فهرست مطالب

شهرسازی و معماری هویت محیط - پیاپی 9 (زمستان 1400)

فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط
پیاپی 9 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الگویابی میانوار در خانه های بومی شرق گیلان
  سیده مهدیه میرمیران، علی اصغر ملک افضلی*، لیلا کریمی فرد صفحه 1

  میانوار واسطی است که در میانه دو فضای دیگر، آنها را به هم ربط داده و در دسترس یا دیدرس می سازد. خانه های بومی شرق گیلان برمبنای نحوه قرارگیری در اقالیم میانه به چهار دسته جلگه ای، دشتی، کوهپایه ای و کوهستانی تقسیم می گردند. هدف پژوهش حاضر تبیین الگوهایی برای «میانوار» در خانه های بومی مناطق جلگه ای و کوهپایه ای شرق گیلان است. این تبیین می تواند الگوهای ویژه ای از ساماندهی فضایی در این خانه ها را نشان دهد؛ و نقشی که میانوارها در برقراری روابط دیدرسی و دسترسی داشته اند را روشن سازد. فرضیه پژوهش این است که میانوارها نقش بنیادی در ساماندهی فضایی خانه های بومی داشته اند. گونه پژوهش، تفسیری-تاریخی است؛ چرا که به کشف و تبیین روابط میانوار شماری خانه در گذشته می پردازد. در این راستا نخست با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند شماری از خانه های بومی برگزیده شده و الگوهای فضایی و ساماندهی فضایی میانوار در آنها با رویکردی کیفی و تحلیلی شناسایی شده اند؛ سپس با رویکردی تحلیلی ویژگی های همانند و الگوهای مشترکشان در شمار نمونه ها بدست داده شده است و در گام پایانی جایگاه میانوار در الگوهای ساماندهی فضایی بهینه در این مناطق شناسایی و تبیین گردیده اند. نتایج نشان داده است که ایوان و پلکان پرکاربردترین گونه میانوار در خانه های این مناطق بوده اند؛ در این میان ایوان جنوبی افزون بر دارا بودن شکل و ویژگی های کالبدی ویژه، سهمی مهم در دیدرسی و دسترسی میان اتاق های خانه و تالار با فضای بیرون را برعهده داشته اند، این در حالی است که ایوان شمالی در نمونه ها مشاهده نشده است. پلکان نیز میانواری پرکاربرد در ارتباطدهی میان بیرون-درون و درون-درون در خانه های این نواحی بدست آمد و در خانه های دوطبقه در تمامی موارد پلکان با ایوان دسترسی مستقیم داشته است.

  کلیدواژگان: الگوی فضایی، الگوی ساماندهی فضایی، میانوار، خانه های بومی گیلان
 • ساماندهی محدوده بافت قدیم شیخ صفی اردبیل با رویکرد بهسازی
  فاطمه صبوری*، سعید عمادیان فر صفحه 2

  ایران با تاریخ بلند شهرنشینی دارای کهن شهرها و سکونتگاه های باستانی متعدد در زیست بوم های گوناگون سرزمینی است. چشم اندازی گذرا بر سیمای شهرنشینی ایران بافت های قدیمی پرارزشی را به نمایش می گذارد که میراث های فرهنگی این جامعه کهن در آن ها نهفته است اما در چند دهه اخیر بافت های مزبور تحرک و نشاط گذشته خود را از دست داده و در آستانه ویرانی قرار گرفته و محیطی نامناسب را برای زندگی ساکنین خود به وجود آورده است ولی با وجود همه این مسایل در ارزش وجودی آن ها جای هیچ گونه تردیدی نیست و تصور ما بر این است که مطالعات بنیادی و شناخت جغرافیایی از این بافت های شهری نخستین گامی است که برای هرگونه حرکت عمرانی با هدف بهسازی و باززنده سازی آن ها ضرورت کامل دارد.
  هدف از این پژوهش ساماندهی محدوده بافت قدیم شیخ صفی اردبیل با رویکرد بهسازی می باشد که ابتدا با استفاده از لایه های اطلاعاتی مختلف و اطلاعات کتابخانه ای و بازدیدهای میدانی، وضعیت کلی محدوده مورد ارزیابی قرار گرفته شده است و سه مولفه زیست محیطی، زیبایی شناختی و عملکردی برای ارزیابی وضع موجود تشخیص داده شده است. سپس برای تجزیه و تحلیل از تکنیک SWOT  استفاده شده است. در این تکنیک نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید محدوده شناسایی شده است. نتایج ارزیابی بیانگر آن است که محدوده شیخ صفی دارای پتانسیل هایی برای ساماندهی می باشد که اهداف و راهبردهای اجرایی آن مشخص شده است. پس از تعیین راهبردها پیشنهاداتی برای ساماندهی محدوده مورد مطالعه ارایه شده است.

  کلیدواژگان: بافت قدیم، احیای بافت قدیم، بهسازی، محدوده شیخ صفی اردبیل، بهسازی بافت قدیم شیخ صفی
 • بازتوسعه اراضی قهوه ای شهری با تکنیک مکان سازی (نمونه موردی: کارخانه قند آبکوه مشهد)
  فرانک حسنی*، مهلا افتابی، هانیه پویافر صفحه 3

  این مقاله با هدف بازتوسعه با تکنیک مکان سازی در سایت صنعتی کارخانه قند آبکوه به عنوان زمینی قهوه ای در شهر مشهد تدوین شده است. این نوع از طرح های بازتوسعه می توانند با فراهم ساختن محیطی امن و سالم برای حوزه مدیریت شهری و جامعه، مفید باشند. در همین ارتباط به منظور تدارک داده ها با تکنیک مکان سازی، از یک برداشت پرسش نامه ای با رعایت تحلیل روایی و پایایی آن استفاده گردید. برای این منظور حجم نمونه 380 نفری از بین جامعه آماری حدود 62000 نفر جمعیت ساکن محدوده بلافصل بر سایت کارخانه قند آبکوه بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. تکمیل پرسشنامه ها در طی یک هفته در زمستان سال 1395 انجام گردید. داده های پرسشنامه ای ابتدا در نرم افزار Excel وارد شدند و سپس نتایج آنها پس از تجزیه و تحلیل آماری و استنباطی در تعیین نیازمندی های نسبی برای کاربری اصلی زمین و خدمات موردنیاز جهت طراحی محدوده مداخله استفاده شد. آنگاه به منظور بررسی عوامل موثر طراحی از تکنیک GIS برای تولید نقشه و پایگاه داده ها استفاده شد. در ادامه با استفاده از روش کار سناریونویسی برای آینده نگاری محدوده مطالعاتی، دو پیشران اصلی دیدگاه های اجتماعی و عوامل طراحی در نظر گرفته شد و سه سناریو حداقلی، میانی و حداکثری تدوین گردید. در نهایت بر اساس سه معیار ارزیابی فرم، کالبد و معنا به عنوان عوامل حیاتی تحقق سناریوها در آینده، سناریوی برنامه بازتوسعه که از انعطاف پذیری، دسترس پذیری و امنیت بیشتری برخوردار بود، به عنوان برنامه بازتوسعه مطلوب مکان سازی محدوده مطالعاتی انتخاب شد.

  کلیدواژگان: بازتوسعه، اراضی قهوه ای، مکان سازی، کارخانه قند آبکوه
 • عوامل موثر بر ارتقاء تجمع پذیری مجتمع های تجاری-تفریحی در فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه بازار ساحلی آستارا)
  پرویز اکبری، محمد یعقوبی امام چائی* صفحه 4

  مجتمع های تجاری تفریحی به عنوان یکی از مهم ترین کاربری های شهری، در کنار توسعه اقتصاد شهری، درایجاد و بازتولید فضاهای عمومی تجمع پذیر به عنوان محل رخداد و تعاملات اجتماعی در راستای خلق فضاهای شهری پایدار، نقش مهمی در تولید فضاهای جدید معماری وشهری باتوجه به مولفه های معماری پایدار ایفا می کنند. امروزه ایجاد مجتمع های چندمنظوره در شهرها راهکار مناسبی برای تولید هسته های جدید شهری محسوب می شود.. هدف پژوهش بررسی عوامل موثر برارتقاء تجمع پذیری مجتمع های تجاری-تفریحی درفضاهای شهری بازار ساحلی آستارا براساس مولفه هایی همچون کالبدی، عملکردی، محیطی، اجتماعی است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری داده ها ترکیبی ازمطالعات اسنادی و میدانی است. برای مشخص ساختن شاخص های مناسب در راستای موضوع پژوهش که با تلفیقی از(4) مولفه و(27) شاخص و به منظور برآورد حجم نمونه آماری485 نفر از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. برای تعیین و رتبه بندی مفاهیم وشاخص های پژوهش از روش ترکیبی مدل تحلیلیAHP و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون های آماری T تک نمونه ای از استفاده نرم افزار Spss شده است. نتایج نشان دهنده نقش عوامل کالبدی«ساختار و فرم،شکل واندازه، هماهنگی با محیط» و اجتماعی«برآوردن نیازهای استفاده کننده گان،تجربه خرید و تفریح،ارتباط اجتماعی» درارتقاء تجمع پذیری مجتمع های تجاری تفریحی است. بنابرین خصوصیات،ساختار و فرم،شکل واندازه امکانات و ویژگی های کالبدی،اجتماعی بازار ساحلی به گونه ای است که تقریبا امتیازات لازم برای برآوردن نیازهای استفاده کننده گان وتنوع کاربری ها همان کیفیت تجربه خرید و تفریح است،که انتظار ما را از این مجتمع برای اجتماع پذیر ساختن و ارتقاءارتباط اجتماعی فضاها در هماهنگی با محیط اطراف خود برای ارایه یک الگوی مناسب درابعاد گوناگون جهت تبدیل شدن به یک فضای شهری و ارتقاء تجمع پذیری را برآورد می کند.

  کلیدواژگان: مجتمع تجاری- تفریحی، تجمع پذیری، فضاهای شهری، AHP، رگرسیون چند متغیره، آستارا
 • بررسی عناصر معماری داخلی در خانه های دوره قاجار (نمونه موردی: خانه داروغه مشهد)
  سیده مریم مجتبوی* صفحه 5

  با وجود سابقه درخشان هنرمندان و معماران ایرانی در طراحی و ساخت کاربری های مختلف، خانه هایی که هم اکنون در آن زندگی می کنیم با اینکه از نظر عملکرد «کاربردی»، از نظر بصری «زیبا» و به لحاظ تزیینات «غنی» هستند، اما هیچ نشانی از پیشینه و سابقه تاریخی و درخشان معماری ایرانی ندارند. آنچه اغلب مشاهده می شود، تقلیدی ناآگاهانه از معماری مدرن غربی است که حاصل آن، ظهور شهرها و خانه های بی هویت می باشد. خانه های تاریخی به عنوان بناهایی با معماری و تزیینات کاملا ایرانی، می توانند الهام بخش طراحان برای طراحی و خلق فضاهای باهویت باشند. عصر قاجار را شاید بتوان عصر تغییرات مهم و اساسی در جامعه ایران نامید. نقطه اوج معماری دوره قاجار، در معماری خانه ها تجلی یافته است. از این رو بررسی عناصر معماری در خانه های تاریخی این دوره ضروری است. هدف اصلی در این مقاله، شناخت عناصر شاخص معماری و بررسی آن ها در دوره قاجار و خانه تاریخی داروغه، به عنوان نمونه موردی می باشد. لذا جهت دستیابی به این هدف، سوالات ذیل مطرح می گردد: - عناصر شاخص در معماری فضای مسکونی کدامند؟ - ویژگی این عناصر در دوره تاریخی قاجار چه بوده است؟ و این عناصر در خانه تاریخی داروغه به چه شکل نمودار شده است؟ نوع پژوهش بر اساس هدف، بنیادی بوده و بر اساس ماهیت و روش، تاریخی، توصیفی می باشد و هم چنین در این پژوهش گردآوری مطالب به روش ترکیبی کتابخانه ای میدانی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد، عناصر شاخص معماری فضای مسکونی شامل نور، بافت و مصالح، هندسه، فرم، دید و منظر، فضا و رنگ و تزیینات می-باشند و هر کدام از این عناصر در دوره قاجار و خانه داروغه به طور منحصر به فرد در فضا تاثیر می گذارند، لذا با شناخت این عناصر می توان آن ها را در خانه های معاصر به کار گرفت و هویت از دست رفته را برگرداند.

  کلیدواژگان: عناصر معماری داخلی، دوره قاجار، خانه تاریخی، خانه داروغه
 • سیر تحول و تکوین سازمان کالبدی آتشکده به مسجد از عصر ساسانی به عصر اسلامی ایران
  زهره نادریان*، یعقوب ذوالفقاری فر صفحه 6

  با پایان گرفتن حکومت ساسانی، دوره اسلامی در ایران شروع شد، مسلمانان برای اعمال عبادی، نیاز به مسجد داشتند. از این رو آتشکده هایی را به مسجد تبدیل کردند و تعدادی را ویران کردند و جای آنها مساجد ساختند. در دوره های تاریخی متفاوت، عناصر مختلفی به آنها با سبک ها متفاوتی اضافه شد. در این پژوهش سوالاتی چون ویژگی های عناصرکالبدی و فضایی آتشکده و چگونگی تغییرات آنها و تبدیل شدن به مسجد، به صورت واضح بیان شده است و پژوهشگر علت تغییرات بنا ها را متوجه شد. این پژوهش: به روش تحلیلی توصیفی و با نگرش تاریخی به انجام رسیده است که از طریق جمع آوری اطلاعات، گرد آوری شده است و نتیجه بررسی ها در رابطه با بناهای مساجد و آتشکده ها در دوره های اسلامی، به دین شرح است: مساجد از 4ساختار تشکیل شده اند، ساختار اول شبستان+صحن مسجد. ساختاردوم: چهارطاقی+شبستان+صحن. ساختارسوم فقط از یک شبستان و ساختارچهارم، فقط چهارطاقی است .

  کلیدواژگان: آتش، آتشکده، دوره ساسانی، مساجد ایرانی، دوره اسلامی ایران
|
 • Modeling of In-Between Spaces in vernacular houses of East Gilan
  Aliasghar Malekafzali * Page 1

  The middleware is the interface that connects them between the other two spaces and makes them accessible or visible. Indigenous houses in East Gilan are divided into four categories: plains, plains, foothills and mountains based on their location in the middle climates. The aim of this study is to explain the patterns for "Mianvar" in native houses of the plains and foothills of East Gilan. This explanation can show special patterns of spatial organization in these houses; And to clarify the role that mediators have played in establishing access and access relationships. The research hypothesis is that mediocrities have played a fundamental role in the spatial organization of indigenous houses. The type of research is interpretive-historical; Because it explores and explains the intermediate relationships of a number of houses in the past. In this regard, first of all, a number of native houses have been selected by purposive non-random sampling method and the spatial patterns and spatial organization of the middle ground in them have been identified with a qualitative and analytical approach; Then, with an analytical approach, similar features and their common patterns in the number of samples have been obtained and in the final step, the middle position in the optimal spatial organization patterns in these areas have been identified and explained. The results show that porches and stairs were the most widely used types of mezzanines in homes in these areas; In addition to having a special shape and physical features, the south porch has played an important role in the access and access between the rooms of the house and the hall with the outside space, while the north porch has not been observed in the samples.

  Keywords: Spatial Pattern, Pattern of spatial arrangement, In-between space, Vernacular houses of Gilan
 • Organizing the old texture of Sheikh Safi Ardabil with an improvement approach
  Fatemeh Sabouri *, Saeed Emadiyanfar Page 2

  Iran has a long history of urbanization with numerous ancient cities and ancient settlements in various terrestrial ecosystems.  A glimpse of Iran's urban landscape reveals valuable old textures in which the cultural heritage of this ancient society lies, but in recent decades these textures have lost their past dynamism and are on the verge of destruction and create an unsuitable environment.  It has created for the lives of its inhabitants, but in spite of all these issues, there is no doubt in their existential value, and we believe that basic studies and geographical knowledge of these urban textures are the first step for any development movement aimed at improving  And their regeneration is absolutely necessary. The purpose of this study is to organize the old texture of Sheikh Safi Ardabil with an improvement approach. First, using different information layers and library information and field visits, the general condition of the area has been evaluated and three environmental, aesthetic and functional components to evaluate The status quo has been diagnosed. Then SWOT technique was used for analysis. In this technique, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the area are identified.  The results of the evaluation indicate that the Sheikh Safi area has potentials for organizing, the goals and strategies of which have been identified. After determining the strategies, suggestions have been made to organize the study area.

  Keywords: old texture, revival of old texture, improvement, Sheikh Safi area of Ardabil, improvement of old texture of Sheikh Safi
 • Redevelopment of urban brown−fields with social aspect of place making procedure (Case study of Abkuh Sugar Factory in Mashhad)
  Faranak Hassani *, Mahlla Aftabi, Haneh Pouyafar Page 3

  The present paper aims to reveal a redevelopment plan based on the social approach of the place making technique on the industrial site of Abkuh Sugar Factory as an important brown−field in Mashhad city. These types of redevelopment plans can be beneficial for municipalities and local communities by providing a safe and secure environment. In this regard, in order to provide data with a social approach in the place making technique, a questionnaire survey was used with a view to its validity and reliability. For this purpose, the sample size of 380 people was selected from the statistical population of about 62,000 inhabitants of the total area on the site of the Abkouh Sugar Factory based on the Cochran formula. The questionnaires were completed during a week in the fall of 2016. The questionnaire data firstly were introduced in Excel software, and then the results were analyzed using statistical and inferential analysis to determine the relative requirements of land use and services for designing the study area. Then, in order to study the effective factors of design, the GIS technique was used to generate maps and databases. Subsequently, using the scenario planning for futures study of the study area, two main drivers of social perspectives and design factors were considered and three minimal, middle and maximal scenarios were developed. Finally, based on the three main criteria of physical, functional and perceptual assessment as critical factors for futures scenarios, a scenario of a redevelopment plan that was more flexible, accessible, and secure, was selected as a desirable place making plan for the study area.

  Keywords: Redevelopment, Brown−field, Place Making Technique, Abkuh Sugar Factory
 • Factors Affecting the Promotion of Commercial-Recreational Complexes in Urban Spaces(Case study Astara coastal Bazar)
  Parviz Akbari, Mohammad Yaghoubi Emam Chai * Page 4
  Introduction

  Recreational complexes as one of the most important urban uses, along with the development of urban economy, create and reproduce aggregate public spaces as a meeting place and social interactions to create sustainable urban spaces, play an important role in the production of new architectural and urban spaces. They play into the components of sustainable architecture. The creation of multipurpose complexes in cities today is a good solution for the production of new urban cores. Changing the commercial nature of shopping center spaces and passages from mere business to commercial-recreational centers and creating leisure and shopping spaces in such centers has become commonplace in our country, especially Astara. Considering the indigenous architecture and well-being of the coastal commercial-recreational complex, the creation of sustainable architectural components and the promotion of aggregated spaces for social convergence and the creation of hangouts for greater and better exchange and efficiency with regard to the type of sustainable market architecture emphasize the importance and importance of this. Kurdish. The purpose of this study was to analyze the role of influencing factors on promotion of commercialization of commercial-recreational complexes in sustainable architecture of urban spaces based on physical, functional, environmental and social components. The research question can now be stated as follows: What are the factors influencing the growth of the Astara coastal market in urban space?

  Materials and Methods

  This research is of applied purpose and descriptive-analytical research method. The combined method of documentary and field studies was used to collect the objective and subjective data needed. To identify appropriate indicators in line with the research subject, combining four components of "functional, functional, environmental, social" and (27) indicators that are hypothetically considered in the alternative position, to estimate the sample size of 485 formulas Cochran and random sampling methods were used. Validity and reliability of the questionnaire were calculated to be greater than or equal to 0.88, respectively. In this study, to determine and rank research concepts and indices using AHP's Analytical Model (AHP) method, and multivariate regression analysis using one-sample T-test using SPSS software, research question and objective analysis. Been paid.Astara Resort Business Complex known as Seaside Bazaar (Built in), is one of the tourist attractions of the border city of Astara, located on the Caspian Sea and one of the most famous markets in Iran. The architecture of this market is based on the Astara architecture pattern known as earthenware roofs and is one of the most important business centers of Guilan province with the activity of 4 trade unions.

  Keywords: Recreational Complex, Accumulation, Urban Spaces, AHP, Astara
 • A Study of Interior Architectural Elements in Qajar Period Houses (Case Study: Mashhad Daroogheh House)
  Seyedeh Maryam Mojtabavi * Page 5

  Despite the excellent records of past Iranian artists and architects creating and designing different building types, the houses in which we live today bear no mark of the remarkable history and background of Iranian architecture; however, they may be “functional” in terms of use, “beautiful” in terms of visual appearance, and “rich” in terms of ornaments. Commonly, these houses are based on the unknowing imitation of modern western architecture resulting in the cities and houses which lack identity. Considered as buildings with completely Iranian architecture and ornaments, historical houses could inspire the designers in the design and creation of the spaces with a strong identity. The Qajar period could be called the age of substantial changes in Iranian society. The top architectural works of this age have emerged in the form of Houses. Therefore, it is of great importance to investigate the architectural elements of the houses created in this age. The main purpose of this study is to identify the significant architectural elements and study them in the Qajar period and the historical house of Daroogheh as the case study. This study is basic in terms of purpose and historical-descriptive in terms of essence and method. Furthermore, the data are collected by mixing the library and field study methods. The findings indicate that the significant architectural elements of residential spaces are light, texture, materials, geometry, form, view and landscape, space, and color and ornaments, and each one of these elements have specifically contributed to the architecture of the Qajar period and the house of Daroogheh; thus, by knowing about these elements, they could be used in the contemporary houses so that the lost identity will be brought back.

  Keywords: Interior architecture elements, Qajar Period, Historical house, House of Daroogheh
 • The evolution of the physical organization of the fire temple to the mosque from the Sassanid era to the Islamic era of Iran
  Zohre Naderian *, Seyed Jacob Zolfaghari Far Page 6

  With the end of the Sassanid rule, the Islamic period began in Iran, Muslims needed a mosque for worship.Hence, they turned fire temples into mosques and destroyed some of them and built mosques in their place.In different historical periods, different elements were added to them with different styles.In this research, questions such as the characteristics of the physical and spatial elements of the fire temple and how they change and become a mosque, are clearly stated and the researcher understood the reason for the changes in the buildings.This research has been done by descriptive analytical method and with a historical perspective, which has been collected through data collection, and the result of studies on the buildings of mosques and fire temples in the Islamic period is as follows: Mosques are composed of 4 structures Have been, the first structure of the nave + courtyard of the mosque. Second structure: quadrangular + nave + courtyard. The third structure is only one nave and the fourth structure is only four-arched.

  Keywords: Fire, Fire temple, Sassanid Period, Iranian mosques, Islamic period of Iran