فهرست مطالب

آموزه های حدیثی - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1400)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد عافی خراسانی*، روح الله شهیدی صفحات 3-26
  در طول تاریخ نقل و انتقال حدیث، سندهای بسیاری مشاهده می شوند که نام و نشان راویان در آنها به گونه ای ذکر شده است که زمینه ساز اشتباه گرفتن ایشان با راویان دیگر و یا مجهول انگاشتن ایشان بوده است. این مسیله به اندازه ای دامنه دار بوده که یکی از مهم ترین محورها را در علم رجال، یعنی «تمییز مشترکات و توحید مختلفات» شکل داده است. در منابع فریقین توجه بسیاری به این مهم شده است، اما یکی از مهم ترین مسیله ها در این زمینه، شناخت کامل معیارهایی است که باید در فرآیند تمییز مشترکات به کار رود. این مقاله، به طور مصداقی، بر روی نام های به کار رفته برای محمد بن عمر جعابی از محدثان بزرگ فریقین، تمرکز کرده و از این رهگذر، به بیان معیارهایی پرداخته است که توجه به آنها می تواند این فرآیند را روشمند سازد. مهم ترین این معیارها عبارتند از: تاریخ ولادت و وفات راوی، استاد و شاگرد وی در سند، سنت اختصارگویی در ذکر نسب اشخاص، تصحیف و تحریف در نام های راویان، تمایل برخی محدثان به تفنن در تعبیر و خودداری از یادکرد از استادان خویش به طور یکنواخت، تدلیس و توجه به انتساب راویان به مکان های مختلف.
  کلیدواژگان: جعابی، تمییز مشترکات، توحید مختلفات، معیارها در تمییز مشترکات، گوناگونی نام های یک راوی
 • علی خیاط* صفحات 27-42

  رجالیان در باره وثاقت یا عدم وثاقت برخی راویان اتفاق نظر و درباره برخی دیگر اختلاف نظر دارند. روشن شدن وضعیت راویان مورد اختلاف، نیاز به بررسی قراین و مطالعه دیدگاه های فقیهان و رجالیان دارد. یکی از راویانی که رجالیان و فقیهان در باره او اختلاف نظر دارند و نام او در سند دسته قابل توجهی از روایات آمده، یحیی ازرق است.در این مقاله که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، وثاقت یا مجهول بودن یحیی ازرق مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که وی ثقه است و این شخص همان یحیی بن عبدالرحمن است که رجالیان در باره وثاقت وی اتفاق نظر دارند.

  کلیدواژگان: یحیی ازرق، یحیی بن حسان، یحیی بن عبد الرحمان، وثاقت
 • گیتی گودرزی*، حسن خرقانی صفحات 43-62

  کتاب «القرایات»احمدبنمحمدبنسیار از جمله کتابهای متقدم در نقل روایات تحریف و از مهمترین منابع مورد استناد محدث نوری در اثبات تحریف قرآن کریم است.اکثر حجم کتاب «القرایات» به روایات تحریف اختصاص یافته، بررسی صحت یا عدم صحت این احادیث ضرورتی ویژه میطلبد. این پژوهش درصدد است با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و نقد سندی و محتوایی روایات کتاب «القرایات» ذیل آیات سوره «یس» بپردازد. یافته ها نشان میدهد از چهارده روایت سیاری ذیل آیات سوره «یس»، هفت روایت تحریف نماست. روایات قرایت «سنکتب» بهجای «و نکتب» آیه دوازدهم و قرایت «لامستقر» به جای «لمستقر» ذیل آیه 38 سوره «یس»، از نظر سندی ضعیفاند و از نظر محتوایی این قرایات به دلیل نارسایی در افاده معنا نمیتوانند قرایت اصیل تلقی شوند. در چهار روایت با سند یکسان اضافات تفسیری نقل شده که به دلیل وجود «ابنحمزه بطاینی» در سلسله سند، ضعیف اند؛ از نظر دلالی نیز با توجه به عدم سازگاری با سیاق و تناسب آیات نمیتوان این اضافات تفسیری را جزو متن قرآنی محسوب نمود.تبدیل «مما لا یعلمون» به «مما یاکلون» در آیه 36 سوره «یس»، تناسب آیه را از بین برده و معنای آیه را ناقص جلوه میدهد. روایات مربوط به جری و تطبیق و تفسیر آیه بیارتباط با موضوع تحریف قرآن است.

  کلیدواژگان: سوره «یس»، القرائات سیاری، روایات تحریفنما، سند و دلالت
 • علی ذوالفقاری*، سید علی دلبری صفحات 63-82

  تعلیم و تربیت انسان تدریجی و مراحل آن و متناسب با رشد قوای مادی و معنوی است. از این رو تعلیم و تربیت بویژه دوران کودکی در اسلام جایگاه ویژه ای داشته. چه رشد و جهت گیری استعداد های انسانی از دوره کودکی شروع می شود. این نوشتار به روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای با هدف تحلیل سندی و محتوایی حدیث «العلم فی الصغر»، به بیان ساختار کلی تعلیم و تربیت اسلامی پرداخته و حدیث را با آن مقایسه وبه رفع تعارض ظاهری با دیگر روایات تعلیم و تربیت کودکان پرداخته است. و ضمن جبران ضعف سندی این حدیث بیان می دارد مهم ترین مرحله ی تعلیم و تربیت دوران کودکی است. زیرا شخصیت و هنجارهای اخلاقی، قضاوت ها و انگیزهای عمل بوسیله الگوهای محیطی اطراف و.. شکل می گیرد و به دلیل آنکه کودک با عهد فطری خویش فاصله نگرفته است می توان شخصیت کودک را بر اساس توحید سامان داد و علاوه بر ثبات شخصیت کودک موجب شکوفا شدن استعداد های مادی و معنوی در جهت اهداف توحیدی شد. این شخصیت همانند نقش بر روی حجر با گذر زمان ثبات می یابد. در نتیجه محتوای حدیث «العلم فی الصغر» همراستا با مجموعه ی احادیث تعلیم و تربیت کودکان است.

  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت، بررسی سندی، یادگیری ضمنی، اندیشه آگاه، توحیدی
 • محمدهادی منصوری*، آمنه قریب دوست صفحات 83-108

  یکی از اساسی ترین نیازهای انسان در حیات مادی و معنوی دستیابی به فوز و خوشبختی در دنیا و آخرت است و انسان هماره برای به دست آوردن این مهم در تلاش است اما گاهی مسیر صحیح را پیش نمی گیرد. با توجه به تبیین جامع جایگاه فوز و سعادت در آموزه های قرآنی و روایی نظیر حدیث کساء، پژوهش پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی تلاش دارد تا شرایط فایزان، نحوه تجلی فوز در فایزان، مصداق فایزان را در نگاه حدیث کساء و آیات قرآن بررسد. برآیند پژوهش نشان می دهد از جمله شرایط فایزان، برگزاری مجالس اهل بیت  با حضور شیعیان و شیفتگان است که با نزول رحمت الهی، استغفار ملایکه، گشایش هم و غم ها، و دستیابی به حاجات در دنیا و آخرت، فوز و سعادت در فایز سعید، متجلی می شود.

  کلیدواژگان: فوز، سعادت، حدیث کساء، پنج تن آل عبا (ع)، فائز سعید
 • ثریا سقا*، محمدهادی منصوری، کامران اویسی صفحات 109-128

  ضلالت نقیض هدایت است و به معنی گمراهی و انحراف از مسیر مستقیم بیان شده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی، عوامل ضلالت انسان را از منظر نهج البلاغه بررسی نموده است. در نهج البلاغه، عوامل ضلالت انسان قابل تقسیم به بیرونی و درونی است. عامل درونی نیز به دو نوع گرایشی یا همان خواهش های نفسانی بشر یعنی گناه، آرزومداری و دنیاطلبی و بینشی یعنی جهل تنویع می یابد. نتیجه پیمودن مسیر هر یک از دو نوع عامل مذکور به گناه می رسد که خود عاملی مستقل در اضلال یا ازدیاد اضلال است. عامل بیرونی نیز شیطان و پیروان او معرفی گشته است که در نهج البلاغه به عنوان نمونه های مهم اضلال بشر معرفی گردیده اند.

  کلیدواژگان: بینشی، شیطان، ضلالت، عوامل، نگرشی
 • زهره نریمانی*، ربابه عبادی کیا صفحات 129-152

  میزان کاربرد روایات اسباب نزول در تفسیر،در تفاسیر متفاوت است؛ برخلاف تفاسیر معاصر در تفاسیر پیشین نقش روایات پررنگ و محسوس تر از زمان حاضر است. در این پژوهش کارکرد و موازین نقد روایات اسباب نزول در تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی به عنوان یکی از مهم ترین تفاسیر متقدم اجتهادی شیعه کشف و بررسی نمودیم. با مطالعه تفسیر التبیان به دست آمد که شیخ از روایات اسباب نزول در جهت تعیین مکی و مدنی بودن ، اعتبار عموم نص در روایات سبب نزول، بیان حوادث تاریخی، نقد آراء تفسیری، تکیه بر روایات سبب نزول در تفسیر آیات بهره برده است. در نقد روایات، به ذکر سند و حجیت و اعتبار آن دقت و توجه چندانی نداشته و آنها را میان نکات تفسیری و در برخی موارد جهت تایید دیدگاه تفسیری خود به صورت اجمال و گزارشی تاریخی بیان نموده و به نقل متنی آنها اکتفا کرده است. درباره بیشتر روایات سبب نزول موضع سکوت را اتخاذ کرده اند. اما در موارد محدودی که به نقد اخبار مبادرت ورزیده است این روایات را با موازینی چون نقد سندی، مخالفت با ظاهر و سیاق آیه، معیارهای فقهی و گزاره های تاریخی و مخالفت نداشتن با اصل عصمت پیامبر نقد و ارزیابی نموده است.

  کلیدواژگان: تفسیر التبیان، کارکردروایات سبب نزول، نقدروایات سبب نزول
|
 • Mohammad Afi Khorasani *, Ruhollah Shahidi Pages 3-26
  Throughout the history of the transmission of the hadith, there are many Sanads in which the names of the narrators are mentioned in such a way that has caused the confuse of them with other narrators or to consider them unknown. This issue is so widespread that it has formed one of the most important branches in the science of Rijal, namely, Tamyyiz Mushtarekat & Tawhid Mukhtalefat. Much attention has been paid to this issue in the Shia and Sunni sources, but one of the most important issues in this regard is the full knowledge of the criteria that should be used in this process. This article, for example, focuses on the names used for Muhammad ibn 'Umar Ji'abi, one of the greatest narrators, and at the same time, It states the criteria that can guide this process. To be more methodical. The most important of these criteria are: the date of birth and death of the narrator, his teacher and student in the Sanad, the tradition of brevity in mentioning the lineage of persons, distortion in the narrators' names, the tendency of some narrators to Using different terms and refraining from mentioning masters uniformity, Tadlis and attention to the attribution of narrators to different places.
  Keywords: al-Jiʿābī, Distinction of commonalities, Unification of differences, Criteria in distinguishing commonalities, Variety of a narrator's names
 • Ali Khayat Pages 27-42

  The rijals agree on the authenticity or unreliability of some narrators and disagree with others. Clarifying the situation of the disputed narrators requires examining the evidence and studying the views of the jurists and rijals. One of the narrators about whom the rijals and jurists disagree and whose name is mentioned in the document of a significant group of narrations is Yahya Azraq.In this article, which has been organized using library resources and in a descriptive-analytical manner, the authenticity or anonymity of Yahya Azraq has been examined. The findings of this study show that he is trustworthy and this person is Yahya bin Abdul Rahman that the rijals agree on his trustworthiness.

  Keywords: Yahya Azraq, Yahya bin Hassan, Yahya bin Abdul Rahman, Trustworthy
 • Giti Goudarzi *, Hasan Kharaghani Pages 43-62

  The book "Readings" is one of the earliest books in quoting distorted narrations and is one of the most important sources cited by Muhaddith Nouri in proving the distortion of the Holy Quran. Considering that most of the volume of the book "Readings" is dedicated to distorted narrations, examining the correctness or incorrectness of these hadiths requires special necessity. By adopting a descriptive-analytical method, this research intends to study and critique the document and content of the narrations of the mentioned book under the verses of Surah Yasin. The findings show that out of the fourteen planetary narrations following the verses of Surah Yasin, seven are distorted. The narrations of reciting the words "Sanktab" instead of "and Naktub" under the twelfth verse, and reciting "Lamstaqr" instead of the word "Lamstaqr" under verse 38 of Surah Yasin, are weak in terms of document and in terms of content of this recitation. The reason for the inadequacy in the expression of meaning - can not be considered the original reading. In four narrations with the same document, interpretive additions have been quoted which are weak due to the presence of "Ibn Hamza Bataini" in the chain of the document; From the point of view of semantics, considering the inconsistency with the context and appropriateness of the verses, these interpretive additions cannot be considered as part of the Quranic text.The conversion of the phrase "Mamma La Ya'lamun" to "Mamma Ya'qlun" in verse 36 of Surah Yasin destroys the relevance of the verse

  Keywords: Surah Yasin, sayaris readings, Distorted narrations, Document, signification
 • Ali Zolfaghari *, Ali Delbari Pages 63-82

  Human education is gradual and its stages and is commensurate with the growth of material and spiritual powers. Hence, education, especially childhood, has a special place in Islam. How the development and orientation of human talents begins in childhood. This article uses a descriptive-analytical method and a library with the aim of analyzing the document and content of the hadith "Al-Alam Fi Al-Soghr", expresses the general structure of Islamic education and compares the hadith with it and eliminates the apparent conflict with other narrations of children's education.And while compensating for the weakness of the document, this hadith states that it is the most important stage of childhood education. Because the personality and moral norms, judgments and motivations of action are formed by the surrounding environmental patterns, etc., and because the child is not far from his natural age, the child's personality can be organized based on monotheism and in addition to the stability of the child's personality The flourishing of material and spiritual talents in the direction of monotheistic goals. This character stabilizes over time like a role on a stone. As a result, the content of the hadith "Al-Alam Fi Al-Soghr" is in line with the collection of hadiths for educating children.

  Keywords: Education, document review, Implicit Learning, Conscious Thought, Monotheism
 • MohammadHadi Mansouri *, Ameneh Qaribdoust Pages 83-108

  One of the most basic human needs in material and spiritual life is to achieve victory and happiness in this world and the hereafter, and human beings are always trying to achieve this important thing, but sometimes they do not take the right path. Considering the comprehensive explanation of the place of victory and happiness in Quranic and narrative teachings such as the hadith of Kisa, the present study tries to use a descriptive-analytical method to determine the conditions of Faizan, the manner of manifestation of Fauz in Faizan, the example of Faizan in the view of Kasa hadith and Quranic verses. Check. The results of the research show that among the conditions of Faizan is holding the gatherings of Ahl al-Bayt  with the presence of Shiites and devotees, which with the revelation of divine mercy, intercession of angels, opening of sorrows and sorrows, and achieving needs in this world and the hereafter, victory and happiness. Manifested in Faeze Saeed.

  Keywords: Hadith of Kisa, five members of Al-Abba, Salvation, happiness, Happy Survivor
 • Sorayya Sagha *, MohammadHadi Mansouri, Kamran Oveysi Pages 109-128

  Misguidance is the opposite of guidance and means misguidance and deviation from the straight path. The present study has investigated the causes of human error from the perspective of Nahjul Balagha by analytical-descriptive method. In Nahj al-Balaghah, the causes of human error can be divided into external and internal. The inner factor is also diversified into two types of tendencies or the same human carnal desires, namely, sin, worldliness and worldliness, and insight, ie ignorance. The result of following the path of either of these two types of factors is sin, which is itself an independent factor in the disorder or the increase of the disorder. The external factor has also been introduced as Satan and his followers, who have been introduced in Nahj al-Balaghah as important examples of human error.Misguidance is the opposite of guidance and means misguidance and deviation from the straight path. The present study has investigated the causes of human error from the perspective of Nahjul Balagha by analytical-descriptive method. In Nahj al-Balaghah, the causes of human error can be divided into external and internal. The inner factor is also diversified into two types of tendencies or the same human carnal desires, namely, sin, worldliness and worldliness, and insight, ie ignorance. The result of following the path of either of these two types of factors is sin, which is itself an independent factor in the disorder or the increase of the disorder.

  Keywords: Insight, Satan, delusion, factors, attitude
 • Zohreh Narimani *, Robabeh Ebadi Kia Pages 129-152

  The events leading up to the revelation as a way to study the prophecy of a particular verse or a certain surah will help the interpreter. In some verses, the meaning of the verse is not obtained through the structure or texture of the verse, and it can be deduced from religious teachings and concepts. There is no doubt that the rate of application and utilization of the traditions of revelation and contemplation, as well as the contemplation of such traditions in the interpretation, differs from that of the suras and verses, and from one interpretation to another, including that in contemporary interpretations in The earlier interpretations, which were close to the time of the subjects and narrators, can be said to play a more prominent and tangible role in the interpretation of these traditions than the present. In this study, we sought to explore the function and norms of the critique of the revelations of the Prophet in the interpretation of al-Tabayy فیn al-Qur' »n's interpretation as one of the most important early interpretations of Shiite ijtihad. By studying the interpretation of the scriptures and examining the manner and approach of the interpreter in dealing with the narrations, it was revealed that the Sheikh of the revelatory narrations used to determine the Mecca and the civilization of the verses, the public validity of the narration in the narration, the.

  Keywords: Interpretation of Taleban, Revelation Narratives, Function, Critique