فهرست مطالب

مطالعات راهبردی زنان - پیاپی 94 (زمستان 1400)
 • پیاپی 94 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد دراهکی*، محمود مشفق صفحات 7-25
  ازدواج خویشاوندی یکی از اشکال رایج ازدواج در جامعه ی ایرانی است که همواره توجه محققان را به خود جلب کرده است. تیوری های ساختاری مدعی اند، با افزایش عناصر نوسازی همانند تحول در شیوه ی تولید اقتصادی، تحصیلات، شهرنشینی، رشد درآمد و گسترش مصرف، ارتباطات سریع تر و تغییرات شبکه ها و سرانجام گسترش سایر فناوری های جدید این نوع ازدواج رو به کاهش خواهد رفت. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان رواج ازدواج خویشاوندی و عوامل پشتیبان آن است که در این راستا با بهره گیری از نمونه گیری خوشه ایی چندمرحله ای 600 زن 18 تا 44 ساله واجد شرایط در نقاط شهری استان بوشهر مطالعه شدند. براساس نتایج تحقیق حاضر، در جامعه ی مطالعه شده ازدواج خویشاوندی با 2/41 درصد، رواج و مطلوبت دارد. نتایج تحلیل چند متغیره با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد، با کنترل سایر متغیرهای پژوهش، احتمال ازدواج خویشاوندی در میان پاسخ گویانی که سن ازدواج آنها پایین تر و الگوی انتخاب ازدواج آنها والدمحور است، بیشتر است. همچنین احتمال ازدواج خویشاوندی در میان افراد با تحصیلات پایین تر بالاتر است. درمجموع با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت، تحولات ازدواج خویشاوندی در جامعه ی ایران بیش از آنکه مستقیم از عناصر نوسازی تاثیر بپذیرد از تحولات در سایر ابعاد نهاد خانواده و ازدواج مانند سن ازدواج، الگوی انتخاب همسر و تحولات باروری متاثر خواهد بود. به نظر می رسد، تغییرات در این عوامل پشتیبان زمینه ی کاهش رواج ازدواج های خویشاوندی در آینده شود.
  کلیدواژگان: ازدواج، ازدواج خویشاوندی، خانواده، استان بوشهر، نوسازی
 • سمیه سادات شفیعی* صفحات 27-50
  مقاله ی حاضر در راستای مطالعه ی نقش اجتماعی زنان در جنگ تحمیلی، کنشگری زنان درمانگر را به عنوان یکی از مهم ترین گروه های شغلی بررسی کرده است. در حقیقت، زنان (داوطلبانه و نیز دستمزدی) بخش اعظم نیروی پرستاری جنگ را تشکیل داده و مستقیم به نیروهای نظامی و غیرنظامی درگیر در جنگ خدمات درمانی ارایه می دادند. داده ها به کمک تحلیل متون خاطرات و روایات زنان (تحلیل اسناد حدود 40 کتاب) و نیز انجام چند مصاحبه ی نیمه ساختاریافته برای تکمیل شکاف اطلاعاتی انجام شده و به مدد رویکرد اخلاق مراقبت زنانه برای تحلیل اجتماعی یافته ها کوشیده، از چگونگی پرداختن زنان بهداری رزمی به فعالیت های تخصصی نمایی واضح ارایه دهد. تحلیل داده ها نشان می دهد کنش ارتباطی هوشیارانه، مراقبت مسیولانه، مراقبت و مراعات و مراقبت صمیمانه - که از عناصر کنش پروادارانه ی زنانه است - از مهم ترین ویژگی های کنش پروادارانه ی پرستاران در جنگ تحمیلی به شمار می رود. همچنین پرواداری حرفه ای، مادروارانه، خواهروارانه و فرزندوارانه از صورت های این پرواداری زنانه است. نگاه زنانه ی تیماردارانه و مراقبت محور که ظرایف روابط، حالات انسانی و جهان زمینه مند فرد مجروح را به دقت درک می کند و با فهم همدلانه به همسان پنداری مجروحان با اعضای خانواده ی خود می پردازد، بردبارانه کار سخت در وضعیت جنگی را تاب می آورد و با محبت و شفقت، خیرخواهی و امیدبخشی دستی از مهر بر جراحت های عمدتا جدی و مهلک مجروحان می کشد، از ابعاد الگوی اخلاق مراقبت زنان در جنگ تحمیلی است.
  کلیدواژگان: پرستاری، امدادگری، مجروحان، روایت زنانه، زنان، جنگ عراق- ایران
 • شهربانو پاپی نژاد، محمدباقر تاج الدین*، حسن محدثی گیلوایی صفحات 51-74

  در جهان امروز زیست جهان انسان ها متکثر و متنوع شده است و انسان ها دیگر در یک زیست جهان مشخص و معین زندگی نمی کنند و همواره در حال انتخاب روش های گوناگون زندگی هستند. در چنین وضعیتی سبک های مختلف زندگی شکل می گیرد. جامعه ی ایران نیز در دو دهه ی گذشته تحولات ساختاری بسیاری را در فضای روابط خانوادگی تجربه کرده است. شواهد موجود نیز نشان می دهد که در جریان این تحولات خانواده ی ایرانی دستخوش دگرگونی های زیادی شده است. حضور گسترده ی زنان در عرصه های آموزش و اشتغال، گذشته از آنکه شاخصی برای پیشرفت محسوب می شود، تغییرات زیادی را در سبک زندگی آنها ایجاد کرده است. نتایج به دست آمده از مطالعات و پژوهش های انجام شده در سال های اخیر نشان می دهد، در پی این تغییرات تشکیل زندگی مستقل و به اصطلاح نومکانی در بین دختران رو به افزایش است. بر این اساس این پژوهش با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری، تجربه ی زیسته ی دختران از نومکانی را مطالعه کرده است. مشارکت کنندگان این پژوهش 22 نفر از دختران نومکان ساکن در شهر تهران و داده ها با استفاده از مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته به دست آمده است. مضمون های به دست آمده از یافته های پژوهش عبارت از پذیرش اجباری خانواده، دردسر جلب اعتماد افراد برای اجاره خانه، بدبینی و تصویر ذهنی بد، از دست دادن حمایت خانواده به مرور زمان، نگاه ابزاری و فرصت طلبانه ی مردان، پنهان کردن شیوه ی زندگی، خود - محوریت، احساس بلاتکلیفی و انزواست.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، نومکانی، دختران، سبک زندگی، تهران
 • فهیمه واعظی*، رضا اسماعیلی، اصغر محمدی صفحات 75-103
  مطالعه ی حاضر باهدف واکاوی تجربه ی زنان سرپرست خانوار در مواجه با رفتارهای پرخطر انجام شده است. پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی است و جامعه ی هدف، شامل زنان سرپرست خانوار شهر کرمان است که رفتارهای پرخطر داشتند. از این تعداد 28 نفر مشارکت کننده با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند؛ به این صورت که نمونه گیری تا زمانی که محققان به اشباع نظری دست یافتند ادامه داشته است؛ ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است. در تحقیق حاضر، برای احراز پایایی و روایی، از روش های پولکینگ هورن بهره گرفته شده است. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که عواملی چون جامعه پذیری نامناسب خانوادگی، سرمایه ی اجتماعی پایین، دین داری پایین، وضعیت بد مالی، اثرات بد رسانه ای و احساس تنهایی ناشی از شکست در گرایش زنان سرپرست خانوار به رفتارهای پرخطر موثر بوده است؛ همچنین تجربیات زیسته ی زنان در زمانی که رفتارهای پرخطر داشته اند، نشان دهنده ی اعتماد اجتماعی پایین، مشارکت اجتماعی نداشتن و بیگانگی اجتماعی در میان زنان بوده است . از راهکارهای پیشنهادی افراد موردمطالعه برای برون رفت از شرایط رفتارهای پرخطر می توان به حمایت اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی زنان اشاره کرد.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، رفتارهای پرخطر، زنان سرپرست خانوار، سرمایه ی اجتماعی، دین داری، جامعه پذیری، بیگانگی اجتماعی، اثرات رسانه ای
 • حجیه بی بی رازقی نصرآباد* صفحات 105-135
  این مطالعه با هدف واکاوی و شناخت تجربه زیسته زنان شاغل در شهرداری شهر تهران از ایفای همزمان نقش های شغلی و خانوادگی انجام شد. رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن پدیدارشناسی بود.حجم نمونه بر اساس سطح اشباع نظری مشتمل بر 27 زن شاغل دارای فرزند زیر 12 سال است. شیوه ی گردآوری داده ها مصاحبه عمیق و روش تحلیل یافته ها، تحلیل مضمون است که به سه شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شدند. یافته ها نشان داد مادران شاغل درشهرداری در دو جهان متفاوت رفت و آمد دارند، یک جهان که بر روابط صمیمی و همدلی و عشق و علاقه و جهان دیگر بر هدفمندی، بازدهی، نظم و سلسه مراتب اداری بنا شده است. مادران شاغل دستیابی به فرصت های کاری و الگوی خانواده دو دستمزدی را ضرورت اقتصادی و شاخصی از شان و هویت اجتماعی تفسیر می نمایند. انتظارات نقشی مضاعف و تعارض سه گانه زمانی، تنشی و رفتاری را با سختی تمام درک کردند. استرس پنهان ناشی از قضاوت های مکرر و انگ خوب نبودن در مادری به مقدار کافی و فرار از کار در پاس شیردهی از تجربه آنهاست. در نتیجه لازم است که درک پیچیده تری از نیازهای مختلف مادران شاغل وجود داشته باشد. تسهیل اشتغال زنان و کاهش تعارض کار - خانواده، در شرایطی که خانواده ها نیازمند مشارکت اقتصادی زنان هستند، و زنان نیز تمایل زیادی به اشتغال دارند، نیازمند تغییرات اساسی در ساختار شغلی، قوانین و سیاست های حمایت از خانواده و تسهیل برون سپاری مسیولیت های خانگی و حمایت از افزایش مشارکت مردان در امور داخل خانه است.
  کلیدواژگان: تعادل، تعارض، کار، خانواده، شهرداری، زنان، کودکان
 • علی فیض اللهی*، زهرا رضایی نسب، میترا حاجی زاده صفحات 137-160
  هدف پژوهش حاضر، دستیابی به درک و تفسیر زنان از پدیده ی خوددرمانی است. این پژوهش، با روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است. جامعه ی آماری آن زنان شهر ایلام در سال 1399 است که تعداد 26 نفر از آنها به عنوان نمونه ی تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با معیار اشباع نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ی نیمه ساخت یافته و روش تحلیل داده ها روش اسمیت و همکاران (2009) است. برای اعتباریابی از معیار مقبولیت و باورپذیری استفاده شد و اطمینان پذیری از طریق روش ممیزی توسط متخصصان محقق شد. برای مقوله بندی، تحلیل و تفسیر داده ها از تکنیک ‏«زاویه بندی نظری دنزین» استفاده شد. یافته ها حاکی است، زنان موردمطالعه تنگناهای معیشتی، ساده انگاری درمان، بی عدالتی در فضاهای درمانی و وجود زمینه های فرهنگی - اجتماعی خوددرمانی را برای توجیه رفتار خویش بیان می کنند. درنتیجه، زنان موردمطالعه به دلیل نا آگاهی از پیامدهای خوددرمانی، برای رهایی از رنج درد، راحت ترین، سریع ترین و اقتصادی ترین روش را برمی گزینند. به طورکلی خوددرمانی محصول ‏هم آیندی مواجهه ی ‏سوگیرانه با ‏کادر پزشکی از سویی و تجربه ی مواجهه ی ‏غیرحرفه ای ‏پزشکان از سویی دیگر در یک بستر فرهنگی است. ‏
  کلیدواژگان: خوددرمانی، زنان خود درمان گر، روش تحلیل اسمیت، پدیدارشناسی، ایلام
 • زهره مولاپناه، احسان رحمانی خلیلی*، منصور وثوقی صفحات 161-184
  تاخیر در ازدواج و تجربه ی طولانی شدن دوران تجرد برای جوانان در سال های اخیر به موضوع مهم و تامل برانگیزی در شهرهای بزرگ ایران تبدیل شده است. این پژوهش با هدف مطالعه ی تجربه ی زیسته ی دیررسی ازدواج مردان مجرد شهر تهران با استفاده از روش نظریه ی زمینه ای ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کرده است. جامعه ی موردمطالعه ی پژوهش مردان مجرد بالای 30 سال شهر تهران بودند که با نمونه گیری هدفمند انتخاب و یافته های حاصل از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با آن ها بعد از مصاحبه با 32 نفر به اشباع نظری رسید. بر اساس یافته های پژوهش 22 مضمون اصلی از مصاحبه ها شامل زمینه ها، علل، استراتژی ها و پیامدهای تاخیر در سن ازدواج استخراج شد که درنهایت مقوله ی هسته و اصلی تعویق ازدواج به منزله ی برآیند آشفتگی نهادی مدرن شناسایی شد. برای افزایش روایی و پایایی پژوهش حاضر نیز برای تفسیر و کدگذاری مصاحبه ها ازنظر استادان و تکنیک مثلث سازی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: نظریه ی زمینه ای، تاخیر سن ازدواج، فردگرایی مدرن، مردان مجرد
|
 • Ahmad Dorahaki *, Mahmoud Moshfegh Pages 7-25
  Consanguineous marriage as one of the prevalence forms of marriage in Iranian society has always attracted the attention of researchers. On the other hand, structural theories claim that with the increase of modernization elements such as changes in economic production, education, urbanization, income growth and consumption expansion, faster communication and network changes, and finally the development of other new technologies, this type of marriage will decrease. The aim of this study was to investigate the prevalence of consanguineous marriage and its supporting factors. In this regard, using multi-stage cluster sampling, 600 eligible women aged 18 to 44 years in urban areas of Bushehr province were studied. The results of the present study showed that consanguineous marriage with 41.2% of marriages is still popular and desirable in the study population. Also, the results of multivariate analysis using logistic regression showed - by controlling other research variables - the probability of consanguineous marriage is higher among respondents whose marriage age is lower and their marriage choice pattern is parent-centered. People with lower education are also more likely to have consanguineous marriages. In general, according to the results of this study, it can be said that the evolution of consanguineous marriage in Iranian society will be more affected by changes in other dimensions of the family and marriage, such as marriage age, spouse selection pattern and fertility changes, rather than directly influenced by the elements of modernization. It seems changes in these support factors leading to the reduction of consanguineous marriages in the future.
  Keywords: Marriage, Consanguineous Marriage, Family, Bushehr Province, Modernization
 • Somayeh Sadat Shafiei * Pages 27-50
  In order to study the social role of women in the imposed war, the present article examines the activism of women nurses as one of the most important occupational groups. In fact, women (voluntarily as well as paid) made up the bulk of the war nursing force and provided direct medical care to the military and civilian forces involved in the Iraq-Iran war. The data were analyzed using the texts of women's memoirs and narrations (document analysis of about 40 books) as well as several semi-structured interviews to fill the information gap.Data analysis shows that conscious communication action, responsible care, care and observance and intimate care, which are elements of female advocacy action, are the most important features of nurses' advocacy action in the imposed war. Professional, maternal, sisterly and offspring care are also forms of this feminine care. The feminine attitude of caring, in which nurces carefully understand the nuances of the wounded person's condition, and empathetically identify the wounded with their family members, patiently endures hard work in a state of war, and care hopefully with love and compassion, Benevolence, are all dimensions of the ethical model of women caring in Iraq-Iran war.
  Keywords: Nursing, relief, Injured, Care Ethics, Women, Iraq-Iran war
 • Shahrbanoo Papinejad, MohammadBagher Tajodin *, Hasan Mohaddesi Ghilovaee Pages 51-74

  In today's world, the world of human life has become diverse, and people no longer live in a predetermined world; constantly choosing between different ways of life. In a similar situation in Iran, different lifestyles are formed during the last two decades, Iranian society has experienced many structural changes in terms of family relations. The body of evidence suggest that the Iranian families have undergone many structural changes during these developments. The widespread participation of women in education and employment sectors has brought many changes in their lifestyle apart from being a developing index. The results obtained from the studies conducted in recent years illustrate an increase in establishing independent life or so called neolocal residency among girls. Based on this, the current study examines the lived experience of neolocal girls using Interpretative Phenomenological approach. The statistical population consisted of 17 neolocal girls living in Tehran and the data were obtained using in-depth semi-structured questionaries. Some of the themes obtained from the findings are; forced family acceptance, difficulty of gaining people's trust to rent a house, pessimism and bad mental image, loss of family support over time, instrumental and opportunistic view of men, coverup lifestyle, self-centeredness, feeling of uncertainty and isolation.

  Keywords: Phenomenology, Neolocal residence, girls, Lifestyle, Tehran
 • Fahimeh Vaezi *, Reza Esmaili, Asghar Mohammadi Pages 75-103
  The present study aimed to investigate the experience of female-headed households in the face of high-risk behaviors. The present study is qualitative and phenomenological and the target population includes women heads of households in Kerman who had high-risk behaviors. Of these, 28 participants were selected by purposive sampling; Sampling continued until the researchers reached theoretical saturation; The interview data collection tool is semi-structured. In the present study, the horn polking method has been used for reliability and validity. Findings indicate that factors such as poor family socialization, low social capital, low religiosity, poor financial situation, bad media effects, and feelings of loneliness due to failure of female-headed households to engage in high-risk behaviors have been influential; Also, the lived experiences of women when they had high-risk behaviors showed low social trust, lack of social participation and social alienation among women. One of the suggested solutions for people to get out of high-risk behaviors is social support and social empowerment of women.
  Keywords: Phenomenology, high-risk behaviors, Female-headed households, Social Capital, Religiosity, Sociability, Social Alienation, media effects
 • Hajieh Bibi Razeghi Nasrabad * Pages 105-135
  This study was conducted with the aim of recognizing the lived experience of women working in Tehran Municipality in establishing work-family balance. The research approach of present study was qualitative, and research method was based on phenomenology. The sample size is based on the theoretical saturation level of 27 working women with children under 12 years old. The data collection method is in-depth interview and the analysis method is content analysis, which were extracted in three methods of open, axial and selective coding. The findings showed that working mothers travel in two different worlds, one based on intimacy and empathy and love and the other based on purposefulness, efficiency, order and administrative hierarchy. Working mothers interpret the achievement of job opportunities and the double wage family model as an economic necessity and an indicator of social dignity and identity. They understood the dual role expectations and the threefold conflict of time, tension, and behavior. The hidden stress is due to repeated judgments and the stigma of not being good enough in the mother and running away from work after breastfeeding from their experience. As a result, there must be a more complex understanding of the different needs of working mothers. At present, families need women's economic participation, and women have a strong desire to work. Therefore, facilitating women's employment and reducing work-family conflict requires fundamental changes in the job structure, family protection laws and policies, and facilitating the outsourcing of household responsibilities and supporting increased male participation in domestic affairs.
  Keywords: Balance, conflict, Work, Family, municipality, Women, children
 • Ali Feizolahi *, Zahra Rezaei Nasab, Mitra Hajizadeh Pages 137-160
  The purpose of this study is to achieve women's perception and interpretation of the phenomenon of self-medication. This research has been done by interpretive phenomenological method. its statistical population is the habitant women in Ilam in 2020, 26 of whom have been selected as a research sample using purposive sampling with the criterion of‎ theoretical saturation. The data collection tool is a semi-structured interview and the data analysis method is the method of Smith et al. (2009). Credibility and reliability criteria were used for Validation and reliability was achieved by experts through an audit method. The "Denzin theoretical triangulation" technique was used to categorize, analyze and interpret the data. The findings indicate that the women in the study express their financial sufferings, perception of simple treatment, injustice in treatment centers and the existence of socio-cultural contexts of self-medication to justify for their behavior. As a result, the women studied, due to their ignorance of the consequences of self-medication, choose the easiest, fastest and most economical way to get rid of pain. In general, self-medication is the product of the combined result of biased encounter to medical staff on the one hand and the experience of unprofessional encounter of physicians on the other hand in a cultural context.
  Keywords: Self-medication, women self-therapist, Smith analysis method, Phenomenology, Ilam
 • Zohreh Molapanah, Ehsan Rahmani Khalili *, Mansour Vosoughi Pages 161-184
  The delay in marriage and the experience of prolonging the period of celibacy for young people have become an important and thought-provoking topic in the big cities of Iran in recent years. This research aims to study the lived experience of late marriage of unmarried men in Tehran by using the grounded theory method to examine various dimensions of this issue. The study population of the research was unmarried men over 30 years of age in Tehran city, who were selected through purposeful sampling and the findings of semi-structured interviews with them after interviewing 32 people. Based on the findings of the research, 22 main themes were extracted from the interviews, including the contexts, causes, strategies and consequences of delay in marriage age, and finally, the core and main category of delaying marriage was identified as the result of modern institutional turmoil. . In order to increase the validity and reliability of the current research, the interviews were interpreted and coded according to the professors and the triangulation technique was used.
  Keywords: contextual theory, delayed marriage age, Modern Individualism, single men