فهرست مطالب

حقوق قضایی - پیاپی 29 (پاییز و زمستان 1400)

نشریه حقوق قضایی
پیاپی 29 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعیده باقری اصل* صفحات 1-21

  یکی از مسایل حقوق تجارت الکترونیکی، مربوط به "نحوه انصراف از خطای ارتباط الکترونیکی" است. هدف و نوآوری مساله تحقیق در این است که تاکنون محققان به این مساله نپرداخته اند و نحوه انصراف خطای ارتباط الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی را مورد بررسی تطبیقی قرار نداده و ابهام موجود را در این خصوص مرتفع نساخته اند. روش تحقیق در این پژوهش، تطبیقی و استناد و استنباط از مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب 1382، و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، مصوب 2005 است. پژوهش حاضر، نخستین کار علمی در مساله مورد نظر و همچنین یک تحقیق کاربردی است و نتایج آن برای حقوق دانان، وکلا، قضات و داوران در تفسیر مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران نسبت به نحوه انصراف از خطای ارتباط الکترونیکی کاربرد دارد. نتیجه این مقاله گویای این مطلب است که نحوه انصراف از خطای ارتباط الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران سازگار و هم سویی با کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی دارد.

  کلیدواژگان: ارتباط الکترونیکی، قرارداد الکترونیکی، انصراف از ارتباطات الکترونیکی، خطا
 • منصوره باقری پور* صفحات 22-38
  در این پژوهش با استفاده از منابع فقه شیعه و قوانین مدون ایران، دو مبحث اکراه و اضطرار تبیین شده است. به همین منظور، مواردی مثل تعریف لغوی و اصطلاحی دو واژه مذکور، و همچنین دلایل فقهی و آثار حقوقی، جزایی و کیفری آنها بر دو فرد مکره و مضطر به اختصار مطرح شده و در هر مورد، نظرات مربوط را ارایه کرده است. بیان مبنای تفاوت اکراه و اضطرار را چنین دانسته است که چون فشار بر مکره نتیجه تحمیل و تهدید شخصی دیگر است و در اضطرار چنین نیست، پس اختیار مکره ناقص و حق انتخاب مضطر کامل می باشد. در خصوص شروط تحقق هر یک و تفاوت بین اکراه و اضطرار سخن به میان آورده و در خاتمه به این نتیجه دست یافته است که هدف غایی از مسوولیت مدنی، جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی است و اکراه در امور کیفری، تحت شرایطی خاص از علل تام، رافع مسوولیت جزایی خواهد بود و همچنین قاعده اقوی بودن سبب از مباشر حاکم را به اثبات رسانده است. اضطرار و ضرورت نیز یک حالت محسوب می شوند و جزو اسباب اباحه یا همان علل نوعی عدم مسوولیت کیفری می باشند.
  کلیدواژگان: اضطرار، اکراه، مضطر، مکره
 • توحید ابراهیمی*، خیرالله پروین، احمد مومنی راد صفحات 39-59

  ایده حکمرانی خوب به عنوان یکی از مباحث پرچالش در دهه های اخیر در عرصه بین المللی مطرح شده است به همین دلیل مقاله حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی، ظرفیت های قانون اساسی در تحقق حکمرانی خوب با تاکید بر نظارت، را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه بحث بیانگر آن است که: عنصر نظارت جزء جدایی ناپذیر هر حکومت مطلوبی است و لذا لازم است تا به تحقق ایده حکمرانی خوب از منظر این عنصر مهم و اساسی نگریسته شود. در کشور ما نیز به نظام نظارت توجه کافی مبذول شده است و سازوکارهایی برای کارآمدی هر چه بهتر این نظام در قوانین تعبیه شده است. اما اگرچه مولفه های ایده حکمرانی خوب در نظام تقنینی ایران مورد توجه واقع شده است، اما این ایده به مفهوم واقعی آن که توسط طراحان آن تعریف شده است، در کشور ما جریان نداردوبایستی در جهت کشف و بهره برداری از این مقوله مهم در نظام قانون گذاری و و سیاست گذاری و اجرای امر بهره کافی برد.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، نظارت، شفافیت، قانون اساسی
 • زهرا دهقان بنادکی*، حیدر باقری اصل صفحات 60-80

  یکی از مسایل مهم حقوق قراردادها در حقوق ایران، رومی ژرمنی، کامن لو، ضمانت اجرای الزام به انجام ایفای تعهد و نحوه ارتباط آن با فسخ قرارداد است. سوال در این خصوص آن است که در نظام های مورد مطالعه، نحوه تقدم و تاخر فسخ قرارداد و الزام به انجام ایفای تعهد به چه صورت است؟ در این مقاله به بازخوانی و مطالعه تقدم و تاخر ایفای تعهد و فسخ قرارداد در حقوق ایران و نمونه کشورهای دارای حقوق رومی ژرمنی و کامن لو با روش توصیفی - تحلیلی و استنباط از منابع نظام های حقوقی مزبور پرداخته شده و جواب سوال تحقیق ارایه گردیده است. نوآوری تحقیق در آن است که تاکنون به روش تطبیقی مسیله پرداخته نشده است. نتیجه تحقیق در پاسخ این سوال آن است که نظام های حقوقی متفاوت مورد مطالعه، نظریه های متفاوتی ارایه نموده اند. برخی از نظام های حقوقی نظر بر تقدم اجرای عین تعهد دارند. مطابق این نظام های حقوقی مورد مطالعه، خواسته فسخ، فرع بر الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی است لذا خواهان ابتدا باید دعوای الزام به انجام تعهدات را درخواست کند؛ اما برخی دیگر به لحاظ ملاحظات عرفی، نظر بر تقدم فسخ قرارداد دارند.

  کلیدواژگان: الزام به انجام تعهد، فسخ قرارداد، ایفای تعهد، قرارداد
 • لاله روزبهی*، سعید عطازاده صفحات 81-98

  با وجود قوانین لازم الاجرا در خصوص ثبت اموال غیرمنقول به صورت رسمی، به ویژه مواد 46 و 47 قانون ثبت، هنوز در برخی مناطق و حکومت عرف بر معاملات، اسناد عادی ملاک عمل قرار می گیرد. از سویی، تصویب ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز بر قدرت عرف در معاملات با اسناد عادی افزوده است. در این پژوهش، جایگاه اسناد عادی و وضعیت املاک مورد معامله با این اسناد از حیث قوانین موجود وارسی شده است. یافته ها حکایت از آن دارد که نوعی تعارض بین قوانین موجود با عرف حاکم وجود دارد که ازهم گسیختگی نظم جامعه و تشکیل پرونده های قضایی را موجب شده است، لکن تا تصویب قانون جامع، تقدم و تاخر اسناد عادی در معاملات معارض باید ملاک عمل قرار گیرد. این پژوهش در پی آن است که با تبیین جایگاه اسناد عادی و ضمن احترام به معاملات با اسناد عادی، که برگرفته از نظریه فقهی شورای نگهبان بوده و در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور متبلور گردیده است، به نوعی ایرادات آن را، که موجب تعارض با سایر اسناد عادی خواهد شد از حیث قوت و ضعف بیان نماید. با لحاظ عرف، به عنوان یکی از منابع حقوق، ضروری است تکلیف اموال غیرمنقول، که به وسیله اسناد عادی مورد معامله قرار می گیرند با الزام کد رهگیری، ساماندهی شود تا از صدور اسناد معارض ممانعت گردد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

  کلیدواژگان: اسناد عادی، اسناد معارض، اموال غیرمنقول، عقد بیع، مبایعه نامه
 • نصرت الله صابری*، ریحانه صابری صفحات 99-119

  نهاد داوری، به عنوان نهادی که می تواند در کنار سایر نهاد با وجودمقررات به حل و فصل اختلافات تجاری بپردازد، از دیرباز مورد توجه دولت ها و نظام های حقوقی جهان قرار گرفته و به مرور در حال پیشرفت و تکمیل شدن است. در نظام قضایی ایران، مبحث داوری داخلی در فصل هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 454 لغایت 501، بصورت خیلی مختصر و بدون ورود به آیین نامه ایی خاص ، تبیین شده است و بر پایه همین قوانین و کاربردی بودن مکانیسم داوری در حقوق داخلی، رویکرد جهانی بسیاری، نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان به آن معطوف شده و مقرراتی جامع، صرف نظر از اختلافات احتمالی در شکل و ماهیت سازوکار داوری، به آنها جامه عمل پوشانده است. با توجه به سرعت و گسترش مبادلات تجاری بین المللی و لزوم حل اختلافات احتمالی بین بازیگران اقتصادی در این عرصه، داوری تجاری بین المللی، بخشی مهم از حقوق تجارت بین الملل را با رویکرد صرفه جویی در زمان و هزینه، به خود اختصاص داده است. در این پژوهش، ضمن تحلیل نقش داوری تجاری بین-المللی از حیث عیب یا مزیت، بایدها و نبایدهای داوری در دعاوی تجاری بین المللی با واکاوی مقررات حاکم بر آن و تحلیل قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: داوری تجاری بین المللی، مزایای داوری، رفع اختلافات تجاری، داوری داخلی
 • آیت مولائی*، محمود عادلی شهیر صفحات 120-140
  در حقوق مدرن، آیین دادرسی از شان و جایگاهی مهم برخوردار است؛به نحوی که بدون توجه به آن، نمی توان زوایای حقوق یک کشور را مورد کنکاش قرار داد. در ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم پیش بینیشده است که اگر مودی به هر دلیلی از مالیات تعیین شده شکایت داشته و امکان طرح شکایت نزد هیچ مرجعی را نداشته باشد، می تواند با ارایه دلایل و مدارک، نزد وزیر اقتصاد شکایت کند. از این حیث، موضوع این ماده را "دادرسی فوق العاده مالیاتی" تشکیل می دهد، بدون این که در این ماده، آیین خاصی پیش بینی شده باشد. در این راستا، در سال 1396بخشنامه ای صادر گردیده است و بر مبنای آن، مودیان می توانند در چارچوب آیین دادرسی پیش بینی شده در آن سند، شکایت خود را به جریان بیندازند. نوشتار حاضر با درک اهمیت و جایگاه این سند اجرایی در پی آسیب هاب وارد بر بخشنامه 1396 وزیر اقتصاد، از منظر دادرسی فوق العاده مالیاتی است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفیتحلیلی چنین نتیجه گیری شده، که بخشنامه مذکور نتوانسته است الزامات دادرسی فوق العاده را به صورت مطلوب رعایت کند. علاوه بر این، سند مذکور، افزایش نوعی از دیوان سالاری و هزینه تراشی برای دولت را موجب شده و فلسفه وجودی ماده 251مکرر را نیز به حاشیه برده است.
  کلیدواژگان: بخشنامه وزیر اقتصاد، دادرسی فوق العاده مالیاتی، صلاحیت فوق العاده، قانون مالیات های مستقیم، ماده 251 مکرر
|
 • Mansooreh Baqeripour, Saeeda Bagheri Asl* Pages 1-21

  One of the issues of e-commerce law is related to "how to opt out of electronic communication errors". The purpose and innovation of the research issue is that until now researchers have not addressed this issue and the method of cancellation of electronic communication error from the perspective of Iran's electronic commerce law and the convention on the use of electronic communication in international contracts has not been comparatively investigated and the existing ambiguity in this They are not particularly high. The research method in this research is comparative and citation and inference from the articles of Iran's Electronic Commerce Law, approved in 2005, and the Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, approved in 2005. The current research is the first scientific work on the subject and also an applied research, and its results are useful for lawyers, lawyers, judges and judges in the interpretation of the articles of Iran's electronic commerce law regarding how to cancel electronic communication errors. The result of this article shows that the method of canceling the error of electronic communication in Iran's e-commerce law is compatible and aligned with the convention of using electronic communication in international contracts.Key words: Electronic Communication, Withdraw of Electronic Communication, Electronic Communication Error, Electronic Contract

  Keywords: Electronic communication, Electronic Contract, Withdrawal of Electronic Communication, error
 • Mansooreh Bagheripoor * Pages 22-38
  In this research, two issues of reluctance and urgency have been explained using the sources of Shia jurisprudence and Iran's codified laws. For this purpose, things like the lexical and terminological definition of the two mentioned words, as well as jurisprudential reasons and their legal, punitive and criminal effects on the two scheming and distressed people have been briefly discussed and relevant opinions have been presented in each case. The basis of the difference between reluctance and necessity has been considered to be that since the pressure on makra is the result of imposing and threatening another person and this is not the case in emergency, then makra's discretion is incomplete and the person's right to choose is complete. Regarding the conditions for the realization of each and the difference between reluctance and urgency, he has reached the conclusion that the ultimate goal of civil responsibility is to compensate the loss suffered by an act without legal permission, and reluctance in criminal matters is under certain conditions. Among the total causes, the defendant will be held criminally responsible, and also the rule of the authority of the ruling steward has been proven. Urgency and necessity are also considered as a state and are among the causes of criminal liability.
  Keywords: coercion, Duress, Embarrassed, Induced
 • Tohid Ebrahimi *, Kheyrollah Parvin, Ahmad Momenirad Pages 39-59

  The idea of good governance has been raised as one of the most challenging topics in recent decades in the international arena, for this reason, this article, with a descriptive-analytical approach, discusses and examines the capacities of the constitution in realizing good governance with an emphasis on supervision, and the result The discussion shows that: the element of supervision is an integral part of any good government and therefore it is necessary to look at the realization of the idea of good governance from the perspective of this important and fundamental element. In our country, sufficient attention has been paid to the monitoring system, and mechanisms for the better efficiency of this system have been embedded in the laws.However, although the components of the idea of good governance in the legal system of Iran have been noticed, this idea in its true sense as defined by its designers does not flow in our country, and it is necessary to explore and exploit this important category in the legal system. Setting and policy making and implementation of the matter benefited enough..

  Keywords: Good governance, oversight, Transparency, Constitution
 • Zahra Dehghan Banadaki *, Heidar Bagheri Asl Pages 60-80

  One of the important issues of contract law in Iranian law, Germanic Roman law, Common law rights, is guarantee of the obligation to fulfill the obligation, and how it relates to contract termination. The question is this regard is that in the studied systems what is the procedure for the termination of the contract and the obligation to fulfill the obligation? In this article to study the priority and delay of fulfilling the obligation and termination of the contract with analytical descriptive method and we make inference in Iranian law, Germanic Roman law and Common law; and we will provide the answer to the research question. The research hypothesis in answering this question is that legal systems have presented different ideas. Some legal systems consider the priority of the execution of the same obligation. According to these legal systems, termination is secondary on requiring the defendant to fulfill contractual obligations; therefore, the petitioner must first request a lawsuit for the obligation to fulfill obligation; but some others in terms of customary consideration, have priority to the contract. The innovation of the research is that the issue has not been dealt with in a comparative way.

  Keywords: Obligation to fulfill the obligation, termination of contract, Fulfill the obligation, Contract
 • Laleh Roozbehi *, Saeid Atazadeh Pages 81-98

  Despite the laws in force regarding the official registration of immovable property, especially articles 46 and 47 of the Registration Law, still in some regions and the customary rule on transactions, ordinary documents are the criteria of action. On the other hand, the approval of Article 62 of the Law on Permanent Provisions of Country Development Programs has also increased the power of custom in transactions with normal documents. In this research, the location of normal documents and the status of the properties traded with these documents in terms of existing verification laws has been The findings indicate that there is a kind of conflict between the existing laws and the prevailing customs, which has caused the disintegration of the society order and the filing of court cases, but until the comprehensive law is approved, the priority and delay of normal documents in conflicting transactions should be be the criterion of action. This research seeks to explain the position of normal documents and while respecting the transactions with normal documents, which is derived from the jurisprudential theory of the Guardian Council and crystallized in Article 62 of the Law on Permanent Provisions of the Country's Development Programs, in a way, its flaws, which It will cause conflict with other normal documents to express in terms of strength and weakness. In terms of custom, as one of the sources of rights, it is necessary to organize the assignment of immovable properties, which are traded through normal documents, with the requirement of interception code, in order to prevent the issuance of conflicting documents. Be prevented This research using library resources and methods Descriptive-analytical has been done.

  Keywords: affidavit, Conflicting documents, Immovable property, Ordinary Documents, Sale contract
 • Nosratollah Saberi *, Reihaneh Saberi Pages 99-119

  The arbitration institution, as an institution that can solve commercial disputes along with other institutions despite the regulations, has been receiving the attention of the governments and legal systems of the world for a long time and is progressing and being completed over time. In Iran's judicial system, the topic of domestic arbitration is explained in the seventh chapter of the civil procedure law, articles 454 to 501, very briefly and without entering into a specific regulation, and based on these laws and the applicability of the arbitration mechanism in domestic law. , many global approaches have been directed towards it, not only in Iran, but all over the world, and comprehensive regulations have been applied to them, regardless of possible differences in the form and nature of the arbitration mechanism. Considering the speed and expansion of international trade exchanges and the need to resolve possible disputes between economic players in this field, international commercial arbitration is an important part of international trade law with the approach of saving time and money. dedicated. In this research, while analyzing the role of international commercial arbitration in terms of advantages or disadvantages, the dos and don'ts of arbitration in international commercial claims will be analyzed by analyzing the regulations governing it and analyzing Iran's international commercial arbitration law.analyzing the regulations governing it and analyzing Iran's international commercial arbitration law.

  Keywords: International commercial arbitration, benefits of arbitration, settlement of commercial disputes, domestic arbitration
 • Ayat Mulaee *, Mahmud Adeli Shahir Pages 120-140
  In modern law, procedure is important; in such a way that it is impossible to explore aspects of a country's law. In repeated article 251 of the Direct Tax Act forecasted If the taxpayer for any reason complains of the designated tax and not be able to file a complaint with any authority it can sue the Minister of Economy by providing evidence. In this respect, the subject of this article is "extraordinary tax proceedings"; Without any special provision in this article. In this regard, in 1396 the circular was issued and based on that, Taxpayers can Complain about their complaint within the framework of the procedure provided for in that document. This article understands the importance and position of this executive document the answer to this question is: from the perspective of extraordinary tax hearing, what are the damages to the Minister of Economy's 1396 Regulations? In answer to this question, using a descriptive-analytical method, the following conclusions are drawn: First, the aforementioned circular failed to satisfy the requirements of extraordinary jurisdiction. Second, the document has raised some kind of bureaucracy and cost to the government. Third , the document marginalizes the existential philosophy of the repeated article 251.
  Keywords: Circular of Economy Minister, Extraordinary Tax Hearing, Extraordinary Jurisdiction, the Direct Tax Act, the Repeated Article 251