فهرست مطالب

نشریه پژوهش های سیاسی
سال ششم شماره 3 (پیاپی 18، پاییز 1395)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/07
 • تعداد عناوین: 4
|
 • هادی آجیلی*، ام البنین جلوداری صفحات 1-20
  نظریه های هژمونی یکی از مباحث مطرح دررابطه با توصیف چگونگی اداره روابط بین الملل است که از دهه 1960 به آنها توجه کرده اند و همچنان، یکی از نظریه های مسلط در تحلیل روابط بین الملل است. تا قبل از فروپاشی نظام دوقطبی هژمونی بیشتر در مقیاس جهانی مطرح بود؛ اما بعد از آن، رقابت بین قدرت های منطقه ای نیز گسترش یافت و به هژمونی در مقیاس مناطق نیز توجه شد. در این پژوهش، ابتدا مفهوم هژمونی در درون ساختارهای فکری متفاوت تبیین شده است و دیدگاه های هرکدام از تیوری های روابط بین الملل همچون مارکسیم، واقع گرایی و لیبرالیسم را درخصوص شاخص های هژمون بررسی کرده ایم و در ادامه، به این سیوال پاسخ داده شده است که براساس این نظریه ها شاخص ها و مولفه های شکل گیری هژمونی در مقیاس جهانی و منطقه ای کدام اند؟ در انتها نتیجه حاصل شده نشان می دهد مهم ترین عنصر مشترک در میان همه دیدگاه های بررسی شده، قدرت اقتصادی کشور مدنظر است.
  کلیدواژگان: هژمونی، شاخصه های شکل گیری هژمونی، ثبات هژمونیک، هژمونی منطقه ای
 • کرامت الله راسخ* صفحات 21-36

  هدف مقاله، بررسی امکان کاربرد مفهوم «سنت گرایی بازتابی» با مطالعه تجربی زندگی اجتماعی و سیاسی میرزا ملکم خان، سیاستمدار، متفکر و مصلح اجتماعی ایرانی در قرن نوزدهم است. منظور از سنت گرایی بازتابی، واکنش سنت در ایران در مقابل خود سنت ناشی از برخورد با مدرنیسم غربی است. روش پژوهش، کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی انجام شد. زندگی و آثار میرزا ملکم خان باتوجه به سه چشم انداز زندگی او بررسی می شود؛ حزب و تشکیلات از دیدگاه ملکم، ملکم خان و روشنفکری و سیاست زدگی. میرزا ملکم خان، پیشگام جنبش روشنفکری در ایران تبلیغ می شود؛ درحالی که او به معنای مدنظر در این مقاله، روشنفکر نبود. او نماینده گروهی از منشی ها و کارمندان دولت بود که در قرن نوزدهم شکل گرفت. این گروه از منشی ها تلاش کردند دستگاه حکومتی ایران را با الهام گرفتن از غرب اصلاح کنند. تعارض بنیادی بین مناسبات اجتماعی ایران با برنامه اصلاحی مطرح شد که به سیاست زدگی تفکر سیاسی این گروه منجر شد. یافته های پژوهش نشان داد تلاش های ملکم شکست خورد. طرح او از سازمان سیاسی تحت تاثیر مناسبات سیاسی استبدادی شکل گرفت. ملکم، نخستین کسی بود که به نقش روشنفکران و سازمان دهی در مشارکت سیاسی در ایران پی برد.

  کلیدواژگان: سنت گرایی بازتابی، حزب سازی، روشنفکران، سیاست زدگی، میرزا ملکم خان
 • ایرج رنجبر صفحات 37-53

  نوع شناسی «اندیشه سیاسی» یکی از کارکردهای عمده «نظریه سیاسی» است. تمرکز بر وجه شکلی و وجه ماهویی اندیشه سیاسی ازجمله معیارهای رایجی است که نظریه سیاسی با اتکا به آن، اندیشه سیاسی را نوع شناسی می کند. وجه شکلی بر منشا، خاستگاه و ترتیب زمانی و تاریخی اندیشه ها متمرکز می شود؛ درحالی که وجه ماهوی بر محتوا، مضمون و مفاهیم اندیشه سیاسی تاکید می کند. نوع شناسی اندیشه سیاسی براساس نسبت میان مفاهیم اخلاق و سیاست، بدون توجه به وجه شکلی، بر وجه ماهوی اندیشه سیاسی متمرکز است. مقاله حاضر درصدد است نوع شناسی اندیشه سیاسی در غرب را با نظریه سیاسی هابرماس و براساس نسبت میان اخلاق و سیاست بررسی کند. هابرماس با مبنا قراردادن نسبت مذکور، اندیشه سیاسی در غرب را به دو دوره کلاسیک و مدرن تقسیم می کند. از نظر او در اندیشه سیاسی کلاسیک، اخلاق و سیاست بر حول مفهوم «سعادت» با هم عجین می شوند؛ حال آنکه در دوران مدرن، سیاست به علم کنترل و مدیریت روابط انسانی، تبدیل و بدین ترتیب، سیاست از اخلاق جدا می شود.

  کلیدواژگان: پراکسیس، تکنیک، سعادت، علمی شدن، فرونسیس
 • حاکم قاسمی، لقمان کاظم پور صفحات 54-65

  شهروندی مفهومی است که بر حقوق، وظایف و مشارکت شهروندان در جامعه ناظر است. این مفهوم نوع ارتباط میان جامعه سیاسی یعنی ملت و دولت را تداعی می کند. بر این اساس، شهروندی مجموعه حقوق، تکالیف و مسیولیت های اعضا و افراد جامعه در مقابل دولت است که طبق قانون و فارغ از نژاد، قومیت و جنسیت در روابط آحاد افراد جامعه با دولت برقرار می شود. شهروندی به عنوان مفهومی اجتماعی در طول تاریخ دچار تحولات زیادی شده است؛ ازاین رو امروزه این مفهوم با گذشته تفاوت دارد. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که باتوجه به تحول مفهوم شهروندی در طول تاریخ، این مفهوم از لحاظ حقوق و وظایف افراد جامعه در مقابل دولت در عصر مدرن و پسامدرن چه تغییری کرده است. برای پاسخ به این سوال با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، مفهوم شهروندی در دوره های مدرن و جهانی شدن یا پسامدرن بررسی می شود و ویژگی های آن در هر دوره، مشخص و سپس با یکدیگر مقایسه و تطبیق داده می شود. با این مقایسه و تطبیق، تحول مفهوم شهروندی، تبیین و تغییرات ایجادشده از نظر حقوق، تکالیف و مشارکت شهروندان در این دو دوره بیان می شود.

  کلیدواژگان: شهروندی، دوران مدرن، جهانی شدن
|
 • Hadi Ajili *, Omalbanin Jolodari Pages 1-20
  Hegemonic ideas are one of the topics discussed in describing how to manage international relations, which has been considered since the 1960s and is still one of the dominant views in the analysis of international relations. Until the collapse of the bipolar system, hegemony was more global. But then the rivalry between the regional powers also expanded and hegemony at the regional level was also considered. In this study, we first explored the concept of hegemony within different intellectual structures and examined the perspectives of each of the theories of international relations such as Marxism, realism and liberalism in relation to hegemonic indices. And, in the following, the answer to this question is that the indicators and components of the formation of global and regional hegemony are based on these ideas. In the end, the result of this study is that, despite the emphasis of each of these perspectives on the formation of the position of hegemony, the most important factor in this important role is the economic strength of the country.
  Keywords: Hegemony, Hegemonic Formation Characteristics, Hegemonic Stability, Regional Hegemony
 • Keramatollah Rasekh * Pages 21-36

  The aim of the study is to investigate the possibility of applying the “reflexive traditionalism” concept with the empirical study of social and political life Mirza Malkam Khan (1833-1908), the thinker, politician and reformer of Iran in the 19th century. The research method is bibliographical and has been carried out with the help of historical documents. The life and work of Malkam was examined with a focus on three aspects of his life: firstly, Malkam as the forerunner of the intellectual movement in Iran; Secondly, Malkam's thoughts on the party and the party organization and, thirdly, the reduction of social problems at the level of the political and ultimately the power relations, which is referred to here as politicization. Malkam was the forerunner of intellectuals in Iran, but he was not an intellectual. He represented the new group of public servants who came into existence during the 19th century, and tried to reform the old state apparatus. The organization's concept of Malkam was the leader's concentrated management style, which has been known forever in the Orient. The fundamental cleavage between social conditions and political demands led to the politicization of his way of thinking. The results of the research showed the efforts of Malkam failed. His organization's understanding was influenced by despotic ideas. The results of the study showed that Malkam was the first to try to elucidate the role of intellectuals and the importance of the organization to political participation in Iran.

  Keywords: Reflexive tradition, intellectualism, party formation, politicization, Mirza Malkam Khan
 • Pages 37-53

  Typology of political thought is one of the main functions of political theory. Focus on formal aspect of political thought on the one hand, and on the other side of its nature, having common standards that with rely on it, political theory typifies political thought. While formal aspect of political theory has centralized upon origin and time and date of ideas, its substantial aspect has focused on content and concepts of political thought. Typology of political thought, based on the relation among concepts of ethic and politics, regardless of formal aspect, has centralized on its substantial aspect. This article aims to investigate typology of political thought in the West by Habermas’ political theory, based on relation between ethics and politics. Habermas, with relying on mentioned relation, has divided political thought in the West to classical and modern periods. In his view, in the classical political thought, ethics and politics revolve around the concept of happiness, but, in modern times, politics becomes the control and the conductor of human relations. This way, politics is separated from ethics.

  Keywords: Praxis, Technique, Happiness, Scientific, Phronesis
 • Pages 54-65

  Citizenship is a concept which supervises laws, duties and participation of citizens in the society. This concept shows a kind of relationship between political communities that includes people and government. Citizenship is a set of laws, duties, and responsibilities of people in the government which is based on constitution regardless of gender and races. The concept of citizenship as a social term has changed over times. Therefore, the meaning of this concept differs from past. The key question in this essay is that: regarding the change of this concept over times, what has changed about this concept in terms of law's and duties of people in the government in the modern and post-modern ages? To respond this question, we try to examine this concept in different periods such as modern age, globalization and postmodern period by using the comparative method. By this process, we can determine features of this concept in different periods and compere the results.   By this comparison, we can state citizenship change in terms of laws, duties and participation in two periods of time.

  Keywords: Citizenship, Modern Age, globalization