فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 27 (پاییز 1377)
 • پیاپی 27 (پاییز 1377)
 • 62 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1377/03/22
 • تعداد عناوین: 5
|
 • راهنمای کاربرد پمپهای گریز از مرکز فشار پایین
  مهندس سید بهزاد مبین صفحه 1
  پمپ های گریز از مرکز که بیشترین استفاده را در صنعت آب دارند در محدوده آبدهی تا 500 لیتر در ثاینه و ارتفاع 100 متر، تولید می شوند. ابعاد اصلی پمپ ها بر اساس DAN24255 مشخص می شود. اجزاء اصلی پمپ از مواد گوناگون مانند چدن، برنز و فولاد ساخته می شود که در هر صورت به عنوان پمپ مناسب فرآیندهای شیمیایی شناخته نمی شوند. پمپ های فرایند 1 که برای کار مداوم و پمپاژ مواد شیمیایی ساخته می شوند از استاندارد DAN24256 تبعیت می کند...
 • بوستر پمپها
  مهندس بابک رضوی اقدم صفحه 11
  نظر به کاربرد وسیع انواع پمپمهای در پروژه های مسکونی و صنعتی جهت تامین فشار آب مورد نیاز در این مقاله ضمن معرفی سیستمهای متداول، محاسبات اجزاء انها ارائه گردیده است. در دو مقاله قبلی مطالبی در رابطه با تعیین نقطه کار پمپ، نحوه تیهی فرم داده های شبکه محدوده انتخاب پمپ و درنهایت بهره برداری سری و موازی پمپهای بیان گردید. از آنجا که نقطه کار پمپ و یا مجموعه ایستکاه پمپاژ محل تلاقی منحنی مشخصه بر آیند و منحنی مشخصه شبکه می باشد، نخست نحوه تعیین منحنی شبکه برای سیستمهای مختلف ابرسانی مشخص شده و سپس به ارائه مخاسبات می پردازیم.
 • تستهای غیر مخرب NDA
  مهندس علی اکبر آبادیه صفحه 21
  بر روی قطعات پمپ معمولا چندین مرحله ماشین کاری انجام می شود تا نهایتا قطعه مورد نظر ایجاد گردد. در طی فرایند ماشینکاری احتمال رسیدن به یک عیب داخلی در قطعات وجود دارد کهاگر بعد از چند مرحله عملیات ماشینکاری به این عیوب برسیم تمام عملیات قبلی بی نتیجه بوده و تنها اتلاف وقت انرژی و هزینه می باشد. برای جلوگیری از اینکار و شناسایی عیوبی که ممکن است در داخل قطعه وجو داشته باشد، می توان چندین نمونه تصادفی انتخاب نمود و آنها را برش داد و عیوب داخلی آنها را به روش آماری بررسی نمود...
 • پمپ های غر فلزی
  مجتبی جباری مقدم صفحه 37
 • اندازه گیری تجربی کاویتاسیون در پمپها
  مهندس یونس بخشان صفحه 52
  کاویتاسیون یک فرآیند هیدرودینامیکی است که شامل تشکیل انتقال و از بین رفتن گاز و بخار پرشده در حفره های داخل یک مایع می باشد.
  انرژی مکانیکی جذب شده توسط یک پمپ به جریان مایع عبوری از آن منتقل شده و بصورت افزایش خالص فشار و در حالتهای مشخصی بصورت افزایش هد سرعتی در طول ماشین ظاهر می شود. مایع عبوری از پمپ فشار نسبت پائینی در مکش دارد که بطور تدریجی تا فلنج خروجی افزایش می یابد...