فهرست مطالب

Caspian Journal of Dental Research - Volume:11 Issue: 2, Sep 2022
 • Volume:11 Issue: 2, Sep 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/06/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مصطفی ابراهیمی، رضا قربانی پور، تانیا قاسمی، علی بیژنی، میثم میرزایی* صفحات 69-76
  مقدمه

  براکتهای فلزی، شایع ترین براکتهای مورد استفاده در ارتودنسی بالینی هستند، اما دیده شدن رنگ فلز ممکن است برای برخی بیماران ناخوشایند باشد براکت های سرامیکی، زیبایی مورد نیاز را فراهم می کنندولیکن مقاومت اصطکاکی بالاتری دارند. با توجه به اینکه لیزر CO2  در مطالعات  In vitro باعث کاهش اصطکاک بین وایر و اسلات براکت در مکانیک اسلایدینگ شد،در مطالعه حاضر تاثیر کلینیکی لیزر  CO2 بر سرعت حرکت دندان با مکانیک اسلایدینگ ارزیابی گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی به صورت دوسوکور بر روی 7 بیمار و مجموعا 13 نیم فک در هر گروه انجام شد که این بیماران کاندیدای کشیدن دو طرفه دندان های پرمولر اول به دلیل کمبود فضا یا پروتروژن دنتوآلویولار بودند. پس از الاینمنت و لولینگ، براکت های سرامیکی به صورت پسیو باند شدند. براکت های سرامیکی گروه آزمایش تحت تابش لیزر CO2 و براکت های گروه کنترل بدون تغییر باند شدند. براکت ها قبل و بعد از تابش توسط میکروسکوپ نیروی اتمی ((AFM مورد بررسی قرار گرفتند. داده های آماری با استفاده از آزمون Paired T-test برای مقایسه میزان بسته شدن فضا بین دو گروه در فواصل یک ماهه و ANOVA به منظور بررسی کاهش فواصل سه ماهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.سطح معنی داری 0/05بود.

  یافته ها

  میزان بسته شدن فضا بین دو گروه در فاصله های یک ماهه با یکدیگر مقایسه شد که در هیچکدام از ماه ها از لحاظ آماری معنادار نبود. همچنین بر اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته کاهش فاصله در مجموع سه ماه بین دندان های کانین و پرمولر دوم در مقایسه بین 2 گروه مطالعه و کنترل نیز از لحاظ آماری معنا دار نبود (p =0.0918).

  نتیجه گیری

  طبق یافته های این مطالعه، تابش لیزر CO2 بر سطح براکت تاثیری بر سرعت حرکت دندان کانین بر روی وایر ندارد.

  کلیدواژگان: اصطکاک، دندان، حرکت
 • مرتضی رستمی، فرانه مختارپور، همایون علاقمند* صفحات 77-84
  مقدمه

  اچینگ سطح داخلی رستوریشن های سرامیکی با اسید هیدروفلویوریک و سایلن روش پذیرفته شده برای افزایش استحکام باند می باشد. این مطالعه با هدف تعیین اثر دو غلظت و سه زمان مختلف اچ با اسید هیدروفلویوریک (HF) بر استحکام باند ریزکششی(µTBS)  سرامیک های لیتیوم سیلیکات تقویت شده با زیرکونیا (ZLS) در سال 1400 انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی سرامیک های سلترادیو به تعداد 8 عدد به شماره 14 با ابعاد mm 18×14×12انتخاب شد. هر بلوک توسط دستگاه برش در عرض به 3 قطعه مساوی تقسیم شد و 24 نمونه آماده شد. سپس 6 گروه سرامیکی توسط HF با غلظت های 5% و 10% با زمان های 30، 60 و 120 ثانیه اچ شد. سطح نمونه های اچ شده به سایلن (Clearfill porcelain activator) و باندینگ (Clearfill SE bond) آغشته شد. سپس سمان رزینی (Panavia F.2) برروی سطوح زده شد و با نور کیور گردید. استحکام ریزکششی بین پرسلن و سمان رزینی با دستگاهMachine  Universal Testing اندازه گیری شد.نوع شکست نیز با بزرگنمایی 40 با استریومیکروسکوپ بررسی شد. داده ها توسط one-way ANOVA و Two-way ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0.05>P).

  یافته ها

  میانگین µTBS سرامیک های سلترادیو در غلظت های 5% و 10% HF در زمان های اچینگ 30، 60 و 120 ثانیه مشابه بود و تفاوت معناداری نداشت (0.05<<p). </p).P<p).) براساس آزمون two-way ANOVA اثر غلظت HF، زمان اچینگ و تقابل غلظت با زمان اچینگ بر µTBS سرامیک های سلترادیو CAD/CAM تاثیر گذار نبود (0.05<p<p).)<p). اغلب شکست ها در دو غلظت 5%و 10%<p). HF ،شکست ادهزیو بود. شکست mixed در دو غلظت 5%و10%HF مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه میانگین µTBS بین غلظت ها و زمان های متفاوت تغییرات معنی دار نشان نداد،استفاده از اسید با غلظت کمتر و زمان کمتر به منظور عدم تاثیر بر استحکام سرامیک توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: سرامیک ها، دندانپزشکی، اسید هیدروفلئوریک، سمان رزینی
 • آرزو یدالله زاده، تقی امیریانی، الهام فخاری* صفحات 85-90
  مقدمه

  حفره دهان به عنوان مخزن بالقوه هلیکوباکتر پیلوری مطرح شده که می تواند یکی از علل اصلی عفونت مجدد پس از درمان سیستمیک استاندارد باشد.هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ضدعفونی کل دهان برعود عفونت هلیکو باکتر پیلوری می باشد.

  مواد وروش ها

  در این کارآزمایی بالینی 40 بیمار شرکت داشتند. همه آنها مبتلا به پریودنتیت مزمن و عفونت هلیکوباکتر پیلوری بودند.از این میان 20 نفر تنها درمان ضد هلیکوباکتر پیلوری چهارگانه را دریافت کردند (گروه A) و20 نفر علاوه بر آن تحت درمان با پروتکل ضدعفونی کل دهان قرار گرفتند (گروهB) حضور هلیکوباکتر پیلوری توسط تست اوره 14Cیک وشش ماه مورد بررسی قرار گرفت. داده ها توسط آزمون کای اسکور با نرم افزار SPSS16 مورد آنالیز قرار گرفتند.مقادیر P کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از میان 40 بیمار دیس پپتیک 15(75%) نفر از20 نفردر گروه A و 18(90%) نفر از 20 نفر در گروه B تست اوره تنفسی منفی پس از 4 هفته داشتند. از میان بیمارانی که پس از یک ماه درمان ریشه کنی موفق داشتند 8 (53/3%) نفر از 15 نفر در گروهA  و6(33/3%) نفر از 18نفر در گروه B تست اوره تنفسی مثبت پس از 6 ماه داشتند. تفاوت قابل توجهی از نظر آماری بین دو گروه در دوره های فالواپ وجود نداشت(0.05<P).

  نتیجه گیری

   انجام پروتکل ضدعفونی کل دهان بعلاوه ی درمان چهارگانه می تواند موجب کاهش عود عفونت می شود اگرچه انجام مطالعات وسیع تر برای تایید نتایج توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ضدعفونی، هلیکو باکتر پیلوری، عود عفونت
 • ندا نادری گیسور، حافظ آریامنش، مصطفی شیخی*، سجاد پزشکی، محمدمهدی محمدی صفحات 91-97
  مقدمه

  نسخه برداری دقیق کست ها، برای به دست آوردن یک پروتز مناسب و دارای تطابق ضروری است. آلژینات ماده ای ارزان بوده در اکثر مطب ها در دسترس است. هدف این مطالعه بررسی دقت کست های نسخه برداری شده حاصل از قالبگیری با روش مولد آلژیناتی بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه آزمایشگاهی ابتدا با استفاده از تری فلزی و سیلیکون تراکمی از یک دنتیک مگزیلا 60 قالب اصلی تهیه گردید. قالب ها با گچ استون ریخته شده، ابعاد آن ها با کولیس دیجیتال با دقت  0.01mm   اندازه گیری شد. سپس کست ها در کف فلاسک ثابت شده، فلاسک با آلژیناتی که میزان آب سرد ترکیب آن 2 برابر دستور کارخانه بود پر شد. قالب های حاصله  بلافاصله ریخته و اندازه گیری ها تکرار شد.سپس نتایج در نرم افزار SPSS نسخه 26 و با آزمونMANOVA  و شاخص ICC بررسی شدند (p<0.05).

  یافته ها

  بررسی های آماری نشان داد تغییرات ابعادی کست های نسخه برداری شده نسبت به کست های اصلی نظیر آن معنادار نبود (P=0.90). همچنین قالب های نسخه برداری شده کوچکتر شده بودند. تغییرات ابعادی در بعد عرضی بیشتر از بعد قدامی خلفی بود.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد قالب های نسخه دوم آلژیناتی که با روش مولد آلژیناتی گرفته شده باشند، اگر بلافاصله ریخته شوند از دقت ابعادی قابل قبولی برخوردارند. با توجه به ارزان بودن آلژینات، می توان از این روش با صرف زمان کم در مطب استفاده کرد و هزینه های لابراتواری و مواد قالبگیری گرانقیمت را کاهش داد.

  کلیدواژگان: کلسیم سولفات، امکانات دندانی، مدل های دندانی
 • زهرا شکری، مریم سیدمجیدی، مهدی پورامیر، علی بیژنی، راحله احمدیان، مینا مطلب نژاد* صفحات 98-105
  مقدمه

  لیکن پلان دهانی (OLP) یک اختلال التهابی مزمن پوستی_مخاطی با اتیولوژی نامشخص است. شواهد زیادی بیان کننده ی پیش زمینه ی ایمونولوژیکی این بیماریست اما هنوز نقش سایتوکاینها در پاتوژنز OLP کاملا شناخته شده نیست..هدف از این مطالعه بررسی میزان IL-6 ، به عنوان یک سایتوکاین پیش التهابی در بزاق بیماران OLP در مقایسه با افراد سالم است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه ی مورد-شاهدی بر روی 30بیمار(12مرد و 18زن) مبتلا به لیکن پلان دهانی و 30 فرد سالم از بین مراجعه کنندگان به بخش بیماری های دهان ، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بابل انجام شد. بزاق تحریک نشده ی افراد جمع آوری شده و سپس سطح بزاقی IL-6 با روش ELISA اندازه گیری شد و با گروه کنترل مقایسه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و آزمون های کای دو، تی تست مستقل و منحنی ROC و محاسبه ی حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و 0.05>P معنی دار تلقی شد.

  یافته ها

  میانگین IL-6  بزاقی در افراد بیمار ng/L 9/90 ± 24/68 و در افراد سالم ng/L 9/27± 13/76 بود که این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار بود(0.001>(P. بر حسب نوع بالینی بیماری میانگین  IL-6 در نوع رتیکولار ng/L 9/26± 24/35 و در نوع اروزیو   ng/L 10/64±24/91 بدست آمد که این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار نبود(0.87=(P.

  نتیجه گیری

  بالاتر بودن سطح IL-6  در بزاق بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در مقایسه با افراد سالم از نقش IL-6 در پاتوژنز این بیماری حمایت می کند.

  کلیدواژگان: لیکن پلان، سایتوکاین، اینترلوکین-6
 • گل آرا آذرپیرا، غزاله احمدی زنوز، فرانه مختارپور، فریبا ازوجی* صفحات 106-114
  مقدمه

  از عوامل موثر بر موفقیت ترمیم های باندشونده استفاده از ادهزیو مناسب و توجه به مدت زمان نگهداری آنهاست. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سه بازه زمانی مرتبط با تاریخ انقضا دو ادهزیو یونیورسال بر استحکام باند کامپوزیت به عاچ دندان می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی تعداد 30 دندان مولر سوم انسانی انتخاب شدند. ریشه دندان ها قطع و قسمت تاجی به نحوی در رزین آکریلی مانت شد که مینای سطح باکال کاملا مشخص باشد. با دیسک های ساینده ، مینای سطح باکال دندان ها ساییده شد تا سطح عاجی مسطحی به ابعاد 25 میلی متر مربع ایجاد شود.نمونه ها به صورت تصادفی و بر اساس نوع ادهزیو به 2 گروه All Bond (Bisco, FchaumburgIL, USA) G-Permio  و هر گروه بر اساس تاریخ انقضا ، به 3 زیرگروه تقسیم شدند. بعد از انجام پروسه باندینگ و ساخت نمونه های کامپوزیتی استحکام باند ریزکششی با سرعت 1 میلی متر بر دقیقه سنجیده شدند. آنالیز داده ها با Kruskal-wallis و Post Hoc Tukey’s test انجام شد. P value <0.05 از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  اختلاف معنادار بین نمونه های با تاریخ انقضای متفاوت در هر دو گروه All-Bond Universal  (p=0.0001) و G-permio (p=0.0001) از نظر استحکام باند ریزکششی یافت شد. در هر دو گروه ادهزیو اختلاف معناداری بین زمان دو ماه بعد از انقضا با زمان انقضا و دو ماه قبل از انقضا یافت شد اما بین زمان انقضا و دو ماه قبل از انقضا اختلاف معنادار نبود.

  نتیجه گیری

   پایان یافتن تاریخ انقضا اثر کاهشی بر استحکام باند ادهزیوهای مورد بررسی در این مطالعه داشت. هر چند میزان این اثر وابسته به نوع ادهزیو متفاوت است.

  کلیدواژگان: باندینگ دندانی، استحکام باند، رزین کامپوزیت
 • نرگس میرزانیا، الهام زاجکانی، ارمغان نقیلی* صفحات 115-123
  مقدمه

   امروزه دسته جدیدی از باندینگ ها به نام یونیورسال ادهزیوها وارد بازار شده‌اند که مدعی‌اند قادرند به تنهایی و بدون استفاده از پرایمرهای دیگر، باند مستحکمی بین کامپوریت رزین‌ها به دندان، سطوح فلزی و انواع سرامیک‌ها ایجاد کنند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی عملکرد ادهزیو این دسته جدید از باندینگ ها در repair ترمیم‌های آمالگام با کامپوزیت رزین‌ها در مقایسه با روش کانونشنال می‌باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی 80 بلوک آمالگامی تهیه گردید و پس از خشن سازی سطح توسط سندبلاست داخل دهانی و انجام فرایند aging،نمونه‌ها برحسب آماده سازی سطح هر یک توسط باندینگ های مختلف به 4 گروه 20 تایی به ترتیب زیر تقسیم شدند. گروه (AS) single bond and Alloy primer،گروه (AG) bond G-Premio Alloy primer and ،گروه (S) Single bond˓ گروه (G) Gpremio bond.سپس بلوک‌های کامپوزیتی روی سطح نمونه‌ها کیور شدند. در انتها نمونه‌ها توسط دستگاه میکروتنسیل تستر مورد آزمون استحکام باند میکروبرشی قرار گرفتند و مقطع نمونه‌ها از نظر الگوی شکست زیر استریومیکروکوپ بررسی شد. جهت تحلیل آماری داده ها از آزمون من ویتنی، کروسکال-والیس و کای-اسکویر استفاده شد.  0.05>P سطح معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته‌ها:

   بیشترین استحکام باند مربوط به گروه AG و کمترین مقدار مربوط به گروه S بود. اختلاف میانگین استحکام باند میکروبرشی در چهار گروه به استثنای گروه AS و G معنی دار بود

  نتیجه گیری

   باند یونیورسال G-Premio Bond قادر به ایجاد استحکام باند مطلوبی در حدفاصل کامپوزیت و آمالگام می‌باشد با این وجود ترکیب Alloy Primer به همراهی تمامی باندینگ ها جهت بهبود باند پیشنهاد می‌شود.

  کلیدواژگان: آمالگام دندا نی، رزین های کامپوزیتی، استحکام برشی
 • مهراد رفیعی، زهرا تفاخری* صفحات 124-129
  مقدمه

   دانش کافی در مورد آناتومی دندان برای موفقیت درمان ریشه ضروری است. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین فراوانی رادیکس مولاریس در مولرهای اول و دوم مندیبل بوسیله تصاویر Cone Beam Computed Tomography (CBCT) در رفسنجان، ایران در سال 1399انجام شد.

  مواد و روش‌ها: 

  مطالعه حاضر بر روی تصاویر CBCT گرفته شده در سال 1399 در یک کلینیک خصوصی رادیولوژی دهان، فک و صورت در رفسنجان، ایران انجام شد. در مجموع 407 دندان مورد بررسی قرار گرفت. یک رادیولوژیست مجرب تصاویر را در محور‌های اگزیال و در صورت لزوم ساژیتال بازسازی و بررسی کرد. در نهایت اطلاعات وارد نرم افزار SPSS نسخه 22 شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مجذور کای استفاده شد. سطح معنی داری در   P<0.05  تعریف شد.

  یافته‌ها:

   365 دندان (89/8 درصد) شامل 156 دندان مولر اول و 209 دندان مولر دوم وارد مطالعه شدند. درمجموع 212 (58/1 درصد) دندان متعلق به زنان و 153 دندان (41/9 درصد) متعلق به مردها بود. 16 دندان (4/4 درصد) دارای سه ریشه بودند که همگی مولر اول بودند. همچنین ریشه‌های اضافی در سمت دیستولنگوال بود و در هر 16 مورد رادیکس انتومولاریس بود. شیوع رادیکس مولاریس در مولر اول به طور معنی داری بیشتر بود (P=0.001)، اما برحسب سمت یا جنس تفاوت معناداری نداشت.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان می‌دهد که دندان‌ مولر اول فک پایین با سه ریشه می‌تواند در جمعیت‌ ایرانی وجود داشته باشد و پدیده نادری نیست.

  کلیدواژگان: وقوع، شیوع، ریشه دندان، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
 • پگاه مسنن مظفری، نوشین محتشم، مهرزاد خورشید*، مصطفی علیزاده آبکو، شهره طاهری مقدم صفحات 130-135

  آملوبلاستومای محیطی (PA) یک زیرگروه نادر از آملوبلاستوما است که در بافت نرم رخ می دهد. شایع ترین محل درگیری فک پایین است بیشتر در مردان شایع است. بیشترین احتمال بروز دهه ششم زندگی است. در اینجا ما یک دختر 19 ساله را با یک ضایعه به اندازه 10 میلی متر در لثه لینگوال فک پایین گزارش می دهیم. سطح پاپیلاری بود و هیچ گونه درد و خونریزی در آن مشاهده نشد. ارزیابی هیستوپاتولوژیک تکثیر نیوپلاستی سلولهای اپیتلیال ادونتوژنیک را در بافت همبند نشان داد. برخلاف بسیاری از موارد دیگر PA ، به نظر می رسید که این لانه ها از لایه بازال سرچشمه گرفته اند. هیچ درگیری استخوانی و تهاجمی شدیدی در CBCT یا Panoramic مشاهده نشد. بیماری به مدت 10 سال باید پیگیری شود. پیش آگهی بیماران مبتلا به PA به طور کلی خوب است ، مواردی از عود ضایعه گزارش شده است. به دلیل نادر بودن PA ، مطالعه بیشتر در مورد منشا و نتیجه درمان ضروری است.

  کلیدواژگان: تومورهای ادونتوژنیک، آملوبلاستوما، دهان
|
 • Mostafa Ebrahimi, Reza Ghorbanipour, Tania Ghasemi, Ali Bijani, Maysam Mirzaie* Pages 69-76
  Introduction

  Metal brackets are the most commonly used brackets in clinical orthodontics, but the sight of color of the metal bracket can be unpleasant for some patients. Ceramic brackets offer the desired beauty but they have higher frictional resistance.  Considering that in vitro studies suggest that CO2 laser reduces the friction between the wire and slot of the bracket in the sliding mechanics, the aim of this study was to evaluate the clinical effect of CO2 laser on the speed of tooth movement using the sliding mechanics.

  Materials & Methods

  This randomized double-blind clinical trial was performed on 7 patients and a total of 13 half jaws in each group. These patients were candidates for bilateral extraction of the first premolars due to lack of space or dentoalveolar protrusion. After alignment and leveling, the ceramic brackets were passively bonded. The ceramic brackets of the experimental group irradiated with the CO2 laser and the brackets of the control group were bonded unchanged. The brackets were examined with an atomic force microscope (AFM) before and after irradiation. Statistical data were analyzed paired t-test to compare the rate of gap closure between the two groups at one-month intervals. ANOVA was used to examine the reduction in spacing at three-month intervals. A value of p<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The rate of gap closure between the two groups was compared at one-month intervals, which was not statistically significant in either month. Furthermore, in the comparison between the study and control groups, the decrease in the distance between the canine and second premolars was not statistically significant after a total of three months (p=0.0918).

  Conclusion

  According to the results of this study, CO2 laser irradiation of the bracket surface has no effect on the speed of movement of the canine when sliding on the wire.

  Keywords: Friction, Tooth, Movement
 • Morteza Rostami, Faraneh Mokhtarpour, Homayoon Alaghehmand* Pages 77-84
  Introduction

  Etching the internal surface of ceramic restorations with hydrofluoric (HF) acid and silane is a well-accepted technique to enhance the bond strength. The aim of this study was to assess the effect of concentration of hydrofluoric acid and etching time on microtensile bond strength (µTBS) of zirconia-reinforced lithium silicate (ZLS) ceramics in 2021.

  Materials & Methods

  This in vitro study was conducted on 8 Celtra-Duo ceramic blocks size 14 measuring 12×14×18 mm. Each ceramic block was divided into three equal pieces by a cutting machine to obtain a total of 24 specimens. The specimens were randomly divided into 6 groups for etching with 5% and 10% HF acid for 30, 60, and120 seconds. Silane (Clearfil porcelain activator) and bonding agent (Clearfil SE Bond) were applied to the etched specimens. Panavia F2 resin cement was applied on the surfaces and light-cured. The mTBS of resin cement to porcelain was measured by a universal testing machine. The mode of failure was determined under a stereomicroscope at x40 magnification. Data were analyzed by one- and two-way ANOVA (P<0.05).

  Results

  The mean mTBS of Celtra-Duo ceramics subjected to etching for 30, 60, and 120 seconds was not significantly different in the use of 5% and 10% HF acid concentrations (P>0.05). Two-way ANOVA showed that the effects of HF acid concentration and etching time, and their interaction effect were not significant on µTBS of CAD/CAM Celtra-Duo ceramics (P>0.05). The mode of failure was dominantly adhesive in both concentrations of 5% and 10% HF acid. No mixed failure occurred in both concentrations. 

  Conclusion

  Considering the non-significant difference in µTBS of ceramics subjected to different concentrations of HF acid for different times, the application of HF acid with lower concentration for a shorter period is recommended to prevent possible adverse effects on ceramic strength.

  Keywords: Ceramics, Dentistry, Hydrofluoric Acid, Resin Cements
 • Arezoo Yadollahzade, Taghi Amiriani, Elham Fakhari* Pages 85-90
  Introduction

   The oral cavity has been suggested as a potential reservoir for Helicobacter pylori (H. pylori), which could be a major cause of reinfection after standard systemic therapy. The aim of this study was to evaluate the effect of full-mouth disinfection (FMD) on the recurrence of H. pylori infection.

  Materials & Methods

  This randomized clinical trial was conducted on 40 patients with chronic periodontitis and H. pylori infection. Of these, 20 patients received quadruple anti-H. pylori therapy only (group A) and the other 20 patients received quadruple therapy plus FMD (group B). The presence of H. pylori was detected by a 14C-urea breath test (UBT) after 1 and 6 months. Data were analyzed with SPSS 16 using the chi-square test. A value of p<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Of 40 dyspeptic patients, 15(75%) and 18(90%) of 20 in groups A and B, respectively, had a negative UBT after 4 weeks. Of the patients with successful eradication of H. pylori after 1 month, 8(53.3%) and 6(33.3%) of 15 in group A and 18 in group B, respectively had a positive UBT after 6 months. There were no statistically significant differences between the two groups in the follow-up periods (p>0.05).

  Conclusion

  Implementation of quadruple therapy plus FMD may reduce recurrence of the infection although further studies are recommended to confirm the results.

  Keywords: Disinfection, Helicobacter Pylori, Infection Recurrence
 • Neda Naderi Geisour, Hafez Ariamanesh, Mostafa Sheikhi*, Sajjad Pezeshki, Mohammad Mehdi Mohammadi Pages 91-97
  Introduction

  Accurate duplication of casts is necessary to fabricate a proper prosthetic appliance with good adaptation. Alginate is an inexpensive impression material and is available in most dental offices. The aim of the present study was to evaluate the accuracy of the casts duplicated using alginate impression mold.

  Materials & Methods

  In this in vitro study, at first, a metallic tray and condensational silicone impression material were used to prepare 60 master impressions of a maxillary dental model. The impressions were poured using stone gypsum, and their dimensions were measured via a digital Vernier caliper with accuracy of 0.01 mm. Then, the casts were fixed on the floor of a flask filled with alginate with two folds volume of cold water recommended by the manufacturer. The resulting impressions were immediately poured, and the measurements were repeated. The data were analyzed with SPSS 26 using MANOVA and ICC index (p<0.05).

  Results

  Statistical analyses showed that dimensional changes of the duplicated casts were not significant relative to the master casts (P=0.90). In addition, insignificantly, the duplicate casts were smaller than the master casts and the dimensional changes in the transverse dimension were more than those in the anteroposterior dimension.  

  Conclusion

  The results indicated that alginate duplicate impressions taken using the alginate molding technique had good dimensional accuracy when they were poured immediately. Since alginate is inexpensive, this technique can be used in the dental office by saving time to decrease laboratory costs and avoid using expensive impression materials.

  Keywords: Calcium Sulfate, Dental Facilities, Dental Models
 • Zahra Shokri, Maryam Seyedmajidi, Mahdi Pouramir, Ali Bijani, Raheleh Ahmadian, Mina Motallebnejad* Pages 98-105
  Introduction

  Oral lichen planus (OLP) is a chronic mucocutaneous inflammatory disorder with an unknown etiology. Although a considerable body of evidence suggests that immunologic factors are involved in the etiology of OLP, the involvement of cytokines in the pathogenesis of the disease is not fully understood yet. The aim of the present study was to assess interleukin-6 (IL-6) levels as a proinflammatory cytokine in the saliva of OLP patients compared to healthy controls.

  Materials & Methods

  This case-control study was conducted on 30 OLP patients (12 males and 18 females)  and 30 healthy control subjects, selected from individuals who were referred to the Department of Oral and Maxillofacial Diseases in Faculty of Dentistry, Babol University of Medical Sciences. Samples of unstimulated saliva were collected. Salivary IL-6 levels were measured using an ELISA kit and compared between OLP patients and healthy controls. The collected data were analyzed by Chi-square, independent t-test, and receiver operating characteristic (ROC) curve using SPSS 18 Sensitivity, specificity, positive predictive values (PPVs), and negative predictive values (NPVs) ​​were calculated. A value of p<0.05 was considered significant.

  Results

  Mean salivary IL-6 values in OLP patients and healthy controls were 24.68±9.90 ng/L and 13.76±9.27 ng/L, respectively. The difference was statistically significant (P<0.001). The mean IL-6 values in reticular and erosive forms of OLP clinically were 24.35±9.26 ng/L and 24.91±10.64 ng/L, respectively. This difference was not statistically significant (P=0.87).

  Conclusions

  Higher levels of IL-6 in saliva of OLP patients compared with healthy controls support the role of IL-6 in the pathogenesis of the disease.

  Keywords: Lichen Planus, Cytokines, Interleukin-6
 • Golara Azarpira, Ghazaleh Ahmadizenouz, Faraneh Mokhtarpour, Fariba Ezoji* Pages 106-114
  Introduction

  One of the factors affecting the success of bonded restoration is the use of appropriate adhesives and attention to their maintenance time. The aim of this study was to investigate the effect of three time periods related to the expiration date of two universal adhesives on the bond strength of resin composite to dentin.

  Materials & Methods

  In this in-vitro study, 30 intact third human molars were selected. The roots of the teeth were cut and the crown part was mounted in acrylic resin in such a way that the enamel of the buccal surface was clearly visible. Using abrasive disks, the enamel of the buccal surface of the teeth was abraded to create a flat dentin area with dimensions of 25 mm2. The samples were randomly divided into 2 groups based on adhesive type (All Bond (Bisco, Fchaumburg,IL, USA) G-Permio  and each group was divided into 3 subgroups based on expiration date. After the bonding process and fabrication of composite samples, microtensile bond strength (TBS) was measured at a speed of 1 mm/min. The data were analyzed using the Kruskal-Wallis test and post hoc Tukey's test. P<0.05 was considered as significant level.

  Results

  Significant differences were found among samples with different expiration dates in both All-Bond Universal (p=0.0001) and G-Premio (p=0.0001) groups in terms of micro TBS (μTBS). In both adhesive groups, a significant difference was found between 2 months after expiration with expiration time and 2 months before expiration, but there was no significant difference between expiration time and 2 months before expiration.

  Conclusion

   The end of the expiration date has a reducing effect on the μTBS of universal adhesives investigated in this study. However, the amount of this effect varies depending on the type of adhesive.

  Keywords: Dental Bonding, Tensile Strength, Composite Resins
 • Narges Mirzania, Elham Zajkani, Armaghan Naghili * Pages 115-123
  Introduction

   Recently, a new category of dental bonding agents called universal adhesives has been introduced to the market, which are claimed to be able to create a strong bond between composite resins and teeth, metal surfaces and all types of ceramics alone and without the use of other primers. The aim of this study was to evaluate the performance of universal adhesives in the repair of amalgam restorations with composite resins in comparison with the conventional method.

  Material & Methods

   In this experimental in vitro study, 80 amalgam blocks were prepared and after abrading the surface with an intraoral sandblaster and performing the aging process, the specimens were divided into 4 groups of 20 each, depending on how each surface was prepared by different bonding in the following order: Single Bond2 (S), Alloy Primer and Single Bond (AS), G-Premio Bond (G) and Alloy Primer and G-Premio Bond (AG). The composite blocks were then cured on the surface of the specimens. Finally, the specimens were tested for micro-shear bond strength (µSBS) using a micro-tensile tester and their cross-section was examined for fracture pattern under a stereomicroscope. Data were analyzed using Kruskal-Wallis, Man Whitney, and chi-square tests. A value of P<0.05 was considered significant.

  Results

   The highest and lowest bond strengths belonged to the AG and S groups, respectively. The mean difference of µSBS in the four groups was significant, except in the AS and G groups.

  Conclusion

   G-Premio universal bond is able to create sufficient bond strength between composite and amalgam. However, it is recommended to use a combination of Alloy Primer with all bonding systems to improve bond strength.

  Keywords: Dental Amalgam, Composite Resins, Shear Strength
 • Mehrad Rafiei, Zahra Tafakhori * Pages 124-129
  Introduction

   Adequate knowledge of dental anatomy is essential for successful endodontic treatment. The aim of this study was to determine the frequency of radix molaris in permanent mandibular first and second molars using cone-beam computed tomography (CBCT) in Rafsanjan-Iran in 2020.

  Materials & Methods

   The present study was conducted on CBCT images taken at a private oral and maxillofacial radiology clinic in Rafsanjan, Iran, in 2020. A total of 407 teeth were examined. An experienced radiologist reconstructed and examined the images in axial and, if necessary, sagittal section. Finally, the data were entered into SPSS 22 and analyzed using the chi-square test. A value of P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

   A total of 365(89.8) teeth, including 156 first molars and 209 second molars, were included in the study. Of these, 212 (58.1%) belonged to females and 153 (41.9%) to males. Sixteen (4.4%) teeth had three roots, all of which were first molars. Moreover, the extra roots were on the distolingual side and were radix entomolaris in all 16 cases. The prevalence of radix molaris was significantly higher in first molars (P=0.001) but did not differ by tooth side or sex.

  Conclusion

   The three-rooted mandibular first molars may occur in the Iranian population and are not a rare phenomenon.

  Keywords: Incidence, Prevalence, Tooth Root, Cone-Beam Computed Tomography
 • Pegah Mosannen Mozafari, Nooshin Mohtasham, Mehrzad Khorshid*, Mostafa Alizadeh Abkooh, Shohreh Taherimoghadam Pages 130-135

  Peripheral ameloblastoma (PA) is a rare subtype of ameloblastoma that occurs in soft tissue. It most commonly affects the mandible and is more common in males. It most commonly occurs in the sixth decade of life. This case report represented a 19-year-old girl with a 10-mm lesion on the lingual gingiva of the mandible. The surface was papillary and no pain or bleeding was noted. Histopathologic examination revealed neoplastic proliferation of odontogenic epithelial cells nested in a connective tissue context. Unlike many other PA cases, these nests appeared to originate from the basal cell layer of the epithelium. Cone-beam computed tomography and orthopantomogram did not reveal severe bone involvement and aggression. The patient is planned to be followed-up for 10 years. The prognosis of patients with PA is generally good, but cases of lesion recurrence have been reported. Due to the rarity of PA, further studies are needed on its development and treatment outcome.

  Keywords: Odontogenic Tumors, Ameloblastoma, Mouth