فهرست مطالب

نوآوری های آموزشی - پیاپی 82 (تابستان 1401)

فصلنامه نوآوری های آموزشی
پیاپی 82 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیروس قنبری، خلیل زندی، سیامک صادقی* صفحات 7-28
  دو هدف عمده از پژوهش حاضر واکاوی راهبردهای آموزش اصیل و اولویت بندی این راهبردها در بافت مدارس ابتدایی است. برای شناسایی راهبردهای آموزش اصیل از روش گروه های کانونی مجازی استفاده شد. به این منظور با استفاده از رویکرد هدفمند و ازطریق روش نمونه گیری گلوله برفی سه گروه کانونی پنج نفره از متخصصان تعلیم وتربیت (به جز گرداننده جلسه) انتخاب و بررسی شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این بخش مصاحبه غیرساختاریافته بود و تحلیل مصاحبه ها در دو سطح مفاهیم فرعی و مفاهیم اصلی صورت گرفت. درنهایت اعتبار تحلیل ها ازطریق شناخت بازخورد گروه کانونی و مثلث سازی تحلیل گر تایید شد. همچنین برای اولویت بندی راهبردهای آموزش اصیل از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. به این منظور، بیست نفر از معلمان خبره به صورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و بررسی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه مقایسه های زوجی مشتمل بر پنج ماتریس مقایسه دوبه دو بود که از دل تحلیل مصاحبه ها در بخش قبلی بیرون آمدند. نرخ ناسازگاری هریک از ماتریس های پنج گانه کمتر از 0/1 بود و لذا از اعتبار مقایسه ها اطمینان حاصل شد. درنهایت برای تجزیه وتحلیل داده ها به شاخص هایی همچون میانگین هندسی و بردار ویژه استناد شد. نتایج این پژوهش شناسایی و اولویت بندی 35 راهبرد آموزش اصیل بود که این راهبردها در چهار مولفه دسته بندی شدند. براین اساس مهم ترین راهبردهای کلی آموزش اصیل به ترتیب عبارت از «فرصت های کسب تجارب آموزشی اصیل»، «سنجش یادگیری»، «شخصی سازی یادگیری»، و «اصالت معلم» بودند.
  کلیدواژگان: آموزش اصیل، سنجش یادگیری، شخصی سازی یادگیری
 • محمدحسین بیات ترک، جمشید جراره*، فریده حمیدی صفحات 29-48

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در همجوشی شناختی و شایستگی اجتماعی نوجوانان قلدر در مدارس شبانه‏‏روزی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی و ازنظر روش تحقیق به سبب جایگزینی تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‏‏آموزان دو مدرسه شبانه ‏‏روزی سال تحصیلی 98-99 در شهرستان نیشابور است که ویژگی قلدری دارند. نمونه این پژوهش عبارت است از 30 دانش‏‏آموز دو مدرسه شبانه‏‏روزی متوسطه اول شهرستان نیشابور که با روش تصادفی بدون جایگزینی انتخاب شدند. این دانش‏آموزان در گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ارزیابی با پرسش نامه‏‏های همجوشی شناختی گیلاندرز (2010)، شایستگی اجتماعی پرندین (1385) و مقیاس قلدری ایلینویز (2001) انجام شد. طبق یافته‏‏های این پژوهش، سطح معناداری متناظر با هر سه متغیر در شاخص گروه کمتر از 0/017 است. بنابراین با اطلاعات جمع‏‏آوری‏‏شده و با توجه ‏به رد فرض صفر فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه «آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در شایستگی اجتماعی و همجوشی شناختی نوجوانان قلدر تاثیر مثبت دارد» با اطمینان 0/95 تایید می‏‏شود‏‏. آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش همجوشی شناختی و بهبود شایستگی اجتماعی نوجوانان قلدر موثر بوده است. پیشنهاد می‏‏شود این پژوهش روی سایر اختلالات و همچنین در سایر شهرستان‏‏ها صورت گیرد تا هم دارای قدرت تعمیم‏‏پذیری بالاتری شود و هم تفاوت‏‏ های فرهنگی در این‏‏گونه پژوهش‏‏ها شناسایی شود.

  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد، همجوشی شناختی، شایستگی اجتماعی، نوجوانان، قلدری
 • عادل زاهد بابلان، افشین عابدی نیا*، حسین تقوی قره بلاغ، پدرام قربانزاده طولارود پایین صفحات 49-66
  این پژوهش با هدف الگو سازی تاثیر رهبری تحول آفرین با میانجی گری فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی شهرستان تالش انجام شده است. روش پژوهش توصیفی - همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را مدیران و معلمان ابتدایی شهر تالش، به تعداد 785 نفر، تشکیل دادند که بر مبنای جدول مورگان نمونه ای به حجم 257 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد، رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2000)، فرهنگ مدرسه گرونرت (2005) و خودکارآمدی معلمان اسچانن موران و وولفولک (2001) به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 0/83، 0/88 و 0/87 استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری و نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) و لیزرل (LISREL) انجام شد. بر اساس یافته ها، الگوی علی مفروض برازش مناسبی دارد و تعمیم پذیر به جامعه پژوهش است. اثر مستقیم رهبری تحول آفرین بر فرهنگ مدرسه (0/93) و بر خودکارآمدی معلمان (0/63) مثبت و معنادار است. همچنین اثر مستقیم فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان (0/43) مثبت و معنادار است. اثر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین با میانجی گری فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان (0/40) مثبت و معنادار است. با توجه به یافته های آماری، فرهنگ مدرسه رابطه میان رهبری تحول آفرین با خودکارآمدی معلمان را به صورت معناداری میانجی گری می کند. لذا رهبران تحول آفرین باید با ایجاد فرهنگ سازنده و قوی در مدرسه زمینه را برای ارتقای سطح خودکارآمدی معلمان، برای عملکرد بهینه، فراهم کنند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی معلمان، رهبری تحول آفرین، فرهنگ مدرسه
 • منصوره ملکیان*، محمدحسین حجاریان صفحات 67-80

  برای انتقال پیام به رسانه نیاز است و پویانمایی یکی از بهترین رسانه ها برای انتقال پیام، به ویژه به کودکان، است. در ایران از ظرفیت پویانمایی درزمینه آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیست کمتر استفاده شده است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر پویانمایی در آموزش دانش آموزان درزمینه انواع پسماند، مدت زمان تجزیه و آثار آن در محیط زیست انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 70 نفر از دانش آموزان پسر پایه دوم مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-98 است. دانش آموزان به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. گروه مداخله ازطریق نمایش فیلم پویانمایی آموزش دیدند و گروه شاهد فقط آموزش های معمول مدرسه را دریافت کردند. با تکمیل چرخه آموزش پرسش نامه ای تهیه شد و در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. پایایی این پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0/89 محاسبه شد. میانگین اختلاف معنی داری (0/001= p) میان گروه مداخله 11/73 و گروه شاهد 5/61 بود. طبق نتایج، پس از دوره آموزشی با استفاده از پویانمایی دانش، نگرش و رفتارهای محیط زیستی مناسب در دانش آموزان افزایش چشمگیری یافت. درنتیجه، آموزش مفاهیم محیط زیستی درزمینه پسماند در محیط زیست ازطریق پویانمایی مثبت، معنی دار و اثر بخش بود.

  کلیدواژگان: رسانه، پویانمایی، محیط زیست، پسماند، مدرسه
 • شیلا سلیمانی*، خدیجه علی آبادی، اسماعیل زارعی زوارکی، علی دلاور صفحات 81-104
  در این پژوهش برای شناسایی، طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسیله محور چارچوبی داده شده است. تلاش بر آن بوده طرحی کلی برای طراحی الگوی آموزشی نوین به منزله راهبرد بهبود در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی ارایه شود. همچنین در این پژوهش در جایگاه تسهیلگر و راهنما به رفع مشکل یادگیری و عملکرد بهتر در یادگیری پرداخته شده است. پژوهش حاضر جزء پژوهش های کاربردی است. اطلاعات بخش کیفی برای شناسایی مولفه های الگو ازطریق مرور نظام مند 93 اثر و ازطریق مصاحبه عمیق با 32 نفر از متخصصان در دسترس و هدفمند گردآوری شده است. سپس تحلیل محتوای کیفی استقرایی مولفه ها انجام گرفت و شاخص های نهایی الگو مشخص شدند. برای اعتباریابی مولفه ها در بخش کمی از 25 نفر از متخصصان خواسته شد درزمینه شاخص ها و الگو اظهارنظر کنند. بر اساس نتایج به دست آمده از 0/9 = CVR و پایایی پرسش نامه 0/83 =r نیز هر 94 مولفه در قالب 18 شاخص اصلی و 76 شاخص فرعی دسته بندی شدند که جداگانه فعالیت های قبل، حین و بعد از کلاس به همراه فعالیت های مستقل مدرس و فراگیر تایید و به صورت الگوی مفهومی و روندی بررسی شدند. طبق نتایج، شاخص های شناسایی شده الگوی طراحی شده قابل قبول اند. همچنین طبق نظر متخصصان، وجود مولفه های ارایه شده در الگو می تواند به عنوان انتخاب روش تدریس مناسب با طراحی آگاهانه تاثیر فراوانی در فعال بودن فراگیران در یادگیری خود داشته باشد. لذا نحوه برنامه ریزی و اجرای این الگو نه تنها به مدرسان زبان انگلیسی، بلکه به مدرسان گرایش ها و دروس گوناگون نیز پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: الگو، یادگیری معکوس، تدریس، زبان انگلیسی
 • اعظم غلامی*، رسول حیدری صفحات 105-132
  هدف اصلی از این پژوهش تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم دوره متوسطه بر اساس ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است. پژوهش حاضر ازجمله پژوهش های کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری داده ها پژوهش کیفی از نوع روش تحلیل محتوای جهت دار است. جامعه موردمطالعه تحقیق متن و تصاویر کتاب درسی زیست شناسی پایه دهم، چاپ نخست  (1399) وزارت آموزش وپرورش، است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و ابزار مورد استفاده فیش برداری و تهیه فهرست است. فیش های جمع آوری شده مربوط به هریک از مقولات تلخیص و در قالب جداول ارایه شدند. سپس تعداد و فراوانی صفحات مربوط به ساحت ها تعیین و تفسیر شدند. مهم ترین یافته های تحقیق به شرح زیرند: میزان 1/5 درصد از محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم درزمینه ساحت اعتقادی و اخلاقی، 4/5 درصد درزمینه ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی، 19/7 درصد درزمینه ساحت تربیت زیستی بدنی؛ 6/8 درصد درزمینه ساحت زیباشناسی و هنری؛ 9/8 درصد درزمینه ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای و 25 درصد درزمینه ساحت تربیت علمی و فناوری است. بر اساس نتایج به دست آمده، در این کتاب به هر شش ساحت تربیتی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش توجه شده است. بیشترین میزان توجه محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم دوره متوسطه به ساحت علمی و فناوری و کمترین توجه به ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی است.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب زیست شناسی پایه دهم، ساحت های شش گانه، سند تحول بنیادین
 • سیده پروین صائمین، رمضان برخورداری*، سعید ضرغامی صفحات 133-146
  مفهوم سواد خواندن یکی از اهداف مهم پژوهش های تربیتی است که به واسطه آن دانش آموزان، طی دوران آموزش، متون درسی را یاد می گیرند. لیکاف و جانسون رویکردی زبان شناسانه در علوم شناختی معرفی کردند که، برخلاف رویکرد چامسکی که به شناخت زبان نحوی می پردازد، در آن به عنصر معنی در زبان از منظر استعاره مفهومی تاکید ویژه داشتند. لیکاف و جانسون استعاره های مفهومی را مهم ترین عامل شناخت انسان از جهان برمی شمارند. استعاره مفهومی به معنای فهم فکر یا مفهومی انتزاعی بر اساس فکر یا موضوع دیگری است که مفهومی عینی دارد. با توجه به اهمیت استعاره های مفهومی در شناخت و درک مفهوم دانش آموزان، این مقاله به بررسی استعاره های مفهومی جهت دار زمان در مکان درس فارسی پایه چهارم ابتدایی پرداخته است. روش این پژوهش تحلیل مفهومی با رویکرد زبان شناسی لیکاف است که با تحلیلی زبان شناسانه و فلسفی به مفهوم استعاره در درس فارسی می پردازد. بر اساس نتیجه بررسی و پژوهش ها، متون کتاب فارسی استعارات متعدد مفهومی برای آموزش دارد؛ اما در بخش فعالیت ها و پرسش های این کتاب آموزش ویژه ای دراین باره صورت نگرفته است. بنابراین لازم است برای درک بهتر مفاهیم و شناخت جهان اطراف دانش آموز برنامه و رویکرد متناسبی از آموزش معنی در بستر استعاره های مفهومی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: استعاره مفهومی جهت دار زمان در مکان، زبان شناسی شناختی، نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسون
 • پرستو آریانژاد، محمد علی خانمحمدی*، فرهنگ مظفر، بهرام صالح صدق پور صفحات 147-170
  هدف از انجام دادن پژوهش حاضر الگویابی تاثیر «واقع نمایی محتوای آموزشی دروس کارگاهی رشته معماری داخلی مبتنی بر استانداردهای پداگوژی» ازطریق متغیرهای میانجی «نظارت و راهبری هنرآموز»، «قابلیت تمرین و تکرار»، « ارزشیابی» و «تناسب با توانمندی های هنرجو» در «ایجاد فرصت ها و تجارب یادگیری» است. روش اجرای آن توصیفی همبستگی از نوع الگویابی روابط علی است. جامعه آماری آن هنرآموزان رشته معماری داخلی سراسر کشورند که در سال تحصیلی 1399-1400 در یکی از پایه های دهم، یازدهم یا دوازدهم دروس کارگاهی این رشته را تدریس می کنند. به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 326 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. ارزیابی الگو با روش تحلیل مسیر انجام گرفت. بر اساس یافته ها، الگوی پیشنهادی برازش خوبی دارد(RMSEA= 0/058, GFI= 0/998, IFI= 0/999, χ2= 2/09, P<0/05) و درکل تمام مسیرهای مستقیم معنادارند (0/05>P). همچنین تمامی مسیرهای غیر مستقیم واقع نمایی محتوای آموزشی مبتنی بر استانداردهای پداگوژی ازطریق متغیرهای میانجی تناسب با توانمندی های هنرجو، ارزشیابی، قابلیت تمرین و تکرار و نظارت و راهبری هنرآموز بر فرصت ها و تجارب یادگیری معنادار بود. نتایج دلالت بر آن دارد که الگوی ارایه شده می تواند الگویی مناسب برای طراحی محیط شبیه سازی رایانه ای در دروس کارگاهی رشته معماری داخلی باشد.
  کلیدواژگان: شبیه ساز آموزشی رایانه ای، واقع نمایی، معماری داخلی، الگویابی، تجارب یادگیری
|
 • Siroos Ghanbari, Khalil Zandi, Siāmak Sādeghi * Pages 7-28
  The two main objectives of the present study were exploring the authentic instruction strategies and prioritizing these strategies in the context of primary schools. In order to identify the authentic instruction strategies, the virtual focus groups method was used. Three focus groups of five education specialists (except the meeting moderator) were selected using a purposive approach and snowball sampling method. The research tool in this section was the unstructured interview. Moreover, the interviews were analyzed at two levels of sub-themes and main themes. Finally, the validity of the analyses was confirmed by focus group feedback and the analyst’s triangulation. Also, to prioritize the authentic instruction strategies the technique of hierarchical analysis technique was used. Using a purposive approach and snowball sampling method, 20 expert teachers were selected. The research tool was a pair-wise comparison questionnaire consisting of five 2 ˟ 2 comparison matrices which were emerged from the analysis of interviews in the previous section. The inconsistency rate of each of the five matrices was less than 0.1 and therefore the validity of the comparisons was ensured. Finally, in order to analyze the data, indices such as the geometric mean and eigen vector were used. This study led to identifying and prioritizing the thirty-five authentic instruction strategies which were classified into four components. Accordingly, the most important general authentic instruction strategies were "opportunities to gain the authentic educational experiences", "assessment as learning", "personalization of learning", and "teacher originality", respectively.
  Keywords: authentic instruction, Assessment as learning, personalization of learning
 • Mohammadhosein Bayāttork, Jamshid Jarāre *, Faride Hamidi Pages 29-48

  The aim of the present study was to determine the effectiveness of group education based on the acceptance and commitment on the cognitive fusion and social competence of bullying adolescents in the boarding schools. It was applied research and in terms of method, it was an experimental one due to the random assignment of the participants in the experimental and control groups. The research population included all the students of two boarding schools in Neishābour city who had bullying characteristics in the 98-99 academic year. The sample of this study consisted of 30 students of two boarding schools in the first-grade high school of Neishābour who were randomly selected with no assignment. These students were divided into experimental (N=15) and control groups (N=15). Evaluation was done by Gilanders (2010)’s Cognitive Fusion Questionnaire, Parandin (2006)’s Social Competence Questionnaire and Illinois’s Bullying Scale (2001). Findings of this study showed that the level of significance corresponding to all three variables in the group index is less than 0.017, so with the information collected and considering the rejection of the null hypothesis, the main hypothesis of the study (i.e., acceptance and commitment-based education has a positive effect on the social competence and cognitive fusion of bullying adolescents) was confirmed with 0.95 confidence. Acceptance and commitment-based education have been effective in reducing the cognitive fusion and improving the social competence of the bullying adolescents. It is suggested that this research to be conducted on the other disorders as well as in the other cities in order to have higher generalizability and to identify cultural differences in such studies.

  Keywords: Acceptance, Commitment- based Education, cognitive fusion, Social competence, adolescents, Bullying
 • Ādel Zāhed Babelān, Afshin Ābediniyā *, Hossein Taqavi Qarabulāgh, Pedrām Ghorbānzāde Pages 49-66
  The purpose of this study was to model the effect of transformational leadership mediated by school culture on the self-efficacy of primary school teachers in Tālesh city. It was descriptive-correlational research, with emphasis on the structural equations. The research population consisted of 785 primary school principals and teachers in Tālesh. Based on Morgan's table, a sample of 257 people was selected by stratified random sampling. The research instrument consisted of three Standard questionnaires, i.e., transformational leadership of Bass and Avolio (2015), Gronert’s school culture (2005) and self-efficacy of teachers’ Teschanen-Moran and Wolfak (2001) with Cronbach's alpha coefficient of 0.83, 0.88 and 0.87, respectively. Data was analyzed using structural equation modeling technique and SPSS and LISREL software.The results showed that the assumed causal model had a good fit and can be generalized to the research population. The direct effect of the transformational leadership on the teachers' self-efficacy (0.63) and school culture (0.93) was positive and significant. Also, the direct effect of school culture on the teachers' self-efficacy (0.43) was positive and significant. The indirect effect of transformational leadership mediated by school culture on teachers' self-efficacy (0.40) was also positive and significant. According to the findings, school culture significantly mediates the relationship between the transformational leadership and teachers’ self-efficacy. Therefore, transformational leaders must create a constructive and strong culture in the school, to provide the ground for improving the level of self-efficacy of teachers for the optimal performance.
  Keywords: Teachers' Self-efficacy, Transformational Leadership, school culture
 • Mansoure Malekiyān *, Mohammadhosein Hajāriyān Pages 67-80

  A medium is required to convey a message, and animation is one of the best ways in this regard, especially for children. In Iran, the capacity of animation has been less used for the environmental education. The current study was conducted to investigate the effect of animation  on educating students in terms of the types of waste, duration of the waste decomposition and its impact on the environment. The research population included 70 primary school second grade male students in Isfahan city in the academic year of 2018-2019. The students were divided into treatment and control groups, so  that the treatment group received training using animation and the control group only received regular school instruction. After completing the training cycle, a questionnaire was prepared and distributed between both groups. The reliability of this questionnaire was calculated using Cronbach's alpha (α = 0.89). The results showed that there was a significant difference (p <0.001) between the treatment group  (mean = 11.73) and control group (mean = 5.61). Findings indicated that after the training course using animation, knowledge, attitude and behaviors of students towards the environment were significantly increased. Thus, the impact of animation on the waste management training was positive and significant, showing that the effectiveness of environmental education could be increased using animation.

  Keywords: Media, animation, Environment, Waste, School
 • Shilā Soleymāni *, Khadije Aliābādi, Ismā’Il Zāre’I Zavāraki, Ali Delāvar Pages 81-104
  This research provides a framework for identifying, designing and validating a Flipped Learning Pattern (FLP) in terms of Problem-Oriented Teaching Approach (POTA). It seeks to provide an outline for designing a new learning model as an improvement strategy in teaching and learning English. It is also as a facilitator and guide to solve the learning problems and improve the learning performance. It was applied research. Qualitative data was collected to identify the components of the pattern through a systematic review of 93 written and electronic documents and in-depth interviews with 32 available and purposeful experts. Then, the inductive qualitative content analysis of the components was performed and the final indicators of the pattern were determined. To confirm the components, 25 experts were asked to evaluate them. Based on the results of CVR = 0.9 and the reliability of the questionnaire) r = 0.83(, all 94 components in 18 main indicators and 76 sub-indicators were confirmed.  The activities before, while and after the class were separately approved along with the independent activities of the teacher and learner, and it was presented as a conceptual and process pattern. The results indicated the acceptability of the identified indicators and sub-indicators of the designed pattern. Also, according to the experts, the existence of the presented components in the pattern can have a great impact on the activity of learners through choosing the appropriate teaching method with conscious design. Therefore, how to plan and implement this pattern are recommended not only to English language teachers, but also to teachers of different courses.
  Keywords: pattern, Flipped Learning, Teaching, English language
 • A’Zam Gholāmi *, Rasoul Heydari Pages 105-132
  The main purpose of this study was the content analysis of the tenth-grade high school biology textbook based on the six areas of the document of fundamental transformation in education. It was applied research, and in terms of data collection, it was a qualitative directed content analysis method. The research population was the text and images of the tenth-grade biology textbook published in 1399 by the Ministry of Education. Data was collected through library study and the research tool included note taking and checklist. The collected notes related to each category were summarized and presented in the form of tables and the frequency and percentage of the number of pages related to the areas were determined and interpreted. The most important findings of the research were: 1.5% of the contents of the tenth-grade biology textbook was related to the area of belief and ethics; 4.5% related to the area of social and political education; 19.7%, related to the area of physical education; 6.8%, related to the area of aesthetic and artistic education; 9.8% related to the economic and vocational education and 25% was also related to the area of scientific and technological education. In the six educational areas of the document of fundamental transformation of education, the highest amount of attention was paid to the content of the tenth-grade biology textbook in the area of science and technology, and the least amount of attention was paid to the doctrinal, religious and moral areas.
  Keywords: content analysis, Tenth Grade Biology Textbook, Six Areas, the Fundamental Transformation Document
 • Seyede Parvin Sā’Emin, Ramezān Barkhordāri *, Sa’Eed Zarghāmi Pages 133-146
  The concept of reading literacy is one of the important goals of educational research through which students perceive and understand textbooks during the educational period. Famous linguists and philosophers, Lakoff and Johnson, introduced a linguistic approach to the cognitive sciences with a special emphasis on "meaning" in language from the perspective of conceptual metaphor which is distinct from Chomsky's approach to syntactic study of language. Lakoff and Johnson consider the conceptual metaphors as the most important things to know about the world. Conceptual metaphors mean understanding of an idea or field of abstract concept based on another idea or topic with concrete meaning. Based on the importance of conceptual metaphors in recognizing and understanding the concept of students, this paper has considered the time-oriented conceptual metaphors in the place of fourth grade primary school Persian textbook. Here, the linguistic and philosophical analysis of the concept of metaphor in Persian textbook would be dealt be with the method of concept analysis with Lakoff’s linguistic approach. The results showed that the texts of Persian textbook have a number of conceptual metaphors for education, however, at the activity sections and questions of this textbook, no special instruction has been done in this regard. Therefore, in order to better understand the concepts and recognize the world around the student, it is necessary to consider an appropriate program and approach to "teaching meaning" in the context of conceptual metaphors.
  Keywords: Time-oriented Conceptual Metaphors in Place, Cognitive Linguistics, Lakoff, Johnson’s Conceptual Metaphor Theory
 • Parastoo Ariyānejād, Mohammadali Khānmohammadi *, Farhangh Mozaffar, Bahrām Sāleh Sedghpour Pages 147-170
  The purpose of this study was modeling the effect of “realization of the educational content of the interior architecture workshop courses based on pedagogical standards” through the mediating variables “student monitoring and guidance”, “ability to practice and repetition”, “evaluation”, and “appropriate with the student’s abilities” on “creating the learning opportunities and experiences”. It was descriptive research with correlational design of modeling the casual relationships’ type. The research population consisted of students of interior architecture throughout the country who taught the workshop coursers of this field in at least one of the tenth, eleventh or twelfth grades at the academic year of 2020-2021. From this population, 326 persons were selected as the research sample through the cluster sampling method. In this study a researcher-made questionnaire was used as the research instrument. The proposed model was evaluated using path analysis. Finding showed that the proposed model has an acceptable fitness to the data (RMSA=0/058, GFI=0/998, IFI=0/999, x2=2/09, P-value<0/05), and all the direct paths are significant (p<0/05). Also, all the indirect paths of realizing the educational content, based on the pedagogical standards through the mediating variables “appropriateness to the student's abilities”, “evaluation”, “ability to practice and repetition”, and “student monitoring and guidance” on learning opportunities and experiences were significant. The results of this research indicate that the proposed model can be used as a suitable model for designing a computer simulation environment for the workshop courses in the field of interior architecture.
  Keywords: Computer training simulator, realization, Interior Architecture, Modeling, learning experiences