature, based on new methods of futurology, research, analysis and exploration, which has been done by combining quantitative and qualitative models. The statistical population of the study included executive and academic elites who had sufficient expertise and experience in the field of police sports. The sampling method was purposive and the sample size was determined to be 14 people. Data were collected through open questionnaires, interviews and document review, and by weighting Delphi questionnaires. The collected data were analyzed using Micmac software and the final analysis was performed on 55 recursive matrices. According to the studies and opinions of experts, 11 components (infrastructure and technology 5 indicators, use of sports diplomacy to develop 5 indicators, educational factor 5 indicators, media interaction 5 indicators, marketing development 5 indicators, management factor 6 indicators, learning factor 4 indicators, communication with society through communication tools 5 indicators, motivational factor 5 indicators, standard system 5 indicators and evaluation and cultural factor 5 indicators) were identified as important components and indicators in the subject. What can be understood from the state of the scattering plate of variables affecting the future state of police sports is the state of system instability.

  Keywords: Police Sport, Structural Analysis, Horizon 1420
 • Amin Hosseinzadeh mNormohammad Yaghoubi *, Vahid Pourshahabi Pages 173-197
  Background and Aim

  The present study was designed to provide a model for managing management performance using a 360-degree combined approach and a logical program model.

  Methodology

  Therefore, the orientation of the research puts it in the category of development-applied research with an exploratory nature. The statistical population of the qualitative part of the research was experts and experts in the field of management performance auditing who were purposefully selected based on the snowball technique. Based on the theoretical saturation rule and in order to collect the required data, 15 in-depth and semi-structured interviews were conducted.

  Results

  The data obtained from the interviews were analyzed using content analysis technique. Finally, 28 sub-categories and 8 main categories were identified. In the second stage, based on structural equations in LISREL software environment and considering 101 employees of selected government departments of Sistan and Baluchestan province, the fit of the research model was assessed and finally the proposed model was approved.

  Conclusion

  The model presented in the present study for the public sector of Iran is a framework that will identify the foundations needed for auditing effective and professional performance in the public sector. This model will describe an evolutionary path for all public sector institutions and organizations that seeks to develop effective performance auditing to meet the leadership needs of the organization.

  Keywords: management performance audit, performance appraisal, 360-degree hybrid approach, logical program model
 • musareza nikzad, ali shayan * Pages 199-224
  Background and purpose

  This research is an applied research in the field of organizational knowledge management and its main goal is to improve the process of knowledge acquisition in the studied organization. For this purpose, a fuzzy expert system has been designed to suggest the most suitable knowledge acquisition technique and after validation, it has been implemented and used in two departments of this organization.

  Methodology

  This research is a descriptive research in terms of method. The knowledge required to design an expert system includes theoretical knowledge and practical knowledge.The theoretical support of the research was prepared by the method of library studies and the review of scientific sources, but the required practical knowledge was obtained by the questionnaire tool and by the field method. Fuzzy Delphi method was used to determine system inputs and T- Student method was used to determine system outputs. Data analysis was also done with SPSS and Excel software. Finally, Fuzzy toolbox of MATLAB software was used to design and test the system, and for validation, the system error rate was calculated.

  Findings

  The findings of the research include determining 9 knowledge acquisition techniques that can be used in the organization, as system output, determining 7 factors influencing the selection of knowledge acquisition technique as system input, explaining 184 fuzzy rules to form the required knowledge base and in Finally, the design of the fuzzy expert system suggests the appropriate technique of knowledge acquisition.

  Conclusion

  The designed system was implemented in two subsets of the studied organization (a educational center and a research center). In the educational center, the "concept map" technique and in the research center, the "round table" technique was suggested by the system as the most appropriate technique.

  Keywords: Expert System, Knowledge Acquisition, Knowledge Acquisition Techniques, Fuzzy Inference, Fuzzy Expert System
 • ameneh malmir *, alireza shirvni, ali rashidpoor, iraj soltni Pages 225-249
  Background and Aim

  Citizen Relationship Management (CiRM) focuses specifically on how government organizations relate to their constituents. Citizen Relationship Management improves government relations with its citizens by placing citizens at the heart of the organization's activities, culture, and processes. The purpose of this study is to provide a model for improving and excellence in citizen relationship management in the public sector of Iran.

  Methodology

  The present study is a development in terms of purpose. In this study, first, with a relatively extensive study of the research background, 83 indicators of improvement and excellence in communication management with citizens were extracted and distributed among 20 experts. After holding three rounds of Delphi, 10 indicators were eliminated and 73 indicators remained. After determining the indicators, the questions of the second questionnaire were designed using the first questionnaire.

  Results

  Findings were presented in two descriptive and inferential sections. First, descriptive statistics were provided on the level of education, work experience and age of the respondents by gender. In the inferential findings section, the indicators of the model of improvement and excellence of citizen relationship management for government organizations were calculated using LISREL software.

  Conclusion

  Finally, a model with intellectual, information technology, social and ethical dimensions was presented for government organizations, which has been added to similar models of ethics, which is a localized model of citizen relationship management in the public sector of Iran.

  Keywords: Citizen relationship management, intellectual dimension, technology dimension, social dimension, moral dimension