فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زهیر طیب صفحات 1-3
 • مجتبی سلطانیان، سید حامد نقدی بیکی* صفحات 4-23
  احیای نسخه های خطی روشی مفید برای شناخت میراث فرهنگی و ادبی و تاریخی هر قومی است. از این رو انتقال آثار گذشتگان به شیوه ای صحیح و بدون دخل و تصرف، از ضروریات فرهنگی هر جامعه ای به شمار می آید. رساله شعاع (قوس و قزح) یکی از رسالات علمی خواجه نصیرالدین طوسی است که بسیار مختصر و به زبان فارسی می باشد. موضوع این رساله ، نحوه تشکیل شعاع نور بر اجسام صیقلی توسط تابش نور از جسم تابان است. این پژوهش ضمن توضیحاتی درباره محتوای نسخه به بررسی ساختاری و فکری و هم چنین تصحیح نسخه می پردازد. روش پژوهش حاضر به شیوه تحلیل محتوا و کتابخانه ای و براساس اصل اثر و شواهد مستخرج از آن می باشد. روش تصحیح متن نیز، تصحیح به شیوه ی بینابین است. در طی تصحیح سعی بر ضبط از نسخه اساس نسبی بوده و هر جا ضبط نسخ دیگر نسبت به نسخه اساس نسبی، صحیح تر بوده؛ مورد استفاده قرار گرفته است. موارد اختلافی نسخ در پاورقی ذکر شده است.
  کلیدواژگان: نسخ خطی، شعاع، قوس و قزح، تصحیح، خواجه نصیرالدین طوسی
 • زهره عطایی آشتیانی* صفحات 24-42

  نکاح نامه ها از منابع مهم درباره اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ادوار مختلف به شمار می آیند. افزون بر آن با توجه به قلت منابع مکتوب درباره حیات اجتماعی و اقتصادی زنان، می توانند بخشی از زوایای پنهان زیست زن ایرانی را مشخص کنند. اهمیت این موضوع با امکان کمتر مداخله زنان در امور حقوقی و شرعی، محسوس تر است. لذا، نکاح نامه ها، در بازنمایی خواسته زوجه طی شروط ضمن عقد، از معدود مدارکی هستند که مطالبات زنان متناسب با خاستگاه اجتماعی شان را نشان می دهند و موجب وجود شروط ضمن عقد متنوع و گوناگونی شده است. مقاله حاضر با بررسی شروط ضمن عقد نکاح نامه ای استثنایی از دوره محمدعلی شاه قاجار، موضوع حق طلاق به زوجه را مبنای پژوهش قرار داده است. نوع مهریه و نحوه جاری شدن آن در نکاح نامه، از نظر اجتماعی و حقوقی قابل تامل است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و بر اساس مطالعات اسنادی است که به شیوه توصیفی- تحلیلی، نکاح نامه مورد پژوهش واکاوی و بررسی خواهد شد. نتیجه پژوهش موید این است که علی رغم تسلط سنت ها و قوانین عرفی که حقوق زنان را محدود می کرد، با توجه به لزوم تنظیم نکاح نامه، زنان ذیل شروط ضمن عقد، بخش هایی از حقوق خود را که بیم داشتند یا از دست دهند و یا برای آتیه پیش بینی هایی می کردند گنجاندند. محتوای نکاح نامه کنونی نیز که با تفاهم زوج و زوجه، ازدواج را فرصتی برای اعتلای اخلاقی دو طرف قلمداد کرده، نمونه نادری که تا پیش از این تاریخ در هیچ یک از نکاح نامه های موجود چنین شرط و توافقی دیده نشده است.

  کلیدواژگان: نکاح نامه، حق طلاق، زنان قاجار، شروط ضمن عقد، دوره محمدعلی شاه
 • مژده کمالی فرد*، یحیی طالبیان صفحات 43-58

  صنعت بدیعی معما که از دیر باز در شعر فارسی رواج داشته، به دو نوع معمای اسمی و تاریخی (ماده تاریخ) تقسیم می شود. در سده های 9 - 11 ق که دوره اوج معماسرایی بود، رساله های متعددی به منظور شرح و توضیح قواعد معما، و همچنین ثبت بهترین معماها نوشته شد. فقدان تحقیقی جامع درباره رسالات معمایی، شناسایی آن ها را با مشکلاتی مواجه کرد که لغزش ها و اشتباهاتی را در برخی منابع مرجع پیش آورده است. این لغزش ها به آثار دیگر راه یافتند و در نهایت چنان رواج یافته اند که حقیقت علمی پنداشته می شوند. در این پژوهش بنیادی که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقابله نسخ خطی متعدد صورت گرفت، آشکار شد که نظر ذبیح الله صفا مبنی بر اینکه الاحیاء فی حل المعما قدیم ترین رساله معمایی فارسی است، چندان دقیق نیست و احتمالا چنین رساله ای وجود نداشته باشد. قدیم ترین رساله با توجه به آنچه موجود است، مطلوب الاحباب اثر رفیع منوچهر تاجر ملقب به بدیع تبریزی است. مولف رساله 24 اصل نیز شناسایی گردید که محمد آل کر است.

  کلیدواژگان: معما، رساله معمائی، الاحیاء فی حل المعما، مطلوب الاحباب، حلل مطرز در فن معما و لغز، منوچهر بدیع تبریزی
 • یعقوب نوروزی*، سیف الدین آب برین صفحات 59-79

  کاتبان نسخ در ادوار مختلف تاریخی به علل و اسبابی متفاوت، خطاها و لغزش هایی در کتابت متون داشته اند و دخل و تصرف هایی در متن، روا داشته اند. این لغزش ها و دخل و تصرف ها در پاره ای موارد نتیجه دانش کم کاتبان و اطلاعات ضعیف ادبی و زبانی آنان و در پاره ای موارد نتیجه بی دقتی و بی حوصلگی و در مواردی نیز ناشی از دخالت ها و تصرف های عامدانه در متن بوده است. بر این اساس همواره در نسخ خطی، لغزش ها و خطاهایی که ناشی از موارد فوق الذکر بوده، دیده شده است. دیوان خاقانی و نسخ دیوان خاقانی نیز مستثنی از این قاعده نیست؛ دیرآشنایی خاقانی و دشوارگویی او مزید بر علت شده و خطاها و لغزش ها را در نسخ دیوان او دوچندان کرده است. منشا ضبط های نادرست و لغزش های کاتبان نسخ خاقانی، در پاره ای موارد عدم آشنایی با زبان شعری خاقانی و زبان عصر او بوده است و این عدم آشنایی سبب«جایگزینی واژگان آشنا به جای واژگان ناآشنا» و «تبدیل شکل قدیمی واژه به شکل معاصر» شده است. در کنار این اشارات به علوم زمان همچون طب، نجوم و اشارات تاریخی، فرهنگ عامه، انعکاس باورهای عامیانه و... نیز بر دشواری شعر او افزوده و کار را بر کاتبان دیوان او سخت کرده است و لغزش هایی از این رهگذر نیز در کتابت دیوان او دیده می شود. نتیجه بررسی نشان از آن دارد که کاتبان نسخ متاخر؛«نسخه های تهران و پاریس» خطاها و لغزش ها و دخل و تصرف های بیشتری در مقایسه با دیگر نسخه ها از جمله نسخه لندن و نسخه صادق انصاری داشته اند.

  کلیدواژگان: دیوان خاقانی، نسخه شناسی، کاتبان، لغزش، خطا
 • محمدرضا غمگسار*، احمد طحان، سید مهدی خیراندیش صفحات 80-108

  متون ادبی هر دوره منبع مهمی برای آگاهی از وضعیت مذهبی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی آن روزگار و هم چون آیینه ‏ای است که احوال روزگار و ابنای آن را به درستی نشان می‏دهد، یکی از این متون، مثنوی "خلاصهالحقایق" از عارف قرن یازدهم (ه.ق) نجیب ‏الدین رضاتبریزی اصفهانی (1690-1637ه.ق) قطب سی ‏ام سلسله ‏ی ذهبیه است که3500 بیت دارد و در سال1100 (ه.ق) سروده شده و مشتمل بر مسایل عرفانی، مبانی تصوف و آداب سیر و سلوک است، با این حال شاعر کوشیده تا با استفاده ‏ از آرایه ‏های ادبی کتاب را از یک متن صرفا آموزشی و تعلیمی بیرون بیاورد و اصطلاحات پیچیده ‏ی عرفانی و کلامی را با زبانی نمادین، در قالب تمثیل بیان کند. از مثنوی "خلاصهالحقایق" پنج نسخه ‏ی خطی به دست آمده است، پیش از این هم میرزا احمد اردبیلی از اقطاب ذهبیه این مثنوی را در سال 1338 (ه.ق) و در ضمن کتاب " کفایهالمومنین و اوصاف ‏المقربین" از روی یک نسخه ‏ی خطی با چاپ سربی منتشر کرده است. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی با شیوه ‏ی اسنادی و کتاب ‏خانه ‏ای است. در هنگام تصحیح، کهن ‏ترین نسخه که در زمان خود شاعر کتابت شده و نسبت به دیگران لغزش ‏های املایی و نگارشی کمتری دارد؛ به عنوان نسخه ‏ی اساس برگزیده شده، ضمن مطابقت با نسخه ‏های دیگر اختلاف ‏ ‏ نسخ هم ضبط شده است. در میان نسخ خطی غلط ‏های املایی چندی وجود دارد که گاهی در تمام نسخ و گاه فقط در چند نسخه دیده می ‏شود. خود شاعر نیز در شماری از بیت ‏ها دچار لغزش ‏هایی در قافیه شده است.

  کلیدواژگان: تصحیح، نسخه ‏ی خطی، خلاصه الحقایق، نجیب ‏الدین رضا تبریزی اصفهانی، مثنوی، عرفان
 • احمد ربانی خواه*، نفیسه ضربی زاده صفحات 109-129

  کتاب زلال الصفا فی احوال المصطفی یکی از منابع تاریخی- ادبی است که در میانه ی سالهای 697 و 702 هجری قمری، به دست یکی از ادیبان آن روزگار به نام ابوالفتح محمد بن احمد بن ابوبکر الکارتانی نگارش یافته است. اطلاعات زیادی از وی به جز در یک یا دو منبع در دسترس نیست. این کتاب با الهام از کتاب تاریخی المنتظم فی تاریخ الامم والملوک ابن جوزی و به درخواست یکی از امیران خاندان اسحاق وند گیلان به نام ابونصر دباج بن فیلشاه نگاشته شده است. کتاب در واقع سال شمار تاریخی قبل و بعد از میلاد پیامبر اکرم (ص) تا زمان رحلت آن حضرت و حوادث دوران نبوت است. مولف علاوه بر آشنایی با اشعار شاعران عرب زبان چون ابوالعلاء معری، ابوطیب المتنبی و ابوتمام به اشعار شاعران دیگر چون، انوری، مسعود سلمان،سعدی، نظامی، صابر ترمذی، ظهیر فاریابی، غزلیات مولانا، سنایی آشنا بوده است و این نکته را با بررسی ابیات موجود در متن می توان پی برد. استفاده زیاد از آیات قرآن در اثنای متن و همچنین بهره گیری از اشعار فارسی و عربی در میان مطالب و هماهنگ با متن، هرچند که در متن کتاب المنتظم هم شاهد آیاتی از قرآن و اشعاری از شاعران مختلف هستیم، از ویژگی های برجسته این کتاب است. با این همه اصلی ترین تفاوت کتاب با منابع معاصر و قبل از خود، به کارگرفتن سجع به عنوان شاخصه اصلی سبکی و نیز تصاویر شاعرانه است.

  کلیدواژگان: کارتانی، زلال الصفا، قرن هفتم، تاریخ و سیره پیامبر، نسخه خطی
 • مریم احمدی*، علی پدرام میرزایی، فاطمه کوپا، علی محمد گیتی فروز صفحات 130-150
  تاریخ نگاری یکی از جنبه های مهم فرهنگ و ادبیات فارسی در دوره گورکانیان هند بسیار مد نظر قرار گرفت و آثار متعددی در این زمینه در آن دوران پدید آمد. هنوز بسیاری از این کتابها که اکثرا حاوی اطلاعات ارزشمندی است به صورت نسخه های خطی تصحیح نشده در کتابخانه های شبه قاره هند نگهداری می شود. یکی از این آثار «انتخاب منتخب التواریخ» است که به اختصار«انتخاب منتخب» نام گرفته است. کتاب، خلاصه ای از منتخب التواریخ اتکی است که در قرن یازدهم توسط عبدالشکور تتوی از منشیان دربار گورکانیان هند به رشته تحریر درآمده است و افزون بر اطلاعات تاریخی، جغرافیایی و جامعه شناسی مظاهر نفوذ و اشاعه زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند را نیز نشان می دهد. در این مقاله با توجه به اهمیت تاریخی، اجتماعی و مهمتر از همه جنبه ادبی این کتاب، ضمن بیان مقدمه ای کوتاه در باب تاریخ نویسی در شبه قاره به معرفی مولف و اطلاعاتی در باب زندگی وی همچنین بررسی ویژگی های نسخه خطی موجود و سبک نثر آن پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: انتخاب منتخب، نسخة خطی، تاریخ، شبه قاره هند، عبدالشکور
 • طوبی سلمانپور، مهیار علوی مقدم*، علی تسنیمی، محمود فیروزی مقدم صفحات 151-172
  تذکره ها، نسل نخستین تاریخ ادبیات فارسی هستند و متن شناسی انتقادی این تذکره ها، با هدف چگونگی شکل گیری، دگردیسی ، زمینه های پیدایش تذکره ها و دوره بندی تاریخی و فرازو فرود آن ها را در طول تاریخ ادبی بازمی تاباند. آفت هایی مانند سطحی نگری، سجع پردازی ، موجز نویسی و حب و بغض، به شماری ازاین تذکره های ادبی راه یافته است. متن شناسی تذکره ها، مستلزم بهره گیری از «تفکر انتقادی» است تا بتوان به ارزیابی هدفمند، دقیق و علمی تذکره ها دست یافت، تفکر تحلیلی و ارایه نظریه های علمی را فراهم کرد، از سنت های ناروا و کژمدارانه ادبی دوری گزید و خواننده را با بافت موقعیتی آفرینش متن تذکره ها آشناکرد. در این پژوهش، که جامعه آماری آن چهار تذکره برگزیده جریان ساز(یک تذکره پیشامغولی: چهار مقاله و سه تذکره پسامغولی: لباب الالباب، نفحات الانس، تذکره الشعرا) را تا آغاز سده 10ق. در بر می گیرد، در چارچوب متن شناسی انتقادی به بررسی عناصر ساختار درونی و بیرونی مسلط در هر عصر و نیزتوصیف و تبیین رویکردهای گوناگون شیوه های تذکره نویسی و سنت شکنی و نوآوری، انگیزه ها خواهیم پرداخت؛ هم چنین می کوشیم با روشی تحلیلی- توصیفی، به شناخت رده بندی، کشف روابط و مناسبات میان تذکره ها، تاثیر و تاثرات آن ها و به ویژه نقش عناصر درونی و بیرونی در تطورات تذکره نویسی دست یابیم. ارتقای سطح ژرف نگری و ارزش گذاری خواننده امروز نسبت به متن تذکره ها، طبقه بندی و بالابردن سطح نظریه پردازی ادبی آن ها، از جمله ضرورت های بهره گیری از متن شناسی انتقادی در بررسی و تحلیل نسل نخستین تاریخ ادبیات فارسی است.
  کلیدواژگان: متن، انتقاد، تذکره ها، تاریخ ادبی، مغول
 • آمنه عرفانی فرد* صفحات 173-191
  در قرن اخیر، ماجرای پایان ناپذیر سخن حافظ به مطالعات و پژوهش های بی شماری انجامیده و هرکس از طریقی در کلام او مضمون ها را بررسی کرده و در آثار متعددی به چاپ رسانده است. از مباحثی که در سال های میانی قرن اخیر بسیار مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت، چاپ و انتشار کتب متعددی در زمینه تصحیح دیوان حافظ بود. گروهی از مصححان کوشیدند تا دیوان حافظ را که در زمان حیات او جمع آوری نشده بود، به کمک نسخه های قدیمی و گاه به سلیقه خود تصحیح کنند و غبار تحریفات نساخ و کاتبان را از چهره ابیات اصیل بزدایند. یکی از تحقیقات حافظ شناسی، دیوان حافظ با شرح و حواشی هوشنگ ابتهاج است که به سبب شهرت و سابقه نویسنده آن در کار شرح برخی از متون عمده ادب فارسی، در خور توجه و تاملی دیگر است. از آنجا که از زمان انتشار نخستین چاپ این کتاب تاکنون گام هایی چند در راه نقد و معرفی آن برداشته شد، نگارنده بر آن است تا با بازخوانی آنها، به بازنمایی دیدگاه های مختلف در باب آخرین طبع از اشعار حافظ بپردازد. هدف این نوشتار، طرح نظریات متعدد در باب «حافظ به سعی سایه» و نیز نقد و بررسی این نظریات برای رسیدن به درکی بهتر از رویکرد مصحح این اثر است. به این ترتیب، با بررسی پژوهش هایی که در باب این اثر نوشته شده ، نشان داده ایم این طبع و تصحیح جدید در عرصه حافظ شناسی، دلایل موجهی برای ظهور خویش دارد و می تواند نزدیک ترین نسخه به نسخه کهن و خود حافظ باشد.
  کلیدواژگان: حافظ، سایه، نسخه شناسی، تصحیح، نقد
 • نسیم بیدبرگ*، الهام مومنی صفحات 192-206

  چکیده بر اساس و مبنای حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که هم از طرف شیعه و هم ازطرف اهل سنت روایت شده است، محدثان و دانشمندان اسلامی در تمام دوره های تاریخی به تدوین کتاب ها و رساله های بسیار در زمینه چهل حدیث گویی پرداخته اند. این سنت به منظور حفظ و ضبط چهل حدیث در موضوعات مختلف و گاهی با شرح و تفسیر انجام پذیرفته است. عناوین این کتب در طول دوره های مختلف تاریخی «چهل حدیث»، «اربعین گویی» و «اربعینیات» بوده است. متن حاضر در گروه اربعینیات طبقه بندی می شود با عنوان مجلس آرا که علی ابن مبقری آن را در اصل به زبان عربی تالیف و محمدمحسن شیرازی آن را در قرن دوازده به فارسی ترجمه کرده است. هدف پژوهش حاضر سبک شناسی زبانی نسخه خطی حاضر است. در این تحلیل و بررسی سبک شناسانه به سه مختصات آوایی، صرفی و نحوی پرداخته ایم و مصادیق هر بخش را برای دست یافتن به سبک مولف و در حقیقت مترجم گرد آورده ایم. روش پژوهش حاضر توصیفی_تحلیلی است.

  کلیدواژگان: مجلس آرا، اربعینیات، سبک شناسی، مختصات، زبانی
|
 • zohair tayyeb* Pages 1-3
 • Mojtaba Soltanian, Seyyed Hamed Naghdi Beyki * Pages 4-23
  Revival of manuscripts is a useful way to understand the cultural, literary and historical heritage of any ethnic group. Therefore, the transfer of the works of the past in a correct way and without interference is one of the cultural necessities of any society. The treatise of Shoaa (Arc and Fury) is one of the scientific treatises of Khajeh Nasir al-Din Tusi, which is very brief and in Persian. The subject of this treatise is how to form a ray of light on polished objects by irradiating light from a radiant body. This research, while explaining the content of the version, examines the structure and thought as well as correcting the version. The present research method is content analysis and library based on the principle of the work and the evidence extracted from it. The method of text correction is also intermediate correction. During the correction, an attempt was made to record from the relative basic version, and wherever the recording of another version was more correct than the relative basic version; Has been used. Differences of abrogation are mentioned in a footnote.
  Keywords: Manuscript, radius, arc, cornea, correction, Khajeh Nasir al-Din Tusi
 • Zohreh Ataei Ashtiani * Pages 24-42

  Marriages are important sources for the social, cultural, economic and political situation of different periods. They can identify some of the hidden angles of Iranian women living. Therefore, marriage, in representing the wife's wishes during the terms of the marriage, is one of the few documents that show the demands of women in accordance with their social origins and has led to the existence of various conditions during the marriage. The present article examines the conditions while concluding exceptional marriage contracts from the period of Mohammad Ali Shah Qajar, and bases the research on the issue of the right to divorce the wife. The type of dowry and how it is issued in the marriage contract can be considered socially and legally. The method of collecting information is library and based on documentary studies, which will be analyzed in a descriptive-analytical manner. The results of the study confirm that despite the dominance of traditions and customary laws that restricted the rights of women, due to the need to arrange marriage, women under the terms of the marriage, parts of their rights that they feared or lost or predicted for the future. The content of the current marriage contract, which, with the agreement of the husband and wife, considers marriage as an opportunity for the moral enhancement of both parties. It is a rare example that such a condition and agreement has not been seen in any of the existing marriages before this date.

  Keywords: Marriage certificate, right to divorce, Qajar women, Marriag Stipulatione, Mohammad Ali Shah Era
 • Mozhdeh Kamalifard *, Yahya Talebian Pages 43-58

  Riddle as a figure of speech, which has been popular in Persian poetry for a long time, is divided into two types: nominal and historical riddles (Chronograph). In the 11th-9th lunar centuries, which was the peak period of the riddle writing, several treatises were written to explain the rules of riddles, as well as to record the best riddles. The lack of comprehensive research on enigmatic treatises has led to problems in identifying them, which has caused mistakes and errors in some reference sources. Such mistakes have found their way into other works and have eventually become so prevalent that they are considered scientific truth. This fundamental research, which was carried out using library sources and dealing with numerous manuscripts, revealed that Zabihullah Safa's view that (الاحیاء فی حل المعما) “al-Ehyāe Fī Hal al-Moamā” is the oldest Persian enigmatic treatise is not exact and there is no such treatise. The oldest treatise (مطلوب الاحباب) “Matlōb al-Ahbāb” is the work of Rafi Manouchehr, a merchant known as Badie Tabrizi. The author of the treatise "24 Asl" was also identified.

  Keywords: riddle, Al-Ehyāe Fī Hal al-Mo´amā, Matlōb al-Ahbāb, Holale Motarraz dar Fann-e Mo´amā va Loghaz, Manouchehr Badi´e Tabrizi
 • Yagub Noruzi *, Seif Addin Abbarin Pages 59-79

  Writers of manuscripts in various era due to the diffrent resaons have had a mistakes in texts.This mistakes and conversion in some cases have resulted from the low literary and linguistic knowledge of writers and in other hand have resulted from the carelessness and Impatience of writers and in some cases have been intentional.Because of,often have seen mistakes like this in literary works especially poet divans and other texts.Khaqanis divan isnt excluding from this rule. His divan as well as Difficulty and hardness than other poetry divans and this subject have been the source many mistakes in his divan.Origin of some mistakes in the writing o khaqanis divan have been because of unfamilitry with khaqanis literary style as rhetorical and imagery originality.In other hand,Allusions to some scientific opinions and trusts of poet era as medical and astronomical hints and other historical,folklore and folk beliefes added to the complexity of khaqanis poem and correctly writing has become difficult and mistakes with a this seen in manuscripts.The result of the research makes clear that writers of late manuscripts,tehran and paris manuscripts have had a many mistakes in text with compare old manuscripts of this divan.

  Keywords: khaqanis divan, manuscripts, writers, mistakes, Conversion
 • Mohammad Reza Ghamgosar *, Ahmad Tahan, Seyed Mehdi Kheirandish Pages 80-108

  The literary texts of each period serve as major sources of knowledge of the religious, historical, political and social situation of that period, representing the lives and times of the people. One of these texts is the Masnavi “Kholasah Al-Haghaegh” by the 11th-century (AH) mystic Najib Al-Din Reza Tabrizi Esfahani (1047 - 1102 AH) , known as the thirtieth Qutb of the Zahabiiya hierarchy. With 3500 verses, this Masnavi (also couplet poem) was composed in the year 1100 (AH) and included mystical subjects, basics of Sufism and ethics, as well as components of the [mystical] way; however, the poet has striven to use the imagery in the book to bring it out of a purely training and didactic book and express the complicated mystical and theological terms in a symbolic one using allegories. Five manuscripts of the Kholasah Al-Haghaegh Masnavi are available. Also, Mirza Ahmad Ardabili (another Aqtaab of the Zahabiiya hierarchy) had published this Masnavi from a manuscript with leaded print in a book called “Kefayat Al-Mo’menin Va Osaf Al-Mogharrebin” in 1338 (AH). This research is descriptive-analytical and uses library and documentary methods. In the meantime, the oldest version was scribed in the poet’s lifetime, i.e., the one with the least error or typing misspellings was selected as the top version and then compared to other versions to investigate the differences between the versions. The manuscripts have some misspellings, found in all or sometimes in some. The poet himself has made some rhyming mistakes in a number of verses.

  Keywords: correction, Manuscript, Kholasah Al-Haghaegh, Najid Al-Din Reza Tabrizi Esfahani, Masnavi, mystics
 • Ahmad Rabbanikhah *, Nafise Zarbizade Pages 109-129

  Zolal al-Safa fi Ahwal al-Mustafa is one of the historical-literary sources that was written between 697 and 702 AH by one of the writers of that time named Abu al-Fatah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Kartani. Not much information is available about him except in one or two sources. This book is inspired by the historical book Al-Muntazim Fi Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk Ibn Jozi and was written at the request of one of the rulers of Ishaq Vand Gilan family named Abu Nasr Dobaj Ibn Filshah.The book is in fact the historical year before and after the birth of the Holy Prophet (PBUH) until the time of his death and the events of the time of Prophecy. the author is also familiar with the poems of other poets such as Anwari, Massoud Salman, Saadi, Nezami, Saber Tirmidhi, Zahir Faryabi, Rumi's lyric poems, and Sanai. Examining the verses in the text can be understood.Excessive use of Quranic verses during the text as well as the use of Persian and Arabic poems among the contents and in harmony with the text, although in the text of the regular book we also see verses from the Quran and poems by different poets, are prominent features of this book. However, the main difference between the book and contemporary sources before it is the use of rhyme as the main feature of style as well as poetic images.

  Keywords: : Kartani, Zolal al-Safa, 7th century, history, life of the Prophet, Manuscript
 • Maryam Ahmadi *, Ali Pedram Mirzaei, Fatemeh Kouppa, Ali Mohammad Giti Forouz Pages 130-150
  Historiography one of the main branches of the Persian language and culture received a lot of attention during the reign of the Gurkanian Empire in the Indian subcontinent, and many works have emerged in this period. Many of these books containing valuable information are still kept in uncorrected manuscripts in the libraries of the Indian subcontinent. One of these books is "Entekhab Muntakhab al-Tawarikh," abbreviated as "Entekhab Muntakhab." The book is the summary of Muntakhab al-Tawarikh of Ataki, written in the 11th century by Abd al-Shakur Tatavi, one of the secretaries of the Gurkanian Empire in India, and in addition to its historical, geographical, sociology information, it shows the influence and spread of the Persian language in the Indian subcontinent.Considering the historical, social, and, most importantly, literary significance of this book, while a brief introduction to historiography in the subcontinent is given, the author and information about his life are introduced, and the characteristics of the existing manuscript and its prose style are also discussed in this article.
  Keywords: Entekhab Muntakhab, Manuscript, History, Indian Subcontinent, Abd al-Shakur
 • Toba Salmanpour, Mehyar Alavi Moghaddam *, Ali Tasnimi, Mahmoud Firouzi Moghaddam Pages 151-172
  The study of trends of memoirs, as the first generation of the history of Persian literature with a critical approach and with the aim of the formation, transformation and transformation, the origins of memoirs and their historical period and their ups and downs throughout literary history. It can be claimed that plagues such as superficiality, rhetoric, summary writing, love and hate have found their way into a number of them. The pathology textology of memoirs requires the use of "critical thinking", ability to achieve purposeful, accurate and scientific evaluation of memoirs provides analytical thinking and presentation of scientific theories, promoted the knowledge of literary theorizing, classification and classification of the history of literature, and removed literature from ethnic, ideological and political prejudices. In this research, the statistical society of which is four memoirs to 10th AH(Chahar maghaleh, Lobabol albab, Nafahatol ons, Tazkharatol shoarah),includes, in the context of the trends actual elements in each era, as well as describe and explain the various approaches to memoirs, tradition-breaking and innovation motives; We also try to use analytical-descriptive method to understand the classification, discover the relationships between the notes, their effects and effects, and especially the role of internal and external elements in the evolution of note. The aim of this article is only to plan the pathology of literary biographies through critical thinking in a number of biographies of the 10th AH, and it is obvious that the delay in the pathology of the found pests requires other opportunities.
  Keywords: text, critic, memoirs, literary history, Mongol
 • Amene Erfanifard * Pages 173-191
  The endless story of Hafez's speech in recent century has been done in countless studies and researches and everyone has examined the themes in some way in her words and has published them. One of the topics that was widely studied and researched in the middle years of the last century was the publication of several books on the emendation of Divan-e-Hafez. A group of proofreaders tried to emend Divan-e-Hafez with the help of older versions and sometimes to their own taste and remove the dust of distortions of copyists and scribes from the face of the original verses. One of these researches is the Divan-e-Hafez with the description and margins of Houshang Ebtehaj, which due to the fame and background of its author in the description of some major texts of Persian literature, is worth pondering. Because of Since the publication of this book, several steps have been taken to critique and introduce it, by reading them, the author intends to represent different views on the latest version of Hafez's poems. The purpose of this article is to present various theories about "Hafez to the effort of Sayeh" and also to review these theories to achieve a better understanding of the approach of the corrector of this work. Hence, we have reviewed the research that has been written about this work and have shown this version, has good reasons for introducing itself and can be the closest version to the old version and Hafez.
  Keywords: Hafez, Sayeh, Manuscriptology, emendation, critique
 • Nasim Bidbarg *, Elham Momeni Pages 192-206

  Based on a hadith of the Holy Prophet (PBUH) that has been narrated by both the Shia and the Sunnis, Islamic scholars and scholars have compiled many books and treatises in the field of 40 hadiths in all historical periods.This tradition has been carried out in order to preserve and record 40 hadiths on various topics and sometimes with explanations and interpretations. The titles of these books during different historical periods were "Forty Hadith", "Arbain-Gouyi" and "Arbainyat".The present text is classified in the Arbainiyat group under the title Majlis-Ara, which was originally written in Arabic by Ali Ibn Mubakri and translated into Persian by Mohammad Mohsen Shirazi in the twelfth century.The aim of the present research is the linguistic stylistics of the present manuscript. In this stylistic analysis and review, we have discussed three coordinates, phonetic, morphological and syntactical, and we have collected the examples of each part to achieve the style of the author and in fact the translator. The present research method is descriptive-analytical.

  Keywords: Majles-ara, Arbainiyat, stylistics, Linguistic, coordinates