فهرست مطالب

مجله دانش گیاه پزشکی ایران
سال پنجاه و سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ولی الله بابایی زاد*، حسن ملکی، محمدعلی تاجیک قنبری، محمد آقاجانی، رامین حیدری صفحات 1-9

  بیماری پیچیدگی سنبله، با عامل قارچی Dilophospora alopecuri، ازجمله بیماری هایی است که در استان گلستان به همراه نماتود گال دانه گندم (Anguina tritici) مشاهده می شود. به منظور بررسی بیماری زایی قارچ، آزمایشی در دو حالت مایه زنی قارچ مذکور به میزبان به تنهایی، در حضور نماتود و نماتود به تنهایی بر روی 4 رقم گندم احسان، کوهدشت، مروارید و لاین شماره 17 در شرایط گلخانه صورت گرفت. معیارهایی شامل درصد کاهش وزن خشک بوته آلوده، درصد کاهش ارتفاع بوته، تعداد بوته آلوده به قارچ، تعداد سنبله آلوده به قارچ، تعداد بوته آلوده به نماتود، وزن کل گال های نماتود، تعداد گال نماتود و متوسط وزن گال در هر بوته در ارقام مورد آزمون مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین تیمارها با آزمون LSD انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل بین قارچ و ارقام گندم و تاثیر قارچ عامل بیماری بر روی شاخص های اندازه گیری شده در ارقام گندم معنی دار است. همچنین جدایه های قارچ استان به تنهایی قادر به آلودگی بونه ها نبودند. نتایج نشان داد که قارچ فقط در حضور نماتود گال دانه گندم قادر به ایجاد بیماری روی گندم است و وجود نماتود جهت بیماریزایی و انتشار قارچ در سنبله گندم ضروری است.

  کلیدواژگان: اثر متقابل، گلخانه، ارقام گندم، شاخص، استان گلستان
 • علی همراهی، مرتضی موحدی فاضل*، مریم معرفی، نیما ایلا صفحات 11-26

  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تغذیه همزمان تریپتوفان و اسید اسکوربیک بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی، رفتاری ، زیستی و تولیدی در زنبور عسل ایرانی Apis mellifera L . انجام شد. تیمارهای انتخابی شامل تریپتوفان (12mg/gr)، اسید آسکوربیک (2mg/gr)، مخلوط هر دو و تیمار شاهد در قالب شربت 1:1 (1 کیلو گرم شکر در 1 لیتر آب) که هفته ای یکبار در اختیار زنبورها قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد تغذیه زنبورها با رژیم غذایی حاوی تریپتوفان و اسید آسکوربیک بر میزان مالون دی آلدهید(MDA)، ملاتونین MEL) و سرتونین (SER) تاثیر معنی داری داشته است (P<0.01). بیشترین مقدار MDA ، MEL و SER بترتیب در تیمارهای تریپتوفان pg/ml) 72.0 ± 59.31)، مخلوط تریپتوفان و اسید آسکوربیک (178±5.02 pg/ml) و اسید آسکوربیک (28.31±0.5 pg/ml)مشاهده شد. همچنین کمترین مقادیر MDA ، MEL وSER به ترتیب در تیمارهای اسید آسکوربیک 36 pg/ml).0±59.17)،) (74±3.06 pg/ml و تریپتوفان (15.2±0.31 pg/ml) اندازه گیری شد. تفاوت وزنی زنبورهای تیمار شده بطور معنی داری متفاوت بود (P<0.001). سنگین ترین و سبک ترین زنبورها بترتیب در تیمار مخلوط تریپتوفان و اسید آسکوربیکmg) 26.3 ± 26.111(و شاهدmg) 75.1±  34.90 مشاهده شد. نتایج حاصل از واکنش زنبورها نسبت به گوی چرمی (بعنوان واکنش دفاعی) نشان از عدم تاثیر معنی دار تیمارهای غذایی بر رفتار دفاعی زنبورهای کارگر داشت. رژیم های غذایی بر آرامش زنبورهای درون کلنی (P<0.05) و روی رفتار تهاجمی زنبورها تاثیر معنی داری داشته است (P<0.05) . تیمارهای غذایی بر جمعیت های تخم، لارو ، شفیره و تولید عسل تاثیر قابل توجهی را در مقایسه با شاهد داشته است  P<0.001 .

  کلیدواژگان: مالون دی آلدهید، سرتونین، ملاتونین، تغذیه
 • الناز آبی*، علیرضا بندانی، احسان ترابی صفحات 27-35

  سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae) از آفات اصلی حبوبات به خصوص لوبیا چشم بلبلی است و به یک آفت جدی در انبارها تبدیل شده است. درنتیجه، کنترل این آفت توسط آفت کش های طبیعی مانند اسانس های گیاهی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش برای نخستین بار اثر جفت گیری حشره برکارایی اسانس رزماری علیه سوسک چهار نقطه ای حبوبات درشرایط آزمایشگاهی بررسی شد. آزمایش های زیست سنجی در محدوده غلظت های، 07/35 تا 63/78میکرولیتربرلیتر هوا برای حشرات نر باکره و 17/39 تا 22 /102 میکرولیتربرلیتر هوا برای حشرات ماده باکره و 04/55 تا 49/86 میکرولیتربرلیتر هوا و 90/62 تا 36/94 میکرولیتربر لیتر هوا به ترتیب برای حشرات نر و ماده یک بار جفت گیری کرده و به ترتیب در محدوده غلظت های 51/62 تا 81/125، 36/94 و 26/157 میکرولیتر بر لیتر هوا برای حشرات نر و ماده چندین بار جفت گیری کرده، انجام شد. نتایج نشان داد، حشراتی که چندین بار جفت گیری کرده بودند، بیشترین مقاومت را نسبت به اسانس رزماری داشته و مقدار LC50 به ترتیب برای حشرات نر و ماده 032/ 90و 015/118 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد. حشرات باکره نسبت به اسانس رزماری حساس تر بودند و مقدار LC50 به دست آمده برای نر 173/48 میکرولیتر بر لیتر هوا و برای ماده 298/58 میکرولیتر بر لیتر هوا است. نتایج پژوهش نشان می دهد جفت گیری باعث کاهش اثر اسانس رزماری روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات می شود. این نتایج می توانند در طراحی راهبردهای مبارزه با آفت سوسک چهار نقطه ای حبوبات توسط اسانس های گیاهی و همچنین زمان دقیق به کارگیری این ترکیبات جهت دست یافتن به بیشترین اثربخشی موثر باشند.

  کلیدواژگان: سوسک چهار نقطه ای حبوبات، جفت گیری، باکره، اسانس رزماری
 • ربابه سلیمانی، حمیدرضا صراف معیری*، نعمت الله صداقت صفحات 37-45

  به منظور مقایسه برخی مواد جلب کننده و اثر حشره کش ها در شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای، Ceratitis capitate (Wiedeman) آزمایشی در شهرستان آمل به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار و پنج تیمار شامل پروتیین هیدرولیزات ایرانی و خارجی، سراتراپ، دیپ تک و مدلور انجام شد. در آزمایش دیگری برهمکنش اثر سموم در چهار سطح شامل دیپترکس، پالیزین، مالاتیون و بدون سم (شاهد) با دو طعمه جلب کننده در دو سطح شامل پروتیین هیدرولیزات ایرانی و سراتراپ در باغ مرکبات اجرا شد. نتایج نشان می دهد که سراتراپ و پروتیین ایرانی، بیش ترین تعداد شکار روزانه مگس های مدیترانه ای ماده (6/0 و 014/0 فرد) و نر (65/2 و 55/2 فرد) را به صورت روزانه در تله های مک فیل داشته اند. همچنین حشره کش دیپترکس به همراه ماده جلب کننده پروتیین ایرانی (006/0 94/0) و حشره کش دیپترکس به همراه ماده جلب کننده سراتراپ (91/0) بیش ترین میزان اثرگذری در جلب و مرگ مگس Ceratitis capitate را داشته است. ترکیب سراتراپ یا پروتیین ایرانی با حشره کش دیپترکس، به-عنوان طعمه، بهترین نتیجه را در شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای داشتند.

  کلیدواژگان: مرکبات، مازندران، تله طعمه ای، شکار انبوه، مگس میوه مدیترانه ای
 • اعظم امیری*، فائزه باقری صفحات 47-55
  سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Coleoptera: Chrysomelidae)(Fabricius, 1775) Callosobruchus maculatus به دلیل داشتن چرخه زندگی کوتاه و امکان پرورش آسان به عنوان حشره مدل برای مطالعه جنبه های مختلف زیست شناسی، رفتار شناسی و یا رقابت درون گونه ای استفاده می شود. در این مطالعه، با استفاده از لوبیاهای با یک تخم، تاثیر حضور لاروهای دیگر در لوبیاهای مجاور و نه در همان لوبیا در طول دوره رشدی، بر احساس رقابت احتمالی در حشره و رفتارهای جفت گیری در بزرگسالی و پارامترهای زیستی در نسل F0 و F1 بررسی شده است. طول دوره رشدی، تعداد تخم، درصد تفریخ، طول عمر حشره کامل، و نسبت جنسی نسل بعد ارزیابی شد. نتایج نشان داد لاروهای سوسک چهار نقطه ای حبوبات قادر بودند وجود لارو در لوبیاهایی که در تماس با لوبیاهای آنها بودند را تشخیص داده و تحت تاثیر آن در بزرگسالی تغییر رفتار نشان دهند. به طوری که این حشرات در بزرگسالی درصد جفت گیری موفق و مدت زمان جفت گیری کمتری نسبت به حشراتی که به تنهایی در یک ظرف پرورش یافته بودند را داشتند و وجود هیچ رقیبی را حس نکرده بودند. دیگر پارامترهای زیستی مطالعه شده (مانند تاخیر در جفت گیری و مدت زمان لگد زدن)، تحت تاثیر تیمارها تغییر معنی داری پیدا نکرد. بنابراین شرایط پرورش حشره (فقط وجود یک لوبیا با یک لارو در داخل آن در یک ظرف یا تراکمی از چند لوبیا به همراه تک لارو داخل هر کدام)، اثر معنی داری بر رفتارهای جفت گیری حشره در بزرگسالی میگذارد. این امر در طراحی آزمایشهای مختلف باید در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: باروری، رقابت، سوسک چهار نقطه ای حبوبات، طول عمر، جفت گیری
 • حمید علوانی پور، حشمت الله امینیان، خلیل عالمی سعید، کریم سرخه، رضا فرخی نژاد، محمد جوان نیکخواه* صفحات 57-70

  خامج (Khamedj) یکی از مهم ترین بیماری های قارچی نخل به شمار می آید که در سال هایی که شرایط محیطی مساعد باشد، اپیدمی های خطرناک ایجاد می کند و تا 80 درصد خسارت اقتصادی به بار می آورد. تعداد 27 جدایه قارچ Mauginiella scaettae عامل این بیماری، از نقاط مختلف خرماخیز کشور، دو جدایه از کشور عراق و یک جدایه از کشور کویت از روی ارقام مختلف نخل طی سال های 1398-1397 جمع آوری شده و در این پژوهش به کار رفت. هفت نشانگرEST-SSR برای بررسی تنوع ژنتیکی این جدایه ها مورد استفاده قرار گرفت که از بین آنها تعداد پنج لوکوس (SNOD1،SNOD26 ،SNOD22 ، SNOD17 وSNOD21) دارای پلی مورفیسم بوده و در مجموع از آنها شانزده الل به دست آمد. دو نشانگر (SNOD5 و SNOD16) نیز فاقد توانایی تکثیر بودند. دندروگرام روابط خویشاوندی با استفاده از تجزیه خوشه ای مبتنی بر ضریب تشابه جاکارد ترسیم شد و جدایه ها در پنج کلاستر قرار گرفتند. دو کلاستر (V، IV) به تعدادی زیر کلاسترتقسیم شدند. بیشترین ضریب تشابه بین جدایه هایIlam-sa و Behb-kh2 (75/0) و بیشترین فاصله ژنتیکی با سایر جدایه ها مربوط به جدایه های Kheshbid-za و Abad-sa1 بود. سیزده جدایه از بین کلاسترهای ژنتیکی شناسایی شده برای بررسی گروه های بیماری زایی روی رقم استعمران انتخاب شدند. جدایه ها در سطح یک درصد از نظر درصد شدت بیماریزایی اختلاف معنی دار داشتند. بیشترین و کمترین شدت بیماریزایی به ترتیب مربوط به جدایه های Behb-ma1 و Mehr-sa بود.

  کلیدواژگان: گروه انگشت نگاری، چندشکلی DNA، رقم استعمران، تفاوت جدایه ها
 • سانا لطفی، علی میرشکار*، عباس خانی، مهدی پیرنیا صفحات 71-84

  تریپس پیاز یکی از آفات مهم مزارع پیاز در سراسر جهان است که باعث کاهش میزان تولید گیاهان می شود. اعمال روش های کنترل جایگزین و کاهش غلظت سموم شیمیایی به همراه عوامل بیولوژیک به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مقاومت حشرات ضروری است. بر همین اساس، ارزیابی سمیت حشره کش های فلونیکامید و تیوسیکلام، بیماری زایی قارچ Beauveria bassiana و کارایی اختلاط قارچ با حشره کش ها روی پوره سن دوم تریپس پیاز و فاکتورهای زیستی قارچ بیمارگر اهداف این تحقیق بودند. این مطالعه به صورت طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار و در شرایط آزمایشگاه انجام شد. حشرات گروه شاهد با آب مقطر تیمار شدند. نتایج نشان داد که مقادیر LC50 برای فلونیکامید، تیوسیکلام و قارچ B.bassiana به ترتیب 3/2 میلی گرم در لیتر، 3/4 میلی گرم در لیتر و 107×4/5 کنیدی در میلی لیتر بود. با افزایش غلظت حشره کش ها و قارچ بیمارگر و نیز با افزایش زمان کاربرد آن ها، میزان تلفات تریپس پیاز افزایش یافت. فلونیکامید هیچ تاثیری روی جوانه زنی و رشد میسلیومی قارچ بیمارگر نداشت و به عنوان حشرهکش سازگار انتخاب شد. نتایج اختلاط قارچ بیمارگر با حشره کش های مورد مطالعه نشان داد که بیمارگر مورد مطالعه در غلظت 107×6 کنیدی در میلی لیتر به همراه فلونیکامید در غلظت 2/1 میلی گرم در لیتر، بهترین ترکیب برای مقابله با تریپس پیاز است. بنابراین، می توان مخلوط فوق را به عنوان یک روش جایگزین برای حشرهکشهای شیمیایی پس از مطالعات مزرعه ای در برنامه های مدیریت تلفیقی تریپس پیاز توصیه کرد.

  کلیدواژگان: حشره کش، اسپور، قارچ بیمارگر، کنترل بیولوژیک، میسلیوم
 • علیرضا ارجمندی نژاد، سلطان رون*، علیرضا صبوری، احسان رخشانی، آزاده فرازمند صفحات 85-95
  کنه های خانواده Phytoseiidae از مهمترین دشمنان طبیعی کنه های آفت و حشرات ریز از جمله تریپس و سفیدبالک روی محصولات کشاورزی و گیاهان خودرو هستند. چندین گونه از آنها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک برای کنترل آفات گیاهی در محیط های باز و گلخانه ها در سراسر دنیا استفاده می شوند. به منظور بررسی تنوع زیستی کنه های خانواده Phytoseiidae منطقه سیستان در باغ های انگور (بوم نظام کشاورزی) و درختان گز خودرو (بوم نظام طبیعی)، مطالعه ای طی سال 1398 اجرا شد. نمونه ها به روش تصادفی و در حجم و فواصل مساوی از درختان انگور و گز سه شهرستان زهک، جزینک و نیمروز در فصول مختلف سال به دست آمد. در این بررسی، 193 نمونه شامل هشت گونه متعلق به چهار جنس جمع آوری و شناسایی شدند که در بین آنها یک گونه برای دنیا و هشت گونه برای نخستین بار از استان سیستان و بلوچستان گزارش شدند. شاخص های تنوع زیستی بر مبنای فراوانی گونه ها، با استفاده از فرمول های متداول و نرم افزار Ecological Methodology برآورد و با نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گونه های (36 درصد) Neoseiulus barkeri، (17 درصد) paspalivorua Neoseiulus و (16 درصد) Amblyseius rademacheri به ترتیب بیشترین فراوانی نسبی را در باغ های انگور و گونه ی Paragigagnathus sistaniensis بیشترین فراوانی (77 درصد) را روی درختان گز داشتند. نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که عامل فصل و همچنین اثر متقابل بین فصل و زیستگاه اختلاف معنی داری نداشته، اما مقدار شاخص های تنوع در دو زیستگاه مورد مطالعه (انگور و گز) تفاوت معنی داری نشان می دهد.
  کلیدواژگان: شاخص های تنوع زیستی، Phytoseiidae، کنه های شکارگر، سیستان و بلوچستان، ایران
 • فائزه باقری*، فهیمه جلالی، محمدعلی اکرمی، مریم آل عصفور صفحات 97-108

  کنه تارتن انجیر،Pritchard and Baker (Acari: Tetranychidae) Eotetranychus hirsti، از مهم ترین آفات انجیر شهرستان استهبان، که بالاترین میزان تولید انجیر در ایران را دارد، است ؛ بنابراین به حداقل رساندن خسارت این آفت حایز اهمیت می باشد. انتخاب آفت کش مناسب که در پایین ترین غلظت، بیشترین تلفات را داشته و روی میوه باقیمانده سویی نداشته و خسارت های زیست محیطی ناشی از آن کم باشد، اهمیت دارد. در این راستا طی سال 1396- 1395 اثر کنه کشی آبامکتین، گوگرد مایع و مخلوط این دو به منظور تعیین LC50 و بررسی اثر سینرژیستی آن ها در قالب طرح کاملا تصادفی شامل شش تیمار و چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. این بررسی ها در دمای 2±28 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5± 55 درصد و دوره‏ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد برررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر وجود اثر سینرژیستی بسیار قوی در کاربرد غلظت کشنده صفر درصد گوگرد مایع با مقادیر بسیار کم آبامکتین، 06/0، 08/0، 1/0، 2/0 و 5/0 میکرولیتر بر لیتر، است. همچنین با توجه به معنی دار بودن نسبت غلظت کشنده 50 درصد (قرار نگرفتن عدد یک در حدود اطمینان) مربوط به آبامکتین، گوگرد مایع و مخلوط این دو و با توجه به کارایی بالای اختلاط (کاهش 54/71 برابری LD50) و نیاز به مصرف بسیار کمتر آبامکتین، 13/0 میکرولیتر بر لیتر، در مقایسه با کاربرد تکی این ترکیب، 30/9 میکرولیتر بر لیتر، استفاده از مخلوط این دو ترکیب با هدف دستیابی به اثر سینرژیستی قابل توجه مشاهده شده، پیشنهاد و انجام آزمایش های بیشتر در شرایط مزرعه ای توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آبامکتین، سولفور مایع، اثر سینرژیستی، زیست سنجی، کنه تارتن انجیر
 • معصومه صحتی، سالار جمالی *، سید محسن نساج حسینی صفحات 109-117

  در این پژوهش اثر کود مرغی، ورمی‏کمپوست، پودر غنی‏شده مایکوریز، مایع ورمی‏واش، مایع دارای میکروارگانیسم‏های موثر و نماتدکش راگبی گرانول 10% بر کاهش خسارت نماتد ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita و بهبود رشد گیاه فلفل قلمی بررسی شده است. نماتد از ریشه‌های آلوده فلفل در مزارع آستانه اشرفیه جمع‌آوری شد. پس از جداسازی، خالص‌سازی و تکثیر نماتد روی گوجه‌فرنگی رقم ارلی‌اوربانا، گونه آن تعیین گردید. آزمون به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار روی فلفل قلمی رقم حساس دیماز در طی دو مرحله در شرایط گلخانه با دمای °C3 ± 25 درجه سلسیوس انجام شد. گیاهان در مرحله شش برگی با جمعیت 4000 تخم و لارو سن دوم مایه‌زنی شدند. بعد از گذشت دو ماه، شاخص‏های نماتد شامل تعداد گال، کیسه‌ی تخم و تخم‌ها در ریشه، تعداد لارو سن دوم درون خاک و فاکتور تولیدمثل، هم‏چنین شاخص‏های رشدی گیاه شامل وزن تر و خشک ریشه، طول و حجم ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایی، طول اندام هوایی، تعداد گل و تعداد میوه بررسی گردید. نتایج نشان داد که تمامی تیمارها نسبت به شاهد دارای اختلاف معنی‏دار بوده و سبب کاهش تعداد گال و جمعیت نماتد شدند. بهترین تیمار جهت مهار نماتد کود مرغی و موثرترین تیمار برای افزایش شاخص‏های رشدی گیاه، مایه‏زنی با مایکوریز بود. اثرات مثبت راه‏کارهای دوستدار طبیعت در مهار نماتد ریشه‏گرهی می‌تواند نویدبخش جایگزینی با سموم مخرب شیمیایی و اتخاذ روش‏های پایدار در مدیریت نماتدهای انگل گیاهی باشد.

  کلیدواژگان: مایکوریز، مدیریت، نماتد ریشه گرهی، ورمی کمپوست
 • عباسعلی زمانی *، حمیدرضا پوریان، بهزاد میری، مرضیه علیزاده، ناصر معینی نقده، فرزاد جلیلیان، زهرا دهنوی، زهره شریفی، مهدیه همتی صفحات 119-129

  سنک بذرخوار کلزا، Nysius cymoides (Spinola, 1837) (Hem., Lygaeida)، حشره‌ای پلی‌فاژ و دارای پراکنش جهانی است و در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین آفت در مزارع کلزا استان کرمانشاه باعث خسارت می‌شود. در مطالعه حاضر تغییرات جمعیت و توزیع فضایی آفت در مزارع کلزا استان کرمانشاه طی سال‌های 1399 و 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که اولین گروه از جمعیت سنک بذرخوار کلزا در سال‌های 1399 و 1400 به ترتیب در روز هشتم و یازدهم اردیبهشت ماه مشاهده شدند. دومین زمان اوج جمعیت سنک کلزا در سال‌های 1399 و 1400 به ترتیب با میانگین 31/66 ± 22/372 و 58/4 ± 45/126 حشره کامل در هر واحد نمونه‌برداری در دوم تیر ماه و بیست و نهم خرداد ماه به دست آمد. بیش‌ترین تراکم جمعیت پوره‌ها در سال‌های 1399 و 1400 به ترتیب با میانگین 19/125 ± 50/1263 و 91/3 ± 00/206 پوره در هر واحد نمونه‌برداری در دوم تیر ماه به دست آمد. در سال 1399، توزیع فضایی حشرات نر، ماده و کل بالغین سنک بذرخوار کلزا بر اساس روش تیلور از نوع تجمعی و توزیع فضایی مراحل مختلف پورگی، حشرات نر، ماده و بالغ سنک بر اساس روش آیوایو تصادفی بود. در سال 1400، توزیع فضایی مراحل پورگی، حشرات ماده و بالغ سنک بر اساس هر دو روش تیلور و آیوایو از نوع تصادفی به دست آمد. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که حشرات کامل و پوره‌های سنک بذرخوار کلزا دارای دو پیک جمعیتی بودند.

  کلیدواژگان: Nysius cymoides، کلزا، توزیع فضایی، کرمانشاه
 • بهاره شاه محمدی حیدری، حسین اللهیاری *، خلیل طالبی جهرمی صفحات 131-141

  سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood یکی از آفات مهم گلخانه در دنیا و ایران بوده که سالانه خسارت هنگفتی بر محصولات کشاورزی وارد می‌کند. در این تحقیق، تاثیر غلظت کشنده 50 درصد (2 در هزار) فرمولاسیون مایونز و امولسیون‌شونده غلیظ (EC) به روش غوطه‌ورکردن برگ روی پارامترهای جدول زندگی سفیدبالک گلخانه در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش روی پوره‌های سن دوم سفیدبالک انجام شد. کمترین میانگین تعداد تخم‌های گذاشته شده مربوط به تیمار فرمولاسیون مایونز (92/38 عدد تخم) بود که این مقدار از فرمولاسیون EC و شاهد به ترتیب (16/40 و 39/97 عدد تخم) کمتر بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) در تیمار هر دو فرمولاسیون مایونز و EC یکسان و در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب برابر با 065/0 و 105/0 بر روز به دست آمد. مقدار نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) در پوره‌های تیمار شده با هر دو فرمولاسیون 067/1 بر روز به طور معنی‌داری کمتر از شاهد 111/1 بر روز محاسبه شد. هم چنین نرخ خالص تولیدمثل (R0) در سفیدبالک تیمار شده با فرمولاسیون مایونز و ECبه ترتیب برابر با 49/9 و 53/9 تخم به‌ازای هر ماده بود که به طور معنی‌داری کمتر از تیمار شاهد 97/26 تخم به‌ازای هر ماده محاسبه گردید. بیشترین و کمترین مقدار زمان یک نسل (T) به ترتیب در تیمارهای فرمولاسیون EC26/34 روز و شاهد 12/31 روز مشاهده شد. بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر هر دو فرمولاسیون از طریق کاهش توان تولیدمثلی جمعیت سفیدبالک گلخانه می‌توانند در کنترل این آفت اثرگذار باشند.

  کلیدواژگان: نرخ ذاتی افزایش جمعیت، روغن معدنی، زیست سنجی، سن دوم پورگی
|
 • Valiollah Babaeizad *, Hasan Maleki Ziarati, MohammadAli Tajick- Ghanbari, Mohammad Aghajani, Ramin Heydari Pages 1-9

  Twist disease of wheat caused by Dilophospora alopecuri is one of the diseases that is observed along with wheat seed gall nematode (Anguina tritici) in Golestan province. In order to investigate the pathogenicity of the fungus, an experiment was performed in two cases including inoculation of the fungus alone, D. alopecuri and the nematode together and nematode alone on 4 cultivars of wheat known as Ehsan, Kouhdasht, Morvarid and Line 17 under greenhouse condition. Traits such as decrease of dry weight of infected plant, decrease of plant height, number of fungus-infected plants, number of spike infected by the fungus, number of nematode-infected plants, total weight of nematode galls, number of nematode galls and average galls weight per plant were measured in different cultivars. The analysis was performed using SAS software, and the comparison of the means was achieved by the LSD test. The results of analysis of variance showed that the interaction between D. alopecuri and wheat cultivars and the effect of the fungus on the measured indices in wheat cultivars was significant. The results showed that D. alopecuri can cause disease on wheat only in the presence of A. tritici and the presence of nematode is necessary for fungal pathogenicity and its distribution in the wheat spike.

  Keywords: interaction, Greenhouse, indice, wheat cultivar, Golestan province
 • Ali Hamrahi, Morteza Movahedi Fazel *, Mariam Moarefi, Nima Eila Pages 11-26

  This study was considered the effect of bees feeding with mixture of tryptophan and ascorbic acid on some of physiological , behavioral, and productive parameters in Iranian honey bee. The treatments included tryptophan(12 mg/gr) , ascorbic acid (2 mg/gr) combined in 1:1 syrup ( sugar 1 kg per 1 liter of water), and for control treatment only used syrup. Bees were fed once a week.The results showed that feeding bees with syrup contain tryptophan and ascorbic acid had significant effect on malondialdehyde(MDA), melatonin(MEL) and serotonin(SER) levels (P<0.01). The maximum levels of MDA, MEL and SER was observed in worker bees which they fed respectively with tryptophan (31.59± 0.72 pg/ml), combined tryptophan and ascorbic acid (178 ± 5.02 pg/ml) and ascorbic acid treatment (28.31± 5.02 pg/ml). The minimum levels was recorded respectively in ascorbic acid (17.59± 0.35 pg/ml), (74±3.06 pg/ml) and tryptophan(15.2±0.31 pg/ml) treatments. The weight of treated bees was affected statistically (P<0.001). The maximum weight was related to feeding bees with combine tryptophan and ascorbic acid syrup (111.26 ± 3.26 mg) and the minimum was in control group (90.34 ± 1.75 mg). The reaction of bees to the leather ball showed that dietary treatments had no effect on defensive behavior of worker bees. The defined diets had a significant effect on the peace of bees within the colony (P<0.05) and also on the offensive behavior of the bees (P<0.05). All treatments had significant effects on fecundity, larvae and pupae density and honey production in comparison with control (P<0.001).

  Keywords: Malondialdehyde, melatonin, serotonin, Nutrition
 • Elnaz Abi *, Ali R. Bandani, Ehssan Torabi Pages 27-35

  The cowpea weevil beetle, Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae), is a major pest of legumes, especially cowpea , and has become a serious pest in storage crops. Therefore, controlling this insect pest using natural pesticides such as plant essential oils seems necessary. In this research, the effect of insect mating on the toxicity of rosemary essential oil against the cowpea weevil was investigated under laboratory conditions. Bioassay tests were performed in the range concentrations of 35.07 and 78.63 µl/lair for male virgin insects and 39.17 and 102.22 µl/lair for female virgin insects and there were done 55.04 to 86.49 and 62.90 to 94.36 µl/lair for one-time mated insects, respectively. Also, concentrations of 62/51 to 125.81 and 94.36 to 157.26 µl/lair were tested against multiple times mated male and female insects, respectively. Results showed that multiple mated male and female insects had the highest resistance to rosemary essential oil and the LC50 values were 90.032 µl/lair and 118.015 µl/lair for male and female insects, respectively. Virgin insects were more sensitive to rosemary essential oil and the amount of LC50 obtained was 48.173 µl/lair for male insects and 58.298 µl/lair for female insects. These results can be useful in planning pest management strategies for the cowpea weevil beetle by plant essential oils as well as the exact time of application of these compounds to achieve maximum effectiveness.

  Keywords: Callosobruchus maculatus, Mating, Virgin, Rosemary essential oil
 • Robabeh Soleymani, Hamid Sarraf Moayeri *, Nematollah Sedaghat Pages 37-45

  In order to compare some attractants and insecticides in mass trapping of Mediterranean fruit flies, Ceratitis capitate (Wiedemann) an experiment was conducted in Amol city in a randomized complete block design with five replications and five treatment including Iranian and foreign hydrolyzate proteins, Ceratrap, Deptak and Medlur. In another experiment the effect of some insecticide in four level including Dipterex, Palizin, Malathion and without any insecticide (control) and its interaction with two level of attractants including Iranian hydrolyzate protein and Ceratrap was carried out in citrus orchards. The results show that the Ceratrap and Iranian hydrolyzate protein had the highest daily catch of female (2.65 and 2.55) and male (2.55and 2.65) of Mediterranean fruit fly in McPhail traps. Also, statistical comparison of second experiments revealed that Dipterex with the Iranian protein hydrolyzate (0.94  0.006) and Dipterex in combination with Ceratrap (0.91) were significantly effective treatment to attract and kill Ceratitis capitate flies. Base in this results the blend of Ceratrap or Iranian hydrolyzate protein and Dipterex suggest as a appreciate bait for mass trapping of the Mediterranean fruit flies.

  Keywords: citrus, Mazandaran, Bait trap, Mass trapping, Mediterranean fruit fly
 • Azam Amiri *, Faezeh Bagheri Pages 47-55
  The cowpea weevil Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Chrysomelidae) is used as a model insect to study various aspects of biology, behavior, or intraspecific competition due to its short life cycle and ease of breeding. In this study, using beans with an egg, the effect of other larvae in adjacent beans and not in the same bean during the growth period has been investigated on the possible feeling of competition in the insect and mating behaviors in adulthood and biological parameters in the F0 and F1 generations. Developmental time, the number of eggs, hatching percentage, adult longevity, and the sex ratio of the next generation were assessed. The results showed that the larvae of the cowpea weevil were able to detect the presence of larvae in the beans that were in contact with their beans, and they changed their behavior in adulthood under its influence. In adulthood, these insects had a successful mating percentage, and a shorter copulation duration than insects raised alone in a container and did not feel the presence of any competitors. Other studied biological parameters (such as mating latency and kick duration) did not change significantly under the influence of treatments. Therefore, insect breeding conditions (the presence of only one bean with one larva inside it in a container or compaction of several beans with a single larva inside each) significantly affect insect mating behaviors in adulthood. This should be considered in the design of various experiments.
  Keywords: Fecundity, Competition, Cowpea weevil, Longevity, Copulation
 • Hamid Alvanipour, Heshmatolah Aminian, Khalil Alami-Saeid, Karim Sorkheh, Reza Farrokhinejad, Mohammad Javan-Nikkhah * Pages 57-70

  khamedj is one of the most important fungal diseases that in a favorable condition can lead to severe outbreaks and causing an 80% loss of the annual harvest. 30 isolates of Mauginiella scaettae, the causative agent of this disease including 27 isolates from different locations of the Iran, two isolates from Iraq and one isolate from Kuwait were collected from different palm cultivars during 1397-1397 and used in the present study. Seven EST-SSRs markers were applied to show the genetic diversity among these 30 isolates. Five loci including, SNOD1, SNOD26, SNOD22, SNOD17, and SNOD21 were polymorphic among the species and revealed a total of 16 alleles. Also, two microsatellite markers, including SNOD5 and SNOD16, did not amplify and showed no amplification. The dendrogram constructed based on the similarity index resulted in five major clusters so that two clusters were divided into sub-clusters. The highest similarity value was observed between isolates Ilam-sa and Behb-kh2 (0.75) and followed by isolates abad-ma1 and ramh-sa1 (0.57). On the other hand, two isolates Kheshbid-za and Abad-sa1 have the highest genetic distances with other isolates. Thirteen isolates were selected from the identified genetic groups to study pathogenic groups on the sayer cultivar. The results indicated that there were significant differences among isolates used. The results revealed that Behb-ma1 isolate and Mehr-sa isolate showed the lowest and highest pathogenicity, respectively.

  Keywords: Fingerprint group, DNA polymorphism, Sayer cultivar, Differences isolates
 • Sana Lotfi, Ali Mirshekar, Abbas Khani, Mehdi Pirnia Pages 71-84

  Onion thrips is one of the most important pests of onion fields around the world, which reduces plant production. It is necessary to apply alternative strategies and reduce the concentration of chemical insecticides along with biological agents in order to prevent environmental pollution and insect resistance. Therefore, the objectives of this study were to evaluate the toxicity of Flonicamid and Thiocyclam, the virulence of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana, and the efficiency of mixing fungus with insecticides on the 2nd instars of onion thrips and the biological factors of the pathogenic fungus. This study was performed as a completely randomized design with four replications under laboratory conditions. Insects in the control group were treated with distilled water. The results showed that LC50 values for Flonicamid, Thiocyclam and B. bassiana were 2.3 mgL-1, 4.3 mgL-1, and 5.4×107 spores mL-1, respectively. With increasing the concentration of insecticides and pathogenic fungus and also with increasing their application time, the mortality rate of onion thrips increased. Flonicamid had no effect on the germination and mycelium growth of the pathogenic fungus and was selected as a compatible insecticide. The results of mixing the pathogenic fungus with the studied insecticides showed that the studied pathogen at the concentration of 6×107 spore mL-1 along with Flonicamid at the concentration of 1.2 mgL-1 is the best combination to deal with onion thrips. Therefore, the above mixture can be recommended as an alternative for chemical insecticides after field studies in integrated management programs of onion thrips.

  Keywords: Biological control, Insecticide, Mycelium, Entomopathogenic fungus, Conidia
 • Alireza Arjmandi-Nezhad, Sultan Ravan *, Alireza Saboori, Ehsan Rakhshani, Azadeh Farazmand Pages 85-95
  Mites of the family Phytoseiidae are all predatory species on phytophagous mites and small insects like thrips and whiteflies, on commercial plants and the wild vegetation. Several species are biological control agents for the control of pests in both open and protected crops all around the world. In 2019, biodiversity of phytoseiid mites (Acari: Mesostigmata: Phytoseiidae) were studied in the Sistan region, north of Sistan and Baluchistan Province, Iran. Samples were collected randomly in different seasons and in equal samples and distances from grape and tamarix trees from three cities of Zahak, Jazinak and Nimrooz. In this research, eight species belonging to four genera were collected and identified. Among them one species was introduced for the first time in the world and eight species were identified as the new records for mite fauna in Sistan and Baluchistan Province. Biodiversity indexes based on species richness were calculated using standard formulas and Ecological Methodology software. Data processing was performed using SAS software. The results of the study showed that in vineyard Neoseiulus barkeri (36%), Neoseiulus paspalivorua (17%) and Amblyseius rademacheri (16%), were the most abundant species, respectively. Paragigagnathus sistaniensis was the most aboundant species (77%) on tamarix trees. The analysis of variance indicated that the both factors of season and the interaction between season and habitat did not differ significantly, but the diversity indices of the two habitats (grape and tamarix) showed a significant difference. Accordingly, the vineyards had the highest species richness of Margalef (0.95) and Shannon-Wiener’s (1.70) .
  Keywords: Biodiversity index, Phytoseiidae, predatory mites, Sistan, Baluchistan, Iran
 • Faezeh Bagheri *, Fahimeh Jalali, MohammadAli Akrami, Maryam Aleosfoor Pages 97-108

  The fig spider mite, Eotetranychus hirsti Pritchard and Baker (Acari: Tetranychidae), is one of the most important pests of figs in Estahban city, which has the highest production of figs in Iran; Therefore, it is important to minimize the damage to this pest. It is important to choose the proper pesticide that has the highest mortality at the lowest possible concentration, has no adverse residue on the fig fruit, and has little environmental damage. In this regard, during 2016-2017, the acaricidal effect of abamectin, liquid sulfur, and a mixture of them was studied in order to determine LC50 and their synergistic effect in a completely randomized design including six treatments and four replications in vitro. This study was carried out at 28 ± 2°C, 55 ± 5 RH, and 16L:8D hours photoperiods. The results indicated a very strong synergistic effect in the application of a lethal concentration of zero percent liquid sulfur with very low amounts of abamectin, 0.06, 0.08, 0.1, 0.2 and 0.5 microliters per liter. Also, due to the significance of the LC50 ratio related to abamectin (The lack of number 1 in the confidencelimits), liquid sulfur, and the mixture of them, it is possible to understand the different effects of these compounds and due to the high mixing efficiency (reduction of 71.54 times in LD50).

  Keywords: Abamectin, Liquid sulfur, Synergistic effect, bioassay, Fig spider mite
 • Masoumeh Sehati, Salar Jamali *, Sayed Mohsen Nassaj Hosseini Pages 109-117

  In this study, the effects of poultry manure, vermicompost, enriched mycorrhizal powder, vermicompost liquid, effective microorganism’s liquid and Rugby nematicide 10% G on reducing the damage of the root-knot nematode Meloidogyne incognita and on improving plant growth of cayenne pepper has been investigated. The nematode was collected from infected pepper roots in Astana Ashrafieh fields. After isolation, the nematode was reared on tomato (cv. Early Urbana) and identified. The experiment was conducted as a completely randomized design with four replicates on the susceptible cayenne pepper cultivar (Dimaz) in two turns at 25 ± 3°C under greenhouse conditions. Plants were inoculated at the six-leaf stage with a population of 4000 eggs and second-stage juveniles (J2s). After two months, nematode indices including number of galls, egg sacs, eggs per root, J2s in soil and reproduction factor, and plant growth indices (fresh and dry weight of roots, root length and volume, fresh and dry weight of shoots, shoot length, number of flowers and number of fruits) were recorded. The results showed that all treatments significantly reduced the number of galls and nematode population compared to the control. The best treatment for nematode control was poultry manure and the most effective treatment for increasing plant growth indices was mycorrhiza. The positive effect of nature-friendly strategies in controlling the root-knot nematode could be a promising substitute for destructive chemical nematicides and a sustainable strategy for managing plant-parasitic nematodes.

  Keywords: mycorrhiza, management, root-knot nematode, vermicompost
 • Abbas Ali Zamani *, Hamidreza Pourian, Behzad Miri, Marzieh Alizadeh Naser Moeini Naghadeh, Farzad Jalilian, Zahra Dehnavi, Zohreh Sharifi, Mahdieh Hemmati Pages 119-129

  The false chinch bugs, Nysius cymoides (Spinola) (Hem., Lygaeidae) is a polyphagous and cosmopolitan distributed and it causes damage as the most important pest in canola fields in Kermanshah province in the recent years. In the present study, population fluctuations and spatial distribution of the pest were investigated in canola fields of Kermanshah province during 2020 and 2021 years. The results of this study showed that the first group of the false chinch bugs populations in 2020 and 2021 were observed on the 8 and 11th of April, respectively.The second population peak of the pest in 2020 and 2021 with an average of 372.22 ± 66.31 and 126.45 ± 4.58 was obtained on 22 and 19th June, respectively. The highest population density of nymphs in 2020 and 2021 with an average of 1263.50 ± 125.19 and 206.00 ± 3.91 was obtained on 23th June. The results of spatial distribution showed that in 2020, the spatial distribution of males, females and adults of the N. cymoides was recognized as aggregated based on Taylor’s power law method and as random based on Iwao’s patchiness regression method. In general, the results of this study showed that N. cymoides had two population peaks. Also, based on goodness of fit, the Iwao’s patchiness method was more suitable than the Taylor’s power law method for estimating the spatial distribution of the pest.

  Keywords: Nysius cymoides, canola, spatial distriburion, Kermanshah
 • bahareh shahmohammadi, Hossein Allahyari *, Khalil Talebi Jahromi Pages 131-141

  The greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood, is one of the most important pests in the world and Iran, which causes great damage to agricultural products annually. In this study, the effect of 50% lethal concentration (LC50) of mayonnaise and emulsifiable concentrate (EC) formulation (50 ml/lit) on life-table parameters of greenhouse whitefly was investigated using leaf-deaping method under laboratory conditions. The experiment was performed on second nymphs instar. The lowest number of eggs was related to mayonnaise treatment (38.92 eggs) which was less than EC (40.16 eggs) and control (97.39 eggs) treatment. The intrinsic rate of increase reduction (rm) of oil treatment showed the effect of oil on pest population dynamic.The intrinsic rate of increase of both formulations and control were 0.065 d-1 and 0.105 d-1, respectively. The finite rate of increase (λ) was also significantly lower for whitefly treated with oil 1.067 d-1 than whitefly in control 1.111 d-1. Furthermore, the net reproductive rate (R0) was 9.49 and 9.53 nymphs/female for mayonnaise and EC formulations which was less than control 26.97 nymphs/female, respectively. The highest generation time (T) was observed in EC oil .formulation with 34.26 d-1 and the lowest was recorded in control treatment with 31.12 d-1, respectively. According to the results of this study, EC and mayonnaise formulations can reduce reproductive capacity of greenhouse whitefly population.

  Keywords: Greenhouse whitefly, Oil formulations, Bioassay, LC50