فهرست مطالب

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - پیاپی 44 (زمستان 1401)

نشریه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
پیاپی 44 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/02
 • تعداد عناوین: 24
|
 • چنگیز سلمانی*، جمال بحری ثالث، عسگر پاک مرام صفحات 1-13
  مقدمه و هدف پژوهش

  قضاوت حرفه ای در کارهای حسابرسی و فرایند آن موضوعی پیچیده است و از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد؛ بدین منظور لازم است عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای شناسایی شود تا روشن شود که چگونه اشخاصی شایستگی قضاوت حرفه ای دارند و کدام عوامل محیطی بر قضاوت حرفه ای آن اشخاص اثرگذار است. از این رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل فردی، محیطی و حرفه ای موثر بر پیش بینی قضاوت حرفه ای حسابرسان است.

  روش پژوهش

  این پژوهش از بعد هدف، تحقیقی توسعه ای- کاربردی و از لحاظ روش، یک پژوهش کیفی محسوب می شود که به روش دلفی در بین خبرگان حسابرسی و حسابرسان با تجربه فعال در این حرفه اجرا شده است. اعضای پانل دلفی این پژوهش را 20 از نفر متخصص حوزه حسابرسی و حسابرسان خبره از موسسات حسابرسی معتبر کشور تشکیل می دهند که به صورت نمونه گیری غیر احتمالی و ترکیبی از روش های هدف دار یا قضاوتی و زنجیره ای (گلوله برقی) برگزیده شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه ای بسته پاسخ و باز پاسخ است که در سه مرحله اجرا شده و داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی بخصوص مد (نما) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: ابعاد قضاوت حرفه ای حسابرسان، مولفه های قضاوت حرفه ای حسابرسان، شاخص های قضاوت حرفه ای حسابرسان
 • امید امری، محمدرضا شورورزی*، ابوالقاسم مسیح آبادی، علیرضا مهرآذین صفحات 15-25

  بررسی اثر وجود کمیته حسابرسی بر رابطه بین کوته بینی مدیران و توانمندی مدیران با نوع گزارش حسابرسی، موضوع پژوهش حاضر است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می-باشد که پس از اعمال شرایط مقرر برای نمونه گیری، تعداد 109شرکت از شرکت های عضو جامعه، به عنوان حجم نمونه مورد بررسی، در دوره زمانی 1391تا 1396 انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیه ها از مدل های آماری پانلی و رگرسیون لجستیک استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری متغیر کوته بینی مدیریت از مدل اندرسون و سیایو (1982) و برای متغیر توانمندی مدیریت از مدل دمریجان و همکارانش (2012) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین ویژگی های مدیریت و نوع اظهارنظر حسابرس رابطه ای نبوده و کمیته حسابرسی نیز بر روی رابطه مزبور اثری نداشته و قادر به تعدیل رابطه بین کوته بینی و توانایی مدیران با نوع گزارش حسابرسی نمی باشد.

  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، توانایی مدیریت، کوته بینی مدیریت، نوع گزارش حسابرس
 • شهرام صالحی لشکاجانی، فاضل محمدی نوده*، مهدی مشکی، فرزین رضایی صفحات 27-44

  ارزشی که با حسابرسی صورت های مالی ایجاد شود ناشی از قضاوت حسابرس و درکل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام می شود .در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان و اساتید حسابداری به موضوع قضاوت حرفه ای حسابرسان جلب شده است. این جلب توجه، اهمیت موضوع قضاوت حرفه ای را بیان می کند. بنابراین شناسایی عواملی که بر قضاوت حرفه ای موثر هستند می تواند کمک بزرگی به حسابرسان مستقل نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر تعدیلات صورت های مالی با رویکرد پیچیدگی قضاوت حسابرسی و سطح اهمیت می باشد. برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های بین 1397-1391 استفاده شده است. نتایج بیانگر آن بود که بین اندازه حسابرس، تجربه حسابرس، استقلال هیات مدیره، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت با پیچیدگی قضاوت حسابرسی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و پیچیدگی قضاوت حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین فشار بودجه زمانی و پیچیدگی قضاوت حسابرسی ارتباط معناداری یافت نشد. در ادامه نتایج بیانگر آن بودکه سطح اهمیت ارتباط بین اندازه حسابرس، دوگانگی وظیفه مدیرعامل را با پیچیدگی قضاوت حسابرسی تقویت می کند. اما سطح اهمیت ارتباط بین تجربه حسابرس، استقلال هیات مدیره را با پیچیدگی قضاوت حسابرسی تضعیف می کند.

  کلیدواژگان: پیچیدگی قضاوت حسابرسی، سطح اهمیت اقلام، عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل کیفی
 • صالح شهابی، بابک جمشیدی نوید*، مهرداد قنبری، سید رضا هاشمی صفحات 45-60

  با پیشرفت جوامع مسیولیت شرکت ها در قبال جامعه و محیط زیست بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش این است که تاثیرشدت هزینه های زیست محیطی اجباری و اختیاری بر عملکرد مالی در شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. عملکرد مالی در بر گیرنده سه متغیر، ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی است. این پژوهش از نظر جهت گیری، ترکیبی از پژوهش های کاربردی و بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که 13 مورد به عنوان نمونه انتخاب شد.در ادامه داده ها با آزمون هاسمن، t و z و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار r مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که شدت هزینه های زیست محیطی اجباری و اختیاری بر ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنا داری ندارد.

  کلیدواژگان: هزینه های زیست محیطی اجباری، هزینه های زیست محیطی اختیاری، ارزش افزوده بازار، ارزش افزده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی
 • امید شهیر، محمود صمدی لرگانی*، غلامرضا محفوظی صفحات 61-73

  یکی از موارد مهم در روانشناسی شخصیت حسابداران درک ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی منحصر به فردی است که در رفتارها و تصمیم گیری های مالی آنها تاثیر گذار می باشند. ماکیاولیسم یکی از این ویژگی هاست که بکارگیری هر روشی را برای دستیابی به اهداف شخصی قانونی می داند. از سوی دیگر رفاه (رضایت) مالی و رفتار مالی از جنبه های مهم سلامت مالی می باشند که تاثیرات قابل ملاحظه ای بر زندگی شخصی افراد می گذارند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و رفاه مالی و رفتار مالی در نمونه 333 نفری از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران انجام گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی محسوب می گردد و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری گردید. فرضیه ها به روش ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t و لوین، تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 22وSMART PLS 2 آزمون شدند. نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی با در نظر گفتن متغیرهای جمعیت شناختی با رفاه مالی و رفتار مالی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار و مستقیم بین رفاه مالی و رفتار مالی می باشد.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، ماکیاولی گرایی، رضایت مالی، رفاه مالی، رفتار مالی
 • ناصر مست چمن، علی اکبر نونهال نهر*، حیدر محمدزاده سالطه، ساسان مهرانی صفحات 75-94
  منابع انسانی و تخصص و عملکرد آنها به عنوان مهم ترین رکن سیستم اطلاعاتی حسابداری می باشد که توانمندی و عملکرد آنها می تواند موفقیت یا شکست سیستم را رقم بزند. تمامی دانش ها و حرفه های تخصصی به دنبال جذب بهترین استعدادها و استفاده از آنها هستند؛ در این راستا، تحقیق حاضر برای نخستین بار در قلمرو حسابداری و حسابرسی به دنبال ارایه الگویی مناسب و علمی برای جذب استعدادها در حسابداری و حسابرسی با روش کیفی نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی حسابداری و حسابرسی (و یا هر دو) بوده است که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است و بر اساس قاعده اشباع نظری شامل 14 نفر می باشد. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساخت یافته گردآوری شده است. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. مقوله محوری تحقیق شایسته گزینی برای حسابداری و حسابرسی است که در سه مفهوم توافق در تعریف استعداد؛ فرهنگ سازی جذب استعداد؛ و قاعده مندسازی فرایند جذب استعداد (استعدادیابی) بیان گردیده و با توجه به شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر، راهبردهایی تدوین و الگوی نهایی بر اساس آن ارایه شده است. این مطالعه می تواند شروع مناسبی برای سامان دهی به مقوله جذب استعدادها در فرایند مدیریت استعداد و بهره وری منابع انسانی در حسابداری و حسابرسی باشد.
  کلیدواژگان: نیروهای با استعداد، جذب استعدادها، حسابداری و حسابرسی، بهره وری منابع انسانی
 • الهه مهدوی ثابت، حمیدرضا وکیلی فرد*، احمد یعقوب نژاد صفحات 95-113
  هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تجربی و تعیین میزان تاثیر استراتژی تجاری فرصت طلبانه بر کیفیت حسابرسی در چارچوب نظریه رقابت و نظریه حسابرسی مبتنی بر ریسک است. جامعه آماری در پژوهش حاضر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 75 شرکت از این جامعه در دوره زمانی 1389 الی 1397 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. به منظور انجام تحلیل های آماری در پژوهش حاضر از روش رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات (LS) با رویکرد پانل-اثرات ثابت استفاده شده است. به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی، از معیار اقلام تعهدی اختیاری مبتنی بر مدل های کوتاری و همکاران (2005)، جونز (1991)، اسلوان و همکاران (1995) و کازنیک (1999)، استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان می دهند که متغیر مصنوعی استراتژی تجاری فرصت طلبانه، بطور مثبت و معنی داری با معیارهای اقلام تعهدی اختیاری در ارتباط می باشد. با توجه به این یافته ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که کیفیت حسابرسی صورت های مالی، برای شرکت های دارای استراتژی تجاری فرصت طلبانه، کمتر از سایر شرکت ها است. یافته ها و نتایج پژوهش حاضر برای نخستین بار شواهدی را پیرامون ارتباط تجربی میان استراتژی تجاری شرکت و کیفیت حسابرسی، فراهم نموده است. از این رو یافته های پژوهش حاضر می تواند در زمینه قانون گذاری در حرفه حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، استراتژی تجاری فرصت طلبانه، نظریه رقابت، نظریه حسابرسی مبتنی بر ریسک
 • وحید افتخاری، صابر شعری آناقیز*، محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، قاسم بلو صفحات 115-126

  هدف از این تحقیق بررسی تاثیرتغییر الگوی ارایه صورت های مالی (پیشنهادی توسط سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی) بر قضاوت و تصمیم سرمایه گذاران با استفاده از رویکرد شبه آزمایشی است. فرضیه های تحقیق بر مبنای نظریه بار شناختی تدوین گردیده، که براساس این نظریه نحوه ارایه اطلاعات می تواند بر تلاش شناختی استفاده کنندگان اطلاعات تاثیر بگذارد. برای بررسی این موضوع، پاسخ آزمودنی ها به پرسش نامه تحقیق پیرامون بکارگیری اطلاعات صورتهای مالی بر مبنای الگوی جدید پیشنهاد شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و صورت های مالی بر مبنای الگوی ارایه گذشته مقایسه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون من-ویتنی استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که الگوی ارایه جدید پیشنهادی بر قضاوت و تصمیم سرمایه گذاران از طریق کاهش تلاش شناختی تاثیر گذار بوده است. بر همین اساس، انتظار می رود که تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی بر مبنای الگوی جدید از کیفیت بالاتری برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: قضاوت و تصمیم گیری، تلاش شناختی، الگوی ارائه اطلاعات صورت های مالی
 • سید عرفان لطفی شیخ رضی، کیهان آزادی*، سینا خردیار صفحات 129-144

  شکاف انتظارات عمومی از حسابرسی امری پیچیده و چند بعدی می باشد که عوامل مختلفی بر آن تاثیر دارند؛ با توجه به نبود مدلی در این زمینه این مطالعه با هدف ارایه مدلی برای تبیین اثر بخشی شکاف انتظارات عمومی از حسابرسی بر مبنای فقدان اعتماد اجتماعی طراحی و تدوین گردید. پژوهش حاضر بر اساس رویکرد تحقیق کمی-کیفی می باشد، همچنین از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده های تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده که در آن از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را حسابرسان فعال در کشور تشکیل می دادند؛ باتوجه به حجم نمونه 500 پرسشنامه به صورت آنلاین توزیع شد که 384 عدد تکمیل شده و دریافت گردید. تجزیه وتحلیل نهایی داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار AMOS نسخه 21 صورت گرفته است. برای رد یا عدم رد فرضیات پژوهش نیز از آزمون معناداری هر یک از ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مدل ساختاری (آزمون t) استفاده شد؛ سطح خطای مورد قبول 5 درصد در نظر گرفته شد (0.05>α).نتایج نشان داد که مدل طراحی شده از برازش کافی برخوردار است و متغیرهای عدم ادراک استفاده کنندگان از صورت های مالی، عدم کیفیت انتقال اطلاعات صورت های مالی، عدم اعتماد پذیری صورت های مالی، عدم رفتار اخلاقی در حرفه حسابرسی و عدم کیفیت حسابرسی بر شکاف انتظارات عمومی از حسابرسی بر مبنای فقدان اعتماد اجتماعی تاثیر معناداری دارند (0.05>p).

  کلیدواژگان: مدل یابی معادلات ساختاری، شکاف انتظارات عمومی از حسابرسی، اعتماد اجتماعی
 • مجید بمانی محمد آبادی، رمضانعلی رویایی* صفحات 145-158

  چکیدهقضاوت حسابرس یکی از موضوعات مهم و موثر در حسابرسی و تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. مطالعات و تحقیقات گوناگونی در خصوص عوامل اثر گذار بر قضاوت حرفه ای حسابرس و تعهد حرفه ای صورت گرفته است که اکثر آنها اثر ویژگیهای فردی و شخصی حسابرسان را بر قضاوت اخلاقی آنها مورد بررسی قرار داده اند.در این پژوهش اثر ایدیولوژی اخلاقی که شامل جهت گیری های نسبی گرایی و ایده آل گرایی بر قضاوت حرفه ای حسابرس با نقش میانجی تعهد حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات لازم برای این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه مورد بررسی شامل 270 پرسشنامه تکمیل شده توسط حسابرسان می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ایدیواوژی اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان تاثیر ندارد لیکن بر تعهد حرفه ای آنها تاثیر دارد. همچنین تعهد حرفه ای بر قضاوت حرفه ای حسابرس موثر است.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی اخلاقی، قضاوت حرفه ای، تعهد حرفه ای
 • مهدی ثقفی، مهدی فغانی، علی اکبر نونهال نهر*، نازنین بشیری منش صفحات 159-175

  تئوری های نمایندگی و علامت دهی این موضوع را تقویت می نمایند که امکان دارد در تهیه گزارش های مدیریت، صداقت و درستی رعایت نشده باشد که این امر هزینه های نمایندگی برای شرکت ها را به همراه خواهد داشت. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری لحن گزارش های توضیحی مدیران در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تاثیر حق الزحمه های غیرعادی بر کیفیت گزارشگری مالی در محیط بازار سرمایه ایران انجام شده است. در این پژوهش داده های 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی دوره ای 6 ساله (سال 1392 الی1397)مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین با استفاده از داده های پنل جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی و آزمون سوبل استفاده شده است. نتایج این پژوهش مطابق با دیدگاه فرصت طلبانه، تیوری های نمایندگی و فشارحق الزحمه حسابرسی بوده و بیان می دارد که کیفیت پایین گزارشگری مالی انگیزه مدیران را برای استفاده از لحن مثبت در گزارش های سالانه افرایش می دهد. از طرفی لحن گزارش های توضیحی می تواند بر حق الزحمه غیرعادی حسابرسان تاثیر داشته و نقشی میانجی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی ایفا نماید و در نهایت نتایج بیان داشتند که مدیران نمی توانند از حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی بعنوان ابزاری در جهت پوشش کیفیت پایین گزارشگری مالی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: کیفیت گزارشگری مالی، تئوری نمایندگی، لحن گزارش های مدیران، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی
 • حسین احتشام مهر، یحیی کامیابی*، مهدی خلیل پور صفحات 177-195

  چکیده وجود گزارشگری برای توسعه شفافیت محیط اقتصادی شرکت ها و تصمیم گیری بهتر مدیران و سرمایه گذاران ضرورتی انکارناپذیر است. این پژوهش درصدد است عوامل موثر بر گزارشگری یکپارچه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی و بررسی نمایند. پس از معرفی گزارشگری یکپارچه به منزله آخرین تحول گزارشگری شرکت ها، تعداد 65 شرکت طی سال های 1394 لغایت 1398 (درمجموع 365 سال شرکت) پرداخته است. برای انجام تعیین عوامل موثر بر گزارشگری یکپارچه در شرکتها، ابتدا مطالعه و جستجوی اکتشافی در متون مربوطه انجام و از نظرات صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه استفاده گردیده و چارچوب نظری موضوع و منابع مربوطه تعیین و سپس برای اندازه گیری گزارشگری یکپارچه از روش تحلیل محتوا با استفاده از چک لیستی متشکل از 41 مولفه استفاده گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره (حداقل مربعات تعمیم یافته) استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طور میانگین شرکت ها 37.6 درصد گزارشگری یکپارچه ارایه کرده اند. همچنین عوامل حاکمیت شرکتی، نوع استراتژی، عملکرد مالی، موقعیت صنعت و فشار ذینفعان بر گزارشگری یکپارچه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران موثر هستند. از نظر میزان تاثیرگذاری، حاکمیت شرکتی مقدار 0.101 بیشترین و موقعیت صنعت با مقدار 0.086 کمترین تاثیر بر گزارشگری یکپارچه داشتند.

  کلیدواژگان: همگرایی گزارشگری یکپارچه، حاکمیت شرکتی، نوع استراتژی، عملکرد مالی، موقعیت صنعت و فشار ذینفعان
 • سید طه اقبالی نسب، هوشنگ امیری*، محمد خدامرادی، صغری قبادی صفحات 197-212
  چکیده دوره رکود اقتصادی افزایش سطح خطر شرکت ها را در پیش دارد. به طور خاص، به دلیل خطر بالاتری که وجود دارد شرکت ها ممکن است شرایط مشخص شده در قراردادهای بدهی مانند نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی را نقض کنند، یا ممکن است شرکتها ورشکسته شوند. سطح خطر بالاتر و نگرانی از طلبکاران و سرمایه گذاران، نیازمند حسابرسان قوی به کار بیشتر، روش های حسابرسی گسترده و سرمایه گذاری و تلاش بیشتر در رسیدگی ها است. در دوران مختلف اقتصادی بانک ها استانداردهای وام دهی خود را به صورت سیستماتیک در سیکل تجاری تغییر می دهند بدین معنی که اعطای تسهیلات را در زمان رکود اقتصادی بدلیل احتمال عدم بازگشت آن، محدود و بالعکس در حین رونق اقتصادی، آن را تسهیل نموده بطوری که سیکل های وام دهی موجب بدتر شدن سیکل های تجاری می گردند. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1388لغایت انتهای سال 1398 می باشد. نمونه مورد بررسی تحقیق، مشتمل بر125 شرکت که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از معناداری متغیر چرخه های اقتصادی و تعامل چرخه های اقتصادی بر رابطه بین محدودیت مالی با جایگزینی حسابرس مستقل داشت.
  کلیدواژگان: چرخه های اقتصادی، محدودیت مالی، جایگزینی حسابرس مستقل
 • علیرضا نصیرپور، سعید جبارزاده کنگرلویی*، جمال بحری ثالث صفحات 213-230
  درجه اتکاء کاربران صورت های مالی درخصوص حسابرسی، به کیفیت حسابرسی انجام شده بستگی دارد. باوجود اهمیتی که کیفیت حسابرسی برای ثبات بازارهای مالی و سرمایه دارد، هنوز هم بخش زیادی از نوع تحقیقاتی که این موضوع را بررسی می کنند، درباره تعریف اجزاء و معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی بحث دارند زیرا کیفیت حسابرسی چندوجهی است و عوامل متعددی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر آن اثر دارند. عوامل مربوط به محیط کار از جمله معنویت و جو اخلاقی می تواند در این زمینه نقش داشته باشد.در این مقاله که بخشی از یک پژوهش است. تدوین، تدقیق و پالایش مولفه ها و شاخص های اثرگذار در این زمینه مدنظر می باشد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی مولفه ها وشاخص های موثر بر کیفیت حسابرسی بر پایه معنویت و جو اخلاقی در محیط کار و نیز رتبه بندی مولفه های آن است.به منظور انجام این پژوهش که در سال 1399 انجام شده است ،از طریق روش دلفی، به جمع آوری نظریه های حلقه 15 نفره از متخصصان و اساتید در دو مرحله به صورت مصاحبه و پرسشنامه پرداخته شد. داده های حاصل در مرحله نهایی به کمک تکنیک آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد مهمترین بعد تاثیرگذار بر ارتقاء کیفیت حسابرسی بعد رهبری، با مولفه های رهبری معنوی و سبک رهبری است و پس از آن به ترتیب ابعاد سازمانی، روان شناختی و فردی قرار دارند. در نهایت 4 بعد، 12 مولفه و 52 شاخص شناسایی گردید که وزن ابعاد و ترتیب اهمیت آن نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، روش دلفی، تکنیک آنتروپی شانون، معنویت و جو اخلاقی در محیط کار
 • سید ابراهیم مهدویان، زهرا لشگری*، نگار خسروی پور، علی اسماعیل زاده، محمدرضا یگانگی صفحات 231-245
  پیاده سازی، ارزیابی و نظارت بر سیستم های کنترل داخلی موثر، تعیین کننده اصلی کیفیت گزارشگری مالی است. به طور خاص، کنترل های داخلی با کیفیت بالا دستکاری عمدی اطلاعات گزارش شده به خارج از شرکت را کاهش می-دهند. خطرهایی چون خطاهای رویه ای و برآورد تصادفی در گزارش، خطرات ذاتی عملیات و استراتژی های تجاری که ممکن است بر کیفیت اقلام تعهدی گزارش شده تاثیر بگذارد را کاهش می دهد. از این رو هدف پژوهش بررسی تاثیر وضع مقررات کنترل های داخلی به منظور جلوگیری از وقوع اشتباهات و انحرافات به گونه ای اثربخش و کارآمد بر کیفیت اقلام تعهدی است. بدین منظور این پژوهش با 90 شرکت نمونه و در بازه زمانی 12 ساله 1397-1386 در دو مرحله با اجرای آزمون مقایسه میانگین تی زوجی و آزمون کرامر انجام شد. با در نظر گرفتن نتایج و نیز مقایسه توان تبیین کنندگی و دقت هریک از الگو های پژوهش، می توان گفت که در سطوح اطمینان مختلف الگوها از اعتبار مناسب و قابل اتکایی برخوردارند و از لحاظ مقایسه ای میانگین کیفیت اقلام تعهدی در دوره بعد از وضع مقررات کنترل های داخلی، تفاوت معناداری با دوره قبل از آن دارد. نتایج نشان داد کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها در دوره بعد از وضع مقررات کنترل های داخلی، تفاوت معناداری با دوره قبل از آن دارد.
  کلیدواژگان: وضع مقررات، کنترل های داخلی، کیفیت اقلام تعهدی
 • داود وجدی کیان، محمد رضا وطن پرست*، مهدی مشکی میاوقی، کیهان آزادی صفحات 247-259
  حق الزحمه مدیران مالی هزینه ای است که توسط مدیر سرمایه گذاری برای مدیریت صندوق سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. به رغم وسعت کارهای حسابداری تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست و بر یک مبنای منطقی و قابل دفاع نمیتوان گفت این کار با توجه به ویژگیهای واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه ای انجام شدنی است و معیارها، ساختارها و یا اختلافات موجود در پرداختی های حق الزحمه مدیران مالی به چه دلیل است؟ این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر حق الزحمه مدیران مالی انجام شده که برای انجام آن از روش داده بنیاد استفاده شده است. به این منظور مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 18 نفر از مدیران مالی شرکت های بورس انجام شد. داده های متنی پس از پیاد ه سازی با استفاده از سه مرحله متوالی کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و درنهایت مدل پارادایمی پژوهش تدوین شد. نتایج نشان می دهد که عوامل موثر بر حق الزحمه مدیران مالی حول مقوله محوری بهبود کیفیت گزارشگری قرار دارد که تحت تاثیر شرایط علی شکل می گیرد. این فرآیند با شرایط علی آغاز می گردد و موجب شکل گیری مقوله محوری که بهبود کیفیت گزارشگری است می شود که با استفاده از راهبردها به لطف حق الزحمه مدیران مالی بهتر می شود و پیامد آن نیز ایجاد سیستم پرداخت مناسب حق الزحمه مدیران مالی خواهد بود.
  کلیدواژگان: حق الزحمه مدیران مالی، رویکرد داده بنیاد، کیفیت گزارشگری، سیستم پرداخت
 • محبوبه همتی، زهرا مرادی*، شهره یزدانی، محمدحامد خانمحمدی صفحات 261-279

  فن آوری های نوین از جمله فن آوری بلاک چین با افزایش در سرعت پردازش، تحلیل و امنیت اطلاعات، مبادله الکترونیک اطلاعات با کیفیت بالا و فراهم نمودن قابلیت مقایسه اطلاعات، امکان پاسخ گویی و تصمیم گیری درست را تسهیل نموده است. در ایران نیز طی چند سال اخیر موضوعات مرتبط با بلاک چین مطرح شده و با توجه به اقدامات صورت گرفته در جهان پیشرفته، حرکت به سمت استفاده از آن اجتناب ناپذیر است. مشکلات ذاتی در حرف حسابداری و حسابرسی و قابلیت ها و مزایای فن آوری نوظهور نظیر بلاک چین، زمینه ای را برای پرداختن به موضوع پژوهش حاضر فراهم ساخت. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی ضرورت ها و موانع بکارگیری فن آوری بلاک چین در حسابرسی انجام گردید. برای تحقق این هدف از دو بخش استفاده شد. در بخش اول، با مطالعه جامع ادبیات موضوع، شاخص های موانع و ضرورت های بکارگیری فن آوری بلاک چین در حسابرسی شناسایی شد و در بخش دوم برای بومی سازی شاخص ها از تکنیک دلفی فازی استفاده گردید تا هم توافق خبرگان در مورد شاخص ها مبنای تصمیم گیری باشد و هم در فضای فازی بتوان به طور دقیق تر به تحلیل نظرات کلامی خبرگان پرداخت. 79 شاخص شناسایی شده از ادبیات که به ترتیب 45 مورد آن مرتبط با موانع و 34 مورد آن مربوط به ضرورت ها می باشد با استفاده از نظر خبرگان در حوزه های تکنولوژی بلاک چین و حسابرسی، طی دو مرحله دلفی به 33 شاخص نهایی تبدیل و سپس رتبه بندی گردید.

  کلیدواژگان: فن آوری بلاک چین، حسابرسی، ضرورت، موانع، دلفی فازی
 • صالح اسدی، فریدون رهنمای رودپشتی*، سینا خردیار، فاضل محمدی نوده صفحات 281-296

  پژوهش حاضر به ارایه مدل پیش بینی ورشکستگی با استفاده از محافظه کاری حسابداری پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1397 است که تعداد 122 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. روش پژوهش از نوع علی-معلولی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه‎ای و در بخش آزمون فرضیه‎های پژوهش مبتنی بر اسنادکاوی صورت‎های مالی است. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون لجستیک است. در این پژوهش، سازگارترین معیار سنجش محافظه کاری با انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی شناسایی شده است و مطابق با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که هریک از معیارهای محافظه کاری حسابداری (شرطی و غیرشرطی) قابلیت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها را داشته اند، اما توان پیش بینی و قابلیت پیش بینی آنها به روش تشخیص ورشکستگی شرکت ها بستگی داشته است. نتایج نشان داد که محافظه کاری غیرشرطی از طریق مدل آلتمن بالاترین توان را در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت ها داشته و قابلیت پیش بینی ورشکستگی نسبت به معیار محافظه کاری حسابداری نیز حساسیت های متفاوتی نشان داده است.

  کلیدواژگان: محافظه کاری حسابداری، ورشکستگی، قدرت پیش بینی
 • ابراهیم میرزائی، غلامرضا فرساد امان الهی* صفحات 297-308
  حاکمیت مالیاتی بخش اساسی حکمرانی دولت ها محسوب می شود. حکمرانی مطلوب مالیاتی منجر به سیستم مالیات ستانی مطلوب می گردد. راهبری مناسب مالیاتی، از طریق برقراری عدالت و انصاف مالیاتی، منجر به افزایش اعتماد می گردد که می تواند با دریافت به موقع مالیات، موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر حاکمیت مطلوب مالیاتی در ایران است. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از ابزار پرسش نامه استفاده گردید. سپس برای اندازه گیری گویه های پژوهش تعداد 37 پرسش نامه از خبرگان دریافت شد. به منظور بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد سوالات پژوهش، از آزمون مقایسه میانگین و به منظور رتبه بندی شاخص های موثر بر حاکمیت مالیاتی مطلوب از آزمون فریدمن استفاده شده است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان داد که شفافیت، پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد، مشارکت پذیری، عدالت و بی طرفی، رفتار اخلاقی و حرفه ای، تشخیص ریسک های مالیاتی، کاهش شکاف مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، مسیولیت پذیری، اجماع محوری، جامعیت، استقلال، مشروعیت، ارتقای کارایی، رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی و انسانی بر حاکمیت مالیاتی اثرگذار هستند.
  کلیدواژگان: حکمرانی مطلوب مالیاتی، حاکمیت مالیاتی، راهبری مناسب مالیاتی
 • سحر سپاسی*، فاطمه طالبیان درزی صفحات 329-345

  امروزه مسیولیت اجتماعی شرکت ها برای بسیاری از شرکت ها ضروری به نظر می رسد و شرکت ها برای افزایش ثروت سهامداران، این اطلاعات را افشا می کنند. پژوهش های زیادی تاریخچه و تکامل این مفهوم را در دهه های اخیر مرور کرده اند، ولی پژوهشی که به طور خاص تاریخچه و تکامل این مفهوم را در حوزه حسابداری بررسی نماید، در کشور انجام نشده است. در این پژوهش با تحلیل محتوای مفهوم مسیولیت اجتماعی شرکت ها در حسابداری و حسابرسی تلاش می شود با استفاده از فراوانی حوزه های مختلف این مفهوم، روندها و سازه های مرتبط با آن، شناسایی شود تا تصویری جامع از آن برای استفاده پژوهشگران ارایه گردد. برای این منظور تعداد 169 مقاله که تا سال 1400 با موضوع مسیولیت اجتماعی شرکت ها در مجلات معتبر به چاپ رسیده اند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مسیولیت اجتماعی شرکت ها در حسابداری به سرعت در بین پژوهشگران رشد و اهمیت پیدا کرده است و پژوهشگران آتی می توانند با توجه به شناسایی و اولویت بندی سازه های مسیولیت اجتماعی شرکت ها در مطالعات حسابداری و حسابرسی جهت گیری خود را در رابطه با تعیین و تبیین مدل های جدید انتخاب کنند.

  کلیدواژگان: حسابداری و حسابرسی، روندها، سازه های مرتبط، مسئولیت اجتماعی شرکت ها
 • علی اصغر آزاد، زهرا پورزمانی* صفحات 347-371

  کارایی نشان می دهد که سازمان چگونه از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. یکی از مهم ترین شاخص های بررسی عملکرد شرکت ها کارایی است، پیش بینی کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار و شناسایی عوامل موثر بر کارایی شرکت ضرورتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شد. به طوری که این تحقیق به بررسی نقش معیار های ریسک و نظام راهبری بر کارایی شرکت می پردازد .. در این راستا، برای اندازه گیری کارایی شرکت از روش تحلیل پوشش داده ها استفاده شده است. متغیرهای مستقل اولیه در این پژوهش شامل متغیرهای نظارتی نظام راهبری می باشد. یافته های تجربی مربوط به بررسی 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکان نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت و نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت با استفاده از روش فرهنگی دارند و همجنین از بین معیار های ریسک معیار ریسک مالی،ریسک نوسان قیمت سهام وریسک بحران مالی بر کارایی تاثیر دارد به علاوه، از نتایج دیگر پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در پیش بینی و ارایه الگو کارایی آتی شرکت می توان از روش لاسو با خطای ناچیز استفاده کرد.

  کلیدواژگان: کارایی شرکت، معیار های ریسک، معیار های نظام راهبری
 • سیده آیلار طاهریان، محمدعلی حسینی*، نادرقلی قورچیان، علی تقی پور ظهیر صفحات 373-390

  یکی از عوامل اثرگذار بر جایگاه پایین ایران درحوزه هوانوردی به فقدان مدیران شایسته در مراکز آموزش هوانوردی باز می گردد. در این راستا، هدف تحقیق حاضر شناسایی و ارایه مدل ارتقاء شایستگی و مدیریت عملکرد مدیران آموزش با تاکید بر رقابت پذیری سازمان در صنعت هوانوردی بوده است. روش تحقیق از نوع کاربردی و اکتشافی و در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران و خبرگان در صنعت هوانوردی بودند که با روش اشباع نظری 10 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و جامعه آماری در بخش کمی کلیه کارکنان شرکت هواپیمایی آسمان در سال 1397 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گرداوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط خبرگان تایید و پایایی با آلفای کرونباخ بررسی و (0.80) تایید گردید. بر این مبنا شایستگی های مدیران در سه زیر گروه فنی، ادراکی و ارتباطی با 70 گویه دسته بندی شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS25 -PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد اصلی 3 گانه ارتقای شایستگی مدیران (فنی، ادراکی، ارتباطی) و مولفه های مرتبط مورد تایید بوده و در مدل عملیاتی و نهایی ارایه گردید و بررسی های نظری و کیفی خبرگان نیز نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: شایستگی مدیران، مدیریت عملکرد، رقابت پذیری سازمان
 • حبیب پیری* صفحات 391-410

  کیفیت گزارشگری مالی به عنوان یکی از مهترین عوامل بهبود افشا و شفافیت در صنعت بانکداری و تضمین کننده اجرای قوانین بازل 1، 2 و 3 می تواند منجر به کاهش ریسکهای اعتباری و اطلاعاتی بانک شود منجر به افزایش توانایی جذب سپرده از سپرده گذاران گردد. لذا ارزیابی عواملی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی صنعت بانکداری می تواند باعث بهبود کارایی عملیاتی، اطلاعاتی و در نتیجه کارایی تخصیص بانکها شود. عوامل مختلفی از جمله توانایی مدیریت، نفوذ سیاسی و فشار مالی می توانند بر کیفیت گزارشگری مالی بانکها اثر گذار باشد که در تحقیق حاضر پژوهشگر بمنظور ارزیابی تاثیر توانایی مدیریت، نفوذ سیاسی و فشار مالی بر کیفیت گزارشگری مالی بانکها اطلاعات 11 بانک فعال در بورس اوراق بهادار طی سنوات 1388 لغایت 1396 مورد بررسی قرار داد. برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی بانکها سه شاخص پایداری سود، توانایی پیش بینی کنندگی سود و همچنین اقلام تعهدی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که اولا توانایی مدیریت بر هیچ یک از جنبه های کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معنی داری ندارد. ثانیا مالکیت دولتی ارتباط مثبت و معنی داری با پایداری سود دارد و مدیریت سیاسی نیز ارتباط معکوس و معنی داری با اقلام تعهدی دارد اما بین مدیریت سیاسی با پیاداری سود، مدیریت سیاسی و مالکیت دولتی با توانایی پیش بینی کنندگی سود و همچنین مالکیت دولتی با اقلام تعهدی ارتباط معنی دار آماری وجود ندارد. ثالثا بین دوره های اقتصادی و پایداری سود ارتباط معنی دار و معکوسی وجود دارد.

  کلیدواژگان: توانایی مدیریت، نفوذ سیاسی، فشار مالی، کیفیت گزارشگری مالی، پایداری سود
 • ارائه مدلی برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی
  حسین یاراحمدی، مسعود طاهری نیا، ابراهیم گیوکی، قدرت الله طالب نیا صفحات 411-430

  هنگامی که به سبب تفاوت‌های موقتی بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات تفاوت به وجود می‌آید، هزینه مالیات یا اثر معادل آن بر سود را به عنوان سود گزارش شده قبل از مالیات ثبت می‌کنند و ناگزیرند که حسابی به نام تخصیص میان دوره‌ای به وجود آورند. اصل تخصیص میان دوره‌ای براین پایه قرار دارد که شرکت، مالیات را براساس همان مبنایی محاسبه و گزارش کند که سود را محاسبه کرده است. در این پژوهش نیز هدف اصلی تدوین مدلی برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش‏های اکتشافی محسوب می‏شود و با توجه به این موضوع که با داده‏های کیفی سروکار دارد، در طبقه پژوهش ‏های کیفی و از لحاظ نتیجه نیز در زمره پژوهش‏های توسعه‏ای قرار می‌گیرد. در این پژوهش با نمونه ‏گیری ‏نظری و جمع‏ آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حرفه مالیاتی در سال 1400 و سپس تحلیل اطلاعات و در نهایت استخراج مدل و خلق نظریه طی سه مرحله اصلی (کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی) انجام گردید.

  کلیدواژگان: مالیات ابرازی، استانداردهای حسابداری، قانون، مالیات تشخیصی
|
 • Changiz Salmani *, Jamal Bahri Sales, Asgar Pak Maram Pages 1-13
  Introduction & Purpose

  Professional judgment in audit works and its process is a complicated subject which is influenced by several factors; it is necessary to identify the factors affecting professional judgment in order to clarify how individuals deserve professional judgment and what environmental, personal, and professional factors influence the professional judgment of the individuals. Therefore, the purpose of this study is to identify the individual, environmental, and professional factors that influence the prediction of auditors' professional judgment.

  Methods

  This research is an applied-developmental research from objective dimension, and it is a qualitative research in terms of methodology conducted by Delphi method among the audit experts and auditors with active experience in this profession. The Delphi panel consists of 20 experts in the field of auditing and certified auditors from accredited audit firms in Iran who were selected by non-probability sampling of a combination of purposeful or judgmental and snowball methods. The tool used was a closed-ended and open-ended questionnaire that was implemented in three stages, and the data were analyzed using descriptive statistics techniques, mode, in particular.

  Keywords: Dimensions of Auditors' Professional Judgment, Components of Auditors' Professional Judgment, Auditors' Professional Judgment Indicators
 • Omid Amri, Mohammadreza Shoorvarzy *, Abolghasem Massihabadi, Alireza Mehrazeen Pages 15-25

  The effect of the existence of an audit committee on the relationship between managers' myopia and managers' ability with the type of audit report by Using 109 companies accepted companies in Tehran Stock Exchange were selected for a 6-year period (1391-1396) using by a logistic regression panel model was used and a bi-test and t-test was tested in this study.To measure independent variables, the management shortness of the Anderson and Ciao (1982) model has been used to measure the management ability of Demirjan and his colleagues (2012). The results indicate that in the Tehran Stock Exchange, managers 'short-sightedness and managers' ability to communicate with auditor's comments and changes in the year after the modified commentary did not affect the audit committee. Also the audit committee has no effect on this relationship and does not moderate the relationship between myopia and the ability of managers with the type of auditor's report.Key words: Management myopia, auditor switch, auditor’s type of opinion, manager's ability.

  Keywords: Audit Committee, management myopia, auditor’s type of report, manager's ability
 • Shahram Salehi, Fazel Mohammadi Nodeh *, Mehdi Meshki Miavaghi, Farzin Rezaei Pages 27-44

  The value that is created by auditing financial statements is due to the auditor's judgment and in general is due to the set of professional judgments that are done within the framework of accounting and auditing standards. In the recent years many researchers have turned their attention to the issue of auditors' professional judgment,This attention underscores the importance of professional judgment. Therefore, identifying the factors that affect professional judgment can be of great help to independent auditors. Therefore, the purpose of this study is to identify the factors affecting the adjustments of financial statements with the approach of auditing judgment complexity and its level of importance. To test the hypotheses, the information of 84 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period between 1391-1397 has been used. The results showed that there is a negative and significant relationship between auditor size, auditor experience, board independence, institutional ownership, ownership focus and the complexity of audit judgment. There is also a positive and significant relationship between the dual role of the CEO and the complexity of audit judgment. But no significant relationship was found between time budget pressure and the complexity of audit judgment. Further the results indicate that the level of importance of the relationship between the size of the auditor, reinforces the duality of the CEO's task with the complexity of the audit judgment. But the level of importance of the relationship between the auditor's experience undermines board independence with the complexity of audit judgment.

  Keywords: Materiality level, structural factors, Management's factors, Quality factors
 • Saleh Shahabi, Babak Jamshidinavid *, Mehrdad Ghanbary, Reza Hashemi Pages 45-60

  As societies develop, corporates responsibility towards society and the environment has become more and more important. The purpose of this study is to investigate the effect of regulatory and voluntary environmental expenses on financial performance in petrochemical companies listed in Tehran stock exchange. Financial performance includes three variables, economic value added, market value added and cash value added. This research is a combination of applied and fundamental research in terms of orientation. The statistical population of this research is petrochemical company listed in Tehran stock exchange ( tse ) in which 13 cases were selected as sample . In addition, The data were analyzed by using the husman , T and Z test and regression analysis using R software . the findings of the study indicate that the intensity of regulatory and voluntary environmental expenses on market value added and economic value added and cash value added in petrochemical companies listed in Tehran stock exchange have no significant effect .

  Keywords: regulatory environmental expenses, voluntary environmental expenses, Market Value Added, economic value added, Cash Value Added
 • Omid Shahier, Mahmood Samadi Largani *, Gholamreza Mahfoozi Pages 61-73

  One of the important issues in the psychology of accountants' personality is understanding the moral traits and unique personality that influences on their financial behaviors and decisions. Machiavellianism is one of the characteristics that using any method to achieve legitimizes the personal goals. On the other hand, financial well-being and financial behavior are important aspects of financial wellness that have a significant impact on personal life. The aim of this study was to investigate the relationship between personality characteristics and financial well-being and financial behavior in a sample of 333 members of the Iranian Association of Certified Public Accountants. The present study is applied research in terms of purpose and descriptive-analytical research in terms of research method and data was collected by using questionnaire. The research hypotheses were tested by Pearson correlation coefficient, t-test and Levin test, confirmatory factor analysis and structural equation modeling (SEM) using SPSS22 and Smart PLS2 software. The results showed that there is a significant and inverse relationship between personality characteristics by considering demographic variables with financial well-being and financial behavior of members of the Iranian Association of Certified Public Accountants. The results also indicated that there is a significant and direct relationship between financial well-being and financial behavior.

  Keywords: Personality Traits, Machiavellianism, financial satisfaction, financial well-being, Financial Behavior
 • Naser Mastechaman, Ali Akbar Nonahal Nahr *, Heydar Mohammadzade Dalte, Sasan Mehrani Pages 75-94
  Human resources and their expertise and performance are the most important pillars of the accounting system, whose capability and performance can determine the success or failure of the accounting information system. All disciplines and professions seek to recruit the best talents and utilize them. In this regard, the present study for the first time in the field of accounting and auditing, seeks to provide a suitable and scientific model for recruitment talents in accounting and auditing using the qualitative method of grounded theory. The statistical population of the study included academic and executive experts (or both) in accounting and auditing which was selected using purposive sampling approach and based on the theoretical saturation rule includes 14 people. Data by interview with general guidance method and is collected in a semi-structured form. To obtain the validity of the data, two methods of reviewing participants as well as reviewing non-participating experts in the research were used. The central category of research is merit selection for accounting and auditing, which is based on three concepts of agreement in defining talent; Creating a culture of talent recruitment, and standardizing the process of talent recruitment is expressed and according to the causal conditions, underlying conditions and intervening conditions, strategies are developed and the final model is presented based on it. This study can be a good start to organize the category of talent recruitment in the process of talent management and human resource productivity in accounting and auditing.
  Keywords: Talented Staff, Talent Recruitment, Accounting, Auditing, human resource productivity
 • Elahe Mahdavi Sabet, Hamidreza Vakilifard *, Ahmad Yaghoobnezhad Pages 95-113
  The main purpose of this study is to examine empirically and determine the effect of prospective business strategy on audit quality in the context of competition theory and risk-based audit theory. The statistical population of the present study is Tehran Stock Exchange. 75 companies were selected as sample of the study from 2010 to 2019. Multivariate linear least squares (LS) method with Fixed- effects panel approach was used for statistical analysis. To measure audit quality, the discretionary accruals criterion based on the models of Kothari et al. (2005), Jones (1991), Sloan et al. (1995) and Kasznik (1999) is used. The findings of the research data analysis show that the artificial variable of prospective business strategy is positively and significantly correlated with discretionary accruals criteria. Based on these findings, it can be concluded that the quality of auditing of financial statements is lower for companies with prospective business strategies than for other companies. The findings and results of the present study provide, for the first time, evidence on the empirical relationship between firm's business strategy and audit quality. Therefore, the findings of the present study can be used in the context of legislation in the audit profession.
  Keywords: Audit quality, Discretionary Accruals, Prospective Business Strategy, Competition Theory, Risk-based Audit Theory
 • Vahid Eftekhari, Saber Sheri Anaghiz *, Mohammad Hassan Ebrahimi Sarv Oly, Qasem Bolo Pages 115-126

  The purpose of this study is to investigate the effect of changing the presentation of financial statements on the judgment and decision of investors using a quasi-experimental approach According to this theory, the way information is presented can affect the cognitive effort of information users. The research hypotheses are based on cognitive load theory. To examine this issue, the pattern of providing financial statement information has been changed based on the new pattern proposed by the Securities Exchange Organization and the participants' answers to the research questions based on the new financial statements have been compared with the previous presentation pattern. Subjects include people with accounting and financial experience and at least a bachelor's degree in accounting or various management majors. Due to the non-normality of the data, Mann Whitney's nonparametric test was used. The results of this test show that the proposed new presentation model has influenced the judgment and decision of investors by reducing cognitive effort.

  Keywords: Judgment, Decision Making, cognitive effort, the presentation pattern of financial statement information
 • Seyed Erfan Lotfi Sheikh Razi, Keyhan Azadi *, Sina Kheradyar Pages 129-144

  The gap in public expectations of auditing is complex and multidimensional, affecting a variety of factors; Due to the lack of a model in this field, this study was designed and developed with the aim of providing a model to explain the effectiveness of the general expectation gap from auditing based on the lack of social trust. The present study is based on a quantitative-qualitative research approach. Also, in terms of purpose, it is applied and in terms of research data collection method, it is a descriptive survey in which questionnaire and interview tools have been used. The statistical population of this study consisted of active auditors in the country; According to the sample size, 500 questionnaires were distributed online, of which 384 were completed and received. Final analysis of the collected data was performed using AMOS software version 21. To reject or not to reject the research hypotheses, the significance test of each of the standardized regression coefficients of the structural model (t-test) was used; The acceptable error level was considered 5% (α <0.05).The results showed that the designed model has sufficient fit and the variables of users' lack of perception of financial statements, lack of quality of financial statement information transfer, lack of reliability of financial statements, lack of ethical behavior in the audit profession and lack of audit quality on the gap of public expectations of audit. They have a significant effect based on the lack of social trust (P <0.05).

  Keywords: structural equation modeling, General Audit Gaps in Auditing, social trust
 • Majid Bemani Mohamad Abadi, Ramezanali Royaer * Pages 145-158

  Auditor's judgment is one of the most vital and effective issues in the auditing and decision making of financial information for users. Various studies have been conducted on the factors which obviously affect the auditor's professional judgment and professional commitment, that the most of them have examined the effects of auditors' personal characteristics on their ethical judgment. In this study, the impact of ethical ideology which includes relativistic and idealistic orientations on the professional judgment of the auditor with the mediating role of professional commitment has been examined. The essential data for this study has been collected through a comprehensive questionnaire. The sample under study includes 270 questionnaires which were completed by auditors. The results of this study pinpoint that ethical ideology does not affect the professional judgment of auditors but affects their professional commitment. Besides, professional commitment influences the auditor’s professional judgment.Keywords: Ethical ideology, professional judgment, professional commitment

  Keywords: Ethical ideology, Professional judgment, Professional Commitment
 • Mahdi Saghafi, Mahdi Faghani, Ali Akbar Nonahal Nahr *, Nazanin Bashiri Manesh Pages 159-175

  Agency Theory and Signaling Theory, it reinforces the fact that honesty and accuracy have not been observed in the preparation of annual reports, this will lead to agency costs for companies. Thus, the present study aimed to investigate the mediating role of managers' explanatory reports in the relationship between the quality of financial reporting and abnormal audit fees and the effect of unusual fees on the quality of financial reporting in the Iranian Stock Exchange. This study examines research hypothesis by using the panel data of 118 accepted companies in Tehran Stock Exchange during 2013-2018. The linear regression and Sobel test are also used to test hypothesis. The results of this study are in line with the opportunistic perspective and agency theory and audit fee pressure. Findings of this study show that motivation of managers for using positive tone in annual reports is increased when the quality of financial reports is low and that tone was directly related to the auditors' unusual pay. Moreover, managers’ reports tone can have the role of mediating in relation between financial reporting quality and abnormal audit fee. Finally, managers can’t use extraordinary audit fees as a tool to cover the low quality of financial reporting.

  Keywords: financial reporting quality, Agency theory, managers&rsquo, reports tone, abnormal audit fee
 • Hossein Ehteshammehr, Yahya Kamyabi *, Mehdi Khalilpour Pages 177-195

  The existence of reporting is an undeniable necessity for developing the transparency of the corporate economic environment and better decision-making of managers and investors. This study aims to identify the factors affecting convergence integrated reporting on Tehran Stock Exchange. After introducing convergence integrated reporting as the latest development of corporate reporting, a sample of 65 companies during the years 2015 to 2020 (a total of 365 years of the company) were chosen. The content analysis method of board reports was used to measure convergence integrated reporting. A checklist consisting of 41 components was included. Multivariate regression method (generalized least squares) was used to test the research hypotheses. The research findings show that on average, companies provided 37.6% of convergence integrated reporting. Also, corporate governance factors, type of strategy, financial performance, industry position and stakeholder pressure are effective on convergence integrated reporting on Tehran Stock Exchange. In terms of impact, corporate governance with 0.101 had the most and industry position with 0.086 had the least impact on convergence integrated reporting.

  Keywords: Convergence Integrated Reporting, Corporate Governance, Strategy Type, Financial Performance, Industry Position, Stakeholder Pressure
 • Seyed Taha Eghbali Nasab, Hoshang Amiri *, Mohammad Khodamoradi, Soghra Ghobadi Pages 197-212
  AbstractThe period of recession increases the level of risk of companies. In particular, due to the higher risk, companies may violate the terms of debt contracts, such as the ratio of equity to debt, or companies may go bankrupt. Higher risk levels and concerns from creditors and investors require strong auditors to work harder, more comprehensive audit procedures, and more investment and effort in audits. In different economic times, banks systematically change their lending standards in the business cycle, which means that the granting of facilities during the recession is limited due to the possibility of non-return, and vice versa during the economic boom, so that Lending cycles make business cycles worse. The statistical population of the study is all manufacturing companies listed on the Tehran Stock Exchange from the beginning of 2009 to the end of 2019. The study sample consisted of 125 companies that were selected using a systematic elimination method. The results of testing the hypotheses showed that the variables of economic cycles and the interaction of economic cycles were significant on the relationship between financial constraints and the replacement of the independent auditor.
  Keywords: economic cycles, Financial Constraints, replacement of independent auditor
 • Alireza Nasirpour, Saeed Jabarzadeh *, Jamal Bahri Sales Pages 213-230
  The degree to which users of financial statements rely on auditing depends on the quality of the audit performed . despite the importance of audit quality for the stability of financial and capital markets, much of the research that examines this issue still discusses the definition of components and criteria for measuring audit quality . because the quality of auditing is multifaceted and several factors directly and indirectly affect it . factors related to the work environment such as spirituality and moral atmosphere can play a role in this regard . this article, which is part of a research, aims to develop and refine the effective components and indicators in this filed. Therefore the purpose of this study is identifying the components and indicators affecting the quality of auditing based on spirituality and moral atmosphere in the workplace and also to ranking of its components . in order to conduct this research that was done in 1399, through Delphi method , the theories of fifteen experts were collected in two stages in the form of interviews and questionnaires . The obtained data were analyzed in the final step using Shannon entropy technique . Findings showed that the most important dimension affecting the improvement of audit quality is the leadership style . followed by organizational, psychological and individual dimensions , respectively . Finally , 4 dimensions , 12 components and 52 indicators were identified , the weight of the dimensions and the order of their importance are shown .
  Keywords: Audit quality, Delphi method, Shannon entropy technique, spirituality, moral atmosphere in the workplace
 • Seyed Ebrahim Mahdavian, Zahra Lashgari *, Negar Khosravi Pour, Ali Esmaelzadeh Moghari, Mohammedreza Yeganegi Pages 231-245
  Implementing, evaluating and monitoring effective internal control systems is a key determinant of the quality of financial reporting. In particular, high-quality internal controls reduce the deliberate manipulation of information reported outside the company. Reduces risks such as procedural errors and accidental estimates in the report, inherent operational risks and business strategies that may affect the quality of reported accruals. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of internal control regulations in order to prevent errors and deviations in an effective and efficient manner on the quality of accruals. For this purpose, this study was conducted with 90 sample companies in a period of 12 years 2007-2018 in two stages by performing a comparison test of mean t-pair and Cramer test. Considering the results and comparing the explanatory power and accuracy of each research model, it can be said that at different levels of reliability, the models have appropriate and reliable validity and in terms of comparison, the average quality of accruals in the post-regulation period. Internal controls are significantly different from the previous period. The results showed that the quality of companies' accruals in the period after the establishment of internal control regulations is significantly different from the previous period.
  Keywords: Regulation Establishment, Internal Control, quality of accruals
 • Davood Vajdi Kiyan, Mohammad Reza Vatan Parast *, Mahdi Meshki, Keyhan Azadi Pages 247-259
  A management fee is a cost that is considered by the investment manager to manage the investment fund. Management fees are considered to compensate the time and expertise of the manager in stock selection and stock portfolio management. Despite the scope of accounting work, determining the fees for this service in our country is not based on a scientific model and cannot be based on a logical and defensible basis and we don’t know "what is the reason for the differences in the payments of the financial managers"? The aim of this study was to identify the factors affecting the remuneration of financial managers, for which the data method of the foundation has been used. For this purpose, in-depth semi-structured interviews were conducted with 18 financial managers of listed companies. The textual data were analyzed after configuration using three consecutive stages of open, central and selective coding, and finally the paradigmatic model of the research was developed. The results show that the factors affecting the remuneration of financial managers are around the central category of improving the quality of reporting, which is formed under the influence of causal conditions. This process begins with causal conditions and leads to the formation of a central category that improves the quality of reporting, which is improved by using strategies thanks to the salaries of financial managers, and the result will be the creation of a proper payment system for financial managers.
  Keywords: financial management fee, Grounded Theory, reported quality, Payment System
 • Mahboobeh Hemati, Zahra Moradi *, Shohreh Yazdani, Mohammadhamed Khanmohammadi Pages 261-279

  New technologies such as Blockchain technology have facilitated the ability to respond and make the right decision by increasing the speed of processing, analysis and information security, electronic exchange of high quality information and providing the ability to compare information. in Iran, in the The last few years, issues related to the blockchain raised and given the actions taken in the developed world, the move to use the blockchain is inevitable. Inherent problems in accounting and auditing and the capabilities and benefits of emerging technologies such as the blockchain provided the basis for addressing the subject of the present study. The present study was conducted to identify the necessities and barriers to the use of Blockchain technology in auditing. To achieve this goal, two parts were used. In the first part, with a comprehensive study of the literature, the indicators of obstacles and the necessity of using blockchain technology in the audit were identified and in the second part, fuzzy Delphi technique was used to localize the indicators so that the experts agreed on the indicators. It is a decision and in verbal space, the verbal opinions of experts can be analyzed more accurately. 79 indicators identified from the literature, 45 of which are related to obstacles and 34 of which are related to necessities, using the opinion of experts in the field of blockchain technology and auditing, were converted into 33 final indicators in two Delphi stages and then Ranked.

  Keywords: Blockchain Technology, Audit, necessity, Barriers, Fuzzy Delphi
 • Saleh Asadi, Fraydoon Rahnamay Roodposhti *, Sina Kherdyar, Fazel MOHAMMADI NODE Pages 281-296

  The present study presents a bankruptcy forecasting model using accounting conservatism. The statistical population of the study includes companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2007 to 1397, of which 122 companies were considered as the statistical sample of the study. The research method is causal and the method of data collection in the theoretical literature section is based on library studies and in the test hypotheses testing section is based on financial statement documentation. In general, the statistical method used in this study is logistic regression method. In this study, the most consistent measure of conservatism with various types of bankruptcy prediction models has been identified and according to the results of data analysis showed that each of the accounting conservatism criteria (conditional and unconditional) bankruptcy predictability of companies But their predictability and predictability depended on how the company went bankrupt. The results showed that unconditional conservatism through Altman model has the highest power in predicting the bankruptcy status of companies and the ability to predict bankruptcy to the criterion of accounting conservatism has also shown different sensitivities.

  Keywords: accounting conservatism, Bankruptcy, predictive power
 • Ebrahim Mirzaie, Gholamreza Farsadamanollahi * Pages 297-308
  Tax sovereignty is the fundamental structure of all governments. Good tax governance can lead to a good taxation system. Through the development of tax justice and fairness, proper tax leadership contributes to the increasing trust and, in turn, taxes collected timely can better provide economic developments. The current study aims to identify factors affecting good tax governance in Iran. Questionnaires were used for collecting research data. To measure research items, a total of 37 questionnaires were received from experts. The comparison of mean test was used to examine respondents' insights, while the Friedman test was applied for ranking indicators affecting the good tax governance. The analytical findings revealed that , transparency, accountability, political stability, government efficiency and effectiveness, quality of laws and regulations, rule of law, control of corruption, participation, justice and impartiality, ethical and professional behavior, tax risk assessment reducing the tax gap, tackling tax evasion, accountability, consensus orientation, comprehensiveness, independence, legitimacy, performance enhancement, economic growth, and social and human development affect tax sovereignty.
  Keywords: Good tax governance, Tax sovereignty, Proper tax governance
 • Sahar Sepasi *, Fatemeh Talebian Darzi Pages 329-345

  Nowadays, corporate social responsibility seems necessary for many companies and companies are disclosing this information to increase shareholder wealth. Numerous studies have reviewed the history and evolution of this concept in recent decades. However, no research has been conducted in the country to specifically study the history and evolution of this concept in the field of accounting. In this study, by meta analyzing the concept of corporate social responsibility in accounting and auditing, attempts can be made to identify trends and related structures using the many different domains of this concept, to provide a comprehensive picture of it for researchers to use. For this purpose, 169 articles until year 2021 on corporate social responsibility published in reputable journals were reviewed. The results show that corporate social responsibility in accounting has grown rapidly among researchers and future researchers can identify and prioritize corporate social responsibility structures in accounting and auditing studies, choose their orientation in relation to determining and explaining new models.Among all the famous and certified journals in the country, the Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, has had the largest share of articles in the field of social responsibility. This is an important indication that the magazine has paid special attention to this growing category and researchers have paid more attention to this journal.

  Keywords: Accounting, Auditing, Trends, related constructs, Corporate social responsibility
 • Aliasghar Zad, Zahra Pourzamani * Pages 347-371

  Efficiency shows how organization has used its resources in order to make the best performance at a point in time. One of the most important indicators of companies' performance is efficiency, predicting the efficiency of stock exchange companies and identifying the factors affecting the company's efficiency is a necessity that was addressed in this research. Therefore, this research examines the role of risk criteria and management system on the company's efficiency. In this regard, the Data coverage analysis method has been applied to measure the company's efficiency. The primary independent variables in this research include the monitoring variables of the management system. The empirical findings related to the examination of 154 companies admitted to the Tehran Stock Exchange in the period from 1390 to 1397 show that variables of the ratio of institutional owners, the ratio of non-executive directors, the political relation of the company and the ratio of managerial ownership and concentration of ownership have a higher explanatory power than other variables in determining the efficiency of company by using cultural method. Also among risk criteria, financial risk, stock price fluctuation risk, and financial crisis risk have an effect on efficiency. In addition, from other results of the research, it can be pointed out that in predicting and presenting the future efficiency model Company can use Lasso method with negligible error.

  Keywords: company efficiency, risk criteria, management system criteria
 • Seyedeh Aylar Taherian, Mohammad Ali Hosseini *, Nadergholi Ghourchian, Ali Taghipour Zahir Pages 373-390

  One of the factors influencing Iran's low position in aviation is the lack of qualified managers in aviation training centers. In this regard, the purpose of the present study was to identify and present a model of competency promotion of training managers in the aviation industry. The research method is applied and exploratory and it has been done in both quantitative and qualitative parts. The statistical population in the qualitative section was managers and experts in the aviaton industry who were selected by theoretical saturation method for 10 persons as the sample size and the statistical population in the quantitative section was all employees of Iran Aseman Airlines in 2018 that 250 people were selected by simple random sampling method. Interviews were used to collect data in qualitative section and in a quantative part by a researcher-made questionnaire validated by experts and reliability was confirmed with Cronbach's alpha (0.80). On this basis, managers' competencies were categorized into three subgroups of technical, cognitive and communicative with 70 items.Data analysis was performed by using qualitative content analysis, structural equations and SPSS 25-PLS software.The results showed that the three main dimensions of promotion of managers (technical, cognitive, communication) and related components were confirmed and presented in the operational and final model, and the theoretical and qualitative studies of the experts also showed that the model has a good fit.

  Keywords: competency of managers, performance management, organizational competitiveness
 • Habib Piri * Pages 391-410

  The quality of financial reporting as one of the most important factors in improving disclosure and transparency in the banking industry and guaranteeing the implementation of Basel 1, 2 and 3 rules can reduce the bank's credit and information risks and increase the ability to attract deposits from deposits. Therefore, evaluating the factors affecting the quality of financial reporting in the banking industry can improve the operational and information efficiency and consequently the efficiency of banks' allocation.Various factors such as management ability, political influence and financial pressure can affect the quality of banks 'financial reporting. In this study, in order to evaluate the impact of management ability, political influence and financial pressure on the quality of banks' financial reporting, information The stock exchange was examined during the years 1388 to 1396. To assess the quality of banks' financial reporting, three indicators of profit stability, profit predictability and accruals were used. The results show that firstly, management ability does not have a significant effect on any aspect of financial reporting quality. Second, state ownership has a positive and significant relationship with profit stability and political management has an inverse and significant relationship with accruals, but between political management with profit stability, political management and government ownership with the ability to predict profit and also There is no statistically significant relationship between government ownership and accruals

  Keywords: Management Ability, Political Influence, Financial Pressure, financial reporting quality
 • provide A model to reduce the gap between expressive taxable income and diagnostic taxable income
  hossien yarahmadi, masoud taherinia, ebrahim givaki, ghodratallah talebnia Pages 411-430

  Purpose- When there is a discrepancy between accounting profit and taxable profit due to temporary differences, the tax expense or its equivalent effect on profit is recorded as pre-tax profit and they are required to provide an account called an interim allocation. The principle of interim allocation is based on the company calculating and reporting taxes on the same basis as calculating profits. Taxable profit in the current period, which is recognized or reported in the next period, requires the transfer tax expense (if temporary differences in the relevant tax rate are multiplied and then the sum of the amounts is calculated, the transfer tax will be obtained). Profit that is recognized from the perspective of accounting objectives and is reported in the current period but is taxable in the next period requires that the tax expense be reported as accrued and unpaid or unrecorded. In this study, the aim was to develop a model to reduce the gap between declared taxable income and diagnostic taxable income.

  Keywords: diagnostic tax, systematic approach, Instrumental tax