فهرست مطالب

مجله جستار های زبانی
سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 70، مهر و آبان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/09
 • تعداد عناوین: 24
|
 • علی عرب مفرد*، فاطمه مهدی آبادی صفحات 1-34

  در این مقاله سعی شده است براساس این فرضیه که برای تهیه آزمون، هم باید به توانش زبان‏شناختی توجه داشت و هم توانش کاربردشناسی را ارزیابی کرد، مقیاسی به‏منظور سنجش مهارت کاربردشناسی زبان آموزان ارایه شود. برای نیل به این هدف، در این مقاله یک آزمون تکمیل گفتمان چهارگزینه‏ای (MDCT) برای چهار کنش گفتاری اصلی، یعنی عذرخواهی، درخواست، امتناع و تشکر برای زبان آموزان ایرانی EFL ارایه شده است. در اولین مرحله، از 155 دانشجوی ایرانی درخواست شد درمورد موقعیت‏هایی که در خانه، دانشگاه و جامعه مجبور به عذرخواهی، عدم پذیرش یک پیشنهاد یا دعوت، تشکر و درخواست چیزی شده‏اند، به‏ صورت مکتوب مطالبی را عنوان کنند. در مرحله دوم، به‏منظور اطمینان از طبیعی بودن موقعیت‏ها، از گروه دیگری از دانشجویان درخواست شد تا به موقعیت‏های منتخب براساس فراوانی وقوع آن‏ها در زندگی روزمره‏شان امتیاز دهند. در مرحله سوم، آزمون‏ها توسط سخنگویان بومی زبان انگلیسی و متخصصان TEFL بررسی شدند. درنهایت، آیتم‏های MDCT توسط محققان تهیه و در مرحله نهایی، دو آزمون آزمایشی نیز اجرا شد. یافته‏ها نشان می‏دهد که مقیاس به‏دست آمده دارای روایی و پایایی بوده و برای سنجش دانش کاربردشناسی زبان آموزان ایرانی EFL مناسب است.

  کلیدواژگان: آگاهی از کاربردشناسی، آزمون کاربردشناسی، آزمون تکمیل گفتمان چهارگزینه ای
 • سیده یاسمین سجادی، رویا لطافتی*، محمودرضا گشمردی، پریوش صفا صفحات 35-72

  مهارت منظورشناختی، به توانایی استفاده مناسب از زبان در بافت اجتماعی گفته می شود. زبان آموز برای کسب توانمندی در مهارت منظورشناختی، باید دانش زبانی و اجتماعی خود را با اشکال مختلف و راهبردهای منظورشناختی زبان همسو کند و قادر باشد در موقعیت ارتباطی از تمام اجزای مهارت برقراری ارتباط خود به صورت یکپارچه استفاده کند. در این مقاله، جایگاه پرورش مهارت منظورشناختی در حوزه آموزش زبان فرانسه در ایران بررسی شده است. هدف این پژوهش، علاوه بر تعریف مهارت منظورشناختی در حوزه آموزش زبان، بررسی میزان به کارگیری و پرورش این مهارت از سوی مدرسان ایرانی زبان فرانسه است. به این منظور، برای جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای تهیه و بین 50 مدرس ایرانی توزیع شد. برای انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و ابزار پژوهش هم شامل یک پرسش نامه است. پایایی پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، برابر 0.90 محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه، آزمون هم بستگی و t  مستقل نشان می دهد با اینکه پرورش این مهارت با زیاد شدن سن و تجربه مدرسان بیشتر می شود، به کارگیری فعالیت های مربوط به پرورش آن در کلاس زبان فرانسه جایگاه چندانی ندارد و این امر خلاف نظر مثبت مدرسان برای پرورش این جنبه از مهارت برقراری ارتباط زبانی است. بنابراین، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی، راهکارهایی به مدرسان ایرانی زبان فرانسه معرفی شود تا آن ها بتوانند عملکرد تدریسشان را با نیازهای زبان آموزان مطابق سازند و از زبان آموزان خود کنشگرهای اجتماعی ماهری در آنچه مهارت منظورشناختی نامیده می شود، بسازند.

  کلیدواژگان: مهارت منظورشناختی، آموزش زبان فرانسه در ایران، مدرسان ایرانی زبان فرانسه
 • معصومه استاجی*، فرانک اسلامی صفحات 73-119

  اجرای ارزش یابی ‏تکوینی عاملی مهم در کنترل کیفیت روش‏ تدریس‏ مدرسان در کلاس‏های چندفرهنگی به شمار ‏می رود. اگرچه تحقیقات متعددی در حوزه ارزش یابی تکوینی و راهبردهای مورداستفاده مدرسان زبان‏ انگلیسی انجام ‏شده است، درمورد مدرسان آموزش زبان ‏فارسی به فارسی‏آموزان خارجی تحقیقات اندک است. پژوهش حاضر با تمرکز بر سه هدف ازجمله شناسایی پرکاربردترین و ارزشمندترین راهبردهای ارزش یابی تکوینی در محیط چندفرهنگی کلاس‏های آموزش زبان‏ فارسی و سنجش میزان هم بستگی ارزش و کاربرد راهبردهای ارزش یابی تکوینی با سطح آموزشی مدرسان آموزش زبان‏ فارسی به‏ غیرفارسی‏زبانان انجام گرفته است. بدین منظور، 3 مدرس آموزش زبان‏ فارسی از سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته در مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‏زبانان دانشگاه علامه طباطبایی به سوالات پرسش نامه راهبردهای ارزش یابی تکوینی (Jett, 2009) پاسخ‏ دادند. همچنین برای ارایه نتایج قابل اعتمادتر، داده‏هایی براساس فهرست وارسی مشاهدات ‏کلاسی (Jett, 2009; Stevens, 2012) و مصاحبه نیمه‏‏ ساختاریافته گردآوری ‏شد. از نرم‏افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 25 برای تحلیل داده‏های کمی و انجام آزمون هم بستگی پیرسون، و جهت بررسی داده‏های مصاحبه از [1]شاخص‏های توصیفی و تحلیل مضمونی استفاده ‏شد. ترکیب یافته های ‏کمی و کیفی‏ حاصل از این پژوهش گویای این است که از دیدگاه مدرسان آموزش زبان‏ فارسی در هر سه سطح مقدماتی، میانی، و پیشرفته پرکاربردترین راهبرد، ارزش یابی خود/ همتاست و بیشترین ارزش نیز به ارزش یابی خود/همتا و مشارکت زبان آموزان در روند یادگیری‏ خود اختصاص ‏دارد. اگرچه براساس نتایج مشاهدات ‏کلاسی، عملکرد مدرسان در کلاس‏های چندفرهنگی‏شان درمورد راهبردهای ارزش یابی ‏تکوینی تا حدودی متفاوت بود، هم بستگی معناداری بین سطح آموزشی مدرسان و میزان کاربرد و ارزش راهبردهای ارزش یابی ‏تکوینی وجود داشت. نتایج این پژوهش می تواند در بالا بردن سطح دانش وآگاهی مدرسان و طراحان دوره های تربیت مدرس زبان فارسی به‏ غیرفارسی‏زبانان در ارایه ارزش یابی کلاس محور با استفاده از راهبردهای موثر ارزش یابی تکوینی در محیط های چندفرهنگی کمک کند.

  کلیدواژگان: راهبردهای ارزش یابی تکوینی، کلاس های چندفرهنگی، دیدگاه مدرسان، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، کاربرد ارزش یابی، ارزش ارزش یابی
 • وجیهه رضوانی* صفحات 121-152

  در این جستار برآنیم تا با رویکرد تحلیل گفتمان از دو منظر ساختاری و موضوعی پیکره لطیفه‌ها را در زبان فارسی و زبان روسی مبتنی‌بر آرای رابرت لیو1 با تقسیم‌بندی به دو دسته زبان‌شناختی و غیرزبان‌شناختی و نظریه کاراسیک2 مبنی‌بر دسته‌بندی تحلیل معنایی و نشانه‌شناسی3 با روش استقرایی4 موردبررسی قرار دهیم. هدف از انجام این پژوهش شناسایی زبان ابزارهای تولید لطیفه‌ها با توجه به تفاوت ساختار واژگانی زبان روسی به‌عنوان زبان تصریفی5 و زبان فارسی به‌عنوان زبان پیوندی 6 (گفتنی است که این دو زبان در سطح نحو به پیوندی و تحلیلی نیز شناخته می‌شوند) است. فرضیه پژوهش مبتنی‌بر وجود تنوع زبان ابزارهای تولید لطیفه روسی با نسبت بیشینه در برابر زبان فارسی به دلایل پیش‌تر گفته‌شده در دسته‌بندی زبان‌شناختی و تاثیر مولفه‌های فرهنگی و ارزشی در تولید لطیفه‌های غیرزبان‌شناختی است. این پرسش مطرح می‌شود که با توجه با ساختار هر یک از زبان‌ها کدامین ابزار مشترک و کدام اختصاصی است؟ بیشینه و کمینه هر کدام از آن‌ها در این دو زبان کدام است؟ در انتهای بررسی پیکره‌های طنزآمیز، زبان ابزارهای دستوری (زبان‌شناختی) و در دسته غیرزبان‌شناختی مقوله‌های جنسیت‌زدگی، قومیتی و سیاسی در دو زبان شناسایی شدند. بسامد نمونه‌های زبان‌شناختی به‌طور معناداری در دو زبان کم‌تر از دسته غیرزبان‌شناختی است و نمونه‌های جنسیت‌زده و سیاسی از بیشینه آشکاری در برابر سایر زیرگروهای معنایی لطیفه‌ها برخوردارند.

  کلیدواژگان: لطیفه، فارسی، روسی، زبان ابزار، ترجمه، زبان شناختی، غیرزبان شناختی
 • آیلین فیروزیان پور اصفهانی*، رضا قنبری عبدالملکی صفحات 153-183

  رمان اجتماعی انتقادی سیاحت‏نامه ابراهیم‏بیگ اثری است که نویسنده آن با استفاده از غرب خودی‏سازی‏شده، به انتقاد از جامعه خود و نهادهای سیاسی و مذهبی آن پرداخته است. در این گفتمان، تقابل ایران و غرب تلاشی برای ازبین بردن شکاف میان خود و دیگری، از طریق معکوس کردن نقش آنان و عجیب و غریب نشان دادن «خود» بیش از «دیگری» است. جستار حاضر با شناسایی شیوه‏ها و راهبردهای گفتمانی‏شده بازنمایی ایدیولوژی در داستان مزبور، می‏کوشد به دو سوال بنیادین پاسخ گوید: الف) راهبردهای گفتمانی چگونه به انتقال ایدیولوژی نویسنده می‏پردازند؟ ب) معکوس‏سازی گفتمانی که نتیجه فرایند خودی‏سازی غرب است، در داستان به چه نحو نمود یافته است؟ هدف این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، بررسی بازنمایی غرب در رمان ابراهیم‏بیگ از منظر مربع ایدیولوژیک ون‏دایک است. دستاورد اصلی پژوهش بیانگر آن است که تصویر غرب در گفتمان مراغه‏ای، به‏عنوان یک روشنفکر تجددخواه، نماینده تصویر کلیشه‏ای که در روان ایرانیان از این پدیده وجود دارد، نیست. وی در گفتمان خود، با استفاده از استراتژی کلی قطبی‏سازی، بر نقاط قوت غرب به مثابه گروه خودی، تاکید کرده و نقاط ضعف حاکمان ایران به‏عنوان گروه غیرخودی را برجسته‏تر بازنمایی کرده است. نویسنده در توصیف گروه «خودی» با کاربست راهبردهایی چون قطب‏بندی، مقایسه، دلالت ضمنی، دراماتیزه ‏کردن و کنایه، روحیه آزادگی، وارستگی و سخت‏کوشی آنان را در متن القا می‏کند و در بازنمایی گروه «غیر‏خودی»، با بهره‏گیری از راهبردهایی چون توصیف کنشگر، اغراق، و بازی با اعداد، ویژگی‏هایی همچون طمع‏ورزی، بیدادگری، واپس‏گرایی، و فریبکاری را به مخاطب نشان می‏دهد.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی، ون دایک، مربع ایدئولوژیک، سیاحت نامه ابراهیم بیگ، بازنمایی، گفتمان
 • سعید خزایی، علی درخشان*، مریم کیان پور صفحات 185-219

  تنوع در تمرین محتوا به واسطه توسعه فناوری ، مسیرهای جدیدی پیش‏روی ذی‏نفعان آموزش عالی گشوده است تا گام هایی موثرتر برای یاددهی یادگیری مهارت های زبانی بردارند. شبیه سازی در نسل جدید بازی ها، یادگیری معکوس مهارت های زبانی در آموزش عالی را به مفهوم واقعی کاربردی ساخته است. با توجه به اهمیت مهارت های درک انگلیسی با اهداف ویژه در زندگی، این پژوهش متممی با طرح توصیفی پیوسته در نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 به بررسی کاربردپذیری یادگیری معکوس مبتنی بر واقعیت افزوده مهارت های درک انگلیسی با اهداف پرستاری پرداخت. به این منظور، 240 دانشجو (89 پسر و 151 دختر) از حوزه پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب و بعد از شرکت در آزمون بسندگی انگلیسی به طور تصادفی به دو مجموعه پیش ساخته و خودمانی تقسیم شدند تا درک انگلیسی با اهداف پرستاری را فراگیرند. تکمیل پرسش‏نامه نگرش، ارزیابی مستمر در 18 جلسه یادگیری معکوس مبتنی بر واقعیت افزوده، رویدادنگاری یاددهنده، ارزیابی توان پیش برد عرصه شغلی و مصاحبه متمرکز فرایند این پژوهش را شکل داد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر از کاربردپذیری یادگیری معکوس مبتنی بر واقعیت افزوده در آموزش  درک انگلیسی با اهداف پرستاری در بافت یاددهی یادگیری و عرصه خبر داد. در این بین، شیوه تمرین عاملی در موفقیت و هدفمندی یادگیری معکوس انگلیسی با اهداف ویژه موثر بود. نتایج می تواند در تدوین شیوه نامه های جدید در قلمرو کاربرد فناوری در آموزش عالی به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: افزوده، مهارت های درک، انگلیسی با اهداف پرستاری، کلاس های معکوس، عرصه های حرفه ای
 • فاطمه ایراندوست، علی بشیری* صفحات 221-255

  افزایش روزافزون حجم دانش و تغییر شرایط زندگی در دنیای پیچیده کنونی بازدهی مطلوب نظام آموزش و پرورش را به شناخت اصول اساسی یادگیری و طراحی مناسب کتاب‏های درسی متکی کرده است. با توجه به اینکه اولین زبان آموزشی انسان، زبان تصویری است و بر نقش تعیین‏کننده تصاویر در انتقال مفاهیم درسی تاکید شده است، پژوهش حاضر به بررسی پیوستگی‏های میان متن و تصویر در کتاب‏های عربی دوره اول متوسطه برپایه نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات پرداخته است و تبیین وضعیت کتاب‏ها از این منظر مسیله اصلی پژوهش حاضر است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. جامعه و نمونه آماری منطبق بر یکدیگرند و تمامی محتوای کتاب‏های عربی این مقطع (متن درس و تصاویر به کاررفته در این بخش) در سال تحصیلی  1399 1400را شامل می‏شوند. در این نوشتار از بازبینه‏ای شامل انواع مختلف روابط متن و تصویر (قرینه‏ای، مکملی، گسترشی/افزایشی، تقابلی، چندروایتی) مبتنی بر نظریه نیکولایوا و اسکات به عنوان ابزاری برای تحلیل استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها روش آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون خی دو) مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد روابط قرینه‏ای، مکملی و افزایشی در کتاب‏های درسی عربی به چشم می‏خورد، اما رابطه قرینه‏ای دارای بیشترین بسامد است. بنابراین انواع مختلف روابط پویای متن و تصویر در محتوای کتاب‏های مذکور موردتوجه قرار نگرفته است و این کتاب‏های نونگاشت در حیطه رابطه متن و تصویر نیازمند اصلاح و بازبینی هستند.

  کلیدواژگان: رابطه متن و تصویر، کتاب های عربی دوره اول متوسطه، نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات، تحلیل محتوا
 • پدرام حاتمی*، فردوس آقاگل زاده، بهزاد رهبر، محمدرضا اروجی صفحات 257-282

  مقاله پیش رو با هدف واکاوی تحلیل گفتمان حقوقی قراردادهای تسهیلات بانکی گردآوری شده است. مسیله این پژوهش عبارت است از تاملی بر تحلیل گفتمان حقوقی متون قراردادهای مرابحه، جعاله، مشارکت مدنی و فروش اقساطی در گستره زبان شناسی حقوقی با استفاده از راهبرد بررسی مولفه های گفتمان مدار براساس الگوی ون لیوون (1996)، درنگی بر رازگونگی و مطالعه ابعاد شناختی گفتمان جاری در متون یادشده تا منابع ایجاد ابهام در این متون شناسایی شود. جهت ارزیابی فرضیات پژوهش با به کارگیری روش کیفی تحلیل گفتمان، مولفه های گفتمان مدار الگوی ون لیوون استخراج، میزان رازگونگی متن وانواع گونه های القایی در هر یک از بندهای قراردادهای مذکور شناسایی شده، بسامد و درصد وقوع آن ها استخراج شد. نتایج به دست آمده بیانگر وجود مولفه های گفتمان مدار صریح و پوشیده و رازگونگی در متن قراردادهای بیان شده است. کم ترین بسامد مولفه های صریح در قرارداد جعاله با بیست عدد و بیشترین درصد رازگونگی نیز در متن همین قرارداد به میزان 81.3 درصد دیده شد. بیشترین تعداد گونه القایی مبتنی بر تهدید نیزدر قراردادهای مرابحه و جعاله با یازده عدد ملاحظه شد. از مجموع واکاوی های به عمل آمده چنین استنتاج می شود با توجه به وجود مولفه های گفتمان مدار پوشیده و نیز رازگونگی در متن تمام قراردادهای تسهیلاتی اصلح است برای شفاف سازی متون از به کارگیری مولفه های پوشیده اجتناب کرد تا با کاهش میزان رازگونگی از ابهام متن نیز کاسته شود. نتایج این پژوهش کارشناسان حقوقی بانک ها را در نگارش متن قراردادهایی  با کاربردی همه فهم تر از زبان حقوقی یاری رسان خواهد بود.

  کلیدواژگان: زبان شناسی حقوقی، تحلیل گفتمان حقوقی، قرارداد تسهیلاتی، الگوی ون لیوون، گونه القایی
 • مهدی قاسمی شاندیز، زهره تائبی نقندری*، رقیه فارسی صفحات 283-316

  مقاله حاضر با رویکردی شناختی به تحلیل نقادانه استعاره های مفهومی به عنوان نمودهای زبانی در متن که توسط لیکاف و جانسون (1980) ارایه شده است می پردازد. هدف اصلی، نشان دادن آن است که استعاره های مفهومی محدود به تجربیات جسمانی شده ذهن نبوده، بلکه عوامل مهم دیگری همچون روابط زمانی، مکانی و اجتماعی هر موقعیت یا قالب در شکل گیری و کاربرد استعاره ها دخیل هستند. بدین منظور، این مقاله متن ادبی را به سبب ایجاد موقعیت ها یا قالب های متعدد در دو بعد متنی (شخصیت های داستان) و فرامتنی (خواننده) بستری مناسب برای آزمون یافته ها و نظریات زبان شناختی می یابد. در این راستا، نظریه قالب بنیاد بافتی پیتر استاکول (2002) به عنوان ساختار روایی متن در روند خوانش و درک متن جهت بررسی مفهوم استعاری هویت و چگونگی نگاشت و دریافت آن توسط شخصیت و خواننده در رمان باقی مانده  نوشته تام مک کارتی (2005) استفاده می شود. ابتدا کلان استعاره موجود در داستان در هر بافتی استخراج شده، سپس مطابقت آن با بافت غالب بررسی می شود؛ آن گاه مقاله به بعد فرامتنی پرداخته و تعامل شناختی خواننده با قالب هایی را که متن رمان فرا روی او قرار می دهد تحلیل می کند. پژوهش مقایسه ای بین استعاره های مفهومی که خواننده حین خواندن بدان ها می رسد با استعاره های مفهومی راوی داستان، مقید بودن استعاره مفهومی به شرایط بافت یا قالب را اثبات می کند. نتایج پژوهش نشان می دهند که مفهوم هویت شامل دو نگاشت استعاری متفاوت برای شخصیت و مخاطب است و هرکدام به درک متفاوتی از آن می رسند.

  کلیدواژگان: هویت، مخاطب، باقی مانده، استعاره های مفهومی، نظریه قالب بنیاد بافتی
 • زینب صادقی سهل آباد* صفحات 317-347

  ویلیمیر خلبنیکوف یکی از شاعران برجسته روسی و از بنیان گذاران مکتب فوتوریسم در روسیه است. در ایران او را بیشتر به عنوان شاعر می شناسند و پژوهش های زبان شناسی او چندان موردتوجه و بررسی قرار نگرفته است. خلبنیکوف در نظام شاعرانه سمبولیست ها تجدیدنظر کرد. اگر در سنت سمبولیسم، واژگان چون نماد تصور می شدند و با زبانی شاعرانه در شعر نمود می یافتند و معنای پنهان آن ها ارزش داشت، در نظام شعری خلبنیکوف، واژه ها با ساخت آوایی خود، دارای مفهوم ذاتی و ارزش شاعرانه بودند و به این ترتیب وی توجهات را به گذشته زبان معطوف داشت و تصورات رایج پیشین درباره زبان را دچار تغییر و تحول کرد. جستار پیش رو، به شیوه توصیفی تحلیلی، و با هدف گشودن چشم اندازی به دستاوردهای فوریست های روسی، انجام شده است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که کاوش های زبانی خلبنیکوف، به عنوان یکی از شاخص ترین چهره های فوتوریسم روسی، چه بوده و چه برآیندی برای زبان روسی داشته است. با بررسی نظریات زبانی شاعر، این نتیجه حاصل شد که تحقیقات زبانی او باعث گسترش سامانه واژگان در زبان روسی و ایجاد یک زبان جهانی با نام «زایوم/ فرامعنا» شده است. زبانی که در آن آوا خود مولد معناست. همچنین این نتیجه حاصل شد که بدون تحقیقات زبانی خلبنیکوف، نظریات فرمالیست‎ها امکان بروز و ظهور نمی یافت. از نظر این شاعر همخوان ها در واژه نسبت به واکه ها اهمیت بیشتری دارند؛ به ویژه نخستین همخوان که معنای کل واژه را هدایت می کند. لذا از نظر خلبنیکوف واژگانی که با یک حرف همخوان مشابه آغاز می شوند، معانی مشابهی را حمل می کنند.

  کلیدواژگان: خلبنیکوف، فوتوریست های روسی، واژه، زائوم، آوا
 • علی بیکیان، منصور گنجی* صفحات 349-386

  بدیهی است که مهم ترین توانش موجود در هر مدل ترجمه، تسلط به زبان و فرهنگ مبدا و مقصد است. از سوی دیگر، زبان و فرهنگ دو مقوله جدایی ناپذیر هستند، واقعیتی که با معرفی مفهوم «زبان فرهنگ» توسط آگار (1994) بیش از پیش برجسته شد. پژوهش دومرحله ای حاضر با رویکردی کیفی و با هدف بررسی میزان پوشش توانش زبان و فرهنگ در برنامه های درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگا ه های دولتی ایران در مقایسه با برنامه های خارجی مشابه و نیز ارایه راهکارهایی برای بهبود برنامه های درسی مذکور از حیث این توانش انجام گرفت. برای این منظور، از تحلیل محتوای برنامه های درسی مربوطه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان ایرانی استفاده شد. مهم ترین یافته این پژوهش تاکید بر ضرورت اصلاح برنامه های درسی کنونی در راستای پوشش حداکثری مباحثی است که در قالب فهرستی از موضوعات زبان و فرهنگ فارسی، زبان و فرهنگ انگلیسی، و زبان و فرهنگ مشترک ارایه شده است. فهرست مذکور، که یکی دیگر از یافته های ارزشمند پژوهش حاضر است، می تواند در طراحی برنامه های دانشگاهی مستقل برای تربیت مترجمان مکتوب، مترجمان شفاهی و مترجمان دیداری شنیداری یا گرایش های تخصصی مترجمی زبان انگلیسی نیز مفید باشد. به علاوه، پژوهشگران می توانند از یافته های این پژوهش، که حاصل رویکردی جزیی نگر به توانش زبان و فرهنگ است، جهت انجام مطالعات بیشتر درباره هریک از مولفه های این توانش استفاده کنند.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، توانش ترجمه، زبان و فرهنگ انگلیسی، زبان و فرهنگ فارسی، مترجمی زبان انگلیسی
 • ایوب انصاری، آرزو نجفیان*، محمدرضا احمدخانی، بلقیس روشن صفحات 387-430

  گویش لری ممسنی یکی از گویش‏های جنوبی زبان لری و شاخه ای از گویش های ایرانی جنوب غربی است که همانند بسیاری دیگر از گویش‏های ایرانی، تنوعات آوایی و واژ واجی چشمگیری دارد. یکی از حوزه های واژ واجی  قابل توجه در این گویش، بازنمایی صورت های متنوع  تک واژ گذشته‏ساز است. مسیله اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان با ابزارهای نظریه بهینگی، فرایندها، محدودیت‏ها و رتبه‏بندی‏های ناظر بر این تنوعات واژ واجی را صورت بندی کرد و آیا قواعدی جهانی بر آن حاکم است؟ روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها اسنادی است که براساس فهرست افعال بسیط زبان فارسی (طباطبایی، 1376) فهرستی از افعال معادل در گویش لری ممسنی استخراج و براساس الفبای آوانگار بین المللی آوانویسی و تمامی بافت های تک واژ گذشته ساز در این داده ها در چارچوب رویکرد بهینگی بررسی شد. یافته ها نشان داد که گرایش به تضعیف[1] و کم کوشی در گویش لری ممسنی، فرایندی بسیار رایج و گسترده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که  براساس معیارهای توزیع بافتی، فراوانی وقوع و اعمال کم ترین قواعد، تک واژ گذشته ساز زیربنایی در این گویش /ɪd/ است؛ درمجموع نه تک واژگونه (/Ið/،/ð/،/ɑð/، /d/،/t/،/es/،/s/، /ɑs/و /Ø) برای این تک واژ شناسایی شد که تظاهر آوایی هرکدام در چارچوب بهینگی تحلیل شده است. در این بررسی درجات یا پیوستاری از تضعیف در همخوان و واکه تک واژ گذشته ساز زیربنایی /ɪd/ مشاهده شد که نشان دهنده این است که به طور کلی فرایند تضعیف تابع محدودیت های جهانی نشان داری LAZY در همخوان و *V (tense) در واکه و پایایی IDENT-IO و محدودیت های زیرمجموعه آن و جای گشت های ناظر بر وقوع این محدودیت ها در انتخاب برون داد بهینه اند.

  کلیدواژگان: گویش لری ممسنی، تک واژ گذشته ساز، تک واژگونه های تک واژ گذشته ساز، رویکرد بهینگی
 • سید محمدرضا امیریان*، مرتضی بنجخی، سید مرتضی امیریان صفحات 431-465

  بی‏شک یکی از عواملی که به ارتقای سطح کیفی برنامه‏های آموزشی منجر می‏شود بررسی کیفیت آموزش از دیدگاه دریافت ‏کننده‏‏های این خدمات است. در محیط‏های آموزشگاهی آموزش زبان انگلیسی نیز بنا به رقابت انکارناپذیری که در این حوزه وجود دارد کیفیت نقش تعیین کننده ای در انتخاب آموزشگاه زبان دارد.  هدف پژوهش کنونی این است که نظرات زبان‏آموزان دریافت کننده خدمات آموزش زبان انگلیسی را نسبت ‏به میزان کیفیت خدمات آموزشی و امکانات آموزشگاه‏ها بررسی کند. یکی از مدل‏هایی که برای بررسی میزان کیفیت آموزش ارایه و دریافت شده مورداستفاده قرار می گیرد مدل اجوکوآل است که مخصوص مراکز آموزش عالی طراحی شده است. مدل اجوکوآل جهت ارزشیابی سطح کیفیت آموزش در مراکز آموزش عالی است که در تحقیق حاضر مورداستفاده قرار گرفته است و در قالب پنج جنبه (امکانات فیزیکی، کادر علمی، خروجی یادگیری، پاسخ گویی، و توسعه شخصیتی) و 28 آیتم مجزا به شکل یک پرسش نامه درآمده است. مدل ارزیابی کیفیت آموزشی اجوکوآل از مدل دیگری که کیفیت خدمات را بررسی می کند مستخرج شده است به نام سروکوآل[1] که به بررسی کیفیت خدمات ارایه و دریافت شده می پردازد. سروکوآل را نیز می توان بخشی از حوزه بررسی کیفیت به نام مدیریت کیفیت جامع (Total Quality Management) دانست که عبارت است از «یک سیستم و فلسفه منطقی برای [ایجاد] تغییر و مدیریت کیفیت در موسسات آموزش عالی» (Hammersley & Pinnington, 1999). از آنجایی که پرسش نامه اجوکوآل متناسب با شرایط آموزش عالی طراحی شده است برخی از آیتم‏های آن که با بافت آموزشگاهی آموزش زبان انگلیسی تناسب نداشت با نظر متخصصان حذف شد و تعداد آیتم‏های آن از 28 آیتم به 23 آیتم تقلیل یافت. سپس این پرسش نامه به زبان فارسی ترجمه شد. ایده کلی این مدل بررسی کیفیت آموزش بررسی انتظارات مشتریان از کیفیت آموزش دریافت شده و همچنین تجربه آنان از خدمات دریافت شده است و فاصله بین این دو نشان دهنده میزان رضایت مشتری شمرده می شود. هرچقدر انتظارات بیشتر و کیفیت کم تری تجربه شود سطح کیفیت کم تر به دست می آید و هر چقدر تجربه خدمات دریافت شده بهتر از حد انتظار مشتری باشد کیفیت آموزشی بالاتر تخمین زده می شود. شرکت‏کننده‏های این تحقیق 254 زبان‏آموز یک آموزشگاه خصوصی آموزش زبان انگلیسی هستند که پس از دریافت پرسش نامه‏ ها 200 پرسش نامه موردتایید قرار گرفت و استفاده شد. با توجه به اینکه این تحقیق در دو فاز کمی و کیفی اجرا شده است، پس از بررسی‏های کمی پرسش‏نامه مذکور از طریق تحلیل عاملی در نرم‏افزار ایموس و بررسی برازش این مدل در بافت آموزشگاهی، تعدادی از شرکت‏ کننده ‏ها که تمایل خود را به حضور در مصاحبه اعلام کرده بودند به مصاحبه دعوت شدند. سپس، محققان براساس کدبندی نظریه زمینه موضوعات مطرح شده توسط مصاحبه شوندگان را موردبررسی قرار دادند و رابطه بین بخش‏های مختلف پرسش نامه و کیفیت آموزشی را بررسی کردند. نتایج حاصله از بخش کمی این تحقیق در دو شاخص موید برازش مدل ارایه شده است (RMSEA و CFI) و در دو شاخص دیگر شاخص‏های برازش در سطح مطلوبی قرار نداشتند (مقدار  p برای Chi‐square و CMIN/DF). ضمن اینکه بار عاملی برای همه آیتم‏های این پرسش نامه قابل قبول اعلام شدند و ضرایب هم بستگی بین جنبه‏ها نیز در بازه مناسبی قرار داشتند. درنتیجه جهت تعمیق نتایج کمی به دست آمده مصاحبه ‏ها نقش مهم تری پیدا کردند. در مصاحبه‏ها نیز عمدتا این مدل پذیرفته شده اعلام شد، ولی برخی از جنبه ‏های این پرسش نامه زیر سوال رفت ازجمله ارتباط رشته آکادمیک کادر آموزشی با آموزش زبان انگلیسی. آن‏ها با توجه به تجربه ای که در دریافت خدمات آموزش زبان انگلیسی از دانشجویان رشته ‏های غیرمرتبط داشته اند، عمدتا این دو عامل را غیرمرتبط دانستند. همچنین، مصاحبه شونده ‏ها عوامل دیگری را نیز بر کیفیت مراکز آموزش زبان انگلیسی افزودند که در این تحقیق موردبررسی قرار گرفت. عوامل افزوده شده عبارت بودند از اهمیت تعیین سطح زبان‏آموزان (که هیچ جایگاهی در مدل اجوکوآل نداشت) قبل از ورود به کلاس‏ها، هم‏خوانی سن زبان‏آموزان سر کلاس (که در آموزش عالی با توجه هم سن بودن دانشجویان چنین چالشی وجود ندارد یا بسیار ضعیف است)، وجود مشاوره‏های زبانی مستمر و در دسترس در محیط آموزشی و همچنین ارزیابی‏های و گزارش‏های منظم از روند رشد زبانی زبان‏آموزان. هر یک از این پیشنهادات را می توان درنهایت با درنظر گرفتن ملاحظات مربوطه به این مدل جهت استفاده در مراکز آموزش زبان افزود. ابعاد کیفیت آموزشی در پرسش‏نامه مذکور بررسی و پیشنهاداتی در جهت حذف خلل‏های موجود با توجه به شرایط مربوط به این بافت آموزشی ارایه شد. با توجه به گستردگی کار آموزشگاه ‏ها و استقبال زیاد از این خدمات آموزشی، ضرورت ایجاد مدل مخصوصی برای بررسی کیفیت در مراکز آموزش زبان انگلیسی در این تحقیق به شدت احساس شد و پیشنهاد می شود محققان این حوزه مدل بررسی کیفیت را برای این بافت طراحی و ارایه کنند. این پیشنهاد به دلیل تفاوت‏های زیادی که در دو بافت آموزش عالی و آموزشگاه‏های بخش خصوصی وجود دارد داده شده است و می تواند موضوع یک کار تحقیقاتی دیگر باشد.   [1] این واژه از ترکیب دو واژه انگلیسی service به معنی خدمات و quality به معنی کیفیت می باشد و به معنی «کیفیت خدمات» می باشد.

  کلیدواژگان: مدل اجوکوآل، مدل سروکوآل، مدیریت کیفیت جامع، نظریه زمینه
 • آذر حسینی فاطمی*، جاسم فتح آبادی، رضا پیشقدم صفحات 467-497

  هدف این مقاله بررسی مشکلات پیرامون ارایه تعریفی فراگیر برای مفهوم انگیزه و ریشه یابی آن ها برپایه یک بررسی توصیفی تحلیلی، تاریخی، ریشه شناسانه، و هستی شناسانه بود. بدین منظور توانایی و میل به تفکیک انگیزه با انگیختار که نزدیک ترین مفهوم به انگیزه است در میان انگلیسی زبانان و زبان آموزان ایرانی نیز بررسی شد. براساس یافته ها هر دو گروه که متشکل از تعداد مساوی مرد و زن بودند، هنگامی که با یکی از دو مفهوم انگیزه و انگیختار مواجه می شوند آن ها را تفکیک نمی کنند، و تفکیک آن ها تنها زمانی صورت می گیرد که هر دو مفهوم هم زمان وجود داشته باشند. در ادامه طبق بررسی تاریخی مفهوم و ریشه یابی ساختار کلمه، تعریف انگیزه با تمامی رویدادهایی که در ذهن عامل و خارج از آن اتفاق می افتد تا به سمت هدف حرکت کند، معادل شد. گستردگی این تعریف علت بی نتیجه ماندن تلاش ها برای ارایه نظریه ای فراگیر بوده است. همچنین علت فاصله گرفتن مفهوم در طول زمان از این تعریف را می شود در دلایل هستی شناسانه و همچنین فرایند تبدیل یک کلمه به مفهوم و در ادامه به ساختار به وضوح مشاهده کرد. به عبارت دیگر میل به پیروی از هستی شناسی فلسفه تحلیلی در میان روان شناسان از یک سو و نیاز به مقیاس پذیر بودن مفهوم از سوی دیگر، انگیزه را به سمت محدودیت معنایی سوق داده اند. واقف بودن به چنین نکاتی می تواند محققان را در جلوگیری از نتیجه گیری های نادرست یاری رساند، زیرا اگر توانایی این تفکیک وجود نداشته باشد، یافته های تحقیقات گوناگون در باب انگیزه به راحتی زیر سوال خواهد رفت.

  کلیدواژگان: روان شناسی، انگیزه، انگیختار، هستی شناسی، زبان آموزان ایرانی
 • رامتین شهبازی قارلقی، محمد عارف*، سید مصطفی مختاباد امرئی صفحات 499-529

  لودویگ ویتگنشتاین متاخر اعتقاد دارد که بازی‌های زبانی سبب‌ساز شکل‌گیری معناست. او زبان را دارای منطقی می‌داند که در گرامر اولیه آن کامل می‌شود. اما تناقض‌های موقعیتی، شرایطی را به‌بار می‌آورد که در قالب آن می‌توان به تصوری دیگر از همان موقعیت رسید. تصوری که در یک بازی زبانی جدید تبلور می‌یابد و می‌توان به آن عنوان تخیل داد. بنابراین می‌شود، این تصور را از امری ذهنی به مقوله‌ای زبانی بدل کرد. یکی از بسترهایی که می‌توان این بازی‌های زبانی را با شاهد مثال دنبال کرد، عرصه متون نمایشی است. ویتگنشتاین ماهیت پژوهش را در توصیف می‌داند و با تحلیل و تبیین مخالف است و ادعا دارد، که فلسفه زبان با توصیف بازی‌های زبانی به وظیفه خود عمل کرده است. هدف اصلی این مقاله این است که تخیل در زبان چگونه شکل می‌گیرد، و بر همین اساس، فیلم‌نامه درباره الی اثر اصغر فرهادی برای پژوهش برگزیده شده است. فرهادی برای رسیدن به این مقصود چگونه بازی زبانی خود را سامان می‌دهد؟ به‌نظر می‌رسد که وی از عنصر غیاب برای این بازی زبانی استفاده کرده است. این پژوهش که از منظر هدف کاربردی، براساس روش کیفی و براساس جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است، به این نتیجه دست یازیده که غیاب سبب‌ساز شکل‌گیری موقعیت‌های متناقض و متزلزل زبانی می‌شود و کمک می‌کند رویه‌های مختلف زبان در برخورد با یکدیگر شکل گیرد.

  کلیدواژگان: تخیل، ویتگنشتاین، بازی های زبانی، غیاب، اصغر فرهادی
 • شاداب شریعت پناه، بهمن زندی*، شیرین پورابراهیم، راضیه مهدی بیرقدار صفحات 531-568

  چشم انداز زبانی به عنوان یکی از شاخه‏ های جدید زبان‏شناسی اجتماعی به کاربرد و بررسی علایم و نشانه ‏های زبانی به صورت نوشتاری در مکان ‏های عمومی می‏پردازد. با توجه به این تعریف، تمام علایم جاده‏ای، بیلبورد‏های تبلیغاتی، اسم خیابان‏ها، اسم مکان‏ها، علایم تبلیغاتی مغازه ها، دیوارنوشته ‏ها و غیره چشم انداز زبانی یک منطقه خاص را تشکیل می‏دهند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل، بررسی و رمزگشایی دیوارنوشته ‏ها در چارچوب مفهوم چشم انداز زبانی است. از آنجا که پدیده چندزبانگی در چارچوب چشم انداز زبانی بسیار پراهمیت است، محققان این پژوهش کوشیدند تا بازنمود چندزبانگی را نیز در دیوارنوشته‏ های کرمانشاه بررسی کنند. دیوارنویسی پدیده‏ای زبانی اجتماعی و ابزاری برای بیان دل‏ مشغولی ها و اندیشه مردم هر جامعه است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی میدانی است که به شیوه گردآوری اسنادی (عکس برداری)، به مطالعه تعداد 2008 دیوارنوشته شهر کرمانشاه پرداخته است. از میان 2008 دیوارنوشته، 1/95 درصد دیوارنوشته‏ های شهر به فارسی، 08/3 درصد به عربی و 5/1 درصد به انگلیسی است و هیچ دیوارنوشته ‏ای به زبان کردی وجود ندارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دیوارنوشته‏ های کرمانشاه بیشتر برگرفته از فرهنگ غیررسمی هستند که توسط توده مردم بر دیوار‏ها نقش بسته‏اند. در بررسی بازنمود چندزبانگی در کرمانشاه و در مقایسه سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی، زبان فارسی بیشترین مضامین ارزشی برآمده از فرهنگ رسمی و مضامین تبلیغاتی برآمده از فرهنگ غیررسمی را دربر داشت. دیوارنوشته ‏های انگلیسی بیشتر مربوط به نام‏ها بودند و دیوارنوشته‏های عربی نیز مضمون عقیدتی‏ مذهبی داشتند.

  کلیدواژگان: چشم انداز زبانی، دیوارنویسی، کرمانشاه، چندزبانگی، فرهنگ رسمی، فرهنگ غیررسمی
 • رضا رضایی* صفحات 569-600

  جستار‏ پیش‏رو می‏ کوشد تا در چارچوب رویکرد نشانه معناشناسی به تحلیل گفتمان ادبی به واکاوی ابعاد پدیداری معنا  در داستان کوتاه «درخت گلابی» اثر گلی ترقی بپردازد. ‏روش ‏تحقیق ‏توصیفی تحلیلی ‏است. ‏درواقع نگارنده سعی دارد تا با تکیه بر گفتمان ادبی نویسنده و به شیوه تحلیل نشانه معناشناختی و با تکیه بر حضور پدیداری سوژه داستان‏ نشان دهد چگونه گفته پرداز راوی ‏مولفه‏ های پدیداری را در بطن گفتمان می پروراند و فرایند تولید‏ و دریافت معنا را تحت تاثیر قرار می دهد‏ و در این میان گاه کنش‏ روایی را به حاشیه می راند و گاه در راستای احیای ‏آن قدم برمی‏دارد. هدف اصلی جستار پیش رو پاسخ گویی به پرسش‏های زیر است: 1. ابعاد پدیداری معنا تابع چه مولفه ‏های گفتمانی و نشانه معنایی است و کارکرد آن ها چیست؟، 2. چگونه می‏توان جایگاه کنش را در کلیت نظام گفتمانی اثر حاضر تبیین کرد؟ بنابراین فرضیه ‏های پژوهش حاضر از این قرارند: 1. ابعاد پدیداری معنا در گفتمان برونداد و تابع شوش ، تنش  و تطبیق  است که دارای کارکرد زیبایی شناختی  است؛ 2. برهم کنش این مولفه ‏ها کنش روایی  را از طریق برهم ریختن نظم ‏و ایجاد آشفتگی ‏در افعال موثر  به حاشیه می راند و درادامه با ثبات نشانه معنایی افعال وجهی و شکل گیری درونه عاطفی عشق بار دیگر کنش در مرکزیت میدان گفتمانی قرار می دهد. بی شک این تعاملات با سبک‏های حضور نشانه  معناشناختی پیوندی تنگاتنگ دارند.

  کلیدواژگان: درخت گلابی، گلی ترقی، حضور پدیدارشناختی، نشانه معناشناسی، گفتمان ادبی
 • فرید دهقان طرزجانی، فرزان سجودی، امیرعلی نجومیان*، مرتضی بابک معین صفحات 601-628

  مرجعیت بخشی در روایت فرایندی است که راوی از طریق مفصل بندی های گفتمانی، مشروعیت خود و روایتش را در داستان برمی سازد. هدف نگارندگان در این مقاله، بررسی فرایند های زبانی ایجاد، حفظ و تثبیت مرجعیت فردی دو راوی زن و مرد در روایت است. ازهمین رو، آن ها خوانشی واسازانه را با تکیه بر نظریه گفتمان لاکلا و موف (2001) و دریدا (1983) از مرجعیت فردی در روش شناسی ون لیوون (2007) ارایه کردند. آنگاه برای شناسایی ابزارهای زبانی فرایندهای ایجاد، حفظ و تثبیت مرجعیت فردی به سراغ سه کتاب پیرزاد و سلوک دولت آبادی رفتند و با گزینش هدفمند موارد وقوع مرجعیت فردی، آن ها را بررسی کردند. در پایان، پی برده شد پیرزاد و دولت آبادی با استفاده از مواضع گفتمانی خود و دیگری، ایجاد گره گاه های گفتمانی و بلورینه شدن حول آن ها سعی در مرجعیت بخشی به ابعاد خود و هم زمان، با طرد معانی نشانه ها از روایت دیگری سعی در مرجعیت زدایی دارند. همچنین، در سطح کلان تر آشکار شد خود بازنمایی شده دو راوی با یکدیگر تفاوت داشت؛ پیرزاد مایی گفتمانی را تشکیل داد و دولت آبادی راوی همه چیزدان بود؛ این درحالی بود که هیچ کدام از این دو راوی از پارادوکس گریزی نداشتند.

  کلیدواژگان: مرجعیت فردی، واسازی، راوی، روایت، سه کتاب زویا پیرزاد، سلوک محمود دولت آبادی
 • سید مرتضی صباغ جعفری*، سمیرا حیدری راد صفحات 629-658

  در این مقاله با بهره گیری از رویکرد نشانه معناشناسی، به تحلیل فرایند انتقال معنا در نظام های نشانه ای خطبه الزهراء پرداخته ایم. گفتمان این خطبه، در مسیر شکل گیری خود برای تولید معانی «قدرت الهی»، «سرای آخرت و دل بستگی های دنیایی»، «جان کندن»، «چگونگی مردن» و «مرگ»، به ترتیب از نشانه معناهای متفاوتی عبور می کند که به فرایند شکل گیری معنا منجر می شود. نظر به اینکه در روند انتقال معنا، با نظام های نشانه ای مختلفی مواجه هستیم و فرایند شکل گیری معنا، تابع یک نظام نشانه ای خاص در گفتمان خطبه الزهراء نیست، هدف جستار پیش رو با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و نظریات نشانه معناشناسی نوین، مشخص کردن نظام های گفتمانی حاکم بر گفتمان و بررسی شرایط انتقال معنا، چه از لحاظ صورت و چه از لحاظ معناست. پرسش اصلی مقاله این است که عملیات انتقال معنا از یک نظام نشانه ای به دیگر نظام های نشانه ای در یک خطبه، چگونه و براساس کدام کارکردها صورت می پذیرد؟ به عبارتی، فرایند استحاله معنا در گفتمان، تحت چه شرایطی نمود پیدا می کند؟ فرض نگارندگان، بر این است که فرایند استحاله معنا در گفتمان خطبه، تابع فرایندهای شوشی و مسایل عاطفی است که تکانه های معنایی و گسست های گفتمانی، به تقویت این فرایندها منجر می شود. مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر، این است که فرایند استحاله معنا در انتقال از حضور استعلایی خداوند در ابتدای گفتمان، به حضور ناموزون و فناپذیر انسان در پایان گفتمان براساس کارکرد شوشی رخدادی گفتمان که شریک گفتمانی را با دو نوع حضور متفاوت مواجه می کند، رخ می دهد.

  کلیدواژگان: نشانه معناشناسی، استحاله، استعلا، خطبه الزهراء
 • امیررضا وکیلی فرد*، پریسا حیدری خسرو صفحات 659-690

  در یادگیری زبان دوم، هر زبان آموز اطلاعات را از یک منظر منحصربه فرد دریافت می کند و متغیرهای فردی ازجمله ویژگی های شخصیتی می تواند بر نوع یادگیری زبان آموزان اثرگذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع شخصیت چینی زبانان بر سبک ها و راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم است. در این پژوهش 44 فارسی آموز به طور تصادفی، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور تحلیل این ارتباط، از سه پرسش نامه شخصیت مایرز بریگز (فرم AV)، سبک های یادگیری کلب (1984) و راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد (1990) استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین نوع شخصیت چینی زبانان با سبک های یادگیری آن ها ارتباط معناداری وجود دارد؛ درباره سبک یادگیری همگرا، چینی زبانان با نوع شخصیت حسی و ادراکی نسبت به افراد شهودی و قضاوتی بیشتر از سبک همگرا استفاده می کنند. درباره سبک های یادگیری واگرا و انطباق دهنده به طور مشابه، چینی زبانان با نوع شخصیت احساسی و ادراکی نسبت به افراد تفکری و قضاوتی، بیشتر از سبک یادگیری واگرا و انطباق دهنده استفاده می کنند. همچنین درباره سبک یادگیری جذب کننده، چینی زبانان با نوع شخصیت برون گرا، حسی، احساسی و ادراکی نسبت به افراد درون گرا، شهودی، تفکری و قضاوتی؛ بیشتر از سبک یادگیری جذب کننده استفاده می کنند. راهبردهای شناختی و فراشناختی به عنوان راهبردهای غالب فارسی آموزان چینی شناخته شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که سبک یادگیری جذب کننده، سبک غالب چینی زبانان است. دستاورهای این پژوهش کمک می کند تا با شناخت شخصیت فارسی آموزان چینی و درک سبک ها و راهبردهایی که به کار می گیرند، بر کیفیت آموزش تاثیر قابل توجه ای گذاشت و روش های تدریس زبان فارسی مناسبی را به کار گرفت.

  کلیدواژگان: نوع شخصیت، راهبردهای یادگیری، سبک های یادگیری، فارسی آموزان چینی، زبان دوم
 • لیلا تابش فر، شهلا شریفی*، فریده حق بین صفحات 691-725

  هدف مقاله حاضر معرفی رویکردی تازه به ساخت واژه با عنوان «ساخت و تعبیر» بوده است. برای تحقق این هدف بخش هایی از نظریه نقش و ارجاع، به ساخت واژه تسری داده شده، با دیدگاه تازه ای تلفیق یافته و رویکرد جدیدی با عنوان «ساخت و تعبیر» را شکل داده است. این رویکرد جدید برای تحلیل چگونگی مفهوم سازی در زبان و نحوه کارکرد دو پدیده چند معنایی و هم معنایی و علت هم بستگی میان آن ها در قالب ساخت واژه اشتقاقی و بسیط و براساس تحلیل تعدادی وند و واژه که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، ارایه و در سه مرحله اجرا شده است: در مرحله اول، دیدگاه های ساخت واژی متفاوتی در زمینه چند معنایی موردنقد و بررسی قرار گرفته، در مرحله دوم رویکرد پیشنهادی ارایه شده و در مرحله سوم موارد مشکل ساز رویکردهای پیشین در چارچوب پیشنهادی، موردتحلیل قرار گرفته و به نتیجه رسیده است که کاربرد با معنا تفاوت دارد. کاربرد بنیاد زبان و محور مفهوم سازی است. کاربرد به صورت هم زمان و پیوسته هم با معنا و هم با صورت سازه ها در حال تعامل است و همین تعامل هم زمان و دایمی علت شکل گیری چند معنایی و هم معنایی هم بسته و در رقابت است. همچنین توانش کاربردی در ذهن گوینده است، بنابراین گوینده در بستر شناخت فرهنگی و بافت، با ایجاد تعامل میان کاربرد، معنا و صورت، ارجاع می دهد و شنونده واحد ارجاعی یا «ساخت» را تعبیر و استنباط می کند و بدین گونه مفهوم سازی صورت می گیرد.

  کلیدواژگان: نقش و ارجاع، کاربرد، معنا، صورت، ساخت، مفهوم سازی
 • روشنک رضایی، فرامرز عزیز ملایری*، عباس بیات، حسین احمدی صفحات 727-762

  دراین پژوهش، به بررسی عوامل حمایت‌کننده‌ی روایی قسمتی از بخش درک‌مطلب آزمون استاندارد ای‌پی‌تی که هر ماه در ایران برگزار می‌شود می‌پردازیم، وبا اختصاص هر یک از سوالات آن، به یکی از مولفه‌های موثرشناخته‌شده در درک‌مطلب، سعی بر تحلیل آن می‌کنیم. توانایی ما در خواندن در زبان دوم، در ابتدا، به میزان آشنایی ما با دانش متنی که همان کلمات و دستور‌زبان هدف است بستگی‌دارد؛ و سپس تحت تاثیر دانش غیر‌متنی ماست؛ که اگر ارزیابی این توانایی با «دانش غیر‌متنی» ما، بیش از میزان هنجار آن آمیخته گردد؛ نتیجه‌ی حاصله اعتبار استاندارد سوال را تامین نخواهدکرد. ازآنجایی که آزمون‌های سرنوشت‌سازی[i] مانند EPT برای آزمون‌دهندگان با تجربیات و دیگر توانایی‌های شناختی متفاوت فردی طراحی می‌شوند، متوازن‌ساختن این مداخله ما را به نتایج مطلوب‌تری خواهد‌رساند. 85 سوال از 22 متن علمی‌توضیحی به‌طور تصادفی انتخاب شدند، و 150 آزمون‌ورخانم فارغ‌التحصیل رشته‌های نظری علوم‌انسانی، تجربی، و ریاضی از شهرستان ملایر در آزمون شرکت‌کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل آماری همبستگی پیرسون، نسبت خصیصه‌ی متفاوت-خصیصه‌ی یکسان، تحلیل آماری اکتشافی، و مدل تعدیل جزیی بررسی گردیدند. نتایج حاصله نشان‌داد که دانش غیر‌متنی در آزمون، تاثیر معنی‌دار و بیش از حد انتظاری نشان‌می‌دهد.معلمان، مدرسان، و موسسه‌های مجری طراحی آزمونهای استاندارد در زبان دوم، از نتایج تحقیق حاضر استفاده خواهند‌کرد.

  کلیدواژگان: آزمون درک مطلب ای پی تی، سطح متوسط زبانی بر مبنای سی فر، مولفه های زبانی، مولفه های غیرزبانی
 • رضا باقری نویسی*، رسول محمد حسین پور، بهرام رستمی صفحات 763-791

  با توجه به عدم قطعیت و وجود نتایج متناقض در زمینه نقش آموزش و استفاده کاربردی و صحیح از تکنیک های مهارت خواندن، انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر استفاده از تکنیک‌های آموزشی: تقویت تایپی درونداده، حاشیه‌نویسی، و پیش سازمان دهنده‌ها بر درک مطلب زبان‌آموزان زبان انگلسیی انجام شد. برای این منظور، پس از گرفتن آزمون تعیین سطح سریع آکسفورد، 80 زبان‌آموز سطح متوسطه از موسسه زبان سفیر در اهواز انتخاب شدند و به چهار گروه تقویت تایپی درونداده، حاشیه‌نویسی، سازمان دهنده‌ و متن ساده تقسیم شدند. سپس، آزمون خواندن پت به منزله پیش‌آزمون انجام شد. متون مختلف درک مطلب برای شرکت‌کنندگان در هر گروه با استفاده از روش های ذکرشده به مدت هشت جلسه آموزش داده شد. در انتها، نسخه مشابه و یکسان دیگری از آزمون خواندن پت به منزله پس آزمون استفاده شد. همچنین، داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. تحلیل شد. نتایج نشان داد که عملکرد گروه پیش سازمان دهنده به طور معناداری از سایر گروه ها بهتر بود. علاوه بر این، استفاده ازتکنیک پیش سازمان دهنده‌ بر درک مطلب شرکت‌کنندگان نسبت به تقویت تایپی درونداده و حاشیه‌نویسی موثرتر بود. این تحقیق پیامدهای مهمی برای تجزیه و تحلیل متون درک مطلب، طراحی مواد آموزشی و نحوه استفاده از این اطلاعات برای فعال کردن طرح‌واره و بازیابی اطلاعات از حافظه بلندمدت دارد.

  کلیدواژگان: تکنیک، تقویت تایپی درونداده، حاشیه نویسی، سازمان دهنده، درک مطلب زبان
 • مجید نعمتی*، سید محمد علوی، آسیه سیفی صفحات 793-821

  حافظه فعال به عنوان یک سیستم شناختی و یکی از عوامل موثر در تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. شناخت دقیق از میزان تاثیرگذاری ظرفیت حافظه فعال بر مولفه ها و مهارت های زبانی اطلاعات مفیدی در اختیار کسانی که با آموزش زبان سر و کار دارند، قرار می دهد (Baddeley, 2015). به منظور بررسی ارتباط بین ظرفیت دو مولفه از مولفه های حافظه فعال(به عنوان یکی از عوامل تفاوت های فردی در یادگیری) و یادگیری واژگان و دستور زبان انگلیسی(به عنوان مولفه های اساسی در یادگیری زبان) و همچنین بررسی تاثیر روش آموزشی به عنوان متغیری تاثیرگذار، 74 زبان آموز دختر در رده سنی کودکان (12-9 سال) و در سطح زبانی مبتدی با روش نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. برای تعیین ظرفیت حلقه واجی از آزمون تکرار ناکلمه و یادآوری مستقیم ارقام و برای تعیین ظرفیت مولفه اجرایی مرکزی از آزمون یادآوری شمارش و یادآوری معکوس ارقام استفاده شد. بر اساس میانگین نمرات این آزمون ها، زبان آموزان به دو گروه همگن تقسیم شدند. گروه اول تحت روش آموزش استقرایی و گروه دوم تحت آموزش به روش قیاسی قرار گرفت. تحلیل آماری داده ها با استفاده از رگرسیون خطی و تی استیودنت دو نمونه مستقل انجام شد . نتایج نشان داد که ظرفیت مولفه حلقه واجی و مولفه اجرایی مرکزی در هر دو روش آموزشی بر یادگیری واژگان و دستور زبان انگلیسی تاثیر معناداری دارند، اما روش تدریس قیاسی بر میزان یادگیری دستور زبان به طور معناداری بهتر از روش استقرایی عمل می کند.

  کلیدواژگان: ظرفیت حافظه فعال، حلقه واجی، مولفه اجرایی مرکزی، آموزش استقرایی، واژگان، دستور زبان، آموزش قیاسی
|
 • Ali Arabmofrad*, Fatemeh Mehdiabadi Pages 1-34

  Based on the hypothesis that not only linguistics competence must be considered during the test development, but also pragmatics competence should be evaluated, the present study was conducted to develop a scale to assess learners’ pragmatic proficiency. To this end, this study developed the pragmatics test of multiple-choice discourse completion task (MDCT) in the case of four primitive speech acts of request, thanks, apology, and refusal for Iranian EFL learners. In the first phase, 155 Iranian university students were asked to write the situations at university, home or in society, in which they apologize, thank, request something and refuse an offer or invitation. In the second phase, to ensure the naturalness of the situations, another group of students were asked to rate the selected situations based on the frequency of occurrence of these situations in their everyday life. In the third phase, the tests were reviewed by several native speakers and TEFL colleagues. Finally, the items MDCT were developed by the researchers and in the final step, two pilot tests were conducted. The findings indicated that the scale was reliable, valid and appropriate to measure Iranian EFL learners’ pragmatic knowledge.

  Keywords: Pragmatic awareness, Pragmatics test, MDCT
 • Seyedeh Yasamin Sajjadi, Roya Letafati*, Mahmoudreza Gashmardi, Parivash Safa Pages 35-72

  Pragmatic competence is the ability to use language properly in the social context. In order to gain this competence, the learner must align his / her linguistic and social knowledge with different forms and pragmatic strategies of the language and be able to use all the components of his / her communication skills in an integrated situation. In this article, the position of developing Pragmatic competence in the field of French language teaching in Iran is investigated. The purpose of this study, in addition to defining the pragmatic competence in the field of language teaching, is to investigate the use and development of this skill by Iranian French teachers. For this purpose, a questionnaire was prepared to collect information and distributed among fifty Iranian teachers. Random sampling method was used to select the sample size. The research method is descriptive-survey and the research tool includes a questionnaire. The reliability of the questionnaire was calculated to be 0.90 using Cronbach's alpha test. Data analysis using sample t-test, correlation test and independent t-test shows that although the development of this skill increases with age and experience of teachers, the use of activities related to its development has little place in the French language class and this Contrary to the positive opinion of teachers to cultivate this aspect of language communication skills. Therefore, it is suggested that in future research, solutions be introduced to Iranian teachers of French so that they can adapt their teaching performance to the needs of language learners and make their language learners skilled in what is called semantic skills.

  Keywords: Semantic Skills, French Language Teaching in Iran, Iranian French Language Teachers
 • Masoomeh Estaji*, Faranak Eslami Pages 73-119

  Formative assessment has an important role in controlling the quality of teachers’ methodology in multicultural classes. Although many research studies have been conducted in the domain of formative assessment and the strategies used by English teachers, there is a dearth of research on teachers involved in Persian language instruction to non-Persian speakers. The present study aimed to recognize the most fruitful and invaluable formative assessment strategies used in the multicultural context of teaching Persian language classes and examine the relationship between the value and uses of formative assessment strategies and the teaching level of Persian language teachers. To this end, three Persian language teachers of the basic, intermediate, and advanced levels in the Persian language teaching center of Allameh Tabataba’i University were asked to answer the formative assessment strategies questionnaire (Jett, 2009). To gain more reliable results, other data collection methods based on class observation checklist (Jett, 2009; Stevens, 2012) and semi-structured interviews were used. To analyze the quantitative data, Pearson correlation (using SPSS version 25) was run. Descriptive statitics and content analysis were also applied for analyzing the interview data. Based on the results, self and peer assessment were found the mostly used strategy. The most invaluable strategy was also reported to be both self and peer assessment and involving language learners in their own learning. Although according to course observations the teachers’ practices were variant, there was a significant correlation between the teaching level and degree of use and value of formative assessment strategies. The findings of this study have implications for Persian language teachers and teacher educators in that they can raise their knowledge and awareness of classroom-based assessment through the use of effective formative assessment strategies in multicultural classes.

  Keywords: Formative assessment strategies, Multicultural classes, Teachers’ views, Teaching Persian language to non-Persian speakers, Assessment use, Assessment value
 • V. Rezvani* Pages 121-152

  In this paper, with the approach of discourse analysis from two structural and thematic perspectives, we try to classify the structures of jokes in Persian and Russian language based on the views of Robert Liu by dividing it into two categories: linguistic and nonlinguistic, and on Karasik’s theory based on the classification of semantic and semiotics analysis by inductive method. The purpose of this study is to identify the language tools for jokes production based on linguistic and semantic structures in both Russian and Persian, due to the differences in the lexical structure of Russian as a Fusional language and Persian as a Agglutinative language. The present aims to test the hypothesis of the existence of language diversity of Russian joke production tools and the effect of cultural and value components in the production of non-linguistic jokes. At the end of this study, grammatical jokes were identified with a variety of instrumental languages and in the non-linguistic category of gender, ethnic and political examples. The frequency of linguistic examples in two languages is significantly lower than the non-linguistic category, and gender and political examples have a clear maximum against other semantic subsets of jokes.

  Keywords: Humor, Persian, Russian, Sociolinguistics, Social patterns, Gender inferiority, Ethnic stereotypes, Political stereotypes
 • Ailin Firoozian Pouresfahani*, Reza Ghanbari Abdolmaleki Pages 153-183

  The socio-critical novel of Ibrahim Beg’s travelogue is a work in which the author criticizes his own society and its political and religious constitutions through Western domestication. In this discourse, the confrontation between Iran and the West is an attempt to bridge the gap between Us and Them by reversing their roles and reflecting Us more bizarre than Them.This paper tries to answer two basic questions by identifying the discourse methods and strategies of ideological representation in this novel: (a)How do discourse strategies convey the author's ideology? (b)How is the reversal of the discourse, which is the result of the process of Western domestication, manifested? The aim of this descriptive-analytical article is to investigate the representation of the West in this novel from the perspective of Van Dijk ideological square. The salient achievement of the research is that the image of the West in the Maragheh discourse, as a modernist intellectual author, does not depict the stereotypical image that may exist in Iranians’ mind about this phenomenon. In his discourse, he generally applies polarization strategy to accentuated the West positives as Us and highlighted the Iranian government negatives as Them. For describing Us, the author uses ideological strategies such as comparison, implicit, dramatization and irony in order to reflect the spirit of freedom, loyalty and hard diligent in the text. For representing Them, he applies the strategies such as actor description, hyperbole, and number game to demonstrate the characteristics of greed, tyranny, regression, and deception to his audience.

  Keywords: Van Djik, Ideological Square, Ibrahim Beg's Travelogue, Representation, Ideology
 • Saeed Khazaie, Ali Derakhshan*, Maryam Kianpour Pages 185-219

  Simulation in the new generations of games has paved the way for employing flipped classes. Given the significance of learning English for Specific Purposes (ESP), this complementarity study with a full-factorial design using Augmented Reality- (AR)-mediated English for Nursing Purposes (ENP) classrooms was administered in the fall semester of the academic years 2019-2020. This way, 240 (from among 249) male (n=89) and female (n=151) students from Medical University of Isfahan were selected and randomly divided into Commercially-Off-the-Shelf (COTS) sets with interdisciplinary and disciplinary circles to learn ENP listening and reading comprehension in homogeneous and heterogeneous make-up. The data were collected through a questionnaire, continuous assessment, journaling, real-world assessment, and an interview. The gathered data were analyzed descriptively and inferentially through repeated measures ANOVA, which, in turn revealed that AR-mediated ENP Learning (AAEL) led into students' comprehension and outperformance in both instructional-learning and professional contexts. Along these lines, practicing ENP reading and listening via self-made AR-assisted activities in interdisciplinary circles with heterogeneous make-up facilitated students’ progress and performance. Accordingly, it can be argued that educational stakeholders have been inspired by and shaped the EdTech-assisted scenarios. The findings can be tapped into for developing new language curricula in higher education.

  Keywords: Augmented Reality Game, Receptive Skills, Medical Higher Education
 • Fatemeh Irandost, Ali Bashiri* Pages 221-255

  The increasing knowledge and the changes in the lifestyle of today’s complicated world have made the optimal efficiency of the educational system to rely on understanding the basic principles of learning and proper design of textbooks. As the first educational language of human is pictorial and the importance of pictures in transferring the concepts is emphasized, this study investigates the relationship between text and picture of Arabic textbooks in the junior high school based on the theory of Maria Nikolajeva and Carole Scott by explaining the status of books from this perspective is the main issue of the present study. The research method is descriptive and of the content analysis type. The population and sample match and are all of the content of this grade’s Arabic book (text and pictures of this section) in 1399-1400(2021-2022). A review based on Nikolajeva and Carol Scott theory about different relations between text and pictures (symmetry, completion, expanding/incremental, confrontational, multi-narrative)is used as an analysis tool; and descriptive statistics (frequency and frequency percentage)and inferential statistics(Chi-square test) are used for data analysis.The study shows that there are the symmetry, completion, expanding/incremental relations in the Arabic books and the symmetry relation has the highest frequency. So different dynamic relationships between text and pictures are not considered in the content of mentioned text book and these new books need to be revised in the field of text-image relationship.

  Keywords: Text, Pictures, Arabic textbooks of junior high school, Maria Nikolajeva, Carole Scott theory, Content analysis
 • P. Hatami*, Ferdows Aghagolzadeh, Behzad Rahbar, M.R. Orooji Pages 257-282

  This study is to investigate forensic discourse analysis of the facility contracts like Murabaha, Jaaleh, civil participation and installment sale.The aim of this research is to probe the forensic discourse analysis of the aforementioned texts in the field of forensic linguistics by considering the Van Leeuwen ’s 1996. To do that, the quantity, quality and the mystification of each contract ’s text was probed to discover the factors which ruin the clarity of those texts. The qualitative method of discourse analysis was used to explore the hypothesis of this research. The discoursal elements in the Van Leeuwen ’s (1996) were extracted and the mystification of each contract and different manipulations in each article of contracts were analyzed by using version 21 of SPSS software. The frequency and the percentage of their occurrence was found. The result shows that significant explicit, implicit elements and mystifications in all contracts were seen. The least frequency of explicit elements in the text of Jaaleh by the frequency of 20and the most number of mystification can be observed in the mentioned text by 81.3 percent. The manipulation based on threat was seen 11 times in Murrabeh, Jaaleh. It can be concluded that based on the occurrence of the implicit elements and mystification of all texts of the facility contracts, using implicit elements should be avoided.Consequently, the ambiguity and the mystification will be reduced. The result of the present study helps the banks’ legal experts to write the contracts more apprehensible with less ambiguity.

  Keywords: Forensic linguistics, Forensic discourse analysis, Facility contract, Socio-Semantic components, Manipulation
 • Mahdi Qasemi Shandiz, Zohreh Taebi Noghondari*, Roghayeh Farsi Pages 283-316

  The present article uses a cognitive approach to fiction and proposes a new and integrated model that examines the metaphorical concept of identity and shows how it is mapped and perceived by the character and reader in Tom McCarthy's novel Remainder (2005).  It draws on Lakoff and Johnson's theory of conceptual metaphor (1980) and the contextual frame theory developed by Peter Stockwell (2002). First, the mega-metaphor in the story is extracted; then its correspondence with the micro-metaphors in the text of the narrative, and the character's view from that point in different contexts of the story are examined.  It then goes on to point out how the reader gets to know this issue while reading the work, and experiencing its various parts.  The results show that the concept of identity consists of two different metaphorical mappings for the character and the reader, leading each one to a different understanding of it. It also emphasizes the effectiveness of this new cognitive tool in uncovering the hidden layers of literary works and the broad mental complexities at various levels, including narrator, character, and reader.

  Keywords: Identity, Reader, Remainder, Conceptual metaphors, Contextual frame theory
 • Zeinab Sadeghi Sahlabad* Pages 317-347

  Velimir Khlebnikov is one of the leading Russian poets and one of the founders of the school of Futurism in Russia. In Iran, he is better known as a poet and his linguistic research has not received much attention. Khlebnikov revised the symbolic poetic system. If in the tradition of Symbolism, words were thought of as symbols and appeared in poetry with poetic language and their hidden meaning was valuable, in Khlebnikov's poetic system, words with their phonetic construction had an intrinsic meaning and poetic value, and thus he paid attention to the past of the language and changed the previous common perceptions about the language. The present study is conducted in a descriptive-analytical manner, with the aim of opening up a glimpse into the achievements of Russian Futurists, and seeks to answer the question of what Khlebnikov's linguistic explorations were, as one of the most prominent figures of Russian Futurism, and what outcomes his explorations had for Rusian language. Examining the poet's linguistic theories, it was concluded that his linguistic research had led to the expansion of the vocabulary system in Russian and the creation of a universal language called "zaum / meta-meaning", a language in which sound itself produces meaning. It was also concluded that without Khlebnikov's linguistic research, formalist theories would not have been able to emerge. According to this poet, consonants in words are more important than vowels; Especially the first consonant that guides the meaning of the whole word. According to Khlebnikov, words that begin with a similar consonant carry the same meaning.

  Keywords: Khlebnikov, Russian futurists, word, Zaum, Sound
 • Ali Beikian, Mansoor Ganji* Pages 349-386

  It is evident that the most important competence emphasized by any translation competence model (TCM) is mastery of source and target languages and cultures. On the other hand, languages and cultures are always closely tied, a fact highlighted more than ever by Agar’s (1994) proposed concept of ‘languaculture’. The present two-phase qualitative study was conducted with the purpose of investigating how the curricula of B.A. and M.A. English translation programs offered by Iranian state universities cover language and culture competence as compared to overseas peer programs and how they can be improved in terms of the said competence. To this end, content analysis of the relevant curricula as well as semi-structured interviews with Iranian experts were used to gather the required data. The principal finding of the present research is that it emphasizes the necessity of revising the current curricula in line with the maximum coverage of topics contained in a proposed list of Persian language and culture topics, English language and culture topics, and joint language and culture topics. The said list of language and culture topics, being another valuable finding of the study, may also be used for designing new autonomous translator, interpreter, and audiovisual translator training programs, or at least concentrations with specialized tracks and strands. Further, the detailed findings of the study, gained through an atomistic approach to language and culture competence, may be availed of by researchers who intend to conduct further studies on each and every element of this competence.

  Keywords: Curriculum, English Language, culture, Persian language, Languaculture (LC) competence
 • Ayoub Ansari, Arezoo Najafian*, MohammadReza Ahmadkhani, Belghis Rovshan Pages 387-430

  Mamasani Lori dialect is one of the southern dialects of Lori language and a branch of southwestern Iranian dialects which, like many other Iranian dialects, has significant phonetic and phonological variations. One of the notable morphonological domains in this dialect is the representation of various forms of the past morpheme. The main issue of this research is how to optimize the processes, constraints and rankings of these morphonological variations based on the optimality theory, and investigating whether there are universal rules for them? The method of the present research is descriptive-analytical and the method of data collection is documentary, based on the list of simple verbs of Persian language (Tabatabai 1997), a list of equivalent verbs in Mamasani Lori dialect was extracted and transcribed based on the International Phonetic Alphabet and all contexts of past allomorphs are analyzed in the data. Data analysis showed that /ɪd/ is the underlying past morpheme is the in this dialect, based on the criteria of context distribution, frequency of occurrence and application of the least rules. So, this study resulted in specifying nine allomorphs of past morpheme, (/ Ið /, / ð /, / ɑð /, / d /, / t /, / es /, / s /, / ɑs / and / Ø), and analyzing their phonetic realization based on OT in this dialect.

  Keywords: Mamasani Lori dialect, Past morpheme, Qllomorphs of Past morpheme, Optimality approach
 • Seyed MohammadReza Amirian*, Morteza Bonjakhi, Seyed Morteza Amirian Pages 431-465

  The aim of the present study is to examine the views of language learners receiving English language teaching services about the quality of educational services and institutions’ facility. One of the models that is used to assess the quality of education is EduQual model, which was used to design a questionnaire consisting of 28 items. The participants of this study were 254 language learners of a private English language institution, and after receiving the questionnaires, 200 questionnaires were approved and analyzed. In quantitative phase of the study, a quantitative review of the questionnaire, as well as, the fitness of this model was investigated through factor analysis in AMOS. The results of the quantitative part of this study by two indicators confirmed the fitness of the model (RMSEA and CFI), however, the other two indicators of the fitness indices were not at the desired level (p-value for Chi square and CMIN / DF). The factor load for all items of this questionnaire was also evaluated acceptable and the correlation coefficients between the aspects were in the appropriate range. In interviews, this model was mostly accepted, but some aspects of this questionnaire were questioned. The interviewees also added other factors to the quality of English language institutions that were discussed in this study. Due to the large scope of institutions, the need to create a special model for quality assessment in English language institutions in this study was strongly suggested.

  Keywords: EduQUAL model, ServQUAl model, Total quality management (TQM), Grounded theory
 • Azar Hosseini Fatemi*, Jassem Fathabadi, Reza Pishghadam Pages 467-497

  It is safe to say that motivation is one of the most controversial concepts of study in all social sciences especially psychology. Concerned with this controversy, the purpose of this study was to investigate the problems of defining and theorizing about motivation. To this end, the tendency and capability of Iranian English learners and native speakers to distinguish motive and motivation was investigated. Moreover, the problems were situated in a historical context to shed light on the reasons behind them through a structural and genealogical approach. Based on the results all the participants including only distinguished motivation and motive where both of them were present, otherwise, they were treated synonymously. The structural analysis of motivation as a word resulted in a very broad definition: the whole process of moving toward a goal. This extensive meaning, which includes both mental and outside factors, cannot be accounted for in a single theory. Therefore, in the process of becoming a concept and then a measurable construct, the range of meaning has shrunk. It, in technical terms, is the inevitable result of embracing the ontology of analytical philosophy, which ends up in moving toward fixity and identity, by most psychologists. Being aware of these facts can play a major role in preventing motivational scholars from making unjustified conclusion based on their findings.

  Keywords: Psychology, Motivation, Motive, Ontology, Iranian English learnerss
 • Ramtin Shahbazi Gharloghi, Mohammad Aref*, Seyed Mostafa Mokhtabad Amrei Pages 499-529

  The Later Ludwig Wittgenstein believes that language games cause the formation of meaning. He considers language to have a logic that is perfected in its original grammar. But situational contradictions create conditions in which another conception of the same situation can be reached. An image that crystallizes in a new language game and can be called imagination. Thus, this notion can be transformed from a mental thing to a Lingual one. One of the contexts in which these language games can be followed by example is the field of dramatic texts. Hence, because Wittgenstein describes the nature of research in description and opposes analysis and explanation, he claims that the philosophy of language has done its job by describing language games, with the aim of how imagination is formed in language. Asghar Farhadi's About Eli has been selected for research. How does Farhadi organize his language game to achieve this goal? He seems to have used the absence element for this language game. This research, which is based on a qualitative method and on the collection of library information from the perspective of applied purpose, has reached the conclusion that absence causes the formation of contradictory and shaky language situations and helps different language procedures in dealing with Form each other.

  Keywords: Imagination, Wittgenstein, Language games, Absence, Asghar Farhadi
 • Shadab Shariatpanah, Bahman Zandi*, Shirin Pourebrahim, Razieh Beyraghdar Pages 531-568

  Linguistic landscape is considered as one of the new branches in sociolinguistics which deals with linguistic signs in written forms used in public places. Based on this definition, all road signs, advertisement billboards, street names, place names, shops advertisement signs, graffiti and etc. constitute the linguistic landscape of a particular area. This study tries to investigate and decode graffiti in the framework of linguistic landscape. Since the multilingualism phenomenon is so important in the framework of linguistic landscape, the researchers in this study aim at the investigation of multilingualism representation in the graffiti in Kermanshah. Graffiti is the expression of the interests, feelings and thoughts of people. The present study is a descriptive one done by a documentary method. The number of 2008 graffiti in Kermanshah was analyzed. Among 2008 graffiti, 95.1 percent belong to Farsi language, 3.08 percent are in Arabic, 1.5 percent are in English, and there is no graffiti in Kurdish .The results indicate that the graffiti in Kermanshah is mostly derived from informal culture engraved on walls by ordinary people. Among Persian, English and Arabic, three writing systems, Persian was mostly used to indicate values in a formal context and was also used to indicate advertisements in informal context.. The top rate in English graffiti was about names while Arabic graffiti was ideological-religious.

  Keywords: Linguistic landscape, Graffiti, Multilingualism, Kermanshah, Formal culture, Informal culture
 • Reza Rezaei* Pages 569-600

  The current research aims to investigate the phenomenological aspects of meaning in fictional discourse of “The pear tree” by Goli Taraghi- one of the writers of contemporary Persian literature. Research methodology is descriptive –analytical. In fact, the author seeks to explain the underlying interaction of semiotic components in this short story by relying on and investigating the phenomenal presence of enunciator in order to show how aesthetic function emerge in discourse and affect the process of meaning production and perception. To this end, the main objective of the present research is to explain the major attributes of phenomenological approach in literary discourse analysis and it’s semio-discursive components. The results showed that the phenomenological aspects of meaning are as a result of state, tension and adjustment as semiotic correlates of discourse which leads to the formation of aesthetic discourse. The interaction of these elements marginalizes narrative action through modal constituents’ turbulence and then stabilizes them by the emergence of thymic state of love which once again rehabilitates narrative action. Undoubtedly, these interactions are in constant relationship with semiotic modes of presence.

  Keywords: The Pear Tree, Goli Taraghi, phenomenal presence, semiotic modes of presence
 • Farid Dehghaan Tarzjaani, Farzan Sojoodi, AmirAli Nojoumian*, Morteza Babak Moein Pages 601-628

  Authorization is a process in narration that according which the narrator constructs her/ his own legitimation and narration using the discursive articulations. The authors’ aim in this paper is to investigate the linguistic processes of development, maintenance and fixation of authorization which the female and male narrators use in the narrations. Hence, they provided a deconstructive reading of the authorization by Van Leeuwen (2007) based on Laclau and Mouffe (2001) and Derrida (1983). Then, in order to identify the linguistic tools of development, maintenance and fixation processes of the personal authority, they went through the “Se-Ketab” by Pirzad and “Solok” by Dolatabadi and purposefully examined those parts. Finally, it was found that Pirzad and Dolatabadi try to legitimize their own dimensions by using their selves and others’ positions, creating discursive nodes, and crystallizing around them. At the same time, they try to delegitimize by rejecting the meanings of the signs from others’ narratives. Also, on a larger scale, it was revealed that the two narrators’ self-representation was different; Pirzad constituted the discursive “We” and Dolatabadi an omniscient narrator. Neither of these two narrators could escape the paradox.

  Keywords: personal authority, deconstruction, narrator, narration, “Se-Ketab” by Zoya Pirzad, “Solok” by Mahmoud Dolatabadi
 • Sayyed Mortaza Sabbagh Jafari*, Samira Heidarirad Pages 629-658

  Semiotics-semantics analyzes the meaning of signs in a discursive process. Unlike classical semiotics, which studies signs at the semantic level, modern semiotics-semantics seeks to explain meaning-production processes in fluid semantic systems, and rather than following dull and inflexible structures, turns toward linguistic ontology. In its formation, the discourse of Al-Zahra Sermon passes through different signs/meanings, leading to the formation of diverse discourse systems with proactive, tensive, stative, and active, and passive systems. The present descriptive-analytic study is based on modern semiotics-semantics and aims to examine and analyze the phenomenological and transcendental presence of signs in Al-Zahra Sermon. Since this sermon includes a variety of meanings, the transcendence of the meaning of "perish", "death" and "resurrection" requires the change in negative conditions to positive conditions to prevent the deposition of meaning. The results indicate that signs/meanings in discourse systems of Al-Zahra Sermon contain many semantic impulses and discourse breaks that lead to the development of tensive and stative processes, hence the process of reconstruction of meaning in this sermon is mainly based on these two discourse systems. Given their function, active and passive systems lead to the emergence of phenomenological discourse; the active function of discourse confronts the discourse partner with a "transcendental presence of the activator", but the passive function of discourse indicates "the disharmonious presence of the passivator". In a proactive discourse system, using the persuasion method, the discourse encounters the resistance and practice of the actant, and the creation of new semantic conditions.

  Keywords: semiotics-semantics, discourse, tension, action, passivity, Al-Zahra Sermon
 • Amirreza Vakilifard*, Parisa Heydari Khosro Pages 659-690

  In L2 learning, each language student learns from a specific perspective, and the individual variables such as personality characteristics could impact on students’ learning. This investigation examines the relationship between the Chinese personality types, learning styles, and strategies learning Persian as a second language. The study randomly recruited 44 students. The participants were distributed three data collection instruments including Myers–Briggs Type Indicator, Kolb’s (1984) learning style inventory, Oxford’s (1990) learning strategies questionnaire.  Results showed that there was a statistically significant difference between the learners’ personality types and their learning styles. Students with sensing and perceiving personalities - in comparison to judging and intuition personality types – were characterized with converging learning style. Learners associated with feeling and perceiving personality types preferred diverging and assimilating learning styles comparing to those with thinking and judging personality types. Whereas learners with extraverted, sensing, feeling, and perceiving personality types dominantly tended to be assimilators, the introverted students were identified with intuitive, thinking, and judging learning styles. The results also showed that the Chinese Persian language learners commonly used cognitive and metacognitive learning strategies. It was also found that they were considerably assimilators concerning learning style. It seems that perception of language learners’ personality types, styles, and learning strategies could largely have an influence on the improvement of instruction quality and the use of sound teaching methodologies.

  Keywords: Personality type, Learning strategies, Learning styles, Chinese Persian learners, Second language
 • Leila Tabeshfar, Shahla Sharifi*, Farideh Haghbin Pages 691-725

  The purpose of this paper is an introduction of a new approach into morphology as “construction and interpretation”. To achieve this goal, some parts of Role and Reference Theory has been extended to inflectional morphology; it has integrated with a new approach and constructed new perspective as “construction and interpretation”. This new approach has been provided to analyze how conceptualization in language is and how the function of correlate between polysemy and synonymy is and what causes this correlation. It has been performed in three steps: in the first step, different morphological approaches about polysemy have been reviewed, in the second step, the proposed approach has been presented and in the third step, problematic samples of previous approaches within the proposed approach have been analyzed. The results suggest that usage is different with meaning and it is the basis of language and axis of conceptualization. Usage simultaneously and continuously is in interaction with both meaning and form. This simultaneous and permanent interaction causes correlative and competitive formation of polysemy and synonymy. Pragmatic competence is in the mind of the speaker, so the speaker refers by creating interaction among usage, meaning and form inside cultural cognition and context, and the listener interprets and infers the reference unit or “construction”, in this way, conceptualization of form takes place.

  Keywords: usage, meaning, form, construction, conceptualization, Role, Reference
 • Roshanak Rezaei, Faramarz Aziz Malayeri *, Abbas Bayat, Hossein Ahmadi Pages 727-762

  The validity supporting factors of the EPT reading comprehension test, a standard language proficiency test held monthly in Iran, were investigated in this research paper. To this end, each of the test questions was assigned to one of the known effective linguistic and non-linguistic components used by different readers in comprehending a reading text. Our ability to read in a second language, at first, depends on our familiarity with linguistic knowledge, which is the words and grammar of the target language, and under the influence of our non-linguistic knowledge; that if the assessment of reading comprehension ability is unfairly mixed with our "non-linguistic knowledge", the result will not reflect the content validity of the test. Since high-stake tests like EPT are designed for examinees with different experiences and other intrapersonal cognitive abilities, balancing the content of the test will lead us to more favorable results. 85 questions from 22 expository texts were randomly selected, and 150 female students graduated from the theoretical fields of humanities, experimental, and mathematics from Malayer city participated in the test. The data were analyzed using Pearson's correlation statistical analysis, Heterotrait-monotrait ratio, Exploratory Factor Analysis, and the Partial Least Square model. The results showed that non-linguistic knowledge has a significant and more than expected effect on the performance of the testees. Teachers, lecturers, and institutes implementing and designing second language reading comprehension standardized tests will use the results of this research.

  Keywords: EPT reading comprehension test, CEFR intermediate band, linguistic components, non-linguistic components
 • Reza Bagheri Nevisi *, Rasoul Mohammad Hosseinpur, Bahram Rostami Pages 763-791

  The importance of noticing, attending to linguistic features, and focusing on linguistic input like focus-on-form and focus-on-forms have always been a contentious issue in language teaching. Consistent with this line of research, the present study aimed to investigate the impact of typographical input enhancement, gloss, and advance organizes on EFL learners' reading comprehension ability. Eighty EFL learners were chosen from Safir Language Institute in Ahvaz and were assigned to four equal groups of typographical input enhancement, gloss, advance organizer and simple-text. A Preliminary English Test (PET) of reading was utilized as pretest. Control group and the three experimental groups were instructed for eight weeks through the aforementioned techniques. Finally, an equal version of PET was used as posttest. ANCOVA was run to analyze the data. Results indicated that the advance organizer group significantly outperformed the other groups regarding their reading comprehension performances. The study has important implications for reading comprehension task analysis, task design, and task instruction and the way such information could be utilized to activate schemata and retrieve information from long-term memory.

  Keywords: Typographical input enhancement, gloss, advance organizer, reading comprehension ability
 • Majid Nemati *, Sayyed mohammad Alavi, Asieh Seifi Pages 793-821

  Working memory as a cognitive system is considered as one of the sources of individual differences in second language learning by many researchers. In order to examine the relationship between the capacity of two components of working memory (as one of the sources of individual differences in learning) and learning English vocabulary and grammar (as basic components in learning a second language), and also to explore the effect of instructional method as an effective variable along with working memory capacity, a convenience sampling method research was conducted. Subjects of this study were 74 female language learners selected from children between 9-12years old. These learners were at the beginner level in terms of English language proficiency. In order to determine the phonological loop capacity, non-word repetition test and digit recall test were used and, counting recall test and backward digit recall test were employed to determine central executive capacity. Based on the scores of these tests, language learners were divided into two homogeneous groups. The first group received inductive instruction and the second group underwent deductive instruction. Linear regression and two sample independent t-test were used for data analysis. The results indicated that both the phonological loop capacity and the central executive capacity had a significant effect on English vocabulary and grammar learning. Moreover, deductive teaching method significantly leads to better results in terms of grammar learning compared to the inductive teaching method.

  Keywords: Working memory, phonological loop, central executive, inductive instruction, deductive instruction, vocabulary, grammar