فهرست مطالب

دانش علفهای هرز - سال هجدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • سال هجدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا رضائی*، مجید پوریوسف، علیرضا یوسفی صفحات 1-10

  این پژوهش، به منظور مطالعه اثر تلقیح میکوریزا و کاربرد مالچ ها بر کاهش تراکم بانک بذر در محصول کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.)، در سال های زراعی 96-1395 و 97-1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان، به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تلقیح با میکوریزا گونه Rhizoglomus intraradices (تلقیح میکوریزایی و عدم تلقیح میکوریزایی) در کرت های اصلی و انواع مالچ های زنده (شبدر برسیم و خلر) و غیر زنده (مالچ پلاستیکی دو رنگ (مشکی-نقره ای)، کاه و کلش گندم)، وجین کامل علف های هرز ، وجین یک مرحله ای و بدون وجین در کرت های فرعی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بیشترین تراکم بذر علف های هرز به میزان 4453 بذر، از تیمار بدون وجین در شرایط بدون تلقیح با قارچ میکوریزا در سال زراعی 97-1396 به دست  آمد. تیمار مالچ پلاستیک نقره ای-مشکی در شرایط تلقیح با میکوریزا و طی سال آزمایشی 96-1395، با 573 بذر، کمترین تراکم بانک بذر را دارا بود. بین فراوانی بانک بذر و فراوانی گیاهچه (85/0=R2)، همبستگی بالایی وجود داشت، بنابراین می توان تلقیح با میکوریزا و کاربرد مالچ های زنده و غیر زنده را به عنوان راهکاری جهت کاهش تراکم بانک بذر پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: تلقیح میکوریزایی، کاه و کلش گندم، مالچ پلاستیک، مالچ زنده، وجین دستی
 • پی جویی مقاومت به علف کش های مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل و مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل+دیفلوفنیکان در جمعیت های یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana) در مزارع گندم استان خوزستان و تهیه نقشه پراکنش آن ها
  علی جومی، اسحاق کشتکار، اسکندر زند، حمیدرضا ساسان فر صفحه 2

  در این پژوهش، 46 جمعیت یولاف وحشی زمستانه مشکوک به مقاومت از مزارع گندم استان خوزستان جمع آوری و آزمایش غربال گری با دو علف‏کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل (آتلانتیس، OD2/1 درصد) و مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل+دیفلوفنیکان (اتللو، OD 6 درصد) انجام شد. درجه مقاومت دو جمعیت یولاف وحشی که در مرحله غربال گری بیشترین مقاومت را به دو علف کش مذکور نشان داده بودند از طریق آزمایش های دز-پاسخ تعیین شد. بر اساس روش اندازه گیری وزن خشک و سیستم رتبه بندی R به ترتیب 13 و شش جمعیت به آتلانتیس مقاومت نشان دادند. همچنین بر اساس روش ادکینز و ماس به ترتیب 18 و سه جمعیت در گروه مقاوم به علف کش اتللو قرار گرفتند. این اولین گزارش از جمعیت های مقاوم به علف کش اتللو در استان خوزستان می باشد. نقشه پراکنش جمعیت های مقاوم و حساس به دو علف کش براساس نتایج آزمایش غربال‏گری تهیه شد. شاخص مقاومت به علف کش آتلانتیس برای جمعیت های مورد بررسی بین 9/8 و 1/15 و برای علف کش اتللو بین 3/3 و 0/15 برآورد شد. با توجه به افزایش فراوانی جمعیت های مقاوم به علف کش های بازدارنده استولاکتات سینتاز (ALS) در این استان، برنامه های مدیریت علف هرز یولاف وحشی زمستانه مقاوم به علف کش ها باید جدی‏تر از گذشته پیگیری شود.

  کلیدواژگان: بازدارنده های ALS، دز-پاسخ، غربالگری، درجه مقاومت
 • سیروان بابائی*، ثریا احمدی، ایرج طهماسبی، محمد سرسیفی صفحات 11-22

  به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی در کنترل علف های هرز مزارع توت فرنگی، این مطالعه در تابستان 1398 در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه چندساله توت فرنگی سنندج اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تعدادی از علف کش های پیش رویشی (ایندازیفلم و تری فلورالین) و پس رویشی (تری بنورون متیل و کلودینافوپ پروپارژیل) و روش های غیرشیمیایی  شامل وجین، سرکه، مالچ ها (پلاستیک شفاف و تیره، کاه و کلش و خاک اره)، شعله افکن و شاهد بود. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمارهای مختلف، دارای تاثیر معنی دار بر اغلب صفات مورد مطالعه توت فرنگی و علف های هرز بودند. زیست توده علف های هرز پس از کاربرد ایندازیفلم نسبت به شاهد آلوده به علف هرز، کاهش معنی داری (97 درصد) داشت. علف کش تری بنورون متیل و مالچ خاک اره با تیمار وجین علف هرز تفاوتی نداشتند و موجب کاهش 86 درصدی زیست توده علف های هرز نسبت به شاهد آلوده به علف هرز شدند. همچنین بیشترین عملکرد توت فرنگی، تحت تاثیر تیمارهای خاک اره و ایندازیفلم (02/703 و 51/686 گرم در متر مربع) به دست آمد. به طوربه طورکلی، علف کش ایندازیفلم و مالچ خاک اره، علاوه بر عدم تاثیر منفی بر روی میوه توت فرنگی، به دلیل کنترل مناسب علف های هرز، موجب افزایش عملکرد توت فرنگی (به ترتیب 126 و 131 درصد نسبت به شاهد آلوده به علف هرز) شد و می توان آن را جهت کنترل علف های هرز این مزارع توصیه نمود.

  کلیدواژگان: ایندازیفلم، خاک اره، شعله افکن، کشت ارگانیک، مالچ
 • نسرین مولایی مقبلی*، سید احمد حسینی، ابراهیم ممنوعی، حمیدرضا ساسان فر صفحات 23-33
  به منظور بررسی مقاومت توده های علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) جمع آوری شده از مزارع گندم جنوب استان کرمان به علف‏کش کلودینافوپ‏-پروپارژیل، آزمایش زیست سنجی گیاه کامل در گلدان در سال 1397-1398 در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در جیرفت، روی 16 توده یولاف وحشی (15 توده مشکوک و یک توده حساس) انجام شد. ابتدا آزمایش غربال گری با علف‏کش کلودینافوپ- پروپارژیل (EC 8%) با دز توصیه شده (یک لیتر در هکتار) در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. سپس در آزمایش دز-پاسخ، از نه دز علف‏کش در مقادیر صفر، 25/0، 5/0، یک، دو، چهار، هشت، 16، و 32 برابر مقدار توصیه شده و برای توده حساس نیز از مقادیر صفر، 0625/0، 0125/0، 25/0، 5/0، یک، دو و چهار برابر مقدار توصیه شده استفاده شد. چهار هفته پس از مصرف علف‏کش، وزن‏تر و خشک و درصد زنده‏مانی توده‏ها اندازه‏گیری شد. بر اساس نتایج آزمایش غربال گری، مقاومت 14 توده به علف‏کش کلودینافوپ-‏پروپارژیل مطابق روش ادکینز و روش ماس تایید شد. نتایج وزن‏تر در آزمایش دز-پاسخ نشان داد که بیشترین و کمترین شاخص مقاومت، به ترتیب به توده‏های F3 (3/14)، و R4 (9/3) تعلق داشت. همچنین براساس زنده‏مانی، توده‏های M3 و M4 به‏ترتیب با درجه مقاومت 1/14 و 4/2، بیشترین و کمترین مقاومت را به این علف کش داشتند؛ بنابراین، نخستین مورد مقاومت علف هرز یولاف وحشی زمستانه به علف‏کش کلودینافوپ-پروپارژیل در استان کرمان به ثبت رسید.
  کلیدواژگان: آزمایش دز-پاسخ، آزمایش غربال‏گری، تاپیک، جو دوسر، مقاومت به علف‏کش
 • شعبان علی زاده، حسن علیزاده*، بیژن یعقوبی، مصطفی اویسی صفحات 35-46
  علف های هرزآن هامکارایی علف کش های پرتیلاکلر از علف کش های کلرواستامیدی بازدارنده سنتز چربی و بن سولفورون از سولفونیل اوره های بازدارنده سنتز آنزیم استولاکتات سینتاز به صورت انفرادی و نیز برهمکنش آن ها در صورت اختلاط در دز های صفر، 25، 50، 75، 100 و 125 درصد دز توصیه شده در کنترل سوروف و پیزور بررسی شد. نتایج نشان داد که کنترل علف های هرز در تیمار با دزهای مختلف دو علف کش با مدل دز-پاسخ لوجستیک قابل بیان بود (R2≥95%). دز لازم برای 50 درصد کاهش زیست توده سوروف (ED50) در تیمار با پرتیلاکلر و بن سولفورون، به ترتیب 1/17 و 7/24 درصد دز توصیه شده و برای پیزور، 3/32  و 4/26 درصد دز توصیه شده بود که بیانگر کارایی بیشتر پرتیلاکلر در کنترل سوروف و بن سولفورون در کنترل پیزور بود، درحالی که پرتیلاکلر، کنترل کامل سوروف را موجب شد، اما هیچیک از علف کش ها تا 125 درصد دز توصیه شده، قادر به کنترل کامل پیزور نبودند. مطابق مدل دز-پاسخ لجستیک برازش شده (R2≥95%) با اختلاط دز توصیه شده بن سولفورون با 75 درصد پرتیلاکلر و نیز دز توصیه شده پرتیلاکلر با 25 درصد بن سولفورون، کنترل 100 درصد پیزور را به دنبال داشت. امروزه جگن ها فراوانترین و متنوع ترین علف های هرز مزارع برنج هستند و مطابق نتایج این تحقیق برای کنترل علف هرز شاخص این گروه یعنی پیزور، اختلاط علف کش ها ضروری است. با اختلاط دو علف کش پرتیلاکلر و بن سولفورون، کنترل دو علف هرز کلیدی شالیزار یعنی پیزور و سوروف با دز کمتری از این علف کش ها میسر است که نیازمند بررسی های بیشتر در شرایط مزرعه ای برای تعیین دز مناسب است.
  کلیدواژگان: اختلاط، برنج، سازگاری، علف کش، علف هرز
 • محمد روزخش، سید وحید اسلامی*، مجید مجید جامی الاحمدی صفحات 47-59
  اویارسلام ارغوانی به عنوان یک علف هرز سمج در سبزیجات جنوب استان کرمان و مناطق گرمسیر شناخته شده است. به منظور مقایسه واکنش غده اکوتیپ های مختلف اویارسلام ارغوانی به پارامتر دما و زمان، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه اکوتیپ (جیرفت، کهنوج و بیرجند)،  دما در شش سطح (40، 45، 50، 55، 60 و 65 درجه سانتی گراد) و زمان در هشت سطح (شاهد، یک، دو، چهار، هشت، 16، 32 و 64 ساعت) بود. نتایج این آزمایش نشان داد که دمای 40 درجه سانتی گراد در تمامی زمان ها، تاثیر قابل توجهی بر روی صفات رشد اویارسلام نداشت، اما در دمای 45 درجه سانتی گراد با افزایش زمان در معرض دما، صفات مرتبط با رشد اویارسلام کاهش یافت. برآوردهای مدل لجستیک سه پارامتره نشان داد که مقدار زنده مانی غده یا T50 زنده مانی اکوتیپ جیرفت در دمای 45 سانتی گراد برابر با 64/14 ساعت بود، اما مقدار T50 برای دمای 50 سانتی گراد به 01/5 ساعت کاهش یافت که نسبت به دمای 45 سانتی گراد حدود 66 درصد کاهش نشان داد. این میزان در اکوتیپ کهنوج در دمای 45 سانتی گراد معادل 76/19 ساعت بود در حالی که در دمای 50 سانتی گراد مقدار این پارامتر به 73/2 ساعت (2/86 درصد) کاهش یافت. مقدار T50 برای اکوتیپ بیرجند در دمای 45 سانتی گراد معادل 90/12 ساعت بود اما در دمای 50 سانتی گراد برای کاهش 50 درصدی زنده مانی غده ها مقدار T50 به 91/8 ساعت (31 درصد کاهش) رسید. کاربرد اطلاعات این تحقیق می تواند نقش مهمی در مدیریت اویارسلام ارغوانی در مزارع سبزیجات داشته باشد.
  کلیدواژگان: آفتاب دهی، تحمل، درجه حرارت متناوب، قوه نامیه
 • احمد خنیفرزاده، آیدین خدایی جوقان*، محمدحسین قرینه، احمد زارع، محمدرضا مرادی تلاوت صفحات 61-75

  برای ارزیابی اثر الگوی کاشت ذرت و مالچ زنده لوبیاچشم بلبلی بر عملکرد علوفه و مهار بوم شناختی علف های هرز پس از برداشت ذرت و پیش ازکاشت محصول بی خاکورزی بعد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در سال 1398 در شوش انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای کشت یک ردیف ذرت روی پشته (کشت رایج)، دو ردیف ذرت روی پشته، یک ردیف ذرت کف جوی، یک ردیف ذرت روی پشته+ یک ردیف لوبیا کف جوی، یک ردیف ذرت روی پشته+ دو ردیف لوبیا کف جوی، دو ردیف ذرت روی پشته+ یک ردیف لوبیاکف جوی، دو ردیف ذرت روی پشته+ دو ردیف لوبیا کف جوی، یک ردیف ذرت کف جوی+ یک ردیف لوبیا روی پشته، یک ردیف ذرت کف جوی+ دو ردیف لوبیا روی پشته بود. بر اساس نتایج، بهترین تیمار از نظر عملکرد علوفه ذرت و مهار علف های هرز پس از برداشت الگوی یک ردیف ذرت کف جوی+ دو ردیف لوبیا چشم بلبلی روی پشته بود، به طوری که بیشترین عملکرد علوفه ذرت به مقدار 30998 کیلوگرم در هکتار کمترین ماده خشک و بیشترین شاخص کارایی خفه کنندگی علف های هرز به ترتیب به مقدار3/26 گرم بر متر مربع و 85 درصد (نسبت به کشت رایج) از این تیمارحاصل شد. با توجه به نتایج، می توان کاربرد الگوی کشت یک ردیف ذرت کف جوی+ مالچ زنده دو ردیف لوبیا روی پشته رابرای افزایش عملکرد علوفه ذرت و کنترل رشد علف های هرز پس از برداشت ذرت (پیش از کاشت محصول بعدی به روش بی خاکورزی) توصیه نمود.

  کلیدواژگان: آرایش کشت، شاخص خفه کنندگی علف های هرز، لگوم، وزن خشک گیاه
 • مهناز کندی، اسا ابراهیمی، مرجان دیانت*، حمید سعیدیان صفحات 77-90

  به منظور بررسی ترکیب ها و فعالیت علف کشی اسانس بومادران (Achillea wilhelmsii C. Koch) بر دو علف-هرز مهم سوروف (Echinochloa crus-galli (l.) beauv) و سلمه تره (Chenopodium album L.)، دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1399 انجام شد. فاکتور اول نوع اسانس در دو سطح (معمولی و نانو) و فاکتور دوم غلظت اسانس در شش سطح (0، 100، 200، 400، 800 و 1000 میکرولیتر در لیتر) بودند. نتایج آنالیز اسانس منجربه شناسایی 49 ترکیب در اسانس بومادران شد. از بین این ترکیبات، کامفور (1/21 درصد)، 8،1- سینیول (3/19درصد)، میرتنول (4/8 درصد)، کارواکرول (3/8 درصد) و بورنیول (1/6 درصد) ترکیبات عمده موجود در اسانس را تشکیل می دادند. تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان اندازه ذرات بین 1 تا 100 نانومتر بود. در صفت درصد جوانه زنی تفاوت معنی داری بین غلظت های 100 میکرولیتر در لیتر دو نوع اسانس وجود نداشت. اما با افزایش غلظت این تفاوت معنی دار شد به گونه ای که در غلظت 400 میکرولیتر در لیتر درصد جوانه-زنی سوروف تیمار شده با اسانس معمولی و نانو به ترتیب به 12/30 و 02/10 درصد رسید. در غلظت 1000 میکرولیتر در لیتر اسانس نانو بومادران به طور کامل از جوانه زنی بذر سوروف جلوگیری شد. در غلظت 400 میکرولیتر در لیتر اسانس های نانو و معمولی، سلمه تره به میزان 12/36 و 02/13 درصد جوانه زد و اسانس نانو در غلظت 800 میکرولیتر در لیتر کاملا از جوانه زنی سلمه تره جلوگیری کرد. سلمه تره نسبت به سوروف به اسانس بومادران حساس تر بود.

  کلیدواژگان: آنالیز اسانس، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، نانو ذره، وزن خشک دانه رست
 • علیرضا غفوری، لیلا علیمرادی*، محمدعلی باغستانی میبدی، اسکندر زند، محمدحسن راشد محصل صفحات 91-99

  به‏ منظور ارزیابی تاثیر پنج ماده افزودنی (عامل اول) در اختلاط با دزهای مختلف علف‏کش انتخابی مزوسولفورون+یدوسولفورون+ایمن‏کننده مفن‏پیردای‏اتیل (تیفیس WG 3.6%) (عامل دوم) در کنترل جمعیت‏ های حساس و مقاوم علف‏ هرز یولاف وحشی زمستانه به علف‏کش کلودینافوپ-پروپارژیل (فاکتور سوم) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در طی سال 1398در گلخانه موسسه تحقیقات گیاه‏پزشکی کشور اجرا گردید. در مرحله دوتاسه برگی یولاف وحشی، سمپاشی با دزهای 05/1، 2/1، 35/1، 5/1 لیتر در هکتار، به همراه پنج نوع ماده افزودنی به میزان چهار، دو، 1/ 0، 04/0 و 03/0 لیتر در هکتار، انجام شد. وزن‏تر، وزن خشک و درصد زنده مانی جمعیت ‏های یولاف وحشی زمستانه، چهار هفته بعد از کاربرد علف کش اندازه‏گیری شدند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد با افزایش دز علف‏کش، صفت وزن‏تر در هر دو جمعیت حساس و مقاوم کاهش یافت. در همه دزهای به ‏کار برده شده، ماده ‏افزودنی Ino Alg NPK (NG) بیش‏ترین تاثیر را در کاهش وزن‏تر و وزن خشک جمعیت‏ های حساس و مقاوم یولاف وحشی زمستانه داشت. از میان چهار دز مصرفی علف‏کش مزوسولفورون+یدوسولفورون ، دزهای مصرفی 5/1 و 05/1 برابر دز توصیه شده، به‏ترتیب بیش‏ترین و کمترین کارآیی را در کاهش وزن‏تر و وزن خشک جمعیت‏های یولاف وحشی زمستانه داشت. با توجه به داده ‏های شاخص EWRS، کارآیی همه مواد افزودنی در کنترل جمعیت‏ حساس یکسان (100 درصد کنترل) ولی در کنترل جمعیت‏های مقاوم متفاوت بود. به‏طور کلی در این آزمایش ماده‏افزودنی Ino Alg NPK (NG) و دز 5/1 برابر دز توصیه شده بیش‏ترین کارآیی را در کنترل هر دو جعیت یولاف وحشی زمستانه نشان داد.

  کلیدواژگان: گندم، ماده افزودنی، جو دوسر، وزن تر، وزن خشک
 • تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) مقاوم به علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل، دیکلوفوپ متیل و فنوکساپروپ پی-اتیل در مزارع گندم شهرستان کلاله
  تاشلی صوفی زاده، جاوید قرخلو، سیما سهرابی کرت آباد، ناصر باقرانی، آسیه سیاهمرگویی صفحات 101-113

  آزمایش حاضر به منظور مطالعه وضعیت بروز مقاومت علف هرز یولاف وحشی زمستانه و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ های مقاوم آن به علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل، دایکلوفوپ متیل و فنوکساپروپ پی اتیل در مزارع گندم شهرستان کلاله استان گلستان انجام شد. نمونه ها شامل 105 توده یولاف وحشی زمستانه مشکوک به مقاومت بودند که، پس از ثبت مختصات نقاط محل جمع آوری با دستگاه GPS، بذور آن ها در خردادماه سال1393 از سطح 150 مزرعه گندم جمع آوری شدند. همچنین یک نمونه حساس به علف کش نیز از منطقه ای که هیچ گونه سابقه سم پاشی نداشت جمع آوری شد. غربال توده ها با غلظت تفکیک کننده سه علف-کش انجام شد. نتایج نشان داد که از میان توده های مشکوک به مقاومت، 62/27 درصد به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل، 76/24 درصد به دایکلوفوپ متیل و 81/23 درصد به فنوکساپروپ پی اتیل مقاوم می باشند. علاوه بر این، چهار، هفت و 11 بیوتیپ تنها در برابر علف کش کلودینافوپ پروپارژیل، دایکلوفوپ متیل و فنوکساپروپ پی اتیل مقاوم بودند که به ترتیب معادل 81/3، 67/6 و 47/11 درصد از 105 توده مشکوک به مقاومت بود. هشت بیوتیپ به دو علف کش کلودینافوپ پروپارژیل و دایکلوفوپ متیل مقاومت عرضی نشان دادند که معادل 62/7 درصد از کل توده های مشکوک به مقاومت بود، 11 بیوتیپ معادل 47/11 درصد از کل توده ها به دو علف کش دایکلوفوپ متیل و فنوکساپروپ پی اتیل مقاومت عرضی نشان دادند، 12 بیوتیپ معادل 43/11 درصد از کل توده های مشکوک به هر سه علف کش مقاومت عرضی نشان دادند و تنها یک بیوتیپ به دو علف کش کلودینافوپ پروپارژیل و فنوکساپروپ پی اتیل مقاومت عرضی نشان داد که معادل 96/0 درصد از کل توده ها می باشد. در انتها نقشه پراکنش مزارع آلوده به بیوتیپ های مقاوم با استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شد.

  کلیدواژگان: دیکلوفوپ متیل، مقاومت به علف کش، نقشه پراکنش، یولاف وحشی زمستانه
|
 • Zahra Rezaei *, Majid Pouryousef, Alireza Yousefi Pages 1-10

  To study the possibility of decreasing weed seed bank of artichoke (Cynara scolymus L.) by mycorrhizal inoculation and mulches, a three replicated split plot design based on randomized complete block design was conducted during 2017 and 2018 at the research farm of the Faculty of Agriculture, University of Zanjan. Two levels of inoculation (inoculation with mycorrhiza and non- inoculation) were considered as the main plots and a variety of living mulches (Trifolium alexandrinum and Lathyrus sativus), polyethylene film (silver-black color), wheat straw, consistently hand weeding throughout the growing season, once hand weeding and no-weeding were considered as sub plots. Results revealed that the highest density of weeds seed (4453 seeds) was recorded in no-weeding treatment under non-mycorrhizal inoculation conditions in 2018. The lowest weeds seed density was recorded in silver-black plastic mulch treatment under mycorrhizal inoculation conditions in 2017. Seed frequency showed significant positive correlations with seedling frequencies (R2=0.85); therefore, mycorrhizal inoculation and living and non-living mulches application can be suggested as a solution to decrease the seed bank density.

  Keywords: Hand weeding, Living mulch, Mycorrhizal inoculation, Plastic mulch, WHEAT STRAW
 • Evaluation of resistance to mesosulfuron methyl+idosulfuron methyl and mesosulfuron methyl+idosulfuron methyl+diflofenican herbicides in winter wild oat (Avena sterilis sub sp. ludoviciana) populations collected from wheat fields of Khuzestan province and preparing distribution map of populations
  Ali Joumi, Eskandar Zand, Hamidreza Sasanfar Page 2

  Forty-six suspected herbicide-resistant winter wild oat populations collected from wheat fields of Khuzestan province were screened in a whole plant bioassay using the recommended field dose of mesosulfuron methyl+idosulfuron methyl (Atlantis %1.2 OD) and mesosulfuron methyl+idosulfuron methyl+diflofenican (Othello %6 OD). The resistance index of two populations, with the highest percentage of herbicide resistance recorded at the screening tests, to the mentioned herbicides was tested in a dose-response experiment. Thirteen and six populations showed resistance to Atlantis based on Adkins and Moss methods, respectively. Also, 18 and three populations were classified as Othello resistant populations based on Adkins and Moss methods, respectively. This is the first report of resistance to Othello in winter wild oat populations collected from Khuzestan province. A distribution map of winter wild oat populations resistant and susceptible to herbicides was prepared based on the results of the screening test. Herbicide resistance index to Atlantis in two dose-response experiments for the studied populations was ranged between 8.9 and 15.1. Herbicide resistance index to Othello was ranged between 3.3 and 15.0. Due to an increase in herbicide-resistant populations to ALS inhibitors in Khuzestan province, herbicide-resistant winter wild oat management programs should be pursued more seriously.

  Keywords: ALS Inhibitors, dose-response, screening, resistance ratio
 • Sirwan Babaei *, Soraya Ahmadi, Iraj Tahmasebi, Mohammad Sarseyfi Pages 11-22

  In order to investigate the effect of different chemical and non-chemical weed control approaches in strawberry fields, this study was conducted as a randomized complete block design with three replications in a perennial strawberry field in Sanandaj in 2019. Treatments included some pre (indaziflam and trifluralin) and post-emergence (tribenuron methyl and clodinafop propargyl) emergence herbicides and non-chemical methods including hand weeding, vinegar, mulches (transparent and black poly ethylene, straw and sawdust), flaming and check. The results showed that different treatments had significant effects on most of the studied traits of strawberry and weeds.  Weed biomass had a significant decrease (97%) after indaziflam application compared to weed infested treatment. Tribenuron methyl and sawdust mulch had no differences from hand weeding and reduced weed biomass by 86% compared to weed infested. Also, sawdust and indaziflam resulted in the highest strawberry yield (703.02 and 686.51 g.m-2) compared to the other methods. In general, indaziflam and sawdust not only had not negative effect on strawberry fruit, but also due to the proper weed control effects, they increase the strawberry yield (126 and 131%, respectively, compared to the weed-infested check) and can be used as recommended weed control method in these fields.

  Keywords: black mulch, flaming, indaziflam, Organic Farming, Sawdust
 • Nasrin Molaei Moghbeli *, Seyed Ahmad Hosseini, Ebrahim Mamnoie, Hamidreza Sasanfar Pages 23-33
  To investigate the resistance of wild oat (Avena ludoviciana) accessions collected from wheat fields of Kerman province to clodinafop-propargyl herbicide, whole-plant bioassay pot experiment was performed on 16 winter wild oat accessions (15 suspected and one sensitive accessions) in a research greenhouse in Jiroft, Kerman during 2019-2020. First, the screening test was performed with the recommended dose (1 L/ha) of clodinafop-propargyl (EC 8%) herbicide in a randomized complete block design with four replications. Then, in a dose-response experiment, wild oat accessions were sprayed at 2- to 4-leaf stage with 9 doses of clodinafop-propargyl including 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, and 32 times of recommended dose for resistant accessions and 0, 0.0625, 0.0125, 0.25, 5) 0, 1, 2 and 4 times of recommended dose for the susceptible accessions. Four weeks after spraying, fresh and dry weights and survival percentage of the plants were measured. According to the results, the resistance of 14 accessions to clodinafop-propargyl was confirmed according to the Adkins and Moss methods. The results of the dose-response test based on the fresh weight showed that F3 (14.3) and R4 (3.9) had the highest and lowest resistance index, respectively. Furthermore, based on the survival, M3 and M4 accessions with 14.1 and 2.4 resistance index showed the highest and lowest resistance level to the herbicide, respectively. Therefore, the first case of wild oat resistant to clodinafop-propargyl was recorded in Kerman province.
  Keywords: dose-response, Herbicides resistance, screening test, Topik
 • Shaban Alizadeh, Hassan Alizadeh *, Bijan Yaghoubi, Mostafa Oveisi Pages 35-46
  The efficacy of pretilachlor from chloroacetamide herbicides inhibiting lipid synthesis and bensulfuron from sulfonylureas urea inhibiting the synthesis of enzyme acetolactate synthase in the control of barnyardgrass and bulrush were investigated in sole and mixed applications at 0, 25, 50, 75, 100 and 125% of the recommended doses. The results showed that weed control in response to different doses of two herbicides could be expressed by logistic dose-response model (R2≥95%). The required dose for 50% reduction of barnyard grass biomass (ED50) in the treatment with pretilachlor and bensulfuron was 17.1% and 24.7% of the recommended dose, respectively, and 32.3% and 26.4% of the recommended dose for bulrush respectively, indicating higher efficiency of pretilachlor in barnyardgrass and bensulfuron in bulrush controls. While pretilachler provided complete control of barnyardgrass, none of the herbicides were able to completely control bulrush up to 125% of the recommended dose. According to the fitted dose response logistic model (R2≥95%), mixing the recommended doses of bensulfuron with 75% of recommended dose of pretilachlor or the recommended dose of pretilachlor with 25% of recommended dose of bensulfuron resulted in 100% control of bulrush. Today, sedges are the most abundant and diverse weeds in rice fields, and according to the results of this study, to control the most prevalent weed of this group, bulrush, mixing of herbicides is necessary. By mixing the pretilachlor and bensulfuron herbicides, it is possible to control bulrush and barnyardgrass, the two key weeds of paddy, with lower doses of these herbicides, which require further studies in field conditions to determine the appropriate dose.
  Keywords: compatibility, herbicide, mixing, rice, weed
 • Mohammad Roozkhosh, Seyed Vahid Eslami *, Majid Jami-Al-Ahmadi Pages 47-59
  Purple nutsedge causes severe damages to vegetable crops in Jiroft, Kahnooj and Birjand. In order to evaluate the effects of high temperature and time of exposure to high temperatures on various ecotypes of purple nutsedge tubers, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with 3 replications in the Research greenhouse of Birjand University, Iran, in 2016. Experimental factors consisted of 3 ecotypes (Jiroft, Kahnooj and Birjand), different temperatures from 40 to 60°C with 5°C increments, and exposure time including 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64 hours. Results indicated that at all exposure times, 40°C temperature did not affect the growth characteristics of purple nutsedge, while at 45 °C, increasing the exposure time decreased the growth characteristics of purple nutsedge. Three-parameter logistic model estimation showed that  tuber viability (T50) at 45 °C in Jiroft ecotype was 14.64 hours, it decreased to 5.01 hours  at 50 °C. T50 was about 66% lower than for 45 ° C, but it was 19.76 hours in Kahnooj ecotype at 45 °C, while at 50 °C, this parameter decreased to 2.73 hours (86.2%). T50 of Birjand ecotype at 45 °C was 12.90 hours, but at 50 °C, the tubers viability reduced and T50 was 8.91 hours (31% decrease). Results of this research could have an important role in controlling purple nutsedge in vegetable fields.
  Keywords: Alternative Temperatures, Tolerate, Tuber Viability, Solarization
 • Ahmad Khanifarzadeh, Aydin Khodaei Joghan *, MohammadHossein Gharineh, Ahmad Zareh, Mohammadreza Moreadi Telavat Pages 61-75

  To evaluate the effect of Corn and Cowpea living mulch planting pattern on forage yield and weeds suppression after harvesting of corn, an experiment was conducted in a randomized complete block design with nine treatments and three replications in Shush during 2019 growing season. Experimental treatments were included single-row corn on furrow, double-row corn on furrow, single-row corn in furrow, single-row corn on furrow+ single-row cowpea in furrow, single-row corn on furrow+ double-row cowpea in furrow, double-row corn on furrow+ single-row cowpea in furrow, double-row corn on furrow+ double-row cowpea in furrow, single-row cornin furrow+ single-row cowpea on furrow; single-row cornin furrow+ double-row cowpea on furrow. According to results, the best treatment in terms of corn forage yield and weed control after harvesting was single-row cornin furrow+ double-row cowpea on furrow pattern. The highest corn forage yield (30998 kg.ha-1), the lowest weed dry matter (26/3 g.m-2) and the highest weed smothering efficiency index (85%) gained from this planting pattern. Based on the results, application of single-row cornin furrow+ double-row cowpea on furrow planting pattern can be recommended to increase corn forage yield and weed control.

  Keywords: legume, planting arrangement, plant biomass, Weed Smothering Efficiency
 • Mahnaz Kandi, Asa Ebrahimi, Marjan Diyanat *, Hamid Saeidian Pages 77-90

  In order to investigate the composition and herbicidal activity of yarrow essential oil on barnyard grass (Echinochloa crus-galli (l.) beauv) and common lambsquarter (Chenopodium album L.), two factorial experiments were conducted in a complete randomized design with four replications at Islamic Azad University in 1399. The first factor was the type of essential oil at two levels (ordinary and nano) and the second factor was the concentration at six levels (0, 100, 200, 400, 800 and 1000 µlL-1). The results of essential oil analysis led to the identification of 49 compounds. Among these compounds, camphor (21.1%), 1,8-cineole (19.3%), myrtenol (8.4%), carvacrol (8.3%) and borneol (6.1%) are the main compounds in essential oil. Scanning Electron Microscopy Images showed the particles were 1 and 100 nm in size. There was no significant difference between the concentrations of 100 µlL-1 of the two types of essential oils in germination percentage of barnyard grass. However, with increasing the concentration, this difference became significant, so that at a concentration of 400 µlL-1, the germination percentage of barnyard grass treated with ordinary and nano essential oils reached 30.12 and 10.02%, respectively. Germination completely inhibited with nano essential oil at 1000 at µlL-1 concentration in barnyard seeds. At a concentration of 400 µlL-1 of nano and ordinary essential oils, common lambsquarter germinated at 36.12 and 13.02 percent and nano essential oil at a concentration of 800 µlL-1 completely prevented germination. Common lambsquarter was more sensitive to essential oil of yarrow in comparison with barnyard grass.

  Keywords: Essential oil analysis, germination percentage, Nano particle, Radicle Length, Seedling dry weight
 • Alireza Ghafouri, Leila Alimoradi *, Mohammad Baghestani, Eskandar Zand, MohamadHassan Rashed Mohasel Pages 91-99

  A greenhouse study was conducted during the 2019-2020 at the Plant Protection Research Institute in Tehran. A completely randomized design in factorial arrangement with four replications was used evaluate the effects of five adjuvants (first factor), different doses in conjunction with mesosulfuron-methyl+iodosulfuron-methylsodium herbicide(second factor) on the resistantandsensitive populations of wild oat to clodinafop-propargyl herbicide (third factor). At the 2 to 3 leaf stage of the wild oat, spraying was done doses of 1.05, 1.2, 1.35, 1.5 liters per hectare, with five types of additives in the amount of four, two, 0.1, 0.04 and 0.03 liters per hectare. Four weeks after spraying percentage of fresh weight, dry weight and survival of the plants were measured. In all doses, Ino Alg NPK (NG) adjuvant had the greatest effect on reducing the fresh weight of sensitive and resistant wild oat biotypes. Among the four doses of mesosulfuron-methyl+iodosulfuron-methylsodium herbicide, the doses of 1.5 and 1.05 times the recommended dose, had the highest and lowest efficacy in fresh weight loss and dry weight in sensitive and resistant populations of wild oat, respectively. According to the EWRC index data, the effectiveness of all adjuvants was the same on sensitive associations (100%) but different on resistant associations. Also, based on this index, sensitive and resistant populations in almost all doses showed almost the same percentage of control. In general, in this experiment, Ino Alg NPK (NG) adjuvant and 1.5 times the recommended dose showed the highest efficiency in controlling both susceptible and resistant populations of wild oat.

  Keywords: Wheat, Adjuvant, wild oat, fresh weight, Dry weight
 • Mapping the distribution of winter wild oat (Avena ludoviciana Durieu.) biotype resistant to clodinafop-propargyl, diclofop-methyl and fenoxaprop-P ethyl herbicides in wheat fields of Kalaleh
  Tashli Soufizadeh, Javid Gherekhloo, Sima Sohrabi, Naser Bagherani, Asieh Siahmarguee Pages 101-113

  The present experiment was conducted to study the resistance of winter wild oat biotypes in wheat fields and mapping the distribution of its biotypes resistant to clodinafop propargyl, diclofop methyl and fenoxaprop P ethyl in Kalaleh township. Samples included 105 suspected resistance winter wild oat accessions were collected in June of 2014 from 150 wheat fields of Kalaleh township. The coordinates of the sampling points were recorded by a GPS. A susceptible sample was also collected from a region with no spraying history. Screening of accessions was done with discriminating concentration of three herbicides. The results showed that among the suspected resistant accessions, 27.60, 24.76 and 23.81% were resistant to clodinafop propargyl, diclofop methyl, and fenoxaprop P ethyl, respectively. Among the suspected resistant accessions 4, 7 and 11 biotypes were resistant only to clodinafop propargyl, diclofop methyl, and fenoxaprop P ethyl, respectively 3.81, 6.67 and 11.47% out of 105 suspected resistant accessions. Eight biotypes showed cross-resistance to both clodinafop propargyl and diclofop methyl which was equal to 7.62% of suspected resistant accessions. Eleven biotypes equal to 11.47% of total accessions showed cross-resistance to diclofop methyl and fenoxaprop P ethyl, 12 biotypes equal to 11.43% of suspected resistant accessions showed cross-resistance to all three herbicides, and only one biotype was cross-resistant to clodinafop propargyl and fenoxaprop P ethyl which was equal to 0.96% of total accessions. Finally, the distribution map of resistant weed-infested fields was generated using geographic information systems.

  Keywords: Distribution map, herbicide resistance, diclofop methyl