فهرست مطالب

نشریه هیستوبیولوژی دامپزشکی
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 15، بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احسان سلیمی ناغانی*، ایرج پوستی صفحات 1-10

  در این مطالعه روند تکاملی مری در طول دوران بارداری و پس از بارداری در شتر یک کوهانه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی ساختار بافتی مری شتر در طول دوران بارداری و پس از آن درمقایسه با تکامل بافتی مری در سایر حیوانات اهلی می باشد. برای مطالعه هیستوژنز مری در شتر یک کوهانه، تعداد 20 جنین از سن 86 روزگی تا 13 ماهگی انتخاب شدند، پس از محاسبه سن، جنین ها در فرمالین بافر 10% نگهداری شدند و از تمام نواحی مختلف مری (گردنی- سینه ای و شکمی) برش هایی با ضخامت 5 میکرون تهیه و با رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ایوزین و پریودیک اسید شیف رنگ آمیزی شدند. با توجه به تغییرات بافتی مشاهده شده، دوران تکاملی مری به سه مرحله تقسیم گردید: مرحله اول (5-13 سانتی متری، 86-110 روزگی حاملگی)، مرحله دوم (13-16 سانتی متری، 110-119 روزگی حاملگی) و مرحله سوم (35-40 سانتی متری، 175-190 روزگی حاملگی). در 110 روزگی، اپیتلیوم به بافت پوششی سنگفرشی مطبق تغییر پیدا می کند. در 119 روزگی، مراحل ابتدایی شکل گیری مجاری غدد مری و گانگلیون های عصبی مشاهده می گردد. در 175 روزگی، در ناحیه شکمی مری ماهیچه مخاطی نازک و پراکنده ای در لایه بافت همبندی زیر اپیتلیوم مشاهده گردید. نتایج این مطالعه مشخص نمود که تکامل بافتی جدار مری ، با توجه به طول دوران بارداری در شتر یک کوهانه دیرتر از سایر نشخوارکنندگان اهلی اتفاق می افتد.

  کلیدواژگان: هیستولوژی، هیستوشیمیایی، مری، شتر یک کوهانه، دوران تکاملی
 • زهرا برومند*، رمضانعلی جعفری، منصور میاحی، علیرضا مرادی صفحات 12-21

  رعایت امنیت زیستی و واکسیناسیون مناسب دو اقدام مهم در پیش گیری از بروز بیماری نیوکاسل محسوب می شوند. هدف این مطالعه، مقایسه ایمنی زایی واکسن های زنده و کشته بیماری نیوکاسل به صورت مجزا یا ترکیبی در جوجه های گوشتی بود. بدین منظور، تعداد 270 قطعه جوجه گوشتی یک روزه (سویه راس) پس از وزن کشی انفرادی به گروه های A تا F تقسیم شدند که گروه A: شاهد غیر واکسینه، گروه B: دریافت واکسن های زنده B1 و Clone 30 به ترتیب در 10 و 31 روزگی به روش قطره چشمی، گروه های C و D: تزریق زیر جلدی واکسن کشته نیوکاسل به ترتیب در 3 و 10 روزگی و گروه های E و F: دریافت واکسن کشته به ترتیب در 3 و 10 روزگی و واکسن های زنده مطابق با گروه B بودند. در سن 3 روزگی تعداد 4 جوجه و در سنین 10، 17، 24، 31 و 38 روزگی تعداد 12 جوجه از هر گروه به طور تصادفی انتخاب و خونگیری شدند و آزمون HI بر روی سرم انجام شد.تا سن 17 روزگی هیچ تفاوت معنی داری در سطح پادتن سرمی گروه های آزمایشی مشاهده نشد ؛ اما پس از آن، سطح پادتن سرمی در گروه های دریافت کننده واکسن زنده در سنین 31 و 38 روزگی به طور معنی داری بیش تر از گروه های دریافت کننده واکسن کشته بود. بنابراین واکسن زنده نیوکاسل حتی در یک نوبت نسبت به واکسن کشته ایمنی هومورال بهتری در جوجه های گوشتی ایجاد می کند و اگر با واکسن کشته به طور همزمان استفاده شود ایمنی حاصل از آن قوی تر خواهد بود.

  کلیدواژگان: نیوکاسل، واکسیناسیون، جوجه گوشتی، ممانعت از هماگلوتیناسیون
 • باقر زینوند مجرد* صفحات 23-36

  در این تحقیق، برای بررسی ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران از 202820 رکورد روزآزمون تولید شیر زایش اول از تعداد 38547 راس گاو هلشتاین در163 گله مربوط به سال های 1387تا 1395 استفاده شد. رکوردهای روزآزمون با استفاده از یک مدل رگرسیون تصادفی و دارای اثرات ثابت گله-سال- فصل زایش و متغیرهای کمکی سن زایش اول و درصد ژن هلشتاین تجزیه و تحلیل شد. اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیطی دایمی گاوها برای شکل منحنی تولید در طول دوره شیردهی، توسط چندجمله ای های متعامد لژاندر با توان چهار برازش شد. کم ترین و بیش ترین مقدار وراثت پذیری در ماه اول و نهم شیردهی به ترتیب (001/0±07/0)و (01/0± 24/0) برآورد شد. همبستگی ژنتیکی تولید شیر روزآزمون های مجاور زیاد و مقدار آن با افزایش فاصله بین ماه های رکوردگیری کمتر بود. حداقل همبستگی ژنتیکی بین ماه اول و دهم دوره شیردهی برآورد شد. حداکثر همبستگی ژنتیکی افزایشی بین ماه های مجاور شیردهی بود و با افزایش فاصله روز آزمون ها مقدار آن کم شد. حداقل همبستگی فنوتیپی بین ماه اول و دهم دوره شیردهی (23/0) برآورد شد. حداکثر همبستگی فنوتیپی بین ماه های مجاور شیردهی بود و میزان آن برای ماه های نهم و دهم 70/0 بود.

  کلیدواژگان: رگرسیون تصادفی، روز آزمون، وراثت پذیری، هلشتاین ایران
 • مریم نوشادوخت*، محمد میرزایی، علیرضا عابدی صفحات 37-46
  مقدمه و هدف

  آلودگی انگلی ماکیان بومی، منبع آلودگی برای طیور صنعتی و در انسان بندرت و آن هم در مورد انگل های خارجی است. بنابراین این آلودگی ها می توانند معضل اقتصادی و بهداشتی باشند. هدف از این بررسی تعیین فراوانی انگل های خارجی و آلودگی انگل های کرمی دستگاه گوارش مرغ های بومی شهرستان کرمان است.

  روش ها

  تعداد 100 قطعه مرغ بومی از مناطق مختلف شهرستان کرمان در چهار فصل (تابستان، پاییز، زمستان و بهار) به صورت تصادفی انتخاب شدند. انگل های کرمی گوارشی و انگل های خارجی با آزمایشات میکروسکوپی مورد شناسایی قرار گرفتند.

  یافته ها

   در مجموع از 100 پرنده بومی مورد بررسی 64 پرنده دارای آلودگی و 36 پرنده فاقد آلودگی بودند.مطالعه حاضر نشان می دهد طیور بومی شهرستان کرمان آلوده به انگل های آسکاریدیا گالی، سوبولورا برومپتای، رایه تینا تتراگونا، رایه تینا اکینوبوتریدا، نوزاد کنه آرگاس و شپش مناکانتوس استرامینیوس می باشند.

  بحث و نتیجه گیری

  پس از بررسی های نتایج آنالیز آماری ارتباط معنی داری بین جنسیت، فصل و تماس با سایر حیوانات و آلودگی انگلی نشان داده شده ، این در حالی است که بین سن و آلودگی انگلی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. با توجه به اهمیت پرورش طیور بومی و تاثیر انگل های داخلی وخارجی بر تولیدات طیور وسلامت عمومی جوامع انسانی، امید است که نتایج این تحقیق باعث افزایش دانش متخصصین و دستگاه های اجرایی مربوطه شود.

  کلیدواژگان: کرمان، مرغ های بومی، کرم های گوارشی، انگل های خارجی
 • بابک عباس بیگی* صفحات 47-63

  ناحیه اسکلتی و بخش عضلات در هر جاندار خونگرمی به عنوان یک داربست و چهارچوب عمل می کند که قابلیت شکل دهی و حرکت اندامها نیز از ویژگی های خاص این ناحیه خواهد بود.هرگونه نارسایی ،بیماری وحالتی که باعث تغییر و اشکال در عملکرد این ناحیه شود ،می تواند بر سازوکار سایر اندامها نیز تاثیر بگذارد.در دامپزشکی کهن و کتابهای مربوطه ، شروط و راهکارهای خاصی برای بررسی تفکیک اسبها از نقطه نظر سیستم اسکلتی- عضلانی وجود دارد، که به طور معمول سالها مورد استفاده بوده است.در این پژوهش سعی بر آن است تا داشته ها و دانسته های دامپزشکی در حوزه تاریخی آن، در این رابطه تبیین گردد و میزان تسلط و دانش برموضوع ریخت شناسی اعضای اسکلتی- عضلانی ، (که با درک درست اعضا و اندام بدست آمده) ، مشخص گردد.تسلطی که متاسفانه و عموما در صفحات کتب تاریخی دامپزشکی باقی مانده و به مرحله اجرا و آزمون در علم نوین راه نیافته است.

  کلیدواژگان: ریخت شناسی، اسکلت، عضله، اسب، دامپزشکی
 • مصطفی موسوی، نگین سلامات*، عبدالعلی موحدی نیا، پروین خردمند صفحات 61-70

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات ساختار بافتی آبشش ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در مواجهه با غلظت های مختلف فنانترن تحت شرایط آزمایشگاهی به مدت 14 روز بانجام گرفت. بدین منظور، غلظت های مختلف فنانترن (0 ، 2 ،20، 40 و 70 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) به صورت درون صفاقی به ماهیان شانک زردباله تزریق شد. سپس نمونه های بافتی از آبشش 100 قطعه A. latus (5 نمونه/گروه/روز) جهت انجام مطالعات هیستولوژیک و هیستومتریک در روزهای 1، 3، 7 و 14 جدا شده و در محلول بافر فرمالین به مدت 48 ساعت تثبیت شدند. سپس نمونه ها با استفاده از روش های معمول بافت شناسی آماده سازی شدند. مقاطع بافتی به ضخامت 6-5 میکرومتر تهیه و با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ایوزین رنگ امیزی شدند. همچنین ، درجه تغییرات بافتی (Degree of tissue changes) (DTC) آبشش جهت ارزیابی سلامت اندام محاسبه شد. نتایج نشان داد که هیپرپلازی سلول های تیغه های آبششی و اتصال تیغه ها و جداشدن اپی تلیوم تیغه های آبششی از غشا پایه، عمده ترین تغییرات بافتی آبشش ماهیان در مواجهه با فنانترن بود. بیشترین مقدار DTC آبشش، در ماهیان تیمار شده با mg/kg 70 فنانترن در روز هفتم نمونه برداری اندازه گیری شد. میانگین DTC این گروه نشاندهنده آسیب بافتی متوسط تا شدید بود. حداقل میزان DTC در ماهیان تیمار شده با mg/kg 2 فنانترن ثبت شد که نشاندهنده مقاومت ماهیان به این مقدار از فنانترن بود. بر اساس نتایج به نظر می رسد که ارتباط نزدیکی میان میزان تغییرات بافتی و غلظت آلاینده وجود دارد.

  کلیدواژگان: شانک زردباله، آبشش، فنانترن
 • حسین نیک پیران، یونس انزابی، عبدالرحمان محمدی* صفحات 65-70

  استفاده از آنتی بیوتیک ها در بحث درمان سالمونلوزیس هم در دامپزشکی و هم در پزشکی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به دلیل استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها در بحث درمانی مقاومت به این عوامل در بین باکتری ها افزایش یافته است. هدف این مطالعه بررسی حضور ژن های مقاومت به کینولون ها و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا های جدا شده از طیور تخم گذار می باشد. بدین منظور در بازه زمانی حدودا سه ماهه در سال 1397 از 20 مورد از گله مرغ های تخم گذار ارجاعی از مزارع مختلف با علایم درگیری با سالمونلا نمونه برداری گردید. جهت شناسایی جدایه ها از آزمایش های بیوشیمیایی و جهت تعیین سروتیپ از روش کافمن وایت جهت شناسایی آنتی ژن سوماتیک O و تاژک H استفاده شد. بعد از تعیین سروتیپ در محیط مولر هینتون آگار تست آنتی بیوگرام با استفاده از دیسک های انروفلوکساسین، فسفومایسین، دانوفلوکساسین، کلرتتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین، داکسی سایکلین، سولتریم، اریترومایسین و آموکسی سیلین انجام گردید. بعد از تعیین ژن های مقاومت qnrs و aac(6’)-ib-cr پرایمر های مربوطه طراحی گردید. ژن های باکتری به روش جوشاندن استخراج و به کمک روش PCR حضور ژن ارزیابی شد. نمونه های مثبت نشانگر حضور ژن های مقاومت به کینولون ها در سالمونلا های جدا شده از طیور تخم گذار استان می باشد. یافته این پژوهش نشانگر خطر مقاومت در گله های استان بوده و اهمیت پرداختن به این مساله را توسط مسیولین بهداشت کشور نمایان می کند.

  کلیدواژگان: سالمونلا، مقاومت ژنتیکی، آنتی بیوگرام، آذربایجان شرقی
|
 • Ehsan Salimi Naghani *, Iraj Pousti Pages 1-10

  In this study esophagus during development has been investigated in prenatal and postnatal periods of the one-humped camel. The aim of this study, the investigation of the esophageal histological wall construction in camel during gestation period and after that in comparative with the esophageal histological development in other the domestic animals. For histogenesis study of esophagus in one-humped camel, 20 fetuses, around 86 days to 13 months, were chosen. Then, after the age calculating, the fetuses were stored in 10% buffer formalin and provided sections with 5 µ thickness of all the esophagus portions (cervical, thoracic and abdominal) and were stained by hematoxylin & eosin and periodic acid Schiff methods. According to the observed histological changes; developmental periods of the esophagus were divided into the three stages: the first stage (5-13 cm, 86- 110 days of pregnancy), the second stage (13-16 cm, 110-119 days of pregnancy) and the third stage (35-40 cm, 175-190 days of pregnancy). At 110 days of pregnancy, the epithelium was changed to the stratified squamous epithelium. At 119 days of pregnancy, the formation of primary stages glands tubes and neural ganglions in the esophagus were observed. At 175 days of pregnancy, in abdominal part of esophagus, thin and dispersed muscularis mucosa was observed in the connective tissue under the epithelium. The study observations revealed that the histological esophagus wall evolution, according to the gestation period in one-humped camel are less precocious than the domestic ruminants.

  Keywords: Histological, Histochemical, esophagus, one-humped camel, development periods
 • Zahra Boroomand *, Ramezan Ali Jafari, Mansour Mayahi, Alireza Moradi Pages 12-21

  Biosecurity and vaccination are two important tools for prevention of Newcastle disease. This study was conducted to compare the immunogenicity of live and killed Newcastle disease vaccines by measuring the hemagglutination-inhibiting antibodies in the sera of broiler chicks. For this, 270 day-old chicks (Ross) were allocated to 6 match-weighted groups (A through F). Group A was non-vaccinated control; group B received B1 and Clone 30 live vaccines by eye-drop at days 10 and 31, respectively; groups C and D were injected subcutaneously with killed vaccine at days 3 and 10, respectively; groups E and F received killed vaccine at days 3 and 10, respectively, and were also given live vaccines according to group B. From each group, four chicks were randomly selected and bled on day 3, and also 12 chicks on days 10, 17, 24, 31 and 38. Then, the collected sera were assessed by hemagglutination-inhibition (HI) test. The results show that up to day 17, there was no significant difference in HI titers among experimental groups; compared with groups which received killed vaccine only, groups given live vaccines had a significantly higher antibody level at days 31 and 38. In conclusion, live Newcastle disease vaccines, even if not repeated, give better immunity when compared to killed vaccine, and if they were used together the immune response would be stronger.

  Keywords: Newcastle, Broiler, Vaccination, HI
 • Bagher Zinvand Mojarad * Pages 23-36

  Using test day records of first lactation of 38547 Holstein dairy cows in 163 herds, the genetic parameters of the population estimated. The analyze conducted with a random regression Test Day model with fixed effects of herd- year- season and age at calving as covariates. Direct genetic and permanent environmental effects were included in the models as random effects. The Random direct genetic and permanent environmental effects were fitted on milk production curve using Leagendre orthogonal polynomial with power four in random regression model. The highest and the lowest heritability estimates were at first (0.07±0.001) and Ninth (0.24±0.01) test days, respectively. The Genetic correlations of the adjacent records were high and its value was low with increasing distance between the months of recording. Genetic correlations between the first and the tenth month of lactation was determined at least. Maximum additive genetic correlations between adjacent months and its value decreased with increasing distance.Minimal phenotypic correlation between the first and the tenth month of lactation (0.23) were estimated. Maximum additive phenotypic correlations between adjacent months of lactation and it was (0.7) for ninth and tenth months.

  Keywords: 'random regration, test day model, holestin, heritability
 • Maryam Noshadokht *, Mohammad Mirzaie, Ali Reza Abedi Pages 37-46
  Introduction

  Parasitic infections of native chickens are among sources of infection for people and industrial poultry, thereby constituting health and economic problems. The purpose of this study was to determine the abundance of Ectoparasites and gastrointestinal helminth of native chickens in Kerman.

  Method

  One hundred native chickens selected randomly during summer, fall, springs, and winter. Gastrointestinal helminth and ectoparasites were identified using microscopic examination.

  Result

  Totally of 100 native chickens investigated, 64 were infected and 36 were uninfected. The Present study shows that native chickens in Kerman are infected with Subulura brumpti, Ascaridia galli, Rallietina tetragona, Rallietina echinobothrida, larvae of Argas tick, and Menacanthus stramineus.

  Discussion and conclusion

  Statistical analysis showed significance association between sex, season, and contact with another animal. While no significant association was found between age and helminth infection. With regard to importance of breeding of poultry and effect of internal and external parasites on poultry production as well as human health, it is hoped that the research could increase the knowledge of experts and executive organizations.

  Keywords: Kerman, Native chickens, Gastrointestinal Helminth, Ectoparasites
 • Babak Abbas Biegi * Pages 47-63

  The skeletal region and muscle part in every living body of the hemorrhage act as a scaffold and framework,the ability to shape and move the organs is a feature of this area.Any deficiency,sickness and a condition that causes changes in the function of the area can affect the functioning of other organs. In ancient veterinary medicine and its related books,there are various candition and ways to examine the musculoskeletal system.Which has been used for many years in veterinary medicine. in this research ,it is attempted to identify veterinary knoweledge in the history in this regard and to determine the degree of mastery over this topic during veterinary history.In this research,We have tried to determine the level of mastery and knowledge on the morphology of musculoskeletal members(with proper understanding of organs). Dominance,Which unfortunately and generally remains in the pags of historical veterinary books, has not entered a test of modern science.

  Keywords: Morphology, Skeleton, Muscle, horse, Veterinary
 • Mostafa Mousavi, Negin Salamat *, Abdolali Movahedinia, Parvin Kheradmand Pages 61-70

  The present study aimed to investigate the gill tissue changes in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) exposed to different concentrations of phenanthrene (Phe) during 2 weeks. In this regards, fish were intraperitoneally injected with 2, 20, 40 and 70 mg/kg-bw of Phe and were kept under laboratory conditions for 14 days. Tissue samples were taken from the gill of 100 A. latus (5sample/group/day) at days 1,3, 7, and 14 and tissue slides were prepared according the routine histological methods. Briefly, the samples were fixed in formalin buffer solution for 48 h, dehydrated in a graded series of ethanol, and embedded in paraffin. Five micrometer thick sections were stained in H&E for microscopic examination. Also, the degree of tissue changes (DTC) was calculated to evaluate the organ heath. Based on the results, the most tissue changes in the gill of fish treated with phenanthrene included lamellar cells hyperplasia, lamellar fusion, and epithelial lifting. The highest amount of DTC was measured in fish treated with 70mg/kg Phe at day 7. The DTC means were varied from moderate to severe for gills in this group, indicating that, phe with the concentration of 70 mg/kg could affect the fish health. The least DTC means of fish exposed to 2 mg/kg demonstrated the fish resistance to this concentration. The results suggest that there is close relation between amounts of pathological alterations and the pollutant concentration.

  Keywords: Acanthopagrus latus, Gill, Phenanthrene
 • Hossein Nikpiran, Younes Anzabi, Abdolrahman Mohammadi * Pages 65-70

  The use of antibiotics in the treatment of salmonellosis is of particular interest both in veterinary medicine and in medicine. Due to the widespread use of antibiotics in the therapeutic debate, resistance to these agents has increased among bacteria. The aim of this study was to evaluate the presence of quinolone resistance genes and to determine the antibiotic resistance pattern of Salmonella isolates from laying poultry. For this purpose, in a period of approximately three months in 1977, 20 cases of reference laying hens were sampled from different farms with symptoms of Salmonella. Biochemical tests were used to identify the isolates and to determine the serotype by the Kauffman White method for the identification of somatic O antigen and flagella H. After serotyping in the Muller Hinton Agar environment, antibiogram tests were performed using the disks of anrofloxacin, phosphomycin, danofloxacin, chlortetracycline, oxytetracycline, doxycycline, soltreim, erythromycin and amoxicillin. After determination of qnrs and aac (6 ') - ib-cr resistance genes, the respective primers were designed. Bacterial genes were extracted by boiling and the presence of the genes was evaluated by PCR. Positive samples indicate the presence of quinolone resistance genes in Salmonella isolates from laying poultry. The findings of this study indicate the risk of resistance in herds in the province and highlight the importance of addressing this issue by national health authorities.

  Keywords: Salmonella, Genetic resistance, Antibiogram, East Azarbaijan