فهرست مطالب

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
پیاپی 32 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • یوسف محمودی خمیری پور، نادرقلی قورچیان، محمدنور رحمانی صفحات 1-24

  بهسازی اعضای هییت علمی با رویکرد کارآفرینی می تواند منجر به تحول و ارتقاء در زمینه های آموزشی و پژوهشی منطبق با ‏اهداف کارآفرینانه شود و آنگاه می توان انتظار داشت خروجی این تحولات، پژوهشگران و دانشجویانی خلاق و نوآور باشد که ‏قدرت تعریف، مسله‌شناسی و ارایه راهکارهای خلاقانه جهت اهداف کسب‌وکار و صنعت را داشته باشند و توسعه مستمر کیفیت ‏در فعالیت‌ها و ماموریت‌های مختلف دانشگاه رخ دهد. بهسازی اعضای هییت علمی با رویکرد کارآفرینی تلاشی است از سوی ‏نظام دانشگاهی که به منظور اصلاح دانش، نگرش و مهارت‌های اساتید در قالب دوره‌های آموزشی، بازآموزی، فرصت‌های ‏مطالعاتی، بورسیه تحصیلی و... منطبق با اهداف کارآفرینانه صورت می‌گیرد. جهت موفقیت در پیشبرد فرآیند بهسازی اعضای ‏هییت علمی با رویکرد کارآفرینی به منظور سیاست‌گذاری مطلوب می بایست مجموعه ای از عوامل کلیدی موثر شناسایی شوند. ‏در همین راستا، در مقاله حاضر، محقق با استفاده از شیوه تحلیل مضمون، به شناسایی عوامل موثر بر بهسازی اعضای هییت ‏علمی با رویکرد کارآفرینی در سطح دانشگاه پیام نور استان هرمزگان می پردازد. به همین منظور، با مصاحبه های انجام شده با ‏افراد خبره در زمینه بهسازی منابع انسانی، 71 مضمون پایه به همراه 25 مضمون سازمان دهنده شناسایی شد که بر اساس ‏استنتاج محقق در 5 بعد فراگیر شامل ابعاد بهسازی فردی، بهسازی سازمانی، بهسازی آموزشی، بهسازی پژوهشی و بهسازی ‏حرفه ای دسته بندی شدند و در نهایت به ارایه پیشنهادات علمی و عملیاتی منتج گردید. ‏

  کلیدواژگان: بهسازی، اعضای هیئت علم، ی کارآفرینی، مضمون
 • سعید کوزه گران، ملیکه بهشتی فر، محمد ضیاالدینی صفحه 2

  هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی جانشین‌پروری با رویکرد توسعه منابع انسانی به روش فراتحلیل (مطالعه موردی: سازمان حج و زیارت) است. برای این کار، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی مولفه‌های جانشین‌پروری از دل آن به طبقه بندی و تفکیک آنها و استخراج مولفه‌ها پرداخته شد. این تحقیق بر اساس هدف جزو تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و اکتشافی می‌باشد. از حیث روش جهت استخراج نتایج از تکنیک فراتحلیل استفاده شده که فراتحلیل نوعی مطالعه کیفی می‌باشد. در پژوهش و تحقیق حاضر، از مقالات منتشر شده در مجلات داخلی و لاتین استفاده‌ شده است. در ابتدای پژوهش، در مرحله اول، 81 مطالعه گردآوری شد. در مرحله دوم، آن دسته از مقالاتی که دارای آماره‌های p-value، t-value و سایر آماره‌ها بود، از یکدیگر تفکیک شدند. از میان این تعداد مقالات ، 43 مقاله قابل قبول واقع شده که مورد استفاده قرار گرفتند. براساس یافته‌های این پژوهش، سازمان حج و زیارت مستعد اجرای موفق برنامه جانشین‌پروری بمنظور توسعه منابع انسانی است و این را می‌توان به دلیل داشتن پتانسیل مناسب در مدیریت جانشین‌پروری و میزان و اندازه اثر مولفه‌های بهسازی استراتژیک نیروی انسانی،تعهد سازمان به اجرای جانشین پروری، حمایت مدیریت ارشد در سازمان حج و زیارت دانست.

  کلیدواژگان: جانشین پروری، توسعه منابع انسانی، روش فراتحلیل، سازمان حج و زیارت
 • حسین محمدقاسمی، سامره شجاعی، محمدباقر گرجی صفحه 3

  یکی از جنبه های ارزش‌ ‌‌آفرینی در حوزه منابع انسانی توجه و تمرکز بر شایسته محوری سرمایه انسانی است تا بتوان از آن طریق بر موفقیت سازمان کمک کرد. هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی مبتنی بر معنویت در محیط کار است که در این تحقیق با استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی و خبرگان منابع انسانی در شرکت گاز الگویی مطلوب با روش ترکیبی اکتشافی تدوین گردید. و با دو شاخص ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، پایایی ابزارهای اندازه‌گیری و با استفاده از شاخص میانگین و واریانس روایی همگرای ابزارهای اندازه‌گیری و تایید شد.که طبق یافته‌های تحقیق هفت عامل شامل عوامل فردی، شایستگی‌های معنوی، مهارت‌های مدیریتی، مدیریت مشارکتی، ارزش آفرینی منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، پایبندی به قوانین بعنوان ابعاد اصلی مدل شناسایی شدند از هفت عامل شناسایی شده مدل پایبندی به قوانین، مدیریت منابع‌ انسانی و ارزش آفرینی منابع انسانی در سطح اول قرار گرفتند که همانند سنگ زیر‌بنای مدل عمل می کنند که معنویت در محیط کار باید از این متغیر‌ها شروع و به سایر متغیرها سرایت کند. این سه عامل‌ها دارای ارتباط متقابل با یکدیگر هستند. برای تدوین مدل از نرم افزار AMOS استفاده شده است.

  کلیدواژگان: معنویت در محیط کار، ارزش آفرینی منابع انسانی و شایستگی معنوی
 • محسن عبدالهی، محبوبه عارفی، کوروش فتحی واجارگاه، اباصلت خراسانی صفحات 25-51

  هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران است. این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد (نوع کلاسیک) انجام شده است. جامعه آماری شامل صاحبنظران و دست‌اندرکاران در زمینه بهسازی معلمان دوره ابتدایی است که شیوه انتخاب آن‌ها هدفمند از نوع گلوله برفی بود. در مجموع با 21 نفر که شامل 14 عضو هیات‌ علمی دانشگاه و 7 متخصص و دست‌اندرکار حوزه بهسازی معلمان بود، مصاحبه به عمل آمد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند در طی سه مرحله رمزگذاری باز، انتخابی و نظری تحلیل و مقوله‌سازی شد که در قالب الگوی مفهومی بدین صورت شکل گرفت: علل و ضرورت (تحقق اهداف نظام آموزشی، به‌روزرسانی قابلیت‌های معلم، پیچیده و منعطف بودن نقش معلم، اصلاح‌گری، بالندگی معلمان و بهبود یادگیری دانش‌آموزان)، اصول و شرایط (معلم محوری، تداوم و پایداری، مدرسه‌محوری و شغل‌محوری، محتوامحوری و ابتنا بر نیازهای دانش‌آموزان)، مولفه‌ها (محتوا، زمینه و فرایند)، عوامل همبسته (شخصی، محیطی، اهمیت و اولویت، کمیت و کیفیت و زمان) و نتایج یا پیامدها (معلمان، برنامه‌ها و دانش‌آموزان). برای تامین روایی و پایایی نیز از رویکرد لینکلن و گوبا شامل: قابل قبول بودن، انتقال‌پذیری، اطمینان‌پذیری و تاییدپذیری استفاده شد. در پایان نیز بر مبنای یافته‌ها و نتایج به دست آمده، رهنمودهایی برای عملی شدن برنامه ارایه شده است.

  کلیدواژگان: بهسازی معلمان، الگوی برنامه درسی، دوره ابتدایی، نظریه داده بنیاد
 • سعید صفایی موحد، محمد حاجی زاد صفحات 52-63

  هدف این پژوهش، شناسایی شایستگی‌های مورد نیاز کارشناسان آموزش سازمان‌های دولتی در ایران است. به این منظور ابتدا مدل‌های شایستگی تدوین شده در سطح دنیا شناسایی شده و مولفه‌های مشترک آن‌ها استخراج شدند. سپس از طریق بکارگیری روش دلفی و مصاحبه با متخصصان دانشگاهی و مسیولان آموزش سازمان‌های دولتی(نمونه‌گیری هدفمند ملاک‌محور) فهرستی از شایستگی‌ها با توجه به ماموریت ادارات آموزش در این سازمان‌ها استخراج شدند. جهت اعتباربخشی شایستگی‌ها مدل تدوین شده سه نوبت در اختیار خبرگان مربوطه قرار گرفت تا نهایتا توافق لازم در مورد فهرست نهایی به دست آمد. بر طبق نتایج این تحقیق، شایستگی‌های کارکنان آموزش را می‌توان به دو دسته شایستگی‌های پایه(ارتباط موثر، شناخت صنعت، سواد فن‌آوری، کلان‌نگری) و شایستگی‌های تخصصی(تحلیل نیازهای آموزشی، طراحی آموزشی، روانشناسی یادگیری، راهبردهای آموزش و توسعه، سنجش یادگیری و عملکرد، تکنولوژی آموزشی، استانداردهای آموزش و توسعه) تقسیم نمود.

  کلیدواژگان: شایستگی، کارشناس آموزش، سازمان های دولتی
 • مهناز اکبری، ابراهیم رجب پور، آرین قلی پور صفحات 64-71

  با توجه به اهمیت و ضرورت منتورینگ، به عنوان یکی از روش های توسعه منابع انسانی در سازمان‌های ایرانی و این موضوع که اجرای موفق منتورینگ رسمی مستلزم وجود بستر مناسب و بلوغ لازم در سازمان است؛ لذا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیش نیازهای لازم برای اجرای موفق برنامه رسمی منتورینگ است. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی و خبرگان آشنا با توسعه منابع انسانی و به‌طور ویژه روش منتورینگ می‌باشد. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی است. برای رسیدن به این منظور، پس از مطالعه ادبیات منتورینگ، پروتکل مصاحبه طراحی شد و بعد از مورد تایید قرار گرفتن روایی محتوایی سوالات مصاحبه، به روش نمونه گیری هدفمند با تعداد 15 نفر از افراد خبره در حوزه منتورینگ مصاحبه انجام شد. سپس، نتایج مصاحبه‌ها به روش تحلیل تم و با استفاده از رویکرد براون و کلارک مورد تحلیل قرار گرفت و پیش نیازهای لازم برای اجرای منتورینگ در قالب مدل 7 اس. مک کنیزی دسته‌بندی گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عواملی از قبیل؛ فرهنگ مبتنی بر یادگیری، بلوغ فرآیندهای منابع انسانی، توان مالی سازمان و وجود دید استراتژیک در سازمان از پیش‌نیازهای اصلی اجرای برنامه رسمی منتورینگ در سازمان هستند.

  کلیدواژگان: منتورینگ، منتورمنتی، بلوغ، مدل 7 اس، مک کنزی
 • مرجان زاهدیان، هاشم فردانش، جواد حاتمی، کیومرث تقی پور صفحات 85-110

  هدف پژوهش حاضر مقایسه سطوح سه گانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی (درونزا، برونزا و بیرونی) بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی و طرح پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری در این پژوهش 750 نفر از نمایندگان شرکت بیمه دی بودند که 90 نماینده به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا، برونزا و بیرونی جایگزین شدند. به-منظور سنجش عملکرد واقعی نمایندگان، با کمک متخصصین موضوعی، پرسشنامه ای طراحی و برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از روش پایایی مصححان (ضریب همبستگی 79/0) استفاده گرید. جهت سنجش کارایی، زمان ورود و خروج نمایندگان به محیط الکترونیکی صدور بیمه نامه برآورد گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون های تعقیبی تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد نمایندگان حاضر در گروه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا و برونزا، نسبت به نمایندگانی که از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بیرونی استفاده کرده بودند، عملکرد بهتری داشتند. همچنین نمایندگان حاضر در گروه نظام پشتیبانی عملکرد درونزا نسبت به نمایندگان دو گروه دیگر توانسته بودند فعالیت شغلی خود را در مدت زمان کوتاه تری انجام دهند.

  کلیدواژگان: بهبود عملکرد، کارایی، پشتیبانی عملکرد، نظام پشتیبانی، عملکرد الکترونیکی
 • اسماعیل عبدالعلی، اوژن کریمی، سعید عبدالمنافی، بهروز لاری سمنانی صفحات 111-136

  هدف اصلی این پژوهش ارایه مدل شایستگی های مدیران جهت ایجاد مزیت رقابتی در سازمان بوده و این تحقیق ترکیبی انجام شده و بخش کیفی بصورت اکتشافی و بخش کمی بصورت توصیفی-پیمایشی بوده و داده های کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته از 20 نفر مدیران، افراد خبره و اعضای هیات علمی به روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی تا اشباع نظری جمع آوری شده و برای بررسی پایایی داده های کیفی، نمونه ای از متون برای کدگذاری به فرد خبره دیگر داده شد و نتایج کدگذاری وی با کدگذاری محقق مقایسه شد. حدود 86% توافق بین دو کدگذاری وجود داشته است. در بخش کمی داده های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته از تعداد 322 نمونه که براساس روش کوکران تعیین شده از جامعه آماری پژوهش که شامل مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی استان قزوین بوده، جمع آوری شده است. نتایج حاصل از بررسی پایایی پرسشنامه نشان می دهد که میزان ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده در تمامی موارد بزرگتر از 7/0 است. مدل پژوهش براساس یافته های کیفی شامل مقوله های شایستگی فردی با 30 مفهوم، شایستگی میان فردی با 15 مفهوم، شایستگی مدیریتی با 18 مفهوم، شایستگی تخصصی مدیران 18 مفهوم، و مقوله مزیت رقابتی با 15 مفهوم شناسایی و تعیین شده و با استفاده از معادلات ساختاری برازش و آزمون شده است و بر مبنای نتایج بدست آمده از پژوهش، شایستگی های مدیران در مقوله های شایستگی های فردی و میان فردی، مدیریتی و تخصصی مدیران با مفاهیم و زیر مجموعه خاص هر مقوله شناسایی و تاثیرات آنها بر روی مقوله مزیت رقابتی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته که نتایج پژوهش نشان می دهد بر مزیت رقابتی در سازمان تاثیر معناداری دارند.

  کلیدواژگان: شایستگی های مدیران، مزیت رقابتی، شرکتهای صنعتی و تولیدی
 • شهین بهور، نادر نادری صفحات 137-155
  مساله و هدف

  کنارگذاشتن دانش های منسوخ شده در سازمان برای جایگزینی دانش های جدید و ایجاد تغییرات در سازمان و انطباق سازمان با شرایط روز بسیار حایز اهمیت است. بدین منظور، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر زمینه یادگیری زدایی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سرمایه انسانی در دانشگاه رازی پرداخته شد.

  روش شناسی

   در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد زمینه یادگیری زدایی و سرمایه انسانی سگارا-ناوارو (2017) و پرسشنامه نوآوری سازمانی یانگ و احمد (2004) استفاده گردید. جامعه مورد مطالعه کارکنان دانشگاه رازی به تعداد 585 نفر و با استفاده از جدول مورگان 230 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش معادالات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزیی در محیط نرم افزار (PLS) صورت گرفت.

  یافته ها

  زمینه یادگیری زدایی بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد همچنین اثر مثبت و معنادار بین سرمایه انسانی و نوآوری سازمانی را تایید می نماید و در نهایت اثر مثبت و معناداری بین زمینه یادگیری زدایی بر نوآوری سازمانی با نقش سرمایه انسانی را نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  در راستای ارایه خدمات نوآورانه مدیران و کارکنان دانشگاه باید دانش قدیمی خود را کنار گذاشته و از دانش جدید و بروز استفاده نمایند. لذا اتخاذ رویکرد نوآوری در دانشگاه ها منجر به ارتقا شایستگی های نیروی انسانی، علمی و فناورانه می شود. این تاثیر در نهایت منجر به بهبود وضع اقتصادی و گامی در جهت تغییر رویکرد دانشگاه به سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین می گردد.

  کلیدواژگان: زمینه یادگیری، زدایی، نوآوری سازمانی، اثربخشی سرمایه انسانی، دانشگاه نسل سوم
 • هادی براتی صفحات 156-174

  پژوهش حاضر، باهدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس مقطع متوسطه آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی با رویکرد آینده‌پژوهی انجام شد. این پژوهش بر مبنای هدف، در ذیل پژوهش‌های کاربردی و بر مبنای ماهیت پژوهش؛ جزء پژوهش‌های توصیفی- همبستگی محسوب می‌شود که به روش ترکیبی و طرح اکتشافی متوالی انجام‌شده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (18 نفر)؛ به بررسی نظر و دیدگاه مدیران ستادی آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی در ارتباط با عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در آینده پرداخته شد. در ادامه برای تایید عوامل شناسایی‌شده پرسشنامه‌ای محقق ساخته در بین 201 از مدیران و معاونین مدارس مقطع متوسطه استان خراسان جنوبی توزیع شد. اعتبار ابزار اندازه‌گیری در بخش کیفی با استفاده از روش توافق کدگذاران و در بخش کمی، از طریق روایی همگرا و روایی واگرا مورد تایید واقع شد. همچنین؛ پایایی پرسشنامه محقق ساخته بر اساس سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ (81/0) و پایایی ترکیبی (87/0) با استفاده از نرم‌افزار PLS موردبررسی قرار گرفت. برای آزمون سوال‌های پژوهش، از نرم‌افزار MAXQDA10 و نرم‌افزار PLS3 استفاده شد. نتایج بخش کیفی پژوهش، بیانگر 39 کدباز، 6 کد سازمان دهنده و 3 کد انتخابی بود. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای مدارس با رویکرد آینده‌پژوهی را می توان در قالب سه سه بعد (فردی، سازمانی و محیطی) و 6 مولفه (مدیریتی، ارتباطی، رفتاری، روان‌شناختی، اعتقادی، عوامل محیطی و زمینه‌ای) و 39 شاخص طبقه بندی کرد که در این بین، بعد سازمانی (62/0) نقش موثرتری در تبیین توسعه حرفه‌ای مدیران مقطع متوسطه آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی دارد. بنابراین؛ بر مبنای یافته‌های حاصل از این پژوهش، به‌منظور برنامه‌ریزی برای بهبود فرایند توسعه حرفه‌ای مدیران در آینده، در گام اول؛ می‌بایست مولفه‌های ‌سازمانی موردتوجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، مدیران مدارس، آینده پژوهی، آموزش وپرورش
 • مینا بوستانی راد، سید مهدی الوانی، علی حمیدی زاده صفحات 204-231

  نیازسنجی به عنوان اولین مرحله از مراحل فرآیند طراحی برنامه‌های یادگیری و توسعه مهارت‌های نرم منابع انسانی مطرح می‌باشد؛ و رعایت دقت لازم در آن، اثربخشی این برنامه‌ها را افزایش خواهد داد. تحقیق حاضر به نیازسنجی برنامه‌های یادگیری و توسعه مهارت‌های نرم منابع انسانی در سازمان‌های دولتی پرداخته است. عدم توجه به تفاوت‌های ماهوی میان مهارت‌های نرم و سخت در مرحله نیازسنجی، سبب بروز مشکلات در مراحل بعدی فرآیند توسعه کارکنان خواهد گردید. بر این اساس ابتدا مولفه‌های مهارت‌های نرم منابع انسانی با استفاده از روش مرورنظام‌مند، شناسایی گردید؛ سپس جهت شناسایی سایر اجزاء نیازسنجی برنامه‌های یادگیری و توسعه مهارت‌های نرم، با 23 تن از خبرگان امر آموزش و توسعه منابع انسانی مصاحبه نیمه‌ساختار یافته صورت گرفته و تحلیل مضمون انجام شد. در ادامه نیز اعتبار یافته‌های حاصل از تحلیل مضمون با بهره‌گیری از روش دلفی و استفاده‌ از آمار توصیفی محاسبه گردید و با دستیابی به اجماع حداکثری پانلیست‌های شرکت‌کننده در تحقیق تایید شد. در نهایت مهارت‌های نرم با 20 مولفه، در دو دسته مهارتهای نرم فردی و اجتماعی و اجزاء نیازسنجی با دو مضمون اصلی، چهار مضمون فرعی و هشت کد شناسایی گردید. عدم توجه درخور سازمان‌های دولتی به مهارت‌های نرم نشان‌دهنده نیاز این نوع سازمان‌ها به طراحی برنامه‌های یادگیری و توسعه مهارت‌های نرم منابع انسانی بوده و همچنین شایسته است تا در مرحله نیازسنجی، به مدون بودن مهارت‌های نرم در شرح‌مشاغل سازمان توجه نموده و دسته‌بندی لازم میان مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی به لحاظ نوع نیاز به مهارت‌های نرم مشخصگردد.

  کلیدواژگان: نیازسنجی، یادگیری و توسعه، مهارت های نرم
 • علی اباذری سیوندی صفحات 232-253

  امروزه در سازمان‌های پیشرو، توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک فرایند ضروری و پراهمیت، دنبال می‌شود. با توجه به تفاوت و تنوع تعاریف و تعابیر موجود در حوزه توانمندسازی منابع انسانی، برخورداری از مدلی معتبر و اجرایی، از‌ جمله نیازهای اساسی سازمان‌های هزاره سوم به شمار می‌رود که بر این اساس، هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی در سازمان ملی استاندارد ایران، بوده است. بر این اساس، رویکرد مورد استفاده در تحقیق حاضر، رویکرد آمیخته است که جهت طراحی و تدوین مدل جامع از رویکرد کمی و کیفی (آمیخته) استفاده گردید. همچنین تحقیق حاضر از نظر روش‏شناسی در دسته مطالعات اکتشافی، پیمایشی، علی، کاربردی و بنیادی جای دارد. جامعه آماری تحقیق نیز شامل کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران (400 نفر) و همچنین خبرگان و اساتید دانشگاهی حوزه توانمندسازی منابع انسانی و مدیران منابع انسانی سازمان ملی استاندارد بود که از این بین در ابتدا به روش مصاحبه در بین خبرگان و اساتید دانشگاهی حوزه توانمندسازی منابع انسانی و مدیران منابع انسانی سازمان ملی استاندارد، مقوله‏های مورد نظر به منظور طراحی مدل استخراج شده و بعد از آن پرسشنامه تحقیق تهیه و در بین کارکنان سازمان توزیع و با نرخ بازگشت75.5 درصد، تعداد 302 پرسشنامه بازگشت و مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان از معناداری روابط و اجزای مدل ارایه شده دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، توانمندسازی منابع انسانی، سازمان ملی استاندارد ایران، بهره وری
 • منیژه احمدی، زهرا رحیمی صفحات 254-292

  توسعه و بهبود منایع انسانی مستلزم شناسایی نیازهای آموزشی متناسب با هر شغل برای کارکنان آن شغل می باشد. رویکرد شایستگی نقطه عطف مهمی است که روشن می سازد برای عملکرد موفقیت آمیز چه چیزهایی موردنیاز است. لذا هدف از پژوهش حاضر نیازسنجی آموزشی کارکنان دادگستری شهر زابل بر مبنای تحلیل شایستگی ها می باشد. نوع تحقیق از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر ماهیت و روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان دادگستری شهر زابل به تعداد 79 که به دلیل کم بودن حجم جامعه، تمامی اعضای جامعه به روش تمام شمار بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش؛ پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به روش محتوایی و با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان سازمانی بررسی و تایید شد. پایایی نیز از طریق روش آلفای کرونباخ (0.91) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (تحلیل داده های جمعیت شناسی نمونه آماری) و آمار استنباطی  آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی ، تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه ای) بهره گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان دادگستری در سه بعد دانش و آگاهی، مهارت و ویژگی های فردی در قالب 10 مولفه بوده است که به ترتیب اولویت عبارتند از: مهارت هیجانی و تعاملات اجتماعی با میانگین (2.517)، دانش اطلاعاتی با میانگین (2.711)، دانش استدلالی با میانگین (2.717)‏، دانش فنی با میانگین (2.825)، ویژگی های شخصیتی و ارزشی (2.963)‏، دانش ارتباطی با میانگین (2.983)‏، مهارت رهبری با میانگین (3.027)، آگاهی (3.067)‏، شایستگی های فردی (3.131)‏، مهارت حل مساله (3.158)‏ .

  کلیدواژگان: نیازسنجی آموزشی، آموزش کارکنان، رویکرد شایستگی
 • مسعود پایداری صفحات 293-311

  این مقاله با هدف ارایه الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای است و از منظر روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش‌های پیمایشی-مقطعی قرار می‌گیرد. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید منابع انسانی و مدیران با سابقه شهرداری شیراز است. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد و 15 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل 3400 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که با فرمول کوکران حجم نمونه 345 نفر برآورد گردید. با روش نمونه‌گیری چینه‌ای در چهار منطقه از شیراز حجم نمونه مورد نیاز تامین شد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. مقوله‌های زیربنایی توسعه منابع انسانی با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزیی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده‌های کیفی با نرم‌افزار Maxqda و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داده است مقوله‌های فراگیر در قالب عوامل راهبردی، آموزشی و رشد و بالندگی دسته‌بندی شده‌اند. عوامل بازاریابی استراتژیک عواملی سازمانی هستند که عناصر زیربنایی الگو را تشکیل می‌دهند. مقوله‌های سازمان‌دهنده عوامل راهبردی شامل راهبرد مدیریت منابع انسانی و مدیریت عملکرد کارکنان می‌باشند. مقوله‌های سازمان‌دهنده عوامل آموزشی نیز شامل نیازسنجی سازمانی، نیازسنجی منابع انسانی، آموزش منابع انسانی می‌باشند. مقوله‌های سازمان‌دهنده مربوط به رشد و بالندگی نیز شامل توسعه حرفه‌ای کارکنان و توسعه ادراکی کارکنان و بهسازی منابع انسانی می‌باشند.

  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، رشد و تعالی، بهسازی منابع انسانی، طرح آمیخته آکتشافی
|
 • Yusef Mahmoodi khamiripoor, Nadergholi GHourchian, mohamadnoor rahmani Pages 1-24

  Faculty development based on entrepreneurship can lead to the evolution and ‎promotion of educational and research areas in according to entrepreneurial goals, and ‎then it can be expected that the output of these developments, researchers and ‎innovative students, which defines the power, the problem. And provide creative ‎solutions for business and industry goals and continuous quality development in ‎various activities and missions of the university. Faculty development based on ‎entrepreneurship approach is an attempt by the academic system to reform the ‎knowledge, attitude and skills of professors in the form of training, retraining, study ‎opportunities, scholarships and in according to entrepreneurial goals. To succeed in ‎advancing the process of Faculty development based on entrepreneurship to optimal ‎policy, a set of key factors should be identified. In this article, the researcher uses the ‎analysis of the theme to identify the factors affecting the Faculty development based ‎on entrepreneurship at the University of Hormozgan province. For this purpose, with ‎interviews conducted with expert people in this field.71 basic themes, along with 25 ‎organized themes, were identified based on the deduction of the researcher in 5 ‎inclusive dimensions including individual development, organizational development, ‎Educational development and professional development were categorized and ‎eventually resulted in scientific and operational suggestions.‎

  Keywords: Development, Faculty, Entrepreneurship, Theme
 • saeed koozehgaran, Malikeh Beheshtifar, Mohammad Ziaaddini Page 2

  The purpose of this study was to design a succession planning model with the human resource development approach in the Hajj and Pilgrimage Organization using a meta-analysis. To do this, after studied the research literature and identifying the components of substitution breeding from its heart, they were classified and separated and the components were extracted. This research was based on the purpose of applied research and based on descriptive and exploratory nature. In terms of method, meta-analysis technique has been used to extract the results, which was a qualitative study. In the present study, articles published in domestic and Latin journals have been used. At the beginning of the study, in the first stage, 81 studies were collected. In the second stage, those articles that had p-value, t-value and other statistics were separated from each other. Of these, 43 accepted articles were used. Based on the findings of this study, Hajj and Pilgrimage Organization was prone to successful implementation of succession planning and The strategic improvement of human resources, and on the other hand, organizational commitment to succession planning, Senior management support in the Hajj and Pilgrimage Organization. It is also possible to provide the necessary platform to improve the other components associated with this condition.

  Keywords: Hajj, Pilgrimage Organization, meta - analysis, Human resource development, succession planning
 • mohsen abdolahi, Mahbubeh Arefi, KOUROSH FATHI VAJARGAH, Abasalt Khorasani Pages 25-51

  The main purpose of this study was to design a Curriculum Model for the Development of Elementary School Teachers of the Iran's Educational System. This study used a qualitative research approach and was conducted based on the classical grounded theory. The statistical population consisted of Faculty members and experts in the field of Teachers development that was selected through snowball sampling. A total of 21 people, including 14 Faculty Members and 7 Teachers development specialists, were interviewed. Semi-structured interviews were used to collect data. The data from interviews were analyzed during three stages of open, selective and theoretical coding, and the conceptual model was formed based on the drawing of the ratio between the main categories or elements of the Teachers development curriculum. The conceptual model was formed as follows: causes and necessity (achieving the goals of the educational system, updating teacher skills, complex and flexible teacher role, reform, teacher growth and improving student learning), principles and conditions (teacher-centered, continuity and Sustainability, school-centered and job-oriented, content-oriented and based on student needs), components (content, context and process), correlated factors (personal, environmental, importance and priority, quantity, quality and time) and outcomes (teachers, Programs and students). To ensure validity and reliability, Guba and Lincoln approaches were used, including: acceptability, transferability, reliability and verifiability. Finally, based on the findings and results, guidelines for the implementation of the program are provided.

  Keywords: Teachers development, curriculum model, elementary school, grounded theory approach
 • Saeed Safaei Movahed, Mohammad Hajizad Pages 52-63

  This study aims at identifying the necessary competencies for training advisors of Iranian state-run enterprises. Hence, international competency models were initially surveyed to agree over a list of common competencies. Then, related academics and training officials were interviewed through Delphi method to reach a unanimous consensus based on the requirements of state-run companies (purposeful criterion sampling). To establish credibility of the findings, the model was submitted to the related experts three times to reach consensus on the final model. Based on the findings, training competencies for state-run enterprises may be categorized into foundational (effective communication, industry knowledge, technology industry, seeing the big picture) and technical (training needs analysis, instructional design, psychology of learning, training and development strategies, learning and performance assessment, learning technologies, training and development standards).

  Keywords: competency, training advisors, state-run enterprises
 • Mahnaz Akbari, Ebrahim Rajabpour, Aryan gholipour Pages 64-71

  Given the importance and necessity of mentoring, as one of the methods of human resource development in Iranian organizations and the fact that the successful implementation of formal mentoring requires a proper platform and the necessary maturity in the organization. Therefore, the purpose of this study is to identify the prerequisites for the successful implementation of the formal mentoring program. The statistical population of the research is university professors and experts familiar with human resource development and especially mentoring method. The research method is qualitative and based on the paradigm of interpretiveness. To achieve this, after reviewing the mentoring literature community, interview questions were ‎designed and after confirming the validity of the questions, ‎‏15‏‎ people with expertise in the ‎field of human resource development, especially mentoring, were interviewed by purposive ‎sampling. Then, the results of the interviews were analyzed using the theme analysis method using Brown and Clark approach and the necessary prerequisites for mentoring were categorized in the form of McKenzie 7S model. The results showed that factors such as; a culture based on learning, the maturity of human resource processes, the financial strength of the organization and the existence of a strategic vision in the organization are the main prerequisites for implementing a formal mentoring program in the organization.

  Keywords: Mentoring, Mentor, Mentee, Maturity, McKenzie 7S model
 • Marjan zahedian, Hashem Fardanesh, Javad Hatami, kiumars taghipour Pages 85-110

  The purpose of this study was to measure the effectiveness of the three types of electronic performance support systems (Intrinsic, Extrinsic, and External) on employee performance improvement. The statistical population in this research was 750 insurance agents of the Day insurance. The cluster sampling method was used to select 90 participants. These participants were divided randomly into three groups: Intrinsic and Extrinsic, and External Performance Support Systems. To assess the performance of the participants, we used questionnaires, and for efficiency, insurance agent's arrival, and departure time to the electronic environment were estimated. The collected data was analyzed using MANOVA. The results of the data analysis showed that the insurance agents who participated in the Intrinsic and Extrinsic Performance Support Systems had better performance. In addition, Intrinsic Performance Support Systems participants have been able to perform their job responsibilities in a shorter time than insurance agents of the other two groups.

  Keywords: Performance improvement, Efficiency, Performance support, Electronic Performance, Support System(EPSS)
 • esmaeil abdolali, ozhan karimi, Berouz Lari Semnani Pages 111-136

  The main purpose of this study is to present a model of managers' competencies to create a competitive advantage in the organization and this research is a combination and the qualitative part is exploratory and the quantitative part is descriptive-survey and the qualitative data is collected through semi-structured interviews of 20 managers, experts and faculty members by purposeful and judgmental sampling method until theoretical saturation and To check the reliability of qualitative data, a sample of texts was given to another expert for coding and his coding results were compared with the researcher's coding. There was about 86% agreement between the two codings. In the quantitative part, research data were collected through a researcher-made questionnaire from 322 samples based on the Cochran method determined from the statistical population of the research, which included managers of industrial and manufacturing companies in Qazvin province. The results of the reliability of the questionnaire show that the calculated Cronbach's alpha coefficients in all cases is greater than 0.7. The research model is based on qualitative findings including the categories of individual competence with 30 concepts, interpersonal competence with 15 concepts, managerial competence with 18 concepts, professional competence of managers with 18 concepts, and the category of competitive advantage with 15 concepts identified and determined using Structural equations have been fitted and tested. Based on the results of the research, managers' competencies in the categories of individual and interpersonal, managerial and professional competencies of managers with specific concepts and sub-categories of each category are identified and their effects on the competitive advantage category are examined separately. The results show that they have a significant effect on competitive advantage in the organization.

  Keywords: Competencies of managers, Competitive Advantage, Industrial manufacturing companies
 • SHahin Behvar, nader naderi Pages 137-155
  Purpose

  Discarding outdated knowledge in the organization is very important to replace new knowledge and make changes in the organization and adapt the organization to the conditions of the day. For this purpose, in the present study, the effect of the Un-learning context of organizational innovation with the mediating role of human capital in Razi University was investigated.

  Methodology

  In this study, standard questionnaires Un-learning, context desegregation, and human capital of Sagara-Navarro (2017) and Young and Ahmed Organizational Innovation Questionnaire (2004) were used. The study population of Razi University staff was 585 people and 230 people were selected as a sample using the Morgan table. In order to analyze the collected data by structural equation method and path analysis by partial least squares method in a software environment (PLS).

  Findings

  show that the Un-learning context has a positive and significant effect on organizational innovation. Shows an organization with the role of human capital.

  Conclusion

  In order to provide innovative services, university managers and staff should put aside their old knowledge and use new and updated knowledge. Therefore, adopting an innovative approach in universities leads to improving the competencies of human resources, science, and technology. This effect will eventually lead to an improvement in the economic situation and a step towards changing the university's approach towards a third-generation university and an entrepreneur.

  Keywords: Un-learning context, Organizational Innovation, Human Capital Effectiveness, Third Generation University
 • Hadi Barati Pages 156-174

  The purpose of this study was identifying factors affecting the professional development of school principal’s futures study approach. This research, based on the purpose, following the applied research and based on the nature of the research, is an explanation that has done by the combined method and sequential explanatory design. In this study using purposive sampling method (18 people) and were studied The views and perspectives of the managers of the education staff of South Khorasan province in relation to the factors affecting the future professional development of school managers. Then, for the confirmation of the dimensions specified in the research, a researcher-made questionnaire was distributed among 201 principals and deputies of secondary schools in South Khorasan province. The validity of the measurement tool has confirmed in the qualitative part using the coders' agreement method and in the quantitative part through convergent and divergent validity. In addition, the reliability of the researcher-made questionnaire has evaluated based on three criteria: factor load coefficients, Cronbach's alpha (0.81) and combined reliability (0.87) using PLS software. To test the research questions, MAXQDA10 software and PLS3 software were used. The results of the qualitative part of the research showed 39 basic themes, 6 organizing themes and 3 comprehensive themes. The results of the quantitative part of the research showed that the factors affecting the professional development of schools in the future could be classified form of three dimensions (individual, organizational and environmental) and 6 components (managerial, communication, behavioral, psychological, religious, environmental and contextual factors) and 39 indicators. The most important dimension came out to be organizational, which has a more effective role in explaining the professional development of secondary education managers in South Khorasan province. Therefore; based on the findings of this study, in order to planning for improving professional development of managers in the future, the first step; must consider the organizational components

  Keywords: professional development, School Administr, ators futures, study Education
 • mina boustanirad, Ali Hamidizadeh Pages 204-231

  Needs assessment is a first step in the process of human resources soft skills learning and development programs designing, and paying attention to it, will increase the effectiveness of them. this study addresses the need assessment for learning, and development programs of human resources soft skills in public organizations. Lack of attention to the essential differences between soft and hard skills in the needs assessment stage, will cause problems in the later stages of the personnel development process. Based on this, first the components of human resources soft skills were identified using the systematic review method; Then in order to identify other components of the needs assessment, semi-structured interviews were conducted with 23 experts in the field of human resources training and development, and content analysis was performed. Then, the findings validity of the content analysis, was calculated using the Delphi method, and descriptive statistics, and was confirmed by reaching the maximum consensus of the panelists participating in the study. Finally, soft skills were identified in two categories of individual, and social soft skills with 20 components, and needs assessment components with two main themes, four sub-themes and eight codes. Lack of proper attention to soft skills by public organizations indicates their need to designing these programs. It is also worthwhile to pay attention to the codification of soft skills in the jobs description in the needs assessment stage, and the necessary .classification between managerial and non-managerial jobs in terms of the type of their need for soft skills.

  Keywords: Needs assessment, learning, development, soft skills
 • Ali Abazari Sivandi Pages 232-253

  Today, human resources empowerment is considered as an essential and important process in leading organizations. One of the basic needs of the third millennium organizations, considering the difference and variety of definitions and interpretations in the field of human resources empowerment, is developing a valid and executable model. Therefore, the present study aimed to design a human resource empowerment model in the National Iranian Standards Organization. For this purpose, a qualitative and quantitative mixed approach has been used to design and develop a comprehensive model. Also, the present study is an exploratory, survey, causal, applied and fundamental research in terms of the purpose and method. The research statistical population consists of the staff of the Iranian National Standards Organization (400 persons) as well as experts and academics in the field of human resources empowerment and human resources managers of the Iranian National Standards Organization. In the first step, the categories were extracted by interviewing human resources and human resources empowerment Managers of the Iranian National Standards Organization to design the model; then, the research questionnaire was distributed among the staff of the organization that 302 questionnaires (75.5% rate of return) were returned and analyzed. The results, obtained from the analysis, showed the importance of relationships and components of the proposed model.

  Keywords: Human resource management, human resource empowerment, National Standard Organization of Iran, productivity
 • Manijeh Ahmadi, Zahra Rahimi Pages 254-292

  The development and improvement of human resources requires identifying the training needs appropriate to each job for its employees. The competency approach is an important milestone that clarifies what is needed for successful performance. Therefore, the purpose of this study is to assess the educational needs of justice staff in Zabol based on competency analysis. Type of research in terms of purpose; Applied, it is descriptive-survey in terms of nature and method of data collection. The statistical population of justice employees of Zabol city is 79. Due to the small size of the society, all members of the society were selected as a sample by whole number method. Research tools; A researcher-made questionnaire whose validity was verified by content method using the opinions of professors and organizational experts. Reliability was also obtained through Cronbach's alpha method (0.91). Descriptive statistics (demographic data analysis of statistical sample) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov tests, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and one-sample t-test) were used to analyze the data. The results showed that the educational needs of justice staff in three dimensions of knowledge and awareness, skills and personal characteristics in the form of 10 components, which are: skill skills and social interactions with an average (2,517), information knowledge with an average ( 2.711), reasoning knowledge with average (2.717), technical knowledge with average (2.825), personality and value traits (2.963), communication knowledge with average (2.983), leadership skills with average (3.027), awareness (3.067) ), Individual competencies (3.131), problem solving skills (3.158).

  Keywords: Training needs assessment, staff training, competency approach
 • Masoud paydari Pages 293-311

  This article aims to provide a model for human resource development in Shiraz Municipality. In terms of purpose, it is an applied-developmental research and in terms of data collection method, a cross-sectional research. To achieve the research goal, a mixed exploratory design has been used. The statistical population in the qualitative section includes human resources professors and managers with a history of Shiraz Municipality. Purposeful sampling was performed and 15 subjects achieved theoretical saturation. The statistical population of the quantitative section also includes 3400 employees of Shiraz Municipality, which with the Cochran's formula, the sample size was estimated at 345 people. The required sample size was provided by stratified sampling method in four regions of Shiraz. Interviews and questionnaires were used to collect data. The basic categories of human resource development were identified by content analysis method and the final model was validated by partial least squares method. Qualitative data analysis was performed with Maxqda software and quantitative data with Smart PLS. The results show that inclusive categories are categorized in terms of strategic, educational, and growth factors. Strategic marketing factors are organizational factors that form the underlying elements of the model. Organizational categories of strategic factors include human resource management strategy and employee performance management. Organizing categories of educational factors also include organizational needs assessment, human resource needs assessment, and human resource training. Organizational categories related to growth and development also include the development of staff careers and the perceptual development of staff and the improvement of human resources.

  Keywords: Provide a model for human resource development, growth, excellence, human resource improvement, mixed exploration plan