فهرست مطالب

نظارت و بازرسی - پیاپی 60 (تابستان 1401)
 • پیاپی 60 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شهین مرداسی، وحید چناری، سید علی اکبر احمدی، محمد تمیمی صفحات 13-36
  زمینه و  هدف

  در سازمان ها فعالیت های غیرقانونی و غیراخلاقی توسط برخی از افراد شکل میگیرد که بعضا درپوشش های مختلف و به دور از چشم نهادهای نظارتی و به صورت پنهان انجام م یشود. بنابراین، وجود سیستمینظارتی که از سازمان آگاه باشد و کاستی ها را مشاهده و گزارش کند قبل از بروز پیامدهای نامطلوب ضروریاست. هدف از این پژوهش، طراحی الگوی سو تزنی در راستای بالندگی و سلامت و رفاه سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است.

  روش

  این پژوهش از نظر گردآوری داده ها، آمیخته با استفاده داده های کیفی و کمی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان در بخش های بیمه و درمان که تعداد آنها 67188 نفر بوده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 380 نفر انتخاب و روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای می باشد. روش نمونه گیری در مرحله کیفی، به صورت هدفمند، و معیار اشباع نظری مشتمل بر 15 نفر از خبرگان در حوزه مدیریت بوده است. در بخش کیفی، با استفاده از تکنیک دلفی فازی، اقدام به تبیین ابعاد، مولفه ها و گویه های تحقیق شد. در بخش کمی، با استفاده از مولفه های تبیین شده در بخش کیفی، اقدام به طراحی پرسشنامه و توزیع آن در جامعه مورد نظر گردید. پس از تکمیل پرسشنام ه ها، اطلاعات بدست آمده بوسیله نرم افزارهای SPSS وSmartPLS تحلیل شدند. برای آزمون سوالات تحقیق و مدلسازی، از آزمون های استنباطی نظیر معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است.

  یافته ها:

   نتایج بخش کیفی و تحلیل دلفی نشان داد که ابعاد سو تزنی شامل ملاحظات اخلاقی، ویژگی فردی، سو تزنی خارجی، سو تزنی رسمی بوده است. همچنین؛ ابعاد بالندگی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شامل سلامت و رفاه، ساختار سازمانی، تضمین پیشرفت، مشارکت با دیگران، گشودگی و شفافیت، پرورش و اختیار، بازخورد، آمادگی تغییر و اعتماد سازمانی بوده است. نتایج بخش کمی و آزمون معادلات ساختاری نشان داد که سوت زنی سازمانی بر بالندگی و سلامت و رفاه سازمانی تاثیر معناداری دارد.

  نتیجه گیری:

   بنابراین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه معناداری بین سو تزنی سازمانی بر بالندگی و سلامت و رفاه سازمانی تاثیر گذارمی باشد. همچنین، نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای صحیح و اصولی سوت زنی در سازمان تامین اجتماعی منجر به افزایش بالندگی در سازمان می شود و ابعاد مختلف بالندگی تحت تاثیر قرارمی گیرند.

  کلیدواژگان: سوت زنی، بالندگی سازمانی، فساد سازمانی، سلامت سازمانی، رفاه سازمانی
 • اکبر کنعانی، علیرضا یاوری صفحات 37-72
  زمینه و هدف

  کارکنان فرماندهی انتظامی ج.ا.ا به واسطه تنوع ماموریت ها و خدماتی که ارایه می دهند، پیوسته با خطرات و حوادث متفاوتی از جمله شهادت، مجروحیت، از کار افتادگی و مصدومیت مواجه هستند، امروزه حوادث، جزء جدایی ناپذیرکار در محیط های شغلی بوده و گاهی منجر به آسیب های جبران ناپذیر به سلامت و بهداشت کارکنان، تجهیزات، سرمایه، محیط زیست و اعتبار سازمان می شوند بررسی علل این حوادث می تواند کاهش آسیب های ناشی از ماموریت ها را به دنبال داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی عوامل علی حوادث در عملیات های پلیس و پیامدهای آن است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است و از تکنیک مدل ترایپود بتا استفاده شده است، جامعه آماری پژوهش تعداد 185 نفر از خبرگان انتظامی می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر تعیین شده است. در پردازش و تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای و برای تعیین اولویت مولفه‌ها، از آزمون فریدمن استفاده شد، ابزار جمع آوری تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته می باشد، روایی پرسش نامه از نسبت لاوشه با کمک ده نفر از خبرگان 0.71 محاسبه شد و پایایی کل پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 0.76 به دست آمده است.

  یافته‌ها:

   در بررسی های انجام شده 3 عامل شامل عوامل انسانی، سازمانی و محیطی بر بروز حوادث پلیسی در عملیات های ف.ا.ج.ا.ا تاثیرگذار می باشد که هر یک پیامدهایی را برای سازمان به دنبال دارد و توجه به نکات ایمنی و کنترل این عوامل سبب پیشگیری از وقوع حوادث می گردد.

  نتایج

  عوامل مدیریتی، تجهیزات و عوامل مبتنی بر وظیفه کارکنان، دارای تاثیر معنی داری بر پیامدهای حوادث می باشند و با کنترل آن ها می توان آمار حوادث را کاهش داد، لیکن علل شخصی و محیطی تاثیر معنی داری چندانی بر پیامدهای حوادث ندارند ولی لازم است مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: حوادث، عملیات های پلیسی، فرماندهی انتظامی.ج.ا.ا
 • حمیدرضا گل پور، محمد نبی پور، مهدی اسماعیلی، مهدی کاظمی جویباری صفحات 73-98
  زمینه و هدف

  معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارایه راهکارهایی برای رفع آنهاست.

  روش

  روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است.

  یافته ها

  علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی " توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است.

  نتیجه گیری

  مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98 به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد، علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.

  کلیدواژگان: شفافیت، پاسخگویی، فساد اداری، معاملات دولتی، لایحه شفافیت
 • ابوالفضل دره زرشکی، فروغ حیرانی، اکرم تفتیان صفحات 99-122
  زمینه و هدف

  حسابرسی محیط زیست به یک ابزار مهم برای حفظ و دستیابی به استانداردهای کنترل آلودگی محیط زیست تبدیل شده است و نبود الگویی برای حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت دیوان محاسبات کشور بر دستگاه های اجرایی کشور یکی از چالش‌های اجرایی نشدن حسابرسی رعایت زیست محیطی می باشد. لذا ارایه الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاه های اجرایی هدف این پژوهش است.

  روش

  در این پژوهش ابتدا شاخص‌های اولیه براساس مطالعه ادبیات تحقیق و روش آماری تحلیل محتوای کیفی شناسایی گردید. سپس در پاییز 1400 با مصاحبه از 35 نفر حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان خبره که با روش قضاوتی گلوله برفی انتخاب شدند و با روش آماری دلفی شاخص های اولیه شناسایی شده، نهایی گردیدند. سپس با استفاده از پرسشنامه و متدولوژی تحلیلی نوین مدل سازی ساختاری- تفسیری و به وسیله نرم افزارهای متلب و اکسل روابط بین شاخص‌ها تعیین، به صورت یکپارچه تحلیل و گراف ISM رسم گردید. در نهایت با استفاده از تحلیلMICMAC قدرت نفوذ و وابستگی شاخص های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و الگوی نهایی ترسیم گردید.روایی به صورت محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است.

  یافته ها

  الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور دارای شاخص‌های قوانین و مقررات ملی، قوانین و مقررات فرا ملی، موافقتنامه‌های بین المللی، قراردادها و سیاستها و خط مشی‌ها می باشد.

  نتیجه گیری

  شاخص‌های قوانین و مقررات ملی و فرا ملی با قدرت نفوذ بالا و وابستگی کم به عنوان شاخص های مستقل و تاثیر گذار در الگو می باشند. شاخص سیاستها و خط مشی ها با قدرت نفوذ و وابستگی بالا به عنوان شاخص پیوندی شناسایی و شاخص‌های موافقتنامه های بین المللی و قراردادها با قدرت نفوذ کم و وابستگی بالا به عنوان شاخص های وابسته کمترین تاثیر را بر الگو دارند.

  کلیدواژگان: حسابرسی رعایت زیست محیطی، نظارت، دستگاه های اجرایی، مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)
 • سید مهدی احمدی بالادهی صفحات 123-146
  زمینه و هدف

   مهمترین اهداف و راهبرد از تاسیس دفتر نظارت همگانی جلب اعتماد شهروندان و بهبود عملکرد سازمانی کارکنان ناجا بوده است. این پژوهش به مطالعه نقش دفتر نظارت همگانی در اصلاح فرآیند عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران پرداخته است.

  روش

   این پژوهش، از حیث هدف کاربردی است و روش انجام پژوهش به صورت پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران میانی ستادی و پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان مازندران به تعداد 126 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 95 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته نقش نظارت همگانی و پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت (1980) عملکرد سازمانی می باشد. پایایی سوالات به ترتیب 0.75  و 0.82 مورد سنجش و تایید قرارگرفت، داده‌های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS به دو روش توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون فریدمن) تحلیل شده اند. 

  یافته ها

   یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفتر نظارت همگانی در اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان اثرگذار می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه های دفتر نظارت همگانی در اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان ناجا اثرگذار می باشد. با توجه به آزمون فریدمن نیز به ترتیب بیشترین میانگین اختصاص به مولفه ایفای نقش بازدارندگی، جلب مشارکت مردمی و در نهایت فراهم نمودن بستر تصمیم گیری قرار داشته است. 

  نتیجه گیری

    نتایج نشان می دهد که برای عملکرد بهترکارکنان، نیاز به نهادی است که این خواست اجتماعی را هدایت و محقق سازد که دفتر نظارت همگانی به عنوان نهادی پاسخگو و نظارت های غیررسمی شهروندان مطرح می باشد. ضمن اینکه این دفتر می تواند در اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان در فراجا موثر باشد.

  کلیدواژگان: دفتر نظارت همگانی، عملکرد سازمانی، کارکنان، فرماندهی انتظامی استان مازندران
 • لطف الله دارابی، سجاد اختری صفحات 147-174
  زمینه و هدف

  پیشگیری از جرم در ایران به دلیل تعدد مصادیق جرم درمقایسه با سایر کشورها؛ از سطح وسیعتری برخوردار می باشد. این موضوع در مورد جرایم علیه حقوق شهروندی آنگاه که مرتکبان آن کارکنان فراجا (ضابطان عام دادگستری) که خود از کنشگران عدالت کیفری هستند، اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سوال پژوهش و ارایه راهکارهای مناسب در جهت رفع آنها هستیم.

  روش

  این پژوهش ازنظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی بوده است.

  یافته‌ها: 

  عوامل متعددی از جمله رویکرد و رفتار و دیدگاه فرماندهی، ضعف آموزش، فرایند ناصحیح گزینش و استخدام، فرهنگ سازمانی، فشارهای سلسله مراتب برای کشف سریع جرم، فشار های ناشی از سختی کار، ضعف تخصصی و علمی برای کشف جرم، نامناسب بودن کمیت نیروی انسانی، انتظار مردم برای شناسایی مجرمین و کشف جرم، انتظارات مقامات قضایی و اجرایی کشور برای کشف سریع جرم و دستگیری مجرمین، ناآگاهی مردم از حقوق خود، عملکرد نامناسب رسانه ها  و...  از سوی کارکنان ناجا نقش دارد.

  نتیجه‌گیری:

   راهکارهای ارایه شده در پیشگیری جامعه مدار(اجتماعی)، از جمله برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت به صورت مستمر و دایم برای کارکنان فراجا، به دنبال سالم سازی فرآیند جامعه پذیری آنها و تدابیر موقعیت مدار (وضعی)، از جمله اصلاح فنی قوانین جرم زا و تدابیر مراقبتی، به دنبال از میان برداشتن فرصتها و موقعیتهای جرم زا هستند، تا از این رهگذر نرخ جرایم علیه حقوق شهروندی و کرامت انسانی، به حداقل میزان ممکن برسد.

  کلیدواژگان: پیشگیری جامعه مدار، پیشگیری موقعیت مدار، حقوق شهروندی، نقض حقوق شهروندی، کارکنان فراجا
 • مجتبی اسکندری، حمید کلانتری، علی ترابی صفحات 175-198
  زمینه و هدف

   مدیریت استعداد و کارراهه شغلی از موارد مطرح در مدیریت اثربخش سازمان ها می باشند که امروزه به دلیل نیاز شدید سازمان ها به افراد مستعد به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و اهمیت شکوفایی استعدادهای درونی در مسیر شغلی حایز اهمیت فراوان هستند.در همین راستا هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه مدیریت استعداد باکارراهه شغلی می باشد.

  روش

   این پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش‌های کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش مدیران ستاد یکی از سازمان های وابسته به نیروهای مسلح به تعداد92نفر بوده است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است و از طریق فرمول کوکران، تعداد 75 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه بسته محقق ساخته انجام شده است. پرسشنامه اول مربوط به مدیریت استعداد در قالب 4 بعد ، 17شاخص و 31 سوال و پرسشنامه دوم مربوط به کارراهه شغلی در قالب 4 بعد ، 22 شاخص و  23سوال طراحی شده است که روایی آنها از نوع اعتبار محتوا بودکه طبق نظر صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی با نرم افزار spss استفاده شده است.

  یافته ها

   یافته های این پژوهش نشان داد که رابطه مدیریت استعداد باکارراهه شغلی در سازمان مورد مطالعه معنادار و به صورت معکوس بوده است و مقدار ضریب همبستگی پیرسون 264/ 0- می باشد. همچنین مدیریت استعداد با هویت شغلی در سازمان مورد مطالعه رابطه معنادار و معکوس داشته و مقدار ضریب همبستگی پیرسون 247/ 0-  می باشد. بین مدیریت استعداد با متغیرهای امنیت شغلی، خدمت شغلی و خلاقیت شغلی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

   نتایج این تحقیق نشان دادکه بایستی مسیر پیشرفت شغلی استعدادها در سازمان ها، متفاوت از آحاد کارکنان نگریسته شود و فرآیندهای طولانی و برخی از ضوابط دست و پاگیر سازمانی، مانع از پیشرفت افراد مستعد در سطوح مختلف سازمان نگردد تا تاثیرات شگرف مدیریت استعداد به دور از کانالیزه نمودن افراد مستعد هویدا گردد.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، کارراهه شغلی، هویت شغلی، خلاقیت شغلی، امنیت شغلی، خدمت شغلی، نیروهای مسلح
|
 • Shahin Mardasi Mardasi, Vahid Chenari, Seyyed ali akbar Ahmadi, Mohammad Tamimi Pages 13-36
  Background and purpose

  Illegal and unethical activities in organizations are formed by some people, which are sometimes carried out in different guises and away from the eyes of regulatory and hidden institutions. Therefore, the existence of a monitoring system that is aware of the organization and observes and reports the shortcomings is necessary before the occurrence of undesirable consequences. The purpose of this research is to design a sutzeni model in the direction of growth and organizational health and well-being in the social security organization.

  Method

  In terms of data collection, this research is mixed and descriptive survey. The statistical population of this research includes all the employees of the organization in the insurance and treatment departments, and their number is 67188 people, and the number of samples was selected based on Morgan's table of 380 people, and the sampling method is random clustering. The sampling method in the qualitative stage was purposeful, and the theoretical saturation criterion included 15 experts in the field of management. In the qualitative part, the dimensions, components and objects of the research were explained using the fuzzy Delphi method. In the quantitative part, using the components explained in the qualitative part, a questionnaire was designed and distributed in the target society. After completing the questionnaires, the information was analyzed with SPSS and SmartPLS software. Inferential tests such as structural equations and path analysis have been used to test research questions and modeling.

  Findings

  The results of the qualitative part and Delphi analysis showed that the dimensions of swindling include moral considerations, personal characteristics, external swindling, and official swindling. Also, the dimensions of organizational growth in the social security organization include health and well-being, organizational structure, guaranteeing progress, partnership with others, openness and transparency, nurturing and authority, feedback, readiness for change and organizational trust. The results of the quantitative part and the structural equation test showed that organizational burnout has a significant effect on growth and organizational health and well-being.

  Conclusion

  Therefore, the research results showed that there is a significant relationship between organizational stress on growth and organizational health and well-being. Also, the results of this study showed that the correct and principled implementation of sutzeni in the social security organization leads to an increase in growth in the organization and affects different dimensions of growth.

  Keywords: Whistle blowing, organizational growth, organizational corruption, organizational health, organizational welfare
 • Akbar Kanani, alireza yavari Pages 37-72
  Background and purpose

  because of the variety of missions and services they provide, the employees of the police command of J.A. are constantly facing different risks and incidents such as martyrdom, injury, disability and injury. Today, accidents are an inseparable part of work in professional environments and sometimes to injuries Irreparable to the health and safety of employees, equipment, capital, environment and credit of the leading organization it is possible. Investigating the causes of these accidents can reduce the damage caused by the missions. The purpose of this research is to investigate the causes of accidents in police operations and their consequences.

  Method

  In terms of purpose, this research is applied, and in terms of method, it is a survey that uses the beta tripod model method. The statistical population of the research is 185 police experts. The sample size is 125 people using Cochran's formula. In processing and analyzing the data, one-sample t-test was used, and Friedman's test was used to determine the priority of the component. The research collection tool is a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was calculated using the Lavshe ratio as 0.71 with the help of ten experts, and the reliability of the entire questionnaire was obtained using Cronbach's alpha as 0.76.

  Findings

  In the research, it was found that three factors, including human, organizational and environmental factors, influence the occurrence of police incidents in F.A.J.A. Factors that prevent the occurrence of accidents.

  Conclusion

  management factors, equipment and factors based on the duties of employees have a significant effect on the consequences of accidents, which can reduce the number of accidents by controlling them; However, personal and environmental causes do not have a significant effect on the consequences of accidents, but it is necessary to be taken into consideration.

  Keywords: Incidents, police operations, J.A.A. police command
 • Hamidreza Golpour, Mohamad Nabipor, Mehdi Esmaeli, Mehdi Kazmi Joybari Pages 73-98
  Background and purpose

  Government purpose is one of the most important methods of budget spending in economic systems, and it is considered the most important legal tool for committing economic corruption. This article aims to investigate the position of transparency and accountability in the government in order to identify existing problems and provide solutions to solve them.

  Method

  The research method is an analytical description using library sources, documents, laws and regulations related to them with international histories.

  Findings

  Laws and regulations in the field of government with different universal principles of compatibility do not pay much attention to the two issues of "conflict of meaning" and "transparency and accountability". The findings show that in recent years, the inflation of laws in the field of corruption, the law about the prohibition of interference of ministers and parliamentarians and government employees in the government and the country, the prohibition of taking commissions abroad, the prohibition of certification of a job, Law on the management of civil services, the implementation law of Article 44 of the Constitution, etc., due to the lack of necessary political will, lack of transparency and negligence in tracking and correct diagnosis, not only the damage has not decreased, but there has been a surprising change in the conflict.

  Conclusion

  The most important tool to deal with corruption is the existence and guarantee of transparency in internal laws and regulations. In response to this problem, the government approved the transparency bill in 1998. However, its effectiveness, considering the abandonment of anti-infection laws, in addition to political will, requires freedom of the media as well as modernization and conforming to global standards.

  Keywords: Transparency, accountability, administrative corruption, government transactions, transparency bill
 • abolfazl darehzereshki, forough Heirany, Akram taftiyan Pages 99-122
  Background and Aim

  Environmental auditing has become an important tool for maintaining and achieving environmental pollution control standards. Lack of a model for environmental compliance auditing in order to inspection of the Supreme Audit Court of Iran over the executive organs is one of the challenges of not implementing the environmental compliance auditing; therefore, the purpose of this study is to provide an audit model for environmental compliance in order to inspect the executive organs.

  Method

  In this study, first, the initial indicators were identified based on the study of research literature and statistical method of qualitative content analysis. Then, in the fall of 2021, by interviewing 35 auditors of the Iran’s Supreme Audit Court as experts, who were selected by the snowball judgment method and by the Delphi statistical method the initial indicators were identified and finalized. Then, using a modern questionnaire and modern analytical methodology, structural-interpretive modeling and by MATLAB and Excel softwares, the relationships of the indicators were determined, analyzed and ISM graph were drawn. Finally, using MICMAC analysis, the influence power and dependence of the identified indicators were evaluated and the final pattern was drawn. Validity in content and reliability using Cronbach's alpha coefficient was calculated.

  Findings

  The environmental compliance audit model for inspecting the executive organs of Iran has indicators for national laws and regulations, transnational laws and regulations, international agreements, contracts, policies and guidelines.

  Conclusion

  Indices of national and transnational laws and regulations with high influence and low dependence are independent and effective indicators in the model. Indices of policies with high power of influence and dependence as a link index, and indicators of international agreements and contracts with low power of influence and high dependence as dependent indicators have the least impact on the model.

  Keywords: Environmental compliance audit, supervision, executive bodies, interpretive-structural modeling (ISM)
 • Seyyed Mahdi Ahmadi Baladehi Pages 123-146
  Background and purpose

  The most important goals and strategy of establishing the public monitoring office is to gain the trust of citizens and improve the organizational performance of FARAJA employees. This research has studied the role of public supervision office in improving the organizational performance process of Mazandaran police command staff.

  Method

  The research in terms of its practical purpose, and its survey method, and its statistical population includes 126 middle managers of the headquarters and specialized police of Mazandaran Province Police Command, of which 95 were randomly selected by using Cochran's formula. The data collection tool is the questionnaire created by the researcher on the role of public supervision and the organizational performance standard questionnaire of Hersi and Goldsmith (1980). The reliability of the questions was measured and confirmed as 0.75 and 0.82 respectively, the data using SPSS software has been analyzed by two descriptive and inferential methods (Kolmogrove- Smirnov test, Pearson correlation coefficient, regression and Friedman test).

  Findings

  The findings of the research indicate that the public monitoring office is effective in improving the organizational performance of employees. Also, the results of the research show that the components of the public supervision office have an effect on improving the organizational performance of the employees of NAJA. According to the Friedman test, the highest mean is assigned to the component of playing the role of deterrence, attracting public participation and finally providing a platform for decision making.

  Conclusion

  The results show that for the better performance of employees, an institution is needed to guide and realize this social demand. The Office of Public Supervision is a responsible institution and provides informal supervision of citizens. In addition, this office can be effective in improving the organizational performance of employees in FARAJA.

  Keywords: Office of Public Supervision, Organizational Performance, Staff, Police Command of Mazandaran Province
 • Lotfollah Darabi, Sajad Akhtari Pages 147-174
  Background and purpose

  crime prevention in Iran has a wider level compared to other countries due to the large number of examples of crime. This issue becomes more important in the case of crimes against citizens' rights when the perpetrators are Faraja employees (general justice officers) who are themselves criminal justice activists. This research seeks to answer two questions and provide suitable solutions to solve them.

  Method

  The research is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of nature and method. The method of collecting information was library (documents).

  Findings

  Several factors including the approach and behavior and viewpoint of managers and commanders, weak training, incorrect selection and recruitment process, organizational culture, hierarchical pressures for quick crime detection, pressures due to the difficulty of work, professional and scientific weakness for crime detection, The inappropriateness of the amount of manpower, the expectation of the people to identify the criminals and the detection of the crime, the expectations of the judicial and executive authorities of the country for the quick detection of the crime and the arrest of the criminals, the ignorance of the people regarding their rights, the inappropriate performance of the media, etc. in the violation of civil rights by the employees FARAJA plays a role.

  Conclusion

  The solutions presented in community-oriented prevention, including holding continuous and permanent training courses during service for Faraja employees, are aimed at making the process healthy. Their socialization and situation-oriented measures, including the technical amendment of criminal laws and care measures, seek to remove opportunities and criminal situations in order to minimize the amount of crimes against citizenship rights and human dignity.

  Keywords: Community-oriented prevention, situation-oriented prevention, citizen's rights, violation of citizen's rights, Faraja employees
 • Mojtaba Eskandari, Hamid Kalantari, Ali Torabi Pages 175-198
  Background and purpose

  talent management and career path management is one of the issues raised in the effective management of organizations, which is very important today due to the strong need of organizations for talented people in order to achieve competitive advantage and the importance of internal talent flourishing in the career path. In this regard, the main goal of the research is to investigate the relationship between talent management and career path work.

  Method

  This research is a descriptive survey based on the method of data collection in the field of applied research. The statistical population of this research was the staff managers of one of the organizations affiliated to the armed forces, numbering 92 people. A simple random method was used for sampling and 75 people were selected as a statistical sample using Cochran's formula. Data collection was done using a researcher-made questionnaire. The first questionnaire is related to talent management in the form of four dimensions, 17 indicators and 31 questions, and the second questionnaire is related to the career path in the form of four dimensions, 22 indicators and 23 questions. Cronbach's alpha test was used to measure the reliability of the questionnaires and descriptive and analytical statistical tests with SPSS software were used to analyze the data.

  Findings

  The findings of this research showed that the relationship between talent management and career path in the studied organization is significant and inversely, and the value of Pearson's correlation coefficient is -0.264. Also, talent management has a significant and inverse relationship with job identity in the studied organization, and the value of Pearson's correlation coefficient is -0.247. No significant relationship was observed between talent management and variables of job security, job service and job creativity.

  Conclusion

  The results of this research showed that the path of career development of talents in organizations should be viewed differently from that of individual employees, and long processes and some cumbersome organizational criteria should not hinder the progress of talented people at different levels of the organization, so that the tremendous effects of talent management are far from Channeling people who are prone to manifest.

  Keywords: talent management, career path, career identity, career creativity, career security, career service, Armed Forces