فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 16 (پاییز 1371)
 • پیاپی 16 (پاییز 1371)
 • 69 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1379/10/12
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سیستم های اندازه گیری و انتقال اطلاعات مربوط به سطح مایعات
  مهندس ترکانپور صفحه 1
 • روش بهینه نمودن تعمیرات اتفاقی ماشین آلات
  مهندس میربیوک احقاقی صفحه 17
  رد این مقاله دو روش برای تعمیرات اتفاقی ماشین آلات را که دارای دو کد نقص فنی می باشند را توضیح خواهیم داد. روش اول بر اساس تقدم یکی از کدهای نقص فنی استوار بوده در حالی که روش دوم احتمال رسیدگی به مورد کد نقص فین را یکسان ارزیابی می کند. به کمک برنامه های کامپیوتری در هر دو روش مدکور تعداد ماشینهای اختصاص یافته به هر کدام از گروه های تعمیراتی د حالت پاتی مم تعیین می گردد. در شرایط یکسان روش دوم به روش اول ترجیح داده می شود. در هر دو روش راندمان گروه های تعمیراتی و قابل استفاده بودن ماشین آلات مورد ارزیابی قراز میگیرد.
 • فرآیند راه اندازی الکترو پمپ ها
  مهندس محمد بهبهانی، مهندس محمد بوذری صفحه 25
 • کاربرد مواد کربنی گرافیتی بعنوان یاتاقان و آب بند
  مهندس جواد حسین پور فیضی صفحه 30
 • بررسی و تجزیه و تحلیل کار آئی یک موتور القائی تکفاز با گشتاور راه ا ندازی زیاد
  مهندس میر حمید سید هاشمی صفحه 48
  موضوع کار این مقاله انجام یک ارزیابی از چگونگی استفاده از موتور القائی سه فاز تصورت یک موتئر تکفاز است. بررسی روی یک ترتیب سیم پیچی طرح شده معیتی انحام می گیرد. البته تجزیه و تحلیل ما وری تمام سیم پیچی انجام می شود در خالی که در یک موتئر تکفاز معمولی قط روی سیم پیچی اصلی که در خالت کار در مدار قرار دارد بحث می کنیم.