فهرست مطالب

نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم
سال ششم شماره 1 (پیاپی 10، بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/05/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید جمال الدین حسینی* صفحات 7-24

  دانش مشتری یکی از موضوعات مورد توجه هر کسب و کاری برای کسب مزیت رقابتی است. مزیت رقابتی بواسطه خلق دانش جدید صورت می گیرد. نکته این جاست که اطلاعات مربوط به مشتریان چگونه تبادل می شود و چطور به خلق دانش جدید منجر می شود. در این مقاله به بررسی میزان پشتیبانی از فرآیند خلق دانش مشتری توسط سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در سازمان مورد نظر می پردازیم. بدین منظور، با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان حوزه های مختلف سازمان، سیستم های مورد استفاده در این سازمان شناسایی و طبقه بندی شد. هم چنین فرایند خلق دانش که بواسطه هر یک از این سیستم ها ایجاد می شود شناسایی و معرفی شد. بررسی CRM سازمان مورد بررسی حاکی از این است که سیستم های CRM تحلیلی از فرایند ترکیب سازی پشتیبانی می کنند، سیستم های CRM عملیاتی، اجتماعی سازی و بیرونی سازی را پشتیبانی می کنند و سیستم های CRM مشارکتی بیشتر فرایندهای اجتماعی سازی را پشتیبانی می کنند. از سوی دیگر، سیستم های CRM مشارکتی و تحلیلی، با ایجاد فرصت های یادگیری، فرایندهای درونی سازی را نیز پشتیبانی می کنند.

  کلیدواژگان: خلق دانش، دانش مشتری، سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش
 • هوشنگ عاشقی اسکوئی*، موسی آذری صفحات 25-49

  چابکی سازمانی یکی از پارادایم های نوین در زمینه مدیریت سازمان ها است که برای بهره مندی از تغییرات محیطی و رفع نیازهای مشتریان ارایه شده است. یکی از عوامل متعددی که بر چابکی سازمان ها تاثیر می گذارد، بکارگیری فناوری اطلاعات است. در این پژوهش رابطه بین ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی بررسی شده است. این مقاله از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392 بوده و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که مدل تلفیقی پذیرش فناوری و مدل چابکی سازمانی، مدل نظری بسیار مناسبی برای پیش بینی چابکی سازمانی است و نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات، بیشترین تاثیر را بر چابکی سازمانی دارد.

  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار تهران، چابکی سازمانی، فناوری اطلاعات، مدل پذیرش فناوری، مدلسازی معادلات ساختاری
 • محمدرضا رحیمی، علی سلماس نیا* صفحات 31-48

  از یک طرفحضور ایران بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی و از طرف دیگر رشد بانک های خصوصی منجر به مواجهه بانک های ایران با محیط رقابتی شده اند. بقا در چنین محیطی، سازوکارها و استراتژی های خاص خود را می طلبد. از جمله این ابزارها می توان به برنامه بازاریابی جهت رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار اشاره کرد. در این تحقیق بمنظور آسیب شناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران از مدل سه شاخگی شامل ابعاد ساختاری، زمینه ای و محتوایی استفاده می شود. در این ارتباط، پرسشنامه ای بر اساس الگوی سه شاخگی تهیه می شود که روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق خبرگان و آلفای کرونباخ سنجیده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک توسعه صادرات ایران در هر سه مولفه وضعیت نامناسبی دارد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، الگوی سه شاخگی، بازاریابی، بانک توسعه صادرات ایران
 • رضا رسولی، اسکندر شیرازی*، حامد مسعودی صفحات 49-74

  این پژوهش با هدف بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش بر منازعات قدرت در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتست از کلیه  مدیران، سرپرستان و کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و نواحی ستادی چندگانه تبریز که براساس اطلاعات و آمار اخذ شده تعداد آن برابر با  1750  نفر است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انجام شده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، برابر با 380 نفر تعیین و بصورت تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار  پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار آموس اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها  شده است. در بخش استنباطی، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات و روش تحلیل مسیر برای آزمون مدل و سنجش اثر مستقیم و غیرمستقیم متغییرها  استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که بکارگیری مدیریت دانش بر تمامی ابعاد قدرت در سازمان مورد مطالعه تاثیرگذار بوده و در بین ابعاد قدرت، جابجایی منابع قدرت دارای بالاترین بار عاملی و کاهش انتصابات سیاسی دارای کمترین ضریب هستند. همچنین ابعاد دانش دارای تاثیر مستقیم 44/0  و تاثیر غیرمستقیم برابر با 57/0 و از طریق متغیر میانجی گروه های ذی نفوذ بر منازعات قدرت است.

  کلیدواژگان: ابعاد قدرت، مدیریت دانش، منازعات قدرت، گروه های ذ ی نفوذ
 • مهدی یوسفی نژاد عطاری، سعید کلاهی رنجی*، انیسه نیشابوری جامی صفحات 51-78
  در مدل های مکان یابی تسهیلات چند لایه ای، مشتریان در لایه های مختلف خدمات مختلفی را دریافت می کنند. زمانی که مشتری وارد سیستم می شود باید تمامی خدمات را در لایه های مختلف دریافت کند؛ در واقع مشتری در لایه های میانی سیستم را ترک نخواهد کرد. در این تحقیق به دنبال ارایه یک مدل مکانیابی تسهیلات با چندین لایه خدمت دهی و با در نظر گرفتن تراکم در سیستم هستیم. مدل ارایه شده بصورت یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح بوده و در رسته مسایل با پیچیدگی بالا قرار داد. بمنظور حل مدل ریاضی ارایه شده، از رویکردهای شبیه سازی گسسته پیشامد با هدف افزایش بهره وری، بهره جسته ایم. تعاملات و پیچیدگی های سیستم، پیش بینی عملکرد آن را دشوار یا ناممکن می سازد. مدل ها شبیه سازی قادرند تغییر پذیری، تعاملات و پیچیدگی های یک سیستم را نشان دهند. در این راستا، تقاضا بصورت تصادفی در نظر گرفته شده است. توابع هدف شامل کمینه سازی مدت زمان سفر متقاضی به تسهیل مورد نظر، مدت زمان انتظار متقاضی درون صف و احتمال بیکاری تسهیلی است که با بیشترین احتمال بیکاری مواجه است. با توجه به نتایج بدست آمده از اجرای شبیه سازی و آزمایش 4 سناریوی مختلف، می توان اظهار داشت که سناریوی شماره 4 تنها با افزایش 1 منبع به هر یک از تسهیلات موجود در لایه چهارم، که مجموعا افزایش 4 منبع است، زمان انتظار متقاضیان درون صف در حدود 46٪ بهبود می دهد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندهدفه، تئوری صف، شبیه سازی، مکانیابی تسهیلات
 • جلال رضایی نور*، هابیل دیماذر صفحات 75-99

  سازمان هایی که قصد بکارگیری و توسعه سیستم های اطلاعاتی مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی را دارند در ابتدا باید آمادگی خود را جهت پیاده سازی آن بسنجند و لازم است که با توجه به فاکتورهایی، به تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد سیستم های مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری اقدام نمایند. این فاکتورهای تاثیرگذار نسبت به یکدیگر از اهمیت متفاوتی برخوردارند. در این مطالعه قصد داریم میزان اثرگذاری فاکتورهای مذکور را در حوزه تجارت الکترونیکی مورد مطالعه قرار دهیم. بدین منظور، در این پژوهش ابتدا به کمک تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری، مدلی مفهومی برای پذیرش مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری ارایه می شود که میزان تاثیرگذاری هریک از عوامل در آن مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ در ادامه از طریق فرآیند تحلیل شبکه فازی به اولویت بندی این فاکتورها پرداخته می شود. تطابق نتایج این دو تکنیک تحلیلی متفاوت، ما را از معتبر بودن نتایج بدست آمده مطمین می سازد.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی، فاکتورهای پذیرش، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
 • خدیجه نبوره، احرام صفری* صفحات 79-100
  گستره کنترل به تعداد افرادی اطلاق می شود که به یک مدیر واحد گزارش می دهند و تحت سرپرستی و هدایت مستقیم وی قرار دارند. مدیران با گستره کنترلی زیاد، ممکن است قادر به نظارت کارآمد و هدایت موثر کارکنان نباشند. بطور متقابل، وجود مدیران با گستره کنترلی اندک نشان از ناکارآمدی ساختار سازمانی دارد. دولت ایران با جمعیتی 75 میلیون نفری، 5/1 برابر کل کارکنان دولت ژاپن (با 110 میلیون جمعیت) مدیر دارد. همچنین به ازای هر 5 کارمند واحد های عملیاتی و ستادی دولت، یک رییس تحت عناوین مختلف وجود دارد. لذا اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، در چند سال آینده نسبت هزینه دولت به 100 درصد بودجه جاری خواهد رسید، آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود، برای حفظ ساختار خود دست به استقراض بزند.تعیین گستره کنترلی مناسب در موسسات مالی و بانک ها با توجه به حجم فعالیت ها و خدمات قابل ارایه آن ها، دارای اهمیت قابل توجهی است. مقاله حاضر برای پاسخ به این نیاز و ارایه مدلی کارآمد برای تعیین گستره کنترلی موسسات مالی با توجه به معیارهای تاثیرگذار در این زمینه ارایه شده است تا به واسطه آن، مدیران موسسات مالی قادر به بهبود اثربخشی و کارایی سازمان های متبوع خود باشند.
  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، گستره کنترلی، موسسات مالی
 • سعیده شکوهی، سها صفایی، زهرا شمس اسفندآبادی* صفحات 101-124
  یکی از اصلی ترین ارکان فرآیند مدیریت دانش، تسهیم دانش به معنای تعاملات میان فردی گسترده ای است که موجب می شود دانش و تجربه بطور موثر و شایسته ، توزیع و جذب شوند. بمنظور تحلیل نقاط قوت و ضعف فرآیند تسهیم دانش در سازمان و تدوین سیاست هایی جهت بهبود آن، ابتدا باید عوامل تاثیرگذار بر موفقیت فرآیند تسهیم شناسایی شوند. با توجه به تعریف سه حوزه خواست، توان و امکان در مدل بهره وری منابع انسانی و اثرگذاری حوزه خواست بر دو حوزه دیگر، در این مقاله با مروری بر مطالعات تحقیقاتی پیشین، عوامل موردنظر بر حوزه خواست شناسایی و تحلیل شده است. سپس پویایی ها و روابط فی مابین عوامل از طریق نمودارهای علی-معلولی بررسی شده و مورد کنکاش قرار گرفته تا با مدلسازی پویایی های سیستم، نحوه اثرگذاری و اثرپذیری عوامل از یکدیگر مشخص شده و مدل مفهومی در این حوزه تشکیل شود. در پایان، ضمن ارایه استراتژی هایی در این خصوص، مدل پیشنهادی در یک شرکت مادر تخصصی صنایع غذایی پروتیینی ایرانی بررسی شده و اعتبار آن با توجه به نظر خبرگان تایید شده است.
  کلیدواژگان: استراتژی، پویایی شناسی، تسهیم دانش، حوزه خواست، مدل بهره وری منابع انسانی
 • سید جعفر سجادی، سید مجتبی سجادی، ملیحه سبزواری* صفحات 125-143
  سبد ردیاب شاخص، مدلی از سرمایه گذاری منفعل در بازار سرمایه است که با محبوبیت زیادی مواجه شده است. هدف از این نوع سرمایه گذاری ، خرید سبد سهامی است که رفتاری مشابه شاخص دارد بدون آن که مجبور باشیم تمام سهام تشکیل دهنده شاخص را بخریم. محدودیت های مسیله شامل محدودیت کف و سقف سرمایه گذاری و همچنین محدودیت عدد صحیح تعداد سهام خریداری شده است. در این تحقیق از الگوریتم ترکیبی فراابتکاری کرم شب تاب برای حل مسیله بهره گرفته شده است. شاخص های مورد بررسی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، S&P500  وHang Seng هستند. نتایج تحقیق، کارایی بالای این الگوریتم در ردیابی شاخص را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: الگوریتم کرم شب تاب، ردیابی شاخص، مدیریت منفعل سرمایه گذاری
 • امیر ذبیحی، محسن قره خانی* صفحات 129-151

  مسیله مکان یابی هاب در چند سال اخیر به یکی از مسایل محبوب و مهم در ارتباطات و حمل و نقل وسایل نقلیه زمینی، هوایی و به ویژه حمل و نقل دریایی تبدیل شده است. تمرکز اصلی این مقاله بر انتخاب بندر بعنوان هاب برای بنادر کانتینری است. شرکت های کشتیرانی در کنار محاسبه هزینه های مسافت و عملیاتی، شرایط کیفی را نیز برای مکان یابی هاب در نظر می گیرند. سپس مناسب ترین مکان را بعنوان بندر هاب کانتینری را انتخاب می کنند. معیارهای کمی و کیفی زیادی در انتخاب مناسب ترین بندر بعنوان هاب نقش دارند. در این مقاله، دو مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای ارزیابی و انتخاب بندر هاب در صنعت کشتیرانی ارایه شده است. در نهایت، عملکرد هر یک از روش های ارایه شده با یک مطالعه موردی مکان یابی هاب در بندر های ناحیه جنوب ایران شامل: بندر عباس، امام، بوشهر، خرمشهر، چابهار و عسلویه مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از هر دو روش مقایسه می شود.

  کلیدواژگان: انتخاب مکان، بندر هاب، تصمیم گیری چندمعیاره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • احمدرضا قاسمی*، میثم شهبازی، حمیدرضا آقاشاهی صفحات 144-166
  تعدد مدل ها و برندهای ربات، تکثر شاخص هایی که برای انتخاب یک ربات مطرح است و نیز هزینه بسیار بالای انتخاب ربات نامناسب، توجیه مناسبی برای بهره گیری از یک مدل تصمیم گیری قوی بمنظور انتخاب و ارزیابی ربات ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های کلیدی و با اهمیت در گزینش ربات ها و همچنین ارایه یک مدل تصمیم گیری کارآمد برای انتخاب ربات انجام شده است. بدین منظور، در گام نخست شاخص های موثر در انتخاب ربات با استفاده از نظر خبرگان شناسایی شده و همچنین 5 ربات پرکاربرد در شرکت خودروسازی «ایران خودرو» بعنوان گزینه های اولویت بندی مشخص شدند. با بررسی نتایج پرسشنامه ها، وزن هر شاخص با روش آنتروپی خاکستری محاسبه شد و شاخص «آموزش فروشنده» و «کیفیت خدمات فروشندگان» بعنوان مهم ترین شاخص ها در انتخاب ربات صنعتی و شاخص «درجه آزادی» و «دقت» کم اهمیت ترین شاخص ها در مسیله انتخاب ربات شناخته شدند. همچنین با استفاده از تجمیع نتایج هر سه رویکرد روش مورا ربات «کوکا» اولویت اول و ربات «ای بی بی» و «موتومن» و «فانوک» اولویت های دوم تا چهارم و ربات «هیوندای» در اولویت آخر قرار گرفت.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، ربات صنعتی، مورای خاکستری، مالتی مورا
 • میلاد شاهسواری، سید حامد موسوی راد* صفحات 236-262
  هدف از پژوهش حاضر، ارایه چهارچوبی ترکیبی برای ترسیم نقشه استراتژی یک شرکت می باشد که در این تحقیق برای شرکت نصب نیرو  که یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه مپنا است پیاده سازی شده است.در عصر حاضر مدیران به این نکته پی برده اند که منابع انسانی مهمترین و با ارزش ترین سرمایه شرکت هستند. شرکت نصب نیرو با در اختیار داشتن این سرمایه با ارزش و انتخاب استراتژی مناسب می تواند به اهداف خود برسد.در این پژوهش به بررسی عوامل داخلی و خارجی شرکت مذکور پرداخته و با استفاده از محاسبات گوناگون بهترین استراتژی برای مواجه با سیاست ها، فرصت ها و تهدیدها انتخاب شد. سپس نقشه استراتژی شرکت بر مبنای کارت امتیازی متوازن جهت پیاده سازی استراتژی های مشخص شده ترسیم شده است. این نقشه استراتژی به مدیران جهت درک استراتژی های سازمان و نحوه پیاده سازی کمک بسیار می کند. در نهایت، روابط موجود در نقشه استراتژی توسط روش دیمتل بررسی و نهایی شده و تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین عوامل، کیفیت بالای کار و افزایش سود شرکت شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژی، روش دیمتل، شرکت نصب نیرو، کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی
|
 • Seyyed Jamaleddin Hosseini * Pages 7-24

  Now a days Customer knowledge is one of the most interesting topics for every organizations in order to gain competitive advantage. Competitive advantage can be achieved through creation of new knowledge. The point is that it is important to know that how information about customers is collected and lead to create new knowledge. In this paper, we consider the levels of support for customer knowledge creation processes by customer relationship management (CRM) in the case. All CRM systems that used in the organization were identified and categorized based on semi-structured interviews with experts in various fields. Then the process of knowledge creation that is created by each system were identified. The survey showed that analytical CRM systems support combination process, operational CRM systems support socialization and externalization processes, and collaborative CRM systems support socialization process. On the other hand, collaborative and analytical CRM systems support internalization process by creating learning opportunities.

  Keywords: customer knowledge, customer relationship management, Knowledge Management, knowledge management systems
 • Hooshang Asheghi Oskooee *, Moosa Azari Pages 25-49

  Organizational agility is one of new paradigms in the field of organizations management which has been presented to reward the environmental changes and satisfying the customer needs. One of the numerous factors affecting the organizational agility is to apply the Information Technology (IT). This study investigates the relationship between the IT penetration coefficient and organizational agility. This study is of type the applied research in terms of objective and it also uses survey-descriptive and correlation method in terms of nature and method. Closed questionnaire was used for examining the variables. Population is the companies accepted in Tehran Stock Exchange in 2013-14. The questionnaire and structural equation modeling were used for analyzing the obtained data and testing the hypothesis, respectively. The results obtained from data analysis indicate that the technology acceptance combination model and organization agility model are both powerful models for anticipating the organization agility and the attitude towards the use of IT has the most effect on the organization agility.

  Keywords: Information Technology, Organization Agility, Structural Equation Model, Technology Acceptance Model, Tehran Stock Exchange
 • Moahammadreza Rahimi, Ali Salmasnia * Pages 31-48

  On one hand the presence of Iran as an observer in the WTO, and on the other hand the development of private banks, encounter the Iranian banks with a much more competitive environment. Survive in such situations requires its own mechanism, tools and strategies. Among these tools, we can mention to a marketing plan to achieve a sustainable ompetitive advantage. In this research, three-ramification model including structural, environmental, and behavioral aspects is used for investigating the pathology of marketing program of Export Development Bank of Iran. In this regard, a questionnaire based on three-ramification model is provided that its validity and stability are evaluated using experts and Cronbach's alpha, respectively. The results show that none of the structural, environmental, and behavioral aspects are not in a suitable situation.

  Keywords: marketing, Pathology, Three-ramification model, the export development bank of Iran
 • Reza Rasoli, Eskandar Shirazi *, Hamed Masoudi Pages 49-74

  This research was conducted in the Educational Department of East Azerbaijan province in Iran and aimed at examining the effect of knowledge management on   power struggles. This applied study adopted a descriptive-survey design. The statistical population of this study contains all of the 1750 educational departments’ managers, supervisors and employees in East Azerbaijan province and multiple educational Districts in Tabriz. The stratified statistical sample of this study was selected by the category sampling method. Using the Cochran’s formula 380 individuals were randomly selected as the final sample of the study. The required data was collected by a questionnaire and the Amos software was employed to analyze data. Pearson correlation coefficient was utilized to test the hypothesis and path analysis was utilized for the model testing and assessing direct and indirect effect of the variables. The results of this study indicate that all of the components re-use of knowledge by others for similar needs, removal of the knowledge because of lack of credit change the shape of knowledge creation. It was also found that new knowledge and sharing tacit knowledge both affect power conflicts. The study also revealed that out of the aspects of power, the Removable power resource has the highest factor loadings (factor analysis) and Reduction of political appointees has the lowest correlation coefficient. Knowledge aspects was found to have a direct effect of 0/44 and an indirect effect of 0/57 on a power conflict through influential groups.

  Keywords: Knowledge Management, power conflicts, influential groups, power aspects
 • Mahdi Yousefi Nejad Attari, Saeed Kolahi-Randji *, Aniseh Neishabouri Jami Pages 51-78
  In multi-layered facility location models, customers receive different services at different layers. When the customer enters the system, he must receive all services at different layers; in fact, the customer will not leave the system in the middle layers. In this study, we are seeking to provide a facility location model with multiple service layers respect to the density of the system. The proposed model is a nonlinear integer programming model and it is in the field of highly complex problems. In order to solve the mathematical model, discrete event simulation approach has been used to increase efficiency. Interactions and complexities of the system, makes it difficult or impossible to predict the performance. Simulation models are able to show variability, interactions and complexities of the system. In this regard, the demand has considered as random and objective functions consist of minimization of customer’s travel time to desired facility, customer’s waiting time in queue and the possibility of unemployment of a facility which has the highest rate of unemployment. According to the results of simulation and testing 4 different scenarios, it can be stated that in scenario (4), only by adding 1 source to each available facility in the fourth layer, which is totally increasing 4 source, costumers wait time in queue will be improved about 46%.
  Keywords: Facilities locating, Queueing theory, Multi-objective decision making, Simulation
 • Jalal Rezaeenour *, Habil Deimazar Pages 75-99

  The concept of electronic customer relationship management (e-CRM) is among the most important subjects under discussion in academia and commercial environments. The decision on e-CRM adoption must be made based on different factors. These influential factors have different importance rates. In this paper, we studied the effects of factors for e-CRM adoption in e-commerce. To this end, we identified and examined the various factors that can be effective for implementing e-CRM in companies operating in the field of electronic commerce and proposed a conceptual model for the adoption of e-CRM by extracting some categories of effective components. Using three major components and a number of independent variables, this model evaluated their impact on the dependent variables' "adoption" as the target component. The conceptual model was presented for adoption using structural equation modeling (SEM). Furthermore, these factors were prioritized by fuzzy analytic network process (FANP) method. The consistency of the results obtained from these two different analytical techniques ensured that our results were valid and reliable.

  Keywords: Electronic Customer Relationship Management (e-CRM), e-Commerce, Influencing Factors
 • Khadijeh Naboureh, Ehram Safari * Pages 79-100
  Span of control is defined as the number of personals who give a report to a manager who manages them directly. A manger with wide span of control may be not able to efficiently control and effectively guide employees. On the contrary, the presence of managers with small span of control is a sign for inefficient organizational structure. Population of Iran and japan is 75 and 110 million, while the number of governmental managers for Iran has become 1.5 times in comparison with the total governmental emploees of Japan. Furthermore, there is a manager for every of the 5 employees in operational and staff departments. Therefore, if the administrative system is not revised, the governmental expenditure will be equal to the total budget and the government must borrow extra resources to maintain its structure. The span of control in financial institutions and banks according to the volume of activities and services offered to them is very important. In this article we have tried to determine the span of control model for financial institutions which improve the effectiveness and efficiency of their organizations.
  Keywords: Span of control, organizational structure, and financial institutions
 • Saeedeh Shokouhi, Soha Safaei, Zahra Shams Esfandabadi * Pages 101-124
  One of the main bases of the knowledge management process is knowledge-sharing which means extended interpersonal interactions leading to distribution and absorption of knowledge and experience effectively and appropriately. In order to analyse the strengths and weaknesses of the knowledge-sharing process in an organization and designing policies to improve it, the factors affecting the success of this process should be determined. Considering the three sections "Will", "Can" and "May" in the Human Resources Productivity model and the dominance of the "Will" amongst them, in this research, effective factors on the knowledge-sharing process based on willing criteria is determined and analysed by studying the relevant literature. Then, dynamics and relationships among these factors are discussed and a conceptual model is provided. Important strategies are also suggested in this regard. As a case study, the proposed model is applied in an Iranian mother-specialized protein food company and its validity is confirmed by the experts.
  Keywords: Human Resources Productivity Model, Knowledge sharing, Strategy, System Dynamics, will
 • Seyyed Jafar Sajadi, Seyyed Mojtaba Sajadi, Malihe Sabzevari * Pages 125-143
  Index tracking portfolio is a form of investment that is faced with popularity. This problem is the choice of a portfolio that replicates the performance of a stock market index by purchasing a subset of the stocks included in the index. Due to the large number of companies that create the index, the choice of limited number of stocks is a combinatorial problem that cannot be solved in polynomial time. There is a cardinality constraint, includes the number of stocks in portfolio and also minimum and maximum holding level for every stock is a constraint in this problem. In order to solve NP-Hard optimization problems, metaheuristic algorithms have proven their efficiency. In this study, an intelligent metaheuristic, which utilizes the firefly algorithm, is presented for solving the index tracking problem. Proposed approach was applied to the S&P500 index, the Hang Seng and the Tehran Stock Exchange. The results indicate the efficiency of the scheme.
  Keywords: Firefly algorithm, index tracking, passive investment management
 • Amir Zabihi, Mohsen Gharehkhani * Pages 129-151

  Hub location problem is one of the most popular issues in communications and, truck transportation, air transportation, and in particular, in marine transport in recent years. The main focus of this article is on selecting and ranking the ports that suitable to be concidered as a hub for container ports. A shipping carrier not only calculates transport distances and operation costs, but also evaluates some qualitative conditions for existing hub locations and then selects an optimal container transshipment hub location in the region. Many qualitative and quantitative criteria involved in the selection of the most appropriate port as a hub. In this paper, two Multiple Criteria Decision Making (MCDM) models are applied to evaluate and select hub port in the shipping industry. Finally, performance of each presented MCDM technique have been studied in ports of south of Iran including: Abbas port, Imam, Bushehr, Khorramshahr, Chabahar and Assaluyeh and results of techniques are evaluated.

  Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP), Multi-criteria Decision Making (MCDM), Port location
 • Ahmadreza Ghasemi *, Meysam Shahbazi, Hamidreza Aghashahi Pages 144-166
  Regarding Proliferation of Robot brands and models and contributing criteria in evaluation of them, using a powerful model to Robots evaluation and ranking is very important. This research try to find key contributing factor in Robots evaluation and present an efficient model to Robot selection. To achieve mentioned goal, in the first step main robot performance criteria identified by experts. In addition 5 popular Robot in Irankhodro automotive industry were identified. Next criteria weights were calculated by Grey Entropy method. Sellers training, quality of services, are the main important criteria’s and v.s precision and degree of freedom are least important criteria. In addition by synthesizing three Grey MOORA approaches, KOKA, ABB, Motoman, Fanuc and Hyundai are the result ranking.
  Keywords: Grey MOORA, Industrial Robot, MULTIMOORA
 • Milad Shahsavari, Seyed Hamed Mousavi Rad * Pages 236-262
  The aim of this research is to develop a combined framework to to determine strategy map for companies. In this paper the framework is applied to determine the map strategy of Nasb Niroo Company which is one of the sub-organizations under the Mapna holding group. Nowadays, mangers found out that human resources are the main capital of organizations. Nasb Niroo Company aims to use this capital and select best strategies for its objectives. This research focused on assessing the internal and external factors and selecting the best strategies for this company. After selecting the best strategies, the strategy map of company based on the balanced scorecard is developed. This strategy map can help mangers to understand the company’s strategies and its implementation. Finally, the relationships in the strategy map have been evaluated by DEMATEL method. The effective and affected factors are high quality of work and the growth of company’s profit, respectively.
  Keywords: Strategic Planning, DEMATEL Method, Nasb Niroo Company, Balanced Scorecard, Strategy Map