فهرست مطالب

نشریه پژوهش های حسابرسی حرفه ای
پیاپی 7 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرشته فیض آبادی* صفحات 8-33
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر جنسیت‏ و‏ تخصص‏ مالی‏ کمیته‏ حسابرسی‏ بر‏ مدیریت‏ سود‏ در‏ شرکت‏ های پذیرفته‏ شده‏ در‏ بورس‏ ایران‏ انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با گردآوری شواهد از استناد سازمانی به صورت همبستگی و پس رویدادی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت‏ های بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد 144 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. محدوده زمانی پژوهش از سال‏ های 1391 تا 1399 است. برای تصمیم‏گیری در مورد فرضیه‏ های پژوهش دو مدل رگرسیون ترکیبی بررسی و سه فرضیه آزمون شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنسیت‏ اعضای کمیته‏ حسابرسی‏ بر‏ مدیریت‏ سود‏ تاثیر معناداری ندارد. تخصص‏ مالی‏ کمیته‏ حسابرسی‏ و همچنین تعامل جنسیت‏ اعضای کمیته‏ حسابرسی‏ و تخصص‏ مالی‏ کمیته‏ حسابرسی‏ بر‏ مدیریت‏ سود‏ تاثیر معکوس و معناداری دارند. بنابراین به طور کلی جنسیت‏ اعضای کمیته‏ حسابرسی‏ و تخصص‏ مالی‏ کمیته‏ حسابرسی‏ در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر‏ مدیریت‏ سود‏ تاثیر معناداری دارند. لذا تعامل دو متغیر جنسیت و تخصص مالی بر مدیریت سود تاثیرگذار است. در واقع افزایش زنان کمیته حسابرسی و تخصص مالی آن‏ها تواما منجر به کاهش مدیریت سود می‏ شود.
  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، مدیریت سود، جنسیت اعضای کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی
 • روح الله زارع، رضا غلامی جمکرانی* صفحات 34-48

  عدم ماندگاری نیروی حرفه‏ ای حسابرسی یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابرسی است که می‏تواند یکی از عوامل کاهش کیفیت حسابرسی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی علل عدم ماندگاری نیروهای مزبور در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‏باشد. برای جمع ‏آوری داده‏ ها از مصاحبه غیرساختار یافته با 9 نفر از کارکنان حرفه ‏ای موسسات حسابرسی، استفاده شده است. مقوله‏ ها و مولفه ‏های موثر بر تصمیم عدم ماندگاری کارکنان حرفه ‏ای، از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون مصاحبه ‏های انجام شده شناسایی و ارایه گردید. معیارهای مخاطرات کارکنان حرفه‏ ای حسابرسی به شرح زیر به دست آمدند. معیارهای عدم تسهیم دانش و عدم اهمیت صلاحیت‏ های عمومی کارکنان در موسسات شامل مناسب نبودن آموزش حرفه‏ ای و استرس ارتقا شغلی، معیارهای نوع ابعاد شخصیتی کارکنان شامل نبودن محل کار ثابت و حجم و فشار بالای کار، معیارهای عدم مشارکت مناسب کارکنان در موسسات شامل حقوق و مزایای شغل و ترکیب نامناسب تیم‏های حرفه ‏ای و معیارهای عدم ایجاد رفتار کاری نوآورانه در موسسات و عدم استفاده از فناوری‏ ها شامل عدم ایجاد رفتار کاری نوآورانه در موسسات و عدم استفاده از فناوری‏ ها شامل نوآور نبودن فعالیت‏ ها در حسابرسی می ‏باشد. با توجه به یافته ‏های تحقیق می‏ توان گفت همه دلایل خروج کارکنان حرفه ‏ای معطوف به مسایل اقتصادی نبوده و شامل معیارهایی همچون آموزش حرفه‏ ای، نحوه ارتقا شغلی، تشریح شرایط کاری حرفه حسابرسی برای دانشجویان قبل از ورود به حرفه و استفاده از فناوری‏ های نوین (ازجمله استفاده از نرم ‏افزارهای رایانه ‏ای) در حسابرسی می‏ باشد. پژوهش حاضر، می‏ تواند برای مراجع ذی‏صلاح مربوطه در خصوص جلوگیری از خروج پرسنل حرفه ‏ای از موسسات حسابرسی با توجه به کمبود نیروی حرفه‏ ای موثر باشد.

  کلیدواژگان: کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی، دلایل خروج کارکنان حرفه ای، نحوه ارتقا شغلی کارکنان، صلاحیت های عمومی کارکنان
 • حسین سجادی، وحید منتی، فرامرز وطن خواه* صفحات 50-78
  این پژوهش بینش جدیدی در مورد تاثیر عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارایه می دهد تا نقش زنان با توجه به عدم الزام قانونی برای حضور آنان در شرکت های ایرانی بررسی شود. هدف پژوهش حاضر بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها از طریق حضور زنان است. داده های 114 شرکت که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند طی سال های 1392 تا 1398 بررسی شده است. عملکرد شامل عملکرد مالی با پنج شاخص بازده دارایی ها، بازده حقوق مالکانه، نسبت کیوتوبین، رشد سود عملیاتی و نسبت قیمت به سود و عملکرد غیرمالی با چهار شاخص نرخ عدم نقص، نسبت سهم بازار، رقابت در بازار محصول و سرمایه فکری اندازه گیری شده است. در این پژوهش دو فرضیه در نظر گرفته شده و برای آزمون آن ها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد حضور زنان در کمیته حسابرسی باعث کاهش بازده دارایی ها و افزایش مقدار متغیرهای نسبت سهم بازار و رقابت در بازار محصول شده است. بنابراین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی منفی و بر عملکرد غیرمالی مثبت است.
  کلیدواژگان: تنوع جنسیتی، عملکرد غیر مالی، عملکرد مالی، کمیته حسابرسی
 • محمدحسین قائمی*، منیره شاهسوند، ابوالفضل محبی صفحات 80-104
  وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسیولین تاکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا حسابداری دادگاهی را استفاده از دانش تخصصی و مهارت های تحقیقی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدارک و تفسیر و انتقال یافته ها به دادگاه، هییت مدیره یا سایر سازمانهای حقوقی یا اداری تعریف می کند. پژوهش حاضر با معرفی ابعاد مختلف حسابداری دادگاهی و مهارت های لازم برای حسابداران دادگاهی به تبیین کاربرد آن در دعاوی ورشکستگی می پردازد و تکنیک هایی را برای تشخیص انواع ورشکستگی و کشف تقلب در ورشکستی ارایه می دهد که می تواند به کارشناسان رسمی دادگستری برای ارایه نظر کارشناسی با کیفیت در دعاوی ورشکستگی کمک نماید و موجب دادرسی عادلانه گردد.
  کلیدواژگان: حسابداری دادگاهی، خدمات پشتیبانی دادرسی، گواه حرفه ای، ورشکستگی، تکنیک های کشف تقلب
 • علیرضا مهرآذین*، فاطمه یاری، رضا یاریفرد، ابوالقاسم مسیح آبادی صفحات 106-135
  هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش توانایی مدیریت و مدیریت ریسک سازمانی بر اظهار نظر حسابرس با تاکید بر ابهام در تداوم فعالیت شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است. در پژوهش حاضر تعداد 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1398 (12 سال) مورد بررسی قرار گرفت. به عبارت بهتر 2160 سال- شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای اندازه گیری شاخص توانایی مدیریت از مدل تحلیل پوششی داده ها و برای اندازه گیری متغیر مدیریت ریسک سازمانی از طریق مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده گردیده است. نتایج بررسی ها موید این موضوع است که هرچه شرکت فرآیندهای مدیریت ریسک سازمانی را بهبود دهد، در گزارش حسابرسی بندی در خصوص ابهام در تداوم فعالیت وجود ندارد. علاوه بر این هرچه توانایی مدیریت بالاتر باشد، رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و اظهار نظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت شرکت تقویت می شود. در واقع توانایی مدیریت منجر به ایجاد مدیریت ریسک سازمانی بهتر شده و حسابرس بندی در خصوص چالش تداوم فعالیت شرکت بیان ننموده است.
  کلیدواژگان: توانایی مدیریت، مدیریت ریسک سازمانی، اظهار نظر حسابرس، تداوم فعالیت
 • عارف فروغی*، علیرضا رحیمی، فاطمه شهاب الدینی صفحات 136-164
  اثر بخشی کنترل های داخلی ریسک از دست رفتن دارایی ها را کاهش می دهد، اطمینان نسبت به اطلاعات ارایه شده را بالا برده و از تطابق عملیات با الزامات از پیش تعیین شده اطمینان حاصل می کند. هدف این مقاله بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر محیط کنترلی، به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سیستم های کنترل داخلی در حسابرسی بخش عمومی می باشد. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و شامل 180 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی استان کرمان در سال 1400 می باشد. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی ساده و آزمون رتبه بندی فریدمن جهت تحلیل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که عوامل درستکاری و رعایت ارزش های اخلاقی، صلاحیت حرفه ای، مدیریت، ساختار سازمان، تفویض اختیار و مسیولیت، سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی و نظارت، از عوامل موثر بر محیط کنترلی در حسابرسی بخش عمومی می باشند. به عبارتی توجه و تقویت عوامل موثر بر محیط کنترلی به منظور حصول اطمینان از ارایه منصفانه و قابل قبول صورت های مالی، رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حراست و استفاده بجا و مطلوب از اموال و دارایی ها، تقویت سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی و افزایش اطمینان بخشی حسابرسی را به دنبال خواهد داشت. همچنین بر اساس اولویت بندی عوامل موثر بر محیط کنترلی در بخش عمومی درستکاری و رعایت ارزش های اخلاقی دارای بیشترین اهمیت است که در جهت تقویت محیط کنترلی باید به آن توجه ویژه کرد.
  کلیدواژگان: محیط کنترلی، سیستم کنترل داخلی، حسابرسی بخش عمومی
|
 • Fereshteh Feizabadi * Pages 8-33
  The Target of This study is Investigating Effectiveness of Gender and Financial specializationTo Earnings management in Tehran Stock Exchange. It is practical in terms of purpose and By gathering evidence From organizational citation in the form of expost factor and Solidarity. Statistical Society is  Accepted companiesin Tehran Stock Exchange by 144 companies from 2016-2021.  The findings showed that Gender in Audit Committee have not significant relationship with Earnings managemen but Expertise Committee Members have significant relationship with Earnings managemen. Concolusion show that women with Expertise have significant relationship on Earnings managemen.The Results of the Research Indicate that Gender and Expertise Committee Members in Audit Committee Influence to Earnings management.
  Keywords: Audit Finance Committee, Auditing expertise, Gender of Committee Members, earnings management
 • Ruhollah Zare, Reza Gholami-Jamkarani * Pages 34-48

  Lack of sustainability and shortage of auditing professionals from the past years until now is one of the main problems of the auditing profession that can be one of the factors reducing the quality of auditing and thus the risk of survival of auditing firms. The purpose of this study is to investigate the reasons for the non-persistence of these forces in auditing firms that are members of the Iranian Society of Certified Public Accountants. This research has been done using thematic analysis method (thematic analysis). The research methodology is descriptive-survey and has been designed and implemented to collect data from unstructured interviews with 9 professional employees of auditing firms. The categories and components affecting the decision of non-retention of professional staff were identified through coding and content analysis of the interviews conducted and the collected data were presented. Also, in order to measure its validity and reliability test, the theoretical saturation method has been used. The risk criteria for auditing staff were as follows. Criteria for non-sharing of knowledge and insignificance of general competencies of employees in the organization include inadequacy of professional training and job promotion stress, criteria of personality dimensions of employees including lack of fixed workplace and high workload and pressure, criteria of inadequate participation of employees in the organization including salaries And job benefits and inappropriate composition of professional teams and criteria for not creating innovative work behavior in the organization and not using technologies include not creating innovative work behavior in the organization and not using technologies include not being innovative activities in auditing. According to the research findings, it can be concluded that not all reasons for leaving professional staff are focused on economic issues and include criteria such as vocational training, career advancement, explaining the working conditions of the auditing profession to students before entering the profession and using New technologies (including the use of computer software) in auditing. The present study can be effective for the relevant competent authorities in preventing the departure of professional staff from auditing firms due to the lack of professional staff.

  Keywords: The professional staff of auditing firms, reasons for leaving professional staff, how to promote staff, general qualifications of staff
 • Hossein Sajadi, Vahid Menati, Faramarz Vatankhah * Pages 50-78
  In this study, the effects of female representation on a firm's audit committees on the financial and non-financial performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange have been studied. Therefore, 114 companies from 2013 to 2019 were studied. Financial performance indicators include 5 measures including return on assets, Tobin's Q ratio, return on equity, operating profit growth, and price to profit ratio, and non-financial performance indicators include 4 measures including defect-free rate, market share ratio, product market competition, and Intellectual capital. According to the literature, it was expected that female representation on the audit committee would have a positive and significant effect on the performance of companies. These hypotheses were tested by a multivariate regression test. In sum, the results show that the female representation on the audit committee has a positive and significant effect on the non-financial performance and has a negative effect on the financial performance of companies. Therefore, it is recommended that this issue be considered by shareholders, regulators, and other actors in corporate governance.
  Keywords: Audit Committee, Gender Diversity, Financial, Non-Financial Performance
 • Mohammadhosein Ghaemi *, Monire Shahsavand, Abolfazl Mohebbi Pages 80-104
  The occurrence of financial crises and scandals in the world has reduced the confidence of investors and has led officials to place significant emphasis on detecting fraud and improving public confidence in financial reports. In response to these issues, forensic accounting has emerged as a new field of accounting. The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) describes forensic accounting as the use of specialized knowledge and investigative skills to collect, analyze, and evaluate evidential matter and to interpret and communicate findings in the courtroom, boardroom, or other legal or administrative venues. The present study introduces the different dimensions of forensic accounting and the necessary skills for forensic accountants to explain its application in bankruptcy cases and offers techniques for identifying types of bankruptcy and detecting fraud in bankruptcy that can be used by certified experts of the justice and lead to quality expert opinion in bankruptcy claims and fair trial.
  Keywords: Commercial law, expert witness, Fraud Detection Techniques, Litigation Services, Testimony Pyramid
 • Alireza Mehrazeen *, Alireza Mehrazeen, Reza Yarifard, Abolghasem Masihabadi Pages 106-135
  The purpose of this study is to explain the role of the ability to manage and manage organizational risk on the auditor's opinion on the assumption of Going concern of member companies of the Tehran Stock Exchange. In the present study, 180 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2008 to 2020 (12 years) were examined. In other words, 2160 years - the company has been analyzed. Data envelopment analysis model was used to measure the management ability index and Gordon model was used to measure the organizational risk management variable. In this research, least squares regression has been used to test the research hypothesis. The results of the studies confirm that as the company improves its organizational risk management processes, there is no ambiguity in the audit report regarding the continuity of operations. In addition, the higher the management ability, the stronger the relationship between organizational risk management and the auditor's opinion about the continuity of the company. In fact, management ability has led to better organizational risk management and the auditor has not stated the challenge of Going concern the company's operations.
  Keywords: managerial ability, enterprise risk management (ERM), auditor's opinion, Going-concern
 • Aref Forughi *, Alireza Rahimi, Fatemeh Shabadini Pages 136-164
  Effective internal control reduces the risk of asset loss and helps ensure that plan information is complete and accurate, financial statements are reliable and the plan's operations are conducted in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The purpose of this research is to review and rank factors influencing control environment in internal control systems in public sector in Kerman province. This is an analytical descriptive study including 180 participants from public executive organizations. Research data was collected using a questionnaire. To test and analyse the hypotheses Pearson correlation, linear regression and Friedman ranking test were used in SPSS software. Findings indicate that the integrity and ethical values, commitment to competences, conducive leadership, organizational structure, delegation of authority and responsibility, human resources policy and practice, and the effective role of government internal supervision apparatus, are the factors influencing the control environment in internal control systems in public sector. Moreover integrity and observance of ethical values is the most influencing factor in control environment, requiring specific attention to improve the control environment.
  Keywords: Internal Control System, Auditing Public sector, Control environment