فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زهیر طیب * صفحات 1-3
 • شیرزاد طایفی*، مهدی رمضانی صفحات 4-24
  متون ادب کلاسیک فارسی، از جمله نمودهای بارز میراث فرهنگی ایران است که تامل دقیق و دانشورانه در آن ها می تواند زوایای ناخوانده ای از متن و بطن اندیشه ایرانی را در معرض خوانش مخاطبان قرار دهد. در رسیدن به چنین هدفی، بیش از هر چیزی باید شکل سخته تری از این متون در دست داشت؛ چرا که گذر زمان، به دلایل مختلفی چه بسا گرد فراموشی، غفلت، حذف، جابه جایی و حتی دگردیسی بر بافت و ساخت آن ها افشانده است و به تبع آن، خوانش های گوناگون و حتی گاهی متضاد از برخی وجوه این متون عرضه کرده، که در مواردی نه اندک، مخاطب را متحیر و گاهی سردرگم کرده است. بنا به چنین ضرورتی، در این جستار، متون شاخص چندی را با تاکید بر نسخ مختلف و نکات خاص مرتبط با نرد و شطرنج، به روش توصیفی- تحلیلی و البته با شیوه استقرایی به صورت انتقادی بازخوانی کردیم. در شواهد بازخوانی شده، ضمن پاس-داشت تمام تلاش های عالمانه صورت گرفته، به نمودهای بارز اختلاف سلیقه، برداشت های ذوقی، تحریف های نامعمول، پیشنهادهای من عندی و... رسیدیم و این موارد را با مخاطب به اشتراک گذاشتیم. نکته مهم و در عین حال تاسف بار این است که اغلب این بدخوانی ها، کج خوانی ها و من عندی خوانی های اولیه به نوشته های شارحان بعدی نیز عینا منتقل شده که به تبع آن، خوانش متون را برای مخاطبان، حتی مخاطبان فرهیخته سخت کرده است. امیدواریم پژوهش پیش رو با پیشنهادهایی، گامی در راه اصلاح برخی خطاهای راه یافته در متون بردارد.
  کلیدواژگان: تصحیح، نسخه خطی، متون کهن، شطرنج، نرد، نقد، شرح
 • مجتبی سلطانیان، سید حامد نقدی بیکی* صفحات 25-46
  آثار علمی، بخش مهمی از مجموعه تالیفات تاریخی ایران را تشکیل می دهند. علوم ریاضی و حساب از جمله علوم مورد توجه دانشمندان ایرانی بوده است. بررسی نسخ خطی ریاضی و حساب و هندسه از حیث شناساندن تاریخ علم، استفاده از محتویات آن ها برای پایه گذاری دانش های نوین و هم چنین اطلاع یافتن از ویژگی های ادبی و زبانی دوره ای که در آن تالیف شده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس بررسی و تصحیح این گونه نسخ حتی اگر در رده آثار درجه یک ادبی و علمی نباشند، می تواند در اولویت محققان و مصححان فعال در این حوزه قرار گیرد. رساله حساب از تالیفات قرن نهم و دهم در حوزه ریاضیات و علم حساب و هندسه است. نویسنده این اثر، میرمحمد قاسم اسیر ورامینی (اصفهانی) است. این کتاب در شهر بغداد نوشته شده و کاتب اثر همان مولف اثر است. تاریخ کتابت آن مطابق اظهار مولف و کاتب آن به سال 900 ق باز می گردد. این اثر شامل یک مقدمه و یک خاتمه و هم چنین سه مقاله می باشد که هر کدام از این مقالات به فصل های گوناگونی تقسیم می شوند. در این پژوهش مهم-ترین ویژگی های رساله حساب، همراه با معرفی نسخه خطی آن نگاشته می شود و در نهایت نسخه از دید محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: حساب، میرمحمد قاسم اسیر ورامینی، نسخه خطی، حساب و ریاضی، هندسه
 • زهرا مرادی، نجمه دری*، حسن ذوالفقاری صفحات 47-68
  بصیری خراسانی، یکی از شاعران و نویسندگان قرن دهم هجری است. وی بیشتر دوران شاعری خود را در قلمرو عثمانی به سر برده و در همان جا نیز از دنیا رفته است. آنچه در مورد شرح احوال شاعر وجود دارد، محدود به اطلاعات اندکی است که از چند منبع به دست آمده است. بصیری، به دو زبان ترکی و فارسی شعر می سروده و همچنین به زبان عربی نیز تسلط داشته است. دیوان ترکی وی در ترکیه به چاپ رسیده، اما نسخه خطی دیوان فارسی او، تا به حال تصحیح و چاپ نشده است. این دیوان دارای 1440 بیت است، که از دو نسخه خطی متعلق به کتابخانه های «عاشر افندی» و «دانشگاه استانبول» ترکیه -که به خط خود مولف نگارش یافته - به دست آمده است. شاعر، بیشتر اشعار خود را به ترتیب در قالب های قصیده، غزل، ترجیع بند، قطعه و رباعی سروده است. بصیری به سبک شاعران قرن نهم هجری و مکتب وقوع گرایش داشته و شعرش روان و عاری از نکته سنجی ها و خیال پردازی های معاصران است. همچنین وی به انواع مضامین شعری توجه داشته و مدح و وصف طبیعت جایگاه مناسبی در اشعار او دارد. استفاده از اوزان و قوافی مختلف و اشاره به لغات و اصطلاحات مربوط به علوم گوناگون در دیوان او نمایان است. این مقاله به دنبال تصحیح دیوان بصیری به شیوه انتقادی با موضوع معرفی، تحلیل مضامین و سبک شعری این شاعر نوشته شده و با روش توصیفی-تحلیلی، بر مبنای جست وجوی کتابخانه ای، اطلاعات به دست آمده را درباره این شاعر و ویژگی های شعری او طبقه بندی و تنظیم کرده است.
  کلیدواژگان: بصیری خراسانی، آسیای صغیر، شعر قرن دهم، تصحیح متون، نسخه خطی
 • مرتضی چرمگی عمرانی* صفحات 69-90
  مقدمه ی جامع دیوان، کهن ترین، مهم ترین و معتبرترین سند شناخته شده درباره ی حافظ شیرازی است. هدف از انجام این پژوهش، بازخوانی و تصحیح مجدد این سند، به کمک نسخه ا ی نویافته است. این نسخه که تا به امروز در دسترس حافظ شناسان نبوده، در سال 836 ه. ق کتابت شده است و با شماره ثبت 1563/ 4613 در کتابخانه ی دانشگاه پنجاب لاهور نگهداری می شود. برای دستیابی به این هدف، نخست این نسخه، با سه دستنویس چاپ شده مقابله شده، سپس برخی از مهمترین برتری ها و مزیت های آن بر نسخه های قبلی بیان گردیده است. دستاوردهای این تحقیق نشان می دهد که نسخه ی محفوظ در کتابخانه ی دانشگاه پنجاب لاهور، از یک طرف اولین و قدیمی ترین دستنویسی است که به صراحت، نام جامع مقدمه ی دیوان حافظ، محمد گل اندام، در آن ذکر شده است. از سوی دیگر، خلاف دیگر نسخه ها که در آن ها تاریخ وفات حافظ و ماده تاریخ، ناهمسان و مختلف است، در نسخه مذکور تاریخ وفات حافظ و ماده تاریخ یکسان، یعنی: دقیقا سال 791 ه. ق است. افزون بر این ها، به کمک این دستنویس، برخی از نقایص و نکات مبهم موجود در سایر نسخی که مقدمه جامع را دارند، برطرف می شود.
  کلیدواژگان: حافظ شیرازی، مقدمه ی جامع دیوان حافظ، محمد گل اندام، تصحیح، دانشگاه پنجاب
 • سید امیر جهادی حسینی* صفحات 91-111

  طیب الدین مولوی ارزنجانی، از مترسلان و ادبای گمنام سده هشتم قمری در آسیای صغیر است. اثر وی موسوم به منشآت به خط او در سال 822 قمری نگاشته شده است. منشآت مذکور تا کنون تصحیح نشده و نیز در ضمن پژوهشی مستوفی، مورد بررسی قرار نگرفته است. در این نوشتار به روش تحلیل و توصیف محتوای کیفی، منشآت ارزنجانی مورد تحلیل متن شناسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اثر حاضر، متنی است که به قصد راهنمایی و به دست دادن الگوهای نامه نگاری در وهله اول برای عموم و در مرتبه دوم برای منشیان به نگارش درآمده است. اقسام مکاتیب رسمی و غیر رسمی در متن مشهود است؛ در موضع نام مخاطبان، اسم خاصی مشهود نیست و از قید فلان استفاده شده است. مکاتیب اثر به نسبت شیوه معهود قرن نهم، چندان دراز و مطنب نیستند. ساختارهای نامه نگاری متاثر از اسلوب های متداول عصر است. نویسنده در مواضع گوناگون نامه ها به آیات، روایات و نیز اشعار شاعران متقدم و معاصر خویش مانند سلمان ساوجی، ظهیر فاریابی و مولانا استشهاد جسته است. سبک نثر منشآت، فنی و تا حدی مایل به مصنوع است، به گونه ای که جانب عبارت پردازی های رایج منشیانه و کاربرد اسجاع، جناس ها و سایر فنون لفظی و معنوی فروگذار نشده است. در برخی عبارات نثر، جنبه شاعرانه به خود گرفته است که از توانایی مصنف اثر در نثر فارسی حکایت می کند.

  کلیدواژگان: طیب الدین ارزنجانی، نثر فارسی طیب الدین ارزنجانی، ترسل و انشاء، منشآت، نثر فارسی
 • حسن زندیه*، احمد دستوان صفحات 112-133

  این پژوهش، به بررسی یکی از کتابچه های مالی در دوره قاجاریه می پردازد. هدف از این پژوهش استنساخ و بازخوانی کتابچه، بررسی محتوایی و تحلیل آماری آن، ترسیم اقتصاد محلی و نیز تعیین الگوی تهیه شده این سند می باشد. روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با رویکرد مطالعه اسناد است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این اسناد در دوره قاجار بر اساس اصول و چارچوب دیوانی و فن استیفا تهیه می شده و محتوای این کتابچه نشان می دهد که بیشتر سنگینی مالیات بر عهده مردمان، از جمله روستاییان بود. این در حالی بود که اکثر این درآمدها، نه تنها برای حکومت مرکزی فرستاده نمی شد، بلکه عمده آن، صرف هزینه های اضافی می شد و هزینه کمی هم صرف آبادانی ایالت می گردید. همچنین با بازخوانی این کتابچه، می توان به شیوه حکمرانی عبدالله علاءالملک در همدان و نیز ترسیم و تبیین بخش کوچکی از تاریخ اقتصادی-اجتماعی دوره قاجار، در ایالت همدان پی برد، به مصداق مشت نمونه خروار، گویای نسبی وضعیت مالی بقیه ایالات ایران هم هست.

  کلیدواژگان: اسناد و متون مالی، سیاق، کتابچه جمع و خرج همدان و قراگوزلو، عبدالله، علاءالملک
 • زکریا طغانی، محمود فیروزی مقدم*، علی تسنیمی، مهیار علوی مقدم صفحات 134-160

  این باور وجود دارد که قدیمی ترین ترجمه موجود به فارسی از کتاب الف لیله و لیله، توسط عبداللطیف طسوجی(همراه با اشعاری از میرزا سروش اصفهانی) در 1261 ق./ 1845م. به درخواست بهمن میرزا پسر عباس میرزا در دوره محمد شاه قاجار انجام شده، که به داستان های هزارویک شب مشهور است. ولی ترجمه دیگری به نام ترجمه هنریه در کتابخانه هاوتون، کتابخانه نسخ خطی و کمیاب دانشگاه هاروارد، وجود دارد که حدود چهل سال زودتر از نسخه طسوجی ترجمه شده است. بنابراین، این متن نخستین ترجمه فارسی از هزارویک شب است که توسط محمدباقر خراسانی بزنجردی در حوالی سال 1223ق./ 1808م. در حیدرآباد(هند) و به درخواست سرچارلز راسل و سرهنری راسل برادر نماینده کمپانی هند شرقی ترجمه شده و با عنوان ترجمه هنریه به هنری راسل تقدیم شده است. نویسندگان این مقاله، این نسخه خطی ارزشمند را معرفی کرده و ویژگی های مهم آن را با روش توصیفی، با استناد به متن و با کمک منابع کتابخانه ای مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج تحقیق نشان می-دهد که ترجمه هنریه نه تنها نخستین ترجمه فارسی الف لیله و لیله است بلکه از نخستین چاپ هزارویک شب، به زبان عربی یعنی چاپ اول کلکته هم قدمت بیشتری دارد. اخیرا این نسخه توسط مهدی گنجوی و میثم علی پور، دردوجلد انتشار یافته است یکی دیگر از ویژگی های مهم ترجمه خراسانی، آرایه های ادبی شامل تشبیه، استعاره، کنایه، سجع و جناس که افزوده مترجم به متن است. این متن آراسته به ابیات فارسی و عربی است و اطناب بسیاری در توصیف، صحنه پردازی و کاربرد ظرافت های ادبی در آن به چشم می خورد.

  کلیدواژگان: هزارویکشب، نسخه هنریه، خراسانی بزنجردی، متن شناسی، تصحیح
 • جمیله اخیانی* صفحات 161-176
  خاقانی از بزرگترین قصیده پردازان شعر فارسی است که به دلیل گستردگی معلومات و استفاده از آن در شعر، تصویرسازی های بی سابقه و ترکیب های غریب به دیرآشنایی توصیف شده است. برای تصحیح دیوان او سه تن از نام آوران عصر ما، یعنی علی عبدالرسولی، ضیاءالدین سجادی و میرجلال الدین کزازی زحمات فراوان متقبل شده اند. تصحیح سجادی به دلیل ارایه نسخه بدل های ابیات، بیشتر مورد توجه محافل دانشگاهی واقع شده، اما همچنان دو تصحیح دیگر نیز ارزش خود را حفظ کرده و کمک حال محققان شده اند. با وجود تلاش های ارزشمند این استادان و نیز پژوهندگان دیگری که ابیاتی از خاقانی را تصحیح کرده اند، هنوز در گوشه و کنار دیوان خاقانی، بیت هایی دیده می شود که با شکل فعلی خواننده را راضی نمی کنند و به نظر نمی رسد به صورت کنونی از زیر دست خاقانی بیرون آمده باشند. در مقاله حاضر، پنج بیت از این ابیات در قصاید خاقانی، مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و کوشش شده است پس از تبیین نادرستی یا نارسایی آنها به شکل کنونی، پیشنهادهایی برای تصحیح آنها ارایه شود. از این ابیات، تصحیح یک بیت به شیوه قیاسی و تصحیح چهار بیت با استفاده از چاپ عبدالرسولی و نیز نسخه بدل های ثبت شده در تصحیح سجادی انجام شده است.
  کلیدواژگان: خاقانی، شعر، قصیده، تصحیح، تحریف
 • زهرا علیزاده شورکی*، محمود صادق زاده، هادی حیدری نیا صفحات 177-190

  نسخه های خطی، میراث مکتوب و معرف هویت علمی، فرهنگی و اجتماعی ملت ها می-باشند. نسخه خطی کاس الکرام نوشته معین الدین احمدبن محسن متخلص به «روح» است که به شماره مسلسل 5816 ، دارای 209 برگ در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم موجود است. این نسخه خطی مربوط به دوره صفویه (1056-1107)که قالب اشعار آن مثنوی و دارای محتوای عرفانی است. متن این نسخه خوانا و به خط نستعلیق است. نسخه خطی کاس الکرام تک نسخه و منتخب از اشعار عرفانی شاعرانی همچون مثنوی معنوی، حدیقه الحفیقه سنایی و اسرار نامه فریدالدین عطار نیشابوری و چندی شاعر دیگر است. در اشعار نسخه خطی کاس الکرام کلمات کهن فارسی، کلمات عربی دیده می شود. مقاله ی حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی دیدگاه مولف کاس الکرام درباره آفرینش انسان و عشق به خداوند پرداخته است. فلسفه آفرینش انسان و جهان، یکی از اساسی ترین مسایلی است که بشر همواره در پی کشف و شناخت آن بوده است.

  کلیدواژگان: نسخه خطی کاس الکرام، معین الدین احمد، فیض، کاشانی، دوره صفویه
 • غلامرضا مستعلی پارسا*، علی کاملی صفحات 191-215

  جنگ های ادبی منابعی هستند که می توانند در تصحیح اشعار شاعران راهگشا باشند. این مسیله زمانی اهمیت می یابد که از روزگار زندگی شاعر تا نخستین نسخه های تاریخ دار شعر او 400 - 500 سال فاصله باشد. در این میان اگر جنگ شعری که تاریخ کتابت آن نزدیک به روزگار شاعر یا دست کم یکی دو سده پس از مرگ او باشد می تواند در تصحیح بیت ها تاثیرگذار باشد. ضمن آنکه ممکن است بیت هایی اضافه از نسخ موجود داشته باشد و این موضوع سبب می شود تا بحث ابیات نویافته مطرح شود. در میان جنگ های خطی کهن، جنگ خطی شماره 2051 ایاصوفیا از جمله آثاری است که پیشتر مورد استفاده دکتر غلامحسین یوسفی در تصحیح غزل های سعدی قرار گرفته است. از این رو، این جنگ می تواند برای تصحیح غزل های جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی با سایر نسخ خطی و دیوان چاپی مقابله شود. در این مقاله، با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به ویژگی های جنگ 2051 ایاصوفیا در ارتباط با اشعار جمال الدین محمد بن عبدالرزاق پرداخته ایم. سپس غزل های نویافته و بیت های نویافته در میان یا انتهای غزل های فعلی دیوان چاپی را بررسی کرده ایم.

  کلیدواژگان: تصحیح انتقادی، غزلیات جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی، جنگ خطی 2051 ایاصوفیا، ابیات نویافته، وحیددستگردی
|
 • zohair tayyeb* Pages 1-3
 • Shirzad Tayefi *, Mehdi Ramezani Pages 4-24
  Persian classical literature texts are among the prominent manifestations of Iran cultural heritage, in which careful and scholarly reflection can expose to the audience unread angles of the text and Iranian thought. To achieve such a goal, one must have a more rigorous form of these texts more than anything else; because the passing of time may have caused forgetfulness, neglect, deletion, displacement and even metamorphosis on their texture and construction for various reasons. As a result, it has offered different and even sometimes readings contradictory to some aspects of these texts, which in few cases, has puzzled and sometimes confused the audience. So, due to this necessity, we read some leading texts emphasizing different versions and special points related to backgammon and chess. We used a descriptive-analytical method and reread the texts in an inductive manner critically. In reread evidence, while defending all the wise efforts made, we got different obvious manifestations, taste perceptions, unusual distortions, my suggestions, etc., and shared these with the audience. The important and at the same time sad point is that most of these misreadings and early my readings have been transferred to later commentators' writings, which has made it difficult for audiences, even educated ones, to read the texts. We hope this study, with some suggestions, take a step towards correcting some errors found in the texts.
  Keywords: Critical Edition, Manuscriptology, Text Versions, Chess, Backgammon, criticism, Description
 • Mojtaba Soltanian, Seyyed Hamed Naghdi Beyki * Pages 25-46
  Scientific works constitute an important part of the collection of historical writings of Iran. Mathematical and arithmetic sciences have been among the sciences of interest to Iranian scientists. Examining mathematical manuscripts and arithmetic and geometry in terms of identifying the history of science, using their contents to establish new knowledge, as well as finding out the literary and linguistic features of the period in which it was written. Are of particular importance. Therefore, reviewing and correcting such manuscripts, even if they are not in the category of literary and scientific works, can be a priority for researchers and proofreaders active in this field. The treatise on arithmetic is one of the ninth and tenth century writings in the field of mathematics, arithmetic and geometry. The author of this work is Mir Mohammad Ghasem Asir Varamini (Isfahani). This book was written in Baghdad and the author is the same author. The date of its writing, according to the author and its scribe, dates back to 900 AH. This work consists of an introduction and a conclusion, as well as three articles, each of which is divided into different chapters. In this research, the most important features of the thesis book are written along with the introduction of its manuscript and finally the version is examined from a content point of view.
  Keywords: Arithmetic, Mir Mohammad Qasem Asir Varamini, Manuscript, Arithmetic, Mathematics, Geometry
 • Zahra Moradi, Najmeh Dorri *, Hasan Zolfaghari Pages 47-68
  Basiri Khorasani was one of the poets and writers of the tenth centuryAH. He spent most of his poetic career in the Osmani's region and died there. What is available about the poet's biography is limited to a small amount of information which it is obtained from several sources. Basiri wrote poetry in both Turkish and Persian and was also fluent in Arabic. His Turkish Divan has been published in Turkey, but the manuscript of his Persian Divan has not been corrected or published until yet. This divan has 1440 verses, which have been obtained from two manuscripts belonging to the libraries of "Asher Effendi" and "Istanbul University" in Turkey, which were written in the author's own handwriting. The poet has composed most of his poetry in the forms of ode, lyric poem, refrain, verse and quatrain, respectively. Basiri has a tendency towards the style of the poets from the ninth century and the school of occurrence, and his poetry is fluent from the punctuation and fantasies of his contemporaries. He also pays attention to various poetic themes, praises and describes that nature has a good place in his poems. The use of different meters, rhymes and references to words and terms which is related to various sciences these concepts clearlt are evident in his books of poem. This article has been written following the correction of Basiri poesy in a critical way with the subject of introduction, analysis of themes and poetic style of this poet has done completely.
  Keywords: Basiri Khorasani, Asia Minor, 10th century poetry, text correction, handwrite manuscript
 • MORTEZA Charmegi Omrano * Pages 69-90
  The Comprehensive Introduction of the Court is the oldest, most important and most reliable document known about Hafez Shirazi. The purpose of this study is to re-read and revise this document with the help of newly found copies. This version, which has not been available to memoirists until today, was published in 836 AH. AH has been written and is kept in the library of Punjab University of Lahore with the registration number 1563/4613. To achieve this goal, first this edition is confronted with three printed manuscripts, then some of its most important advantages over the previous editions are stated. The findings of this study show that the manuscript preserved in the library of Punjab Lahore University is, on the one hand, the first and oldest manuscript that explicitly mentions the comprehensive title of the introduction to Hafez's Divan, Mohammad Gholandam. On the other hand, unlike other versions in which the date of Hafez's death and the date of the article are heterogeneous and different, in the mentioned version the date of Hafez's death and the date of the date are the same, ie: exactly the year 791 AH. Is. In addition, with the help of this manuscript, some of the shortcomings and ambiguities in other manuscripts that have a comprehensive introduction are eliminated.
  Keywords: Hafez Shirazi, Comprehensive Introduction to Hafez's Divan, Mohammad Golandam, correction, Punjab University
 • Amir Jahadi * Pages 91-111

  Tayyaba al-Din Mawlawi Arzanjani is an anonymous eighth-century lunar messenger and writer in Asia Minor. His work called Manshat was written in his handwriting in 822 AH. The mentioned sources have not been corrected so far and have not been studied in Mostofi's research. In this paper, by means of analysis and description of qualitative content, the origins of Arzanjani have been analyzed textually. Findings show that the present work is a text that has been written with the intention of guiding and providing lettering patterns in the first place for the public and in the second place for secretaries. The types of formal and informal correspondence are evident in the text; In the position of the name of the audience, a specific name is not obvious and some adverb has been used. The correspondence of the work is not very long and satisfactory compared to the conventional method of the ninth century. The structures of correspondence are influenced by the common styles of the age. The author has testified to the verses, narrations and poems of his earlier and contemporary poets such as Salman Savoji, Zahir Faryabi and Rumi in various positions of the letters. The prose style of the origins is technical and somewhat artificial, so that it is not left out of the usual secretarial expressions and the use of references, puns and other verbal and spiritual techniques. In some expressions of prose, it has taken on a poetic aspect, which indicates the ability.

  Keywords: Tayebehuddin Arzanjani, Persian proseTayebehuddin Arzanjani, Tarsal, Essay, origin, Persian Prose
 • Hasan Zandieyh *, Ahmad Dastvan Pages 112-133

  This study examined one of the financial instructions in the Qajar era. The purpose was to transcribe and review the instruction, study its content, analyze it statistically, present an overview of its local economy, and determine its drawn up model. This descriptive-analytical was carried out through a desk study. The findings indicated that such documents were provided during the Qajar era based on administrative principles and debt-collection techniques. The instruction content showed that the taxation burden was mostly borne by the people, including the peasants. This was done while most of such revenues were not sent to the central government, but most of them were spent on additional expenses and merely a small amount was spent on state development. The review of the instruction showed how Abdullah Alaa al-Molk had ruled in Hamedan. It also explained a small section of the socio-economic history of the Qajar dynasty in Hamedan, which can be generalized to the financial status of other Iranian states in the said period.

  Keywords: Financial Papers, style, Revenue, Expenditure Instruction of Hamedan, Qaraguzlu, Abdullah, Alaa al-Molk
 • Zakariya Toghani, Mahmoud Firouzi Moghaddam *, Ali Tasnimi, Mehyar Alavi Moghaddam Pages 134-160

  It is believed that the oldest available Persian translation of the book alfa Layla va Layla, by Abdul Latif Tassoji in 1261 AH /1845 AD. who is known as the story of the thousand and one nights; But there is another translation called translation of Henrieh in the Houghton Library, a rare Harvard Manuscript Library, which was translated about forty years earlier than the Tassoji version. Therefore, this text is the first Persian translation of Thousand and One Nights, written by Khorasani Bezenjardi around 1223 AH /1808 AD. Translated in Hyderabad (India) at the request of Sir Charles Russell and Sir Henry Russell, brother of a representative of the East India Company, and presented with name of translation of Henrieh to Henry Russell. The authors of this article have introduced this valuable manuscript and studied its important features by descriptive method, citing text and with the help of library resources. The results of the research show that the translation of Henrieh is not only the first Persian translation of alfa Layla va Layla, it is even older than the first edition of Thousand and One Nights, in Arabic, that is, the first edition of Calcutta.Another important feature of Khorasani translation is the Literary ornaments including similes, metaphors, allusions, rhymes and puns that have been added to the text by the translator. This text is adorned with Persian and Arabic verses and There are many verbalizations in describing, Staging and the use of literary subtleties can be seen in it.

  Keywords: Thousand, One Nights, translation of Henrieh, Khorasani Bezenjardi, textology, correction
 • Jamile Akhyani * Pages 161-176
  Khaghani is one of the greatest composers of Persian poetry who has been described as a perplexing poet to his vast knowledge and using it in poetry, unprecedented illustrations and strange combinations. Three writers of our time, namely Ali Abdul Rasuli, Zia-od-Din Sajjadi and Mir-Jalaloddin Kazzazi, have worked hard to correct his divan. Sajjadi's correction has received more attention in academic circles due to the presentation of verse versions, but two other corrections have also retained their value and have helped researchers. Despite the valuable efforts of these professors and other scholars who have corrected verses from Khaghani, there are still verses in the corners of Khaghani's divan that do not satisfy the reader with his current form and Khaghani does not seem to have composed them in this way. In this article, five of these verses in Khaghani's poems have been examined and an attempt has been made to provide suggestions for correcting them after explaining their inaccuracy or inadequacy in the current form. From these verses, one verse has been corrected by analogy and four verses have been corrected using the edition of Abd al-Rasuli, as well as the duplicates recorded in Sajjadi's correction.
  Keywords: Khaghani, poetry, ODE, correction, Distortion
 • Zahra Alizade Shoroki *, Mahmood Sadeghzade, Hadi Heidari Niya Pages 177-190

  Manuscripts are the written heritage and represent the scientific, cultural and social identity of nations. The manuscript of Kas al-Karam, written by Moinuddin Ahmad ibn Mohsen, nicknamed "Ruh", is numbered 5816 and has 209 pages in the library of Ayatollah Marashi Najafi in Qom. This manuscript belongs to the Safavid period (1056-1107) whose poems are Masnavi and have a mystical content. The text of this version is legible and in Nasta'liq script. The manuscript of Kas al-Karam is a single copy and a selection of mystical poems by poets such as Masnavi Manavi, Hadiqah al-Hafiqa Sanai and Asrarnameh by Farid al-Din Attar Neyshabouri and several other poets. In the poems of the manuscript of Kas al-Karam, ancient Persian words, Arabic words can be seen. The present article uses a descriptive-analytical method and relying on library sources to examine the author's view of the creation of man and love of God. The philosophy of creation of man and the world is one of the most fundamental issues that human beings have always sought to discover and recognize.

  Keywords: Manuscript of Kas al-Karam, Moinuddin Ahmad, Faiz, Kashan, Safavid period
 • Gholamreza Maste Ali Parsa *, Ali Kameli Pages 191-215

  Literary journals are sources that can be helpful in editing of poets' poems. This issue becomes important when there is a 400-500 years gap from poet's life to the first dated editions of his poetry. In the meantime, if a poem journals   that its writing date is close to the time of the poet or at least one or two centuries after his death, it can be effective in correcting the verses. In addition, it may have additional verses beside the existing version, and this issue causes raising the discussion of new verses. Among the old calligraphy’s collections, Hagia Sophia No. 2051 were used mostly by Dr. Gholamhossein Yousefi in correcting of Saadi's ghazals. Therefore, this collocation can be compared to other manuscripts and handed -writing Diwan for correcting Jamal al-Din Mohammad bin Abd al-Razzaq Esfahani's ghazals. In this article, with a descriptive-analytical approach, we have discussed the characteristics of Hagia Sophia ‘s manuscript 2051 in relation to the poems of Jamal al-Din Muhammad bin Abd al-Razzaq. Then, we have reviewed the new ghazals and the new verses in the middle or at the end of the current ghazals in old Divan.

  Keywords: Critical revision, Jamal al-Din Mohammad bin Abd al-Razzaq Esfahani ‘s Ghazels, Hagia Sophia ‘s manuscript 2051, new verses, Vahid Dastgardi