فهرست مطالب

علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) - سال سوم شماره 2 (پیاپی 8، تابستان 1378)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 8، تابستان 1378)
 • تاریخ انتشار: 1378/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید فرهاد موسوی*، جعفر جمشیدنژاد عنبرانی، سید سعید اسلامیان، ناصر رستم صفحات 1-18

  تخمین مقدار سیلابها، روشی برای جلوگیری از خسارات ناشی از وقوع آنها می باشد. این تخمین پایه و اساس طراحی انواع ابنیه هیدرولیکی، سرریز سدها، طرحهای آبخیزداری و کنترل و مهار سیلاب است. به وسیله روش هایی نظیر کریگر، جارویس - مایر، سیپرس کریک و استدلالی (منطقی) مقدار دبی حداکثر سیلاب محاسبه می شود. روش استدلالی - احتمالی نیز روش دیگری برای تخمین مقدار اوج سیلاب است که به صورت زیر بیان می شود: Q(y) = F.C(y). I(tc</sub>,y).A که در آن Q = حداکثر دبی سیلاب (متر مکعب بر ثانیه)، y = دوره برگشت (سال)، C = ضریب رواناب با دوره برگشتA ،  y= مساحت حوضه (کیلومتر مربع)، I = شدت بارندگی (میلیمتر بر ساعت) برای دوره برگشت معین و مدتی معادل زمان تمرکز حوضه و F = ضریب تبدیل واحدها که در صورت کاربرد واحدهای فوق برابر 278/0 می باشد. تخمین ضریب رواناب، (C(y، یکی از مشکلات این روش است. این ضریب تاکنون به طور تجربی تعیین شده و مقدار آن از جداولی که در مراجع مختلف وجود دارد به دست می آید. در تحقیق حاضر از برنامه کامپیوتری TR برای تجزیه و تحلیل آمار حداقل 10 سال 18 ایستگاه آبسنجی و 6 ایستگاه ثبات بارندگی استفاده شده است. این تحقیق در قسمتی از حوضه آبریز دریای مازندران (بخش مرکزی و شرقی حوضه آبریز شماره یک ایران)، در حوضه رودخانه هایی نظیر اترک، تجن، چالوس، سرداب رود، سیاه رود، گرگان رود، صفارود، کسیلیان، بابل رود و نکا انجام گردید. ضرایب رواناب با دوره برگشت 2، 5، 10، 25، 50 و 100 سال این زیر حوضه ها محاسبه و سپس منحنیهای هم ضریب رواناب در محدوده طول جغرافیایی 51 درجه و 13 دقیقه تا 55 درجه و 23 دقیقه و نیز عرض جغرافیایی 36 درجه و 32 دقیقه تا 37 درجه و 13 دقیقه با استفاده از نرم افزار سورفر رسم گردید. نتایج نشان داد که : 1) مقادیر ضرایب رواناب به دست آمده کمتر از مقادیر داده شده در جداول تجربی است، 2) با افزایش دوره برگشت، ضریب رواناب افزایش می یابد و 3) کاربرد مقادیر به دست آمده ضرایب رواناب در سه حوضه آبریز منطقه نشان داد که با استفاده از منحنیهای هم ضریب رواناب می توان دبی های حداکثر لحظه ای را با دقت بهتری تخمین زد.

  کلیدواژگان: حوضه آبریز، دریای مازندان، ضریب رواناب، روش استدلالی - احتمالی
 • داریوش حیاتی*، عزت الله کرمی صفحات 21-33

  در پژوهشهای کشاورزی پایدار به جنبه های رفتاری کشاورزان و علل بروز یا عدم بروز رفتارهایی که در جهت پایداری می باشد، کمتر توجه شده است. هدف این مطالعه 1) تعیین رابطه بین سازه های اجتماعی - اقتصادی و تولیدی - زراعی در نظر گرفته شده با متغیر میزان دانش کشاورزی پایدار، 2) پیش بینی میزان تغییرات متغیر دانش کشاورزی پایدار بر اساس سازه های مذکور و 3) تعیین رابطه بین متغیر دانش کشاورزی پایدار و میزان پایداری نظام زراعی بوده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و کشاورزان گندمکار استان فارس به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه در نظر گرفته شده اند. از این جامعه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 200 کشاورز گندمکار از 39 روستا، در شهرستانهای منتخب این استان به طور تصادفی انتخاب گردیده اند. یافته ها نشان داد که متغیر دانش کشاورزی پایدار با سازه های میزان سواد، انگیزه پیشرفت، میزان کل تولید گندم، میزان دانش فنی در زمینه روش های متداول تولید گندم، وضعیت اقتصادی، شیوه زراعت گندم، آموزشهای ارایه شده از سوی مروجین کشاورزی و نظارت مسیولین مراکز خدمات کشاورزی بر مراحل مختلف زراعت گندم، همبستگی مثبت و معنی دار دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چندمتغیری به شیوه مرحله ای نشان داد که متغیرهای مستقل دانش فنی در زمینه شیوه های متداول تولید گندم، انگیزه پیشرفت، نوع نظام بهره برداری از زمین، میزان سواد و شیوه زراعت گندم، قادرند بیش از 50% از تغییرات متغیر وابسته دانش کشاورزی پایدار در بین گندمکاران را توضیح دهند. در بخش دیگری، علل نبودن رابطه معنی دار بین متغیرهای دانش کشاورزی پایدار و پایداری نظام زراعی از دیدگاه هایی همچون الگوی نشر نوآوریها و نوآوریهای حفاظتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در پایان به ارایه پنج پیشنهاد که حاصل یافته های این پژوهش است، مبادرت شده است.

  کلیدواژگان: دانش کشاورزی پایدار، پایداری نظام زراعی
 • عبدالحامد دولتی بانه*، مصباح بابالار، محمود اخوت صفحات 35-45

  اثر مقادیر صفر، 06/0، 125/0 و 25/0 درصد گاز دی اکسید گوگرد روی صفات کمی و کیفی دو رقم انگور ایرانی کشمشی بیدانه و شاهرودی در طول دوره نگهداری در آزمایشگاه ها و سردخانه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سالهای 76-74، در قالب یک طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر گاز دی اکسید گوگرد بر پوسیدگی قارچی در سطح احتمال 1% معنی دار بود. حداکثر کنترل پوسیدگی قارچ با مصرف 25/0 درصد گاز دی اکسید گوگرد به دست آمد و اگرچه با تیمار 125/0 درصد دی اکسید گوگرد اختلاف معنی داری نشان نداد ولی با افزایش غلظت گاز دی اکسید گوگرد میزان و شدت نقاط سفید شده روی حبه ها افزایش پیدا کرده، یک رابطه خطی بین شدت نقاط سفید شده و غلظت گاز دی اکسید گوگرد به دست آمد، به طوری که بیشترین نقاط سفید شده در تیمار با 25/0 درصد دی اکسید گوگرد مشاهده گردید. با افزایش طول دوره انبارداری بر میزان سفیدشدگی حبه افزوده شد. تیمار دی اکسید گوگرد همچنین روی صفات کاهش وزن، ریزش حبه و تغییر رنگ چوب خوشه اثر معنی دار داشته و از ریزش حبه ها و شدت تغییر رنگ چوب خوشه ها کاسته است.

  کلیدواژگان: انگور، دی اکسید گوگرد، نگهداری در سردخانه
 • فرهاد قوامی*، عبدالمجید رضایی، سیروس عبدمیشانی، احمد ارزانی صفحات 47-57

  تنوع الگوی پروتیین های ذخیره ای دانه با استفاده از روش الکتروفورز ژل پلی اکریلامید در حضور سدیم دو دسیل سولفات و ارتباط احتمالی آنها با برخی صفات مورفولوژیک و فنولوژیک، در 193 نمونه از کلکسیون ماش ایران مورد مطالعه قرار گرفت. الکتروفورز پروتیین های دانه شش الگوی متفاوت را آشکار ساخت، که تنها در 2 نوار آلبومین و 4 نوار گلوبولین موجود در محدوده وزن مولکولی 23500 تا 34000 دالتون متفاوت بودند. الگوهای 1 و 2 فراوانی قابل توجهی داشتند ولی فراوانی سایر الگوها اندک بود و به احتمال قوی در زمانهای نزدیک تری در سیر تکاملی ماش به وجود آمده اند. تجزیه خوشه ای کشورها و شهرها با استفاده از فراوانی زیر واحدهای آلبومین و گلوبولین، حاکی از عدم ارتباط بین تنوع جغرافیایی با فواصل تشابه حاصل از فراوانی زیر واحدها بود. همبستگی صفات مورفولوژیک با زیر واحدهای آلبومین و گلوبولین نشان دهنده ارتباط میان زیر واحدهای G1 و   G 2 با روز تا شروع رسیدگی و همچنین وزن هزار دانه بود. بنابراین، انتخاب بر اساس الگوی پروتیینی در مراحل اولیه برنامه های به نژادی می تواند در افزایش عملکرد و زودرسی موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: آلبومین، الکتروفورز پروتئین دانه، تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، گلوبولین، ماش
 • محمود خدامباشی*، بالرام شارما صفحات 59-63

  به رغم گزارشهای مختلف در مورد نحوه توارث رنگ لپه ها در عدس، ماهیت این مساله به خوبی روشن نشده است. در یک مطالعه گسترده که طی سالهای 75-1372 بر روی نحوه توارث صفات ظاهری عدس انجام گرفت، برای اولین بار دو نوع رنگ سبز تیره و روشن در لپه های عدس تشخیص داده شد. رنگ سبز تیره توارث یک ژنی و رنگ سبز روشن توارث دو ژنی را نشان داد. برای توجیه این مطلب دخالت سه ژن به نامهای Y، Dg و B در توارث رنگ لپه ها مطرح گردید. در شرایط غالب بودن ژن Dg، ژن های غالب Y و B به ترتیب قادر به تولید رنگیزه های زرد و قهوه ای می باشند و در شرایط مغلوب بودن این ژن (dg dg) هیچ نوع رنگیزه ای تولید نخواهد شد، در نتیجه رنگ سبز تیره بروز خواهد کرد. در صورتی که ژن Dg به طور طبیعی عمل نماید (حالت غالب) ولی ژن های Y و B در شرایط مغلوب باشند (Dg-yybb) باز هم رنگیزه تولید نخواهد شد و لپه ها رنگ سبز روشن به خود می گیرند.

  کلیدواژگان: عدس، وراثت رنگ لپه ها، کنترل سه ژنی
 • محمد شاهدی*، پیمان گلی خوراسگانی، زهره حمیدی اصفهانی صفحات 65-74

  یکی از مشکلات اساسی صنعت ماکارونی، چسبندگی و خمیری شدن محصول آن پس از پخت می‌باشد. در این تحقیق عوامل موثر روی خمیری شدن و چسبندگی ماکارونی ایرانی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:1- درصد گلوتن آرد در چهار سطح 5/8، 5/10، 5/12 و 5/14 درصد که با اضافه کردن گلوتن گندمهای سخت خریداری شده از بازار تهیه شد.
  2- دمای خمیر خروجی از اکسترودر در سه سطح 48، 58 و 68 درجه سانتیگراد که با تغییر دادن دمای آب مصرفی در تهیه خمیر، جریان و یا عدم جریان آب در جداره اکسترودر و تغییر در سرعت دورانی خمیردان و زمان ماندن خمیر در اکسترودر حاصل گردید.
  3- دمای خشک کردن در دو سطح 50 و 62 درجه سانتیگراد که با افزایش دمای سیستم گرمایش به کمک مشعلها و گرم‌کن برقی در گرمخانه ایجاد شد. آرد با گلوتن 5/14% و 5/12% دمای اکسترودر 48°C و دمای خشک کردن 62°C باعث بهبودی کیفیت و جلوگیری از چسبندگی و خمیری شدن ماکارونی گردید. با توجه به این که اثر افزایش درصد گلوتن از 5/12 درصد به 5/14 درصد روی افزایش کیفیت قابل توجه نبود با ملحوظ کردن عامل اقتصادی تولید، آرد با گلوتن 5/12 درصد برای تولید ماکارونی ایرانی مناسب تشخیص داده شد.

  کلیدواژگان: ماکارونی، اسپاگتی، چسبندگی، خمیری شدن، گلوتن
 • علی پیشنمازی*، جواد پوررضا صفحات 75-90

  مصرف جو به علت داشتن پلی ساکاریدهای بتا-گلوکان در جیره جوجه های گوشتی محدودیت دارد. می توان با مصرف آنزیم های تجارتی از جو به مقدار بیشتری در جیره طیور استفاده کرد. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مکمل آنزیمی بتا-گلوکاناز بر عملکرد جوجه های گوشتی، درصد چربی محوطه بطنی، وزن روده ها و ارزیابی اقتصادی تولید یک کیلوگرم گوشت در جیره های شامل سطوح مختلف ذرت و جو به اجرا درآمد. تعداد 540 قطعه جوجه گوشتی تجارتی در سن هفت روزگی به 45 گروه 12 قطعه ای تقسیم شدند و به هر سه گروه از جوجه ها یکی از 15 جیره آزمایشی که در آنها جو در سطوح صفر (گروه شاهد)، 25، 50، 75 و 100 درصد جایگزین ذرت شده بود، همراه با دو سطح از آنزیم (025/0 و 05/0 درصد)، تا سن 49 روزگی داده شد. جیره ها با استفاده از روغن به نحوی فرموله شدند که پروتیین و انرژی آنها یکسان گردیده بود. در سن 49 روزگی دو قطعه خروس و دو قطعه مرغ از هر تکرار انتخاب و پس از وزن کشی، جهت تعیین وزن لاشه، چربی محوطه بطنی و وزن روده ها ذبح شدند. نتایج نشان داد که افزایش وزن جوجه های گوشتی با افزایش هر سطح از جانشینی جو بدون آنزیم به جای ذرت به ترتیب 83/0، 08/6، 9/12 و 1/16 درصد کاهش یافت. افزایش وزن جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر بالای جو و سطح 05/0 درصد آنزیم هیچ گونه اختلاف معنی داری (01/0>p) با گروه شاهد نداشت. همچنین مکمل آنزیمی در هر دو سطح، به خصوص در سطح 05/0 درصد باعث بهبود معنی داری (01/0>p) در مصرف غذا و ضریب تبدیل غذایی جوجه های تغذیه شده با جو شد. آنزیم در هر دو سطح به کار رفته، مخصوصا در سطح 05/0 درصد باعث کاهش معنی دار (01/0>p) در چربی محوطه بطنی جوجه ها گردید. نتایج کلی این آزمایش نشان داد که جو با آنزیم جایگزینی مناسب برای ذرت بوده و سطح 05/0 درصد آنزیم، به دلیل عملکرد بهتر و تولید اقتصادی تر یک کیلوگرم گوشت، بر سطح 025/0 درصد آنزیم برتری دارد.

  کلیدواژگان: جو، آنزیم، عملکرد، جوجه گوشتی
 • لطیفه احمدی*، مهدی میرزا صفحات 93-99

  میزان فعالیت بیولوژیک و کاربرد اسانس مریم گلی (Salvia officinalis</em> (Lamiaceae</em> در صنایع دارویی، غذایی و یا بهداشتی بستگی به ترکیبات شیمیایی موجود در آن دارد که خود تحت تاثیر عوامل مختلف می باشد. به منظور مشخص نمودن میزان کمی و نوع ترکیب اسانس در طی مراحل مختلف رشد، اقدام به جمع آوری گیاه شد. اندامهای مختلف گیاه به تفکیک و به روش بخار آب مورد اسانس گیری قرار گرفت، سپس اسانس ها به روش دستگاهی (GC/MS) آنالیز گردید. نتایج نشان داد که ترکیبات اسانس در اندامهای مختلف از نظر نوع و مقدار متفاوت است. آلفا و بتا توجون به عنوان دو ترکیب مطرح در اسانس مریم گلی کمترین مقدار را در اندام برگ (در زمان گلدهی) نشان می دهند (2/1% و 3/0%). تحقیق حاضر نشان داد که میزان کامفر (9/2%)، سینیول (2%)، آلفا و بتا توجون (4/6% و 6/1%) در اسانس سرشاخه گیاه مورد بررسی کمتر از میزان استاندارد بین المللی یعنی به ترتیب 33%، 10%، 16% و 2% است.

  کلیدواژگان: مریم گلی، خانواده نعنائیان، اسانس
|
 • Sayed Farhad Mousavi*, Jafar Jamshidnezhad-Anbarany, Sayed Saeid Eslamian, Nasser Rostam-Afshar Pages 1-18

  Estimation of flood flow rate represents a method of preventing damages associated with this natural phenomenon. This estimation is one basis in the design of various hydraulic structures, dam spillways, watershed management and flood control. The maximum flow rate of floods is determined by methods such as Creager, Jarvis-Meyer, Cypress-Creek, and rational method. Rational-probability method is an alternative to estimate peak flood rates, and is expressed as: Q(y) = F. C(y). I(tc.y).A where Q is maximum flood flow rate (m3</sup>/sec) y is the return period (year) C(y) is runoff coefficient with a return period of y A is watershed area (km2</sup>) I is rainfall intensity (mm/hr) for a specified return period equal to time of concentration of the watershed and F is the conversion factor equal to 0.278 when the above units are used. The basic concept of this method is the same as that in the rational method except that the return period is also included in the equation. Usually, runoff coefficient, C(y), is determined empirically from tables cited in the literature (e.g., Chow et al., 1988). In the present research, data from 18 hydrometry and 6 rainfall-recording stations (located in Caspian - Sea watershed) were analysed using TR software. The Caspian - Sea watershed (which covers eastern and centeral parts of Iran's No. 1 main watershed) has the sub-basins of Atrak, Tadjan, Chalus, Sardabrood, Siahrood, Gorganrood, Safarood, Kesilian, Babolrood and Neka. Runoff coefficients with return periods of 2, 5, 10, 25, 50 and 100 years were determined for these sub-basins and iso-coefficient curves were plotted. The results showed that computed runoff coefficients were less than the values given in the literature because they are determined from observed flow rate and rainfall intensity in each catchment. It was also shown that runoff coefficient increased with increasing return periods. Application of the computed runoff coefficients in three sub-basins of the area resulted in more accurate estimations of maximum flood rate than when the values for these coefficients cited in the literature were applied.

  Keywords: Catchments, Caspian-Sea, Runoff coefficient, Rational-probability method
 • Daryoosh Hayati*, Ezzatollah Karami Pages 21-33

  Studies on sustainable agricultural have not paid adequate attention to farmers' behaviour regarding sustainability. The objectives of this research were: 1) to determine the relationship between socio-economic and farming factors with “sustainable agricultural knowledge”, 2) to predict “sustainable agricultural knowledge” based on socio-economic and farming factors, and 3) to determine the relationship between sustainable agricultural knowledge and sustainability of farming systems. A survey research was used with a multi-stage cluster sampling technique to collect data for the study. In the first stage, 39 villages were selected in Fars Province. Then 200 wheat producers were randomly selected in these villages for interview. The findings indicated that there was a significant and positive correlation between “sustainable agricultural knowledge” with level of literacy, achievement motivation, amount of total wheat production, technical knowledge about wheat production, economic condition, wheat farming model, amount of supervision by Agricultural Service Centers, and educational services provided by extension agents. Stepwise multiple regression indicated that technical knowledge about wheat production, achievement motivation, type of land revenue system, level of literacy and wheat farming model (independent variables) explained more than 50 percent of variability in “sustainable agricultural knowledge”. There was no significant correlation between “sustainable agricultural knowledge” and “sustainability of farming systems”. Possible reasons for this lack of relationship have been discussed. Based on the findings of this study, recommendations are provided towards achieving a more sustainable agricultural system.

  Keywords: Sustainable agricultural knowledge, Sustainability of farming system
 • Abdolhamed Dowlati Baneh*, Mesbah Babalar, Mahmood Okhovat Pages 35-45

  The effects of four levels of SO2</sub> (0.0%, 0.06%, 0.125% and 0.25%) on the qualitative and quantitative characteristics of two Persian grape cultivars “Keshmeshi seedless” and “Shahroudy” were evaluated during the cold storage in 1995-1997. This research was carried out in a factorial experiment in a completely randomized design in cold storage at the laboratory of Horticultural Department, College of Agriculture, Tehran University. The results showed that the effect of SO2</sub> on decay was significant at 1%, and maximum control was obtained at 0.25%. No significant difference was observed when treated with 0.125% SO2</sub> However, increasing SO2</sub> concentration resulted in increased quantity and intensity of bleaching on the berries. At these increased concentrations, a linear relation was observed between bleaching on the berries and SO2</sub> concentration so that the highest bleaching occurred at a concentration of 0.25%. Increased storage periods also increased bleaching. The effect of SO2</sub> on weight loss, shattering, and rachis colour was also significant, decreasing rachis colour and shattering of berries.

  Keywords: Grape, Sulfur dioxide, Cold storage
 • Farhad Ghavami*, Abdolmajid Rezai, Siroos Abdemishani, Ahmad Arzani Pages 47-57

  Variability of seed storage protein electrophoretic patterns revealed by SDS-Polyacrylamide gel electrophoresis and their possible relations with some morphological and phenological characteristics were studied using 193 accessions from Iran Mungbean (Vigna radiata</em> L. Wilczek) Collection. Seed protein electrophoresis revealed six different patterns that were different in two albumin and four globulin subunits with molecular weights of 23500-34000. Pattern types 1 and 2 had a considerable frequency but pattern types 3, 4, 5 and 6 had low frequencies and probably had developed recently in mungbean evolution process. Cluster analysis of countries and cities using the frequencies of albumin and globulin subunits showed no relation between geographical diversity and similarity distances. The correlations of morphological traits and albumin and globulin subunits indicated a relationship between G1 and G2 subunits with 1000 seed weight and days to beginning of maturity. Therefore, selection based on protein patterns at preliminary stages of breeding programs might be effective in increasing seed yield together with earliness.

  Keywords: Albumin, Seed protein electrophoresis, Cluster analysis, Genetic variation, Globulin, Mungbean
 • Mahmood Khoddambashi*, Balram Sharma Pages 59-63

  In spite of different reports about the inheritance of cotyledon colour in lentil, the precise nature of this phenomenon is unknown. In a comprehensive study, conducted in 1993-96 on inheritance of morphological markers in lentil, two types of green colour, light green and dark-green lentils, were distinguished for the first time. The dark-green showed monogenic and the light-green showed digenic inheritance. To explain this, involvement of three genes, Dg, Y and B in the inheritance of cotyledon colour were considered. At the dominant state of gene Dg, the genes Y and B produce yellow and brown pigments, respectively. At the recessive state (dg dg), no pigment will be produced and the dark-green colour will appear. If gene Dg acts normally (dominant state), but both genes Y and B are at recessive state (Dg-yybb), again no pigment will be produced and cotyledons will be of light-green colour.

  Keywords: Lentil, Cotyledon colour inheritance, Trigenic control
 • Mohammad Shahedi *, Payman Goli Khorasgani, Zohreh Hamidi Isfahani Pages 65-74

  Stickiness and pastiness after cooking is one of the basic problems of macaroni production technology. Investigation of the factors affecting stickiness and pastiness of Iranian Macaroni is essential. The purpose of this research was to study the effects of percentage of gluten in the flour as well as extruder and drying temperatures on the macaroni quality. The factors studied are as follows:1- Percentages of flour gluten at levels of 8.5, 10.5, 12.5 and 14.5 prepared by adding gluten to the macaroni flour purchased from the market.
  2- Temperature of the dough discharged from the extruder (three levels: 48, 58 and 68 °C) obtained through changing the temperature of the water used in making the dough, circulation and noncirculation water in extruder jacket, and changing the rotational speed of extruder screw and increasing dough retention time.
  3- Drying temperature (two levels: 50 and 62 °C) obtained through changing the number of burners in the heating system and using electrical heaters in the drying cabinet.
   The results of the e:xperiments and their evaluation are as follows: using flour with a gluten percentage of 12.5 or 14.5 (12.5% gluten is preferred for economic reasons) with an extruder temperature of 48 °C and a drying temperature of 62 °C will improve the macaroni quality. This treatment resulted in the production of macaroni with less stickiness, pastiness and cooking loss.

  Keywords: Macaroni, Spaghetti, Stickiness, Pastiness, Gluten
 • Ali Pishnamazi*, Javad Pourreza Pages 75-90

  Barley consumption is limited in broiler chicken diet due to their β. glucanas polysaccharide content. The application of synthetic enzymes in poultry diet can increase the barley content. The purpose of this experiment is to study the effect of enzyme supplement-β-glucanas on the performance of broiler chickens, percentage of abdominal fat, intestine weight and economic evaluation of production of one kilogram of meat in diets including different levels of barley and corn. Five hundred forty-one-day-old commercial broiler chickens (Arian) were divided into 45 groups, 12 chickens per group Each one of the 15 experimental diets, in which barley was substituted for corn at levels 0, 25, 50, 75 and 100% with 2 levels of enzymes (0.025 and 0.05%) was fed to 3 groups of chickens for 49 days. All diets were isoenergetic and isonitrogenous. Plant oil was used to make diets isoenergetic. The results showed that the rate of weight increase of broiler chickens decreased as each level of free enzyme barley was replaced at 0.83, 6.08, 12.9, 16.1 %, respectively. The weight gain of the chickens fed with diets including a large amount of barley and 0.05% enzyme didn’t have any significant difference (P < 0.01) with the control group. The chickens fed with diet including barley and 0.025% enzyme didn’t have any significant difference either (except at 75% and 100% barley replacements). Enzyme supplementary at 0.025% and 0.05% levels (especially at 0.05%) caused significant improvement (P < 0.01) in food consumption and feed conversion ratio of chickens fed with diets including barley. Analysing the carcass of these chickens showed that the enzyme used at both levels, especially at 0.05 %, caused a significant decrease (P < 0.01) in abdominal fat (3.62% vs. 4%). It was also seen that the weight of chickens fed with enzyme decreased significantly (P < 0.01) in comparison with chickens fed with free enzyme barley diets (9.57% vs. 14.81 %). The economic calculation results of producing meat in this experiment pointed out that using barley and corn caused reduction in production expenses. The general results of this study showed that barley with enzyme is a suitable replacement for enzyme and further that 0.05% level of enzyme is better than 0.025% level due to its performance and better economic results.

  Keywords: Barley, Enzyme, Performance, Broiler chicken
 • Latifeh Ahmadi*, Mehdi Mirza Pages 93-99

  Biological activity and making use of sage essential oil in different industries depend on the chemical composition of the essential oil which is itself affected by several factors. In order to study the quality and quantity of the essential oil during growth stages, samples of the plant were gathered. The essential oil was extracted through steam distillation from the different plant parts separately. Volatile parts were analyzed with GCMS instrument. The study showed that the quality and quantity of the chemicals from different parts of the plant were not the same: Alpha-thujone and Beta-thujone as two important compounds were the lowest in the leaves of sage at flowering stage (1.2%, 3%, respectively). The study also showed that the quantity of Camphor (2.9%), Cineole (2%), Alpha-thujone (6.4%) and Beta-thujone (1.6%) in the essential oil of aerial parts of the plant were lower than the international standards (33%, 10%, 16% & 2%, respectively).

  Keywords: Sage, Lamiaceae, Salvia officinalis, Essential oil